Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 13 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 13 mars 2015"

Transkript

1 Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 13 mars Carl-Johan Wickerts hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Röstberättigade är de som betalat 2014 års avgift senast två veckor innan årsmötets början. Alla enheter har en röst. Röstlängd och röstsedlar finns klara. 2. Carl-Johan Wickerts valdes till mötesordförande. 3. Andreas Ekman, Kalmar och Ulrika Östberg, Östersund och valdes till justeringsmän, tillika rösträknare. 4. Susanne Wickberg valdes till mötessekreterare. 5. Årsmötet och kallelsen har varit utlyst enligt stadgarna. Kallelsen godkändes av årsmötet. Årsmötesmaterialet har publicerats på SIR:s hemsida. 6. Frågor för beslut har föranmälts. SIS:s och SIR:s nya nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård. Inga frågor för diskussion anmäldes under mötet. 7. Redovisning Exekutivt ansvarig a. Carl-Johan Wickerts redovisade årets ekonomi, revisionsförfarande och verksamhet för verksamhetsåret 2014 (bilaga1). b. Carl-Johan Wickerts redovisade verksamhetsplanen för 2015 (bilaga2). 8. Christina Agvald - Öhman, ordförande hänvisade till skriftlig årsrapport som finns publicerad på hemsidan. (bilaga 3). 9. Sten Walther FOU-gruppen hänvisade till årsrapport som finns publicerad på hemsidan. (bilaga 4). 10. Carl-Johan Wickerts och Carolin Mårdh, IT-gruppen hänvisade till årsrapport (bilaga 5). 11. Revisor Martin Golster, Linköping har granskat räkenskaper och inkommit med revisionsberättelse (bilaga 6). 12. Resultat-och balansräkning fastställdes i enlighet med redovisning i bilaga 1. Årsmötet beslutade ansvarsfrihet för styrelsen för Årsmötet godkände styrelsens förslag om oförändrade årsavgift och dataregisteravgift för 2016 (25000 Kr < 700 VTF respektive Kr 700 VTF). 14. Årsmötet godkände styrelsens förslag att arvoden för 2016 motsvarande en månadslön i respektive personers anställning utbetalas till ordförande och sekreterare. 15. Christina Agvald-Öhman, Huddinge omvaldes till ordförande i 1 år (omval). 16. Val av 5 styrelseledamöter: Ritva Kiiski Berggren Umeå, Pär Lindgren Växjö, Johnny Hillgren Gävle, Susanne Wickberg Västerås omvaldes i 2 år. Anna Eriksson Linköping nyvaldes till styrelseledamot i 1 år ( fyllnadsval). Sten Walther avgår på egen begäran. 17. Omval av Martin Golster till lekmannarevisor med 1 års mandattid. Nyval av Per Eriksson, Sundsvall suppleant med 1 års mandattid. POSTADRESS TELEFON EPOST HEMSIDA Svenska Intensivvårdsregistret Exekutivt ansvarig Carl-Johan Wickerts c/o Skördevägen TÄBY (vxl) (direkt) 1 (2)

2 18. Nuvarande valberedning avgår på egen begäran. Årsmötet valde Anneli Fagerberg, Göteborg och Sten Walther, Linköping till valberedning i 1 år. 19. Årsmötet beslutar att delegera till styrelsen att utse ledamöter till IT-grupp 20. Årsmötet beslutar att delegera till styrelsen att utse ledamöter till FoU-grupp 21. Årsmötet beslutar att inte inrätta några ytterligare arbetsgrupper. 22. Övriga frågor a. Årsmötet beslutar att godkänna inriktningen på de åtta nya nationella kvalitetsindikatorerna för intensivvård gällande från januari Jonas Räf MIVA SÖS reserverar sig mot beslutet. Inkommer med skriftlig formulering till protokollet (bilaga 7). 23. Carl-Johan Wickerts förklarade mötet avslutat och meddelar samtidigt kallelse till nästa årsmöte i Saltsjöbaden Vår Gård :30-11:30 ( v 11). Bilaga 1 Årsredovisning ekonomi för 2014 Bilaga 2 Verksamhetsplan 2015 Bilaga 3 Ordförandens årsredovisning Bilaga 4 FOU-gruppens årsredovisning Bilaga 5 IT-gruppens årsredovisning Bilaga 6 Revisionsberättelse Bilaga 7 Reservation årsmötet Jonas Räf Protokollförare Susanne Wickberg Justerare Christina Agvald-Öhman Ordförande Carl-Johan Wickerts Mötesordförande Andreas Ekman, Kalmar Ulrika Östberg, Östersund POSTADRESS TELEFON EPOST HEMSIDA Svenska Intensivvårdsregistret Exekutivt ansvarig Carl-Johan Wickerts c/o Skördevägen TÄBY (vxl) (direkt) 2 (2)

3 Reservation angående kvalitetsindikatorer för intensivvård gällande punkterna 3,4 och 7 Vid SIR s årsmöte 13/ så var en punkt att fastställa "SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård". Syftet är mycket vällovligt och man har lagt ned ett förtjänstfullt arbete med att ta fram riktlinjerna. Undertecknad vill dock reservera mig mot formuleringar i punkterna 3,4 och 7. Formuleringarna här innebär att en intensivvårdsläkare också förmodas vara anestesiolog. I Sverige är förvisso "anestesi och intensivvård" av tradition intimt sammanlänkade och en gemensam specialitet. Men i övriga Europa är detta långt ifrån någon självklarhet, där kan en intensivvårdsläkare lika gärna vara medicinare, lungläkare eller kirurg etc. Jag anser att läkararbete med anestesi respektive intensivvård är två ganska olika entiteter och jag tror vidare att det i Sverige finns en hel del erfarna anestesiläkare som känner sig något ringrostiga i intensivvård och vice versa. Den obligata kopplingen mellan anestesi och intensivvård är m.a.o. inte helt självklar. På MIVA Södersjukhuset, Sveriges näst största intensivvårdsavdelning sett till antal patienter/år och som är en kategori-3-intensivvårdsavdelning, tjänstgör 10 st överläkare/specialistläkare som bakjourer/ledningsansvariga. Samtliga har dubbel specialistkompetens (t ex inv med, kardiologi). Flertalet är ej anestesiologer, men alla har en mångårig och gedigen erfarenhet av intensivvård, upprätthåller denna kontinuerligt och bedriver ledningsansvar för ett högkvalificerat intensivvårdsarbete. Jag vill därför reservera mig mot formuleringen att specialistkompetens i anestesi ska ses som en kvalitetsindikator för att vara ledningsansvarig för en intensivvårdsavdelning. Det är ej rimligt och synes ej motiverat att Sverige ska ha krav/kvalitetsindikatorer som ej går att använda i övriga Europa. MVH Jonas Räf Överläkare Specialistkompetens i kardiologi, anestesi och intensivvård MIVA, Södersjukhuset Stockholm

4 Årsmöte SIR verksamhetsår 2014 Vår Gård, Saltsjöbaden Kl Christina Agvald-Öhman och Carl-Johan Wickerts

5 Dagordning Årsmötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av två justeringsmän (utanför styrelsen), tillika rösträknare 4. Val av mötessekreterare 5. Godkännande av kallelse till årsmötet och procedurfrågor 6. Anmälan av övriga frågor till diskussion 7. Redovisning Exekutivt ansvarig a) Verksamhetsåret 2014 b) Verksamhetsplan för Årsredovisning Ordförande 9. Årsredovisning FoU-grupp 10. Årsredovisning IT-grupp 11. Revisionsrapport 12. Fastställande av resultat- och balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 13. Fastställande av årsavgifter för Arvoden till styrelseledamöter 15. Val av ordförande (1 år) 16. Val av styrelseledamöter 17. Val av lekmannarevisor och suppleant till denne 18. Val av valberedning (två st varav en sammankallande) 19. IT-grupp 20. FoU-grupp 21. Andra officiella arbetsgrupper 22. Övriga frågor a) För beslut SIR:s och SIS:s nya nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård. b) För diskussion 23. Årsmötets avslutning 2

6 1. Årsmötets öppnande Välkomna! Röstberättigad är den avdelning som erlagt avgifter för 2014 senast två veckor innan årsmötets början. Röstlängd Röstsedlar Stadgar 3

7 2. Val av mötesordförande Förslag: Carl-Johan Wickerts 4

8 3. Val av två justerare Protokollet skall justeras av: mötesordförande ordförande två valda personer vid årsmötet (som ej får sitta i styrelsen) 5

9 4. Val av mötessekreterare Förslag: Susanne Wickberg 6

10 5. Godkännande av kallelse Årsmötesplats och datum känt sedan ett år. Kallelse på hemsidan sex veckor i förväg, och dagordning + årsberättelser två veckor innan vilket är vad stadgarna kräver. Årsmötesmaterialet finns på hemsidan 7

11 6. Anmälan av övriga frågor för beslut och diskussion Frågor för BESLUT skall vara föranmälda tidigare (3 v). SIR:s och SIS:s nya nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård. Frågor för diskussion: Diskussion av anmäld fråga sker under punkt 22 b, men skall anmälas nu. Frågor till diskussion? 8

12 7a. Årsredovisning ekonomi för 2014 Belopp Ingående balans ,20 Tillförda medel -varav från Läkemedelsföretag - -varav från Medlemsavgifter ,00 -varav från Ers för tjänster, kursavgifter ,43 -varav från Bidrag SKL, Soc, landsting ,00 -varav från SFAI -varav från FOU-anslag -varav från Disponerade medel - varav till Löner ,68 - varav till Kurser och konferenser ,82 - varav till Personalrepresentation ,55 - varav till Personalsociala åtgärder 2 219,20 - varav till Representation 7 360,00 - varav till Övriga verksamhetsanknutna tjänster ,25 - varav till Förbrukn inv o förbrukningsmaterial ,30 - varav till Resor och logi ,07 - varav till Litteratur, tryck 6 595,00 - varav till Övr tele- och IT-kommunikation ,52 - varav till IT-konsulter/tjänster/licenser ,26 - varav till Dröjsmålsränta/inkassokostnad 1 723,00 Utgående balans ,98 Vinst Kr 9

13 7a. Årsredovisning ekonomi för 2014 Orsaker till bättre ekonomiskt resultat än budgeterat: Lägre personalkostnader Extraanslag pga. nya mätetal för organdonation Lägre närvaro på planerade möten Ny exekutivt ansvarig med mindre kontrollmöjlighet extra arbetstimmar för webbvalideringsprogrammet under 2014 betalas under

14 7a. Årsredovisning ekonomi för 2014 Belopp Ingående balans ,20 Tillförda medel -varav från Läkemedelsföretag - -varav från Medlemsavgifter ,00 -varav från Ers för tjänster, kursavgifter ,43 -varav från Bidrag SKL, Soc, landsting ,00 -varav från SFAI -varav från FOU-anslag -varav från Disponerade medel - varav till Löner ,68 - varav till Kurser och konferenser ,82 - varav till Personalrepresentation ,55 - varav till Personalsociala åtgärder 2 219,20 - varav till Representation 7 360,00 - varav till Övriga verksamhetsanknutna tjänster ,25 - varav till Förbrukn inv o förbrukningsmaterial ,30 - varav till Resor och logi ,07 - varav till Litteratur, tryck 6 595,00 - varav till Övr tele- och IT-kommunikation ,52 - varav till IT-konsulter/tjänster/licenser ,26 - varav till Dröjsmålsränta/inkassokostnad 1 723,00 Utgående balans ,98 Vinst Kr 11

15 7a. Personalkostnader 2014 Summa personalkostnader kr kr (2013) kr (2012) kr (2011) 12

16 7a. Vilka var inte med 2014? Region Norrland (2 st) Kalix sjukhus Norrlands Universitetssjukhus TIVA Region Uppsala/Örebro (1 st) Uppsala Akademiska sjukhus NIVA Region Stockholm/Gotland (0 st) Region Sydöstra (0 st) Region Västsvenska (0 st) Region Södra (3 st) Blekingesjukhuset TIVA Karlskrona Universitetssjukhuset i Lund NIVA Universitetssjukhuset i Lund TIVA 6 st 13

17 7a. Ekonomi 2014 Intäkter SKL årsanslag Kr Medlemsavgifter Kr Socialstyrelsen (Avlidna på IVA) Kr Folkhälsomyndigheten (SIRI) Kr SKL (Avlidna på IVA-nya mätetal) Kr Data uttag, 850 kr/timme Kr Kursavgifter (egna arrangemang) Kr Summa Intäkter Kr 14

18 7a. Ekonomi 2014 Föreningen Ingående balans Kr Kostnader Kr Utgående balans Kr Skatt Kr Landstinget i Värmland Ingående balans Kr Inkomster Kr Utgifter Personal Kr Otimo (Data och portal mm) Kr Webbutveckling Kr Kurser och konf Kr Resor, kost och logi Kr Övriga utgifter, t. ex. IT + kommunikation (PC, program, mortalitetsuppföljning, licenser, domännamn, mm) Kr Dröjsmålsränta Kr Utgående balans Kr Vinst Kr 15

19 7a. Ekonomi 2014 forts Summa kapital Kr Vinst Kr Summa kapital Kr Summa kapital Kr Summa kapital Kr 16

20 7a. Revisionsförfarande Föreningen Lekmannarevisor SIR, Martin Golster, Universitetssjukhuset i Linköping, vald av årsmötet. Landstinget i Värmland Landstingsrevision Bokslutskontroller i landstinget Internrevision under året Lekmannarevisor SIR, Martin Golster, Universitetssjukhuset i Linköping, vald av årsmötet. 17

21 7a. Verksamhet 2014 Möten Fortbildningskurs i Saltsjöbaden med årsmöte Arbetsmöten med anställda och frivilliga Styrelsemöten Möten med NIVA och BIVA PostIVA-seminarium Forskningskurs som förmöte till SFAI-veckan IVA-chefsmöte (med SIS) i Jönköping (SFAI-veckan) SIR for dummies, förmöte till SIS IVA-möte i november Administrativ kurs Hembesök hos medlemmar Rundabordskonferenser på SKL QRC-Stockholm Deltagande ESICM, SFAI-veckan, SIS IVA-möte, Nordiskt IVA-register möte mm 18

22 Verksamhetsplan 2015 Webbvalideringsprogram 1.0 driftsatt under våren 2015 och alla enheter över i webbvalideringen före Q Etablera SAPS3 Swe under 2015 så att detta är huvudsakliga redovisningssättet efter Nytt internkontrollstöd del i webbvalidering under Utveckling av utdata portalen i enlighet med beslut , utdata vårdbegäran osv. Juridik, kontinuerlig datafångst, statistik i samarbete med QRC- STHLM Arbeta med Verksamhetschefer som tydlig målgrupp för SIR:s kommunikation och utveckla denna. SIR med på VC-möte i framtiden. Fortsatt årlig användarenkät till våra medlemmar Fortsatt samarbete med SoS (avlidna) och FoHM (SIRI) Fortsatta utbildningar och användarmöten Underhåll av fasta rapporter för deskriptiv årsrapport Analyserande årsrapport i samarbete med externa källor. Q-indikatorrevision klar att presentera på fortbildningskursen Svenska Intensivvårdsregistret 19

23 Verksamhetsplan 2015 Omvårdnadsindikatorer Beslut kring vägval under Fokusrapporter målsättning två per år Integrering av patientrepresentant i SIR-arbetet. Egen utdataportal för SIRI klar under 2015 Nya/reviderade riktlinjer inför 2016 Kvalitetsindikatorer, Avlidna på IVA, PIM3 och Vårdbegäran. Implementera nytt dokumenthanteringssystem Nationella spåret för automatisk datafångst förstudie påbörjas Post-IVA övergång från SF36 till RAND36 Mortalitetsuppföljning via Navet - övergång under 2015 Konsolidering och modernisering av utdataportalen Engelsk flik på hemsidan Budget 2015 medvetet underbalanserad med kr Ökade ekonomiska satsningar utöver nuvarande budget 2015 nästa styrelsemöte Svenska Intensivvårdsregistret 20

24 8. Årsredovisning Ordförande Årsberättelse 21

25 9. Årsredovisning FoU-grupp Årsberättelse 22

26 10. Årsredovisning IT-grupp Årsberättelse 23

27 11. Revisionsrapport Landstinget i Värmland: Bokslut avslutat. Ekonomin godkänd och granskad. Inga anmärkningar. SIR Revisorns utlåtande 24

28 12. Ansvarsfrihet för styrelsen Kan resultat- och balansräkningar fastställas? Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014? 25

29 13. Fastställande av årsavgifter Förslag (avser 2016 då 2015 års avgifter beslutades vid förra årsmötet): oförändrade årsavgifter: 0 kr medlemsavgift och dataregisteravgifter enligt nedan. (25000 respektive Kronor + moms per år baserat på antal vårdtillfällen IVA, TIVA och BIVA) Lägre avgiften < 700 vårdtillfällen med vårdtyp IVA, TIVA och BIVA Det är föregående år som ligger till grund för denna klassning. Medlemmar som inte skickar data klassas till lägre avgift. 26

30 14. Arvoden till styrelseledamöter Förslag: Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att arvode för 2016 skall utgå till ordförande och sekreterare med motsvarande en månadslön i respektive persons aktuella anställning. Svenska Intensivvårdsregistret 27

31 15. Val av ordförande Mandattid ett år Nuvarande: Christina Agvald-Öhman, Huddinge Valberedningens förslag: Christina Agvald-Öhman, Huddinge (Omval) 28

32 16. Val av styrelseledamöter Mandattid två år Ritva Kiiski Berggren, Pär Lindgren, Johnny Hillgren och Susanne Wickberg har mandat som tar slut. Ett år kvar på sina mandat: Styrelseledamöter: Sten Walther, Linköping (önskar avgå) Per Hederström, NU-sjukvården Johan Petersson, KS-Solna, Stockholm Peter Nordlund, Jönköping LiV:s representant i styrelsen (tills vidare): Göran Karlström Valberedningens förslag: Ritva Kiiski Berggren, Umeå (Omval) Pär Lindgren, Växjö (Omval) Johnny Hillgren, Gävle (Omval) Susanne Wickberg, Västerås (Omval, kvarstår som sekreterare) Anna Eriksson, Linköping (Nyval, fyllnadsval 1 år) JR 29

33 17. Val av revisor + suppl Mandattid ett år nuvarande är: Ordinarie: Martin Golster Suppleant: Göran Mossberg Valberedningens förslag: Ordinarie: Martin Golster, Linköping (Omval) Suppleant: Per Eriksson, Sundsvall (Nyval) 30

34 18. Val av valberedning Mandattid ett år Nuvarande är: Jonas Rudenstam, Sundsvall (sammankallande) Anna Oscarsson, Linköping Förslag (styrelsens): Sten Walther, Linköping (sammankallande) Anneli Fagerberg, Sahlgrenska, Göteborg 31

35 19. IT-grupp Styrelsen föreslår årsmötet att delegera till styrelsen att utse ledamöter Svenska Intensivvårdsregistret 32

36 20. FoU-grupp Styrelsen föreslår årsmötet att delegera till styrelsen att utse ledamöter 33

37 21. Övriga officiella arbetsgrupper Styrelsen föreslår årsmötet att inte inrätta några ytterligare arbetsgrupper 34

38 22. Övriga frågor a) För beslut a) Förslag från styrelsen tillsammans med SIS: SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård Nya riktlinjen b) För diskussion a)? 35

39 23. Årsmötets avslutning Tack! Välkomna åter nästa år! Vår Gård, Saltsjöbaden, fredagen den 18 mars

40 Verksamhetsplan 2015 Webbvalideringsprogram 1.0 driftsatt under våren 2015 och alla enheter över i webbvalideringen före Q Etablera SAPS3 Swe under 2015 så att detta är huvudsakliga redovisningssättet efter Nytt internkontrollstöd del i webbvalidering under Utveckling av utdata portalen i enlighet med beslut , utdata vårdbegäran osv. Juridik, kontinuerlig datafångst, statistik i samarbete med QRC- STHLM Arbeta med Verksamhetschefer som tydlig målgrupp för SIR:s kommunikation och utveckla denna. SIR med på VC-möte i framtiden. Fortsatt årlig användarenkät till våra medlemmar Fortsatt samarbete med SoS (avlidna) och FoHM (SIRI) Fortsatta utbildningar och användarmöten Underhåll av fasta rapporter för deskriptiv årsrapport Analyserande årsrapport i samarbete med externa källor. Q-indikatorrevision klar att presentera på fortbildningskursen Svenska Intensivvårdsregistret 1

41 Verksamhetsplan 2015 Omvårdnadsindikatorer Beslut kring vägval under Fokusrapporter målsättning två per år Integrering av patientrepresentant i SIR-arbetet. Egen utdataportal för SIRI klar under 2015 Nya/reviderade riktlinjer inför 2016 Kvalitetsindikatorer, Avlidna på IVA, PIM3 och Vårdbegäran. Implementera nytt dokumenthanteringssystem Nationella spåret för automatisk datafångst förstudie påbörjas Post-IVA övergång från SF36 till RAND36 Mortalitetsuppföljning via Navet - övergång under 2015 Konsolidering och modernisering av utdataportalen Engelsk flik på hemsidan Budget 2015 medvetet underbalanserad med kr Ökade ekonomiska satsningar utöver nuvarande budget 2015 nästa styrelsemöte Svenska Intensivvårdsregistret 2

42 Ordförandens årsberättelse för verksamhetsåret Det har varit ett ännu ett intensivt, roligt och händelserikt år i SIR fyllt av nya utmaningar, projekt, framgångar och mycket kontakt med Er medlemmar! Här nedan är ett axplock av de projekt och förändringar som vi i SIR jobbat med under året. Utdata en hel del nya data har kommit till även i år t.ex. 25 i topp diagnoser samt resultatdata anpassade för patienter på fliken För patienter Den analyserande årsrapporten publicerades i maj 2014 och i augusti samma år väckte den berättigad uppmärksamhet i bl.a. P1, Studio ett, Läkartidningen och flera nyhetsmedier i Skåne. Framför allt var det den ökade mortalitet som kan ses för patienter som flyttas pga. egen resursbrist som uppmärksammades. Under 2014 skedde inga stora förändringar gällande årsrapporten. Den deskriptiva årsrapporten består numera av förkonfigurerade rapporter där man med visst egenarbete kan sätta ihop sin egen personliga variant. Coaching akademin i samarbete med kvalitetsregistercentrum Sthlm har SIR tillsammans med intensivvårdsavdelningar från SÖS, Karolinska Huddinge och CIVA Uppsala deltagit i ännu en omgång av Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister. Erfarenheterna från detta presenteras under fortbildningskursen mars CRRT studien är avslutad, planen är att det under hösten 2015 ska publiceras en Fokusrapport kring resultaten. Huvudförfattare Sten Borgström, Kalmar. Samarbetet med Folkhälsomyndigheten kring influensaövervakning och Socialstyrelsen angående avlidna på IVA har fortsatt även detta år. Vi har fått en ny medlem under året Lycksele. Nya mätetal för organdonation har inneburit att SIR med finansiellt stöd från vävnadsrådet håller på att ta fram en helt ny uppföljning av Avlidna på IVA. Den nya riktlinjen kommer att gälla från Vårt nya webvalideringsprogram har tagit mycket resurser och kostat betydligt mer än vi räknat mer från början. Det kommer successivt att tas i drift under (Presenteras i mars på Fortbildningskursen 2015). POSTADRESS TELEFON EPOST HEMSIDA Svenska Intensivvårdsregistret Ordförande Christina Agvald-Öhman Anestesi-och intensivvårdskliniken B 32 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Huddinge (2)

43 Fortbildningskurs samt administrativ kurs hölls i mars respektive november och Post-IVA seminarium hölls i augusti på Arlanda Kursen SIR for dummies hölls för andra gången i samband med Svenska Intensivvårdssällskapets (SIS) årliga fortbildningskurs i november på Sigtuna höjden. SIR deltog vid ett symposium, (Njuren i fokus) och med muntlig presentation om mortalitet i sepsis på SFAI-mötet (Svensk förening för Anestesi- och Intensivvård) i Jönköping i september 2014 SIR hade också anordnat en heldags forskningskurs i samband mot SFAImötet som hade ca 20 deltagare och var mycket uppskattad. SIR deltog med fyra muntliga presentationer på European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) oktober 2014 i Barcelona. Glädjande nog ökar forskningaktiviteten - under året har SIR mottagit 19 stycken forskningsansökningar och 17 har till dags dato fått sina begärda datauttag. SIR har även 2014 lämnat data till Öppna jämförelser SIR har under året gjort en kvalitetsindikatorrevision i samarbete med SIS. De nya kvalitetsindikatorerna har presenterats på flera möten under året och skall slutgiltigt antas på årsmötet Sist men inte minst har SIR efter hårt arbete från såväl anställda som styrelse lyckats kvalificera sig som register i den högsta kategorin 1! Stockholm Christina Agvald-Öhman, Ordförande SIR POSTADRESS TELEFON EPOST HEMSIDA Svenska Intensivvårdsregistret Ordförande Christina Agvald-Öhman Anestesi-och intensivvårdskliniken B 32 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Huddinge (2)

44 Årsrapport FoU 2014 Under året har 19 ansökningar om registerdata för lokalt kvalitetsarbete och forskningsändamål inkommit och behandlats. Drygt hälften har varit s.k. Enkla ansökningar där en avdelning ingående i SIR vill ha tillgång till egna samlade data. De återstående ansökningarna (9 st.) har varit s.k. Utvidgade ansökningar varav en del omfattat önskan om personnummer för samkörning med andra kvalitetsregister eller nationella databaser. Alla utvidgade ansökningar har diskuterats och godkänts av styrelsen och datauttag till flertalet har genomförts. Exempel på utvidgade ansökningar är Hälsoutfall, resursutnyttjande och ersättning inom obesitaskirurgi Uppföljning av komplikationer till vävnadsprovtagning av prostata Behovet av intensivvårdresurser för att erbjuda patienter med ALS god och säker intensivvård I anslutning till SFAIveckan 2014 organiserades en forskningskurs om störfaktorer i observationella studier. Vi var ca 20 deltagare som hade hjälp av statistiker och epidemiologer från Uppsala Clinical Research Center med att diskutera hur man identifierar och kan kompensera för störfaktorer. SIR har under året var representerat med presentationer på den Nationella kvalitetsregisterkonferensen, under SFAI-veckan samt vid den Europeiska intensivvårdsföreningens årsmöte. Linköping i februari 2015 Sten Walther FoU-ansvarig TELEFON EPOST HEMSIDA Växel: (1)

45 Årsberättelse IT 2014 SIR har löpande en omfattande verksamhet inom IT-området. Det sker kontinuerlig inrapportering av data som behöver tas omhand och både detta och inom andra områden finns en stor volym av supportarbete som bedrivs. Året 2014 har innehållit bland annat följande specifika aktiviteter/områden: Mycket tid ägnas åt support till medlemmar så att inrapportering och datakvalitetskontroller ska fungera så optimalt som möjligt för dem. Även support för att tolka utdataportalens rapporter kräver en hel del tid. Årsrapportsarbetet innefattade justering av de standardrapporter som finns på Portalen för avdelningens eget skapande av sin årsrapport samt datauttag och bearbetning av data till den analyserande del som arbetades fram tillsammans med FoU. Införande av Office 365 i vår IT-miljö Omfattande arbetsinsatser har lagts ned på analyser av datakvalitet för att undvika att få in inkorrekta data i systemet. Ett stort arbete påbörjades, i samarbete med vår dataleverantör Otimo Data AB, med utveckla ett webbaserat valideringsprogram. Detta program kommer under 2015 att ersätta dagens klientbaserade valideringsprogram. I samband med ovanstående så har även ett program tagits fram för xsd-validering (kontroll av xml-filers generella standard/struktur) Utdataportalen har kvalitetssäkrats och utvecklats löpande med nya rapporter. Flertalet datauttag både till avdelningarnas egna kvalitetskontroller men också större FoU-uttag för forskning, se FoU årsberättelse). Nya versioner av valideringsprogrammet har tagits fram för några små buggrättningar samt nya aktiveringsfil för tillägg av nya åtgärdskoder. Datauttag gjordes för delrapport av CRRT-studien Stora brister i PIM2-registreringen uppdagades och arbete har utförts med att rätta upp dessa data främst från våra BIVA-avdelningar Delaktiga i förberedande arbete med införande av PIM3 som ska börja gälla Hemsidan har utvecklats. Främst med information och utdata riktad till patienter/allmänhet Uppgradering av Episerver (programvaran för vår hemsida) samt uppgradering och installation av ny webbserver. Utvecklat ett helt nytt förbättrat webbformulär för inrapportering av influensa som även releasades i slutet av Därmed också justerat överrapporteringen till Folkhälsomyndigheten rörande denna uppföljning. Återrapport till avdelningarna för Vårdbegäran MIG färdigställdes Flera dataöverföringar har skett till Socialstyrelsen angående samarbetet med uppföljningen av avlidna på IVA. Mycket arbete med att synka ihop vårdtillfälle och protokoll Arbete påbörjades med att skapa möjligheter för ny inrapportering av Vävnadsrådets nya mätetal för organdonation. TELEFON EPOST HEMSIDA Växel: (2)

46 Fortbildningskurs primärt inriktad mot administrativ personal har genomförts i november som tidigare år med gott resultat. Kursen SIR for Dummies med genomgång av utdataportalen genomfördes Rapportering till SKL:s Öppna jämförelser med tre variabler som tidigare år Carl- Johan Wickerts Caroline Mårdh TELEFON EPOST HEMSIDA Växel: (2)

47

SIR Styrelseprotokoll 2015-05-08 Kalmar.

SIR Styrelseprotokoll 2015-05-08 Kalmar. SIR Styrelseprotokoll 2015-05-08 Kalmar. Närvarande: Christina Agvald-Öhman CAÖ, Susanne Wickberg SuW, Johnny Hillgren JH, Ritva Kiiski Berggren RKB, Peter Nordlund PN, Anna Eriksson AE, Pär Lindgren PL,

Läs mer

Dagordning SIR Arbetsmöte i Kalmar 2009-02-12 13

Dagordning SIR Arbetsmöte i Kalmar 2009-02-12 13 Dagordning SIR Arbetsmöte i Kalmar 2009-02-12 13 Närvarande: Sten Walther (ordf), Christina Agvald-Öhman (s), Thomas Nolin (s), Jan Martner, Pall Einarsson (s), Arne Djurberg, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg,

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23. Protokollstext: Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger

Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23. Protokollstext: Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23 Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger Från styrelsen: Jonas Nordlander Lina Weingård Linus Lindgern Robin Hallberg Isak Tegmark Micke

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås 1. Mötets öppnande: Mötet öppnades av Magnus A. 2. Mötesordförande: Magnus Andersson valdes 3. Mötessekreterare: Gunnar Andsberg valdes 4. Justeringspersoner tillika rösträknare: Ingela Nilsson Remahl

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA)

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012-01-01 - - 2012-12-31 KALLELSE Sturup den 20 februari 2013 SGA Regionernas representanter för SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION kallas härmed

Läs mer