Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag Årsstämma äger rum fredagen den 11 april 2014 kl i bankens lokal i Skara.

3 Innehållsförteckning Redovisning för räkenskapsåret... 2 Allmänt om bankens verksamhet... 3 Fem år i sammandrag... 7 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst... 9 Finansiella rapporter: Resultaträkningar Rapport över totalresultatet Balansräkningar Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter till de finansiella rapporterna Styrelse Revisionsberättelse Företagsstyrning Styrelse, revisor, kontorsförteckning, kontorsråd... 57

4 Redovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Skaraborg AB, org.nr , får härmed avge årsredovisning för bankens verksamhet 2013, bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag. Förvaltningsberättelse Ljusare men splittrad omvärldskonjunktur Den globala konjunkturen ljusnade under 2013 men bilden är mixad mellan länder. USA, Storbritannien och Tyskland tillhörde bland de stora ekonomier som överraskade mest positivt under året medan utvecklingen i tillväxtekonomierna snarare var den omvända. EMU-länderna lämnade recessionen bakom sig och visade under hösten allt fler tecken att återhämtningen fortsatte om än i en långsam takt. Trots finanspolitiska åtstramningar och politisk osäkerhet med risk för betalningsinställelse har den amerikanska ekonomin fortsatt att växa. BNP växte under fjolårets andra halvår med 3,7 procent uppräknat i årstakt en uppgång från 1,8 procent halvåret före. Den starkare tillväxten och en förbättrad arbetsmarknad bidrog till att den amerikanska centralbanken, Federal Reserv (Fed) beslutade strax före jul att minska obligationsköpen med 10 miljarder USD till 75 miljarder USD per månad. Planen är att de ska vara helt avslutade under 2014 om ekonomin tillåter varför inkommande data kommer att vara avgörande hur snabbt Fed kommer att minska obligationsköpen. Omläggningen i den amerikanska penningpolitiken satte press på valutorna i ett flertal tillväxtekonomier, i synnerhet ekonomier med stora obalanser såsom Indien, Sydafrika och Brasilien. Det skedde samtidigt som den kinesiska tillväxten bromsade in. Långränteuppgången under våren och sommaren kom av sig under senare delen av förra året trots Feds beslut att dra ned på likviditetsinjektionerna. Även i Sverige och Europa har långräntorna haft en nedåtgående trend. En ljusare omvärldskonjunktur och en lätt stigande inflation talar dock för att de globala långräntorna kommer att stiga under 2014, medan styrräntorna behålls oförändrade i USA och EMU inte minst på grund av en låg inflation och hög arbetslöshet. I eurozonen förväntas BNP fortsätta att stiga om än från en låg nivå. Stigande konfidens både för hushåll och företag pekar på att återhämtningen kommer att fortsätta de närmaste kvartalen. Det låga resursutnyttjandet, sjunkande råvarupriser och hög arbetslöshet bidrog till att inflationstakten i euroområdet sjönk till 0,9 procent i december, nivåer som är väsentligt lägre än europeiska centralbankens (ECB) uppsatta inflationsmål som är under 2 procent. I november sänkte ECB styrräntan från 0,5 procent till 0,25 procent i kölvattnet av de låga inflationssiffrorna och oron för att hamna i en deflationistisk utveckling. Ytterligare likviditetsåtgärder har diskuterats varför datautvecklingen under närtid kommer att vara avgörande för ECB:s nästkommande räntemöten. Trög svensk tillväxt men ljusglimtar finns I Sverige har BNP-tillväxten varit trögare än förväntat trots positiva signaler från Inköpschefsindex (PMI) och Konjunkturinstitutets konjunkturbarometrar. Under fjolårets tre första kvartal steg BNP med 0,8 procent i genomsnitt jämfört med motsvarande period året innan. Positivt var att den inhemska efterfrågan (konsumtion och investeringar) förbättrades under senare delen av året. Det gällde i synnerhet investeringarna. Bostadsinvesteringarna steg med 14 procent i årstakt och vi förutser en fortsatt stark ökning under 2014 på basis av att fler bostäder påbörjas. Arbetsmarknaden var överraskande robust ifjol mot bakgrund av den modesta tillväxten. Sysselsättningen steg med 1 procent jämfört med 2012 vilket motsvarar en sysselsättningsökning på personer. Arbetslösheten sjönk men nedgången begränsades av ett ökat arbetskraftsutbud. Hushållen höll relativt hårt om sina plånböcker trots goda disponibla inkomstökningar, stigande tillgångspriser (aktier, huspriser) och en ljusare omvärldskonjunktur. Hushållens höga skuldsättningsgrad, förändringar i arbetslöshetsoch socialförsäkringarna kan ha bidragit till den måttliga konsumtionsökningen ifjol. Ljusare globala tillväxtutsikter har ännu inte satt avtryck i exportindustrin. En stark krona och en svag extern efterfrågan bidrog till att exporten krympte för andra året i rad. Inflationen i svensk ekonomi blev lägre än förväntat där en starkare krona och fallande råvarupriser pressade ned varupriserna. Samtidigt steg tjänstepriserna väsentligt mindre än normalt och gick därmed på tvärs gentemot utvecklingen i andra länder. Det är framför allt lägre transportpriser och låga prishöjningar inom hotell och restaurang som 2

5 pressade tillbaka tjänsteinflationen. Sammantaget var inflationen 0,1 procent i december 2013, vilket är långt under Riksbankens inflationsmål på 2 procent. Den låga svenska inflationen och ECB:s räntesänkning i november satte ytterligare press på Riksbanken som i december sänkte sin styrränta från 1 procent till 0,75 procent, trots tidigare varningar om hushållens höga skulduppbyggnad. Samtidigt reviderade Riksbanken ned sin inflations- och reporäntebana med en första räntehöjning under första kvartalet Räntebeslutet togs efter att Finansinspektionen planerade att införa högre riskvikter på bolån. Under 2014 räknar vi med att tillväxten i svensk ekonomi får ytterligare stöd via en expansivare finanspolitik och en starkare arbetsmarknad. Det gynnar de svenska hushållen. Även exporten och investeringarna förväntas ta fart där bostadsbyggandet kan överraska på den positiva sidan. Inflationen kommer gradvis att stiga under året men det dröjer till tidigast i slutet av året eller i början av 2015 som Riksbanken börjar höja styrräntan. Allmänt om bankens verksamhet Inlåningen från allmänheten ökade under året med 2,1 procent. De inlåningskonton som ökat mest är placeringskonto och transaktionskonto avseende företag samt E-sparkonto medan fasträntekonto har minskat något. Utlåningen till allmänheten ökade med 5,2 procent. Efterfrågan på krediter har ökat jämfört med föregående år framförallt vad gäller företag. Volymen av förmedlade bolån till Swedbank Hypotek AB ökade med 4,4 procent. Fondvolymen som förmedlats till Swedbank Robur AB ökade med 20,5 procent främst på grund av en förbättring av värdet på både ränte- och aktierelaterade fonder under året. Försäkringsvolymerna hos Swedbank Försäkring ökade med 15,4 procent. En stigande börs under året har medfört att värdet på förmedlade fondvolymer till Swedbank Robur AB har förbättrats. Detta har påverkat bankens värdepappersprovisioner positivt, som ökade med 22,9 procent. Provisionsintäkterna avseende courtage och spaxförsäljning har också ökat. Användning av bankens digitala tjänster ökar Bankens kunder har under året blivit än mer aktiva i bankens digitala kanaler. Ca kunder är anslutna till bankens mobilbank och de får med tjänsten ett smidigt och enkelt bankkontor i fickan. Mobilbanksanvändarna loggar in mer än dubbelt så ofta som användarna i internetbanken. Under våren lanserades även specialutvecklade appar för företag och ungdomar. Hela tiden pågår en utveckling i de digitala plattformarna med nya smarta funktioner. Bland annat kan man nu spontanspara i mobilbanken samt lägga den gamla bankdosan på hyllan tack vare Mobilt BankID var också året då svenska folket på allvar började swisha varandra. Swish är en tjänst där du enkelt kan överföra pengar mellan mobilnummer på ett säkert och enkelt sätt. Fler än kunder anslöt sig till denna smidiga tjänst under 2013 och antalet överföringar ökar per person. Bankens arbete för att möta successiva förändringar i kundernas beteende fortsätter. Banken ska fortsätta förenkla och förbättra de digitala kanalerna med målet att kunderna väljer att genomföra sina dagliga transaktioner i dessa. Detta kommer att frigöra mer tid för proaktiva kundkontakter och kvalificerad rådgivning på kontoren. Kundernas beteendeförändringar märks även i andra delar av bankens verksamhet. Ett tydligt exempel är hur antalet kortköp fortsätter att öka på årsbasis samtidigt som både uttag av kontanter över disk och antalet bankomatuttag minskar. Trygghetsfrågan allt viktigare för våra kunder Försäljningen av Sparbanken Skaraborgs trygghetserbjudande, Trygga, uppgick under året till drygt produkter, en ökning med produkter jämfört med föregående år. En åldrande befolkning i kombination med ansvarsförskjutning från samhälle till individ gör att efterfrågan på både pensions- och trygghetsprodukter väntas öka. Den största potentialen bedöms finnas inom riskförsäkring, till exempel liv- och sjukförsäkring och även inom tjänstepension på företagssidan. Nya sparaprodukter i vårt sortiment Via vår samarbetspartner Folksam har banken nu möjlighet att erbjuda både privat- och företagskunder Traditionell Förvaltning i pensions- och kapitalförsäkringar. Traditionell Förvaltning är en trygg sparform där garanti lämnas både på kapital och på ränta. För att bredda bankens erbjudande på strukturerade produkter, så inleddes under våren 2013 ett samarbete med Garantum, som för närvarande är Sveriges största aktör på området. I inledningsskedet så riktar sig denna produkt till Kapitalrådgivningskunder. 3

6 Populära kundevent Under 2013 genomfördes flera större kundträffar som uppskattades av kunderna. Vårens Vi äro musikanter, ett samarrangemang med Vara Konserthus där Anders Berglund gästades av bl a Lasse Holm, lockade många kunder. 500 Nyckelkunder fick se Små citroner gula då Nyckelkundsbio visades på fyra biografer i bankens verksamhetsområde. Bussresor till lantbruksmässan Borgeby fältdagar i Skåne fick en god uppslutning av bankens lantbrukskunder. Fullt hus på höstens Stand up på Rosers salonger i Skara lockade till många skratt. Även Kundgolf med 80- tal golfare gick av stapeln på Vara Bjertorp GK i maj. Den årliga Spardagen med temat barnkalas genomfördes i november. Detta är ett axplock av det som arrangerades under året. Nya bankomater Under 2013 har bankens uttags- och insättningsautomater migrerats till Bankomat AB. De flesta av de svenska bankerna är med och gör motsvarande migrering. Bankerna är delägare i Bankomat AB. Bankomater finns i anslutning till bankens kontor i Skara, Vara, Götene, Nossebro och Kvänum. Oavsett vilken bankomat kunden väljer att använda går det att ta ut pengar, få aktuella kontoutdrag och byta PIN-kod i en välbekant Sparbanksmiljö. Numera finns även euro i en av automaterna vid kontoret i Skara. Kontinuerligt miljöarbete Banken är sedan 2007 miljöcertifierad enligt ISO Miljöarbetet har under verksamhetsåret fortsatt enligt dessa riktlinjer i syfte att bidra till en hållbar utveckling. En del i miljöarbetet är att minska kontanthanteringen som, utöver den risk den utgör i arbetsmiljön, orsakar stor miljöbelastning vid transporter mellan butiker, bankkontor och uttagsautomater. Konceptet Nyckelkund är ett miljöpaket för kunder som använder kort i butik och betalar sina räkningar via Internetbanken. Under året har ytterligare drygt av våra kunder anslutit sig till konceptet. I slutet av 2012 lanserades Swish, en tjänst som gör det enkelt för privatpersoner att skicka och ta emot pengar via mobilnumret och på så sätt minska kontanthanteringen. Flera miljöaktiviteter riktade till våra kunder har genomförts under året, bl.a. en tävling för de kunder som istället för att ta ut kontanter, i automat eller bankkassa, använt sitt kort i butik. Vinst i denna tävling var en iphone. Även bankens personal har under 2013 haft en miljöaktivitet där de fick lära sig köra bil energisnålt, s k Eco-driving. Fastigheter och kontorslokaler Under året har ombyggnader gjorts av en affärslokal i Vara. På fastigheten i Nossebro har taket renoverats. Utöver detta har mindre reparationer utförts på fastigheten i Skara och Kvänum. Personal Antalet anställda uppgick vid årets slut till 111 personer, varav 105 personer i banktjänst. Av de 105 personerna i banktjänst är 67 kvinnor och 38 män. Medelåldern i banken är 49 år, vilket är samma som föregående år. För att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som verkar på värdepappersmarknaden är personalens kompetens i dessa företag av stor vikt. Avgörande betydelse i detta sammanhang är kvalitén på rådgivningstjänster till kund och förvaltning av kundens medel i finansiella instrument. Det är mot denna bakgrund som kravet ställs på bl a banker att personal som utför kvalificerade rådgivningar och även andra arbetsuppgifter är innehavare av Swedseclicens. För att erhålla denna licens ställs därför högra krav på lämplighet, yrkeserfarenhet, kunskap och förmåga att följa det regelverk som gäller på värdepappersmarknaden. Samtliga (71 personer) företags- och privatrådgivare i banken har licensierats 2013 enligt Swedsec. Utveckling av bankens verksamhet, resultat och ställning 2013 i sammandrag (2012 inom parentes) Rörelseresultatet ökade till 201,1 mkr (172,1) Räntenettot minskade till 187,1 mkr (199,5) Provisionsnettot ökade till 67,6 mkr (64,8) Summa kostnader före kreditförluster ökade till 121,6 mkr (120,2) Kreditförluster minskade till 4,3 mkr (15,7) In- och upplåningen ökade till 6.498,5 mkr (6.366,7) Utlåningen ökade till 5.625,5 mkr (5.346,7) Affärsvolymen ökade till ,4 mkr (21.707,2) Bankens resultat Rörelseresultatet för 2013, 201,1 mkr, är en ökning med 16,8 procent jämfört med föregående år. 4

7 Räntenettot minskade med 6,2 procent till 187,1 mkr. Erhållna utdelningar uppgick till 62,3 mkr (33,1 föregående år). Provisionsnettot ökade med 2,8 mkr till 67,6 mkr. De allmänna administrationskostnaderna ökade med 4,1 mkr till 108,6 mkr. Kreditförlusterna netto uppgår 2013 till 4,3 mkr. Bankens ställning Balansomslutningen uppgick vid årsskiftet till 9.297,8 mkr, en ökning med 6,9 procent. Utlåningen ökade till 5.625,5 mkr, en ökning med 5,2 procent. Volymstocken av förmedlade lån till Swedbank Hypotek AB ökade till 4.484,7 mkr, en ökning med 4,4 procent. In- och upplåning från allmänheten ökade med 2,1 procent till 6.498,5 mkr. Vidare har banken förmedlat fondsparande via Swedbank Robur AB till ett värde av 3.119,7 mkr, en ökning inklusive värdeförändring med 20,5 procent. Förmedlade försäkringar via Swedbank Försäkring AB uppgick till 844,0 mkr, en ökning inklusive värdeförändring med 15,4 procent. Bankens likviditet placeras på konto i Swedbank, fasträntekonto, räntebärande värdepapper, fonder och strukturerade produkter. Placeringsportföljen uppgick per balansdagen till 2.166,8 mkr. Banken har beviljad kreditlimit hos Swedbank på 500 mkr. Per den 31 december uppgår bankens totala aktieinnehav i Swedbank AB (publ) till aktier. Under året har banken förvärvat aktier. Det totala innehavet hade vid årsskiftet ett marknadsvärde på 1.158,4 mkr (anskaffningsvärde 268,1 mkr). Utdelningen på bankens aktieinnehav i Swedbank AB (publ) har under de senaste 10 åren uppgått till 203,8 mkr. Bankens kapitalbas efter 2013 års resultat och dispositioner uppgår till 1.170,0 mkr varvid styrelsens förslag till utdelning beaktats. Detta ger en kapitaltäckningskvot på 2,24. Ägarförhållanden Sparbanken Skaraborg AB bedriver verksamhet som fristående sparbank. Banken är ursprungligen grundad 1847 som Skaraborgs läns allmänna sparbank. Ombildningen till aktiebolag genomfördes år Bankens verksamhetsområde omfattar Skara, Vara, Essunga och Götene kommuner. Sparbanksstiftelsen Skaraborg är ensam ägare till banken och genom utdelning från banken kan stiftelsen lämna bidrag som främjar sparbankens och bygdens utveckling. Fram till och med 2013 har stiftelsen beviljat bidrag till olika projekt med ca 114,7 mkr, fördelat över bankens verksamhetsområde. Risker och osäkerhetsfaktorer I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker såsom kredit-, marknads-, likviditets- och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har bankens styrelse, som är ytterst ansvarig för den interna kontrollen i banken, fastställt policies och riktlinjer för ovanstående risker. Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riskpolicy. För att få en tillfredsställande riskhantering i banken och oberoende riskkontroll finns en riskkontrollfunktion. Med riskkontroll avses alla aktiviteter för att mäta, rapportera och följa upp risker, oberoende från de risktagande enheterna. Verksamheten präglas av riskmedvetande och bankens medarbetare har en god förståelse för den egna verksamheten och de risker som är förknippade med den. De övergripande målen för bankens hantering av risker är att i förväg identifiera riskerna så att dessa kan undvikas eller kontrolleras på ett effektivt och affärsmässigt sätt. Styrelsen fastställer grundläggande riktlinjer för regelefterlevnad. Av riktlinjerna framgår att Verkställande direktören ansvarar för att fastställa rutiner så att verksamheten bedrivs enligt regelverket och att verksamheten är ändamålsenligt organiserad utifrån de krav som ställs. Bankens Compliance officer ansvarar för samordning och rapportering i frågor som rör regelefterlevnad. Arbetet med regelefterlevnad präglas av ett proaktivt arbetssätt där Compliance officer bidrar till att upprätthålla och förstärka bankens förtroende och anseende, samt verkar för att risken för legala sanktioner och ryktesförlust på grund av bristande regelefterlevnad reduceras. Compliance officer rapporterar direkt till styrelsen. Banken har en diversifierad kreditportfölj för att motverka fluktuationer, samt låga finansiella och operativa risker. Bankens resultat påverkas även av omvärldsfaktorer som banken inte själv råder över. Den största inverkan har det allmänna ränteläget, förändringar på börsen och det allmänna konjunkturläget. Mer information om risker finns under not 3. Bankens kapitalbas uppgår till 1.170,0 mkr, vilket ger en kapitaltäckningskvot på 2,24. Bankens riskbuffert är därmed klart över legala minimikravet, vilket innebär en god motståndskraft mot negativa händelser och störningar. De stresstester som görs i den interna kapitalutvärderingen visar att motståndskraften i bankens balansräkning är stor. 5

8 Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsens ordförande och vice ordförande. Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktören. Ytterligare information finns i not 10. Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser som inträffat efter balansdagen har haft någon påverkan på bankens resultat- och balansräkning. Framtida utveckling Räntenivåerna under 2014 förväntas bli svagt stigande och en räntehöjning från Riksbanken förväntas under första kvartalet 2015, allt beroende av konjunkturutvecklingen i Sverige och vår omvärld. I omvärlden utmärker sig USA med en ekonomi som utvecklats bättre än väntat medan osäkerhet råder i många Euroländer kring nödvändiga reformer. Tyskland som är en tung aktör fortsätter att agera draglok men även Storbritannien som står utanför Euron har börjat återhämtningen bra, bland annat genom en expansiv penningpolitik av Bank of England. För 2014 beräknas tillväxten gällande BNP i Sverige bli runt 3 procent (jämfört med 1 procent 2013). Framförallt är det en starkare konsumtionsutveckling men även en återhämtning av investeringarna, t ex ökade bostadsinvesteringar, som ger den effekten. Exporten drar fördel av en förbättrad världskonjunktur och bör trots tron på en starkare krona kunna växa. Inflationstrycket ser ut att vara fortsatt lågt i omvärlden och så även i Sverige. Vår arbetslöshet förväntas sjunka, men endast marginellt. I denna något optimistiska framtid förväntas bankens resultat bli något lägre än föregående år, mycket beroende på ett fortsatt lågt ränteläge under stora delar av året samt en svag efterfrågan på investeringskrediter. 6

9 Fem år i sammandrag Nyckeltal VOLYM Affärsvolym ultimo, Mkr förändring under året, % 7,6 2,9 0,1 6,7 12,9 Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer, inklusive beviljad ej utnyttjad kredit KAPITAL Soliditet Beskattat eget kapital + 78 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen 26,1 22,1 19,3 19,6 18,7 Kapitaltäckningskvot Kapitalbas/Kapitalkrav 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 RESULTAT Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,1 2,4 2,5 2,1 2,3 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,5 1,4 1,3 1,1 1,2 Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 7,3 7,3 6,0 5,0 6,1 K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,37 0,39 0,44 0,54 0,55 K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,39 0,44 0,56 0,58 0,59 OSÄKRA FORDRINGAR OCH KREDITFÖRLUSTER Reserveringsgrad för osäkra fordringar Reservering för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto 50,56 70,62 51,26 54,58 43,60 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 1,05 0,46 1,40 0,74 1,11 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) 0,08 0,28 0,59 0,16 0,16 ÖVRIGA UPPGIFTER Medelantal anställda Antal kontor

10 Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkningar, mkr RESULTATRÄKNINGAR Räntenetto 187,1 199,5 191,1 152,1 151,0 Provisioner, netto 67,6 64,8 62,4 61,0 61,0 Nettoresultat av finansiella transaktioner 5,0 6,8-2,0 5,4 9,6 Övriga intäkter 67,3 36,9 28,5 5,0 4,7 Summa intäkter 327,0 308,0 280,0 223,5 226,3 Allmänna administrationskostnader -108,6-104,5-104,0-103,2-106,8 Övriga rörelsekostnader ¹ -13,0-15,7-18,3-17,4-17,7 Kreditförluster -4,3-15,7-35,1-9,1-8,1 Summa kostnader -125,9-135,9-157,4-129,7-132,6 Rörelseresultat 201,1 172,1 122,6 93,8 93,7 Bokslutsdispositioner, netto 34,4-34,7 0,1-0,2 19,1 Skatter -37,3-27,2-28,8-24,7-26,5 Årets resultat 198,2 110,2 93,9 68,9 86,3 BALANSRÄKNINGAR Kassa 10,9 38,0 35,5 37,6 43,2 Utlåning till kreditinstitut 230,8 228,6 499,3 445,6 301,0 Utlåning till allmänheten 5 625, , , , ,1 Räntebärande värdepapper 2 166, , ,8 686,2 521,7 Aktier och andelar 1 160,8 793,4 556,7 592,2 442,2 Materiella tillgångar 58,6 60,8 63,8 68,8 70,3 Övriga tillgångar 44,4 48,4 46,4 45,0 58,6 Summa tillgångar 9 297, , , , ,1 Skulder till kreditinstitut 292,9 309,2 172,6 386,5 179,2 In- och upplåning från allmänheten 6 498, , , , ,5 Emitterade värdepapper 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 Övriga skulder 67,9 82,7 67,9 41,1 54,1 Avsättningar 11,4 11,5 7,9 8,0 8,2 Summa skulder 6 870, , , , ,0 Obeskattade reserver 1,8 36,3 1,6 1,7 1,5 Eget kapital 2 425, , , , ,6 Summa skulder, obeskattade reserver och eget kapital 9 297, , , , ,1 ¹ inkl. avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 8

11 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Årets resultat enligt balansräkningen utgör tkr. Till bolagsstämmans förfogande står: - balanserad vinst tkr - fond för verkligt värde tkr - årets resultat tkr Summa tkr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: - till aktieägare utdelas tkr - i ny räkning balanseras varav fond för verkligt värde tkr tkr Förslaget till utdelning, som utgör 0,8 procent av bankens eget kapital, har gjorts med beaktande av dels reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, dels försiktighetsregeln i 17 kap 3 aktiebolagslagen. Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att banken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare risker i verksamheten i enlighet med bankens interna kapitalutvärderingspolicy. Bankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 2,24 (2,07). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till mkr (1.035 mkr) och slutligt minimikapitalkrav till 522 mkr (501 mkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning. Bankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att banken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att bankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar bankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 9

12 Resultaträkningar 1 januari - 31 december Not tkr Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Rapport över totalresultat 1 januari - 31 december tkr Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat Årets förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Poster som inte kan omföras till årets resultat 0 0 Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat

13 Balansräkningar Per den 31 december Not tkr Tillgångar Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Förändring i verkligt värde på räntesäkrade poster i portföljsäkring Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar 19 - inventarier byggnader och mark Aktuell skattefordran Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten - inlåning upplåning Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser uppskjuten skatteskuld 14, Summa skulder Obeskattade reserver Eget kapital 29 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier, kvotvärde 100) Reservfond Fritt eget kapital Fond för verkligt värde Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser 30 - Garantier Åtaganden - Övriga åtaganden

14 Rapport över förändringar i eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Fond för verkligt värde Tkr Ingående eget kapital Aktiekapital Reservfond Verkligt värde reserv Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utdelning Utgående eget kapital Bundet eget kapital Fond för verkligt värde Fritt eget kapital Totalt eget kapital Tkr Ingående eget kapital Aktiekapital Reservfond Verkligt värde reserv Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utdelning Utgående eget kapital

15 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 1 januari - 31 december tkr Den löpande verksamheten, tkr Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet - förändring av upplupet anskaffningsvärde (+/-) orealiserad del av nettoresultatet av finansiella transaktioner (+/-) avskrivningar (+) kreditförluster (+) övriga poster som inte ingår i kassaflödet (+/-) Betald inkomstskatt (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (-/+) Ökning/minskning av värdepapper (-/+) Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten (+/-) Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut (+/-) Förändring av övriga tillgångar (+/-) Förändringar av övriga skulder (+/-) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning/inlösen av finansiella tillgångar (+) Försäljning av materiella tillgångar (+) 23 0 Förvärv av materiella tillgångar (-) Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Inlösen av räntebärande värdepapper (-) Utdelning Sparbanksstiftelsen Skaraborg (-) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Följande delkomponenter ingår i likvida medel:(jmf även med sid 28 bankens övriga likvida tillgångar) Kassa Utlåning till kreditinstitut Summa Betalda räntor och erhållen utdelning som ingår i kassaflödet från den löpande verksamheten Erhållen ränta Betald ränta Erhållen utdelning

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2013 Innehåll VDkommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat och balansräkning 2009 2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD:s kommentarer 2 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 7 Resultat- och balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2013 1

Innehåll. Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2 Detta är Tjustbygdens Sparbank 3 Internationell och svensk ekonomi 2013 4 Redovisning för verksamhetsåret 2013 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition

Läs mer

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet Årsredovisning 2013 Omtanke Kvalitet Närhet Innehållsförteckning VD:s kommentar 2 Förvaltningsberättelse 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition beträffande bankens vinst 10 Resultaträkning 11

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2014 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD-kommentar för verksamhetsåret 2014 Lokal utveckling När vi summerar 2014 kan vi se tillbaka på ett

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys (indirekt metod)

Läs mer

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Ord från VD 2 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 11 Fem år Resultat- och Balansräkningar 12 Resultaträkning 13 Rapport över totalresultat

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson,

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2008 Sölvesborg med Sparbanken i centrum. Vy från nordväst, juli 2008. Foto: Sven Ursberg, Väckelsång INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2-3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer