Årsredovisning Salabostäder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010. Salabostäder"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 abostäder alabostäder

3 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 9 Balansräkning Kassaflödesanalys Noter till resultat- och balansräkning Revisionsberättelse/Granskningsrapport Fastighetsområden Bostadslägenheter Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Belopp inom parentes avser föregående år. 3

4 4

5 Förvaltningsberättelse AB tyrelsen för AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten under tiden tyrelse tyrelsen, utsedd av ala kommun, har haft följande sammansättning t.o.m : Ordinarie uppleanter Bo Ericsson (m) ordf. Per Palfelt (m) Hans Eljansbo (m) vice ordf. Per-Olof Palm (kd) Lollo köllermark (kd) Anders Wigelsbo (c) Maila Pettersson (c) Kjell Vilén (c) Urban öderström (m) Gustaf Eriksson (c) t.o.m Bo Kihlström (s) Alf Ekebom (s) Inger Ibohm (s) Alaittin Temur (s) Kerstin Vindahl-Jansson (s) usan ultane Ali (s) ven Viklund (v) Dick Forsberg (s) Åke Johansson (m) fr.o.m t.o.m Mikael Johansson (m) fr.o.m Kommunfullmäktige beslutade att entlediga styrelse och suppleanter från och med och välja sju nya ledamöter och sju personliga suppleanter i styrelsen för tiden från och med enligt följande: Ordinarie Glenn Andersson (s) ordf. Kristina Nyberg (s) v.ordf. Peter Kraft (mp) ven Viklund (v) Mårten Öhrström (c) Bo Ericsson (m) Carola Gunnarsson (c) Arbetstagarrepresentanter Elisabet Ekström (KTF) Hans Andersson (Ledarna) Gunnar Palm (Fastighets) Tomas Jansson (Fastighets ers.) Ordinarie revisorer Peter öderman, auktoriserad revisor Glenn Andersson, (s) lekmannarevisor Revisorssuppleanter Johan Tingström, auktoriserad revisor Tage Nygård, (m) lekmannarevisor uppleanter Kerstin Vindahl-Jansson (s) Tomas Calissendorff (s) Monica Laakso (s) Gunnar Forsgren (sbä) Pernilla Kahn (m) Hans Eljansbo (m) Anders Wigelsbo (c) beslutade Kommunfullmäktige om befrielse för Glenn Andersson från uppdraget som lekmannarevisor samt att till lekmannarevisor och ersättare för åren välja: Ordinarie Ersättare Bengt Åkesson, (s) lekmannarevisor Agneta elling, (s) lekmannarevisor Verkställande direktör Ulf Holmqvist var bolagets verkställande direktör fram till ammanträden tyrelsen har hållit 4 styrelsemöten. Årsstämma hölls den 15 juni Organisationsanslutningar ABO Företaget är medlem i veriges Allmännyttiga Bostadsföretag FATIGO Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation HBV Husbyggnadsvaror HBV Ek Förening Ägare ala kommun äger samtliga aktier i bolaget. Vision, mål och affärsidé Bolagets föremål och ändamål s bolagsordning beskriver företagets föremål och ändamål. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom ala kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen. Vision, fokuserade mål, anvisningar och ramar Bolaget arbetar i enlighet med beslut i KF 70/2009 med en långsiktig ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Detta är utgångspunkten för allt arbete i ala kommun. Mål Målet med verksamheten är att vara alas bästa fastighetsföretag med bra service. De ekonomiska målen är att skapa en långsiktig ekonomi i företaget med god soliditet för att klara framtida samhällsförändringar och underhållsbehov samt att ge beslutad avkastning på ägarens satsade kapital. Viktiga händelser under 2010 Organisationsförändring Bolaget har under året delat upp fastighetsbeståndet i två förvaltningsområden, Norra området och ödra om- 5

6 rådet. Två förvaltare har nu ansvar för respektive område där också personalansvar ingår. amtliga fastighetsskötare, fastighetstekniker och värmetekniker ansvarar för olika fastigheter/områden. Konstmästaren 12 Renoveringen av avloppsstammarna med den s.k. strumpmetoden färdigställdes under året. tamparen 1 Ombyggnationen av de tre punkthusen på Dammgatan fortskrider. Under året färdigställdes Dammgatan 11 och inflyttning kunde ske första oktober. I maj påbörjades ombyggnationen av Dammgatan 9 och beräknad inflyttning är första mars I september fattade styrelsen beslut om ombyggnation av Dammgatan 13 med byggstart i mars Värme och ventilation Delar av fastighetsbeståndet har under året utrustats med frekvensstyrda fläktar för att förbättra inomhusklimatet. Under 2011 kommer arbetet att fortsätta. Hyror Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen träffade parterna en överenskommelse från 1 januari 2010 avseende höjning av utgående hyror med 2,8 % för bostadslägenheter, garage, bilplatser samt lokaler. Uthyrning De senaste fem årens utveckling av vakanta lägenheter och varierad befolkningsmängd: Antal lägenheter Vakanser, antal Vakanser, % 0,8 0,9 0,15 0,3 1,8 Hyresförluster, tkr Befolkning Ungdomskontrakt* * infört tyrelsen beslutade 2002 att inga nya kontrakt med ungdomsrabatter tecknas. Marknadsinsatser Bolaget erbjuder fast internetuppkoppling till hyresgästerna genom samarbete med alanet AB. Hyresgästerna har också möjlighet att teckna avtal genom Com-Hem som ombesörjer bolagets TV-kanaler i det digitala nätet. Kunder och marknad Bolagets marknad är ala kommun med (21 499) invånare. Befolkningsökningen uppgick 2010 till 36 personer. Antalet personer som flyttade in till kommunen under 2010 var 969 personer vilket kan jämföras med personer under Antalet utflyttande från kommunen 2010 var 946 personer, att jämföra med 819 personer Totala antalet lägenheter i flerbostadshus i kommunen är 4 053, varav bolaget äger och förvaltar lägenheter vid 2010 års utgång (2 781). Bolaget äger därmed ca 69 % av beståndet i flerbostadshus. Av det totala bostadsbeståndet (10 445) i kommunen utgör bolagets bostäder ca 26 %. Genom bolagets dominans på hyresrättsmarknaden har det en ledande och ansvarsfull roll. Av lägenhetsbeståndet finns ca 200 lägenheter i kommunens ytterområden. De första lägenheterna uppfördes i början på 1950-talet i kvarteret tamparen 1 och omfattade 141 lägenheter. Av bolagets lägenhetsbestånd uppfördes 1500 lägenheter under miljonprogrammet, det vill säga från början av 1960-talet och till mitten av 1970-talet. Under senare delen av 1980-talet och under 1990-talet byggdes och förvärvades 178 lägenheter i centrala ala. Ytterligare 62 lägenheter har tillkommit genom nyproduktion under 2000-talet. Bolaget har under året genomfört en del förändringar för att tillmötesgå kunderna, bl.a. utökade telefon- och besökstider samt infört ett nytt felhanteringssystem. Organisation Personal Vid verksamhetsårets slut hade bolaget 37,05 årsarbetare. Heltid Deltid Tjänstemän 8 7 1,55 1,55 Fastighetsskötare ,5 0,5 Fastighetstekniker ,05 2,05 Fördelning män/kvinnor Män Kvinnor Tjänstemän 2 2 7,55 6,55 Fastighetsskötare 10,5 9,5 5 6 Fastighetstekniker ,5 22,5 12,55 12,55 Kompetensutveckling Utbildningar under 2010 Förvaltarutbildning katter och redovisning - ABO Dokumenterad liftutbildning Camfil filterskola 10 personer har deltagit i en eller flera av utbildningarna under året. Arbetsmiljö och friskvård yftet med personalvårdsförmåner är att ge personalen möjlighet att bibehålla en god hälsa, förebygga förslitningsskador samt att skapa trivsel och gemenskap. Några exempel på aktiviteter är gymnastik, styrketräning, bowling, racketsporter, vanligt förekommande lagidrotter, spinning, thai chi, qigong m.fl. 6

7 Friskvård innefattar olika behandlingar som är avstressande, som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som uppkommit i samband med ensidigt arbete. Hälsoundersökning erbjuds alla anställda vart tredje år. Detta sker i samarbete med företagshälsovård. Ekonomi Förhandlingarna med Hyresgästföreningen angående hyrorna för 2011 strandade. Efter förlikningsförslag från Hyresmarknadskommittén enades parterna om att höja hyrorna med 3,2 % fr.o.m Inför kommande år kommer det att krävas åtgärder för att stabilisera ekonomin både med utgångspunkt från årsbokslutet samt den nya lagstiftningen. Kvalitetspolicy tyrelsen har tagit beslut om en kvalitetspolicy. Helhetssynen på kvalitet omfattar såväl våra lägenheter som köpta tjänster och material. Kontinuerlig utveckling, korta beslutsvägar och väl utarbetade rutiner för kvalitetsstyrning, där alla tar ansvar i samverkan, ska ge bolaget nöjda kunder. Miljö Miljöpolicy Bolagets miljöpolicy är vägledande för samtliga anställda i det dagliga arbetet och ställer krav på ett aktivt engagemang i miljöfrågor. Verksamheten skall anpassas till ekologiskt sunda system och därigenom skapa en uthållig och god livsmiljö för hyresgäster och andra som vistas i företagets områden. Kretsloppstänkande och resurssnåla lösningar skall beaktas i all verksamhet som företaget bedriver. Bolagets miljöarbete är i linje med kommunens arbete med miljöfrågor. En miljö- och kvalitetssäkring av hela verksamheten är ständigt pågående. Miljödeklarerade fastigheter Bolagets samtliga fastigheter är miljödeklarerade. Inventeringen finns samlad på bolagets huvudkontor där våra hyresgäster kan se vilka material som finns i respektive fastighet. Inventeringen har också medfört en smidighet vid till- och ombyggnation då detta är ett myndighetskrav att vid ombyggnationsåtgärder redovisa fastighetens materialinnehåll. En årlig revidering av miljöinventeringen utförs på åtgärdade fastigheter. Minska mängden avfall Arbetet med att använda miljöanpassat material är ständigt pågående och är alltid ett krav på bolaget och våra entreprenörer. Bolaget har ett 20-tal egna miljöbodar där minst elva fraktioner sorteras. Under 2010 har sophanteringen setts över. Hanteringen av restavfall och bioavfall sköts numera av kommunen. amtliga miljöbodar har anpassats till den nya hanteringen. Under 2011 kommer även förpackningsinsamlingen att ses över. orterat avfall hos bolaget i kilo 2010 är enligt nedan Tidningar kg kg Glas kg kg Porslin, lampor kg kg Plåt kg kg Hårdplast kg kg Mjukplast kg kg måbatterier kg kg Pappersförpackningar kg kg TOTALT kg kg Energihushållning Fjärrvärme utgör basen i bolagets energikonsumtion. Uppvärmningen av bostäderna i centrala ala sker till största delen med fjärrvärme från ala-heby Energi AB. Nästan alla övriga fastigheter uppvärms med biobränsle. om alas klart största bostadsbolag har ett stort ansvar att bidra till minskad klimatpåverkan. Under 2009 har bolaget antagit ABO energiutmaning att minska energiförbrukningen med 20 % från 2007 års förbrukning till Detta innebär att bolaget intensifierar arbetet för att minska energianvändningen i beståndet. I delar av bostadsbeståndet har frekvensstyrda fläktar installerats, ombyggnation av värmecentraler till nya energisnåla värmeväxlare skett och närvarostyrd belysning installerats. I samarbete med HEAB, ett helägt bolag i HE- koncernen, har bolaget påbörjat ett arbete för att minska energiförbrukningen totalt. Fastigheter, investeringar och finansiering Fastigheter Bolaget har under året genomfört en intern värdering av fastighetsbeståndet. Värderingen har skett på ett enhetligt sätt med en värderingsmetod baserad på fastigheternas driftnetto. Värderingen påvisade inte några väsentliga över- eller undervärden varför bolaget i årets bokslut inte genomför några upp- eller nedskrivningar av fastigheternas bokförda värden. Investeringar Renoveringen av kvarteret tamparen 1 kommer att pågå ytterligare ett år med en totalrenovering av tre punkthus på Dammgatan 9, 11 och 13. tyrelsen fattade i september 2010 beslut om att investera i nytt värmesystem i kvarteren krået 2, 3 och 4 (Dalhem), med bl.a. nya värmeväxlare i varje lägenhet och totalrenovering av undercentraler. Åtgärderna kommer att minska antalet vattenskador och ge ett bättre inomhusklimat. Totala investeringar 2010 är tkr ( tkr) varav maskiner och inventarier 0 tkr (63 tkr). 7

8 Underhåll Bolagets långsiktiga plan för planerat underhåll följs, dock med någon förskjutning. Under året utfördes underhåll för tkr ( tkr). Det fördelar sig på lägenhetsunderhåll tkr ( tkr) och övrigt underhåll tkr ( tkr). Planerat underhåll under året har bl.a. utförts på följande fastigheter: Fastighet, Åtgärd Hela beståndet Delar av beståndet Myntet 1 Färnebo Prästgård 2:2 Kaplanen 1 Dolomiten 2 Kaplanen 1 Bogmästaren 16 Disponenten 1 Jakobsberg 3 Fältspaten 1 Åkra 2 töten 1 Jakobsberg 3 Ombyggnad miljöstugor. Installation av frekvensstyrda fläktar. Byte entrépartier. Utvändig målning. Byte kylar storkök. PCB-sanering. Modernisering hiss. Modernisering hiss. Utvändig målning. Installation av vattenrening i värmesystem. Installation av vattenrening i värmesystem. Modernisering värmecentral. Modernisering värmecentral. Modernisering värmecentral. Finansiella risker Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet. På grund av bolagets dominans på hyresmarknaden finns en ökad risk för vakanser vid eventuella konjunkturnedgångar. Försäkringar Fastigheterna är försäkrade till fullvärde hos Globen Försäkringar fr.o.m och skadedjursförsäkring är tecknad hos Anticimex. Finansiering Bolaget har antagit en finanspolicy där bolaget skall eftersträva att binda lånen till fast ränta. Minst 50 % av lånestocken skall ha en längre räntebindningstid än 6 månader. Räntebindning till Lånebelopp Andel av lån % Rörligt/3mån % % % % % % % Genomsnittsräntan för 2010 var 2,65 % (2,95 %). Framtid De allmännyttiga bostadsbolagen står inför nya utmaningar under 2011 och framåt genom den nya lagstiftningen som avser kommunägda bostadsbolag samt att Hyreslagen förändras. I och med den nya lagstiftningen så förväntas bolagen att agera på en mer affärsmässig grund med bl.a. övergång till avkastningskrav utifrån branschpraxis och risk. Vad detta innebär för bolaget återstår att se utifrån vad ägaren, kommunen, beslutar om avseende avkastningskrav, bostadsbyggande m.m. Femårsöversikt Belopp i Mkr Ekonomi Balansomslutning 666,1 637,0 593,7 563,8 572,6 Omsättning 164,2 158,9 153,4 149,7 143,6 Underhåll 22,5 24,3 19,7 27,5 26,3 Driftkostnader 109,2 103,6 95,7 89,4 87,3 Fastighetsskatt 4,6 4,1 3,5 3,0 3,5 Avskrivningar 12,5 11,2 10,6 10,5 10,4 Finansiella intäkter 0,2 0,2 0,5 1,5 1,4 Finansiella kostn. 15,3 16,3 23,7 19,8 15,8 Resultat före skatt 0,2-1,0 0,5 1,0 1,7 oliditet (%) 7,0 7,1 7,9 8,4 8,1 Likviditet (%) 65,6 63,5 16,2 81,6 166,1 Personal Medeltal anställda 37,05 35,05 35,05 35,65 43,9 Arvoden och löner 13,6 13,5 13,1 12,0 13,3 Resultat och ställning Bolagets resultat före skatt är plus 246 tkr vilket är 551 tkr bättre än föregående år men 766 tkr lägre än budgeterat. Ombyggnationen av punkthusen i kvarteret tamparen 1, som påbörjades 2009 och där ett av tre hus färdigställts under 2010, belastar resultatet med 221 tkr. I kvarteret Konstmästaren 12 har renoveringen av avloppsstammar belastat resultatet med 415 tkr. Driftkostnaderna har för 2010 överskridit budgeten med tkr vilket till stor del beror på ökade kostnader för försäkringsskador, värme, entreprenadkostnader för fastighetsskötsel och städ, materialinköp samt köpta tjänster för reparationer av bostäder. En del underhållsåtgärder har flyttats fram i underhållsplanen vilket ger ett överskott mot budget på tkr. Räntorna har för 2010 legat på en fortsatt låg nivå vilket medfört ett överskott mot budgeten på tkr. Efter återförd uppskjuten skatt på tkr är resultatet för 2010 plus tkr. Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel ,98 Årets vinst , ,04 tyrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 0,00 att i ny räkning överförs , ,04 Enligt Förordning (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag får utdelning från allmännyttiga bostadsföretag högst motsvara den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med ett tillägg av en procentenhet. Utdelningen får dock inte överstiga bostadsföretagets resultat för föregående räkenskapsår. 8

9 Resultaträkning Not Nettoomsättning Hyresintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga förvaltningsintäkter umma nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader 4, 5, Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar umma fastighetskostnader Bruttoresultat Övriga ränteintäkter tatliga bostadsbyggn.subv. (räntebidrag) Räntekostnader och liknande resultatposter umma resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster katt på årets resultat Årets vinst/förlust

10 Balansräkning Not Tillgångar 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Pågående ny- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar umma anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank umma omsättningstillgångar umma tillgångar

11 Not Eget kapital och skulder 1 Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st. aktier med kvotvärde kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets förlust/vinst umma eget kapital Avsättningar Uppskjutna skatteskulder umma avsättningar Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut umma långfristiga skulder Kortfristiga skulder kulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter umma kortfristiga skulder umma eget kapital och skulder tällda säkerheter Ansvarsförbindelser

12 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Utrangeringar Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringen av rörelsekapital Ökning/minskning fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Avyttring av anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptaget lån/kredit Amortering av skuld Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 Noter Not. 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med uppställningsformen i Redovisningsrådets rekommendation nr 7, avseende indirekt kassaflöde. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Vid värdering av fastigheterna tillämpas ABO:s rekommendation om nedskrivning av fastigheter. Detta innebär att värderingen har skett på ett enhetligt sätt med en värderingsmodell baserad på fastigheternas driftnetto. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt görs i sin helhet enligt balansräkningsmetoden på alla temporära differenser som uppkommer mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet på tillgångar och skulder. Den huvudsakliga temporära differensen uppkommer från avskrivningar på byggnader och underskottsavdrag. En skattesats om 26,3 % har använts vid beräkningen av uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattningen det är troligt att framtida skattemässiga resultat kommer att kunna kvittas mot de temporära skillnaderna. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Vid större underhållsåtgärder används metoden för redovisning av reservdelar i enlighet med Bokföringsnämndens uttalande BFN U 90:13. De ersatta delarna utrangeras till bokfört värde och underhållsåtgärderna aktiveras. Avskrivning sker efter bedömning av åtgärdernas nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar. Följande avskrivningssatser tillämpas: Inventarier 20% Maskiner 20% Kabel-TV installation 10% Byggnader 1,5% törre underhållsåtgärder 3% Värdering av tillgångar och skulder - Fordringar har värderats till det belopp varmed de beräknas inflyta. - kulder har värderats enligt högsta värdets princip. Periodisering har skett i enlighet med god redovisningssed. Leasingavtal amtliga leasingavtal redovisas, oavsett om de är finansiella eller operationella, som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Not. 2 Hyresintäkter inkl outhyrda objekt I nettoomsättningen ingår intäkter från Bostäder Lokaler Övrigt Avgår rabatter (underhållsrabatter) umma Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt umma umma Not. 3 Övriga förvaltningsintäkter El Övr förvaltningsintäker umma Not. 4 Driftkostnader Fastighetsskötsel och städ Reparationer Taxebundna kostnader Uppvärmning Administration Övriga driftkostnader umma Not. 5 Ersättning till revisorer Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget katterådgivning Övriga tjänster umma Not. 6 Utgifter för årets underhållsåtgärder Lägenhetsunderhåll Övrigt underhåll umma underhållsåtgärder Not. 7 Planenliga avskrivningar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Maskiner Inventarier 6 18 umma planenliga avskrivningar

14 Not. 8 Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Administrativ personal 7,55 6,55 Fastighetsskötare 5 6 Totalt antal kvinnor 12,55 12,55 Administrativ personal 2 2 Fastighetsskötare 10,5 9,5 Fastighetstekniker Totalt antal män 24,5 22,5 Totalt 37,05 35,05 Löner och ersättningar har uppgått till tyrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Allmän visstidsanställning Totala löner och ersättningar ociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader, varav för styrelse 0 tkr (0 tkr) och verkställande direktören 198 tkr (251 tkr) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Kapitalförsäkring avseende direktpension har utbetalts med 388 tkr. tyrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balans- män balans- män dagen dagen tyrelseledamöter % % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare % % jukfrånvaro Total sjukfrånvaro 2,03 % 5,48 % - långtidssjukfrånvaro 0 % 46,18 % - sjukfrånvaro för män 2,28 % 3,00 % - sjukfrånvaro för kvinnor 1,55 % 9,94 % - anställda - 29 år 3,46 % 8,26 % - anställda år 2,18 % 3,30 % anställda 50 år - 1,56 % 8,04 % Not. 9 katt på årets resultat Uppskjuten skatt umma Not. 10 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - Investeringar Försäljningar o. utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Avskrivningar Försäljningar o. utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Utgående bokfört värde byggnad Utgående bokfört värde mark Taxeringsvärden Not. 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not. 12 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

15 Not. 13 Pågående ny- och ombyggnad Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året betald ränta Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Not. 14 Andelar i intresseföretag Antal Kvot Bokfört andelar värde värde ABO Byggnadsförs AB umma 70 Not. 19 Upplåning Räntebärande skulder Långfristiga kulder till kreditinstitut Kortfristiga kulder till kreditinstitut umma räntebärande skulder Förfallotider Långfristiga skulder med löptid över 5 år kulder till kreditinstitut umma Not. 15 Hyres- och kundfordringar Hyresfordringar Kundfordringar umma Not. 16 Övriga fordringar HBV Fastighetsskatt 0 5 Övrig fordran umma Not. 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Övriga förutbetalda kostnader och uppslupna intäkter umma Not. 18 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Reservfond Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång umma bundet eget kapital vid årets utgång Not. 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntor Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda hyror Upplupen moms Övriga poster umma Not. 21 tällda säkerheter kulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar umma ställda säkerheter Not. 22 Ansvarsförbindelser FATIGO umma ansvarsförbindelser Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Utdelning Årets resultat umma fritt eget kapital vid årets utgång

16 16

17 Revisionsberättelse Till årstämman i Aktiebolag Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i verige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räktenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. om underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i verige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Granskningsrapport Till årstämman i Aktiebolag Org nr Jag har granskat verksamheten i Aktiebolag för räkenskapsåret Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har utgått från de direktiv bolagets ägare fattat samt att verksamheten håller sig inom de ramar som bolagsordningen anger. Jag anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkstallande direktören. Det skall dock noteras att bolagets fastighetsbestånd är relativt ålderstiget och är i behov av underhållsåtgärder under kommande år. I dagsläget finns små marginaler att möta ökande driftskostnader och ökande räntekostnader. Jag känner därför en oro över bolagets ekonomiska utveckling framöver. ala den 16 mars 2011 Bengt Åkesson Av fullmäktige i ala kommun utsedd lekmannarevisor ala den 16 mars 2011 Peter öderman Auktoriserad revisor 17

18 Fastighetsområdenas resp färdigställningsår, anskaffningsvärde, värdeminskning, bokförda restvärde samt taxeringsvärde Tkr Fastighetsområde Färdigställ- Anskaffnings- Anskaffnings- Värde- Bokfört Tax.värde ningsår värde, mark värde, byggn minskning restvärde tamparen Ekeby Aftern ligen Åkra Åkra töten Knostret töten Myntet Berget Fältspaten 1 68, Dolomiten Jakobsberg Jakobsberg Jakobsberg Kärrbäcksbo 5: Kumla Klockargård 1: Kärrbäcksbo 1: Kärrbäcksbo 1: Bryggeriet Kranen tamparen tamparen tigaren krået krået

19 Fastighetsområde Färdigställ- Anskaffnings- Anskaffnings- Värde- Bokfört Tax.värde ningsår värde, mark värde, byggn minskning restvärde krået ala Butiken ätra 1: ätra 1: Möklinta Prästgård 2: Möklinta Prästgård 1: Hedåker 10: Färnebo Klockargård 1: Färnebo Prästgård 1: Färnebo Prästgård 2: and 1: Hedåker 5: Kaplanen Krigsfången Ortdrivaren Färgaren Täljstenen Kärrbäcksbo 7: Disponenten Kristina 4: Gruvdrängen Gruvdrängen Rotekarlen Klampenborg Islingby 2: Vargen Borgmästaren Konstmästaren meden tadsträdgården 3 o

20 Bostadslägenheternas antal, yta och hyra per m 2 inkl. lägenhetsunderhåll uppdelade efter fastighetsområde 2010 Fastighets- Antal lägenheter amtliga bostäder Lokaler Garage P-plats område 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok Antal Yta Medel Årshyra Antal Yta Antal Yta Antal bly per m2 tamparen ,4 62, , ,0 Ekeby ,2 55, ,9 4 77,4 Aftern 7-ligen ,4 61, , ,7 Åkra ,9 66, , ,8 84 Jakobsberg ,2 61, ,0 30 Ransta ,5 60, ,3 3 46,0 23 Kumla ,0 44, ,5 Bryggeriet ,2 58, , ,0 22 Jakobsberg ,9 65, , ,0 10 tamparen ,5 56, , ,0 10 tigaren ,0 64, ,1 72 krået 2, 3, 4 - Dalhem ,5 85, , ,2 1 Kranen ,0 70, Västerfärnebo m fl ,2 56, , ,0 20 Kaplanen ,0 60, ,0 6 Krigsfången ,0 56, ,0 8 Färgaren ,0 76, ,0 3 Ortdrivaren ,0 46, ,0 Gruvdrängen ,0 75, Kristina 4:241 - trömsbacka ,0 77, ,0 Disponeneten ,4 113, ,5 2 30,0 Kristina 4:241 - alberga bost ,0 55, ,0 Gruvdrängen ,3 59, Täljstenen ,8 68, ,1 38 Rotekarlen ,5 71, Klampenborg ,0 76, ,0 13 Vargen ,0 82, Konstmästaren ,8 75, , Borgmästaren ,4 51, ,4 20 meden ,6 tadsträdgården ,4 73, , , ,

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2007. Salabostäder

Årsredovisning 2007. Salabostäder Årsredovisning 2007 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer