Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit"

Transkript

1 Tilläggsmemorandum i Skandinavien AB (publ) Memorandum upprättat i samband med nyemission av aktier i i Skandinavien AB (publ) hösten 2007 Inget i världen är starkare än Inget en idé vars i världen tid har är kommit starkare än en idé vars tid har kommit Victor Hugo Victor Hugo

2 TILLÄGGSMEMORANDUM Detta tilläggsmemorandum är upprättat av styrelsen i i Skandinavien AB (publ) efter extra bolagsstämma den 22 januari Dokumentet skall läsas som ett tillägg till det memorandum som upprättats i samband med nyemission av aktier i i Skandinavien AB (publ) hösten För att underlätta för läsaren hänvisas varje rubrik till den sida i memorandumet som stycket avser att ersätta. Motiv för upprättande av tillägg till memorandum Vid extra bolagsstämma den 22 januari 2008 valdes Mikael Flodell till ny ordinarie styrelseledamot och samtidigt styrelseordförande. Samtidigt lämnade f.d. styrelseordförande Leif Andersson och f.d. VD Ulrik Nordén styrelsen. Ny VD i i Skandinavien AB (publ) är bolagets grundare och huvudägare Anneli Hult. I detta tilläggsmemorandum informeras nu om den nya styrelsens sammansättning och ansvarsfördelningen mellan ledande befattningshavare. Västerås Styrelsen 2

3 STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE, REVISORER M.M. (sid 39-41) Styrelse Mikael Flodell, styrelseordförande (född 1966) Mikael är civilekonom med bred kompetens och erfarenhet inom hela det ekonomiadministrativa området. Han har över 10 års erfarenhet av ledningsgruppsarbete och ledarskap för mellan 15 och 280 anställda. I sin erfarenhetsbank har han bl. a erfarenheter av att vara VD då han under var VD för Arbetslivstjänster avslutade han sin civilekonomutbildning vid Högskolan i Karlstad. Därutöver har han bl. a studerat ledarskap, engelska och juridik på Högskolan. Antal aktier: Anneli Hult, ordinarie ledamot (född 1965) Anneli har en gedigen erfarenhet av att vara entreprenör och har drivit ett flertal företag genom åren, alla med en positiv utveckling. Redan 1994 när Internet började ta fart var hon intresserad av denna typ av informationsteknik och har varit med och skapat plattformar för olika företag. År 2006 bestämde hon sig för att starta utvecklingen av det som idag är. Antal aktier: Befattning Bolag Period Ledamot Lavie Import HB, Ledamot G Erlandssons & A Hult affärsutv. HB, Ledamot Lamporters International AB, Ledamot Euro Craft HB, Ledamot Noble Products International AB, Per-Olof Lundh, ordinarie ledamot (född 1961) Per-Olof är civilingenjör med lång och bred erfarenhet av systemoch produktutveckling, kundprojekt och projektledning. Han har arbetat med industriella anläggningar, administrativa system och webbpubliceringssystem tog han civilingenjörsexamen vid Tekniska högskolan i Linköping och har sedan dess haft befattningar som projektledare, produktchef och avdelningschef. Antal aktier:

4 STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE, REVISORER M.M. (sid 39-41) Styrelse Cina Koskinen, ordinarie ledamot (född 1956) Cina har varit företagare i många år och har en bred yrkeserfarenhet. Hon är aktiv och tycker om utmaningar både privat och i yrkeslivet avslutade hon sina ekonomi och juridik studier vid Uppsala Universitet. Hon har även en betydande erfarenhet från olika styrelsearbeten och f n är hon bl. a medlem av Handelskammaren Mälardalens styrelse. Antal aktier: Befattning Bolag Period Ledamot Comfortlimousine AB, Ledamot Avance.nu, Ledamot Handelskammaren Mälardalen, Ledamot Handelsk. Mälardalens Service AB, Ledamot Affär- & Idébyrån RC, Ledande befattningshavare (se sid 41) Anneli Hult (se styrelse) VD Marknadschef Produktutvecklingschef Per-Olof Lundh (se styrelse) Produktionschef Anpassningsansvarig Kvalitetsansvarig Cina Koskinen (se styrelse) vvd Administrativ chef Licenstagaransvarig Utbildningschef Samtliga i styrelsen och ledningsgruppen nås via företagets kontorsadress: i Skandinavien AB Flottiljgatan Västerås Revisorer Nicklas Kullberg (född 1970) Nicklas Kullberg är auktoriserad revisor och har varit Bolagets revisor sedan starten i april

5 I Skandinavien AB (publ) Org.nr DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören för i Skandinavien AB får härmed avge delårsrapport för perioden har som mål att inom det närmaste året etablera sig som ett av de ledande informativa och redaktionella webbnätverken i Norden. Tillväxten kommer att ske organsikt i takt med att Bolaget lanserar nästkommande generationer av produkter. Bolaget har idag en portfölj med produkter och tjänster bestående av fyra webbtjänster. s utveckling påbörjades under våren 2006 av Anneli Hult och Bolaget registrerades som publikt aktiebolag våren Intäkterna kommer främst från abonnemang och annonsintäkter. har för avsikt att teckna avtal med totalt 30 licenstagare i Sverige. Dessa kommer i sin organisation även att anlita lokala återförsäljare. kommer även att direkt teckna återförsäljaravtal med större rikstäckande aktörer. Bolaget har i augusti 2007 förvärvat fastigheten Flygskytten 4 varifrån Bolaget avser att bedriva sin verksamhet. Bolaget är idag mitt i en process att ta in en nyemission i samband med listning på AktieTorget. Emissionen uppgår till högst 6,75 mkr genom att höja aktiekapitalet med kr. Bolagets ekonomiska ställning per 30 november 2007 framgår av nedanstående resultat och balansräkning. Resultaträkning (kr) RÖRELSENS INTÄKTER Intäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSEKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansnetto

6 Balansräkning (kr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1) Omsättningstillgångar Kassa och Bank Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER (kr) Ställda säkerheter; Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Antal aktier: á nominellt 0:10 kr Aktiekapital Belopp vid företagets bildande Nyemission i samband med företagets bildande Nyemission september 2007 Summa aktiekapital kr kr kr kr 1) Fastigheten Flygskytten 4 köptes för 4,6 mkr 1 augusti Extern värdering av Värdia genomförd visar på ett marknadsvärde på 6,6 mkr vilket överstiger det bokförda värdet om 4,6 mkr. 6

7 Kontrollbalansräkning (kr) Balansräkning Justering Kontrollbalansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1) Omsättningstillgångar Kassa och Bank Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital Periodens resultat Uppskrivning värde fastighet Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder ) Fastigheten Flygskytten 4 köptes för 4,6 mkr 1 augusti Extern värdering av Värdia genomförd visar på ett marknadsvärde på 6,6 mkr vilket överstiger det bokförda värdet om 4,6 mkr med 2,0 mkr. Styrelsen Västerås Leif Andersson Ulrik Nordén Anneli Hult Ordförande VD Per-Olof Lundh Cina Koskinen 7

8 Redovisnings och värderingsprinciper Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande; - Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser - Royalty och liknande: i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd - Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning - Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Kontorsbyggnader som används i rörelsen 50 år Inventarier, maskiner 5 år Teknisk utrustning såsom PC, skrivare etc. 3 år Investeringar Under perioden har Bolaget investerat i köpet av fastigheten Flygskytten 4 för 4,6 mkr samt kontors och fastighetsinventarier för 0,4 mkr. Eget kapital & likvida medel Per var Bolagets egna kapital kr. Likvida medel uppgick till kr. Kontrollbalansräkning har upprättats och granskats av bolagets revisor. Transaktioner med närstående Fastigheten, Flygskytten 4, har Bolaget köpt av Lamporters International AB, som ägs av huvudägaren Anneli Hult. I samband med köp av fastigheten och dess inventarier har Bolaget lånat sammanlagt 1,3 miljoner kr av Lamporters International AB till en ränta av 5,0 %. Lamporters International AB och Noble Products International AB, båda företagen ägda av Anneli Hult, hyr tillsvidare del i fastigheten Flygskytten 4 av. Marknadsvärdet på fastigheten är 6,6 miljoner kr, enligt värdering gjord i september Fastigheten köptes 1 augusti 2007 för 4,6 miljoner kr. Alla transaktioner med närstående bedöms ha skett till marknadsmässiga villkor. Utöver ovan nämnda händelser finns inga transaktioner med närstående. Granskning Delårsrapporten är granskad av Bolagets revisor och har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2007:1. Kommande rapporter Delårsrapport för perioden kommer att presenteras den 15 april Västerås 20 december 2007 Ulrik Nordén Verkställande direktör 8

9

10 ADRESSER i Skandinavien AB (publ) Flottiljgatan Västerås Telefon: Fax: E-post: (svenska) (engelska)

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kopparberg Mineral AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 -- 2007-08-31. Innehåll Sida VD HAR ORDET

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

ORG. NR 556470-2065. Årsredovisning 2013 MedCore AB

ORG. NR 556470-2065. Årsredovisning 2013 MedCore AB ORG. NR 556470-2065 Årsredovisning 2013 MedCore AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Aktien 6 Förvaltningsberättelse 7

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Estea Logistic Properties 5 AB (publ)

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2012

Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ) Per Aspera Ad Astra Org. nr.: 556404-2769 Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 VD har ordet INNEHÅLL Vd har ordet 2 Bolagsstyrningsrapport 4 RÄKENSKAPER Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning...

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning... conpharm ab årsredovisning 2001 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Finansiering........................................................................................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning Räkenskapsåret 2006 Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättels... 5-7 Resultaträkningar... 8 Balansräkningar... 8 Kassaflödesanalyser... 9 Redovisningsprinciper...10-13 Styrelsen

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Hyresintäkterna uppgick till 24 797 186 kr Förvaltningsresultat uppgick till 15 115 927 kr

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Årsredovisning 2012 GodEl

Årsredovisning 2012 GodEl Årsredovisning 2012 GodEl Innehållsförteckning VD-ord GodEl 2 Förvaltningsberättelse 3 Flerårsjämförelse 5 Förslag till vinstdisposition 5 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 6 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

PromikBook AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

PromikBook AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 PromikBook AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 PromikBook Årsredovisning 2014 I N N E HÅ L L PromikBook under 2014, en sammanfattning 4 Väsentliga händelser under 2014 4 Väsentliga händelser under

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer