Nout Wellink, ordförande för Baselkommittén Debatt på Bankmötet Christian Clausen, Bankföreningens nya styrelseordförande.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nout Wellink, ordförande för Baselkommittén Debatt på Bankmötet Christian Clausen, Bankföreningens nya styrelseordförande."

Transkript

1 november Foto: Lars Nyman Bankmötet 2010 Nout Wellink, ordförande för Baselkommittén Debatt på Bankmötet Christian Clausen, Bankföreningens nya styrelseordförande

2 2 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 5 NOVEMBER 2010 VD har ordet Kära läsare, Hösten har gått försvinnande fort. Vintern är här och julen står snart för dörren. Bankföreningens Bankmöte 2010 handlade om de högst aktuella frågorna runt nya regleringar och vilka effekterna blir när reglerna införs. Vi var mycket glada över att kunna presentera så många centralt placerade och väl initierade talare. Frågan om bostadsbubbla eller inte har varit återkommande under hösten. Vi har deltagit i flera seminarier och diskussioner om hur utvecklingen ska bedömas. Den höga ökningstakten i bostadskrediter är självklart något som måste följas noga. De låga räntorna tillsammans med ROT-avdrag och ränteavdrag har varit gynnsamma för många hushåll. Riksbankens oro över att inte ha tillräckliga verktyg är säkert befogad. Samtidigt är det nog så att penningoch finanspolitiken måste arbeta mer tillsammans så att inte överhettning sker på det sätt vi nu ser. Bolåneinstituten och bankerna är en del av marknaden och det är svårt att säga nej till en stark kreditefterfrågan så länge kunderna klarar kreditprövningar med högt ställda krav på buffert för högre räntor. Både Riksbanken och Finansinspektionen bedömer att vi inte står inför några stabilitetsproblem i det finansiella systemet. Däremot kan man inte utesluta att hushåll som belånar sig högt skulle kunna få problem om fastighetspriserna sjunker dramatiskt och man samtidigt är tvungen att sälja sin bostad. Bankföreningen har i diskussionerna med Finansinspektionen inför bolånetaket lyft frågan om att ta bolånen i ett bredare perspektiv. Vi ser inte att ett bolånetak i sig gör stor skillnad. Ett gott konsumentskydd handlar om att kunden ska förstå sitt åtagande, det handlar om rimliga amorteringar och en rimlig balans mellan fast och rörlig ränta. Vi har i dialogen istället pekat på vikten av att stärka konsumentens ställning med bättre utbildning i finansiell ekonomi. Lån till bostaden är ofta en av de största affärer ett hushåll gör. Det är därför viktigt att ungdomar får grundläggande kunskaper med sig från skolan så att de förstår vikten av att ha balans mellan tillgångar och skulder. Det är också viktigt att ha ett helhetsperspektiv på vad som är ett bra bolån för den enskilde låntagaren. Att inte belåna sig för högt är en sak men om man nu ändå gör det så är det viktigt att man amorterar för att skapa sig utrymme för en värdeminskning på sin fastighet. Det är också sunt att ha en bra balans mellan rörlig och fast ränta. Ett bolån är ett långsiktigt åtagande och om man inte har stora marginaler bör man inte ligga med alla sina lån med rörlig ränta. Slutligen, jag träffade mina baltiska kollegor i veckan som gick och de förmedlar en positiv bild av de svenska bankerna i Baltikum. Att svenska banker stod bakom sina baltiska dotterbanker och filialer i krisen stärker förtroendet. Kerstin af Jochnick, vd Bankföreningen Svenska Bankföreningens nyhets brev kommer ut med 6 nummer om året. Det publiceras på i PDF-format och skickas även med e-post till prenumerater. Svenska Bankföreningen, Box 7603, Stockholm Ansvarig utgivare: Kerstin af Jochnick Redaktion: Lena Barkman , Bodil Bjerre Sekund Form: Luxlucid Produktion: M Pacerek AB

3 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 5 NOVEMBER nya styrelsen Christian Clausen, koncernchef i Nordea, valdes till ny ordförande i Svenska Bankföreningen vid årsmötet den 11 november. Annika Falkengren, koncernchef i SEB, valdes in i styrelsen som vice ordförande. Tre frågor till Bankföreningens nya styrelseordförande Christian Clausen: Vilka är de viktigaste frågorna för dig i din nya roll som Bankföreningens styrelseordförande? Finanskrisen är nog över i Sverige, men vi har fortfarande stora utmaningar framför oss. En viktig fråga är hur vi nu kan stärka förtroendet för finansbranschen hos allmänheten, våra kunder men också bland politiska beslutsfattare. Bankerna fyller en avgörande samhällsfunktion, och det är en fördel för Sverige att ha så stora och välskötta banker. Men det finns ändå en stor misstänksamhet mot oss. En annan viktig fråga är det globala arbetet med de framtida regelverken. Vi är inte emot striktare regelverk. Det ligger tvärtom i branschens eget intresse att försäkra oss om att de skadliga beteenden och osunda bankmodeller som fanns för några år sedan inte kommer tillbaka de har skapat misstroende för hela branschen och destabiliserat det viktiga finansiella systemet. Vad tycker du är Bankföreningens viktigaste uppgifter? Bankföreningen ska vara en samarbetsinriktad, ansvarstagande och transparent röst i samhällsdiskussionen som kan bygga förtroende hos allmänheten och hos myndigheter. Det är inte möjligt med hård retorik och ett snävt egenintresse. Bankföreningen kan bara bli en naturlig samarbetspartner om vi agerar professionellt och har hela samhället och många olika perspektiv för ögonen i våra analyser och vårt engagemang. Foto: Nordea Just nu har vi den viktiga uppgiften att säkra att de nya regelverken inte slänger ut barnet med badvattnet: Överreglera inte. Bestraffa destabiliserande beteenden, men försvåra inte för de banker som stod starka genom finanskrisen och bidrog med stabilitet. Kräv buffertar, men öka inte priset på kapital och likviditet så att bördorna för företag och hushåll hotar den försiktiga ekonomiska återhämtningen i Europa. Det är balansen som jag hoppas att Bankföreningen ska bidra till. Du är själv redan engagerad i internationellt arbete. Kan du berätta något om det? Ja, jag har ett stort formellt och informellt internationellt nätverk av beslutsfattare, myndighetspersoner och andra bankchefer. Det kommer sig naturligt av att vara vd för en bank som är så stor som Nordea, med en betydande kundorienterad verksamhet i nio länder att jag blir inbjuden till ett stort antal möten. Jag kommer också att vara med i den europeiska bankföreningens styrelse, vilket jag ser fram emot. Det kanske viktigaste för svenska banker generellt är att säkra att spelreglerna blir lika i alla länder i Europa och i USA. Man kanske lätt glömmer bort det, men några av våra största konkurrenter på företagssidan är amerikanska banker. Från och med den 11 november 2010 ingår följande personer i Bankföreningens styrelse: Ordförande: Christian Clausen, Nordea Bank Vice ordförande: Annika Falkengren, SEB Pär Boman, Handelsbanken Michael Wolf, Swedbank Lars Mørch, Danske Bank Jörgen Wennberg, ICA Banken Peter H Carlsson, DnB NOR Kerstin af Jochnick, Bankföreningen Suppleanter: Fredrik Rystedt, Nordea Bank Nils-Fredrik Nyblaeus, SEB Björn Börjesson, Handelsbanken Catrin Fransson, Swedbank Lars Sjögren, Danske Bank Mats Ericsson, Länsförsäkringar Bank Clas Rönnlöv, Citi Bankföreningens styrelseledamöter väljs för en tid av högst tre år. I styrelsen ingår representanter för de 28 medlemsföretagen. Styrelsen utser sin ordförande samt Bankföreningens verkställande direktör, som ingår i styrelsen. Bankföreningen är medlem i den europeiska bankföreningen EBF och sitter i dess styrelse och exekutiva organ.

4 4 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 5 november 2010 BANKMÖTET 2010 En paus i vimlet på Bankmötet, den 11 november. Nout Wellink, ordförande för Baselkommittén. Foto: Lars Nyman

5 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 5 november Basel III ett kraftfullt paket Som ordförande i Baselkommittén för banktillsyn är Nout Wellink den som sitter inne med flest svar vad gäller de finansiella regleringar som är på gång i världen just nu. I november var han i Stockholm på Bankföreningens årliga konferens, Bankmötet, och Nyhetsbrevet passade på att ställa några frågor. Baselkommittén är källan till de globala kapitaltäckningsregler som är på gång just nu, Basel III. Det är visserligen bara rekommendationer, men eftersom uppdraget kommer från G20 har världens ledande ekonomier förbundit sig att följa dem. Via EUdirektiv kommer de så småningom in i svensk lagstiftning. I kommittén sitter representanter för centralbanker och tillsynsmyndigheter från 27 länder, som USA, Kina och även Sverige. Nout Wellink själv är chef för den holländska centralbanken. Tror du någonsin vi får uppleva en liknande finanskris igen? I och med Basel III och andra åtgärder som införs över hela världen, anser jag att vi har ett väldigt kraftfullt verktygspaket för att förebygga en liknande kris. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra, till exempel att implementera Basel III i lagstiftning och tillsynspraxis. Och är det något vi har lärt oss så är det att finanskriser alltid bjuder på oväntade inslag. Så vi Ordlista Kärnprimärkapital: Primärkapital: Hybridkapital: Förlustabsorberande kapital: kommer aldrig att kunna eliminera risken för en kris helt. Den nuvarande standarden Basel II bygger på att man tar långtgående hänsyn till risk när man bestämmer Baselkommittén utfärdar bara rekommendationer, men eftersom uppdraget kommer från G20 har världens ledande ekonomier förbundit sig att följa dem. en banks kapitalkrav. I Basel III föreslås måttet leverage ratio, det vill säga bankens kapital i förhållande till bankens utlåning oavsett risk. Vilka i princip eget kapital, det vill säga aktiekapitalet samt innehållna vinstmedel kärnprimärkapital plus hybridkapital ett mellanting mellan lån och aktie det kapital som tar stöten vid en konkurs. Aktier är till exempel 100 procent förlustabsorberande eftersom aktieinnehavarna inte kan få tillbaka sina pengar om företaget går omkull. Lån är 0 procent förlustabsorberande. Hybridkapital är någonstans mitt emellan, beroende på vad som avtalats. tankar låg bakom beslutet att rekommendera ett icke riskbaserat mått? Leverage ratio ska fungera som sista spärr utöver de riskbaserade minimimåtten. Under tiden som föregick krisen rapporterade många banker väldigt starka primärkapitalsiffror, samtidigt som de lyckades bygga upp höga risker, både på och utanför balansräkningen. Det kompletterande måttet leverage ratio ska hjälpa till att tygla uppbyggnaden av överdriven risk i systemet. Det ska också fungera som ett extra skydd mot försök att tricksa med de riskbaserade kapitalkraven och ska hjälpa till att undvika modellrisker. Avsikten med leverage ratio är att det ska ha en ganska enkel konstruktion, att det ska inkludera tillgångar både i och utanför balansräkningen och vara tillämpbart på alla banker på ett enhetligt sätt. Hur ska ni säkerställa att avsikten uppnås? Eftersom tanken är att leverage ratio ska fungera som en sista spärr, så måste det hamna på en nivå så att det inte gör de riskbaserade standarderna i Basel III verkningslösa. Efter att ha kört standarderna parallellt ett tag ska vi utvärdera resultatet i de här avseendena och göra slutjusteringar om det visar sig nödvändigt. Tidigare i år tog Baselkommittén in data från en mängd banker för att göra en konsekvensanalys av de nya reglerna. Kommittén har också bett att få in synpunkter på sina förslag genom att sända ut dem på konsultation. Ett förslag, det om net stable Fortsättning på nästa sida.

6 6 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 5 november 2010 BANKMÖTET 2010 Fortsättning från föregående sida. funding ratio, gäller kravet att en del av bankernas finansiering ska vara långfristig, och därmed stabilare. En omarbetad version av förslaget sägs vara på gång i slutet av året. Vad var det som kom fram i konsultationssvaren och i konsekvensanalysen som nu kan leda till ändringar av förslaget? Det mått vi föreslagit är ett viktigt men också komplext verktyg. Det kräver viktning av många in- och utflödesvariabler. Vi hade liten erfarenhet av hur allt skulle fungera ihop, så konsultationen och konsekvensanalysen gav värdefull information. Till exempel såg vi att de första förslagen skulle få oönskade konsekvenser på flera områden. Vi har därför gjort ändringar, samtidigt som vi har hållit fast vid målet att komma åt banker med instabila finansieringsmönster. I Basel III kommer också krav på att banker ska hålla mer kapital när den totala utlåningen i landet blir överdrivet stor i förhållande till BNP. Detta extra kapital kallas för en kontracyklisk buffert. Tanken är att den ska verka återhållande i goda tider och sedan kunna användas av bankerna i dåliga tider. Det är upp till de enskilda ländernas centralbanker eller tillsynsmyndigheter att bestämma vad som är en överdriven kreditgivning. Har ni bestämt vilken typ av kapital som ska tillåtas i den kontracykliska bufferten? Det jag kan säga är att bufferten ska bestå av kärnprimärkapital eller annat helt förlustabsorberande kapital. Baselkommittén håller på och undersöker om contingent capital (red: instrument i både primär- och supplementärkapital som vid en särskild gräns ska omvandlas till aktier) ska kunna användas i en kontracyklisk buffert eller inte. Montera ner bufferten Om en bank har tvingats bygga upp en kontracyklisk buffert på grund av överdriven kredittillväxt, hur ser du på möjligheten att sedan montera ner bufferten när kredittillväxten avtar igen? Tror du marknaden accepterar att en bank minskar sitt kapital när tiderna blir sämre? Det verkar osannolikt att den beslutsfattande myndigheten, efter att obalanser byggts upp under ett antal år, skulle besluta att släppa på buffertkravet vid första bästa tecken på normal kredittillväxt. Myndigheterna rekommenderas att noggrant studera andra indikatorer som kan tyda på fortsatta obalanser, och att använda nödvändigt omdöme. Observera också FÄRDIGT BASEL III- FÖRSLAG I DECEMBER Vid sitt möte i mitten av november ställde sig G20 bakom den rapport som Baselkommittén lämnat om framskridandet av Basel III-paketet. Baselkommittén väntas presentera sitt slutgiltiga förslag till regelverk i december. Därefter ska EUkommissionen lägga ett förslag (CRD IV) till förändringar i EU-direktiven under våren De flesta regelförändringar kommer att införas gradvis från 2013 fram till år Foto: Lars Nyman

7 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 5 november att det inte handlar om årlig kredittillväxt, vilket skulle vara volatilt, utan om själva nivån på utlåningen jämfört med nivån på BNP. I ditt scenario skulle det betyda att uppbyggnaden av en överdriven utlåning, över trenden, först måste försvinna, och det kan ta ett tag. Trovärdig nivå på kapital Som svar på din andra fråga vill jag betona att förslaget har formulerats utifrån antagandet att den kontracykliska bufferten är utöver en trovärdig miniminivå på kapitalkrav. Marknaden bör då kunna lita på att bankerna kan använda det frigjorda kapitalet utan att sätta sin solvens på spel i dåliga tider. Hur ska ni säkerställa att myndigheter i olika länder gör liknande bedömingar när det gäller överdriven kredittillväxt? Baselkommittén arbetar på riktlinjer som ska hjälpa tillsynsmyndigheterna i deras bedömning. En annan del i de nya regelförslagen från Baselkommittén gäller att man vill definiera systemviktiga banker och sedan ställa högre krav på dem, i ett försök att skydda samhället från problem i de instituten. Det leder dock även till att man delvis sätter tanken om en jämlik konkurrens ur spel. Baselkommittén håller just nu tillsammans med Financial Stability Board, FSB, på att arbeta fram kriterier som kan identifiera en bank som systemviktig. Hur ska man hitta en definition på systemviktig som inte leder till oönskade konsekvenser och som är hållbar över tid? Liten kan ha nyckelroll Man måste komma ihåg att det inte är en exakt vetenskap. Ett instituts systemvikt handlar inte enbart om storlek, utan även om hur sammanflätat det är med andra och hur lätt det är att ersätta. Många små banker har också en nyckelroll i det finansiella systemet, kanske som betalningsförmedlare. Så oavsett vilken lista på kriterier vi kommer fram till ska man inte exkludera andra viktiga aspekter. Bankföreningen och många andra är bekymrade över hur alla de nya oprövade reglerna ska samverka. Konsekvensanalyser som gjorts på olika håll har gett olika resultat, men Nout Wellink tycker att den som Baselkommittén gjorde under sommaren har varit mycket användbar. Vi fick in en mängd information från bankerna. Aldrig någonsin i Baselkommitténs historia har vi gjort en så omfattande analys av så många finansiella institut, där vi undersökt alla effekter både var för sig och tillsammans. Det har hjälpt oss väldigt mycket att bättre förstå bankernas olika affärsmodeller, riskerna de är exponerade för och anpassningen som många banker över hela världen blir tvungna att göra. Man måste komma ihåg att det inte är en exakt vetenskap. Ett instituts systemvikt handlar inte enbart om storlek. Vad tycker du om att Baselkommittén har så stort inflytande på länders lagstiftning samtidigt som beslutsprocessen inte är särskilt transparent, om man jämför med lagstiftningsprocessen i EU (eller Sverige)? Kommitténs beslutsprocess är så transparent den kan vara. Å andra sidan kan vi inte vara så öppna med datat från konsekvensanalyserna, eftersom det handlar om konfidentiell tillsynsdata. Vi försöker kommunicera viktiga beslut så fort som möjligt. För varje standard vi skapar har vi en konsultationsperiod då branschen, den akademiska världen och den bredare allmänheten kan delta. På vår konsultation om Basel III i april vi fick nästan 300 svar som vi sedan diskuterade noggrannt. Utöver det har vi hållit flera tal då vi också svarat på frågor från publiken. Läs Nout Wellinks fullständiga svar på engelska på Publicerat/Nyhetsbrev nr 5 Pågående konsultationer EU-kommissionen Ratinginstitut Konsultationens syfte är att skapa debatt kring behovet av förändrade regler för ratinginstitut och användningen av rating i olika sammanhang. Publicerat: 5 november 2010 Svarstid: 7 januari 2011 CEBS Konsultation om intern kontroll CEBS har tagit fram en guidebok om intern styrning som syftar till att förbättra och stärka förväntningar som tillsynen har för att förbättra ett sunt genomförande av interna styrningssystem. Publicerat: 13 oktober 2010 Svarstid: 14 januari 2011 Nya rekommendationer CEBS Liquidity cost benefit allocations Riktlinjerna gäller bland annat hur banker ska allokera och prissätta likviditetsrisk. Gäller från: 30 juni 2011 Riktlinjer för hantering av operativ risk CEBS har tagit fram detaljerade riktlinjer för tillsynsmyndigheters bedömning av operativ risk inom tradingområdet. Riktlinjerna avser främst intern styrning och rapportering. Gäller från: 30 juni 2011

8 8 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 5 november 2010 BANKMÖTET 2010 Bankmötet 2010 Efter den globala krisen finns det behov av att se över bankernas affärsmodeller, deras riskkontroll och rollen för ledning och styrelse. Det finns också behov av att se över internationella överenskommelser om lagstiftning och styrning. Men det är inte självklart att mer reglering och mer kapital nödvändigtvis skapar sundare banker. Det sade Kerstin af Jochnick, vd för Bankföreningen, när hon hälsade välkommen till Bankföreningens årliga möte den 11 november, som i år gick av stapeln på Moderna Museet i Stockholm. I år var rubriken Bankmarknad i förändring. Det handlade främst om det nya regelverk på kapitaltäckningsområdet som nu håller på att arbetas fram i spåren av finanskrisen och hur det kommer att påverka banker, finansiella marknader och den reala ekonomin. På Bankmötet var alla överens om att det behövs ett bättre regelverk, som kommer att innebära ökade kapitalkrav och bättre likviditet. Det är framförallt nivån men också kvaliteten på kapitalet samt vilka konsekvenser olika alternativ får som diskuterades flitigt och här går åsikterna isär. Från branschens sida ställer man sig även bakom inrättandet av tre nya EU-tillsynsmyndigheter med ett övergripande systemriskråd. Kerstin af Jochnick varnade dock för att europeiska banker riskerar att bli särskilt hårt drabbade av det nya regelverket, som man ännu inte sett effekterna av, i kombination med förväntad svag tillväxt i Europa och USA. Bankerna har en grundläggande roll i Europa. Den europeiska ekonomin tar tre fjärdedelar av sin finansiering från banker, jämfört med endast en fjärdedel för USA. Det finns därför en rädsla för att höjda räntor och minskade kreditflöden kan få negativa effekter på den reala ekonomin Kerstin af Jochnick efterfrågade också en effektivare krishantering. Så länge vi inte har ett trovärdigt system som effektivt kan stänga institutioner som får problem finns det risk att politiker och allmänhet kommer att begära ännu mer kapital. På frågan om de konsekvenser som det nya regelverket får menade Kerstin af Jochnick på att det är för tidigt att dra några slutsatser om hur bankernas affärsmodeller kommer att förändras. Det finns naturligtvis en risk att det kan uppmuntra till att de delar av verksamheten som omfattas av höga kapitalkrav flyttas bort från banksektorn. Sådana förändringar kan äventyra den finansiella stabiliteten. De bör därför åtföljas av ny reglering och tillsyn för icke-banker. Kerstin af Jochnick, vd för Bankföreningen Foto: Lars Nyman

9 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 5 november Som exempel på andra frågor på Bankföreningens agenda nämnde Kerstin af Jochnick bankbyteskoden som gör att det är lätt att byta bank i Sverige, genomförandet av konsumentkreditdirektivet under våren samt projektet mobila betalningar. Mormors lapptäcke Nout Wellink, ordförande i Baselkommittén och chef för den holländska centralbanken, tog även han upp frågan att det är viktigt att Basel III utformas på ett sådant sätt att det förhindrar regelarbitrage. Wellink förklarade också den långa implementeringstiden åtta år av de nya reglerna. Charles H Dallara, chef för Institute of International Finance, IIF, sade att man nu är mer överens än på länge om det nya regelverket och att man inom banksektorn inte har något val. Men han varnade för att det nya regelverket inte får bli som hans mormors lapptäcke. Alla trådar måste hålla ihop om man drar i en tråd får inte hela täcket nystas upp, menade han. Han pekade framförallt på vikten av ett level playing field att det blir lika regler i alla länder och att utformningen av reglerna måste minimera risken för regelarbitrage. Dallara efterfrågade även en global standard för avveckling av gränsöverskridande banker som får problem. Vi måste undvika regleringar som förstör sunda affärsmodeller. Överreglering kommer att drabba bankernas kunder och hela ekonomin. Charles H Dallara, chef för Institute of International Finance, IIF Foto: Lars Nyman Dyrare att låna Christian Clausen, Nordeas koncernchef och nytillträdd ordförande i Bankföreningen, visade konkreta exempel på att det nya regelverket kan inverka negativt på hela branschens lönsamhet. Vi måste undvika regleringar som förstör sunda affärsmodeller. Överreglering kommer att drabba bankernas kunder och hela ekonomin. Baselkommitténs nya regler kommer att kosta. Det kommer att bli dyrare att låna pengar, konstaterade han. Clausen påtalade också att de nya likviditetsreglerna kräver större likviditetsbuffert än tidigare samt krav på att bufferten ska innehålla en större andel statsobligationer och han undrade om tillgången på statobligationer är tillräckligt stor. Clausen visade på att det nya regelverket kommer att innebära att avkastningen på eget kapital minskar. Vad är den nya nivån på avkastningen på eget kapital? frågade han. Är den nog för att den finansiella sektorn ska kunna attrahera nytt kapital? Rätt regler inte fler Eftermiddagen avslutades med en paneldebatt med rubriken Möjligheter och hot på en striktare reglerad bankmarknad. Deltog gjorde riksbankschefen Stefan Ingves, Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson, Annika Lundius, vice vd på Svenskt Näringsliv och Annika Falkengren, koncernchef för SEB. Samtliga i panelen var överens om att det är oerhört viktigt att man arbetar fram rätt regler inte nödvändigtvis fler regler. Martin Andersson sade att vi behöver hårdare kapitalregler och större buffertar och att det är ledningens och styrelsens ansvar att reglerna efterlevs. Han menade att det finns en enorm kreativitet att kringgå reglerna inte minst när det gäller det nya ersättningssystemet. Finansinspektionen kommer nu att rikta in sitt arbete på att träffa företagens ledning och styrelse samt deras revisorer. Annika Lundius, konstaterade att finansiella kriser slår hårt mot företagen men att det finns ett intresse av att undvika överreglering eftersom det höjer priset på kapital. Hon efterlyste ett makrofinansiellt regelverk. Fortsättning på nästa sida.

10 10 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 5 november 2010 BANKMÖTET 2010 För att vi banker ska förtjäna förtroendet krävs långsiktighet och transparent prissättning. Annika Falkengren, vd SEB Christian Clausen, vd Nordea Martin Andersson, Generaldirektör Finansinspektionen Fortsättning från föregående sida. SEB:s koncernchef Annika Falkengren sade att kriser inte enbart är av ondo utan att det finns viktiga lärdomar att dra från varje enskild kris. Men att det är viktigt att hitta en balans i regleringen. Hon pekade på att det finns en fara i att svenska banker har ett stort finansieringsunderskott eftersom sparandet i de nordiska länderna är stort i fonder och aktier och inte på bankkonton som i många andra länder. Liksom Christian Clausen poängterade hon hur viktigt det är för bankerna att nu arbeta på sitt förtroende hos politiker och allmänheten. Förtroende är allt. För att vi banker ska förtjäna det förtroendet krävs långsiktighet och transparent prissättning, sade hon. Kerstin af Jochnick avlutade med att sammanfatta eftermiddagen. Basel III inte är slutdestinationen för reglering av bankerna. Basel III kommer att vara bättre än Basel II, men fortfarande finns det förbättringar att göra, sade hon. Effektiv bankreglering kan bidra till ett sunt och säkert finansiellt systemet, men utan en sund och korrekt hantering av bankerna kommer vi inte att lyckas. Tillsynen är lika viktig som reglering och därför måste vi utveckla kompetensen och fokusera mer på dialog mellan tillsynsmyndigheterna och branschen. En aktiv dialog om potentiella risker i systemet hjälper oss att identifiera risker tidigt och vidta nödvändiga åtgärder i tid. Foto: Lars Nyman

11 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 5 NOVEMBER Goda resultat i bankernas kamp mot barnpornografi Företag som säljer barnpornografiskt material på nätet har snabbt kunnat stängas av som betalningsmottagare, med hjälp av rutinerna som den svenska finanskoalitionen mot barnpornografi har skapat. Inom ramen för den svenska finanskoalitionen mot barnpornografi har Bankföreningen sedan våren 2009 ett samarbete med Rikskriminalpolisen som syftar till att förhindra att betalningstjänster används för köp av övergreppsbilder på barn. Samarbetet innebär till exempel att om polisen identifierar en webbplats som erbjuder barnpornografiskt material mot kortbetalning, så kan säljföretaget identifieras och stängas av som betalningsmottagare. Den etablerade kortbetalningsrutinen har visat sig ha snabb och god effekt. Säljföretag som har identifierats via rutinen har via bankernas och kortföretagens åtgärder snabbt kunnat stängas av. Rikskriminalpolisen anser även att det faktum att rutinen finns och fungerar har en viktig preventiv effekt. Enligt en rapport från den europeiska koalitionen mot barnpornografi har antalet webbplatser som kommersiellt saluför övergreppsbilder på barn minskat markant sedan Vi är glada att ha kunnat bidra till detta. En särskild arbetsgrupp inom finanskoalitionen arbetar med att föreslå ytterligare åtgärder för att förhindra att kommersiella betaltjänster används vid köp och försäljning av övergreppsbilder på barn, säger Pär Karlsson, som arbetar med frågan på Bankföreningen. Barnpornografiskt material distribueras i huvudsak genom olika fildelningstjänster. I viss utsträckning används betaltjänster utanför bankernas kontroll, till exempel i form av förutbetalda konton eller olika former av elektroniska plånböcker. Det förekommer även att betalningsmottagare informerar betalaren hur en överföring av medel ska ske så att det inte uppstår misstanke om vad köpet avser. Ny SCB-statistik visar bolån I SCB:s statistikdatabas finns uppgifter om olika balansposter individuellt publicerade för ett antal banker och bostadsinstitut. I samband med publiceringen av uppgifterna för september 2010 har SCB utvidgat innehållet i statistikdatabasen, dels med fler balansposter, dels med fler individuella institut. En nyhet i statistikdatabasen är att SCB lagt till posten utlåning till hushåll mot säkerhet i bostad. 51 individuella institut och åtta grupper (inklusive undergrupper) av institut, till exempel bankaktiebolag, finns specificerade i statistikdatabasen. Bland de individuella instituten finns flera som inte är verksamma idag, men som finns kvar med anledning av att de finns med tidigare i tidsserien. Uppgifterna i databasen publiceras månadsvis, även om de mindre instituten enbart rapporterar kvartalsvis. Databasen innehåller uppgifter tillbaka till Finanskoalitionen mot barnpornografi Finanskoalitionens uppgift är att utveckla och samordna åtgärder för att försvåra och förhindra handeln med övergreppsbilder på barn. Arbetet påbörjades 2007 och i dag ingår 13 banker* i koalitionen. Under 2009 inleddes ett nära samarbete med Rikskriminalpolisen för att lättare identifiera de företag som säljer barnpornografiska bilder och kunna stoppa transaktioner. Bankerna samarbetar även med ECPAT Sverige, som är en ideell förening som arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel barnpornografi, trafficking och barnsexturism. För att uppnå goda resultat finns en styrgrupp som leds av Mats Odell med representanter från ECPAT, Bankföreningen, Skandiabanken, Finansinspektionen, Finansdepartementet och Justitiedepartementet. Dessutom samverkar Rikskriminalpolisen och Ekobrottsmyndigheten med koalitionen. I mitten av december lanserar Finanskoalitionen en egen hemsida: *Danske Bank, Forex Bank, GE Money Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Ikano Bank, Länsförsäkringar Bank, Marginalen Bank, Nordea, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Öresund och Swedbank samt försäkringsbolaget Skandia ingår i koalitionen.

Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd

Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd december 2010 6 Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd Färdigt Basel III-paket Förslag till leasingredovisning sågas E-faktura ska höja EU:s tillväxt 2 Bankföreningens

Läs mer

Anna Kinberg Batra. - styr finansutskottet i riksdagen

Anna Kinberg Batra. - styr finansutskottet i riksdagen april 2011 2 Anna Kinberg Batra - styr finansutskottet i riksdagen Foto: Lars Nyman Stora befogenheter för framtida finanskrishanterare Svenska säkerställda obligationer marknadsförs utomlands 2 Bankföreningens

Läs mer

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD JUNI 2014 2 KONSUMENT- SKYDD Konsumenten i fokus Foto: Anna Rut Fridholm Sverige påverkar Europas gemensamma regelverk. Johanna Lybeck Lilja, statssekreterare och förhandlare, förklarar varför konsumentskyddet

Läs mer

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras MAJ 2013 2 driva bank i en utmanande tid FOTO: Håkan Flank svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras 2 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 2 maj 2013 VD har ordet Idén om en skatt

Läs mer

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister 1MARS 2015 Pengar är energi Per Bolund, finansmarknadsminister Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN Foto: Lars Nyman SVENSKA KRISFONDER BLAND DE STÖRSTA AMORTERINGSKRAVET IKRAFT UPPRUSTNING MOT PENNINGTVÄTT VD

Läs mer

Finansmarknaden tar nya tag - så minns vi 2011

Finansmarknaden tar nya tag - så minns vi 2011 december 2011 6 Finansmarknaden tar nya tag - så minns vi 2011 Illustratör: Robert Hilmersson Europas nya betalningslösningar Premiär för investeringssparkontot vd blir vice riksbankchef 2 Bankföreningens

Läs mer

Hon vill se Europa enas om regelverken

Hon vill se Europa enas om regelverken april/maj 2012 2 AMERIKANSK LAG PÅVERKAR FLER E-FAKTUROR ATT VÄNTA EBA:S RAPPORTKRAV SKAPAR STRESS Senaste nytt: Thomas Östros blir ny vd Hon vill se Europa enas om regelverken Foto: Anna Rut Fridholm

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer

Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2.

Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2. Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2. ANFÖRANDE DATUM: 2009-11-19 TALARE: Riksbankschef Stefan Ingves PLATS: Bankföreningen, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DECEMBER 2013. Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA

DECEMBER 2013. Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA DECEMBER 2013 6 Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER 2013 VD HAR ORDET Året lider mot

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2013

Risker i det finansiella systemet 2013 Risker i det finansiella systemet 213 14 november 213 14 november 213 Dnr 13-185 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Risker för den finansiella stabiliteten 4 Risker för konsumenter 5 Utvecklingen under

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Outsourcing på stark tillväxt

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Outsourcing på stark tillväxt Denna tematidning är en annons från NextMedia Framtidens Bank trender inom it, pengar och säkerhet Tillit och konkurrens på agendan Trots den svåra finanskrisen visar mätningar som gjorts under senhösten

Läs mer

dialog Ny upphandlingsmodell för kapitalförvaltningstjänster Samtal med Mattias Olsson, finanschef på Landstinget i Jönköpings län.

dialog Ny upphandlingsmodell för kapitalförvaltningstjänster Samtal med Mattias Olsson, finanschef på Landstinget i Jönköpings län. dialog En tidning från Kommuninvest Nr 4 2010 www.kommuninvest.se Mattias Olsson, finanschef Jönköpings läns landsting Ny upphandlingsmodell för kapitalförvaltningstjänster Samtal med Mattias Olsson, finanschef

Läs mer

Bankerna, kriserna och framtiden

Bankerna, kriserna och framtiden a n n e w i b b l e - f ö r e l ä s n i n g 2 0 1 3 cecilia skingsley Bankerna, kriserna och framtiden w w w. o h l i n i n s t i t u t e t. o r g bertil ohlininstitutet är en liberal tankesmedja grundad

Läs mer

Bankerna, kriserna och framtiden

Bankerna, kriserna och framtiden ANFÖRANDE DATUM: 2013-09-26 TALARE: Vice riksbankschef Cecilia Skingsley PLATS: Ohlininstitutet SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Det kom ju inte direkt som någon överraskning när nyheten om HQ-Banks fall häromdagen kablades ut i etern.

Det kom ju inte direkt som någon överraskning när nyheten om HQ-Banks fall häromdagen kablades ut i etern. 1 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Det händer i vår! 5. Läget? 6-7. Nya regler KUL 8-9. Rapport från... 10-18. Tema: Uppe på taket 19. Juridikhörnan 20-21. Forum myndighet 22. Svensk Inkasso

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Riksbanken är världens äldsta centralbank och vår verksamhet ska vara i takt med tiden och omvärlden. Riksbankschef Stefan Ingves

ÅRSREDOVISNING 2014. Riksbanken är världens äldsta centralbank och vår verksamhet ska vara i takt med tiden och omvärlden. Riksbankschef Stefan Ingves ÅRSREDOVISNING 2014 Riksbanken är världens äldsta centralbank och vår verksamhet ska vara i takt med tiden och omvärlden. Riksbankschef Stefan Ingves S V E R I G E S R I K S B A N K Väggur från 1770-talet.

Läs mer

Morgondagens arbetskraft

Morgondagens arbetskraft Nr 3 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Morgondagens arbetskraft Samtal med Peter Norman, finansmarknadsminister Anette Åkesson, ordförande i valberedningen för Kommuninvest ekonomisk

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Nummer 4 December 2009. Skuggsida

Nummer 4 December 2009. Skuggsida Nummer 4 December 2009 SÄKRA B E T A L N I N G A R Skuggsida Det är dystra tider. Den ekonomiska krisen har blivit global och styrande världen över måste bekämpa lågkonjunkturen med stödåtgärder och pressade

Läs mer

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor f Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Magisteruppsats 30 hp Internationellt företagande VT 2012 Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor - En studie

Läs mer

Vart tar dina pengar vägen?

Vart tar dina pengar vägen? Företagsekonomiska Institutionen Vart tar dina pengar vägen? En studie av hur den aktuella ekonomiska situationen är för de fyra största svenska bankerna idag. Kandidat- Magisteruppsats i Företagsekonomi

Läs mer

Det är i lågkonjunktur kreditbesluten prövas!

Det är i lågkonjunktur kreditbesluten prövas! GER DIG SVART PÅ VITT Dec 2012 Effektivare kreditbedömning med UC:s tjänster SIDAN -4 Inspiration och kunskap för Kreditsverige SIDAN -8 Skydda dig mot fakturabedrägerier SIDAN -6 Det är i lågkonjunktur

Läs mer

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Medlemssamråden uppskattas. De skapar dialog. Ann-Charlotte Stenkil, ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening var en av de förtroendevalda

Läs mer

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS. Nummer 1 Maj 2011 BANK & FINANS FÖRBÄTTRA. mötet med kunden. Mobila banktjänster Regelverk BankID

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS. Nummer 1 Maj 2011 BANK & FINANS FÖRBÄTTRA. mötet med kunden. Mobila banktjänster Regelverk BankID ANNONS XXX HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS Nummer 1 Maj 2011 ANNONS BANK & FINANS EN SEKTOR I FÖRÄNDRING Viktiga kanaler är kundpaneler, chatt, bloggar och sociala medier FÖRBÄTTRA mötet med kunden Jonas

Läs mer