Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013

2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer ) får härmed avge följande redovisning för verksamheten under räkenskapsåret Bolagets verksamhet Bolagets huvudsakliga verksamhet under året har varit: att utvinna biogas ur källsorterat organiskt avfall, slam från fettavskiljare samt vallgröda att producera biogödsel som säljs till lantbrukare att användas som gödselmedel i konventionell och i ekologisk växtodling att sälja biogas till stadsbussar och renhållningsfordon i Västerås, Sala och Köping att sälja biogas till personbilar och andra transportfordon via två publika tankstationer i Västerås, en i Sala och en i Köping Behandlade mängder I biogasanläggningen behandlas de mängder källsorterat avfall som samlas in i regionen. Under 2013 har också bioavfall från Örebro tagits emot och behandlats i anläggningen. Mängden fettavskiljareslam har fortsatt öka under Tabell 1. Behandlade mängder i biogasanläggningen, ton. Organiskt avfall Fettavskiljarslam Vallgröda (ensilage) Summa Vallgröda används som ett komplement till mottaget avfall så att anläggningens kapacitet att producera biogas utnyttjas. Den skördade mängden vallgröda 2013 uppgick till ton (1 910). Rejekt Material i avfallet som inte är lämpligt att mata in i rötkammaren för produktion av biogas avskiljs i samband med förbehandlingen av avfallet. Utsorteringen sker genom siktning av det krossade avfallet i mottagningshallen, genom våtsiktning av avfallet efter att det blandats till en slurry i de sk turbomixrarna, och genom sedimentation i ett sandfång. Rejekt som uppstår vid förbehandlingen av avfallet levereras till VafabMiljö. Den sammanlagda mängden rejekt uppgick till ca14 procent av den mottagna mängden organiskt avfall vilket är på samma nivå som under Tabell 2. Rejekt utsorterat från behandlat avfall, ton. Frånsiktat material i mottagninghall till förbränning Avskiljt genom våtsiktning till förbränning/kompostering Tung fraktion till deponi Summa Varav 729 ton är från Örebro 2

3 Biogödsel Biogödseln som produceras i anläggningen har under året varit certifierad enligt kvalitetsmärkningssystemet SPCR 120. All biogödsel som produceras i biogasanläggningen har sålts till lantbrukare i närheten av Västerås. Köparna av biogödseln har dels varit odlare som använder biogödseln som ersättning för konstgödsel. Mängden flytande biogödsel har varit lägre under 2013 jämfört med Mängden fast biogödsel har däremot varit högre än Tabell 3. Producerad biogödsel, ton. Fast biogödsel Flytande biogödsel Summa Produktion av biogas Produktionen av biogas (rågas) vid biogasanläggningen har ökat med ca 1 procent jämfört med Produktionen av biogas (rågas) vid avloppsreningsverket Kungsängsverket har ökat med ca 0,5 procent jämfört med Biogasen som produceras vid biogasanläggningen och Kungsängsverket uppgraderas till fordonsgaskvalitet i den uppgraderingsanläggning som finns i anslutning till biogasanläggningen. Produktionen av biogas med fordonskvalitet har ökat med ca 2,5 procent jämfört med Att fordonsgasproduktionen har ökat mer än summan av rågasproduktionen är en effekt av ökad metanhalt i gasen från biogasanläggningen. Tabell 4. Producerad biogas, tusental Nm³ Biogasanläggn. (rågas) Kungsängsverket (rågas) Uppgraderad biogas (fordonsgas) Försäljning av biogas Försäljningen av biogas till Västmanlands lokaltrafiks bussar har ökat i takt med att 24 nya gasbussar tagits i drift i Västerås under året. Försäljningen till renhållningsfordon har varit på samma nivå som Den totala publika försäljningen har har varit på samma nivå som under Den publika försäljningen i Västerås har minskat men den har ökat i Sala och Köping. På grund av den ökade försäljningen av fordonsgas har det varit nödvändigt att komplettera biogasproduktionen med naturgas av fossilt ursprung under vardagar då försäljningen är avsevärt större än under helgdagar. Av försäljningen har 42 procent av levererad gas utgjorts av naturgas. Tabell 5. Såld fordonsgas, tusental Nm³ Stadsbussar Västerås Sala Köping Sopbilar Publik försäljning Västerås Sala Köping AGA Gas Summa

4 Biogasanläggningen. Viktiga händelser under året Bland större händelser i bolagets verksamhet under året kan nämnas: Utbyggnad av tankningsanläggningen för bussar i Västerås med ytterligare en kompressorstation och uppställningsplatser för tankning av bussar uppställda på ramp har färdigställts och tagits i drift. Byggnation av en publik tankstation och en anläggning för fyllning av mobila gasflak har påbörjats och väntas vara klar för drift i mars Swedish Biogas International har påbörjat byggnadsarbeten för en produktionsanläggning för biogas i anslutning till Växtkrafts anläggning på Gryta. Forskning och utveckling Under 2013 har ensilageinmatningen byggts om för att säkerställa pastörisering av ensilaget. Andelen ensilage har under hösten ökats för att undersöka belastningsgränser för rötkammaren. Denna ökning planeras fortsätta under 2014 för att på så vis nå en högre gasproduktion. Våren 2013 förbättrades kylsystemet för processvattnet i gasreningsanläggningen. Denna förbättring har medfört höjd reningskapacitet, ökad stabilitet samt förbättrad energieffektivitet. Under året har även ett egenutvecklat system för tankning av bussar vid ramp med fordonsspecifik mätning tagits i drift. Systemet baseras på RFID taggar för att identifiera bussar och möjliggör uppföljning av individuell gasförbrukning. En studie kallad mer gas som har till syfte att ta fram en handlingsplan för att öka biogasproduktionen startades under hösten. I studien ingår att utreda möjligheterna för en eventuell utbyggnad av biogasanläggningen. Utredningen skall samordnas med ett Life+ projekt (Life Biogas XPOSE) där bl.a ett beslutsunderlag för investering i torrötningsanläggning skall tas fram. Investeringar Årets bruttoinvesteringar uppgår till 39,7 Mkr (25,3 Mkr). Större investeringar under året har varit VL etapp 2 16 Mkr (7,5 Mkr) Köpings tankstation 5,1 Mkr (13,3 Mkr). Personal Under året har arbetsledare och en drifttekniker anställts och antalet personer för drift av anläggningarna var 11 vid utgången av året. Samtliga var män. VD delas med moderbolaget VafabMiljö. Styrelsen Styrelsen bestod vid utgången av 2013 av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter, samtliga män. Under 2013 har styrelsen haft sju möten, varav ett per capsulam. Närvaron har i snitt varit ca 95 procent. Ägarförhållanden Svensk Växtkraft är ett helägt dotterbolag till VafabMiljö (organisationsnummer ) sedan Andelen av årets koncerninköp uppgår till 10,5 (7) procent. Andelen av årets koncernförsäljning uppgår till 18,3 (22) procent. Miljöpåverkan Bolaget bedriver för närvarande två tillståndspliktiga och 16 anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken. Inga störningar har inträffat som medfört miljöpåverkan. 4

5 EKONOMI Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. År Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st * Soliditet, % 12,0 13,8 16,3 14,4 12,6 Avkastning på totalt kapital, % 4,6 3,6 6,8 4,9 2,7 Avkastning på eget kapital, % 20,0 7,5 21,5 15,4 0,6 *Innan 2010 var personalen anställda i VafabMiljö AB. Personalen övergick i Svensk Växtkraft ABs regi i oktober Resultat Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till tkr. Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. Bolagets ekonomiska utveckling under de senaste fem åren framgår av ovanstående sammanställning. Definitioner av nyckeltal framgår av not 1 i avsnittet Noter. Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande balanserade vinst: Balanserad förlust, kr Årets vinst, kr Styrelsen och VD föreslår att den balanserade vinsten kr, överförs i ny räkning. Matavfall från hushållen rötas i biogasanläggningen. 5

6 Resultaträkning Belopp i tkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Drift- och anläggningskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst

7 Balansräkning Belopp i tkr Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 6 Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar moderföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver Obeskattade reserver Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder 9 Skulder till moderbolag Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till moderbolag Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 7

8 Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Övriga ej likviditetspåverkade poster Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Utnyttjad checkräkningskredit Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 8 4 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

9 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Svensk Växtkraft AB:s årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Vidare har vägledning vad avser redovisning av varulager hämtats från Redovisningsrådets rekommendation RR2:02 p 24. Om inte annat framgår är principerna oförändrade jämfört med föregeånde år. Samtliga belopp anges i tkr. Intäkter Försäljning redovisas vid leverans till kunden. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Övriga intäkter såsom hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser och ränteintäkter i enlighet med effektiv avkastning. Inkomstskatter har redovisats i enlighet med BFNAR 2001:1. För att åstadkomma en skattemässig utjämning över tiden genom att tillfälligt underskott kan utnyttjas mot kommande överskott. Försiktighetsprincipen har tillämpats. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period de uppkommer. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 6-20 år Markanläggningar 20 år Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-20 år Inventarier, verktyg och installationer 5-30 år Not 2 Övriga rörelseintäkter Not 3 Ersättning till revisorerna Övriga rörelseintäkter Summa KPMG Revisionsuppdraget PwC Revisionsuppdraget Summa Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Leasingavtal oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod med vägledning från RR7 Redovisning av kassaflöden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktionerna som medför in- och utbetalningar. Nyckeltalsdefinitioner: Soliditet. Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital. Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital. Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Not 4 Personalkostnader Medelantalet anställda Män Totalt Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och VD Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för anställda Totalt Not 5 Bokslutsdispositioner Periodiseringsfond beskattningsår Totalt Not 6 Materiella anläggningstillgångar Byggnader Maskiner och Inventarier Pågående och mark andra tekniska verktyg och nyanläggn och anläggningar installationer invest bidrag Totalt Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffnings Ingående avskrivningar Försäljning utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående planenligt restvärde Utgående planenligt restvärde Samtliga bidrag är slutredovisade och det finns inga åtagande i framtiden avseende dessa stöd. Not 8 Förändring av eget kapital Aktie- Överkurs- Reserv- Fritt eget Summa kapital fond fond kapital eget kapital Eget kapital Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet består av st aktier med kvotvärde 100 kr. Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbet. försäkringspremier Förutbetalda arrenden Upplupna gasintäkter Summa Not 9 Långfristiga skulder Skulder till moderbolag Skulder till moderbolag uppgår till tkr ( tkr) med en kreditlimit på tkr ( tkr). Övriga skulder till kreditinstitut Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa Förfallotider Förfallotidpunkt < 5 år Summa Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Upplupna pensionskostnader Upplupna sociala avgifter Övriga poster Totalt

10 Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman i april 2014 för fastställelse. Västerås den 27 mars 2014 Andreas Porswald Carina Färm Gustaf Carlström Per Strengbom Ordförande Verkställande direktör Revisionsberättelse Till årsstämman i Svensk Växtkraft AB, org. nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svensk Växtkraft AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla vä- sentliga avseenden rättvisande bild av Svensk Växtkraft ABs finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Svensk Växtkraft AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Eskilstuna den 28 mars 2014 KPMG AB Stefan Tärnell Autkoriserad revisor 10

11 Lekmannarevisorernas granskningsrapport Enl 10 kap 13 aktiebolagslagen Till årsstämman i Svensk Växtkraft AB, org. nr Vi har granskat verksamheten i Svensk Växtkraft AB för räkenskapsåret Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en särskild granskningsredogörelse har upprättats. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden nedan. Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit god. Västerås den 27 mars 2014 Thomas Wihman Lars Luttropp Av Västmanlands kommuner och landsting utsedda lekammanrevisorer. 11

12 Svensk Växtkraft AB Västerås Tel: Fax: Produktion: VafabMiljö Foto: Svensk Växtkraft, VafabMiljö, Pia Nordlander bildn. Illustration: Lars Ahlberg. 12

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ ScandQm~ Scandem AB 5562088723 can em 0.. rsre ovisn i n or.. o ra ens a sare ScandQ Din Qberoende Partner Vid Elinköp ScanåQm~ Scandem AB 5562088723 Styrelsen och verkställande direktören för Scandem

Läs mer