Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012"

Transkript

1 Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012

2 hemmaplan - Länsförsäkringar Skaraborgs kundtidning hemmaplan LänsförsäKringar skaraborg informerar INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Trohet lönar sig bli guldkund och få 20% rabatt på dina försäkringar. Plus förmåner Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 LiDKöPing Ur innehållet: Tryggare bostad med bättre ekonomi Medelklass utan medel Om det brinner i morgon Dessutom: Krysset Vinn kronor i fondgåva eller presentkort. fullmatad med bostäder till salu! hemmaplan LänsförsäKringar skaraborg informerar - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk ställning 9 - Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 11 - Information om icke - finansiella resultatindikationer 11 - Förslag till resultatdisposition 13 - Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse 17 Noter till resultatanalys för försäkringsrörelse 17 Balansräkning 18 Rapport över förändringar i eget kapital 20 Kassaflödesanalys 21 Noter till de finansiella rapporterna 22 Revisionsberättelse 53 Kunden äger och bestämmer Ur innehållet: Jag fick hjälpen precis när jag behövde den Vi har ett stort förtroende att förvalta Krysset Vinn brandskyddspaket för hemmet och bilen! Miljöredovisning 55 Hur framförs kundsynpunkter 56 Styrelse och revisorer 57 Företagsledning och valberedning 58 Fullmäktige 59 Bolagsstyrningsrapport 60 Styrelsens rapport och intern kontroll 62 Liten ordlista 63 Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 4 april klockan på Gothia Science Park i Skövde.

3 Korta fakta om året som gått: Länsförsäkringar Skaraborg Koncernen Länsförsäkringar Skaraborgs koncern redovisar ett totalt resultat inklusive fastighetsbolaget Länsförsäkringar Skaraborg Loke 6 AB på 81,5 Mkr. Konsolideringsgraden är 126 procent. Skuldtäckningen liksom kassaflödet är betryggande. Moderbolaget Länsförsäkringar Skaraborg redovisar ett resultat inklusive finansavkastning på 63,7 Mkr. Det operativa rörelseresultatet är 52,5 Mkr. Omkostnaderna per anställd har minskat och driftskostnadsprocenten är fortsatt låg. På bolagsövergripande nivå kan även konstateras följande: Den totala tillväxten i affärsvolym i sakförsäkring har ökat med 3 procent, i livförsäkring har den minskat med 10 procent. Affärsvolymerna i bank har ökat med 19 procent. Bolaget har ökat antalet kunder till totalt stycken. Antalet Guldkunder har ökat med till totalt stycken. Flera nya säljkanaler fortsatte utvecklas starkt under året, främst internet. Totala skadeutfallet blev lågt, trots en skadedrabbad inledning av året. Finansresultatet blev 4,8 procent. Bolaget har uppfyllt alla granskningar och certifieringsrevision avseende kvalitet och miljö med noll avvikelser mot standarden. Bolaget är klara för Solvens II regelverket, trots att detta inte ser ut att träda i kraft förrän tidigast Bolaget har 149 anställda. Total sjukfrånvaro är låga 2,1 procent, långt under branschsnittet. Sakaffär kunder gav oss sitt förtroende. Affärsvolymen inklusive gemensam sakaffär ökade och uppgick till 677 Mkr. Totalkostnadsprocenten blev 93 procent, varav skadeprocenten är 75 och driftskostnadsprocenten 18. Livaffär kunder sparade långsiktigt hos oss genom Länsförsäkringar Liv. Konsolideringen är 111 procent. Den genomsnittliga återbäringsräntan har varit 0 procent. Premieinkomsten i livaffären minskade till 208 Mkr. Bankaffär bankkunder finns hos Länsförsäkringar Skaraborg. Affärsvolymen är dryga sju miljarder och ligger före långsiktig plan. Den starka tillväxten kombinerat med väl avvägd affärsmarginal, effektiva processer och låga kreditförluster gör att vi ser ljust på framtiden för vår lokala bankaffär. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är nu tredje största fastighetsförmedlingskedja i landet och den mest snabbväxande. I Skaraborg har nya bobutiker etablerats i våra lokaler i Lidköping och Tidaholm. Därmed är vi heltäckande i Skaraborg. Marknadsandelen i Skaraborg är 8,8 procent. På de etablerade orterna är denna marknadsandel mer än dubbelt så hög. En framgångsfaktor som utvecklats väl i Skaraborg är att få kunderna att köpa bank och försäkring av Länsförsäkringar i samband med bostadsbytet. NYCKELTAL i koncernen Resultat före återbäring, bokslutsdispositioner 86 2 och skatt, Mkr Totalavkastning kapitalförvaltning i % 5-6 Återbäring, Mkr - - Balansomslutning Konsolidering i procent Antal anställda Antal kunder totalt Bank Inlåning, Mkr Utlåning, Mkr Fond marknadsvärde, Mkr Antal kunder Livförsäkring Premieinkomst, Mkr Totalt försäkringskapital, Mkr Antal kunder Sakförsäkring Premieinkomst brutto, Mkr Tekniskt resultat Rörelsemarginal 9 18 Rörelsemarginal 3 års snitt 10 9 Totalkostnadsprocent f.e.r Antal kunder

4 Vd-kom mmentar Omvärld Återhämtningen n på finansmarknaderna har fortsatt underr året. Mycket finns kvar att oroa sig för men den långsikutveckling i tiga optimismen och tilltron till en positiv världen har återkommit. Trots alla bekymmer i världseko- nomin, samt ett accelererandee antal varsel och uppsäg- Börsernas världsindex blev 10,2 procent och Stockholms- börsens uppgångg noterades till 11,8 procent. Den svenska regeringen fortsatte skärpa tonen mot fi- ningar, slutar året med en god finansmarknadsutveckling. nansbranschen med stramare lagar och utökade resurser till Finansinspektionen för kontroll, vilket kräver ökad ordning och reda i hela branschen. Dessutom kämpar allaa med rationaliseringar för att kunna erbjuda enkla och prisvärda alternativ, gärna med helhetslösningar. De viktigaste faktorerna för tillväxt, infrastruktur och kompetensutveckling är högst aktuella näringspolitiska ämnen i Skaraborg. Vi driver tillsammans med övrigt nä-- av ringsliv E 20-utbyggnad till fyrfältsväg, utveckling Högskolan i Skövde och SLU i Skara. Med vårt arbete och engagemangg i dessa frågor hoppas vi kunna bidra tilll att stärka Skaraborgs lokala företag långsiktigt i pågående konjunktursvacka. Länsförsäkringar Länsförsäkringar har fortsatt det högsta anseendet bland finansiella varumärken enligt Anseendebarometern och försprånget till övriga aktörer har dessutom drygats ut. Länsförsäkringsgruppen har en fortsatt marknadsledandee och stark ställning inom sakförsäkring. Ersättningarna till länsförsäkringsbolagen har sänkts inomm såväl bank som traditionell livförsäkring. Däremot bibe- fondlivbola-- hölls ersättningsnivåerna från det nybildadee get som nu erbjuderr nya produkter i fondsortimentet. Banken växer fortsatt mycket starkt och tar marknadsan- mer delar. För första gången växte sparandemarknaden än utlåningsmarknaden. Gruppenn har beslutat sig för att inrätta en gemensamm back-officeenhet för bank för ökad effektivitet. Detta ska s även underlätta för länsförsäk- sin ringsbolagen att ta fler f kundmöten lokalt. Länsförsäkringar Mäklarservice M AB har omorganiserat verksamhet i en nationell enhet som riktar sig till de interenheter e som nationella mäklarbolagen, samt tre regionala ska arbeta gentemot de lokala mäklarbolagen. Länsförsäkoch är nu ringarr Fastighetsförmedling fortsätter att växa stabil trea på marknaden i Sverige. Numera förmedlas även objekt inom boendelantbrukk här. Kundmål 2012: Vi ska öka kundengagemanget med minst guldkunder Antalet nya guldkunder blev i år stycken, vilket är bra men 56 färre änn det högt uppsatta målet. Beståndsjak- ten har varit en lyckad bolagsövergripande aktivitet, där alla medarbetare tillsammans harr ringt över vi bryr oss -samtal tilll våra trogna kunder inför förfallodag. f Aktiviteten ledde till ett minskat antal annullationer och ett förändrat proaktivt beteende som vi tar med oss in i nästa affärsplan. Uppsatta volymmål har överträffats inom samtliga segment och kärnaffärerr förutom inom livområ- våra er- det, där mäklarmarknadens minskade tilltro till bjudanden gett utslag. Affärsvolymen för vår bank har utkronor i vecklats mycket positivt till dryga 7 miljarder Skaraborg. Tack vare vår kundägda lokala affärsidé, engagerad per- se- sonal, alla fina utnämningar, ochh vår ISO-certifiering dan 2001 med lokalt kundfokus och ständiga förbättring-f ar, har vi fått ökad kundtillströmnk ning. Det ökade kund- 2

5 trycket har lett till resursförstärkningar. I Vara, Habo och Mariestad planerar vi för fler och större lokaler som förbättrar både arbetsmiljön och våra möjligheter att satsa på dessa orter. Tack vare etableringar av bobutiker i Lidköping och Tidaholm, har vi nu heltäckande fastighetsförmedling i Skaraborg på alla våra kontor. Den internetdrivna försäljningen ökar markant och vårt mobila kontor har mottagits så väl att den satsningen permanentats. Sammanfattningsvis har vi en proaktiv och modern kanalstrategi där kunden väljer säljkanal inom respektive kundsegment. Flera större kundaktiviteter har genomförts med lyckat resultat marknadsområdesvis. Länsförsäkringar Skaraborg har synts väl i media och med god kvalitet. Kundtidningen Hemmaplan har distribuerats heltäckande i Skaraborg med tre nummer och gett stort och positivt gensvar. Etableringen av Hälsans Hus i våra lokaler i Skövde och samarbetet kring detta i kvarteret är ytterligare bevis på integrering i värdekedjan samt vårt samhällsengagemang vi bryr oss om Skaraborgarna. Ekonomimål 2012: Vi ska nå lönsamhet i våra tre kärnaffärer enligt resultaträkning Totalresultatet slutar på 86 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. Trots en tuff inledning på året vad gäller skador så har vi därmed återhämtat oss kraftfullt och överträffat uppsatta mål. Totalkostnadsprocenten är 93, varav driftskostnadsprocenten är låga 18. Ersättningarna från Länsförsäkringar AB till bank- och livförsäljningen har minskat och drar ner dessa resultat. Finansresultatet med lägre riskprofil i portföljen är 65 miljoner kronor, bättre än plan och avkastningen blev 4,8 procent. Skuldtäckningen är betryggande 118 procent och konsolideringsgraden har ökat till 126 procent. Dotterbolaget LF Skaraborg Loke 6 AB levererar ett bättre resultat än planerat, med fullt uthyrda ytor till hyresgäster på lång sikt, och kompletterar därmed vår kärnverksamhet. Processmål 2012: Vi ska minska omkostnadsprocenten Omkostnadsprocenten har fortsatt minska planenligt genom ständiga förbättringar i vardagen. Bolaget arbetar med detta genom balanserat styrkort. Vi har haft stort målfokus och nått de flesta mål såväl på bolagsnivå som på avdelnings- och individuell nivå. Även de högt uppsatta målen för hela affärsplanen har uppfyllts i stort. Alla medarbetare och förtroendevalda har deltagit i affärsplaneringen för med stort engagemang Den lokala Solvens II-anpassningen fortskrider och vi ligger väl framme. Införandet verkar nu peka mot 2016 på EU-nivå. Allt detta resulterade i att vi för elfte året i rad klarade certifieringsrevisionen för både kvalitet och miljö utan anmärkningar. Medarbetaremål 2012: Vi ska ha minst ett affärsmannaskapsmål i varje medarbetares RAK-mål Affärsmannaskapet är definierat som Rätt kund till rätt pris med rätt produkter och på rätt sätt. I alla medarbetares och ledares individuella mål ingår minst ett individanpassat affärsmannaskapsmål och utbildningar därtill. Vi har genomfört omförhandling av alla individuella fältavtal med anledning av förändrad spelplan och ersättningar från Länsförsäkringar AB. Tillika-anställningar i Länsförsäkringar AB har effektuerats för alla berörda kundansvariga inom finansiella tjänster, till följd av skärpta myndighetsregler för regelefterlevnad och kompetensutveckling. Tack vare ett ökat förtroende och därmed kraftfull tillväxt, framförallt på banksidan, har vi tillsatt tre nya tjänster netto. Sjukfrånvaron totalt sett har sjunkit till 2,1 procent, vilket är långt under branschsnittet. Under året genomförde vi också en särskild friskvårdstävling. En ny medarbetarundersökning med parametrarna vill, vet, kan, får och bör, har genomförts för första gången och visade höga resultat. Till sist vill jag uttrycka ett stort tack till alla medarbetare för kunniga och empatiska insatser för våra kunder och ägare. Motsvarande uppskattning vill jag också rikta till våra ombud, franchisetagare, mäklare och samarbetspartners som gör vårt kunderbjudande heltäckande. Tack också till våra ägarföreträdare valberedningen, fullmäktige och styrelsen för ett förtroendefullt och inspirerande samarbete. Och sist men inte minst hjärtligt tack till alla våra kunder som valt och äger oss, en färskvara att ömt förvalta var dag! Carl Henrik Ohlsson Vd Länsförsäkringar Skaraborg 3

6 Samverkan som stärker Länsförsäkringar Skaraborg Länsförsäkringar Skaraborg äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringar AB, med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar och länsförsäkringsbolagen har valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar AB. För våra kunder är vi alltid lika lokala - Länsförsäkringarr Skaraborg har alltid kundkontakternaa här i länet, men i Länsförsäkringar AB bedrivs affärsverksamhet och o service- och utvecklingsarbete inom liv- och fondförsäkring, bank, fondförvaltning, IT, återförsäkring och djurförsäkring. Länsförsäkringar ABs uppgift är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Aktieinnehav i Länsförsäkringar AB Länsförsäkringar Skaraborg äger 3,04 procent av aktieka- pitalet i Länsförsäkringar AB. Detta motsvarar väl vår del av Länsförsäkringsgruppens affärsvolym i landet. l Aktie-i Länsförsäk- innehavet i Länsförsäkringar AB inräknas ringars Skaraborgs konsolideringskapital. Styrkan i varumärket Länsförsäkringars gemensamma varumärkee är mycket starkt i relation till konkurrenternas inom branschen för bank, försäkring och pension. Under 2012 visade återigenen Anseendebarometern, att Länsförsäkringar har det högstaa anseendet bland finansiella varumärken i Sverige. Länsförsäkringar har länge legat i toppen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är ä med sin bank och sitt försäkringsbolag års mätning visade att Länsförsäkringar hade Sveriges mest nöjdaa bank- och bolånekunder på privatmarknaden. Inom sakförsäkringar blev placeringen etta bland både privatkunderna och före- de näst mest nöjda kunderna k inomm både tjänstepension och privat pension. tagskunderna. Inomm livförsäkringg hade Länsförsäkringar Liv- och pensionsförsäkring Fondförsäkring I samband med Länsförsäkringarr ABs förvärvv av Länsgrunden försäkringar Fondliv under hösten 2011 lades 4

7 för en tydlig framtidssatsning att erbjuda fondförsäkringslösningar till företag och privatpersoner. Länsförsäkringars fondutbud består av cirka 30 fonder med eget varumärke och cirka 40 externa fonder, sammanlagt cirka 70 fonder. Fonderna under eget varumärke finns inom Länsförsäkringars eget fondbolag och förvaltas av noga utvalda externa förvaltare. De externa fonderna ger ytterligare bredd och djup åt utbudet och har valts ut för att de presterar goda resultat jämfört med andra liknande fonder på marknaden. Över tid görs en löpande systematisk uppföljning för att säkerställa att fonderna och förvaltarna fortsätter att prestera bra resultat. Traditionell livförsäkring Länsförsäkringar Liv drivs enligt ömsesidiga principer och förvaltar 123 mdr åt kunder som valt traditionell förvaltning i sitt sparande. Som ett led i arbetet med att förbättra bolagets nyckeltal stoppades i princip all nyteckning med traditionell förvaltning under I traditionell förvaltning sker placeringarna normalt i räntebärande värdepapper, aktier, fastigheter och alternativa investeringar. Under 2012 har Länsförsäkringar Liv fortsatt arbetet med att förbättra nyckeltalen och minska riskerna i placeringsportföljen. Detta arbete ledde till att nyckeltalen stärktes, trots fortsatta räntenedgångar. Placeringarna består per december 2012 till största delen av långa räntebärande värdepapper. Länsförsäkringar Liv med dotterbolag konsolideras inte i Länsförsäkringar ABs koncernredovisning eftersom resultatet i sin helhet tillfaller försäkringstagarna. Bankverksamhet Länsförsäkringar är Sveriges femte största retailbank. Bankverksamheten, som enbart finns i Sverige, har en bred lönsam tillväxt, god kreditkvalitet och nöjda kunder. Länsförsäkringars bankverksamhet erbjuder privatpersoner, lantbrukare och småföretagare ett komplett utbud av banktjänster. För åttonde gången på nio år har Länsförsäkringar Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex och för åttonde året i rad Sveriges mest nöjda bolånekunder på privatmarknaden. Länsförsäkringar Bank är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB. I bankkoncernen ingår förutom moderbolaget Länsförsäkringar Bank också dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Wasa Kredit. Djur- och grödaförsäkring Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkring. Agria är marknadsledande i Sverige med en marknadsandel på 57 procent. Agria är ett renodlat specialistbolag för djurförsäkring och nyckelbegrepp som kompetens och engagemang har byggt ett mycket starkt dottervarumärke till Länsförsäkringar. Agria har ett nära samarbete med flera djurägarorganisationer. Verksamheten växer sig även allt starkare på marknader utanför Sverige idag Norge, Danmark och Storbritannien. Stabil återförsäkring till lägre kostnad Alla försäkringsbolag har behov av att skydda sin verksamhet mot kostnader för stora enskilda skador och naturkatastrofer. Oftast vänder sig ett försäkringsbolag till speciella återförsäkringsbolag på den internationella marknaden för att försäkra en del av sina risker. Inom länsförsäkringsgruppen har bolagen en naturlig möjlighet att dela riskerna mellan sig. Länsförsäkringar Skaraborg betalar årligen in en återförsäkringspremie till Länsförsäkringar Sak. Premien baseras bland annat på exponering och skadehistorik, men också på hur stort så kallat självbehåll bolaget väljer. Självbehållet kan jämföras med den självrisk som privatpersoner och företag betalar inom skadeförsäkring. Genom gemensam upphandling och intern återförsäkring behålls den största delen av återförsäkringspremien inom länsförsäkringsgruppen och kostnaderna för externa återförsäkrare blir mindre och stabilare, något som gynnar Länsförsäkringar Skaraborgs kunder. Gemensam utveckling En av Länsförsäkringar ABs uppgifter är att driva länsförsäkringsgruppens gemensamma utvecklingsarbete. Uppdraget är att stärka länsförsäkringsbolagens konkurrenskraft och värde för kund genom utveckling av produkter och koncept, mötesplatser, processer och verktyg så att vi lokalt kan bli ännu mer framgångsrika på våra respektive marknader och att realisera marknadsstrategins mål om lönsam tillväxt och de mest nöjda kunderna. För 2012 hade Länsförsäkringar AB en gemensam utvecklingsplan som innebar drygt 650 Mkr fördelade över delmarknaderna Privat, Företag och Lantbruk och vissa gemensamma projekt. Fokus för året var tvingande regelverksdrivna projekt inom risk- och kapitalområdet liksom inom behörighetsområdet, projekt som ger snabba effekter och projekt som skapar tillväxt och kundnytta. När året nu summeras är det drygt 50 projekt som levererat nytta till länsförsäkringsbolagen och våra kunder. Övrig samverkan Förutom genom samverkan inom LFAB, så direktäger de 23 länsbolagen tillsammans med berörda affärsenheter inom LFAB, även Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och Länsförsäkringar Mäklarservice. I dessa båda bolag deltar Länsförsäkringar Skaraborg med ägarandelarna 3,7 respektive 4,0 procent. Båda dessa bolag utgör viktiga säljkanaler för Länsförsäkringar Skaraborg, vilka vi deltar aktivt i och har stor nytta av. 5

8 Skadeförebyggande verksamhet i Skaraborg Nedan finns exempel på det skadeförebyggande arbete som Länsförsäkringar bedriver i egen regi eller tillsammans med olika samarbetspartners. Från och med 2013 bildar den skadeförebyggande verksamheten en egen avdelning och med fler medarbetare, allt för att minska skadorna och dess påverkan på miljön. FÖR DIN FAMILJS TRYGGHET Du sitter säkert Babyskydd och bilbar nstol Mikael Abrahmson Brandingenjör Företag Pontus Blom Chef Skadeförebygg Anders Gröndahl Besiktningsman Skadeförebygg Mats Andersson Besiktningsingenjör el och brand lantbruk Att ge sitt barn trygghet är en självklarhet. Att ge sitt barn säkerhet är också en självklarhet. Småbarnshjälm ger både trygghet och säkerhet. HJÄLMRECEPT SKARABORGSHJÄLMEN FÖREBYGGAREN Information från Länsförsäkringar Skaraborg Brand i Tibro Vid köp av Skaraborgshjälmen betalar du endast: Förebyggande tips och råd inför vintern 99:- SKARABORGSHJÄLMEN - ETT SAMARBETE MELLAN: Receptet gäller max 1 år från utfärdandedatum, se baksidan. på baksidan. Hjälmarna köper du hos Länsförsäkringar eller NTF Skaraborg, se adresser Säkert boende TÄVLINGSPERIOD ng Tävli 22/11-22/12 Riskettan N BESÖK: TION OCH ANMÄLA FÖR MER INFORMA ntf.se/skaraborg eller karaborg/riskettan lansforsakringar.se/s 6 t Skaraborg ett trafiksäker Samarbete för Vill du hjäl pa din tonå ring att överleva mopedålde rn? För en tid sedan fick din tonårin skolan om g information moped - alk i oho var för sig samt trafikut l i kombination eller bildning före köpet. Efte rsom det för mopedoss är en så skickar vi det viktig fråg ta brev som a en liten påm innelse. Visst kan det vara kul att köra trim sluta med mat - men katastrof! det kan När det är dags veta att dage för din egen tonåring att köra mop ns mopeder lätt kan trim ed ska du km/tim och mas till att upp till 80 km/tim är gå i händer om inte ovanligt. din son eller Vad dotter kroc ett ögonblick kar i den farte tror du och föreställ n? Blunda dig smällen. Antalet allva rliga mopedo lyckor ökar Orsaken är att många mopeder är leksak som trimmade. kan invalidis Då är mop era eller död inse att trim eden inte läng a. Prata med ning aldrig re ett smid är värt riske din tonåring ett stor t ansv igt fordon rna. Dessuto om faran och ar. utan en farli m är det olag få honom eller g ligt att köra Vad händer henne att trimmat. Du om tonåring som förälder en kör trim Han eller har mat eller berusad? hon får inge t körkortstills Vid en olyc tånd. ka kan förs äkringsersätt ningen helt Ser du till utebli och att din tonå du kan drab ring: har en lagl bas av skad eståndsk rav. ig aldrig kör moped som inte är trim med alkohol mad? alltid anvä i kroppen? nder hjälm? får trafi kutbildning? har mop eden rätt förs äkrad? Ny lag från oktober Körkort och förarbevis för moped, se baksidan Trafikutbild. ning för mop edförare Kontakta din lokala STR Trafikskola. Har du någ ra frågor välkommen Hemsida: att kontakta ntf.se/skarab oss på NTF org Skaraborg, tfn

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Skaraborg ömsesidigt avger härmed årsredovisning för förvaltningen under 2012, bolagets 171:e verksamhetsår. Verksamhetsinriktning Länsförsäkringar Skaraborgs verksamhetsområde är f.d. Skaraborgs 17 kommuner, varav 15 i Västra Götalands län och två i Jönköpings län. Kunderna erbjuds ett heltäckande försäkringsskydd inom sakförsäkring, livförsäkring och banktjänster till privatpersoner, företag och lantbrukare. Inom sakförsäkring är bolaget marknadsledande. Kundägande Bolagsformen är ömsesidigt försäkringsbolag. Detta innebär att bolaget ägs av försäkringstagarna. Ägarnas inflytande utövas av 56 fullmäktigeledamöter som valts av försäkringstagarna via lokala val i varje kommun. För varje påbörjat 2000-tal kunder i respektive kommun utses en fullmäktigeledamot. Fullmäktige är indelat i bolagets fyra marknadsområden inom koncessionsområdet. Bolagsstämman utser en ledamot per varje marknadsområde till valberedning som förbereder förslag till val av styrelse. Bolagsstämman utser bolagets styrelse som för närvarande består av sju ledamöter valda av bolagsstämman. Dessutom ingår två personalrepresentanter i styrelsen. Vd är föredragande och sekreterare. Ägarförhållanden Bolaget ingår som ett av 23 kundägda, lokala bolag i Länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger dessa bolag Länsförsäkringar AB (LFAB). Länsförsäkringar Skaraborg äger 3,04 procent av aktiekapitalet i LFAB. Anpassning av vår ägarandel har skett under året, i samband med att länsförsäkringsbolagen genom LFAB köpte ut fondlivbolaget och riskaffären från Livbolaget. Förutom den del av verksamheten där bolaget har egen koncession, erbjuder bolaget djur- och grödaförsäkring genom Agria, liv-, pensions- och fondförsäkring genom Länsförsäkringar Liv, samt banktjänster och fondsparande genom Länsförsäkringar Bank. Dessa bolag ägs av Länsförsäkringsbolagen gemensamt och ingår i en koncern med LFAB som moderbolag. De 23 länsbolagen och LFAB äger även gemensamt Mäklarservice AB. Mäklarservice har till uppgift att hantera den mäklarsålda försäkringsportföljen. På motsvarande sätt ägs Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB, som huvudman och stöd för de lokala franchisetagare, som arbetar nära Länsförsäkringsbolagen. Länsförsäkringar Skaraborg deltar även i Länsförsäkringsgruppens gemensamma återförsäkringssystem som innefattar såväl avgiven som mottagen återförsäkring. Organisation Bolagets operativa organisation, under vd:s ledning består av privat-, företags-, lantbruksmarknad, skadeavdelning, ekonomi och fastighetsavdelning samt vd-stab. Dessutom bedrivs fastighetsförmedling, som franchiseverksamhet under varumärket Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Länsförsäkringar Skaraborg är en koncern, som förutom genom ägandet i LFAB, även har haft aktiv dotterbolagsverksamhet genom LF Skaraborg Loke 6 AB. Detta är ett helägt fastighetsbolag, inköpt 2009, för vår verksamhet i Skövde. 7

10 Väsentliga händelser under 2012 Fokus för årets verksamhetsplan har varit lönsamhet, byggd på de tre hörnstenarna ökat affärsmannaskap, rätt riskurval samt prisvärdhet för kunden. Resultatet i ordinarie kärnverksamheter är god. Trots en skadedrabbad inledning av året har det totalt sett varit ett resultatmässigt bra år för försäkringsrörelsen. Den lokala bank- och livrörelsen uppvisar god volymtillväxt, men på grund av ändrade ersättningsmodeller från LFAB ej ett tillfredställande ekonomiskt resultat lokalt. Fastighetsdotterbolaget har inga hyresvakanser och avkastar bättre än planerat. Även finansavkastningen uppnår uppsatta mål med råge samtidigt som riskprofilen sänkts i portföljen under året. Bolaget har aktivt arbetat med att möta kundernas krav på moderna säljkanaler i alla kundsegment. Det är fler och fler kunder som sköter sin vardagsekonomi och sina köp av finansiella tjänster via internet. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har vidareutvecklats till vår viktigaste säljkanal för bank och försäkring. Under året har bobutiker skapats i Lidköping och Tidaholm. Därmed är fastighetsförmedlingen heltäckande i Skaraborg och etablerad på våra samtliga sju kontor. Länsförsäkringar Skaraborg har lokalt förberett sig inför införandet av EU:s Solvens II-regelverk. Införandet beräknas ske först 2016 och vårt lokala bolag ligger väl framme i sina förberedelser. Marknadsutveckling Bolaget har mer än var tredje Skaraborgare försäkrad, kunder totalt. Per kärnaffär är kundunderlaget sak-, liv- samt bankkunder. I stort bibehållna marknadsandelar i försäkring och liv samt ökade marknadsandelar inom bank, trots ökad konkurrens i Skaraborg. Se vidare under rubriken Resultat och ekonomisk ställning. Framförallt har kundandelarna ökat, det vill säga hur många engagemang varje kund har hos bolaget. Detta har gynnats av vårt kundbonussystem, där cirka 16,5 Mkr utbetalts i kundbonus under året. Dessutom har satsningen på Guldkunder inneburit att bolaget nu har Guldkunder totalt, varav tillkommit under året. Affärsvolymer Bolagsövergripande Tillväxten i affärsvolym har under året haft en gynnsam utveckling. I kundmötet har premieinkomsterna i sakförsäkring ökat med 3 procent, i livförsäkring minskat med 10 procent. Bankvolymerna har ökat med 19 procent. Försäkring Den totala premieinkomsten blev 610 Mkr, varav 106 Mkr i den lokala trafikaffären. Vidare är smådjur, hästar, lantbruksdjur samt ha gröda försäkrat genom Agria Djurförsäkring. Bank Totala affärsvolymen blev Mkr, varav utlåningen står för Mkr. Antalet vardagsekonomikunder har ökat till stycken. Liv Totala premieinkomsten uppgår till 208 Mkr i alla säljkanaler. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Vår fastighetsförmedling bedrivs i franchiseform och har fortsatt att utvecklas starkt under året till heltäckande i Skaraborg på alla våra kontorsorter. Marknadsandelarna för respektive bobutik är följande vid årsskiftet: Skövde Falköping Habo Mariestad Vara Tidaholm Lidköping 21,1 procent 14,6 procent 13,1 procent 11,0 procent 9,3 procent 4,3 procent 3,1 procent Information om risker och riskhantering i skadeförsäkringsrörelsen Framgår av Not 2 i den fullständiga förvaltningsberättelsen. Finansiella risker och riskhantering Framgår av Not 2 i den fullständiga förvaltningsberättelsen. Byte av redovisningsprinciper Från och med 2010 tillämpar Länsförsäkringar Skaraborg full IFRS i koncernredovisningen i enlighet med ändrade regler från Finansinspektionen. Konsekvenserna av övergången till full IFRS i koncernredovisningen framgår av redovisningsprinciperna, Not 1. Inga nya eller förändrade redovisningsprinciper har tilllämpats under 2012 jämfört med

11 Resultat och ekonomisk ställning Affärsvolymer Den totala volymen samt marknadsandelarna av såväl egen sakförsäkringsaffär som gemensam affär fördelar sig enligt nedan: Premieinkomst i Mkr Privat Företag och fastighet Kommun Lantbruk Motorfordon och trafik Olycksfall Mottagen återförsäkring Summa egen sakaffär Gemensam sakaffär Bank- och Livvolymer i Mkr Total premieinkomst livaffär Totalt försäkringskapital Bank - inlåning Bank - utlåning Fond (marknadsvärde) Marknadsandelar sakförsäkring i procent Hem Villahem Fritidshus Personbil Lastbil Traktor Lantbruk Företag Skador Skadekostnaden, totalt för egen räkning, blev 409 (353) Mkr. Skadekostnadsprocenten, skadors del av inkomna premier, blev 75 (67) procent. Totalt har 20 Mkr rapporterats till återförsäkring (fyra skador över självbehåll) och netto i egen räkning för bolaget efter att återförsäkrarna tagit sin andel, cirka 7 Mkr. Totalt har under året registrerats (11 438) kombinerade skador och (9 800) motorskador, varav personskador 485 (492). Kapitalförvaltning Marknadsvärdet på bolagets placeringstillgångar uppgick vid verksamhetsårets slut till (1 333) Mkr enligt följande struktur: Placeringsstruktur Fastigheter Aktier i Länsförsäkringar AB Aktier, konvertibler och andelar Obligationer och andra räntebärande papper Aktieindexobligationer Derivat 6 12 Lån och övrigt Summa placeringstillgångar Bolagets placeringsstrategi präglas av professionell riskspridning, där ledord är långsiktighet och trygghet. Av det totala placeringskapitalet motsvarar 871 (824) Mkr försäkringstekniska avsättningar för egen räkning. Den totala kapitalavkastningen på bolagets placeringar uppgick till 66 (-71) Mkr redovisat i koncernen, varav 65 (-78) Mkr i moderbolaget. Årets totalavkastning blev därmed 5 (-6) procent. 9

12 Bolagets likviditet inklusive korta placeringar uppgick vid verksamhetsårets slut till 67 (87) Mkr. Resultat Årets resultat i koncernen, före dispositioner och skatt, uppgick till 86 (2) och efter dispositioner och skatt till 82 (4) Mkr. Försäkringsrörelsens tekniska resultat i moderbolaget uppgick till 52 (100) Mkr. Förväntad framtida utveckling Faktorer som finanskraschen, branschglidningen, integreringen i värdekedjan, internationaliseringen samt den snabba IT-utvecklingen ökar konkurrensen såväl nationellt som lokalt i Skaraborg. Detta leder till fortsatt prispress samt ökande grad av helhetserbjudanden från fler finansiella aktörer till kunderna. Branschen fokuserar på lönsamhet i varje led och varje produkt för att vara prisvärda på marknaden. De inträffade och på grund av klimatförändringar ökande riskerna för naturkatastrofer, samt ökat våld, sabotage och terrorhot, leder till stigande premier för återförsäkring. Riskexponeringen blir särskilt viktig och ska ses som en helhet av marknadsrisker, kapitalrisker, operativa risker och skaderisker. Nya affärsmöjligheter finns dock i alla tre kärnverksamheterna sak, liv och bank. Detta beror både på ökat utrymme i gränslandet mellan offentligt och privat, men även genom att det individuella trygghetsbehovet ökar, liksom samspelet om välfärden och strävan mot ett hållbart samhälle. Internet har gått från att vara en informationskanal till en lika viktig säljkanal som alla andra inom finansbranschen. Länsförsäkringar Skaraborg möter framtiden med missionen Skaraborgarnas trygghet vårt engagemang och visionen att vara Skaraborgarnas självklara val för Bank, Försäkring och Fastighetsförmedling. Dessutom med ett tydligt helhetserbjudande inom hela affärsidén Skydda, spara, låna på hemmaplan. Bolaget är välkänt och har ett gott anseende samt starkt varumärke på marknaden såväl lokalt som nationellt. Affärsplanen innebär att vi ska öka kundengagemanget, nå lönsam tillväxt enligt uppsatta mål, minska omkostnadsprocenten, samt öka affärsmannaskapet. Det lokala projektarbetet med Solvens II anpassning har fortsatt under året. Solvens II planeras vara infört inom EU tidigast Under not 2 går att läsa mer om Solvens II, dess syften och effekter. 10

13 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför Försäkringsrisker Bolagets riskportfölj i direkt affär bedöms vara väl balanserad. Premieinkomsten i den direkta affären uppgick under verksamhetsåret till 574 (560) Mkr. Den genomsnittliga skadeprocenten för egen räkning uppgår till 75 procent under senaste femårsperioden och återspeglar försäkringsrisken. Den mottagna affären innehåller huvudsakligen svensk affär. Premieinkomsten uppgick under verksamhetsåret till 36 (34) Mkr eller 5,9 procent av premieinkomsten i direkt försäkring. Största risk i mottagen affär bedöms vara den i affären ingående Nordiska kärnförsäkringspoolen, där vi för 2012 valt att deltaga med 100 andelar. Maximal ansvarighet per skadehändelse och andel är motsvarande Euro. Det högsta självbehåll per enskild skadehändelse som bolaget valt för 2012 är 8 Mkr. Det finns även överskadeförsäkring som begränsar bolagets totala skadekostnad för egen räkning. Valutarisker Bolaget har genom sina placeringar viss exponering i utländsk valuta. Se not 2. Ränterisk Marknadsvärdet på bolagets räntebärande placeringstillgångar, obligationer exklusive aktieindexobligationer och lån utgjorde vid räkenskapsårets utgång 251 (130) Mkr. Samtliga innehav är i kronor. Bolaget har även ränterisk i form av diskonterade avsättningar för oreglerade skador i trafikförsäkringen. Kreditrisk för bank I bolagets avtal med Länsförsäkringar Bank regleras bolagets ersättning för den förmedlade bankaffären. I detta avtal framgår även att Länsförsäkringar Skaraborg ska stå för 80 procent av uppkomna kreditförluster på de lån som bolaget förmedlat till Länsförsäkringar Bank. Det finns dock en begränsning i ansvaret, vilket innebär att bolagets maximala ansvar uppgår till det enskilda årets totala ersättning från banken. Finansiella risker och övriga risker I not 2 i den fullständiga förvaltningsberättelsen lämnas en mer ingående redogörelse över bolagets risker och riskhantering. Information om icke finansiella resultatindikationer Kvalitet och Miljö Länsförsäkringar Skaraborgs kvalitets- och miljöarbete utgår från en strategiskt beslutad kvalitets- respektive miljöpolicy, preciserad i de fyra perspektiven kund, ekonomi, processer och medarbetare. Årliga kvalitets- och miljömål fastställes och, kompletteras med handlingsplan för uppföljning. Upphandlingar prioriterar miljövänliga alternativ och vi ska också påverka våra kunder och leverantörer i riktning mot ökat miljöansvar. Förebyggande aktiviteter och kompetensutveckling är ett led i att höja vår medvetenhet i kvalitets- och miljöfrågor. Alla länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO Länsförsäkringar Skaraborg är även certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001, såväl som ISO sedan Resultatet av årets certifiering i både kvalitets- och miljö blev noll avvikelser mot standarden, vilket vi haft sedan starten. Certifiering sker årligen. 11

14 Personalfrågor För att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare eftersträvar Länsförsäkringar Skaraborg att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats. Detta gör vi genom att erbjuda en god arbetsmiljö, engagerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, karriärmöjligheter och bra personalförmåner. Även inom Länsförsäkringsgruppen gemensamt pågår strukturerat arbete för att vara attraktiv arbetsgivare såväl för befintlig personal som vid nyrekryteringar. Vad gäller ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare hänvisas till not 39. Hälsoläget Genom aktivt hälsofrämjande arbete och tidiga rehabiliteringsinsatser i bolaget är hälsoläget mycket gott. Under 2012 hade vi en total sjukfrånvaro på endast 2,1 procent, vilket är klart under branschsnittet. Medarbetarsamtal Alla anställda har rätt till personligt utvecklingssamtal tillsammans med närmaste chef minst en gång per år. I detta samtal skall ingå individuell utbildningsplanering i form av kompetensutvecklingsplan. På motsvarande sätt genomförs även årligen individuella lönesamtal liksom samtal om resultat-, aktivitets- och kvalitetsmål för ökad målstyrning. Arbetsmiljö Arbetsmiljökommitté finns med representanter från företagsledningen och från den fackliga organisationen. Kommittén svarar för planering, handlingsplan och övervakning av arbetsmiljöarbetet. För att få en så god arbetsmiljö som möjligt genomförs skyddsronder och arbetsplatserna gås igenom ur ergonomisynpunkt. Medarbetarundersökningar genomförs också under affärsplaneperioden. De anställda kan även lämna synpunkter genom det datoriserade system som finns för förbättringsförslag. Utbildning För att medarbetaren på ett tillfredsställande sätt ska kunna utföra sina arbetsuppgifter får var och en yrkesutbildning. Utbildningen ska bestå av dels en första basutbildning omfattande bank- och försäkringsverksamheternas gemensamma komponenter, dels en vidareutbildning bestående av bolagets tjänster och produkter. Utöver detta får alla medarbetare kvalitets- och miljöutbildning där syftet är att säkerställa att medarbetarna och andra personer som utför uppdrag åt oss har tillräcklig kvalitets- och miljökompetens för att våra kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 och ska fungera väl. Samtliga kundansvariga med finansiell rådgivning har utbildats och certifierats som finansiella rådgivare. Dessutom ska all finansiell rådgivning dokumenteras skriftligt, vilket ger trygghet för både kund och medarbetare. Särskild affärsmannaskapsutveckling för alla anställda har genomförts 2012 kopplat till var och ens individuella mål. Krisledningssystem Bolagets krisledning består idag av företagsledningen. Krisledningen utser vid behov adjungeringar och krisgrupp anpassad till aktuellt nödläge eller kris. Samtliga anställda har erhållit så kallat nödlägeskort innehållande vägledning, namn och telefonnummer för kontakt med ansvariga och för olika nödlägen. Övningar genomförs för att ständigt förbättra beredskap och hantering av krissituationer. Säkerhet Bolaget har ett säkerhetsråd, vars uppgift är att säkerställa uppgradering av säkerhetsfrågorna inom hela bolaget till motsvarande bankstandard. Säkerhetsrådet består av säkerhetschef/hr-chef, kreditcontroller bank, riskingenjör samt kommunikationschef. Etiska riktlinjer Bolaget har ett gemensamt ansvar för människors trygghet i vårt kundägda bolag. I kundmötet ska våra kunder känna förtroende och tillit till hur vi hanterar och förvaltar varje enskild persons eller företags särskilda försäkringsbehov. De skall dessutom känna förtroende för att den information som lämnas stannar hos oss och inte riskerar att spridas. Reglerna om etik och moral har reviderats och förtydligats under året och omfattar inte bara medarbetare i Länsförsäkringar Skaraborg, utan även de som inte är anställda men säljer försäkringar på uppdrag av bolaget eller har arbetat som konsult eller annars har uppdrag för Länsförsäkringar Skaraborg. De representerar i den rollen, liksom varje enskild medarbetare, också Länsförsäkringsgruppen som helhet. Styrelsen ansvarar för att det finns etiska regler som är anpassade till den verksamhet som bedrivs. Styrelsen och vd utvärderar reglerna och följer upp hur de tillämpas. Uppföljning Uppföljning av affärsplanen sker enligt balanserat styrkort i fyra perspektiv kvartalsvis såväl bolagsövergripande som avdelningsvis. Uppföljningen sker enligt processbeskrivning i bolagets verksamhetsbok. Sociala aspekter Bolaget följer Svensk kod för bolagsstyrning. I vår verksamhetsbok finns strategiska och operativa policy, med riktlinjer för våra värderingar och beteenden. Förutom övergripande kvalitets- och miljöpolicy har bolaget även uttalade policy för: ersättningar, innehav av finansiella instrument, intressekonflikter, personal, risk, arbetsmiljö, IT/Internet, likabehandling, löner, missbruk samt etiska riktlinjer. 12

15 Koncernen Koncernen består vid årsskiftet 2012/2013 av: - Länsförsäkringar Skaraborg ( ) - LF Skaraborg Loke 6 AB ( ) Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernens egna kapital inklusive årets resultat uppgår till 557,3 Mkr. Förslag till resultatdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att årets resultat 63,7 Mkr jämte balanserad vinst 154,4 Mkr, sammanlagt disponibla vinstmedel å 218,1 Mkr avsätts 0,9 Mkr till reservfonden och resterande 217,2 Mkr till balanserat resultat. Koncernens egna kapital uppgår till 557,3 Mkr. Vad beträffar försäkringsföretagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 13

16 Camp Blåljus 2012 Ett projekt för att stärka ungdomars förmåga att hantera olyckor Camp Blåljus är en årligen återkommande tävling som riktar sig till alla skolklasser i årskurs 8. Tävlingen består av två delar. Dels en kvalificeringstävling och dels en final som 2012 ägde rum i Sparbanken Lidköping Arena. Tävlingen arrangeras av Trygghetsrådet Skaraborg. Trygghetsrådet är ett samarbete mellan Räddningstjänsterna i Skaraborg, Ambulanssjukvården, Brandförsvarsföreningen, NTF, Polisen samt Länsförsäkringar Skaraborg. 14 campblaljus.se

17 Femårsöversikt Nedanstående redovisas för egen räkning Femårsöversikt för koncernen, Mkr RESULTAT Premieintäkt 542,8 527,2 511,8 507,4 510,9 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 14,2 19,8 20,3 16,6 20,6 Övriga tekniska intäkter ,1 Försäkringsersättningar -408,6-352,6-414,2-391,9-389,9 Driftskostnader -98,1-100,0-110,8-96,7-92,2 Övriga tekniska kostnader ,4 Återbäring och rabatter ,5 Försäkringsrörelsens tekniska resultat 50,3 94,4 7,1 35,4 49,6 Finansrörelsens resultat 51,9-91,0 31,4 75,7-607,6 Övriga intäkter och kostnader -15,7-1,3-11,3-9,9-10,0 Resultat före dispositioner och skatt 86,5 2,1 27,2 101,2-568,0 Årets resultat 81,5 4,1 18,6 73,0-410,2 Ekonomisk ställning Placeringstillgångar, verkligt värde 1 427, , , , ,1 Premieinkomst 553,5 538,1 513,9 511,4 507,4 Försäkringstekniska avsättningar 870,7 818,2 845,1 789,3 741,9 Erforderlig solvensmarginal * 105,7 99,3 105,6 99,3 97,3 Kapitalbas * 662,0 592,4 538,8 513,2 432,8 Konsolideringskapital Beskattat eget kapital 557,3 475,7 471,1 452,5 379,5 Uppskjuten skatt 137,5 132,9 135,0 126,2 98,3 Konsolideringskapital 694,8 608,6 606,1 578,7 477,8 Konsolideringsgrad i procent Soliditet i procent Nyckeltal Försäkringsrörelsen Skadekostnad i procent av premieintäkt 75,3 67,0 80,9 77,2 76,3 Driftskostnad i procent av premieintäkt 18,1 19,0 21,7 19,1 18,2 Totalkostnad i procent av premieintäkt 93,4 86,0 102,6 96,3 94,5 Rörelsemarginal, tekniska resultat i procent av premieintäkt (före återbäring) 9,3 17,9 1,4 7,0 9,5 Bank & Liv Kostnader/Intäkter (Intäkter/Kostnader 2008) 1,4 1,0 1,2 1,4 0,8 Kapitalförvaltningen Direktavkastning i procent * 0,8 0,3 1,4 0,6 2,0 Totalavkastning i procent * 4,8-5,6 3,6 7,8-33,6 * uppgifterna avser moderbolaget Länsförsäkringar Skaraborg tillämpar sedan den 1 januari 2010 IFRS i koncernredovisningen. Uppgifterna avseende räkenskapsåren 2008 är oförändrade, d.v.s. presenteras i enlighet med tidigare redovisade redovisningsprinciper. För jämförbarhet har räkenskapsår 2009 omräknats. 15

18 Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse, tkr Not Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst Premier för avgiven återförsäkring Förändring av avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 5 Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Driftskostnader Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke teknisk redovisning Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter Övriga kostnader Fastighetsrörelsens resultat Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultat (tkr) Koncernen Moderbolaget Årets resultat Omräkningsdifferens överfört till årets resultat Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Totalresultat för perioden

19 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse Direkt försäkring av svenska risker Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat i moderbolaget Totalt 2012 Sjuk och olycksfall Hem och villa Företag och fastighet Motorfordon Trafik Summa Mottagen återförsäkring Premieintäkter f e r (not A) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter Försäkringsersättningar f e r (not B) Driftskostnader Övriga tekniska kostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat brutto Återförsäkrares andel Avvecklingsresultat f e r Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar, före avg. återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Noter till resultatanalys för försäkringsrörelse Totalt 2012 Sjuk och olycksfall Hem och villa Företag och fastighet Motorfordon Trafik Summa Mottagen återförsäkring Not A Premieintäkter f e r Premieinkomst (före avg åf) Premier för avgiven åf Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Summa premieintäkter Not B Försäkringsersättn. f e r Utbetald försäkringsersättn. före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i oregl. skador före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa försäkringsersättningar

20 Balansräkning Koncernen Moderbolaget Tillgångar, tkr Not Immateriella tillgångar 16 Andra immateriella tillgångar Placeringstillgångar Förvaltningsfastigheter/Byggnader och mark Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktieindexobligationer Derivat Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Fordringar på koncernföretag Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar och varulager Likvida medel / Kassa och bank Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar

Årsredovisning Länsförsäkringar Skaraborg

Årsredovisning Länsförsäkringar Skaraborg 2011 Årsredovisning Länsförsäkringar Skaraborg INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Länsförsäkringar Skaraborg

ÅRSREDOVISNING. Länsförsäkringar Skaraborg 2014 ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar Skaraborg INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Länsförsäkringar Västerbotten

ÅRSREDOVISNING. Länsförsäkringar Västerbotten ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar Västerbotten ÅRETS RESULTAT 180 Mkr 130 ANTAL KUNDER 000 INNEHÅLL INLEDNING 3 Kort om Länsförsäkringar Västerbotten 4 Vd:s kommentar 5 Samverkan 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning 2012 Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning Innehåll 2 VD:s kommentar 5 Länsförsäkringsgruppen 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 5-årsöversikt 13 Resultaträkning 14 Balansräkning 16

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 5 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 6 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 6 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERNORRLAND

Årsredovisning 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERNORRLAND Årsredovisning 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERNORRLAND Året som har gått 2014 Under 2014 har vi återigen fått flera utmärkelser som visar på nöjda kunder. Kvalitetsarbetet med riktlinjer, processer och kontroller

Läs mer

Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Innehåll Inledning 1 Vd har ordet Verksamheten 4 Samverkan som stärker Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning Innehåll 2 VD:s kommentar 5 Länsförsäkringsgruppen 11 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 14 5-årsöversikt 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 18

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning 2014 Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning Innehåll 2 VD:s kommentar 4 Länsförsäkringsgruppen 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 5-årsöversikt 13 Resultaträkning 14 Balansräkning 16

Läs mer

ÅRSRED OVISNING. Länsförsäkringar Östgöta

ÅRSRED OVISNING. Länsförsäkringar Östgöta ÅRSRED OVISNING Länsförsäkringar Östgöta 1 400 SAKFÖRSÄKRING Premiebestånd. Mkr 1 000 LIVFÖRSÄKRING Premieinkomst, Mkr 21 000 BANK Affärsvolym, Mkr 1 300 1 200 1 100 800 600 19 000 17 000 15 000 13 000

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 100 Eget kapital 200 Kundfordringar 200 Kassa 100 Skulder

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam Januari 1:4 2:4 3:4 4:4 Folksam 1 Förberedd för framtiden Folksam fortsatte att bygga sin ekonomiska styrka under årets tre första månader. Det är särskilt viktigt i dessa tider där vi, och många med oss,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2016 2016 JANUARI JUNI 1 DELÅRSRAPPORT Det första halvåret 2016 har präglats av en relativt stabil kapitalmarknad, även om omröstningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 VD-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning 2010 Länsförsäkringar Kalmar län

Årsredovisning 2010 Länsförsäkringar Kalmar län Årsredovisning 2010 Länsförsäkringar Kalmar län ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 1 2 ÅRSREDOVISNING 2009 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN Innehåll VD-kommentar 4 Vår lokala närvaro 6 Det är bra

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

2 Plats för en sidfot

2 Plats för en sidfot Årsredovisning 2013 2 Plats för en sidfot Innehåll 3 Kort om Länsförsäkringar Västerbotten 4 Vd:s kommentar 5 Samverkan 7 Förvaltningsberättelse Kort om Länsförsäkringar Västerbotten Finansiella rapporter

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning 2011 Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning Innehåll 2 VD:s kommentar 5 Länsförsäkringsgruppen 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 5-årsöversikt 13 Resultaträkning 14 Balansräkning 16

Läs mer

2013 Länsförsäkringar Värmland Årsredovisning

2013 Länsförsäkringar Värmland Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Värmland Årsredovisning Innehåll Inledning 4 Vd-kommentar Verksamheten 6 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 10 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer