Å R S R E D O V I S N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G

2 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN Generic Mobile Systems Sweden AB 18 Förvaltningsberättelse 20 Resultat- och balansräkningar 23 Kassaflödesanalyser 26 Redovisningsprinciper 27 Noter 28 Revisionsberättelse 36 Ledande befattningshavare 37 Styrelse och revisorer 38 Adresser 39

3 Året i korthet Koncernens intäkter uppgick till 215,5 MSEK (166,0 MSEK). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 14,4 MSEK (4,0 MSEK). Fortsatt nyrekrytering inom koncernens konsultbolag, vilket medfört att antalet medarbetare inom konsultbolagen ökat under Generic Systems tecknade under 2005 ett långsiktigt ramavtal avseende leverans av specialisttjänster till Försvarets materielverk. Generic Mobile Systems Sweden AB tecknade i december 2005 avtal om förvärv av resterande 50 % av aktierna i Inquam Telecom AB, som därmed blir ett helägt dotterbolag till Generic Mobile. Generic Mobile investerade 3,5 MSEK i ett nytt billingsystem för sin operatörsverksamhet. Koncernen investerade 2,7 MSEK i affärssystemet Maconomy som infördes i verksamheten under januari Viktiga händelser efter årets utgång En överenskommelse om en försäljning av dotterbolaget Uniguide träffades i mars Detta innebär att Uniguide fr o m andra kvartalet 2006 inte är en del av Generickoncernen. Generic kommer även fortsättningsvis att köpa tjänster av Uniguide.

4 Vd har ordet Ännu ett år har gått och vi kan se tillbaka på 2005 som ett år då Generic ytterligare förstärkte sin position på marknaden. Inför 2005 hade vi som mål att fortsätta tillväxten och att samtidigt förbättra lönsamheten. Med facit i handen kan vi konstatera att vi klarade av dessa målsättningar väl. Intäkterna ökade med närmare 30% till 215,5 MSEK samtidigt som resultatet förbättrades kraftigt. Inom Generic lägger vi stor vikt vid att utveckla vår verksamhet. Tillväxt och förändring är en naturlig del i vår vardag och vi funderar ständigt på hur vi kan göra saker och ting ännu bättre. Då framtiden ser ljus ut planerar vi för fortsatt tillväxt och under 2005 har vi lagt ner stor energi på att förstärka organisation, processer och system. Under året har vi bland annat investerat i ett nytt affärssystem för koncernen och i ett nytt billingsystem för Generic Mobiles telekomtjänster. Under 2005 integrerades den konsultverksamhet som förvärvades från ENEA under hösten Detta arbete har gått mycket bra och har gett oss ökad styrka och bredd inom konsultrörelsen. Vår ställning som oberoende konsultföretag har i kombination med vår specialisering på kommunikation, säkerhet och systemintegration varit mycket framgångsrik. Vi känner att våra kunder, som ofta finns i teknikintensiva branscher, har stort förtroende för vår förmåga leverera kvalificerade konsulttjänster. Detta har lett både till nya affärer hos befintliga kunder och att vi under året fått många nya kunder. Ett glädjande exempel som jag gärna vill nämna är att Generic under året tecknade ett långsiktigt avtal avseende specialisttjänster inom bl a ledningssystemsområdet med Försvarets materielverk. En positiv trend är också att intresset från utländska kunder främst inom försvarsområdet ökar. Under 2006 räknar vi med att teckna flera nya kontrakt avseende internationella uppdrag. Under 2005 förstärkte vi vår organisation avsevärt och rekryterade många nya medarbetare till koncernen. 4 Årsredovisning 2005, Generic Sweden AB

5 Personalen är vår viktigaste resurs och att vi klarar att rekrytera nya kompetenta medarbetare är avgörande för vår utveckling och framgång. Inom Generic lägger vi ner mycket energi på att skapa en miljö där våra medarbetare ska trivas och har möjligheter att utvecklas. Vi ser den låga personalomsättningen som ett tecken på att vi genom åren lyckats väl med detta, men vi arbetar självklart vidare med att bli ännu bättre. Vår etablering av ett nytt kontor i Uppsala har varit lyckosam och under 2005 har verksamheten vuxit kraftigt. Den 1 januari 2006 öppnade vi vårt nya kontor i Västerås med inriktning främst mot industrisektorn, men även mot Försvarsmaktens verksamhet i Enköping där man utvecklar framtidens ledningssystem, NBF, Nätverksbaserat Försvar. Den goda utvecklingen fortsatte även inom Telekomverksamheten. Inom Generic Mobile har man under året fortsatt utveckla nya produkter och tjänster. Ett exempel på innovationer inom bolaget är lanseringen av SMStjänster i det fasta telefonnätet. En spännande nyhet inom Minicall är försäljningen i egen regi av nya avancerade Minicall-terminaler. Detta har skapat ett ökat intresse för Minicall, vilket stärker den långsiktiga konkurrenskraften. Den höga kompetens som finns inom koncernen inom telekommunikationsområdet kommer att ha stor betydelse när Generic Mobile under 2006 intensifierar arbetet med att kunna erbjuda mobila lösningar för tele- och datakommunikation med hög prestanda. Vi ser stora möjligheter att kunna skapa denna typ av tjänster inom ramen för Generic Mobiles licens för 870-MHz frekvensen. Genom åren har Generic uppvisat en stabil tillväxt med god lönsamhet. Inriktningen har alltid varit att att agera långsiktigt med ett högt kvalitetsmedvetande och att fokusera på våra kärnområden där vi kan utveckla och expandera vår verksamhet på ett säkert och trovärdigt sätt. Dessa värderingar skall vara vägledande även i vår fortsatta expansion. Försäljningen av Uniguide i mars 2006 är ytterligare ett steg i renodlingen av vår verksamhet. Vi är övertygade om att efterfrågan på avancerade tekniska lösningar och tjänster fortsätter att öka. Och att Generics höga kompetens och specialisering inom kommunikationsområdet ger oss en styrkeposition inför framtiden. Vi tror också på en långsiktig tillväxt inom de områden där Generic verkar och vi kommer att fortsätta prioritera kvalitet, lönsamhet och tillväxt. Nacka i april 2006 Hans Nilsson Vd, Generic Sweden AB Årsredovisning 2005, Generic Sweden AB 5

6 Koncernen fem år i sammandrag Resultaträkningar i sammandrag TSEK Nettoomsättning samt övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Årets avskrivningar Rörelseresultat Resultat från andelar i intresseföretag Finansnetto Resultat efter finansiella poster Årets skatt Minoritetens andel i årets resultat Årets resultat Balansräkningar i sammandrag TILLGÅNGAR Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Fritt eget kapital Minoritetsintressen Avsättningar Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Årsredovisning 2005, Generic Sweden AB

7 Finansiella nyckeltal Finansiella nyckeltal Avkastning på eget kapital 29% 9% 34% 50% neg Avkastning på totalt kapital 16% 7% 18% 29% neg Soliditet 37% 36% 40% 35% 39% Kassalikviditet 143% 137% 142% 120% 148% Skuldsättningsgrad 1,90 1,90 1,55 1,90 1,56 Rörelsemarginal 7% 2% 8% 11% neg Bruttomarginal 10% 6% 12% 17% neg Genomsnittligt antal anställda Omsättning per anställd, TSEK Data per aktie Genomsnittligt antal aktier *) Resultat per aktie, SEK 2,98 0,79 2,47 2,46-2,18 Justerat eget kapital per aktie, SEK 11,44 9,58 8,58 6,10 3,64 Utdelning per aktie **) 1,00 1,00 *) Omräknat med hänsyn till ny- och fondemissioner **) Styrelsens förslag till årsstämman Definitioner av nyckeltal Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Soliditet Kassalikviditet Skuldsättningsgrad Rörelsemarginal Bruttomarginal Omsättning per anställd Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie Justerat eget kapital per aktie Resultat efter skatt/genomsnittligt eget kapital Rörelseresultat samt finansiella intäkter i procent av genomsnittligt totalt kapital Eget kapital i procent av balansomslutningen Likvida omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder Totala skulder/justerat eget kapital Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen Resultat före avskrivningar i procent av nettoomsättningen Nettoomsättning/genomsnittligt antal anställda Vägt genomsnitt för året med hänsyn taget till nyemissioner Årets resultat/genomsnittligt antal aktier Eget kapital/genomsnittligt antal aktier Årsredovisning 2005, Generic Sweden AB 7

8 Koncernen Koncernen består av de två delarna Konsultverksamhet och Telekomverksamhet. Den kompetens som byggts upp inom koncernen ger synergier inom båda huvudområdena och kommer att vara till fördel vid den fortsatta expansionen. Under perioden har koncernens intäkter ökat från 25,9 MSEK till 215,5 MSEK och antalet anställda inom koncernen har vuxit från 18 personer till 170 personer. Under 2006 förväntas en fortsatt organisk tillväxt inom koncernen. Generic Sweden AB grundades hösten Initialt bestod verksamheten av en mindre konsultverksamhet. Koncernen har genom åren uppvisat god lönsamhet och vinsterna har huvudsakligen återinvesterats i verksamheten där de använts för att utveckla bolaget och för att konsolidera verksamheten. Under hösten 1998 beslutade sig ägarna för att inleda en expansion baserad på den avsevärda kompetens och det strukturkapital som byggts upp inom bolaget. Som en följd av expansionsplanerna startades under 1999 dotterbolaget Generic Mobile Systems Sweden AB som bedriver en teleoperatörsverksamhet där bl a Minicall ingår. I december 2005 tecknade Generic Mobile Systems Sweden AB avtal om förvärv av resterande 50% av aktierna i Inquam Telecom AB som därmed blev ett helägt dotterbolag. Dotterbolaget döptes om till Generic Telecom Sweden AB och innehar en licens för mobil tal- och datakommunikation baserat på 870 MHzfrekvensen för större delen av Sverige. Generic Mobile etablerade under 2004 dotterbolaget Epicom AB som är en aktör inom IP/fastnätstelefoni. Under hösten 2002 startades Generic Integration Sweden AB som är ett delägt dotterbolag. Syftet med det nybildade dotterbolaget var att expandera koncernens konsultverk- 8 Årsredovisning 2005, Generic Sweden AB

9 samhet genom en ökad satsning på den civila marknaden. Den 1 januari 2003 bolagiserades den konsultverksamhet som tidigare bedrivits i moderbolaget och flyttades till det helägda dotterbolaget Generic Systems Sweden AB. I september 2004 förvärvade Generic Integration Sweden AB två enheter med totalt 45 anställda från ENEA Systems AB. Dessa nya medarbetare anställdes i Generic Integrations helägda dotterbolag Generic Software Solutions AB. Förvärvet ledde till att Generickoncernen stärkte sin position utanför den militära sektorn och sedan hösten 2004 har andelen kunder inom större privata aktiebolag och övrig offentlig sektor ökat markant. Här finns vi: LULEÅ Generic Mobile VÄSTERÅS Generic Integration Generic Systems ARBOGA Generic Integration Generic Systems Generic Mobile UPPSALA Generic Systems NACKA Generic Integration Generic Systems Generic Mobile Årsredovisning 2005, Generic Sweden AB 9

10

11 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Generic Systems Ända sedan starten 1993 har konsultverksamheten varit navet i Generickoncernen. Inriktningen var ursprungligen att erbjuda marknaden avancerade konsulttjänster för utveckling och införande av säkra ledningsoch kommunikationssystem. Kunderna har sedan starten främst utgjorts av försvaret samt stora organisationer och företag med högt ställda krav på funktionalitet, kvalitet och projektsäkerhet. Ägarnas ambition har sedan starten varit att bygga en konsultrörelse med bred och djup kompetens och med en tydlig kvalitetsinriktning. Som en följd av denna ambition har höga krav ställts vid rekrytering av nya medarbetare vilket har medfört att Generic i dag har en mycket gedigen kompetens och uppfattas som ett av de främsta företagen i landet inom sina verksamhetsområden. Konsultverksamheten består av Generic Systems Sweden AB, med huvudinriktning mot försvarsmarknaden, och Generic Integration Sweden AB, med huvudinriktning mot den civila marknaden. Båda bolagen befinner sig i ett tillväxtskede och sedan 2003 har konsultverksamheten inom koncernen vuxit kraftigt. Tillväxten under 2006 väntas främst ske organiskt genom nyrekryteringar. Konsultverksamheten inom koncernen omsatte 141,5 MSEK 2005 och tillväxten i omsättning under perioden uppgick till 415 %. Andreas Karlsson - Försvarets Bildbyrå

12 youngspirit seniormind Generic Integration 12 Årsredovisning 2005, Generic Sweden AB Verksamhet Vi löser svåra problem! Generic Integration erbjuder produkter och tjänster till den offentliga sektorn och näringslivet. Generic Integrations affärsidé är att utveckla kundens verksamhet och affär genom att kombinera kvalificerad kompetens med rätt produkter. Vi skall vara erfarna kunders första val. Verksamhetsområden Modellering Våra modelleringsexperter ger optimal kundnytta vid förändringsarbete inom en verksamhet, vid systemanalyser eller vid utvärdering av processer och flöden. Områden vi stödjer med modellering är: Projektberedningar Riskanalyser Uppdragsberedningar Kravhantering Affärsutveckling Produktutveckling Verksamhetsanalyser Systemanalyser I syfte att nå bästa möjliga resultat använder vi verktyg såsom QualiWare, RTManager, Doors, MS Project, Rational Rose och Tau G2 (UML). Team Solutions Team Solutions har betydande erfarenhet av lösningar för realtidskommunikation, Internet och Intranätbaserade projektplatser, portaler, processhantering och arbetsflöden. Team Solutions arbetar främst med verktyg som Lotus Notes Domino, Quickplace, Sametime, Websphere och DB2. I produktportföljen finns bl a publiceringsverktyget SiteFactory och besökshanteringssystemet VisitControl. Systemintegration Med tids- och kostnadseffektiva integrationslösningar optimerar vi kundernas konkurrenskraft och produktivitet. Systemintegration använder marknadens bästa integrationsprodukter kombinerat med djup integrationskompetens. Vi använder framförallt xtrade, men även XIB och SUN SeeBeyond. Plattformslösningar Plattformslösningar erbjuder kunder inom offentlig sektor och näringsliv lösningar för säker samverkan mellan distribuerade verksamhetskritiska IT-system. Våra kunder erbjuds en paketerad helhetslösning baserat på produkten Vaktis med kringliggande tjänster. Vaktis är en produktportfölj för rollbaserad behörighetskontroll, single-sign-on och autentisering inklusive tillhörande stödverktyg för administration, resurs- och rollmodellering, loggning, analys och larmhantering. Systemutveckling Inom systemutveckling hanterar vi samtliga faser i systemutvecklingsprocessen. Vi har expertteam inom: Projektledning Krav- och verksamhetsanalys Användbarhetsdesign JAVA: Arkitekter och utvecklare.net: Arkitekter och utvecklare TEST och Testledning Exempel på produkter som bidrar till att vi snabbare når uppsatta mål är: Jahia, som är ett komplett CMS verktyg och portallösning. Proper, som är ett komplett integrerat system för serviceinformation, reservdelar och e-handel. Profiler, som är ett kompetensinventeringssystem. Telecom Telecom levererar spetskompetens inom systemarkitektur, systemutveckling, integration samt projektledning inom data och telekommunikation. Vi är specialister på distribuerade realtidssystem, Radio Networks, Telecom

13 Michael Ekman, Vd Management och IN lösningar. Vi erbjuder expertkompetens inom följande områden: Research & Development Underhåll & Support Verifiering & Integration Vårt erbjudande täcker hela livscykeln inom hård och mjukvaruutveckling, från tekniska rapporter, förstudier och designstudier till helhetsåtagande där vi levererar en integrerad och färdig systemlösning eller produkt. Medarbetare Vid periodens utgång hade Generic Integration ett 80-tal medarbetare anställda vid kontoren i Stockholm, Arboga och Bollnäs. Konsulterna inom Generic Integration har hög och senior kompetens; samtliga medarbetare har högskoleutbildning, företrädesvis civilingenjörsexamen. Flertalet har över 12 års erfarenhet av kvalificerade uppdrag inom IT-branschen. Våra medarbetare kännetecknas av young spirit senior mind. Viktiga händelser 2005 Generic Integration har under verksamhetsåret haft en kraftig tillväxt med lönsamhet. Jag vill särskilt nämna: Generic Integration förvärvade hösten 2004 två verksamheter från ENEA Systems AB. Under 2005 har stor vikt lagts på att integrera de nya medarbetarna, produkterna och tjänsterna inom företaget. Förvärvet har gett en bredare kundbas, ökad kompetens och en större produktportfölj. En strukturerad satsning på kompetensutveckling har genomförts i samarbete med EUs Svenska ESF-Råd. För tredje året i rad utsågs Generic Integration till IBM Premier Business Partner, den högsta nivån på partnerskap med IBM. Satsningen på Integrations- och kommunikationslösningar med olika COTS, exempelvis xtrade och Cama, både inom försvaret och inom övrig offentlig sektor har fortsatt. Vi har fortsatt vår kompetensuppbyggnad inom områdena JAVA,.NET samt Oracle. Vi är nu officiell integratör av JAHIA; en javabaserad lösning: CMS och portal. Vi har förstärkt kompetenserna inom IBM Lotus Notes Domino, Websphere och DB2 samt vidareutvecklat och förädlat produkterna SiteFactory och VisitControl. Vi har skapat en affärs- och leveransorganisation med mycket erfarna medarbetare. Vi har förlängt befintliga avtal samt tecknat nya avtal med bl a FMV, AMS, BGC, Vattenfall och Siemens. Förväntningar på 2006 Målet med verksamheten under år 2006 är att genomföra flera satsningar inom ett antal strategiskt viktiga områden. Prioriterat är att: Ytterligare befästa produkten Vaktis på marknaden i egenskap av en produktportfölj för rollbaserad behörighetskontroll, single-signon och autentisering. Utöka och fördjupa våra åtaganden kring framtidens kommunikations- och integrationslösningar med produkten xtrade som bas. Bli en etablerad partner till Operatörer och Telekomleverantörer där vi levererar integrerade och färdiga systemlösningar eller produkter. Förstärka och tydliggöra vår kompetens inom området Test och Verifiering. Fördjupa samverkan med partners inom såväl näringslivet som offentlig sektor, där vi gemensamt erbjuder helhetslösningar med modellering som viktig del. Befästa Generic Integration som kompetent leverantör av CMS verktyg och portaler i Sverige. Under 2005 ökade Generic Integration omsättningen avsevärt med lönsamhet. Vi breddade vår produktportfölj och vår kundbas samtidigt som vi byggde ett starkt team. Jag ser fram emot 2006 som blir extra spännande, då vi under fortsatt tillväxt och lönsamhet kommer att visa marknaden vår styrka att lösa kunders svåra problem. Michael Ekman Vd, Generic Integration Sweden AB Årsredovisning 2005, Generic Sweden AB 13

14 från idé till verklighet Generic Systems krishantering, värdering av kommunikationssystem, informationshantering och evaluering av informationssäkerhet. Våra uppdrag utförs ofta tidigt i projektcykeln. Vi genomför förstudier och tar fram upphandlingsunderlag samt specifikationer för design och konstruktion. Vi finns även med vid genomförandet som stöd till kunderna i deras uppdrag genom att vi leder projekt, medverkar med teknisk specialistkompetens samt i ackreditering och verifiering av designlösningar. Av de kompetensområden vi har djupast kunskap inom framhåller vi gärna specialistkompetens inom områdena fast- och mobil kommunikation, systemarkitektur, informationshantering och informationssäkerhet. medicinteknikområdet, kommuner, landsting och offentliga myndigheter har vi märkt ett ökat intresse för våra tjänster, vilket ökar antalet civila uppdrag inom bolaget. Genom en förbättrad paketering av våra erbjudanden och genom att utnyttja synergier inom koncernen kommer vi att bättre kunna nå ut på nya marknader. Vår medvetna satsning på teknisk mångfald inom både militär och civil teknik i kombination med vår breda verksamhetskompetens har resulterat i intressanta korsbefruktningar och en unik helhetssyn. Våra kunder erhåller högkvalitativa lösningar som innebär ökad konkurrenskraft, funktionalitet och produktivitet. Verksamheten Generic Systems är ett välrenommerat konsultföretag inom IT-området. Vår inriktning är att kombinera verksamhetskunskap med teknisk specialistkompetens för att skapa effektiva lösningar för lednings-, kommunikationsoch informationssystem. För att säkerställa hög trovärdighet och integritet i de uppdrag som vi genomför är vi helt leverantörsneutrala. Då kan vi opartiskt fokusera på de bästa lösningarna för våra kunder. Vi utför helhetsåtaganden inom områdena 14 Årsredovisning 2005, Generic Sweden AB Marknad Vår viktigaste marknad är försvarsområdet, en marknad som i och med den pågående reformeringen av försvaret genomgår omfattande förändringar. Dessa förändringar innebär ökande satsningar inom vårt verksamhetsområde lednings-, kommunikations-, och informationssystem med ett tydligt fokus på interoperabilitet för att uppnå samverkan nationellt och internationellt samt med olika civila aktörer. Vår expansion fortsätter både inom försvarsområdet och mot civila kunder. Under året har vi etablerat ett nytt kontor i Västerås med fokus på tjänster inom industrisektorn men också som en bas för uppdrag mot Försvarsmakten, främst i Enköping. Vi anser att de koncept som växer fram hos Försvarsmakten och de tekniker som används inom den civila sektorn ger en kompetenssynergi inom företaget som kommer våra kunder tillgodo. Inom t ex telekommunikations-, och Medarbetare Vid utgången av 2005 hade Generic Systems 49 anställda och målet är att under 2006 anställa flera nya medarbetare för att ytterligare bredda och förstärka kompetensen inom bolaget. Flertalet medarbetare har mer än tio års erfarenhet inom verksamhetsområdet. Vår styrka är mixen mellan spetskompetens och verksamhetskunskap. Vi förstår både tekniken och hur den används i praktiken genom att många av våra ingenjörer har en bakgrund inom försvaret. Som konsulter måste vi alltid ligga steget före våra kunder och för att klara detta satsar vi stora resurser på kompetensutveckling av våra medarbetare. För att följa med i teknikutvecklingen har vi nu ett väl etablerat kontaktnät och samarbeten med forskarvärlden och där vill vi särskilt framhålla: Deltagande i ansökan till Vinnova rörande excellence center inom Global computing

15 Mats Brodin, Vd Deltagande i Vinnova-finansierat forskningsprojekt inom peer-to-peer ( P2P) computing baserat på forskningsresultat från SICS och KTH. Samverkan med Högskolan i Halmstad inom området inbyggda datorsystem. Samverkan gällande mjukvaruradio med Forskningscentret Stringent vid LiTH. Utbildningsinsatser vid Chalmers inom området datorsystemteknik. Viktiga händelser 2005 Under 2005 fortsatte vi med vår strategi att komplettera våra befintliga specialistområden med nya områden som vi bedömer kommer att bli avgörande för att vi ska kunna öka våra marknadsandelar på försvarsmarknaden och bredda oss mot den civila sektorn. Vi har också lyckats expandera inom våra befintliga områden. Vi har under 2005 genomfört en kraftig expansion av verksamheten. Antalet anställda har ökat med 23 % och bolagets omsättning har ökat med 24 %. Bland de satsningar som vi har gjort vill vi framför allt lyfta fram följande: Vi har erhållit ett viktigt ramavtal med FMV inom sensor- och telekommunikationsområdet, vilket visar att vi är en viktig partner till FMV. Vi har etablerat samarbeten med andra specialistföretag vilket har stärkt vår position mot våra kunder. Vi har etablerat ett lokalkontor i Västerås och fortsatt vår tillväxt i Uppsala. Genom att finnas i Västerås stärker vi våra möjligheter att positionera oss mot industrisektorn samtidigt som vi nu förstärkt vår position inom Mälarregionen som helhet. Vi har under året etablerat två nya kompetensområden: informationshantering och informationssäkerhetsevaluering. Metoder, teknik och koncept finns framtagna och vi samarbetar inom dessa områden med brittiska företag. Vi har tillsammans med FOI tagit fram metoder och verktyg för validering av krishanteringsplaner. Vi har byggt upp ett helt nytt kompetensområde för resurs- och kompetensmatchning och tagit fram metoder och teknikkoncept kring detta. Vi har stärkt våra positioner när det gäller värderingar av kommunikationssystem. Genom att utnyttja möjligheterna med teknisk systemvärdering hjälper vi kunderna att göra rätt val vid design, upphandling och utbyggnad av kommunikationssystem. Genom att paketera våra tjänster inom detta område har vi fått fram ett tydligare marknadserbjudande mot den civila sektorn. Vi har successivt etablerat oss inom mjukvaruradioområdet. Vi har förstärkt våra positioner för att medverka och stödja i Försvarsmaktens internationalisering. Vi har förstärkt våra positioner inom utvecklingen mot det närverksbaserade försvaret och etablerat oss som en viktig partner för Försvarsmaktens utvecklingsverksamhet i Enköping. Vi har genom dessa aktiviteter skapat förutsättningar för ett långsiktigt partnersamarbete inom olika områden med Försvarets materielverk och Försvarsmakten. Förväntningar på 2006 Förutom att fortsätta vara en mycket högt aktad leverantör till befintliga kunder, har vi följande ambitioner för den närmaste framtiden: Vi avser att bli en strategisk partner till Försvarets materielverk och därmed ta på oss större och långsiktiga åtaganden. Vi ska expandera verksamheten ca 20 % med förbättrad lönsamhet. Vi ska fortsätta våra internationella satsningar för att både kunna erbjuda våra kunder bättre kompetens och för att växa på nya marknader. Vi skall bättre tydliggöra våra erbjudanden och bredda kundbasen genom att utföra uppdrag mot den civila marknaden, främst mot myndigheter och verk, samt telekom- och industrisektorn. För att uppnå detta kommer vi att fortsätta vår satsning på nyrekrytering och partnerskap samt komplettering av vår verksamhet med lämpliga förvärv. Vi strävar hela tiden efter att förstärka vår mix av verksamhetsoch teknikkunskap och vår strategi för detta ligger fast. På så vis utvecklar vi vår förmåga att förstå och hantera helheten, d v s systemen med alla ingående delar (teknik, organisation, personal och metoder). Vi ser med spänning och tillförsikt fram mot 2006 som säkert blir ett utmanande och stimulerande år. Mats Brodin VD, Generic Systems Sweden AB Årsredovisning 2005, Generic Sweden AB 15

16

17 TELEKOMVERKSAMHETEN Generic Mobile När Generic Mobile Systems Sweden AB startades 1999 skedde detta främst för att göra det möjligt att affärsutveckla de tekniska innovationer som togs fram inom konsultrörelsen. Verksamheten har sedan dess ändrat inriktning och i dag är Generic Mobile en av Sveriges ledande operatörer av kritisk kommunikation. Inom Generic Mobile erbjuds etablerad teknik för kommunikation i form av t ex Minicall, SMS mm. Bolaget verkar även med ny spetsteknologi inom tele- och datakommunikation som kommer att ge Generic Mobile möjlighet att erbjuda intressanta mobila tjänster inom detta område. Ett exempel på detta är att kunna erbjuda mobila datalösningar för yrkesmässiga användare och mobilt bredband i glesbygd. Vid framtagandet av nya tjänster inom Generic Mobile är det en stor fördel att ha tillgång till den spetskompetens inom telekommunikation som byggts upp i Generics konsultrörelse.

18 Verksamhetskritisk kommunikation Generic Mobile Verksamhet Generic Mobile är en teleoperatör specialiserad på meddelandetjänster och en av Sveriges ledande leverantörer av kritisk kommunikation. Generic Mobile vänder sig till företag med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och service och använder en kombination av SMS, MMS, Minicall, fax och e-post för att möta kundernas behov. Därför har idag så gott som alla Sveriges räddningstjänster, landsting, polisen och privata jour/larmföretag valt Generic Mobile för sin kritiska kommunikation. Under 2006 planerar Generic Mobile att bredda verksamheten ytterligare, t.ex. med SMS i det fasta telefoninätet och inom mobil datakommunikation. Ett exempel på ambitioner inom det senare området var när Generic Mobile under februari 2005 lämnade in en ansökan till PTS om att få bygga ett nationellt digitalt mobilnät på 450 MHz frekvensen. Detta har gett bolaget ökad kompetens inom mobil tal- och datakommunikation. Vid auktionsförfarandet som hölls av PTS gick dessvärre licensen till en annan aktör, men Generic Mobile ser nu över andra möjligheter att utveckla tjänster liknande de som hade kunnat erbjudas via 450 MHz frekvensen. Produkter och tjänster Huvuddelen av Generic Mobiles nuvarande kärnverksamhet utgörs av pagingtjänsten Minicall, som är ett rikstäckande radiokommunikationsnät med cirka 400 basstationer, och som ägs och drivs av Generic Mobile. Minicall täcker såväl fastland som kust och hav, och styrkan i systemet är broadcastkanalen, som med beprövad och tillförlitlig teknik garanterar högsta möjliga leveranssäkerhet för sändningar och meddelanden till flera användare samtidigt. Sedan Generic Mobile förvärvade Minicall har tjänsten genomgått en pånyttfödelse och många nya produkter och användningsområden har lanserats, t ex CRITICALL med prioriterad sökning. Generic Mobile är en långsiktig tjänsteoperatör och vår bedömning är att Minicall kommer att ha en framtid parallellt med nya tekniker för att tillgodose våra kunders behov. Tekniken är oöverträffad i många typer av säkerhetskritiska applikationer och den har en mycket låg kostnadsnivå jämfört med de nya 3G- och TETRA-näten. För många av våra kunder är Minicall därför ett självklart val. Generic Mobile har djup kompetens inom kritisk meddelandehantering. Vår status som telekomoperatör, den höga tekniknivån, en snabb, smidig och flexibel organisation, och inte minst ett intimt samarbete med kunder och partners, gör att våra förutsättningar för lyckad produktutveckling är goda. Baserat på kundernas behov av enkel, flexibel och säker kommunikation har vi utvecklat en rad nya produkter och lösningar, t ex meddelandehantering via 18 Årsredovisning 2005, Generic Sweden AB

19 Mats Hugosson, Vd SMS, MMS, , fax, webbtjänster samt kombinationer av dessa. Exempel på detta är den webbaserade SMS-tjänsten Message Online och vårt Messaging Interface, som alla är nya och uppskattade gränssnitt för att skicka och ta emot meddelanden. Vi kan erbjuda ett heltäckande paket av meddelandetjänster till våra kunder oberoende av teknikval. I slutet av 2005 lanserade Generic Mobile, som första oberoende operatör i Sverige, en ny teknik som gör det möjligt att skicka och ta emot SMS i telefoner kopplade till det fasta telefoninätet. Det finns redan hundratusentals telefoner med SMSfunktion i de svenska hemmen och de flesta tillverkare lanserar allt fler modeller som har SMS-funktion, men fram till nu har SMS-funktionen inte gått att använda. Generic Mobiles SMS-tjänst kan användas av alla, direkt, och utan krav på särskilt abonnemang. Generic Mobile kommer att vidareutveckla tjänsten under Organisation och medarbetare Generic Mobiles organisation genomsyras av entreprenörsanda. Därtill är kvalitetsoch säkerhetsfrågor alltid högt prioriterade. Delar av verksamheten är outsourcad, men all kritisk verksamhet, såsom drift och övervakning, sker i egen regi. Generic Mobile hade per den 31 december fast anställda medarbetare och rekrytering av ytterligare några medarbetare kommer att ske under 2006 i samband med ökade satsningar inom nya områden. Verksamheten sysselsätter totalt cirka 25 personer, inklusive den del av verksamheten som utförs på entreprenad. Generic Mobile innehar två helägda dotterbolag. Dessa är Generic Telecom Sweden AB (f d Inquam Telecom AB), som innehar en i det närmaste rikstäckande licens för 870 MHz frekvensen och Epicom AB, som är en aktör inom IP/fastnätstelefoni. Viktiga händelser har varit ännu ett spännande och händelserikt år för Generic Mobile. Under året har vi fortsatt satsningarna inom nya områden där vi kan bygga vidare på och finna synergier med vår nuvarande verksamhet. Vi vill särskilt lyfta fram följande händelser från 2005: Avtal om förvärv av de resterande 50% av aktierna i Inquam Telecom AB tecknades i december Inquam Telecom AB är efter förvärvet ett helägt dotterbolag till Generic Mobile och Generic Mobile får därmed full kontroll över licensen för 870 MHz frekvensen. Licensansökan och anbud till PTS om att få bygga och driva ett digitalt mobilnät på 450 MHz frekvensen. Utveckling och lansering av SMS-tjänst för telefoner med SMS funktionalitet kopplade till det fasta telefoninätet. En egen organisation har byggts upp för försäljning och lagerhållning av Minicallterminaler. Under 2005 har det sålts terminaler i egen regi för närmare 1 miljon kronor. Under året har 3,5 MSEK investerats i ett nytt modernt och effektivare billingsystem. Detta skapar möjligheter för Generic Mobile att erbjuda nya tjänster i stor skala. Vi har med hjälp av engagerade medarbetare och ett målmedvetet arbete lyckats uppnå ett förbättrat resultat för 2005 jämfört med 2004 och framtagandet av nya tjänster har stärkt vår position på marknaden, vilket är mycket glädjande. Förväntningar på 2006 Ett viktigt mål under 2006 är att kunna erbjuda mobila tele- och datakommunikationslösningar på 870 MHz-frekvensen. Ett exempel på detta är mobila datalösningar för yrkesmässiga användare t ex mobilt bredband i glesbygd. Under 2006 kommer vi även att fortsätta förbättra tjänsterna inom Minicall. Vi kommer dessutom att arbeta vidare med utvecklingen av tjänster för SMS i det fasta telefoninätet och lansera dessa i större omfattning. Vi ser fram mot en fortsatt spännande utveckling av verksamheten under Mats Hugosson Vd, Generic Mobile Systems Sweden AB Årsredovisning 2005, Generic Sweden AB 19

20 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Generic Sweden AB, org. nr , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år Verksamheten Moderbolaget Generic Sweden AB har under året fungerat som serviceorganisation åt dotterbolagen inom koncernen. Moderbolaget har hyrt ut resurser och utrustning till dessa. Moderbolaget äger dotterbolagen Generic Systems Sweden AB (100 %), Generic Mobile Systems Sweden AB (92 %) samt Generic Integration Sweden AB (65 %). Inom Generic Systems Sweden AB, Generic Integration Sweden AB och Generic Software Solutions AB har konsultverksamhet bl a inom områdena ledningssystem, tele- och datakommunikation samt IT-säkerhet bedrivits. Inom koncernen bedrivs även operatörsverksamhet inom mobil datakommunikation av Generic Mobile Systems Sweden AB. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Under 2005 har en fortsatt tillväxt skett inom konsultrörelsen. Den från ENEA under 2004 förvärvade verksamheten i Generic Software Solutions Sweden AB integrerades och utvecklades. En fortsatt rekrytering av nya medarbetare har kontinuerligt skett under året. Vid utgången av 2005 arbetade totalt 125 personer inom koncernens konsultbolag vilket är en ökning jämfört med föregående år med 9 %. Generic Systems Sweden AB tecknade under 2005 ett långsiktigt ramavtal avseende leverans av specialisttjänster till Försvarets materielverk. Detta är ett strategiskt viktigt avtal för Generickoncernen vilket möjliggör en fortsatt försäljning av Generics expertkompetens mot den militära marknaden. Konsultverksamheten inom koncernen omsatte 141,5 MSEK (92,3 MSEK) under året. Generic Mobile Systems Sweden AB tecknade i december 2005 avtal om förvärv av de resterande 50 % av aktierna i Inquam Telecom AB, som därmed blir ett helägt dotterbolag. Generic Mobile Systems Sweden AB har under året fortsatt arbetet med framtagandet av nya tjänster inom Minicall och andra områden. Generic Mobile Systems Sweden AB investerade under året 3,5 MSEK i ett nytt billingsystem för sin operatörsverksamhet. Koncernen investerade 2,7 MSEK i affärssystemet Maconomy som infördes i verksamheten under januari En överenskommelse om en försäljning av dotterbolaget Uniguide AB träffades i mars Detta innebär att Uniguide AB fr o m andra kvartalet 2006 inte är en del av Generickoncernen. Intäkter och resultat Koncernens intäkter för räkenskapsåret uppgick till 215,5 MSEK (166,0 MSEK). Koncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster om 14,4 MSEK (4,0 MSEK). Koncernens förbättrade resultat jämfört med 2004 förklaras främst av en positiv resultatutveckling inom koncernens konsultbolag samt inom Generic Mobile Systems Sweden AB. Moderbolagets resultat har påverkats negativt under 2005 till följd av nedskrivningar av värdet på aktier i Uniguide AB med 3,4 MSEK. Finansiell ställning per 31 dec 2005 Likvida medel inom koncernen uppgick till 13,1 MSEK (5,5 MSEK). Därutöver förfogar koncernen över en checkräkningskredit om 18,0 MSEK (16,0 MSEK) som per balansdagen var utnyttjad med 5,0 MSEK (2,4 MSEK). De räntebärande skulderna hos kreditinstitut uppgick till 5,0 MSEK (2,6 MSEK) inkl. checkräkningskredit. Soliditeten för koncernen uppgick till 37 % (36 %) och kassalikviditeten var 143 % (137 %). Vid årets slut uppgick koncernens egna kapital till 34,3 MSEK (28,8 MSEK). Bolagets bedömning är att den finansiella ställningen kommer att vara fortsatt god under Medarbetare Antalet anställda inom koncernen var vid ingången av året 157 personer och vid årets utgång 170 personer. Koncernens huvudkontor är beläget i Nacka. Koncernen har dessutom verksamhet förlagd till Arboga, Uppsala, Luleå och Västerås (öppnades i januari 2006). 20 Årsredovisning 2005, Generic Sweden AB

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

New Equity Venture International AB

New Equity Venture International AB New Equity Venture International AB HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat, Balansräkning & Kassaflöde 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer