Å R S R E D O V I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G"

Transkript

1 2013 ÅRSREDOVISNING

2 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VD HAR ORDET... 6 MODERFÖRENINGENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING KONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...12 NOTER REVISIONSBERÄTTELSE...18

3 ÅRSREDOVISNING STYRELSE FÖR MÄLARDALENS BOSTADSRÄTTSFÖRVALTNING ek. för. (MBF) Organisationsnummer: PIA LINDBERG ordförande Styrelsen och VD avger härmed redovisning för föreningens femtiosjätte verksamhetsår, som omfattar tiden GÖRAN WISÉEN vice ordförande ULRIKA ÖRNERFORS Styrelse Sedan den ordinarie stämman har styrelsen haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Förenings- tillhörighet Vald till stämman år Pia Lindberg, ordförende 2014 Rönnberga Hage Göran Wiséen, v ordf 2015 Vasastaden nr 2 Ulrika Örnerfors 2014 Vittnet Lennart Eriksson 2015 Hamre Sjösida Christer Olsson 2015 Vasapalatset Suppleanter Ingrid Allard 2014 Rönnberga 2 Elsbeth Di Sivo 2015 Västhaga 4 LENNART ERIKSSON CHRISTER OLSSON Valberedning Ordinarie ledamöter Lars Andersson* 2014 Brf Skälby Gård Anita Persson 2014 Rönnberga 2 Anette Jonsson 2014 Västhaga 7 Åke Martinsson 2014 Penelope Suppleant Monica Frisk 2014 Brf Rönnby * utsedd av MBF:s styrelse till sammankallande. Lars Andersson valde att lämna sitt uppdrag Styrelsen utsåg då Arne Sundberg, Brf Parklöparen som ny sammankallande i valberedningen INGRID ALLARD Revisorer Ordinarie Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2014 Huvudansvarig revisor: Peter Söderman (aukt. Revisor ) ELSBETH DI SIVO 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten Allmänt Sammanträden Styrelsen har hållit 8 st sammanträden samt genomfört ett seminarium. Koncern och redovisning MBF bildar tillsammans med dotterbolagen MBF-Bygg AB, MBF Holding AB samt Mälardalens Bostadsrättsförvaltning MBF AB en koncern. Väsäntliga händelser under året På extra föreningsstämma beslöts att MBF:s verksamhet i fortsättningen skall bedrivas i ett nybildat dotterbolag. Styrelsen har i enlighet med stämmans beslut överlåtit verksamheten till Mälardalens Bostadsrättsförvaltning MBF AB, där verksamheten bedrivs sedan Framtida utveckling Vi förväntar oss fortsatt hög tillströmning av nya förvaltningsuppdrag inom ekonomisk- och administrativ förvaltning samt fortsatt god beläggning för våra byggnadskonsulter. Försäkringar MBF, med dotterbolag har betryggande försäkringar för verksamheten. Bland dessa kan nämnas försäkring mot förmögenhetsskador intill ett belopp av 22 Mkr. Medlemsutveckling Ekonomiförvaltningen Medlemmar Under 2013 har 4 nya medlemsföreningar anslutit sig till MBF. 6 st föreningar har valt att lämna oss. Vid 2013 års utgång var 307 bostadsrättsföreningar anslutna till MBF. Medlemsutvecklingen framgår av diagramet ovan. MBF:s insatskapital utgjorde vid 2013 års utgång kr :-. Administration Förutom åt medlemmarna, som är bostadsrättsföreningar har MBF skött administrationen för totalt 32 st ekonomiska föreningar och samfällighetsföreningar. Dessutom har under året 46 nya förvaltningsuppdrag tillkommit åt bostadsrättsföreningar som inte är medlemmar i den ekonomiska föreningen, utan enbart kunder i dotterbolaget. Bostadsrätter Omsättningen av förvaltade bostadsrätter, som såldes och överläts under 2013, uppgick till ca 9 % vilket innebär att överlåtelserna till antalet har ligger på samma nivåer som under Under året har priserna på bostadsrätter ökat något. Kurs- och informationsverksamhet MBF:s kurser för styrelser i bostadsrättsföreningar har rönt intresse även under Precis som tidigare år har kurstillfället funnits i Stockholm och i Västerås. Dessutom har ett antal aktiviteter genomförts, bl a ett seminarium om hantering av vattenskador och källsortering. Bostadsrättskurserna och informationsträffar har fortsatt under Prognos Utfall Gemensam medelplacering Medlemmar och klienter är till 100% anslutna till MBF:s klientmedelskonto, inom ramen för gemensam placering hos Handelsbanken. Nytillkommande medlemmar/klienter ansluter sig efterhand. Föreningarna har s k underkonton, där daglig redovisning av transaktioner sker på deras respektive klientmedelskonto. MBF har utnyttjat det sammanlagda likvida överskottsmedlen för placeringar på penningmarknaden. Därmed har möjligheter skapats för kontohavarna att erhålla bättre avkastning på sina tillgodohavanden än på ett vanligt företagskonto i bank. Bankernas inlåningsräntor minskade succesivt under 2013 för att ligga kvar på låga nivåer under början av Tack vare MBF:s kapitalförvaltning har den totala avkastningsnivån under året varit god. MBF har haft möjlighet att bibehålla en god tillgodoräntan under året (se Not 2 sid 11-12). MBF-Bo-kö I MBF:s Bo-kö fanns 88 aktiva personer per (f g år 88) MBF har enligt tidigare beslut 2010 omformat Bosparkön så att sparandet nu är frikopplat från själva kösystemet och turordningen bestäms efter hur lång tid man stått i kön. Uppdraget att förse MBF:s Bo-kö med intressanta erbjudanden åligger MBF:s dotterbolag, MBF Bygg AB 4

5 Byggavdelningen F rom återfinns våra byggnadskonsulter i MBF Bygg AB. Bolaget som tidigare enbart arbetat med exploatering av mark för nyproduktion av bostadsrättsföreningar och ombildning av hyresrätter till bostadsrätt tillhandahåller nu också byggnadsteknisk rådgivning, besiktningar, projektledning mm. Dessutom upprättar bolaget underhållsplaner till MBF:s medlemsföreningar. MBF:s byggavdelning har med hjälp av inhyrda konsulter både projekterat och handhaft byggledning och besiktning för bl a fönster och balkongrenoveringar. F r o m 2014 har byggnadskonsulterna övergått till MBF koncernens verksamhetsbolag Mälardalens Bostadsrättsförvaltning, MBF AB. Resultat och ställning Omsättningen i moderföreningen har för 2013 uppgått till tkr. I denna omsättning ingår en skattefri realisationsvinst på försäljning av dotterbolagsaktier med tkr. Flerårsöversikt koncernen Tkr Nettoomsättning Resultat efter skatt Eget kapital Soliditet 81,4% 83,1% 83,0 % 72,8 % 72,8 % Omsättning per anställd Medelantalet anställda ,5 Nyproduktion Under året har ingen nyproduktion ägt rum. MBF Bygg AB har ett antal projekt idéer men ingen av dessa har kommit i produktion under året Underhållsplaner PLANERAT FASTIGHETSUNDER- HÅLL SPAR PENGAR! MBF har ett välutvecklat system för upprättande av underhållsplaner för våra föreningars fastigheter. Med stöd av dessa underhållsplaner kan MBF - förutom sedvanlig driftsbudget- alltså även bistå sina föreningar med årlig underhållsbudget och medverka vid planering och genomförande av optimala åtgärder. Åtskilliga föreningar har redan skaffat sig en underhållsplan, vilken är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv förvaltning. Investeringar Systemutveckling Under året har vi fortsatt att utvecklat nya system för att öka tillgängligheten till våra administrativa system via Internet. Vi har b l a tecknat ett avtal med Mälarenergi som numera skickar sina fakturor elektroniskt till MBF. Totalt ca 800 fakturor i månaden. Förhoppningsvis kan detta system användas även av andra leverantörer. Vi har också sett till att samtliga boende i förvaltade föreningar numera kan få sina avier via sin internetbank s k e-faktura. Övriga investeringar Moderföreningen har under året inte anskaffat några inventarier. Dotterbolagen har under året anskaffat inventarier för kr Förslag till vinstdisposition Moderföreningen Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Dispositionsfond kr Årets vinst kr kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: i ny räkning överförs kr kr Koncernen Koncernens disponibla vinst enligt koncernbalansräkningen uppgår till kr varav 0 kr föreslås överföras till bundet eget kapital. 5

6 VD HAR ORDET Under 2013 har vi haft en av de kraftigaste tillväxttakterna i MBF:s historia Vår verksamhet har under året organiserats om. Personalen som tidigare var anställd i den ekonomiska föreningen är sedan anställd i koncernens verksamhetsbolag där samtliga tjänster inom ekonomisk och administrativ förvaltning nu produceras. Ett högt engagemang och hårt arbete från våra medarbetare har givit resultat och organisationsförändringen har slagit väl ut. Omsättningen i koncernen uppgick till 21,2 Mkr ( 16,8 ). Årets resultat efter skatt uppgick till 1,6 Mkr ( 2,3 ). Koncernens fria egna kapital uppgick vid årsskiftet till 21,8 Mkr ( 20,3 ) Vår strategi ligger fast Under 2013 har styrelsen och ledningen arbetat intensivt med att arbeta fram nya verksamhetsstrategier. I detta arbete har vi kunnat konstatera att vår målsättning är som tidigare att arbeta med och för våra medlemsföreningars ekonomiska intressen. Genom att bedriva en effektiv verksamhet med fokus på kompetens, tillgänglighet och service skapas mervärden för våra föreningar. I ett kunskapsföretag som MBF ligger en stor utmaning i att attrahera nya kompetenta medarbetare samt att behålla, utveckla, motivera och engagera den befintliga personalen. I detta arbete har den nya ägarstrukturen på ett handfast sätt gett medarbetarna möjlighet att få vara med och påverka det strategiska arbetet inom MBF koncernen. Inflytande över den egna arbetsplatsen samt en gemensam värdegrund hos alla medarbetare leder till att vi, via våra framgångsfaktorer, service, kompetens och tillgänglighet, uppnår de av styrelsen uppsatta målen för verksamheten. Historisk hög tillväxt Arbetet som inleddes 2012 med att bli det självklara valet för byggherrar i vår region när de producerar nya bostadsrättsföreningar har varit framgångsrikt. Under 2013 har vi haft en av de kraftigaste tillväxttakterna i MBF:s historia. Över 40 st nya förvaltningsuppdrag har hämtats från denna typ av uppdragsgivare under året, därtill kommer ytterligare ett antal förvaltningsuppdrag. Ökad konkurrens Trots den höga tillväxten märker vi av en ökad konkurrens på vår marknad. Allt fler förvaltningsföretag erbjuder liknande tjänster till bostadsrättsföreningar som MBF gör. Även de stora traditionella förvaltningsorganisationerna har vässat sig och arbetar väldigt hårt för att behålla och ta nya marknadsandelar. Genom den nya organisationen har MBF lagt grunden för att möta framtiden och den hårdnande konkurrensen. Jag är övertygad om att vi kommer bli framgångsrika och ser med tillförsikt framtiden an. Avslutningsvis riktar jag ett stort tack till styrelsen och inte minst till alla mina engagerade medarbetare för ett mycket gott arbete under året samt våra kunder och medlemmar som ger oss sitt förtroende. P ONTUS G UNNARSSON VD 6

7

8 Moderföreningens RESULTATRÄKNING Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar inventarier Summa avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av periodiceringsfond Summa bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Skatt Summa skatt ÅRETS RESULTAT

9 Moderföreningens BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier och maskiner Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepapper Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Skattefordringar Förutbet. kostn. och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Placerade redovisningsmedel Förvaltade redovisningsmedel Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 6 BUNDET EGET KAPITAL Insatskapital Reservfond Summa bundet kapital FRITT EGET KAPITAL Dispositionsfond Årets resultat Summa fritt kapital Summa eget kapital OBESKATTADE RESERVER Periodiseringsfond Summa obeskattade reserver KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostn. och förutbet. intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN STÄLLDA PANTER: Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER: Inga Inga 9

10 Koncernens RESULTATRÄKNING Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar enligt plan Summa avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Skatt Summa skatt Minoritetens andel årets resultat ÅRETS RESULTAT

11 Koncernens BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier och maskiner Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepapper Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Skattefordringar Förutbet. kostn. och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Placerade redovisningsmedel Förvaltade redovisningsmedel Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 6 BUNDET EGET KAPITAL Insatskapital Bundna reserver Summa bundet kapital FRITT EGET KAPITAL Fria reserver Årets resultat Summa fritt kapital Summa eget kapital Minoritetsintressen Minoritetsintressen Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostn. och förutbet. intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN STÄLLDA PANTER: Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER: Inga Inga 11

12 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Allmänna värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom koncernredovisningen som har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00, samt BFNAR 2008:1. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning Koncernredovisning har liksom tidigare år upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att koncernens egna kapital omfattar moderföreningens egna kapital och den del av dotterbolagets egna kapital som skapats efter förvärvstidpunkten. Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion varigenom moderföreningen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Bokslutsdispositionerna i moderföreningen och dotterbolaget har uppdelats så att skattedelen ingår i koncernens skattekostnad medan resterande del ingår i koncernens nettoresultat. Obeskattade reserver har uppdelats så att uppskjuten skatt redovisas som avsättning medan resterande del redovisas bland bundna reserver. Den uppskjutna skatteskulden har beräknats till 22 procent. Ingen försäljning har förekommit mellan koncernbolagen. Klientmedelskonto i SHB Förvaltning av redovisningsmedel nettoredovisias. (förvaltade föreningars medel, se not 2). Inventarier och installationer Inventarier och maskiner redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning tilllämpas över tillgångens nyttjande period enligt följande: 5 år för maskiner (dataanläggning, fordon) och inventarier. 12

13 NOTER Not 1 SKATT KONCERNEN MODERFÖRENINGEN Aktuell skatt Uppskjuten skatteintäkt pga ändrad skattesats Uppskjuten skatt på obeskattade reserver Summa Not 2 FÖRVALTNING AV PLACERADE MEDEL Placerade medel Långfristigt Obligationer, resterande löptid > 1 år Kapitalförsäkring Aktieindexobligation Bundna deposit Summa långfristiga placeringar Placerade medel Kortfristigt Räntefondsförvaltning SHB Bundna deposit Bankmedel á vista Ej upplånade förvaltade redovisningsmedel Summa kortfristiga placeringar Summa placerade medel Förvaltade medel Ej upplånade förvaltade redovisningsmedel Upplånade förvaltade redovisningsmedel Per årsskiftet influtna avkastningar* Summa förvaltade medel Not 2 FÖRVALTNING AV REDOVISNINGSMEDEL Föreningar som förvaltas av MBF har ett eget underkonto i MBF:s centralkontosystem i Handelsbanken för in -och utbetalningar. Underkontot benämns MBF:s klientmedelskonto i Handelsbanken. Medelsförvaltningen är skild från övrig redovisning, i enlighet med Lagen om redovisningsmedel, vilket innebär att medlen är skilda från MBF:s tillgångar och utgör alltid föreningarnas egendom. I enlighet med förvaltningsavtalen placerar MBF föreningarnas likviditetsöverskott i eget namn. Värdepappren förvaras i bankdepå. Räntan beräknas från första kronan och beräknas dag för dag på tillgodohavandet. Kontohavarnas räntor utbetalas till resp kontohavare kring årsskiftet. *)Under 2013 har föreningarnas ränteintäkter valuterats / utbetalats sista december. Tidigare år har valuteringen skett i början av januari året efter bokslutsdagen. Det innebär att för i år redovisas nettot mellan valutering och influtna medel vilket förklarar skillnaden mellan åren. Föreningarnas bankmedel gav under 2013 en avkastningsom uppgick till kr , vilket valuterades i december Not 2 FÖRVALTNING AV PLACERADE MEDEL Följande trappa för beräkning av ränta på tillgodohavandena på klientmedelskonton i SHB gällde vid utgången av 2013: Tillgodohavande Ränta kr ,35 % ,25 % > ,85 % > % 13

14 NOTER Not 3 AKTIER OCH ANDELAR Kapital Rösträtts- Antal Bokfört Totalt andel % andel % aktier värde eget kapital Moderföreningens aktier i dotterbolag MBF-Bygg AB, org.nr MBF-Holding AB, org.nr Not 4 VÄRDEPAPPER Moderföreningen innehar aktier och obligationer med ett bokfört värde om kr Dessutom har moderföreningen, MBF Bygg AB och MBF AB vardera kr som placerats i räntefonder. Moderföreningens aktier och obligationer har redovisats som långfristiga medans räntefondsplaceringarna redovisas som kortfristiga placeringar. Not 5 INVENTARIER OCH MASKINER KONCERNEN MODERFÖRENINGEN Ingående anskaffningsvärden Inköp under året Försäljning/utrangeringar Utgående ack anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljning/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 6 EGET KAPITAL KONCERNEN MODERFÖRENINGEN Bundet eget kapital Vid årets början Återbetalt insatskapital Inbetalt insatskapital Förskjutning mellan fritt och bundet kapital Vid årets slut Fritt eget kapital Vid årets början Årets resultat Förskjutning mellan fritt och bundet kapital Vid årets slut NOTER 14

15 Not 7 PERSONALKOSTNADER MM Medelantalet anställda Män Kvinnor Summa Löner och andra ersättningar Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Summa Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och VD Pensionskostnader övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Summa Inga ytterligare pensionsförpliktelser finns vare sig till VD eller styrelse KONCERNEN Upplysningar om sjukfrånvaro * 2012 Sjukfrånvaro kvinnor 4,01 % 1,95 % 0,00 % 1,95 % Sjukfrånvaro män 0,74 % 8,30 % 0,00 % 10,32 % Sjukfrånvaro för anställda yngre än 30 år 2,13 % 0,71 % 0,00 % 0,72 % Sjukfrånvaro för anställda mellan år 4,71 % 4,96 % 0,00 % 4,96 % Sjukfrånvaro för anställda äldre än 49 år 1,55 % 0,96 % 0,00 % 0,89 % Total sjukfrånvaro 3,45 % 3,23 % 0,00 % 3,31 % Långtidssjukfrånvaro 24,23 % 43,50 % 0,00 % 49,70 % Könsfördelning i företagsledningen Män Kvinnor Könsfördelning i styrelsen Män Kvinnor * Då all personal bytt företag inom koncernen under året, redovisas enbart koncernens sjukfrånvaro. MODERFÖRENINGEN Not 8 ÖVRIGA INTÄKTER / FORDRAN KONCERNFÖRETAG Moderbolaget har under året sålt samtliga aktier i Mälardalens Bostadsrättsförening, MBF AB till MBF Holding AB för 13,3 Mkr. Försäljning av dotterbolagsaktier är skattefri. Som ersättning för aktierna utfärdade Moderföreningen en revers om totalt 13,3 Mkr som bokförts som fordran på koncernföretag. Reversen löper med marnadsmässig ränta. NOTER 15

16 NOTER Not 9 LEASINGKOSTNADER I övriga externa kostnader ingår leasingkostnader för maskiner och inventarier. KONCERNEN MODERFÖRENINGEN Leasingkostnader Summa Not 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER KONCERNEN MODERFÖRENINGEN Upplupna räntor Övriga interimsfordringar Summa Not 11 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER KONCERNEN MODERFÖRENINGEN Upplupna personalkostnader Övriga interimsskulder Summa Not 12 FINANSIELLA INTÄKTER / NETTOOMSÄTTNING Bland intäkterna ingår ersättning avseende förvaltning av redovisningsmedel för koncernen. I moderbolaget har dessa intäkter redovisats som finansiella intäkter. NOTER 16

17 Västerås PIA LINDBERG GÖRAN WISÉEN ULRIKA ÖRNERFORS Ordförande LENNART ERIKSSON CHRISTER OLSSON PONTUS GUNNARSSON VD REVISORSPÅTECKNING Vår revisionsberättelse har lämnats Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. PETER SÖDERMAN Auktoriserad revisor 17

18 Revisionsberättelse Till föreningsstämman ngsstämman i Mälardalens Bostadsrättsförvaltning t sfö ek.för. (MBF) org.nr Rapport om årsredovisningen och h koncernredovisningen edovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och h koncernredovisningen för Mälardalens Bostadsrättsförvaltning ttsfö ek.för. (MBF) för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen ngen och koncernredovisningen ingen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning redovisning och koncernredovisning ng som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktörenen bedömer är nödvändig för att t upprätta en årsredovisning och h koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns s ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen r och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att t vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionenen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen nr edovisningen inte innehåller nehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar nefa att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. ed ovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, ov, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen n upprättar årsredovisningen och h koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att t utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga nliga med hänsyn till omständigheterna, erna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten fe ektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper rinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen n i årsredovisningen och koncernredovisningen. ed ovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och h koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande tvisande bild av föreningens finansiella ställning ng per den 31 december 2013 och h av dess finansiella resultat t och h kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens s koncernredovisningens s övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen en och balansräkningen för föreningen n och h koncernen.. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har r vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande e direktörens förvaltning för Mälardalens Bostadsrättsförvaltning ek.för. (MBF) för år Styrelsens och verkställande direktörens ens ansvar Det är styrelsen en som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens ngens vinst eller förlust, och det är styrelsen y och verkställandee direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorns s ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande fa föreningens vinst eller förlust och om förvaltningenn på grundval av vår revision. Vi har r utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande fa föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet rihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen redovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. n. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen ngslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga nl som grund för våra uttalanden. Uttalandenn Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet rihet för räkenskapsåret. Västerås den 10 april 2014 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Peter Söderman Auktoriserad revisor 18

19

20 Källgatan 14, Västerås, Tel , Fax PRODUKTION: BILD & FORM AB.

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer