INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE"

Transkript

1 Delårsrapport januari - juni Västerås, 16 juli SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA TILLVÄXTEN. SEDAN STARTEN 1985 HAR PREVAS UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR SKAPA TILLVÄXT FÖR SINA KUNDER.

2 JANUARI - JUNI Nettoomsättning 357,4 Mkr (336,7) Rörelseresultat EBIT 5,0 Mkr (13,1) Rörelsemarginal EBIT 1,4 % (3,9) Resultat efter skatt 5,6 Mkr (8,9) Resultat per aktie 0,54 kr (0,84) Likvida medel 15,8 Mkr (14,3) APRIL - JUNI Nettoomsättning 185,4 Mkr (163,4) Rörelseresultat EBIT 4,6 Mkr (1,0) Rörelsemarginal EBIT 2,5 % (0,6) Resultat efter skatt 4,2 Mkr (0,1) Resultat per aktie 0,41 kr (0,00) VD-kommentar Prevas har fortsatt fokus på lönsamhet, integrering av tidigare förvärv och konsolidering. Kvartalets resultat är svagt vilket främst beror på för låg beläggningsgrad, kostnader i samband med personalneddragningar samt reserveringar för befarade kundförluster. Under kvartalet har vi gjort vissa interna justeringar för att få kostymen att passa bättre till en marknad som präglas av återhållsamhet. Satsningen inom Management Consulting har inte utvecklats i den takt som förväntats och det har medfört att vi dragit ner vår verksamhet i Göteborg. Fortsättningsvis kommer våra verksamheter i Stockholm och Malmö utgöra bas för vår satsning inom Management Consulting där vi erbjuder våra kunder strategiska verksamhetsnära förbättringsarbeten. Marknaden för teknikkonsulttjänster är fortfarande instabil och präglas av osäkerhet om vart vår omvärld är på väg. Vi arbetar aktivt med att få upp beläggningsgraden. Aktiviteterna består både av intensifierade säljaktiviteter samt personalneddragningar inom områden där vi inte har acceptabel lönsamhet. Vi kan dock med glädje konstatera att vi har fått förnyat förtroende genom ramavtal och partnerskap med kunder som exempelvis ABB och Sandvik samt för intressanta diskussioner om olika typer av samarbeten med flera stora företag som vi sedan länge har mycket goda relationer med. Vi ser dessutom också försiktiga tecken på återhämtning, där våra kunder håller dörrarna öppna för ytterligare affärer under andra halvåret. Förvärvet av Psiam, som genomfördes i kvartalet, utgör ett starkt komplement till vårt tidigare erbjudande inom industriell IT och har redan burit frukt. Genom möjligheter som Psiam tagit med sig har Prevas tecknat ett samarbetsavtal med Technip, en global leverantör till olje- och gasindustrin. Här får Prevas ett bra tillfälle att visa vad ett skandinaviskt team av seniorkonsulter från ett av Prevas s.k. expertcentra, EAM (Enterprise Asset Management), kan åstadkomma inom viktiga basindustrier. Detta visar tydligt att vi har ett attraktivt affärserbjudande och att vi är en strategisk partner till våra kunder. Prevas har varit en utvecklingspartner till skandinavisk industri i många år. Nu satsar vi även på ökad närvaro i Finland där vi sedan länge har hjälpt stora industriella kunder med intressanta uppdrag inom bland annat energi och miljö. Här ser vi möjligheter att ytterligare stärka våra relationer med befintliga kunder och även expandera verksamheten och nå nya kunder. Tillsammans med en etablerad finsk partner är vi nu i uppstartsfasen av att bilda ett bolag. Svensk och nordisk industri är erkänt framgångsrika i världen inom innovation och teknologi varför det är extra viktigt att industrin även framgent får de rätta ekonomiska förutsättningarna för ökad konkurrenskraft och tillväxt. Prevas, med ett renommé som en av de starkaste teknikkonsulterna, kommer då också att ha möjligheter att växa och vara en viktig utvecklingspartner till sina kunder. Få andra konsultföretag har lika många kundreferenser inom olika branscher och teknikområden. En del av dessa projekt har vi nu samlat på vår hemsida, Besök den gärna! Där framgår det med all tydlighet vad vi menar med våra ledord Innovation for Growth. Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB Karl-Gustav Ramström CEO Prevas AB Prevas delårsrapport jan - juni Innovation for growth 2

3 Affärsområde Produktutveckling / INBYGGDA SYSTEM Som marknadsledande inom inbyggda system bidrar Prevas med innovationer som skapar tillväxt. Framgångsrik lansering av nya smarta produkter kräver starkt fokus på produktkvalitet, kostnad och utvecklingstider. PRODUKTUTVECKLING RESULTAT Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 1 Intäkter, Tkr Rörelseresultat, Tkr Rörelsemarginal, % 2,5 2,3 9,1 1,5 0,7 7,5 6,6 4,7 6,3 9,2 Antal anställda, medeltal Prevas affärsområde Produktutveckling är ledande inom mjukvara, elektronik och mekatronik för inbyggda system samt avancerade tekniska konsulttjänster för ledande skandinaviska företag. Inbyggda system förekommer överallt i dagens samhälle, i allt från mobiltelefoner, bilar, tåg, flygplan, medicinteknisk utrustning, industrirobotar och moderna vitvaror. Alla har de gemensamt att de styrs av mer eller mindre avancerade datorsystem som sitter i produkterna. Affärsområdet Produktutveckling levererar ett negativt resultat även för det andra kvartalet. Resultatet är framförallt en konsekvens av reserveringar för befarade kundförluster samt en alltför låg beläggningsgrad. Vi har under perioden successivt ökat beläggningsgraden och även vidtagit besparingsåtgärder på de orter som har en svagare efterfrågan. Marknadsutvecklingen är fortsatt svårbedömd. Vi ser att några av Prevas större kunder har en ökande efterfrågan på tekniska konsulttjänster samt tjänster inom inbyggda system, vilket gör att vi är försiktigt optimistiska och tror på en något bättre efterfrågan under andra halvåret. Den generella trenden att allt fler inbyggda system placeras i industriella och kommersiella produkter är fortsatt tydlig. Som ledande i Norden inom inbyggda system, gör detta att vi även fortsättningsvis ser ljust på framtiden för Prevas. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Ytterligare en ort på verksamhetskartan, Jönköping Prevas affärsområde Industrisystem har sedan februari varit representerade i Jönköping. Allt fler kunder är intresserade av våra plattformar, byggstenar och den tekniska kompetens vi besitter varför även affärsområdet Produktutveckling nu finns representerade i Jönköping från andra kvartalet. Genom fortsatt expansion i denna intressanta region kan Prevas stärka sina relationer till befintliga kunder samtidigt som man får en bättre möjlighet att bearbeta nya kunder. Med kunden i fokus Prevas breda kompetens inom mjukvara, elektronik och mekatronik samt förmåga att leverera projekt i tid och med hög kvalitet är framgångsfaktorer. Vi har också en djupgående kompetens inom flertalet av kundernas verksamhetsområden vilket är viktigt för att kunna omsätta kundernas idéer till fungerande produkter. Affärsområdet Produktutvecklings största kunder under perioden är Saab Aerosystems, Axis Communication och Maquet Critical Care. Prevas delårsrapport jan - juni Innovation for growth 3

4 Affärsområde Industrisystem / INDUSTRIELL IT Som marknadsledande inom industriell IT bidrar Prevas med innovationer som skapar tillväxt. Vårt jobb är att öka effektiviteten i våra kunders produktionsprocesser. Vi arbetar nära våra kunder för att definiera stegvisa och kostnadseffektiva vägar fram mot högproduktiva produktionsanläggningar. INDUSTRISYSTEM RESULTAT Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 1 Intäkter, Tkr Rörelseresultat, Tkr Rörelsemarginal, % 5,9 9,7 5,8 6,7 2,0 5,8 7,8 7,3 12,4 11,5 Antal anställda, medeltal Prevas affärsområde Industrisystem är ledande i att hjälpa företag att öka sin effektivitet i produktionen. Fokus ligger på intelligenta IT-lösningar inom överordnad produktionsstyrning och produktionsplanering (MES), beslutsstöd för produktionsuppföljning (EMI), underhållsystem (EAM) samt logistik och automation. Detta är lösningar som har stor påverkan på industrins produktivitet och därmed konkurrenskraft. Underhållsystem (EAM) är ett nytt verksamhetsområde för Prevas. I och med förvärvet av Psiam breddar Prevas sin portfölj inom produktivitetslösningar. Flera affärssynergier håller redan på att realiseras i och med förvärvet, inte minst på kundsidan. Omsättningen för Prevas affärsområde Industrisystem steg med 52 procent under andra kvartalet jämfört med samma period förra året. Resultatet under andra kvartalet har fyrfaldigats jämfört med samma period. Prevas upplever att utvecklingen på marknaden är fortsatt återhållsam, även om allt fler förfrågningar och projekt tillkommer på marknaden inom produktionsnära IT. Vi ser stor potential i samverkan mellan produktion och underhåll hos våra kunder, och detta är ett av de områden där Prevas vill vara med och utveckla. Intresset för att kartlägga och effektivisera energianvändningen i industrin är ett annat intressant område där aktiviteten ökar. Generellt sett är det produktivitetsjakten som driver kunder mot intelligenta och moderna IT-lösningar i produktionen. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Förvärv av PSIAM, ett företag inom IT-lösningar för underhåll, från april Den 4 april förvärvades PSIAM till 100 procent, ett företag inom IT-lösningar för underhåll. Företaget har 7 medarbetare i Oslo och 7 medarbetare i Karlstad och bygger sin verksamhet på uppdrag från kunder i Europa. Företaget är specialister på IT-lösningar för underhåll. Bland kunderna återfinns bland annat Coca-Cola, GE Healthcare, NIBE och Posten Norge. Den fasta köpeskillingen uppgick till 14,0 Mkr kontant och därutöver har det utbetaltas en kontantersättning om 5,8 Mkr. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling, som är relaterad till verksamhetens utveckling till och med den sista mars 2016, komma att utgå med maximalt 3,0 Mkr. De preliminärt beräknade förvärvade tillgångarna och skulderna för förvärvet består av en bedömd goodwill på 15,1 Mkr, övriga immateriella anläggningstillgångar bedöms till 8,2 Mkr och uppskjuten skatt på 1,7 Mkr. Övriga förvärvade rörelsetillgångar och skulder framgår av tabell på sidan 11. Den uppkomna goodwillen är hänförlig till synergieffekter och personal. Det förvärvade företaget kommer att ingå som en del i Prevasgruppen och förväntas ge en rörelsemarginal på ca 15 procent och en omsättning på 15,0 Mkr under kvarvarande del av samt 30 Mkr i omsättning under en 12 månadsperiod. Enheten kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut. Inga transaktionskostnader har belastat resultatet i perioden. Globalt samarbete Prevas har tecknat samarbete med Technip, en global leverantör till olje- och gasindustrin, gällande deras verksamhet i Skottland. Technips i Norge använder sedan tidigare Infor EAM (Enterprise Asset Management), vilket är ett av världens ledande underhållsystem. Infor EAM är ett flexibelt underhållsystem som är anpassat till de stränga kraven på kvalitet och funktionalitet som finns inom offshore-industrin. När Technip-koncernen ville använda Infor EAM-lösningen även utanför Norges gränser, tog de hjälp från Prevas. Projektet har precis startat och på plats i Skottland finns ett skandinaviskt team av seniorkonsulter från Prevas Center of Excellence EAM; från Norge, Sverige och Danmark. Prevas delårsrapport jan - juni Innovation for growth 4

5 Affärsområde Management Consulting Strategisk rådgivning bygger på passionerad och modig innovation i relation till branschförståelse. Prevas Management Consulting fyller ett tomrum avseende branschspecifik strategisk rådgivning. MANAGEMENT CONSULTING RESULTAT Kv 1 Kv 4 Kv 3 Start av affärsområde maj Intäkter, Tkr Rörelseresultat, Tkr Rörelsemarginal, % 61,0 Antal anställda, medeltal Prevas affärsområde Management Consulting hjälper företag som befinner sig i förändringsintensiva branscher. Det kan röra sig om utveckling av nya affärsmodeller eller nyskapande möjligheter i gränslandet mellan IT och verksamhet. Prevas långa och gedigna industrikompetens är en styrka som även stärker kundernas konkurrenskraft. Affärsområdet är inne i en uppbyggnadsfas där fokus är att skapa lönsam tillväxt på befintliga och nya kunder samt att samarbeta med Prevas övriga affärsområden. Prevas varumärke är känt för hög kompetens, kvalitet och kundnöjdhet bland sina befintliga kunder. Att addera ett nytt erbjudande, som visserligen har efterfrågats, har tagit längre tid än beräknat då marknaden har präglats av återhållsamhet men också på grund av svårigheter med att hitta medarbetare med rätt kompetens. Affärsområdet har byggt upp verksamheten och erbjudandet inom ett antal prioriterade områden och branscher. Att konsolidera affärsområdet med Prevas övriga verksamhet, för att maximera värdeerbjudandet och ge kunderna ett heltäckande stöd, är en av framgångsnycklarna som ska säkerställas. Under andra halvåret kommer därför den huvudsakliga inriktningen vara att bearbeta Prevas befintliga kunder, tillsammans med övriga affärsområden. Vi ser också möjligheter i att utveckla erbjudandet inom infrastruktur då detta är en viktig fråga för nordisk industri. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Konsolidering av verksamhet En vikande marknad och ändrat beteende hos en del kunder gör att Prevas omorganiserar sig för att bättre möte upp detta. Prevas väljer därmed att avsluta satsningen inom affärsområdet Management Consulting i Göteborgsregionen. Denna aktivitet är genomförd under kvartal två och kommer ge effekt med början i kvartal tre. I nära dialog med kunder och som resultat från analyser av marknadstrender fortsätter affärsområdet att bygga upp, paketera och tydliggöra sitt erbjudande inom ett antal utvalda områden. Prevas ser möjligheter inom dessa områden och kan i allra högsta grad här vara delaktiga och hitta lösningar via våra specialistrådgivare. Samarbeten inom energibranschen Prevas har fått förnyat förtroende från några av de största aktörerna inom energi i Sverige med ansvar för bland annat projektledning och CRM-frågor. Under perioden har vi tecknat avtal med Fortum för leverans av tekniska konsulttjänster. Några av affärsområdets största kunder under perioden är E.ON, Forsmark, Fortum, OKG och Trafikverket. Prevas delårsrapport jan - juni Innovation for growth 5

6 Koncernen Finansiell Information OMSÄTTNING Januari - Juni Nettoomsättningen uppgick till 357,4 Mkr (336,7), en ökning med drygt sex procent. Antal arbetsdagar uppgick till 122 st (123). De förvärvade enheterna under och står för 10 procent av nettoomsättningen. Nettoomsättning per medarbetare uppgick till 610 Tkr (643). April - Juni Nettoomsättningen uppgick till 185,4 Mkr (163,4), en ökning med drygt 13 procent. Antal arbetsdagar uppgick till 60 st (59). Den organiska tillväxten var 2,3 procent och de förvärvade enheterna står för 11,2 procent av nettoomsättningen. Nettoomsättning per medarbetare uppgick till 312 Tkr (308). RESULTAT Januari - Juni Rörelseresultatet EBIT, exkl. omstruktureringskostnad samt befarade kundförluster, uppgick till 0,2 Mkr (13,1) vilket ger en rörelsemarginal på 0,0 procent (3,9). Resultatet EBIT, inkl. omstruktureringskostnad och befarade kundförluster, uppgick till 5,0 Mkr vilket ger en resultatmarginal på 1,4 procent. Resultatet före avskrivningar EBITDA, exkl övriga intäkter på 7,0 Mkr (som är förändring av värdering gällande tilläggsköpeskilling), uppgick till 1,7 Mkr (17,4) vilket ger en resultatmarginal före avskrivningar på 0,5 procent (5,2). Resultat efter skatt uppgick till 5,6 Mkr (8,9). Resultatförsämringen är hänförbar till befarade kundförluster på 1,3 Mkr, omstruktureringskostnader gällande affärsområde Produktutveckling på 1,7 Mkr och affärsområde Management Consulting på 1,8 Mkr samt en sämre beläggningsgrad inom affärsområde Produktutveckling. April - Juni Rörelseresultatet EBIT, exkl. omstruktureringskostnad samt befarade kundförluster, uppgick till 0,8 Mkr (1,0) vilket ger en rörelsemarginal på 0,4 procent (0,6). Resultatet EBIT, inkl. omstruktureringskostnad och befarade kundförluster, uppgick till 4,6 Mkr vilket ger en resultatmarginal på 2,5 procent. Resultatet före avskrivningar EBITDA, exkl övriga intäkter på 7,0 Mkr (som är förändring av värdering gällande tilläggsköpeskilling), uppgick till 1,0 Mkr (3,3) vilket ger en resultatmarginal före avskrivningar på 0,5 procent (2,0). Resultat efter skatt uppgick till -4,2 Mkr (0,1). Resultatförsämringen är hänförbar till befarade kundförluster på 1,3 Mkr, omstruktureringskostnader gällande affärsområde Produktutveckling Sverige på 0,7 Mkr och affärsområde Management Consulting på 1,8 Mkr samt en sämre beläggningsgrad inom affärsområde Produktutveckling. KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 18,6 Mkr ( 8,0). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 15,8 Mkr (14,3) och checkkredit utnyttjad med 31,0 Mkr DE STÖRSTA KUNDERNA Q2 BRANSCHINDELNING Q2 TOTALT 631 MEDARBETARE LEVERANSSÄKERHET, % Saab (försvar) 10 % Ericsson 7 % Arla Foods 5 % ABB 4 % Axis Communication 4 % Övriga 70 % Verkstadsindustri 20 % Life Science 19 % Energi 13 % Försvar 11 % Fordon 11 % Telekom 9 % Övriga 17 % Sverige 84 % Danmark 8 % Norge 6 % Indien 2 % KUNDBETYG, SKALA 1 TILL 10 8 FÖRDELNING Män 90 % Kvinnor 10 % FINANSIELL STÄLLNING 6 Eget kapital uppgick vid periodens slut till 151,9 Mkr (172,7), vilket ger en soliditet om 37 procent (46). Eget kapital per aktie uppgick till 14,80 kr (16,80) Prevas delårsrapport jan - juni Innovation for growth 6

7 MEDARBETARE Medelantalet medarbetare uppgick under perioden till 586 (524), varav 359 (336) inom affärsområde Produktutveckling, 167 (160) inom affärsområde Industrisystem och 33 (0) inom affärsområde Management Consulting samt 27 (21) inom ledning och administration. Antalet medarbetare vid periodens slut uppgick till 631 (575), varav andelen kvinnliga medarbetare var 10 procent. INVESTERINGAR Under perioden uppgick koncernens investeringar i anläggningstillgångar till 1,4 Mkr (2,4) varav 1,1 Mkr (1,0) avsåg maskiner och inventarier samt 0,4 Mkr (1,3) produktutveckling och immateriella tillgångar. Därtill har investeringar skett via företagsförvärv. VERKSAMHETSSTARKA NYCKELTAL, PROJEKT I TID Som en del av företagets certifierade kvalitetssystem mäts ständigt kundnöjdhet, leveranssäkerhet och garantiarbete. Prevas, har sedan starten 1985, mycket högt antal nöjda kunder och återkommande kunder samt unika kvalitetstal gällande leveranssäkerhet och garanti. 90 procent av våra projekt levereras i tid, en siffra som är avsevärt bättre än branschgenomsnittet. Detta tillsammans med en kundnöjdhet på 8,5 (skala från 1 till 10), gör att Prevas värderas högt av kunderna. NYCKELTAL PER KVARTAL Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 1 Rörelsens intäkter, Mkr 185,4 172,0 173,9 135,0 163,4 173,3 173,3 130,3 156,2 155,4 Rörelseresultat, Mkr 4,6 0,4 12,3 1,3 1,0 12,1 11,9 7,2 12,5 15,4 Rörelsemarginal i % 2,5 0,2 7,0 1,0 0,6 7,0 6,9 5,5 8,0 9,9 Antal arbetsdagar Antal anställda vid periodens slut Antal anställda, medeltal Nettoomsättning/anställd, Tkr Soliditet, % Resultat per aktie, kr 0,41 0,13 0,87 0,10 0,00 0,84 0,80 0,48 0,84 1,05 Eget kapital per aktie, kr 14,80 15,49 15,93 16,73 16,80 16,82 18,04 17,57 17,00 15,86 OMSÄTTNING MODERBOLAGET Januari - Juni Omsättningen uppgick till 264,2 Mkr (259,8) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,8 Mkr (11,8). April - Juni Omsättningen uppgick till 130,9 Mkr (125,0) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,6 Mkr (1,5). RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Prevaskoncernen inklusive moderbolaget arbetar med ett antal grundläggande principer för hantering av risker i olika delar av verksamheten. En effektiv riskhantering är en kontinuerlig process som bedrivs inom ramen för den operativa styrningen och utgör ett naturligt led i den löpande uppföljningen av verksamheten. Exempel på verksamhets- och marknadsrelaterade risker är; konkurrens och prispress, våra kunders utveckling, kundförluster, konjunkturrisker samt valuta- och ränterisker. Andra risker är konkurrensen om kvalificerade medarbetare. Utifrån Prevas position på marknaden som marknadsledare inom Inbyggda System och Industriell IT samt uppbyggnaden av vårt nya affärsområde Management Consulting så är det viktigt att attrahera och rekrytera de absolut bästa personerna. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE De typer av transaktioner som finns är redovisade i årsredovisningen under not 25 och är till största delen hänförbara till inköp och försäljning mellan koncernbolag. Transaktioner sker till marknadsmässiga villkor. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de har antagits av EU, och i tillämpliga delar den svenska årsredovisningslagen. Prevas delårsrapport jan - juli Innovation for growth 7

8 Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridiska personer. har IFRS 13 Värdering till verkligt värde börjat tillämpats. Det är en ny enhetlig standard för mätning av verkligt värde som innebär förbättrade upplysningskrav. Övriga förändringar vad gäller nya eller ändrade IFRS eller tolkningar har inte någon väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna. Koncernen och moderbolaget tillämpar i övrigt redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i årsredovisningen för. Västerås den 16 juli Prevas AB (publ) Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 16 juli Prevas AB (publ) Göran Lundin Ordförande Karl-Gustav Ramström President och CEO Prevas AB Claes Dinkelspiel Styrelseledamot Ulrika Grönberg Styrelseledamot Bengt-Erik Lindgren Styrelseledamot Stieg Westin Vice Ordförande Jan-Olof Carlsson Medarbetarrepresentant Karin Holmström Medarbetarrepresentant INFORMATION För ytterligare information kontakta: Karl-Gustav Ramström, CEO, tfn , Mats Åström, CFO, tfn , KOMMANDE RAPPORTER Delårsrapport januari - september, 29 oktober Bokslutskommuniké, 11 februari 2014 Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Publicerad , 8:30 CET. Informationen är sådan som Prevas AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Prevas delårsrapport jan - juli Innovation for growth 8

9 Koncernens räkenskaper RESULTATRÄKNINGAR i sammandrag, Tkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter * * Aktiverat arbete Övriga externa kostnader Personalkostnader Resultat före avskrivningar Av- och nedskrivningar immateriella anläggningskostnader ** ** Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare Periodens resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie före och efter utspädning i kr 0,54 0,84 0,41 0,00 0,07 Helår * Förändring i värdering av tilläggsköpeskilling. ** Nedskrivning av goodwillvärde har skett med 7 Mkr. RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET i sammandrag, Tkr Periodens resultat Poster som senare kan komma att omföras till periodens resultat; Omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter Periodens totalresultat efter skatt Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets ägare Periodens totalresultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Helår UTFALL PER RÖRELSEGREN Helår RÖRELSEN INTÄKTER, Tkr Produktutveckling Industrisystem Management Consulting Totalt RÖRELSERESULTAT, Tkr Produktutveckling Industrisystem Management Consulting Totalt RÖRELSEMARGINAL, % Produktutveckling 2,4 4,2 2,5 0,7 0,1 Industrisystem 7,5 4,0 5,9 2,0 5,0 Management Consulting 49,3 61,0 96,1 Totalt 1,4 3,9 2,5 0,6 0,3 Prevas delårsrapport jan - juni Innovation for growth 9

10 Koncernens räkenskaper (forts.) BALANSRÄKNING i sammandrag, Tkr 30 juni 30 juni Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital Uppskjuten skatteskuld Långfristiga avsättningar * _ Långfristiga räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga avsättningar * Kortfristiga räntebärande skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL * Villkorade tilläggsköpeskillingar ingår med 19 Mkr. Värdet har minskat med 5 Mkr under perioden. De värderas till verkligt värde enligt nivå 3 och den mest betydelsefulla parametern vid värderingen är bedömd intjäning i förvärvade rörelser. Slutliga tilläggsköpeskillingar kan falla ut i intervallet 0-19 Mkr. 31 dec FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL i sammandrag, Tkr 30 juni 30 juni Ingående balans Periodens summa totalresultat hänförligt till moderbolagets ägare Periodens summa totalresultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Utdelning Utgående balans Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande dec Prevas delårsrapport jan - juni Innovation for growth 10

11 Koncernens räkenskaper (forts.) ANALYS AV KASSAFLÖDE i sammandrag, Tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITALET Förändringar av rörelsefordringar Förändringar av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av verksamheter och aktier exkl. likvida medel * Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagande av lån Amortering på lån Förändring av checkkredit Nyemission Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Helår Preliminärt * FÖRVÄRVADE FÖRETAGS NETTOOTILLGÅNGAR VID FÖRVÄRVSTIDPUNKT, Mkr Ack juni Ack juni Immaterialla anläggningstillgångar 1,2 Materiella anläggningstillgångar 0,2 0,2 Uppskjuten skattefordran 0,2 Kundfordringar och övriga fordringar 7,0 5,5 Likvida medel 7,5 3,7 Leverantörsskulder och övriga skulder 13,6 3,9 Nettotillgångar och skulder 2,5 5,5 Verkligt värde justering immateriella tillgångar 22,1 16,2 Verkligt värde justering långfristiga avsättningar 1,7 1,2 Överförd ersättning inklusive beräknad tilläggsköpeskilling 22,9 20,5 Avgår: Kassa förvärvad 7,5 3,7 Beräknad tilläggsköpeskilling 3,0 4,5 Netto kassaflöde förvärvade enheter 12,4 12,3 Tilläggsköpeskillingar utbetalt under perioden 2,8 0,7 Netto kassaflöde 15,2 13,0 Prevas delårsrapport jan - juni Innovation for growth 11

12 Koncernens räkenskaper (forts.) NYCKELTAL, Tkr Resultatmarginal före avskrivningar/ebitda 0,5 % 5,2 % 0,5 % 2,0 % 2,7 % Rörelsemarginal/EBIT 1,4 % 3,9 % 2,5 % 0,6 % 0,3 % Resultatmarginal 1,9 % 3,6 % 2,7 % 0,2 % 0,1 % Antal utestående aktier vid rapportperiodens utgång, tusental före och efter utspädning Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental före och efter utspädning Resultat per aktie före och efter utspädning 0,54 kr 0,84 kr 0,41 kr 0,00 kr 0,07 kr Eget kapital per aktie före och efter utspädning 14,80 kr 16,80 kr 15,93 kr Soliditet 37 % 46 % 40 % Avkastning på sysselsatt kapital, % 2,0 % 6,0 % 1,1 % Avkastning på eget kapital, % 3,5 % 5,0 % 0,3 % Medelantal medarbetare Antal arbetsdagar Omsättning per medarbetare i Tkr Definitioner av nyckeltal, se sid 35 i Prevas årsredovisning. Helår Prevas delårsrapport jan - juni Innovation for growth 12

13 Moderbolagets räkenskaper RESULTATRÄKNINGAR i sammandrag, Tkr Nettoomsättning Aktiverat arbete Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar immateriella anläggningskostnader Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Periodens resultat Helår BALANSRÄKNING i sammandrag, Tkr * Inklusive villkorade tilläggsköpeskillingar om 14 Mkr. 30 juni 30 juni Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar * Långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande skulder Övriga kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Ställda panter dec Eventualförpliktelser Prevas delårsrapport jan - juni Innovation for growth 13

14 Prevas AB (publ) Org nr Box 4, Västerås, Telefon , Fax Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med ca 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX nordiska börs Stockholm. För mer information, se

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 01 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 God utveckling i Sverige, stabilt i Norge Starkt kassaflöde under kvartalet Oförändrad utdelning JANUARI DECEMBER 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 2,9 PROCENT

Läs mer

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 01 DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 Positiv resultateffekt från avyttring av Knowit Services Ökad omsättning på oförändrad marknad Positivt resultat i Finland JANUARI MARS 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ JANUARI-DECEMBER 2011 Omsättningen uppgår till 1 293,5 (1 108,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 184,3 (156,0) Mkr, en rörelsemarginal

Läs mer

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 %

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - JUNI 2015 Nettoomsättning 296,1 Mkr (217,6) Resultat efter finansnetto 43,8 Mkr (24,3) Rörelsemarginal

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

excellence in technology

excellence in technology excellence in technology Årsredovisning 2008 ÅRET I KORTHET Innehåll 2008 - rekordår för Prevas PREVAS VERKSAMHETSBESKRIVNING Året i korthet VD har ordet Detta är Prevas, vision, affärsidé, strategi Prevas

Läs mer

Innovation for Growth

Innovation for Growth Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Innovation for Growth ÅRET I KORTHET Viktiga händelser under året satsar internationellt Under första halvåret 2010 öppnade Prevas nya kontor i Bangalore, Indien och

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

Rejlerkoncernen AB (publ)

Rejlerkoncernen AB (publ) Rejlerkoncernen AB (publ) Delårsrapport januari mars 2010 29 april 2010 Ökat rekryteringsbehov i en förbättrad marknad Första kvartalet Omsättningen uppgick till 198,7 mkr (210) Rörelseresultatet blev

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384

Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384 Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384 God orderingång, en ökning med 42 procent SAMMANFATTNING (Mkr) Rörelsens intäkter Rörelsekostnad Andel i intressebolags resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS INNEHÅLL 3 4 5 7 8 10 16 18 19 20 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 6.115 Mkr (4.838 Mkr) VINSTEN per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 kr (3, kr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer