Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande"

Transkript

1 Välkommen! Välkommen till Järfälla kommuns MiljöDIPLOMering! Det är ett miljöledningssystem som riktar sig till företag, föreningar, kommunala enheter och andra verksamheter inom vår kommun. För enkelhets skull använder vi företag som samlande begrepp för alla typer av verksamheter - oavsett vad ni arbetar med. Ett organiserat miljöarbete kan ge stora konkurrensfördelar samtidigt som vi tillsammans kan bidra till ett hållbart samhälle. Järfälla Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande

2

3 Innehållsförteckning 1. Introduktion Miljökunskap Hållbar utveckling Vinster med miljöanpassning? Miljöledningssystem Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Miljöutredning var står vi idag? Företagsbeskrivning Miljölagstiftning och miljömyndigheter Kemikalier Energihushållning Avfall Transporter och bränslen Buller Inköp Företagets miljöpåverkan Utbildning Socialt ansvarstagande Beredskapsplan för miljöolyckor (miljötillbud) Redan införda miljöförbättringar Miljöaspekter Miljöpolicy Miljöplan Tips för miljöplanen Ledningens genomgång Inför bronsdiplomering, förlängt brons Inför silverdiplomering, förlängt silver Inför gulddiplomering, förlängt guld Miljöberättelse

4

5 11 1. Introduktion Miljöarbete ger fördelar Överenskommelsen om MiljöDIPLOMering Handbokens innehåll Miljöfrågorna har fått allt större roll i samhällsutvecklingen. Miljökraven kommer inte bara från myndigheter utan även från kunder, konsumenter, anställda, banker och försäkringsbolag. En hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. (Brundtlandkommissionens rapport: Vår gemensamma framtid) Det gäller att se möjligheterna! Den nya miljökraven kan leda till nya affärsmöjligheter, förbättrad konkurrensförmåga och en bättre livsmiljö. Genom miljöanpassning kan ni bland annat: Spara pengar genom bättre hushållning med de naturresurser som används i form av råvaror, energi, kemikalier och vatten. Minska riskerna för oförutsedda kostnader i form av höjda miljöskatter och miljöavgifter genom att i tid ställa om företaget till ett mer miljöanpassat arbetssätt. Uppfylla kundernas miljökrav. En miljöprofil ger konkurrensfördelar gentemot andra företag. Få ett bra grepp om den egna verksamheten. Få mer engagerade medarbetare. Ta ert samhällsansvar i arbetet för ett hållbart samhälle. Varje medborgare och företag har ett ansvar att försöka minska den negativa miljöpåverkan. Säkra er långsiktiga överlevnad. Förr eller senare kommer strukturförändringar genom höjda priser på råvaror och energi. Då är ert företag rustade att möta dem. 1

6 11 Överenskommelse om samarbete För att få vara med i MiljöDIPLOMeringen ska ni skriva under en överenskommelse med oss på kommunen. Den gäller tills vidare och innebär följande åtagande både för er och för oss: Företaget Ni är beredda att aktivt arbeta för att miljöanpassa verksamheten genom att: Tydliggöra hur ansvaret för miljö frågor är för delat. Genomföra en utredning om er miljöpåverkan och hålla den aktuell. Ta fram en miljöpolicy till grund för ert miljöarbete. Upprätta en miljöplan med miljömål och åtgärdsprog ram för vad ni vill uppnå med miljöarbetet och hålla miljöplanen aktuell. Upprätta en årlig miljöberättelse. Ge personalen den kunskap som krävs för att miljöanpassning ska vara möjlig i den dagli ga verksamheten. För att kunna tilldelas och behålla Järfälla kommuns MiljöDIPLOM måste ni uppfylla de krav som finns i lagar och författ ning ar. Ni ska också uppfylla de diplomvillkor som anges i denna handbok. Kommunen Genom överenskommelsen erbjuder vi er: Ett inledande besök där vi informerar om aktuella lagkrav på miljöområdet. Hjälp att komma igång med miljöutredning, upprättande av miljöpolicy och miljöplan. Vi ger också råd när ni ska uppdatera dessa dokument inför den årliga revisionen/ uppgraderingen. Handboken för Järfälla kommuns MiljöDIPLOMering med fakta och instruktioner för arbetet samt grundutbildning för två personer. Möjlighet att delta i nätverk och träf far. En årlig bedömning av företagets framsteg relaterat till de egna målsättningarna samt till de villkor som anges i handboken för Järfällas MiljöDIPLOMering. 2

7 11 Förlängt eller uppgraderat Järfälla kommuns MiljöDIP LOM när ni uppfyllt villkoren för det. Beslutet tas av miljö- och bygglovsnämnden eller kommunfullmäktige. Viss marknadsföring av MiljöDIPLOMeringen och av de diplomerade företagen. Diplom och märken När ni har fått ert MiljöDIPLOM kan ni använda det i er marknadsföring. Märken och diplom ser ut som bilden visar med tillägget BRONS, SILVER eller GULD. De finns i de digitala formaten eps och jpeg. Ni får förstora och förminska märket men inte ändra det i övrigt. Handboken Handboken för Järfälla kommuns MiljöDIPLOMering är skräddarsydd för er som arbetar i ett litet eller medelstort företag och som vill komma igång med miljöanpassning av det egna företaget. Med hjälp av handbokens checklistor kan ni göra en miljöutredning i företaget. Utredningen blir en startpunkt för arbetet med att miljöanpassa företaget. Checklistorna hjälper er att gå igenom: Miljölagstiftning Kemikalier Energihushållning Avfall Transporter Buller Inköp Företagets miljöpåverkan Utbildning Socialt ansvarstagande Beredskapsplan för miljöolyckor 3

8 11 Genom att gå igenom checklistorna har ni klarat det första steget i ett förenklat miljöledningssystem, det vill säga en miljöutredning/nulägesanalys. Sedan kan ni gå vidare och formulera miljömål utifrån tid och möjligheter, utse ansvariga, utbilda personal och följa upp arbetet. I handboken för Järfälla kommuns MiljöDIPLOMering finns också bakgrundsfakta om miljöfrågorna, fakta om miljöledningssystem och mycket, mycket mer. Allt är lokalt anpassat och utformat för att vara användbart i små och medelstora företag. Genom att ta de första stegen med hjälp av handboken blir det även lättare om ni bestämmer er för att gå hela vägen mot en certifiering/registrering enligt den internationella standarden för miljöledningssystem ISO eller EU:s förordning om miljöstyrning och miljörevision EMAS. Så här är handboken upplagd Handboken är indelad i 29 kapitel. Innehållet är i kortfattat: 1. Introduktion Miljöfrågor i samhället och information om Järfälla kommuns MiljöDIPLOM. 2. Miljökunskap Fyra enkla grundregler och vilka miljöproblem vi står inför. 3. Hållbar utveckling Vad menas med hållbar utveckling och Agenda 21? Hur påverkar de ert företag och vad har Järfälla kommun uträttat? 4. Vinster med miljöanpassning? Varför ska just ert företag satsa på miljöanpassning? Goda exempel ges från företag som fått nya kunder och sparat pengar på sitt miljömedvetande. 5. Miljöledningssystem Beskriver vad ett miljöledningssystem är och ger några exempel på olika system. 6. Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Beskriver hur MiljöDIPLOMeringen är uppbyggd. Här får ni information om hur ni kommer igång och hur arbetsgången ser ut. Miljöutredning 7. Miljöutredning - var står vi idag? Miljöutredningen är första steget när ni bygger upp ert miljöledningssystem. 4

9 11 8. Företagsbeskrivning Uppgifter om företaget och dess organisation. 9. Miljölagstiftning och miljömyndigheter Beskriver hur samhällets miljölagstiftning är uppbyggd samt hur miljötillsyn över företagen fungerar, vilka företag som behöver tillstånd etc Ämnesområden Fakta och checklistor Innehåller fakta, checklistor och tabeller. Med hjälp av dem kan företaget genomföra en miljöutredning av lagstiftning, kemikalier, energihushållning, avfall, transporter, buller, inköp, företagets miljöpåverkan, utbildning, socialt ansvarstagande och beredskapsplan för miljöolyckor. 20. Redan införda miljöförbättringar Hur var utgångsläget före arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIP- LOM, vad har gjorts hittills? Uppföljning av er miljöplan, en årlig revidering ska göras. Miljöaspekter 21. Miljöaspekter Handlar om att utvärdera och prioritera alla ämnesområden i miljöutredningen. Här finns stödfrågor och tabellen Värderingsmall för miljöaspekter. Ni ska bedöma de prioriterade miljöaspekterna och sedan sätta upp mätbara mål i Miljöplanen. Miljöpolicy 22. Miljöpolicy Policyn ska kort och kärnfullt ange företagets uppgift, vision och grundläggande värderingar och övertygelse. Miljöplan 23. Miljöplan mål, åtgärder och uppföljning Tydliga mål ska finnas för alla högprioriterade miljöaspekter. Målen ska också vara mätbara för att kunna följas upp och tidsatta så att alla vet när de ska vara klara. Här finns stödfrågor för att ta fram åtgärder för målen samt tabellen Miljöplan. Regelbunden uppföljning av miljömålen. 5

10 Tips för miljöplanen Frågor och tips som utgår från checklistorna. Ständiga förbättringar 25. Ledningens genomgång Beskriver vad ledningens genomgång innebär Inför brons-, silver- och gulddiplom Järfälla kommuns MiljöDIPLOM gäller ett år. En instruktion finns här för vad ni ska göra för att förnya eller uppgradera ert diplom. 29. Miljöberättelse Miljöberättelsen är ett sammanfattande dokument över hur det gått i miljöarbetet. Detta dokument kan vara till hjälp när ni ska redovisa för andra hur det går med ert miljöarbete. Handboken för Järfälla MiljöDIPLOMering har sin egen miljöchef. Miljöbävern finns med överallt för att på sitt eget sätt se till att miljöarbetet bedrivs med kraft och konsekvens. 6

11 2. Miljökunskap Miljöproblemen har blivit globala och berör oss alla 2 Vi måste anpassa oss till naturens grundläggande principer Fyra enkla grundregler för hållbar utveckling De största miljöproblemen Vad är miljö? Ordet miljö använder vi för att beteckna den yttre miljön: luft, mark och vatten. Allt vi gör påverkar miljön på ett eller annat sätt oavsett om vi vill det eller inte. Därför är det viktigt att minska utsläppen till luft, mark och vatten och sträva efter en hållbar utveckling. Miljöproblemen ändrar karaktär Människan har alltid påverkat miljön. Men det är först under industria lismen som mil jöproblemen blivit stora. Det var på 1960-talet som insikten om miljöproblemen växte fram. Det var utsläpp från skorstenar och avloppsrör som var i fokus. Sedan dess har kunskapen om miljöproblemen vuxit: det har gått från att vara lokala till globala. Nu riktas intresset allt mer mot problem som har sitt ursprung i storskaliga och komplexa verksamheter, till exempel jordbruk, skogsbruk, energisystem, trafik och flödet av produkter i samhället. Också vårt sätt att försöka lösa miljöproblemen har förändrats sedan 1960-talet: På 1960-talet inriktade sig industrin på att späda ut de utsläpp som läm nade fabrikerna. Det handlade om att bygga högre skorstenar och längre avloppsrör. På 1970-talet sysslade man med att koncentrera utsläppen. Man satte in tvättinrättningar i skorstenar och avlopp för att koncentrera de farliga ämnena i filter eller liknande. På 1980-talet började allt fler företag arbeta med återvinning av material och resurser. Förståelsen för kretsloppens betydelse började öka. 7

12 2 På 1990-talet började många företag rikta intresset mot produkterna och produktionen. De började arbeta med minimering. Det betyder att mäng den farliga ämnen ska minimeras eller helst inte alls cirkulera i produkten eller produktionen. På 2000-talet talar man om en helhetssyn på produkten. Målet är att minimera produktens miljöbelastning från vaggan till graven. Till exempel betraktas de ökande transporterna av varor ofta som ett större miljöproblem än själva tillverkningen. Få ignorerar längre hoten om skogsdöd, globala klimatförändringar, utrotning av värdefulla djur- och växtarter och andra konsekvenser av vårt sätt att han tera miljön. Problemen angrips vid källan I dag läggs allt mer kraft på att angripa miljöproblemen på ett tidigt sta dium, bland annat genom att använda mindre råvaror och energi vid pro duktionen av varor och tjänster. Kretsloppsprincipen blir vägledande i allt högre grad. Den innebär att det som utvinns ur naturen ska brukas, åter användas, återvinnas och slutligen omhändertas utan att skada naturen och med minsta möjliga förbrukning av naturresurser. Miljöarbetet sker i dag på många fronter. Det är inte längre bara en fråga för miljövårdsmyndigheterna. Såväl privatpersoner som företag har nu möjlighet att ta sitt ansvar över att sikta in sig på en långsiktigt hållbar utveckling. Fyra enkla grundregler De miljöproblem vi står inför är resultatet av att naturen exploaterats utan hänsyn till hur den fungerar. De grundläggande principerna går inte att ändra. Vår överlevnad är beroende av att vi anpassar vårt samhälle till natu rens sätt att fungera. De principer som är viktigast för miljöarbetet kan enkelt sammanfattas i fyra grundregler, som Konsumentverket tagit fram: 1. Ingenting försvinner De minsta beståndsdelarna av allt på jorden (atomerna) fanns redan när jorden bildades. Inga tillkommer och inga försvinner. Undantaget är några rymdsonder och satelliter som vi skickat iväg, samt meteoriter som fallit ner på jorden. När du kör bil försvinner inte atomerna i bensinen. De finns kvar allihop, fast i annan form. När bensinen förbränns bryts de kemiska ämnena i bensinen sönder. Atomerna formar nya ämnen tillsammans med andra atomer från luften: koloxid, koldioxid, organiska kväveföreningar, polyaromatiska kol väten och många andra, som släpps ut med avgaserna. 8

13 2 När det sista trädet är fällt, den sista floden förgiftad, den sista fisken fångad, då först kommer människan att upptäcka att hon inte kan äta pengar. (gammalt indianskt talesätt) 2. Allting sprider sig, det är bara frågan om när Det som händer när en bil rostar är att bilen sprider sig. Atomer från bilen hamnar som rostflagor på vägen eller rinner iväg med regnet. Ett glas vatten som får stå orört, blir till slut tomt. Vattnet har inte försvunnit, utan blivit vattenånga i atmosfären. Vattnet har spridit sig. Så småningom faller det ned som regn någon annanstans. Allt vi sprider på jorden hamnar någonstans. Därför har exempelvis isbjörnarna i Arktis flamskyddsmedel från våra elekt riska apparater i sitt blod. 3. Naturen har alltid rätt Naturen går inte att ändra på. Översvämningar, stormar och häftiga regn kan vi till exempel inte stoppa när det pågår. Däremot kan vi påverka framtida händelser om vi ändrar vårt levnadssätt nu. 9

14 2 4. Det finns inga gratisluncher Vi får alltid betala för våra handlingar även om det inte märks direkt. Vår livsstil med hög konsumtion och energiförbrukning leder till växthuseffekt och brist på naturresurser. Framför allt är det vi i västvärlden som måste gå före och ändra livsstil, vi som har ekonomisk möjlighet att pröva ny teknik. Miljöproblemen Följande översikt ger grundläggande fakta om några av de största miljöproble men. Urvalet har gjorts med tanke på frågor som är relevanta för industrin och som är aktuella i vår del av landet. Världsbefolkningen och resursslöseriet Det är ont om jordklot (Harry Martinsson) År 1950 var jordens befolkning 2,5 miljarder. År 1987 var den 5 miljarder. År 2020 beräknas jordens befolkning vara större än 8 miljarder människor. Den större delen av ökningen 85 procent kommer att ske i u-länderna. Vi som bor i de så kallade i-länderna är bara 20 procent av jordens befolkning, men förbrukar idag ca 80 procent av resurserna. Skulle u-ländernas människor göra av med lika mycket resurser som vi, skulle det behövas två jordklot till. Vi tär på kapitalet Människan förbrukar naturresurser i en rasande takt. Mellan 1965 och 1995 tog vi upp lika mycket metaller (järn, koppar, nickel med flera) på jorden som vi gjorde från bronsåldern fram till Vi tär på kapitalet. Vi tar upp olja, kol och metaller snabbare än de nybildas. Samtidigt hamnar till exempel metaller på ställen där vi inte vill ha dem: kadmium i våra njurar och kvick silver i fisken vi äter. Resurser används ofta på ett sådant sätt att det blir omöjligt att använda dem igen. Vi tillverkar komplicerade produkter, där mängder av olika material blandas utan tanke på återvinning. En förpackning som består av både plast, papper och aluminium kan till exempel inte återvinnas. I stället hamnar den på ett avfallsupplag. Redan om några generationer har vi förbrukat all olja, aluminium och fosfor om vi fortsätter i samma takt som hittills. 10

15 Strängare regler för avfall Den ökande resursförbrukningen leder till mer avfall. Mycket lite har gjorts hittills för att minska råvaruanvändningen och sluta kretsloppen. Det betyder att en stor del av de råvaror som vi använt hittills har hamnat på avfallsupplag. 2 Avfall är ett stort miljöproblem, inte bara på grund av att värdefulla råvaror slösas bort. Andra problem är att avfallshanteringen kräver omfattande transporter, att avfallsupplagen tar stora markområden i anspråk och att de lång siktigt kan orsaka miljöskadliga utsläpp till både vatten och luft. Det är inte ovanligt att avfallsupplag läcker giftiga tungmetaller och stabila organiska ämnen till miljön. Sedan den 1 januari 2000 finns det en lag om deponiskatt, vilket innebär att allt avfall som hamnar på deponi (soptippen) är belagt med en extra skatt. Från och med 2002 är det dessutom förbjudet att deponera utsorterat brännbart avfall och från och med 2005 gäller förbudet om deponering även för allt organiskt avfall. Miljögifter Mer än 10 miljoner kemiska ämnen finns beskrivna. Varje år tillkommer ytterligare ämnen. I Sverige används över kemiska ämnen. Miljöeffekterna av de flesta kemiska ämnen är otillräckligt kända. De miljögifter vi riktar uppmärksamheten mot i dag är därför toppen på ett isberg. Risken för att nya oönskade effekter ska uppstå i miljön är överhäng ande så länge nya kemikalier med okända miljöeffekter släpps ut. Stabila organiska ämnen Av miljögifterna är de stabila organiska ämnena en stor grupp. Hit hör till exempel DDT och dioxiner. Att de är stabila betyder att det tar mycket lång tid innan de sönderdelats i andra, ofarliga ämnen. De är dessutom mycket lättlösliga i fett. Det betyder att de kan lagras i levande organismer och att de därför också anrikas i näringskedjorna i naturen. Rovdjur samlar på sig de stabila organiska ämnen som finns i bytesdjuren. Det är därför rovdjur som havsörn, utter och sälar drabbats hårt av miljögifter som DDT och PCB. Deras fortplantningsförmåga har skadats. På 1970-talet var miljögifterna nära att ut rota havsörnen och sälarna i Östersjön. Självklart har dessa ämnen också skadliga effekter på människan. Alla män niskor har idag spår av PCB och andra organiska miljögifter i sina kroppar. Kunskapen om de stabila organiska ämnena i miljön är mycket begränsad. Det är i stort sett bara DDT, PCB och dioxiner som är någorlunda väl undersökta. En ny ämnesgrupp som upptäcktes i början av 1980-talet är de bromerade flamskyddsmedlen, som nu visat sig vara lika vitt spridda hos människor 11

16 2 som DDT och PCB även om halterna fortfarande är lägre. Tillverkningen av flamskyddsmedlen pågår fortfarande och försök visar att flera av dem bryts ned mycket långsamt. Halterna av DDT och PCB har genomgående minskat i såväl fisk som däggdjur i Sverige sedan användningen av dessa ämnen förbjöds. Nu tycks dock minskningen ha avstannat. Det beror troligen på att många stabila organiska ämnen kommer in i vårt land som luftföroreningar från källor i andra länder. När det gäller bromerade flamskyddsmedel är bilden motsägelsefull huruvida halterna ökar eller minskar hos fisk och däggdjur. I bröstmjölk hos människan har däremot halten fördubblats sedan Organiska miljögifter - några exempel PCB PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara klorerade organiska ämnen som har använts bland annat i transformatoroljor, färger och självkopierande papper. Den avveckling av PCB-användningen som skett sedan 1970-talet har minskat belastningen på miljön. Nyanvändning av PCB i Sverige förbjöds 1978 och från 1995 får inga PCB-innehållande produkter användas. PCB fortsätter att läcka ut till miljön bland annat via avfallshantering. En potentiell PCB-källa är de fogmassor som användes vid byggandet av bland annat elementhus under 1960-talet. Fogmassorna bestod till nästan en fjärdedel av PCB. Det finns risk för att dessa massor sprids i miljön när äldre fastigheter saneras. Golvbeläggningar i livsmedelslokaler kan också innehålla PCB. DDT och Toxafen DDT och Toxafen är bekämpningsmedel som sedan länge är förbjudna i Sverige. Tillförseln sker numera genom luftföroreningar som transporteras in över landets gränser med vindarna. Halterna har minskat avsevärt de senaste decennierna. Dioxiner Dioxiner och dibensofuraner är en ämnesgrupp som består av mer än 200 olika kemiska föreningar. Alla är extremt giftiga klorkolväten, de förekommer oftast i mycket små mängder. Utsläppen från stålverk och metallindustri är störst. Andra viktiga källor är biltrafik, skogsindustri och avfallsförbränning. 12

17 Bromerade flamskyddsmedel Flamskyddsmedel tillsätts ett material så att det brinner sämre. Tyvärr avger många flamskyddsmedel giftiga gaser när de väl börjat brinna. Bromerade föreningar används främst i kretskort och lättplaster men även i textilier. Stora mängder har importerats i datorer, TV-apparater o.dyl. Problemen med bromföreningar är att de är svårnedbrytbara och att det bildas giftiga ämnen när de brinner som lagras i levande organismer. 2 Bromorganiska föreningar Bromerade organiska ämnen är i princip uppbyggda på samma sätt som klorerade organiska ämnen, men innehåller brom i stället för klor. Hit hör bromerade flamskyddsmedel, som bland annat finns i flamskydds behandlade textilier och i elektroniska apparater. Den totala användningen av bromerade flamskyddsmedel ökade kraftigt under 1980-talet. Klorerade paraffiner Klorparaffiner används huvudsakligen i fogmassor, lim, färg och verkstadsoljor. De används också som flamskyddsmedel och mjukgörare i PVC-plast, vinyltapeter och vissa golvmaterial. Fluorkarboner Fluorkarboner är en grupp ämnen som används inom bland annat textiloch garveriindustrin. De direkta utsläppen bedöms vara små. Kunskaperna om fluorkarbonernas miljöeffekter är i dag mycket liten. Nonylfenol Nonylfenoletoxylater är tensider, som bland annat används i olika rengöringsmedel. De bryts ner till miljöfarliga föreningar i naturen. Organiska fosforföreningar Stabila organiska fosforföreningar används som flamskyddsmedel inom textilindustrin. De bad- och sköljvatten som uppkommer innehåller lösta organiska fosforföreningar. Organiska tennföreningar De huvudsakliga användningsområdena för organiska tennföreningar är träskyddsbehandling, glastillverkning, stabilisatorer vid plasttillverkning samt inom textilindustrin. Kunskaperna om de diffust spridda nedbrytningsprodukterna är bristfälliga. 13

18 2 Ftalater Ftalater används framför allt som mjukgörare i plast och vid papperstillverkning. Användningen i textilindustrin är relativt liten. Ftalater kan transporteras långa sträckor i atmosfären och bryts ned långsamt i naturen. De används framför allt som mjukgörare i PVC-plast men även som lösningsmedel och som doftförstärkare i kosmetika och parfymer. Ett flertal ftalater har så kallade reproduktionstoxiska egenskaper. De ger minskad fertilitet, fosterskador, minskad överlevnad hos avkomman, förändrade hormonnivåer, livmoderskador, prostataskador, missbildade könsorgan på spädbarn, minskad spermaproduktion etc. Människor och djur kan exponeras för flera ftalater samtidigt och eftersom många har liknande egenskaper kan i värsta fall effekterna förstärka varandra. Kreosot Kreosot utvinns ur stenkolstjära och består till största delen av olika aroma tiska kolväten. Kreosot används som aktiv substans i träskyddsmedel. Mineralolja Utsläpp av mineralolja sker från många källor i dagens samhälle. Mineral olja innehåller ofta svårnedbrytbara och giftiga ämnen. Stora olje utsläpp kommer från fordonstvättar, verkstäder, användning av skum dämpningsmedel, spill av hydraulolja och eldningsolja. Strategier Det finns tre olika strategier för att minska belastningen av stabila organiska ämnen. Den första och viktigaste är att minska användningen av de mest miljöfarliga stabila organiska ämnena. Det kan ske i producentledet, genom att utbytesregeln i miljöbalken tillämpas i företagen och vid myndigheternas tillsyn eller i samband med prövning av villkor enligt miljö balken. Utbytesregeln innebär att om det finns ett likvärdigt, mindre miljöfarligt alternativ till ett kemiskt ämne så ska det mindre miljö farliga alternativet användas. Den andra strategin går ut på att minska utsläppen från befintliga källor i till exempel plast-, kemi- och textilindustrin och via avloppsreningsverken. Den tredje strategin går ut på att minska skadeverkningarna av äldre utsläpp genom sanering. 14

19 Flyktiga organiska ämnen Flyktiga organiska ämnen är ett samlingsnamn för många ämnen med olika kemiska egenskaper. Gemensamt är att de huvudsakligen är upp byggda av grundämnena kol och väte och att de förångas relativt snabbt. De brukar förkortas VOC (volatile organic compounds). De förekommer bland annat i lösningsmedel, lacker och bensin. Bilavgaser innehåller tusentals flyktiga organiska ämnen. De uppstår också vid annan förbränning. Vedeldning i villapannor och braskaminer är en stor källa till utsläpp. 2 Aromatiska VOC, som har kolatomerna i ringar, och klorerade VOC (där klor ingår), reagerar lättare än andra VOC med andra ämnen. Därför är de skadligare för hälsa och miljö. Vissa är mycket stabila, till exempel klorfluorkarboner ( freoner ). Exempel på aromatiska VOC är toluen, xylen och styren. Till klorerade VOC räknas bland annat trikloretylen och metylenklorid. Andra vanliga VOC är alkoholer och aldehyder. Ett flertal VOC är cancerframkallande, skadar arvsmassan, ger nervskador eller är allergiframkallande. De bidrar också till bildning av marknära ozon och smog. Metaller Flera metaller, framför allt de så kallade tungmetallerna, kan orsaka skador om de förekommer i för höga halter i naturen. Metallerna bly, kvicksilver och kadmium är mycket giftiga och har ingen biologisk funktion. Även metaller som är livsnödvändiga i små mängder, exempelvis zink, koppar och selen, kan vara giftiga om de förekommer i lättillgänglig form i överskott. Tungmetallerna är inte bara skadliga för människor. I vatten kan flera metaller påverka växtplankton, fisk och andra organismer. I vissa vattenområden har direktutsläppen av metaller varit stora. Utsläppen från verkstadsindustri, ytbehandlingsindustri och annan metallindustri har genom olika åtgärder kunnat minskas kraftigt de senaste decennierna. Det har medfört att andra källor nu står för huvuddelen av direktutsläppen till vatten. Det är bland annat dagvatten, kommunalt avloppsvatten och utsläpp från skogsindustrin. Kadmium och kvicksilver är de två metaller som är de allvarligaste hoten i vår del av landet. Även bly, koppar, krom och zink kan vara problem i vissa vatten- och markområden. Ofta är också höga aluminiumhalter ett problem i försurningsdrabbade områden. 15

20 2 Kadmium och kvicksilver sprids diffust i samhället, i otaliga produkter som till exempel batterier. Därför kommer de att finnas kvar i kretsloppen under lång tid, också sedan alla större punktutsläpp upphört. Kadmium Nettoinflödet av kadmium till Sverige minskade under perioden Sedan 1987 har dock inflödet ökat kraftigt, bland annat på grund av den ökande användningen av inmonterade nickel/kadmiumbatterier i sladdlösa verktyg, mobiltelefoner och andra elektriska apparater. Kadmium används som färgpigment i glasindustrin i röd och gul färg. Kadmium finns också som förorening i konstgödsel. Trots att kadmiumhalten i konstgödsel minskat avsevärt sedan 1970-talet överstiger fortfarande tillförseln till åkermarken via gödselmedel den bortförda mängden. Därför fortsätter kadmiumhalterna i åkerjorden att öka. De direkta utsläppen av kadmium till vatten är små. Bidragen från dagvatten och nedfall är störst. En annan källa är skogsindustrin, vars utsläpp beror på kadmium från vedråvaran. Kadmiumhalten i vetekärnor har nästan fördubblats under 1900-talet. Detta är allvarligt, eftersom kadmium lagras i människans njurar. Höga kadmiumhalter kan bland annat orsaka njurskador. Kvicksilver Utsläppen av kvicksilver till luft och vatten är numera små och halterna genomgående låga. Utlakningen från skogsmark är numera den största källan för kvicksilvertillförsel till våra skogssjöar. 16

21 Växthuseffekten Växthuseffekten uppstår genom att vissa gaser i atmosfären, såsom vattenånga och koldioxid, håller kvar en del av den värme som strålar ut från jordytan. Det är en naturlig process som gör klimatet på jorden varmare och mer stabilt. Utan växthuseffekten skulle jordens medeltemperatur vara minus 18 grader i stället för plus 15 som i dag. 2 När vi släpper ut mer växthusgaser i atmosfären än vad som lagras i jordskorpan, förstärks denna effekt. Detta innebär att jordens medeltemperatur stiger. Följden kan bli att vissa områden drabbas av torka medan andra drabbas av översvämning. I Sverige kan effekterna av växthuseffekten paradoxalt nog bli ett kallare klimat på grund av att Golfströmmen försvagas. Gaser från mänsklig verksamhet som påverkar växthuseffekten är: koldioxid, metan, dikväveoxid och klorfluorkarboner. Koldioxiden bidrar mest. Det är konstaterat att koldioxidhalterna i atmosfären har ökat. Medeltemperaturen på jorden har stigit med omkring en halv grad under det senaste seklet. Energihushållning är viktigt För att koldioxidutsläppen ska kunna begränsas måste vi hushålla bättre med energin. Minskad energiförbrukning bidrar inte bara till att begränsa koldioxidutsläppens globala effekter, utan har också andra positiva miljöeffekter. Minskad energianvändning innebär ofta mindre utsläpp med regional och lokal påverkan. Det innebär i allmänhet också mindre effekter vid utvinning och uttag av olika bränslen och även mindre avfall. Strategi För att nå uppställda mål krävs dels att energiförbrukningen minskar på kort sikt, dels att samhällsplaneringen ändras för att skapa möjligheter till ett energisnålare samhälle. 17

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Miljöbokslut i Landskrona kommun

Miljöbokslut i Landskrona kommun Miljöbokslut i Landskrona kommun 1 Landskrona och Miljön 2 Ofta får man rapporter om miljön i tidningar, radio och TV, och det är mest dåliga nyheter. Djur dör, gifter sprids ut, växthuseffekten ändrar

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

Kemin och hållbar utveckling

Kemin och hållbar utveckling 15 Kemin och hållbar utveckling I det här kapitlet presenteras några av våra mest angelägna miljöfrågor. Alla har direkt anknytning till Kemi A. Vi har tänkt oss att du, efter eget val, kan fördjupa dig

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län Remissupplaga oktober 2002 Förslag till Miljömål för Blekinge län Miljömål för Blekinge län - remissupplaga oktober 2002 Länsstyrelsen i Blekinge län Ronnebygatan 22 371 86 KARLSKRONA telefon: 0455-870

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Redaktör och samordnare Tord Pettersson, Norrbottens

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN Del 2. Bakgrundsinformation och Stefan Uppenberg, Mats Almemark, Magnus Brandel, Lars-Gunnar Lindfors, Hans-Olof Marcus, Håkan Stripple, Alexandra Wachtmeister, Lars Zetterberg

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 RAPPORT 6557 mars 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 Beställningar Ordertel:

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 DEL B FAKTA OCH UNDERLAG REMISSVERSION MARS 2011 REMISSVERSION Underlag till reviderad energiplan Orsa kommun 2011-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ENERGIPLANERING

Läs mer