Å R S R E D O V I S N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G"

Transkript

1 2013 ÅRSREDOVISNING

2 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VD HAR ORDET... 6 MODERFÖRENINGENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING KONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...12 NOTER REVISIONSBERÄTTELSE...18

3 ÅRSREDOVISNING STYRELSE FÖR MÄLARDALENS BOSTADSRÄTTSFÖRVALTNING ek. för. (MBF) Organisationsnummer: PIA LINDBERG ordförande Styrelsen och VD avger härmed redovisning för föreningens femtiosjätte verksamhetsår, som omfattar tiden GÖRAN WISÉEN vice ordförande ULRIKA ÖRNERFORS Styrelse Sedan den ordinarie stämman har styrelsen haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Förenings- tillhörighet Vald till stämman år Pia Lindberg, ordförende 2014 Rönnberga Hage Göran Wiséen, v ordf 2015 Vasastaden nr 2 Ulrika Örnerfors 2014 Vittnet Lennart Eriksson 2015 Hamre Sjösida Christer Olsson 2015 Vasapalatset Suppleanter Ingrid Allard 2014 Rönnberga 2 Elsbeth Di Sivo 2015 Västhaga 4 LENNART ERIKSSON CHRISTER OLSSON Valberedning Ordinarie ledamöter Lars Andersson* 2014 Brf Skälby Gård Anita Persson 2014 Rönnberga 2 Anette Jonsson 2014 Västhaga 7 Åke Martinsson 2014 Penelope Suppleant Monica Frisk 2014 Brf Rönnby * utsedd av MBF:s styrelse till sammankallande. Lars Andersson valde att lämna sitt uppdrag Styrelsen utsåg då Arne Sundberg, Brf Parklöparen som ny sammankallande i valberedningen INGRID ALLARD Revisorer Ordinarie Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2014 Huvudansvarig revisor: Peter Söderman (aukt. Revisor ) ELSBETH DI SIVO 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten Allmänt Sammanträden Styrelsen har hållit 8 st sammanträden samt genomfört ett seminarium. Koncern och redovisning MBF bildar tillsammans med dotterbolagen MBF-Bygg AB, MBF Holding AB samt Mälardalens Bostadsrättsförvaltning MBF AB en koncern. Väsäntliga händelser under året På extra föreningsstämma beslöts att MBF:s verksamhet i fortsättningen skall bedrivas i ett nybildat dotterbolag. Styrelsen har i enlighet med stämmans beslut överlåtit verksamheten till Mälardalens Bostadsrättsförvaltning MBF AB, där verksamheten bedrivs sedan Framtida utveckling Vi förväntar oss fortsatt hög tillströmning av nya förvaltningsuppdrag inom ekonomisk- och administrativ förvaltning samt fortsatt god beläggning för våra byggnadskonsulter. Försäkringar MBF, med dotterbolag har betryggande försäkringar för verksamheten. Bland dessa kan nämnas försäkring mot förmögenhetsskador intill ett belopp av 22 Mkr. Medlemsutveckling Ekonomiförvaltningen Medlemmar Under 2013 har 4 nya medlemsföreningar anslutit sig till MBF. 6 st föreningar har valt att lämna oss. Vid 2013 års utgång var 307 bostadsrättsföreningar anslutna till MBF. Medlemsutvecklingen framgår av diagramet ovan. MBF:s insatskapital utgjorde vid 2013 års utgång kr :-. Administration Förutom åt medlemmarna, som är bostadsrättsföreningar har MBF skött administrationen för totalt 32 st ekonomiska föreningar och samfällighetsföreningar. Dessutom har under året 46 nya förvaltningsuppdrag tillkommit åt bostadsrättsföreningar som inte är medlemmar i den ekonomiska föreningen, utan enbart kunder i dotterbolaget. Bostadsrätter Omsättningen av förvaltade bostadsrätter, som såldes och överläts under 2013, uppgick till ca 9 % vilket innebär att överlåtelserna till antalet har ligger på samma nivåer som under Under året har priserna på bostadsrätter ökat något. Kurs- och informationsverksamhet MBF:s kurser för styrelser i bostadsrättsföreningar har rönt intresse även under Precis som tidigare år har kurstillfället funnits i Stockholm och i Västerås. Dessutom har ett antal aktiviteter genomförts, bl a ett seminarium om hantering av vattenskador och källsortering. Bostadsrättskurserna och informationsträffar har fortsatt under Prognos Utfall Gemensam medelplacering Medlemmar och klienter är till 100% anslutna till MBF:s klientmedelskonto, inom ramen för gemensam placering hos Handelsbanken. Nytillkommande medlemmar/klienter ansluter sig efterhand. Föreningarna har s k underkonton, där daglig redovisning av transaktioner sker på deras respektive klientmedelskonto. MBF har utnyttjat det sammanlagda likvida överskottsmedlen för placeringar på penningmarknaden. Därmed har möjligheter skapats för kontohavarna att erhålla bättre avkastning på sina tillgodohavanden än på ett vanligt företagskonto i bank. Bankernas inlåningsräntor minskade succesivt under 2013 för att ligga kvar på låga nivåer under början av Tack vare MBF:s kapitalförvaltning har den totala avkastningsnivån under året varit god. MBF har haft möjlighet att bibehålla en god tillgodoräntan under året (se Not 2 sid 11-12). MBF-Bo-kö I MBF:s Bo-kö fanns 88 aktiva personer per (f g år 88) MBF har enligt tidigare beslut 2010 omformat Bosparkön så att sparandet nu är frikopplat från själva kösystemet och turordningen bestäms efter hur lång tid man stått i kön. Uppdraget att förse MBF:s Bo-kö med intressanta erbjudanden åligger MBF:s dotterbolag, MBF Bygg AB 4

5 Byggavdelningen F rom återfinns våra byggnadskonsulter i MBF Bygg AB. Bolaget som tidigare enbart arbetat med exploatering av mark för nyproduktion av bostadsrättsföreningar och ombildning av hyresrätter till bostadsrätt tillhandahåller nu också byggnadsteknisk rådgivning, besiktningar, projektledning mm. Dessutom upprättar bolaget underhållsplaner till MBF:s medlemsföreningar. MBF:s byggavdelning har med hjälp av inhyrda konsulter både projekterat och handhaft byggledning och besiktning för bl a fönster och balkongrenoveringar. F r o m 2014 har byggnadskonsulterna övergått till MBF koncernens verksamhetsbolag Mälardalens Bostadsrättsförvaltning, MBF AB. Resultat och ställning Omsättningen i moderföreningen har för 2013 uppgått till tkr. I denna omsättning ingår en skattefri realisationsvinst på försäljning av dotterbolagsaktier med tkr. Flerårsöversikt koncernen Tkr Nettoomsättning Resultat efter skatt Eget kapital Soliditet 81,4% 83,1% 83,0 % 72,8 % 72,8 % Omsättning per anställd Medelantalet anställda ,5 Nyproduktion Under året har ingen nyproduktion ägt rum. MBF Bygg AB har ett antal projekt idéer men ingen av dessa har kommit i produktion under året Underhållsplaner PLANERAT FASTIGHETSUNDER- HÅLL SPAR PENGAR! MBF har ett välutvecklat system för upprättande av underhållsplaner för våra föreningars fastigheter. Med stöd av dessa underhållsplaner kan MBF - förutom sedvanlig driftsbudget- alltså även bistå sina föreningar med årlig underhållsbudget och medverka vid planering och genomförande av optimala åtgärder. Åtskilliga föreningar har redan skaffat sig en underhållsplan, vilken är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv förvaltning. Investeringar Systemutveckling Under året har vi fortsatt att utvecklat nya system för att öka tillgängligheten till våra administrativa system via Internet. Vi har b l a tecknat ett avtal med Mälarenergi som numera skickar sina fakturor elektroniskt till MBF. Totalt ca 800 fakturor i månaden. Förhoppningsvis kan detta system användas även av andra leverantörer. Vi har också sett till att samtliga boende i förvaltade föreningar numera kan få sina avier via sin internetbank s k e-faktura. Övriga investeringar Moderföreningen har under året inte anskaffat några inventarier. Dotterbolagen har under året anskaffat inventarier för kr Förslag till vinstdisposition Moderföreningen Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Dispositionsfond kr Årets vinst kr kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: i ny räkning överförs kr kr Koncernen Koncernens disponibla vinst enligt koncernbalansräkningen uppgår till kr varav 0 kr föreslås överföras till bundet eget kapital. 5

6 VD HAR ORDET Under 2013 har vi haft en av de kraftigaste tillväxttakterna i MBF:s historia Vår verksamhet har under året organiserats om. Personalen som tidigare var anställd i den ekonomiska föreningen är sedan anställd i koncernens verksamhetsbolag där samtliga tjänster inom ekonomisk och administrativ förvaltning nu produceras. Ett högt engagemang och hårt arbete från våra medarbetare har givit resultat och organisationsförändringen har slagit väl ut. Omsättningen i koncernen uppgick till 21,2 Mkr ( 16,8 ). Årets resultat efter skatt uppgick till 1,6 Mkr ( 2,3 ). Koncernens fria egna kapital uppgick vid årsskiftet till 21,8 Mkr ( 20,3 ) Vår strategi ligger fast Under 2013 har styrelsen och ledningen arbetat intensivt med att arbeta fram nya verksamhetsstrategier. I detta arbete har vi kunnat konstatera att vår målsättning är som tidigare att arbeta med och för våra medlemsföreningars ekonomiska intressen. Genom att bedriva en effektiv verksamhet med fokus på kompetens, tillgänglighet och service skapas mervärden för våra föreningar. I ett kunskapsföretag som MBF ligger en stor utmaning i att attrahera nya kompetenta medarbetare samt att behålla, utveckla, motivera och engagera den befintliga personalen. I detta arbete har den nya ägarstrukturen på ett handfast sätt gett medarbetarna möjlighet att få vara med och påverka det strategiska arbetet inom MBF koncernen. Inflytande över den egna arbetsplatsen samt en gemensam värdegrund hos alla medarbetare leder till att vi, via våra framgångsfaktorer, service, kompetens och tillgänglighet, uppnår de av styrelsen uppsatta målen för verksamheten. Historisk hög tillväxt Arbetet som inleddes 2012 med att bli det självklara valet för byggherrar i vår region när de producerar nya bostadsrättsföreningar har varit framgångsrikt. Under 2013 har vi haft en av de kraftigaste tillväxttakterna i MBF:s historia. Över 40 st nya förvaltningsuppdrag har hämtats från denna typ av uppdragsgivare under året, därtill kommer ytterligare ett antal förvaltningsuppdrag. Ökad konkurrens Trots den höga tillväxten märker vi av en ökad konkurrens på vår marknad. Allt fler förvaltningsföretag erbjuder liknande tjänster till bostadsrättsföreningar som MBF gör. Även de stora traditionella förvaltningsorganisationerna har vässat sig och arbetar väldigt hårt för att behålla och ta nya marknadsandelar. Genom den nya organisationen har MBF lagt grunden för att möta framtiden och den hårdnande konkurrensen. Jag är övertygad om att vi kommer bli framgångsrika och ser med tillförsikt framtiden an. Avslutningsvis riktar jag ett stort tack till styrelsen och inte minst till alla mina engagerade medarbetare för ett mycket gott arbete under året samt våra kunder och medlemmar som ger oss sitt förtroende. P ONTUS G UNNARSSON VD 6

7

8 Moderföreningens RESULTATRÄKNING Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar inventarier Summa avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av periodiceringsfond Summa bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Skatt Summa skatt ÅRETS RESULTAT

9 Moderföreningens BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier och maskiner Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepapper Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Skattefordringar Förutbet. kostn. och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Placerade redovisningsmedel Förvaltade redovisningsmedel Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 6 BUNDET EGET KAPITAL Insatskapital Reservfond Summa bundet kapital FRITT EGET KAPITAL Dispositionsfond Årets resultat Summa fritt kapital Summa eget kapital OBESKATTADE RESERVER Periodiseringsfond Summa obeskattade reserver KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostn. och förutbet. intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN STÄLLDA PANTER: Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER: Inga Inga 9

10 Koncernens RESULTATRÄKNING Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar enligt plan Summa avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Skatt Summa skatt Minoritetens andel årets resultat ÅRETS RESULTAT

11 Koncernens BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier och maskiner Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepapper Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Skattefordringar Förutbet. kostn. och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Placerade redovisningsmedel Förvaltade redovisningsmedel Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 6 BUNDET EGET KAPITAL Insatskapital Bundna reserver Summa bundet kapital FRITT EGET KAPITAL Fria reserver Årets resultat Summa fritt kapital Summa eget kapital Minoritetsintressen Minoritetsintressen Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostn. och förutbet. intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN STÄLLDA PANTER: Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER: Inga Inga 11

12 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Allmänna värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom koncernredovisningen som har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00, samt BFNAR 2008:1. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning Koncernredovisning har liksom tidigare år upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att koncernens egna kapital omfattar moderföreningens egna kapital och den del av dotterbolagets egna kapital som skapats efter förvärvstidpunkten. Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion varigenom moderföreningen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Bokslutsdispositionerna i moderföreningen och dotterbolaget har uppdelats så att skattedelen ingår i koncernens skattekostnad medan resterande del ingår i koncernens nettoresultat. Obeskattade reserver har uppdelats så att uppskjuten skatt redovisas som avsättning medan resterande del redovisas bland bundna reserver. Den uppskjutna skatteskulden har beräknats till 22 procent. Ingen försäljning har förekommit mellan koncernbolagen. Klientmedelskonto i SHB Förvaltning av redovisningsmedel nettoredovisias. (förvaltade föreningars medel, se not 2). Inventarier och installationer Inventarier och maskiner redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning tilllämpas över tillgångens nyttjande period enligt följande: 5 år för maskiner (dataanläggning, fordon) och inventarier. 12

13 NOTER Not 1 SKATT KONCERNEN MODERFÖRENINGEN Aktuell skatt Uppskjuten skatteintäkt pga ändrad skattesats Uppskjuten skatt på obeskattade reserver Summa Not 2 FÖRVALTNING AV PLACERADE MEDEL Placerade medel Långfristigt Obligationer, resterande löptid > 1 år Kapitalförsäkring Aktieindexobligation Bundna deposit Summa långfristiga placeringar Placerade medel Kortfristigt Räntefondsförvaltning SHB Bundna deposit Bankmedel á vista Ej upplånade förvaltade redovisningsmedel Summa kortfristiga placeringar Summa placerade medel Förvaltade medel Ej upplånade förvaltade redovisningsmedel Upplånade förvaltade redovisningsmedel Per årsskiftet influtna avkastningar* Summa förvaltade medel Not 2 FÖRVALTNING AV REDOVISNINGSMEDEL Föreningar som förvaltas av MBF har ett eget underkonto i MBF:s centralkontosystem i Handelsbanken för in -och utbetalningar. Underkontot benämns MBF:s klientmedelskonto i Handelsbanken. Medelsförvaltningen är skild från övrig redovisning, i enlighet med Lagen om redovisningsmedel, vilket innebär att medlen är skilda från MBF:s tillgångar och utgör alltid föreningarnas egendom. I enlighet med förvaltningsavtalen placerar MBF föreningarnas likviditetsöverskott i eget namn. Värdepappren förvaras i bankdepå. Räntan beräknas från första kronan och beräknas dag för dag på tillgodohavandet. Kontohavarnas räntor utbetalas till resp kontohavare kring årsskiftet. *)Under 2013 har föreningarnas ränteintäkter valuterats / utbetalats sista december. Tidigare år har valuteringen skett i början av januari året efter bokslutsdagen. Det innebär att för i år redovisas nettot mellan valutering och influtna medel vilket förklarar skillnaden mellan åren. Föreningarnas bankmedel gav under 2013 en avkastningsom uppgick till kr , vilket valuterades i december Not 2 FÖRVALTNING AV PLACERADE MEDEL Följande trappa för beräkning av ränta på tillgodohavandena på klientmedelskonton i SHB gällde vid utgången av 2013: Tillgodohavande Ränta kr ,35 % ,25 % > ,85 % > % 13

14 NOTER Not 3 AKTIER OCH ANDELAR Kapital Rösträtts- Antal Bokfört Totalt andel % andel % aktier värde eget kapital Moderföreningens aktier i dotterbolag MBF-Bygg AB, org.nr MBF-Holding AB, org.nr Not 4 VÄRDEPAPPER Moderföreningen innehar aktier och obligationer med ett bokfört värde om kr Dessutom har moderföreningen, MBF Bygg AB och MBF AB vardera kr som placerats i räntefonder. Moderföreningens aktier och obligationer har redovisats som långfristiga medans räntefondsplaceringarna redovisas som kortfristiga placeringar. Not 5 INVENTARIER OCH MASKINER KONCERNEN MODERFÖRENINGEN Ingående anskaffningsvärden Inköp under året Försäljning/utrangeringar Utgående ack anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljning/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 6 EGET KAPITAL KONCERNEN MODERFÖRENINGEN Bundet eget kapital Vid årets början Återbetalt insatskapital Inbetalt insatskapital Förskjutning mellan fritt och bundet kapital Vid årets slut Fritt eget kapital Vid årets början Årets resultat Förskjutning mellan fritt och bundet kapital Vid årets slut NOTER 14

15 Not 7 PERSONALKOSTNADER MM Medelantalet anställda Män Kvinnor Summa Löner och andra ersättningar Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Summa Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och VD Pensionskostnader övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Summa Inga ytterligare pensionsförpliktelser finns vare sig till VD eller styrelse KONCERNEN Upplysningar om sjukfrånvaro * 2012 Sjukfrånvaro kvinnor 4,01 % 1,95 % 0,00 % 1,95 % Sjukfrånvaro män 0,74 % 8,30 % 0,00 % 10,32 % Sjukfrånvaro för anställda yngre än 30 år 2,13 % 0,71 % 0,00 % 0,72 % Sjukfrånvaro för anställda mellan år 4,71 % 4,96 % 0,00 % 4,96 % Sjukfrånvaro för anställda äldre än 49 år 1,55 % 0,96 % 0,00 % 0,89 % Total sjukfrånvaro 3,45 % 3,23 % 0,00 % 3,31 % Långtidssjukfrånvaro 24,23 % 43,50 % 0,00 % 49,70 % Könsfördelning i företagsledningen Män Kvinnor Könsfördelning i styrelsen Män Kvinnor * Då all personal bytt företag inom koncernen under året, redovisas enbart koncernens sjukfrånvaro. MODERFÖRENINGEN Not 8 ÖVRIGA INTÄKTER / FORDRAN KONCERNFÖRETAG Moderbolaget har under året sålt samtliga aktier i Mälardalens Bostadsrättsförening, MBF AB till MBF Holding AB för 13,3 Mkr. Försäljning av dotterbolagsaktier är skattefri. Som ersättning för aktierna utfärdade Moderföreningen en revers om totalt 13,3 Mkr som bokförts som fordran på koncernföretag. Reversen löper med marnadsmässig ränta. NOTER 15

16 NOTER Not 9 LEASINGKOSTNADER I övriga externa kostnader ingår leasingkostnader för maskiner och inventarier. KONCERNEN MODERFÖRENINGEN Leasingkostnader Summa Not 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER KONCERNEN MODERFÖRENINGEN Upplupna räntor Övriga interimsfordringar Summa Not 11 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER KONCERNEN MODERFÖRENINGEN Upplupna personalkostnader Övriga interimsskulder Summa Not 12 FINANSIELLA INTÄKTER / NETTOOMSÄTTNING Bland intäkterna ingår ersättning avseende förvaltning av redovisningsmedel för koncernen. I moderbolaget har dessa intäkter redovisats som finansiella intäkter. NOTER 16

17 Västerås PIA LINDBERG GÖRAN WISÉEN ULRIKA ÖRNERFORS Ordförande LENNART ERIKSSON CHRISTER OLSSON PONTUS GUNNARSSON VD REVISORSPÅTECKNING Vår revisionsberättelse har lämnats Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. PETER SÖDERMAN Auktoriserad revisor 17

18 Revisionsberättelse Till föreningsstämman ngsstämman i Mälardalens Bostadsrättsförvaltning t sfö ek.för. (MBF) org.nr Rapport om årsredovisningen och h koncernredovisningen edovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och h koncernredovisningen för Mälardalens Bostadsrättsförvaltning ttsfö ek.för. (MBF) för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen ngen och koncernredovisningen ingen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning redovisning och koncernredovisning ng som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktörenen bedömer är nödvändig för att t upprätta en årsredovisning och h koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns s ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen r och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att t vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionenen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen nr edovisningen inte innehåller nehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar nefa att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. ed ovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, ov, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen n upprättar årsredovisningen och h koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att t utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga nliga med hänsyn till omständigheterna, erna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten fe ektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper rinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen n i årsredovisningen och koncernredovisningen. ed ovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och h koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande tvisande bild av föreningens finansiella ställning ng per den 31 december 2013 och h av dess finansiella resultat t och h kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens s koncernredovisningens s övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen en och balansräkningen för föreningen n och h koncernen.. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har r vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande e direktörens förvaltning för Mälardalens Bostadsrättsförvaltning ek.för. (MBF) för år Styrelsens och verkställande direktörens ens ansvar Det är styrelsen en som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens ngens vinst eller förlust, och det är styrelsen y och verkställandee direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorns s ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande fa föreningens vinst eller förlust och om förvaltningenn på grundval av vår revision. Vi har r utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande fa föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet rihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen redovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. n. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen ngslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga nl som grund för våra uttalanden. Uttalandenn Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet rihet för räkenskapsåret. Västerås den 10 april 2014 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Peter Söderman Auktoriserad revisor 18

19

20 Källgatan 14, Västerås, Tel , Fax PRODUKTION: BILD & FORM AB.

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer