Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012"

Transkript

1 Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012

2 hemmaplan - Länsförsäkringar Skaraborgs kundtidning hemmaplan LänsförsäKringar skaraborg informerar INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Trohet lönar sig bli guldkund och få 20% rabatt på dina försäkringar. Plus förmåner Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 LiDKöPing Ur innehållet: Tryggare bostad med bättre ekonomi Medelklass utan medel Om det brinner i morgon Dessutom: Krysset Vinn kronor i fondgåva eller presentkort. fullmatad med bostäder till salu! hemmaplan LänsförsäKringar skaraborg informerar - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk ställning 9 - Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 11 - Information om icke - finansiella resultatindikationer 11 - Förslag till resultatdisposition 13 - Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse 17 Noter till resultatanalys för försäkringsrörelse 17 Balansräkning 18 Rapport över förändringar i eget kapital 20 Kassaflödesanalys 21 Noter till de finansiella rapporterna 22 Revisionsberättelse 53 Kunden äger och bestämmer Ur innehållet: Jag fick hjälpen precis när jag behövde den Vi har ett stort förtroende att förvalta Krysset Vinn brandskyddspaket för hemmet och bilen! Miljöredovisning 55 Hur framförs kundsynpunkter 56 Styrelse och revisorer 57 Företagsledning och valberedning 58 Fullmäktige 59 Bolagsstyrningsrapport 60 Styrelsens rapport och intern kontroll 62 Liten ordlista 63 Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 4 april klockan på Gothia Science Park i Skövde.

3 Korta fakta om året som gått: Länsförsäkringar Skaraborg Koncernen Länsförsäkringar Skaraborgs koncern redovisar ett totalt resultat inklusive fastighetsbolaget Länsförsäkringar Skaraborg Loke 6 AB på 81,5 Mkr. Konsolideringsgraden är 126 procent. Skuldtäckningen liksom kassaflödet är betryggande. Moderbolaget Länsförsäkringar Skaraborg redovisar ett resultat inklusive finansavkastning på 63,7 Mkr. Det operativa rörelseresultatet är 52,5 Mkr. Omkostnaderna per anställd har minskat och driftskostnadsprocenten är fortsatt låg. På bolagsövergripande nivå kan även konstateras följande: Den totala tillväxten i affärsvolym i sakförsäkring har ökat med 3 procent, i livförsäkring har den minskat med 10 procent. Affärsvolymerna i bank har ökat med 19 procent. Bolaget har ökat antalet kunder till totalt stycken. Antalet Guldkunder har ökat med till totalt stycken. Flera nya säljkanaler fortsatte utvecklas starkt under året, främst internet. Totala skadeutfallet blev lågt, trots en skadedrabbad inledning av året. Finansresultatet blev 4,8 procent. Bolaget har uppfyllt alla granskningar och certifieringsrevision avseende kvalitet och miljö med noll avvikelser mot standarden. Bolaget är klara för Solvens II regelverket, trots att detta inte ser ut att träda i kraft förrän tidigast Bolaget har 149 anställda. Total sjukfrånvaro är låga 2,1 procent, långt under branschsnittet. Sakaffär kunder gav oss sitt förtroende. Affärsvolymen inklusive gemensam sakaffär ökade och uppgick till 677 Mkr. Totalkostnadsprocenten blev 93 procent, varav skadeprocenten är 75 och driftskostnadsprocenten 18. Livaffär kunder sparade långsiktigt hos oss genom Länsförsäkringar Liv. Konsolideringen är 111 procent. Den genomsnittliga återbäringsräntan har varit 0 procent. Premieinkomsten i livaffären minskade till 208 Mkr. Bankaffär bankkunder finns hos Länsförsäkringar Skaraborg. Affärsvolymen är dryga sju miljarder och ligger före långsiktig plan. Den starka tillväxten kombinerat med väl avvägd affärsmarginal, effektiva processer och låga kreditförluster gör att vi ser ljust på framtiden för vår lokala bankaffär. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är nu tredje största fastighetsförmedlingskedja i landet och den mest snabbväxande. I Skaraborg har nya bobutiker etablerats i våra lokaler i Lidköping och Tidaholm. Därmed är vi heltäckande i Skaraborg. Marknadsandelen i Skaraborg är 8,8 procent. På de etablerade orterna är denna marknadsandel mer än dubbelt så hög. En framgångsfaktor som utvecklats väl i Skaraborg är att få kunderna att köpa bank och försäkring av Länsförsäkringar i samband med bostadsbytet. NYCKELTAL i koncernen Resultat före återbäring, bokslutsdispositioner 86 2 och skatt, Mkr Totalavkastning kapitalförvaltning i % 5-6 Återbäring, Mkr - - Balansomslutning Konsolidering i procent Antal anställda Antal kunder totalt Bank Inlåning, Mkr Utlåning, Mkr Fond marknadsvärde, Mkr Antal kunder Livförsäkring Premieinkomst, Mkr Totalt försäkringskapital, Mkr Antal kunder Sakförsäkring Premieinkomst brutto, Mkr Tekniskt resultat Rörelsemarginal 9 18 Rörelsemarginal 3 års snitt 10 9 Totalkostnadsprocent f.e.r Antal kunder

4 Vd-kom mmentar Omvärld Återhämtningen n på finansmarknaderna har fortsatt underr året. Mycket finns kvar att oroa sig för men den långsikutveckling i tiga optimismen och tilltron till en positiv världen har återkommit. Trots alla bekymmer i världseko- nomin, samt ett accelererandee antal varsel och uppsäg- Börsernas världsindex blev 10,2 procent och Stockholms- börsens uppgångg noterades till 11,8 procent. Den svenska regeringen fortsatte skärpa tonen mot fi- ningar, slutar året med en god finansmarknadsutveckling. nansbranschen med stramare lagar och utökade resurser till Finansinspektionen för kontroll, vilket kräver ökad ordning och reda i hela branschen. Dessutom kämpar allaa med rationaliseringar för att kunna erbjuda enkla och prisvärda alternativ, gärna med helhetslösningar. De viktigaste faktorerna för tillväxt, infrastruktur och kompetensutveckling är högst aktuella näringspolitiska ämnen i Skaraborg. Vi driver tillsammans med övrigt nä-- av ringsliv E 20-utbyggnad till fyrfältsväg, utveckling Högskolan i Skövde och SLU i Skara. Med vårt arbete och engagemangg i dessa frågor hoppas vi kunna bidra tilll att stärka Skaraborgs lokala företag långsiktigt i pågående konjunktursvacka. Länsförsäkringar Länsförsäkringar har fortsatt det högsta anseendet bland finansiella varumärken enligt Anseendebarometern och försprånget till övriga aktörer har dessutom drygats ut. Länsförsäkringsgruppen har en fortsatt marknadsledandee och stark ställning inom sakförsäkring. Ersättningarna till länsförsäkringsbolagen har sänkts inomm såväl bank som traditionell livförsäkring. Däremot bibe- fondlivbola-- hölls ersättningsnivåerna från det nybildadee get som nu erbjuderr nya produkter i fondsortimentet. Banken växer fortsatt mycket starkt och tar marknadsan- mer delar. För första gången växte sparandemarknaden än utlåningsmarknaden. Gruppenn har beslutat sig för att inrätta en gemensamm back-officeenhet för bank för ökad effektivitet. Detta ska s även underlätta för länsförsäk- sin ringsbolagen att ta fler f kundmöten lokalt. Länsförsäkringar Mäklarservice M AB har omorganiserat verksamhet i en nationell enhet som riktar sig till de interenheter e som nationella mäklarbolagen, samt tre regionala ska arbeta gentemot de lokala mäklarbolagen. Länsförsäkoch är nu ringarr Fastighetsförmedling fortsätter att växa stabil trea på marknaden i Sverige. Numera förmedlas även objekt inom boendelantbrukk här. Kundmål 2012: Vi ska öka kundengagemanget med minst guldkunder Antalet nya guldkunder blev i år stycken, vilket är bra men 56 färre änn det högt uppsatta målet. Beståndsjak- ten har varit en lyckad bolagsövergripande aktivitet, där alla medarbetare tillsammans harr ringt över vi bryr oss -samtal tilll våra trogna kunder inför förfallodag. f Aktiviteten ledde till ett minskat antal annullationer och ett förändrat proaktivt beteende som vi tar med oss in i nästa affärsplan. Uppsatta volymmål har överträffats inom samtliga segment och kärnaffärerr förutom inom livområ- våra er- det, där mäklarmarknadens minskade tilltro till bjudanden gett utslag. Affärsvolymen för vår bank har utkronor i vecklats mycket positivt till dryga 7 miljarder Skaraborg. Tack vare vår kundägda lokala affärsidé, engagerad per- se- sonal, alla fina utnämningar, ochh vår ISO-certifiering dan 2001 med lokalt kundfokus och ständiga förbättring-f ar, har vi fått ökad kundtillströmnk ning. Det ökade kund- 2

5 trycket har lett till resursförstärkningar. I Vara, Habo och Mariestad planerar vi för fler och större lokaler som förbättrar både arbetsmiljön och våra möjligheter att satsa på dessa orter. Tack vare etableringar av bobutiker i Lidköping och Tidaholm, har vi nu heltäckande fastighetsförmedling i Skaraborg på alla våra kontor. Den internetdrivna försäljningen ökar markant och vårt mobila kontor har mottagits så väl att den satsningen permanentats. Sammanfattningsvis har vi en proaktiv och modern kanalstrategi där kunden väljer säljkanal inom respektive kundsegment. Flera större kundaktiviteter har genomförts med lyckat resultat marknadsområdesvis. Länsförsäkringar Skaraborg har synts väl i media och med god kvalitet. Kundtidningen Hemmaplan har distribuerats heltäckande i Skaraborg med tre nummer och gett stort och positivt gensvar. Etableringen av Hälsans Hus i våra lokaler i Skövde och samarbetet kring detta i kvarteret är ytterligare bevis på integrering i värdekedjan samt vårt samhällsengagemang vi bryr oss om Skaraborgarna. Ekonomimål 2012: Vi ska nå lönsamhet i våra tre kärnaffärer enligt resultaträkning Totalresultatet slutar på 86 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. Trots en tuff inledning på året vad gäller skador så har vi därmed återhämtat oss kraftfullt och överträffat uppsatta mål. Totalkostnadsprocenten är 93, varav driftskostnadsprocenten är låga 18. Ersättningarna från Länsförsäkringar AB till bank- och livförsäljningen har minskat och drar ner dessa resultat. Finansresultatet med lägre riskprofil i portföljen är 65 miljoner kronor, bättre än plan och avkastningen blev 4,8 procent. Skuldtäckningen är betryggande 118 procent och konsolideringsgraden har ökat till 126 procent. Dotterbolaget LF Skaraborg Loke 6 AB levererar ett bättre resultat än planerat, med fullt uthyrda ytor till hyresgäster på lång sikt, och kompletterar därmed vår kärnverksamhet. Processmål 2012: Vi ska minska omkostnadsprocenten Omkostnadsprocenten har fortsatt minska planenligt genom ständiga förbättringar i vardagen. Bolaget arbetar med detta genom balanserat styrkort. Vi har haft stort målfokus och nått de flesta mål såväl på bolagsnivå som på avdelnings- och individuell nivå. Även de högt uppsatta målen för hela affärsplanen har uppfyllts i stort. Alla medarbetare och förtroendevalda har deltagit i affärsplaneringen för med stort engagemang Den lokala Solvens II-anpassningen fortskrider och vi ligger väl framme. Införandet verkar nu peka mot 2016 på EU-nivå. Allt detta resulterade i att vi för elfte året i rad klarade certifieringsrevisionen för både kvalitet och miljö utan anmärkningar. Medarbetaremål 2012: Vi ska ha minst ett affärsmannaskapsmål i varje medarbetares RAK-mål Affärsmannaskapet är definierat som Rätt kund till rätt pris med rätt produkter och på rätt sätt. I alla medarbetares och ledares individuella mål ingår minst ett individanpassat affärsmannaskapsmål och utbildningar därtill. Vi har genomfört omförhandling av alla individuella fältavtal med anledning av förändrad spelplan och ersättningar från Länsförsäkringar AB. Tillika-anställningar i Länsförsäkringar AB har effektuerats för alla berörda kundansvariga inom finansiella tjänster, till följd av skärpta myndighetsregler för regelefterlevnad och kompetensutveckling. Tack vare ett ökat förtroende och därmed kraftfull tillväxt, framförallt på banksidan, har vi tillsatt tre nya tjänster netto. Sjukfrånvaron totalt sett har sjunkit till 2,1 procent, vilket är långt under branschsnittet. Under året genomförde vi också en särskild friskvårdstävling. En ny medarbetarundersökning med parametrarna vill, vet, kan, får och bör, har genomförts för första gången och visade höga resultat. Till sist vill jag uttrycka ett stort tack till alla medarbetare för kunniga och empatiska insatser för våra kunder och ägare. Motsvarande uppskattning vill jag också rikta till våra ombud, franchisetagare, mäklare och samarbetspartners som gör vårt kunderbjudande heltäckande. Tack också till våra ägarföreträdare valberedningen, fullmäktige och styrelsen för ett förtroendefullt och inspirerande samarbete. Och sist men inte minst hjärtligt tack till alla våra kunder som valt och äger oss, en färskvara att ömt förvalta var dag! Carl Henrik Ohlsson Vd Länsförsäkringar Skaraborg 3

6 Samverkan som stärker Länsförsäkringar Skaraborg Länsförsäkringar Skaraborg äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringar AB, med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar och länsförsäkringsbolagen har valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar AB. För våra kunder är vi alltid lika lokala - Länsförsäkringarr Skaraborg har alltid kundkontakternaa här i länet, men i Länsförsäkringar AB bedrivs affärsverksamhet och o service- och utvecklingsarbete inom liv- och fondförsäkring, bank, fondförvaltning, IT, återförsäkring och djurförsäkring. Länsförsäkringar ABs uppgift är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Aktieinnehav i Länsförsäkringar AB Länsförsäkringar Skaraborg äger 3,04 procent av aktieka- pitalet i Länsförsäkringar AB. Detta motsvarar väl vår del av Länsförsäkringsgruppens affärsvolym i landet. l Aktie-i Länsförsäk- innehavet i Länsförsäkringar AB inräknas ringars Skaraborgs konsolideringskapital. Styrkan i varumärket Länsförsäkringars gemensamma varumärkee är mycket starkt i relation till konkurrenternas inom branschen för bank, försäkring och pension. Under 2012 visade återigenen Anseendebarometern, att Länsförsäkringar har det högstaa anseendet bland finansiella varumärken i Sverige. Länsförsäkringar har länge legat i toppen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är ä med sin bank och sitt försäkringsbolag års mätning visade att Länsförsäkringar hade Sveriges mest nöjdaa bank- och bolånekunder på privatmarknaden. Inom sakförsäkringar blev placeringen etta bland både privatkunderna och före- de näst mest nöjda kunderna k inomm både tjänstepension och privat pension. tagskunderna. Inomm livförsäkringg hade Länsförsäkringar Liv- och pensionsförsäkring Fondförsäkring I samband med Länsförsäkringarr ABs förvärvv av Länsgrunden försäkringar Fondliv under hösten 2011 lades 4

7 för en tydlig framtidssatsning att erbjuda fondförsäkringslösningar till företag och privatpersoner. Länsförsäkringars fondutbud består av cirka 30 fonder med eget varumärke och cirka 40 externa fonder, sammanlagt cirka 70 fonder. Fonderna under eget varumärke finns inom Länsförsäkringars eget fondbolag och förvaltas av noga utvalda externa förvaltare. De externa fonderna ger ytterligare bredd och djup åt utbudet och har valts ut för att de presterar goda resultat jämfört med andra liknande fonder på marknaden. Över tid görs en löpande systematisk uppföljning för att säkerställa att fonderna och förvaltarna fortsätter att prestera bra resultat. Traditionell livförsäkring Länsförsäkringar Liv drivs enligt ömsesidiga principer och förvaltar 123 mdr åt kunder som valt traditionell förvaltning i sitt sparande. Som ett led i arbetet med att förbättra bolagets nyckeltal stoppades i princip all nyteckning med traditionell förvaltning under I traditionell förvaltning sker placeringarna normalt i räntebärande värdepapper, aktier, fastigheter och alternativa investeringar. Under 2012 har Länsförsäkringar Liv fortsatt arbetet med att förbättra nyckeltalen och minska riskerna i placeringsportföljen. Detta arbete ledde till att nyckeltalen stärktes, trots fortsatta räntenedgångar. Placeringarna består per december 2012 till största delen av långa räntebärande värdepapper. Länsförsäkringar Liv med dotterbolag konsolideras inte i Länsförsäkringar ABs koncernredovisning eftersom resultatet i sin helhet tillfaller försäkringstagarna. Bankverksamhet Länsförsäkringar är Sveriges femte största retailbank. Bankverksamheten, som enbart finns i Sverige, har en bred lönsam tillväxt, god kreditkvalitet och nöjda kunder. Länsförsäkringars bankverksamhet erbjuder privatpersoner, lantbrukare och småföretagare ett komplett utbud av banktjänster. För åttonde gången på nio år har Länsförsäkringar Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex och för åttonde året i rad Sveriges mest nöjda bolånekunder på privatmarknaden. Länsförsäkringar Bank är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB. I bankkoncernen ingår förutom moderbolaget Länsförsäkringar Bank också dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Wasa Kredit. Djur- och grödaförsäkring Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkring. Agria är marknadsledande i Sverige med en marknadsandel på 57 procent. Agria är ett renodlat specialistbolag för djurförsäkring och nyckelbegrepp som kompetens och engagemang har byggt ett mycket starkt dottervarumärke till Länsförsäkringar. Agria har ett nära samarbete med flera djurägarorganisationer. Verksamheten växer sig även allt starkare på marknader utanför Sverige idag Norge, Danmark och Storbritannien. Stabil återförsäkring till lägre kostnad Alla försäkringsbolag har behov av att skydda sin verksamhet mot kostnader för stora enskilda skador och naturkatastrofer. Oftast vänder sig ett försäkringsbolag till speciella återförsäkringsbolag på den internationella marknaden för att försäkra en del av sina risker. Inom länsförsäkringsgruppen har bolagen en naturlig möjlighet att dela riskerna mellan sig. Länsförsäkringar Skaraborg betalar årligen in en återförsäkringspremie till Länsförsäkringar Sak. Premien baseras bland annat på exponering och skadehistorik, men också på hur stort så kallat självbehåll bolaget väljer. Självbehållet kan jämföras med den självrisk som privatpersoner och företag betalar inom skadeförsäkring. Genom gemensam upphandling och intern återförsäkring behålls den största delen av återförsäkringspremien inom länsförsäkringsgruppen och kostnaderna för externa återförsäkrare blir mindre och stabilare, något som gynnar Länsförsäkringar Skaraborgs kunder. Gemensam utveckling En av Länsförsäkringar ABs uppgifter är att driva länsförsäkringsgruppens gemensamma utvecklingsarbete. Uppdraget är att stärka länsförsäkringsbolagens konkurrenskraft och värde för kund genom utveckling av produkter och koncept, mötesplatser, processer och verktyg så att vi lokalt kan bli ännu mer framgångsrika på våra respektive marknader och att realisera marknadsstrategins mål om lönsam tillväxt och de mest nöjda kunderna. För 2012 hade Länsförsäkringar AB en gemensam utvecklingsplan som innebar drygt 650 Mkr fördelade över delmarknaderna Privat, Företag och Lantbruk och vissa gemensamma projekt. Fokus för året var tvingande regelverksdrivna projekt inom risk- och kapitalområdet liksom inom behörighetsområdet, projekt som ger snabba effekter och projekt som skapar tillväxt och kundnytta. När året nu summeras är det drygt 50 projekt som levererat nytta till länsförsäkringsbolagen och våra kunder. Övrig samverkan Förutom genom samverkan inom LFAB, så direktäger de 23 länsbolagen tillsammans med berörda affärsenheter inom LFAB, även Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och Länsförsäkringar Mäklarservice. I dessa båda bolag deltar Länsförsäkringar Skaraborg med ägarandelarna 3,7 respektive 4,0 procent. Båda dessa bolag utgör viktiga säljkanaler för Länsförsäkringar Skaraborg, vilka vi deltar aktivt i och har stor nytta av. 5

8 Skadeförebyggande verksamhet i Skaraborg Nedan finns exempel på det skadeförebyggande arbete som Länsförsäkringar bedriver i egen regi eller tillsammans med olika samarbetspartners. Från och med 2013 bildar den skadeförebyggande verksamheten en egen avdelning och med fler medarbetare, allt för att minska skadorna och dess påverkan på miljön. FÖR DIN FAMILJS TRYGGHET Du sitter säkert Babyskydd och bilbar nstol Mikael Abrahmson Brandingenjör Företag Pontus Blom Chef Skadeförebygg Anders Gröndahl Besiktningsman Skadeförebygg Mats Andersson Besiktningsingenjör el och brand lantbruk Att ge sitt barn trygghet är en självklarhet. Att ge sitt barn säkerhet är också en självklarhet. Småbarnshjälm ger både trygghet och säkerhet. HJÄLMRECEPT SKARABORGSHJÄLMEN FÖREBYGGAREN Information från Länsförsäkringar Skaraborg Brand i Tibro Vid köp av Skaraborgshjälmen betalar du endast: Förebyggande tips och råd inför vintern 99:- SKARABORGSHJÄLMEN - ETT SAMARBETE MELLAN: Receptet gäller max 1 år från utfärdandedatum, se baksidan. på baksidan. Hjälmarna köper du hos Länsförsäkringar eller NTF Skaraborg, se adresser Säkert boende TÄVLINGSPERIOD ng Tävli 22/11-22/12 Riskettan N BESÖK: TION OCH ANMÄLA FÖR MER INFORMA ntf.se/skaraborg eller karaborg/riskettan lansforsakringar.se/s 6 t Skaraborg ett trafiksäker Samarbete för Vill du hjäl pa din tonå ring att överleva mopedålde rn? För en tid sedan fick din tonårin skolan om g information moped - alk i oho var för sig samt trafikut l i kombination eller bildning före köpet. Efte rsom det för mopedoss är en så skickar vi det viktig fråg ta brev som a en liten påm innelse. Visst kan det vara kul att köra trim sluta med mat - men katastrof! det kan När det är dags veta att dage för din egen tonåring att köra mop ns mopeder lätt kan trim ed ska du km/tim och mas till att upp till 80 km/tim är gå i händer om inte ovanligt. din son eller Vad dotter kroc ett ögonblick kar i den farte tror du och föreställ n? Blunda dig smällen. Antalet allva rliga mopedo lyckor ökar Orsaken är att många mopeder är leksak som trimmade. kan invalidis Då är mop era eller död inse att trim eden inte läng a. Prata med ning aldrig re ett smid är värt riske din tonåring ett stor t ansv igt fordon rna. Dessuto om faran och ar. utan en farli m är det olag få honom eller g ligt att köra Vad händer henne att trimmat. Du om tonåring som förälder en kör trim Han eller har mat eller berusad? hon får inge t körkortstills Vid en olyc tånd. ka kan förs äkringsersätt ningen helt Ser du till utebli och att din tonå du kan drab ring: har en lagl bas av skad eståndsk rav. ig aldrig kör moped som inte är trim med alkohol mad? alltid anvä i kroppen? nder hjälm? får trafi kutbildning? har mop eden rätt förs äkrad? Ny lag från oktober Körkort och förarbevis för moped, se baksidan Trafikutbild. ning för mop edförare Kontakta din lokala STR Trafikskola. Har du någ ra frågor välkommen Hemsida: att kontakta ntf.se/skarab oss på NTF org Skaraborg, tfn

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Skaraborg ömsesidigt avger härmed årsredovisning för förvaltningen under 2012, bolagets 171:e verksamhetsår. Verksamhetsinriktning Länsförsäkringar Skaraborgs verksamhetsområde är f.d. Skaraborgs 17 kommuner, varav 15 i Västra Götalands län och två i Jönköpings län. Kunderna erbjuds ett heltäckande försäkringsskydd inom sakförsäkring, livförsäkring och banktjänster till privatpersoner, företag och lantbrukare. Inom sakförsäkring är bolaget marknadsledande. Kundägande Bolagsformen är ömsesidigt försäkringsbolag. Detta innebär att bolaget ägs av försäkringstagarna. Ägarnas inflytande utövas av 56 fullmäktigeledamöter som valts av försäkringstagarna via lokala val i varje kommun. För varje påbörjat 2000-tal kunder i respektive kommun utses en fullmäktigeledamot. Fullmäktige är indelat i bolagets fyra marknadsområden inom koncessionsområdet. Bolagsstämman utser en ledamot per varje marknadsområde till valberedning som förbereder förslag till val av styrelse. Bolagsstämman utser bolagets styrelse som för närvarande består av sju ledamöter valda av bolagsstämman. Dessutom ingår två personalrepresentanter i styrelsen. Vd är föredragande och sekreterare. Ägarförhållanden Bolaget ingår som ett av 23 kundägda, lokala bolag i Länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger dessa bolag Länsförsäkringar AB (LFAB). Länsförsäkringar Skaraborg äger 3,04 procent av aktiekapitalet i LFAB. Anpassning av vår ägarandel har skett under året, i samband med att länsförsäkringsbolagen genom LFAB köpte ut fondlivbolaget och riskaffären från Livbolaget. Förutom den del av verksamheten där bolaget har egen koncession, erbjuder bolaget djur- och grödaförsäkring genom Agria, liv-, pensions- och fondförsäkring genom Länsförsäkringar Liv, samt banktjänster och fondsparande genom Länsförsäkringar Bank. Dessa bolag ägs av Länsförsäkringsbolagen gemensamt och ingår i en koncern med LFAB som moderbolag. De 23 länsbolagen och LFAB äger även gemensamt Mäklarservice AB. Mäklarservice har till uppgift att hantera den mäklarsålda försäkringsportföljen. På motsvarande sätt ägs Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB, som huvudman och stöd för de lokala franchisetagare, som arbetar nära Länsförsäkringsbolagen. Länsförsäkringar Skaraborg deltar även i Länsförsäkringsgruppens gemensamma återförsäkringssystem som innefattar såväl avgiven som mottagen återförsäkring. Organisation Bolagets operativa organisation, under vd:s ledning består av privat-, företags-, lantbruksmarknad, skadeavdelning, ekonomi och fastighetsavdelning samt vd-stab. Dessutom bedrivs fastighetsförmedling, som franchiseverksamhet under varumärket Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Länsförsäkringar Skaraborg är en koncern, som förutom genom ägandet i LFAB, även har haft aktiv dotterbolagsverksamhet genom LF Skaraborg Loke 6 AB. Detta är ett helägt fastighetsbolag, inköpt 2009, för vår verksamhet i Skövde. 7

10 Väsentliga händelser under 2012 Fokus för årets verksamhetsplan har varit lönsamhet, byggd på de tre hörnstenarna ökat affärsmannaskap, rätt riskurval samt prisvärdhet för kunden. Resultatet i ordinarie kärnverksamheter är god. Trots en skadedrabbad inledning av året har det totalt sett varit ett resultatmässigt bra år för försäkringsrörelsen. Den lokala bank- och livrörelsen uppvisar god volymtillväxt, men på grund av ändrade ersättningsmodeller från LFAB ej ett tillfredställande ekonomiskt resultat lokalt. Fastighetsdotterbolaget har inga hyresvakanser och avkastar bättre än planerat. Även finansavkastningen uppnår uppsatta mål med råge samtidigt som riskprofilen sänkts i portföljen under året. Bolaget har aktivt arbetat med att möta kundernas krav på moderna säljkanaler i alla kundsegment. Det är fler och fler kunder som sköter sin vardagsekonomi och sina köp av finansiella tjänster via internet. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har vidareutvecklats till vår viktigaste säljkanal för bank och försäkring. Under året har bobutiker skapats i Lidköping och Tidaholm. Därmed är fastighetsförmedlingen heltäckande i Skaraborg och etablerad på våra samtliga sju kontor. Länsförsäkringar Skaraborg har lokalt förberett sig inför införandet av EU:s Solvens II-regelverk. Införandet beräknas ske först 2016 och vårt lokala bolag ligger väl framme i sina förberedelser. Marknadsutveckling Bolaget har mer än var tredje Skaraborgare försäkrad, kunder totalt. Per kärnaffär är kundunderlaget sak-, liv- samt bankkunder. I stort bibehållna marknadsandelar i försäkring och liv samt ökade marknadsandelar inom bank, trots ökad konkurrens i Skaraborg. Se vidare under rubriken Resultat och ekonomisk ställning. Framförallt har kundandelarna ökat, det vill säga hur många engagemang varje kund har hos bolaget. Detta har gynnats av vårt kundbonussystem, där cirka 16,5 Mkr utbetalts i kundbonus under året. Dessutom har satsningen på Guldkunder inneburit att bolaget nu har Guldkunder totalt, varav tillkommit under året. Affärsvolymer Bolagsövergripande Tillväxten i affärsvolym har under året haft en gynnsam utveckling. I kundmötet har premieinkomsterna i sakförsäkring ökat med 3 procent, i livförsäkring minskat med 10 procent. Bankvolymerna har ökat med 19 procent. Försäkring Den totala premieinkomsten blev 610 Mkr, varav 106 Mkr i den lokala trafikaffären. Vidare är smådjur, hästar, lantbruksdjur samt ha gröda försäkrat genom Agria Djurförsäkring. Bank Totala affärsvolymen blev Mkr, varav utlåningen står för Mkr. Antalet vardagsekonomikunder har ökat till stycken. Liv Totala premieinkomsten uppgår till 208 Mkr i alla säljkanaler. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Vår fastighetsförmedling bedrivs i franchiseform och har fortsatt att utvecklas starkt under året till heltäckande i Skaraborg på alla våra kontorsorter. Marknadsandelarna för respektive bobutik är följande vid årsskiftet: Skövde Falköping Habo Mariestad Vara Tidaholm Lidköping 21,1 procent 14,6 procent 13,1 procent 11,0 procent 9,3 procent 4,3 procent 3,1 procent Information om risker och riskhantering i skadeförsäkringsrörelsen Framgår av Not 2 i den fullständiga förvaltningsberättelsen. Finansiella risker och riskhantering Framgår av Not 2 i den fullständiga förvaltningsberättelsen. Byte av redovisningsprinciper Från och med 2010 tillämpar Länsförsäkringar Skaraborg full IFRS i koncernredovisningen i enlighet med ändrade regler från Finansinspektionen. Konsekvenserna av övergången till full IFRS i koncernredovisningen framgår av redovisningsprinciperna, Not 1. Inga nya eller förändrade redovisningsprinciper har tilllämpats under 2012 jämfört med

11 Resultat och ekonomisk ställning Affärsvolymer Den totala volymen samt marknadsandelarna av såväl egen sakförsäkringsaffär som gemensam affär fördelar sig enligt nedan: Premieinkomst i Mkr Privat Företag och fastighet Kommun Lantbruk Motorfordon och trafik Olycksfall Mottagen återförsäkring Summa egen sakaffär Gemensam sakaffär Bank- och Livvolymer i Mkr Total premieinkomst livaffär Totalt försäkringskapital Bank - inlåning Bank - utlåning Fond (marknadsvärde) Marknadsandelar sakförsäkring i procent Hem Villahem Fritidshus Personbil Lastbil Traktor Lantbruk Företag Skador Skadekostnaden, totalt för egen räkning, blev 409 (353) Mkr. Skadekostnadsprocenten, skadors del av inkomna premier, blev 75 (67) procent. Totalt har 20 Mkr rapporterats till återförsäkring (fyra skador över självbehåll) och netto i egen räkning för bolaget efter att återförsäkrarna tagit sin andel, cirka 7 Mkr. Totalt har under året registrerats (11 438) kombinerade skador och (9 800) motorskador, varav personskador 485 (492). Kapitalförvaltning Marknadsvärdet på bolagets placeringstillgångar uppgick vid verksamhetsårets slut till (1 333) Mkr enligt följande struktur: Placeringsstruktur Fastigheter Aktier i Länsförsäkringar AB Aktier, konvertibler och andelar Obligationer och andra räntebärande papper Aktieindexobligationer Derivat 6 12 Lån och övrigt Summa placeringstillgångar Bolagets placeringsstrategi präglas av professionell riskspridning, där ledord är långsiktighet och trygghet. Av det totala placeringskapitalet motsvarar 871 (824) Mkr försäkringstekniska avsättningar för egen räkning. Den totala kapitalavkastningen på bolagets placeringar uppgick till 66 (-71) Mkr redovisat i koncernen, varav 65 (-78) Mkr i moderbolaget. Årets totalavkastning blev därmed 5 (-6) procent. 9

12 Bolagets likviditet inklusive korta placeringar uppgick vid verksamhetsårets slut till 67 (87) Mkr. Resultat Årets resultat i koncernen, före dispositioner och skatt, uppgick till 86 (2) och efter dispositioner och skatt till 82 (4) Mkr. Försäkringsrörelsens tekniska resultat i moderbolaget uppgick till 52 (100) Mkr. Förväntad framtida utveckling Faktorer som finanskraschen, branschglidningen, integreringen i värdekedjan, internationaliseringen samt den snabba IT-utvecklingen ökar konkurrensen såväl nationellt som lokalt i Skaraborg. Detta leder till fortsatt prispress samt ökande grad av helhetserbjudanden från fler finansiella aktörer till kunderna. Branschen fokuserar på lönsamhet i varje led och varje produkt för att vara prisvärda på marknaden. De inträffade och på grund av klimatförändringar ökande riskerna för naturkatastrofer, samt ökat våld, sabotage och terrorhot, leder till stigande premier för återförsäkring. Riskexponeringen blir särskilt viktig och ska ses som en helhet av marknadsrisker, kapitalrisker, operativa risker och skaderisker. Nya affärsmöjligheter finns dock i alla tre kärnverksamheterna sak, liv och bank. Detta beror både på ökat utrymme i gränslandet mellan offentligt och privat, men även genom att det individuella trygghetsbehovet ökar, liksom samspelet om välfärden och strävan mot ett hållbart samhälle. Internet har gått från att vara en informationskanal till en lika viktig säljkanal som alla andra inom finansbranschen. Länsförsäkringar Skaraborg möter framtiden med missionen Skaraborgarnas trygghet vårt engagemang och visionen att vara Skaraborgarnas självklara val för Bank, Försäkring och Fastighetsförmedling. Dessutom med ett tydligt helhetserbjudande inom hela affärsidén Skydda, spara, låna på hemmaplan. Bolaget är välkänt och har ett gott anseende samt starkt varumärke på marknaden såväl lokalt som nationellt. Affärsplanen innebär att vi ska öka kundengagemanget, nå lönsam tillväxt enligt uppsatta mål, minska omkostnadsprocenten, samt öka affärsmannaskapet. Det lokala projektarbetet med Solvens II anpassning har fortsatt under året. Solvens II planeras vara infört inom EU tidigast Under not 2 går att läsa mer om Solvens II, dess syften och effekter. 10

13 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför Försäkringsrisker Bolagets riskportfölj i direkt affär bedöms vara väl balanserad. Premieinkomsten i den direkta affären uppgick under verksamhetsåret till 574 (560) Mkr. Den genomsnittliga skadeprocenten för egen räkning uppgår till 75 procent under senaste femårsperioden och återspeglar försäkringsrisken. Den mottagna affären innehåller huvudsakligen svensk affär. Premieinkomsten uppgick under verksamhetsåret till 36 (34) Mkr eller 5,9 procent av premieinkomsten i direkt försäkring. Största risk i mottagen affär bedöms vara den i affären ingående Nordiska kärnförsäkringspoolen, där vi för 2012 valt att deltaga med 100 andelar. Maximal ansvarighet per skadehändelse och andel är motsvarande Euro. Det högsta självbehåll per enskild skadehändelse som bolaget valt för 2012 är 8 Mkr. Det finns även överskadeförsäkring som begränsar bolagets totala skadekostnad för egen räkning. Valutarisker Bolaget har genom sina placeringar viss exponering i utländsk valuta. Se not 2. Ränterisk Marknadsvärdet på bolagets räntebärande placeringstillgångar, obligationer exklusive aktieindexobligationer och lån utgjorde vid räkenskapsårets utgång 251 (130) Mkr. Samtliga innehav är i kronor. Bolaget har även ränterisk i form av diskonterade avsättningar för oreglerade skador i trafikförsäkringen. Kreditrisk för bank I bolagets avtal med Länsförsäkringar Bank regleras bolagets ersättning för den förmedlade bankaffären. I detta avtal framgår även att Länsförsäkringar Skaraborg ska stå för 80 procent av uppkomna kreditförluster på de lån som bolaget förmedlat till Länsförsäkringar Bank. Det finns dock en begränsning i ansvaret, vilket innebär att bolagets maximala ansvar uppgår till det enskilda årets totala ersättning från banken. Finansiella risker och övriga risker I not 2 i den fullständiga förvaltningsberättelsen lämnas en mer ingående redogörelse över bolagets risker och riskhantering. Information om icke finansiella resultatindikationer Kvalitet och Miljö Länsförsäkringar Skaraborgs kvalitets- och miljöarbete utgår från en strategiskt beslutad kvalitets- respektive miljöpolicy, preciserad i de fyra perspektiven kund, ekonomi, processer och medarbetare. Årliga kvalitets- och miljömål fastställes och, kompletteras med handlingsplan för uppföljning. Upphandlingar prioriterar miljövänliga alternativ och vi ska också påverka våra kunder och leverantörer i riktning mot ökat miljöansvar. Förebyggande aktiviteter och kompetensutveckling är ett led i att höja vår medvetenhet i kvalitets- och miljöfrågor. Alla länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO Länsförsäkringar Skaraborg är även certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001, såväl som ISO sedan Resultatet av årets certifiering i både kvalitets- och miljö blev noll avvikelser mot standarden, vilket vi haft sedan starten. Certifiering sker årligen. 11

14 Personalfrågor För att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare eftersträvar Länsförsäkringar Skaraborg att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats. Detta gör vi genom att erbjuda en god arbetsmiljö, engagerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, karriärmöjligheter och bra personalförmåner. Även inom Länsförsäkringsgruppen gemensamt pågår strukturerat arbete för att vara attraktiv arbetsgivare såväl för befintlig personal som vid nyrekryteringar. Vad gäller ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare hänvisas till not 39. Hälsoläget Genom aktivt hälsofrämjande arbete och tidiga rehabiliteringsinsatser i bolaget är hälsoläget mycket gott. Under 2012 hade vi en total sjukfrånvaro på endast 2,1 procent, vilket är klart under branschsnittet. Medarbetarsamtal Alla anställda har rätt till personligt utvecklingssamtal tillsammans med närmaste chef minst en gång per år. I detta samtal skall ingå individuell utbildningsplanering i form av kompetensutvecklingsplan. På motsvarande sätt genomförs även årligen individuella lönesamtal liksom samtal om resultat-, aktivitets- och kvalitetsmål för ökad målstyrning. Arbetsmiljö Arbetsmiljökommitté finns med representanter från företagsledningen och från den fackliga organisationen. Kommittén svarar för planering, handlingsplan och övervakning av arbetsmiljöarbetet. För att få en så god arbetsmiljö som möjligt genomförs skyddsronder och arbetsplatserna gås igenom ur ergonomisynpunkt. Medarbetarundersökningar genomförs också under affärsplaneperioden. De anställda kan även lämna synpunkter genom det datoriserade system som finns för förbättringsförslag. Utbildning För att medarbetaren på ett tillfredsställande sätt ska kunna utföra sina arbetsuppgifter får var och en yrkesutbildning. Utbildningen ska bestå av dels en första basutbildning omfattande bank- och försäkringsverksamheternas gemensamma komponenter, dels en vidareutbildning bestående av bolagets tjänster och produkter. Utöver detta får alla medarbetare kvalitets- och miljöutbildning där syftet är att säkerställa att medarbetarna och andra personer som utför uppdrag åt oss har tillräcklig kvalitets- och miljökompetens för att våra kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 och ska fungera väl. Samtliga kundansvariga med finansiell rådgivning har utbildats och certifierats som finansiella rådgivare. Dessutom ska all finansiell rådgivning dokumenteras skriftligt, vilket ger trygghet för både kund och medarbetare. Särskild affärsmannaskapsutveckling för alla anställda har genomförts 2012 kopplat till var och ens individuella mål. Krisledningssystem Bolagets krisledning består idag av företagsledningen. Krisledningen utser vid behov adjungeringar och krisgrupp anpassad till aktuellt nödläge eller kris. Samtliga anställda har erhållit så kallat nödlägeskort innehållande vägledning, namn och telefonnummer för kontakt med ansvariga och för olika nödlägen. Övningar genomförs för att ständigt förbättra beredskap och hantering av krissituationer. Säkerhet Bolaget har ett säkerhetsråd, vars uppgift är att säkerställa uppgradering av säkerhetsfrågorna inom hela bolaget till motsvarande bankstandard. Säkerhetsrådet består av säkerhetschef/hr-chef, kreditcontroller bank, riskingenjör samt kommunikationschef. Etiska riktlinjer Bolaget har ett gemensamt ansvar för människors trygghet i vårt kundägda bolag. I kundmötet ska våra kunder känna förtroende och tillit till hur vi hanterar och förvaltar varje enskild persons eller företags särskilda försäkringsbehov. De skall dessutom känna förtroende för att den information som lämnas stannar hos oss och inte riskerar att spridas. Reglerna om etik och moral har reviderats och förtydligats under året och omfattar inte bara medarbetare i Länsförsäkringar Skaraborg, utan även de som inte är anställda men säljer försäkringar på uppdrag av bolaget eller har arbetat som konsult eller annars har uppdrag för Länsförsäkringar Skaraborg. De representerar i den rollen, liksom varje enskild medarbetare, också Länsförsäkringsgruppen som helhet. Styrelsen ansvarar för att det finns etiska regler som är anpassade till den verksamhet som bedrivs. Styrelsen och vd utvärderar reglerna och följer upp hur de tillämpas. Uppföljning Uppföljning av affärsplanen sker enligt balanserat styrkort i fyra perspektiv kvartalsvis såväl bolagsövergripande som avdelningsvis. Uppföljningen sker enligt processbeskrivning i bolagets verksamhetsbok. Sociala aspekter Bolaget följer Svensk kod för bolagsstyrning. I vår verksamhetsbok finns strategiska och operativa policy, med riktlinjer för våra värderingar och beteenden. Förutom övergripande kvalitets- och miljöpolicy har bolaget även uttalade policy för: ersättningar, innehav av finansiella instrument, intressekonflikter, personal, risk, arbetsmiljö, IT/Internet, likabehandling, löner, missbruk samt etiska riktlinjer. 12

15 Koncernen Koncernen består vid årsskiftet 2012/2013 av: - Länsförsäkringar Skaraborg ( ) - LF Skaraborg Loke 6 AB ( ) Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernens egna kapital inklusive årets resultat uppgår till 557,3 Mkr. Förslag till resultatdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att årets resultat 63,7 Mkr jämte balanserad vinst 154,4 Mkr, sammanlagt disponibla vinstmedel å 218,1 Mkr avsätts 0,9 Mkr till reservfonden och resterande 217,2 Mkr till balanserat resultat. Koncernens egna kapital uppgår till 557,3 Mkr. Vad beträffar försäkringsföretagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 13

16 Camp Blåljus 2012 Ett projekt för att stärka ungdomars förmåga att hantera olyckor Camp Blåljus är en årligen återkommande tävling som riktar sig till alla skolklasser i årskurs 8. Tävlingen består av två delar. Dels en kvalificeringstävling och dels en final som 2012 ägde rum i Sparbanken Lidköping Arena. Tävlingen arrangeras av Trygghetsrådet Skaraborg. Trygghetsrådet är ett samarbete mellan Räddningstjänsterna i Skaraborg, Ambulanssjukvården, Brandförsvarsföreningen, NTF, Polisen samt Länsförsäkringar Skaraborg. 14 campblaljus.se

17 Femårsöversikt Nedanstående redovisas för egen räkning Femårsöversikt för koncernen, Mkr RESULTAT Premieintäkt 542,8 527,2 511,8 507,4 510,9 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 14,2 19,8 20,3 16,6 20,6 Övriga tekniska intäkter ,1 Försäkringsersättningar -408,6-352,6-414,2-391,9-389,9 Driftskostnader -98,1-100,0-110,8-96,7-92,2 Övriga tekniska kostnader ,4 Återbäring och rabatter ,5 Försäkringsrörelsens tekniska resultat 50,3 94,4 7,1 35,4 49,6 Finansrörelsens resultat 51,9-91,0 31,4 75,7-607,6 Övriga intäkter och kostnader -15,7-1,3-11,3-9,9-10,0 Resultat före dispositioner och skatt 86,5 2,1 27,2 101,2-568,0 Årets resultat 81,5 4,1 18,6 73,0-410,2 Ekonomisk ställning Placeringstillgångar, verkligt värde 1 427, , , , ,1 Premieinkomst 553,5 538,1 513,9 511,4 507,4 Försäkringstekniska avsättningar 870,7 818,2 845,1 789,3 741,9 Erforderlig solvensmarginal * 105,7 99,3 105,6 99,3 97,3 Kapitalbas * 662,0 592,4 538,8 513,2 432,8 Konsolideringskapital Beskattat eget kapital 557,3 475,7 471,1 452,5 379,5 Uppskjuten skatt 137,5 132,9 135,0 126,2 98,3 Konsolideringskapital 694,8 608,6 606,1 578,7 477,8 Konsolideringsgrad i procent Soliditet i procent Nyckeltal Försäkringsrörelsen Skadekostnad i procent av premieintäkt 75,3 67,0 80,9 77,2 76,3 Driftskostnad i procent av premieintäkt 18,1 19,0 21,7 19,1 18,2 Totalkostnad i procent av premieintäkt 93,4 86,0 102,6 96,3 94,5 Rörelsemarginal, tekniska resultat i procent av premieintäkt (före återbäring) 9,3 17,9 1,4 7,0 9,5 Bank & Liv Kostnader/Intäkter (Intäkter/Kostnader 2008) 1,4 1,0 1,2 1,4 0,8 Kapitalförvaltningen Direktavkastning i procent * 0,8 0,3 1,4 0,6 2,0 Totalavkastning i procent * 4,8-5,6 3,6 7,8-33,6 * uppgifterna avser moderbolaget Länsförsäkringar Skaraborg tillämpar sedan den 1 januari 2010 IFRS i koncernredovisningen. Uppgifterna avseende räkenskapsåren 2008 är oförändrade, d.v.s. presenteras i enlighet med tidigare redovisade redovisningsprinciper. För jämförbarhet har räkenskapsår 2009 omräknats. 15

18 Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse, tkr Not Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst Premier för avgiven återförsäkring Förändring av avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 5 Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Driftskostnader Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke teknisk redovisning Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter Övriga kostnader Fastighetsrörelsens resultat Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultat (tkr) Koncernen Moderbolaget Årets resultat Omräkningsdifferens överfört till årets resultat Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Totalresultat för perioden

19 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse Direkt försäkring av svenska risker Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat i moderbolaget Totalt 2012 Sjuk och olycksfall Hem och villa Företag och fastighet Motorfordon Trafik Summa Mottagen återförsäkring Premieintäkter f e r (not A) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter Försäkringsersättningar f e r (not B) Driftskostnader Övriga tekniska kostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat brutto Återförsäkrares andel Avvecklingsresultat f e r Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar, före avg. återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Noter till resultatanalys för försäkringsrörelse Totalt 2012 Sjuk och olycksfall Hem och villa Företag och fastighet Motorfordon Trafik Summa Mottagen återförsäkring Not A Premieintäkter f e r Premieinkomst (före avg åf) Premier för avgiven åf Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Summa premieintäkter Not B Försäkringsersättn. f e r Utbetald försäkringsersättn. före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i oregl. skador före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa försäkringsersättningar

20 Balansräkning Koncernen Moderbolaget Tillgångar, tkr Not Immateriella tillgångar 16 Andra immateriella tillgångar Placeringstillgångar Förvaltningsfastigheter/Byggnader och mark Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktieindexobligationer Derivat Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Fordringar på koncernföretag Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar och varulager Likvida medel / Kassa och bank Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 1 Innehållsförteckning Året i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Bolagsstyrningsrapport 8 Fem år i sammandrag 10 Finansiella rapporter 12 Resultaträkning 12 Rapport

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 2 FINANSIELLA RAPPORTER SPARBANKEN SYD 2013 INNEHÅLL 3 Året i korthet 5 VD har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Förvaltningberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport 12 Fem

Läs mer

Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING

Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar AB 89,4% (genom 17 länsförsäkringsbolag) 96% 4% 10,6% Agria Djurförsäkring Wasa Försäkring Run-Off DE 24 LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAGEN samverkar genom det gemensamt

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank Årsredovisning 2014 Södra Dalarnas Sparbank Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - nyckeltal 7 Finansiella rapporter 9 Resultaträkning 9 Balansräkning 10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133 Årsredovisning 2011 Sala Sparbank 579500-4133 Innehållsförteckning Vd:s kommentar 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Sammandrag över

Läs mer

Garantum Årsredovisning

Garantum Årsredovisning Garantum Årsredovisning 2013 GARANTUM FONDKOMMISSION AB ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 GARANTUM FONDKOMMISSION AB ÅRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Om Garantum 5 En trygg partner 6 Våra

Läs mer

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5 ÅrsrEDOVISNING 2 Sparbanken Finn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Sparbanken Finn i korthet...3 Styrelseordförande har ordet...4 VD har ordet...5 Fem år i sammandrag nyckeltal 2005...6 Resultat-

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

PayEx Credit Årsredovisning 2012

PayEx Credit Årsredovisning 2012 PayEx Credit Årsredovisning 2012 1 2 PayEx Credit Årsredovisning 2012 Kapitelrubrik Innehåll Innehållsförteckning 3 Bolaget i korthet 5 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Mål och strategier 7 Marknad 9 Våra

Läs mer

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ)

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ) årsredovisning 2007 europeiska försäkrings ab (publ) Europeiskas unika servicenät täcker hela världen A I J K G H E F B C D A B C D VåRA EURO-CENTER HJälPER DIG På PlATS NORDAMERIKA USA, New York Tel:

Läs mer

Årsredovisning 2012. En visionär bank i bygden

Årsredovisning 2012. En visionär bank i bygden Årsredovisning En visionär bank i bygden årsredovisning innehållsförteckning sid 3 årsredovisning innehållsförteckning vd har ordet sid 4 närproducerad bank sid 6 lilla banken med stora bankens resurser

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer