Årsredovisning Salabostäder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010. Salabostäder"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 abostäder alabostäder

3 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 9 Balansräkning Kassaflödesanalys Noter till resultat- och balansräkning Revisionsberättelse/Granskningsrapport Fastighetsområden Bostadslägenheter Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Belopp inom parentes avser föregående år. 3

4 4

5 Förvaltningsberättelse AB tyrelsen för AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten under tiden tyrelse tyrelsen, utsedd av ala kommun, har haft följande sammansättning t.o.m : Ordinarie uppleanter Bo Ericsson (m) ordf. Per Palfelt (m) Hans Eljansbo (m) vice ordf. Per-Olof Palm (kd) Lollo köllermark (kd) Anders Wigelsbo (c) Maila Pettersson (c) Kjell Vilén (c) Urban öderström (m) Gustaf Eriksson (c) t.o.m Bo Kihlström (s) Alf Ekebom (s) Inger Ibohm (s) Alaittin Temur (s) Kerstin Vindahl-Jansson (s) usan ultane Ali (s) ven Viklund (v) Dick Forsberg (s) Åke Johansson (m) fr.o.m t.o.m Mikael Johansson (m) fr.o.m Kommunfullmäktige beslutade att entlediga styrelse och suppleanter från och med och välja sju nya ledamöter och sju personliga suppleanter i styrelsen för tiden från och med enligt följande: Ordinarie Glenn Andersson (s) ordf. Kristina Nyberg (s) v.ordf. Peter Kraft (mp) ven Viklund (v) Mårten Öhrström (c) Bo Ericsson (m) Carola Gunnarsson (c) Arbetstagarrepresentanter Elisabet Ekström (KTF) Hans Andersson (Ledarna) Gunnar Palm (Fastighets) Tomas Jansson (Fastighets ers.) Ordinarie revisorer Peter öderman, auktoriserad revisor Glenn Andersson, (s) lekmannarevisor Revisorssuppleanter Johan Tingström, auktoriserad revisor Tage Nygård, (m) lekmannarevisor uppleanter Kerstin Vindahl-Jansson (s) Tomas Calissendorff (s) Monica Laakso (s) Gunnar Forsgren (sbä) Pernilla Kahn (m) Hans Eljansbo (m) Anders Wigelsbo (c) beslutade Kommunfullmäktige om befrielse för Glenn Andersson från uppdraget som lekmannarevisor samt att till lekmannarevisor och ersättare för åren välja: Ordinarie Ersättare Bengt Åkesson, (s) lekmannarevisor Agneta elling, (s) lekmannarevisor Verkställande direktör Ulf Holmqvist var bolagets verkställande direktör fram till ammanträden tyrelsen har hållit 4 styrelsemöten. Årsstämma hölls den 15 juni Organisationsanslutningar ABO Företaget är medlem i veriges Allmännyttiga Bostadsföretag FATIGO Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation HBV Husbyggnadsvaror HBV Ek Förening Ägare ala kommun äger samtliga aktier i bolaget. Vision, mål och affärsidé Bolagets föremål och ändamål s bolagsordning beskriver företagets föremål och ändamål. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom ala kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen. Vision, fokuserade mål, anvisningar och ramar Bolaget arbetar i enlighet med beslut i KF 70/2009 med en långsiktig ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Detta är utgångspunkten för allt arbete i ala kommun. Mål Målet med verksamheten är att vara alas bästa fastighetsföretag med bra service. De ekonomiska målen är att skapa en långsiktig ekonomi i företaget med god soliditet för att klara framtida samhällsförändringar och underhållsbehov samt att ge beslutad avkastning på ägarens satsade kapital. Viktiga händelser under 2010 Organisationsförändring Bolaget har under året delat upp fastighetsbeståndet i två förvaltningsområden, Norra området och ödra om- 5

6 rådet. Två förvaltare har nu ansvar för respektive område där också personalansvar ingår. amtliga fastighetsskötare, fastighetstekniker och värmetekniker ansvarar för olika fastigheter/områden. Konstmästaren 12 Renoveringen av avloppsstammarna med den s.k. strumpmetoden färdigställdes under året. tamparen 1 Ombyggnationen av de tre punkthusen på Dammgatan fortskrider. Under året färdigställdes Dammgatan 11 och inflyttning kunde ske första oktober. I maj påbörjades ombyggnationen av Dammgatan 9 och beräknad inflyttning är första mars I september fattade styrelsen beslut om ombyggnation av Dammgatan 13 med byggstart i mars Värme och ventilation Delar av fastighetsbeståndet har under året utrustats med frekvensstyrda fläktar för att förbättra inomhusklimatet. Under 2011 kommer arbetet att fortsätta. Hyror Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen träffade parterna en överenskommelse från 1 januari 2010 avseende höjning av utgående hyror med 2,8 % för bostadslägenheter, garage, bilplatser samt lokaler. Uthyrning De senaste fem årens utveckling av vakanta lägenheter och varierad befolkningsmängd: Antal lägenheter Vakanser, antal Vakanser, % 0,8 0,9 0,15 0,3 1,8 Hyresförluster, tkr Befolkning Ungdomskontrakt* * infört tyrelsen beslutade 2002 att inga nya kontrakt med ungdomsrabatter tecknas. Marknadsinsatser Bolaget erbjuder fast internetuppkoppling till hyresgästerna genom samarbete med alanet AB. Hyresgästerna har också möjlighet att teckna avtal genom Com-Hem som ombesörjer bolagets TV-kanaler i det digitala nätet. Kunder och marknad Bolagets marknad är ala kommun med (21 499) invånare. Befolkningsökningen uppgick 2010 till 36 personer. Antalet personer som flyttade in till kommunen under 2010 var 969 personer vilket kan jämföras med personer under Antalet utflyttande från kommunen 2010 var 946 personer, att jämföra med 819 personer Totala antalet lägenheter i flerbostadshus i kommunen är 4 053, varav bolaget äger och förvaltar lägenheter vid 2010 års utgång (2 781). Bolaget äger därmed ca 69 % av beståndet i flerbostadshus. Av det totala bostadsbeståndet (10 445) i kommunen utgör bolagets bostäder ca 26 %. Genom bolagets dominans på hyresrättsmarknaden har det en ledande och ansvarsfull roll. Av lägenhetsbeståndet finns ca 200 lägenheter i kommunens ytterområden. De första lägenheterna uppfördes i början på 1950-talet i kvarteret tamparen 1 och omfattade 141 lägenheter. Av bolagets lägenhetsbestånd uppfördes 1500 lägenheter under miljonprogrammet, det vill säga från början av 1960-talet och till mitten av 1970-talet. Under senare delen av 1980-talet och under 1990-talet byggdes och förvärvades 178 lägenheter i centrala ala. Ytterligare 62 lägenheter har tillkommit genom nyproduktion under 2000-talet. Bolaget har under året genomfört en del förändringar för att tillmötesgå kunderna, bl.a. utökade telefon- och besökstider samt infört ett nytt felhanteringssystem. Organisation Personal Vid verksamhetsårets slut hade bolaget 37,05 årsarbetare. Heltid Deltid Tjänstemän 8 7 1,55 1,55 Fastighetsskötare ,5 0,5 Fastighetstekniker ,05 2,05 Fördelning män/kvinnor Män Kvinnor Tjänstemän 2 2 7,55 6,55 Fastighetsskötare 10,5 9,5 5 6 Fastighetstekniker ,5 22,5 12,55 12,55 Kompetensutveckling Utbildningar under 2010 Förvaltarutbildning katter och redovisning - ABO Dokumenterad liftutbildning Camfil filterskola 10 personer har deltagit i en eller flera av utbildningarna under året. Arbetsmiljö och friskvård yftet med personalvårdsförmåner är att ge personalen möjlighet att bibehålla en god hälsa, förebygga förslitningsskador samt att skapa trivsel och gemenskap. Några exempel på aktiviteter är gymnastik, styrketräning, bowling, racketsporter, vanligt förekommande lagidrotter, spinning, thai chi, qigong m.fl. 6

7 Friskvård innefattar olika behandlingar som är avstressande, som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som uppkommit i samband med ensidigt arbete. Hälsoundersökning erbjuds alla anställda vart tredje år. Detta sker i samarbete med företagshälsovård. Ekonomi Förhandlingarna med Hyresgästföreningen angående hyrorna för 2011 strandade. Efter förlikningsförslag från Hyresmarknadskommittén enades parterna om att höja hyrorna med 3,2 % fr.o.m Inför kommande år kommer det att krävas åtgärder för att stabilisera ekonomin både med utgångspunkt från årsbokslutet samt den nya lagstiftningen. Kvalitetspolicy tyrelsen har tagit beslut om en kvalitetspolicy. Helhetssynen på kvalitet omfattar såväl våra lägenheter som köpta tjänster och material. Kontinuerlig utveckling, korta beslutsvägar och väl utarbetade rutiner för kvalitetsstyrning, där alla tar ansvar i samverkan, ska ge bolaget nöjda kunder. Miljö Miljöpolicy Bolagets miljöpolicy är vägledande för samtliga anställda i det dagliga arbetet och ställer krav på ett aktivt engagemang i miljöfrågor. Verksamheten skall anpassas till ekologiskt sunda system och därigenom skapa en uthållig och god livsmiljö för hyresgäster och andra som vistas i företagets områden. Kretsloppstänkande och resurssnåla lösningar skall beaktas i all verksamhet som företaget bedriver. Bolagets miljöarbete är i linje med kommunens arbete med miljöfrågor. En miljö- och kvalitetssäkring av hela verksamheten är ständigt pågående. Miljödeklarerade fastigheter Bolagets samtliga fastigheter är miljödeklarerade. Inventeringen finns samlad på bolagets huvudkontor där våra hyresgäster kan se vilka material som finns i respektive fastighet. Inventeringen har också medfört en smidighet vid till- och ombyggnation då detta är ett myndighetskrav att vid ombyggnationsåtgärder redovisa fastighetens materialinnehåll. En årlig revidering av miljöinventeringen utförs på åtgärdade fastigheter. Minska mängden avfall Arbetet med att använda miljöanpassat material är ständigt pågående och är alltid ett krav på bolaget och våra entreprenörer. Bolaget har ett 20-tal egna miljöbodar där minst elva fraktioner sorteras. Under 2010 har sophanteringen setts över. Hanteringen av restavfall och bioavfall sköts numera av kommunen. amtliga miljöbodar har anpassats till den nya hanteringen. Under 2011 kommer även förpackningsinsamlingen att ses över. orterat avfall hos bolaget i kilo 2010 är enligt nedan Tidningar kg kg Glas kg kg Porslin, lampor kg kg Plåt kg kg Hårdplast kg kg Mjukplast kg kg måbatterier kg kg Pappersförpackningar kg kg TOTALT kg kg Energihushållning Fjärrvärme utgör basen i bolagets energikonsumtion. Uppvärmningen av bostäderna i centrala ala sker till största delen med fjärrvärme från ala-heby Energi AB. Nästan alla övriga fastigheter uppvärms med biobränsle. om alas klart största bostadsbolag har ett stort ansvar att bidra till minskad klimatpåverkan. Under 2009 har bolaget antagit ABO energiutmaning att minska energiförbrukningen med 20 % från 2007 års förbrukning till Detta innebär att bolaget intensifierar arbetet för att minska energianvändningen i beståndet. I delar av bostadsbeståndet har frekvensstyrda fläktar installerats, ombyggnation av värmecentraler till nya energisnåla värmeväxlare skett och närvarostyrd belysning installerats. I samarbete med HEAB, ett helägt bolag i HE- koncernen, har bolaget påbörjat ett arbete för att minska energiförbrukningen totalt. Fastigheter, investeringar och finansiering Fastigheter Bolaget har under året genomfört en intern värdering av fastighetsbeståndet. Värderingen har skett på ett enhetligt sätt med en värderingsmetod baserad på fastigheternas driftnetto. Värderingen påvisade inte några väsentliga över- eller undervärden varför bolaget i årets bokslut inte genomför några upp- eller nedskrivningar av fastigheternas bokförda värden. Investeringar Renoveringen av kvarteret tamparen 1 kommer att pågå ytterligare ett år med en totalrenovering av tre punkthus på Dammgatan 9, 11 och 13. tyrelsen fattade i september 2010 beslut om att investera i nytt värmesystem i kvarteren krået 2, 3 och 4 (Dalhem), med bl.a. nya värmeväxlare i varje lägenhet och totalrenovering av undercentraler. Åtgärderna kommer att minska antalet vattenskador och ge ett bättre inomhusklimat. Totala investeringar 2010 är tkr ( tkr) varav maskiner och inventarier 0 tkr (63 tkr). 7

8 Underhåll Bolagets långsiktiga plan för planerat underhåll följs, dock med någon förskjutning. Under året utfördes underhåll för tkr ( tkr). Det fördelar sig på lägenhetsunderhåll tkr ( tkr) och övrigt underhåll tkr ( tkr). Planerat underhåll under året har bl.a. utförts på följande fastigheter: Fastighet, Åtgärd Hela beståndet Delar av beståndet Myntet 1 Färnebo Prästgård 2:2 Kaplanen 1 Dolomiten 2 Kaplanen 1 Bogmästaren 16 Disponenten 1 Jakobsberg 3 Fältspaten 1 Åkra 2 töten 1 Jakobsberg 3 Ombyggnad miljöstugor. Installation av frekvensstyrda fläktar. Byte entrépartier. Utvändig målning. Byte kylar storkök. PCB-sanering. Modernisering hiss. Modernisering hiss. Utvändig målning. Installation av vattenrening i värmesystem. Installation av vattenrening i värmesystem. Modernisering värmecentral. Modernisering värmecentral. Modernisering värmecentral. Finansiella risker Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet. På grund av bolagets dominans på hyresmarknaden finns en ökad risk för vakanser vid eventuella konjunkturnedgångar. Försäkringar Fastigheterna är försäkrade till fullvärde hos Globen Försäkringar fr.o.m och skadedjursförsäkring är tecknad hos Anticimex. Finansiering Bolaget har antagit en finanspolicy där bolaget skall eftersträva att binda lånen till fast ränta. Minst 50 % av lånestocken skall ha en längre räntebindningstid än 6 månader. Räntebindning till Lånebelopp Andel av lån % Rörligt/3mån % % % % % % % Genomsnittsräntan för 2010 var 2,65 % (2,95 %). Framtid De allmännyttiga bostadsbolagen står inför nya utmaningar under 2011 och framåt genom den nya lagstiftningen som avser kommunägda bostadsbolag samt att Hyreslagen förändras. I och med den nya lagstiftningen så förväntas bolagen att agera på en mer affärsmässig grund med bl.a. övergång till avkastningskrav utifrån branschpraxis och risk. Vad detta innebär för bolaget återstår att se utifrån vad ägaren, kommunen, beslutar om avseende avkastningskrav, bostadsbyggande m.m. Femårsöversikt Belopp i Mkr Ekonomi Balansomslutning 666,1 637,0 593,7 563,8 572,6 Omsättning 164,2 158,9 153,4 149,7 143,6 Underhåll 22,5 24,3 19,7 27,5 26,3 Driftkostnader 109,2 103,6 95,7 89,4 87,3 Fastighetsskatt 4,6 4,1 3,5 3,0 3,5 Avskrivningar 12,5 11,2 10,6 10,5 10,4 Finansiella intäkter 0,2 0,2 0,5 1,5 1,4 Finansiella kostn. 15,3 16,3 23,7 19,8 15,8 Resultat före skatt 0,2-1,0 0,5 1,0 1,7 oliditet (%) 7,0 7,1 7,9 8,4 8,1 Likviditet (%) 65,6 63,5 16,2 81,6 166,1 Personal Medeltal anställda 37,05 35,05 35,05 35,65 43,9 Arvoden och löner 13,6 13,5 13,1 12,0 13,3 Resultat och ställning Bolagets resultat före skatt är plus 246 tkr vilket är 551 tkr bättre än föregående år men 766 tkr lägre än budgeterat. Ombyggnationen av punkthusen i kvarteret tamparen 1, som påbörjades 2009 och där ett av tre hus färdigställts under 2010, belastar resultatet med 221 tkr. I kvarteret Konstmästaren 12 har renoveringen av avloppsstammar belastat resultatet med 415 tkr. Driftkostnaderna har för 2010 överskridit budgeten med tkr vilket till stor del beror på ökade kostnader för försäkringsskador, värme, entreprenadkostnader för fastighetsskötsel och städ, materialinköp samt köpta tjänster för reparationer av bostäder. En del underhållsåtgärder har flyttats fram i underhållsplanen vilket ger ett överskott mot budget på tkr. Räntorna har för 2010 legat på en fortsatt låg nivå vilket medfört ett överskott mot budgeten på tkr. Efter återförd uppskjuten skatt på tkr är resultatet för 2010 plus tkr. Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel ,98 Årets vinst , ,04 tyrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 0,00 att i ny räkning överförs , ,04 Enligt Förordning (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag får utdelning från allmännyttiga bostadsföretag högst motsvara den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med ett tillägg av en procentenhet. Utdelningen får dock inte överstiga bostadsföretagets resultat för föregående räkenskapsår. 8

9 Resultaträkning Not Nettoomsättning Hyresintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga förvaltningsintäkter umma nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader 4, 5, Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar umma fastighetskostnader Bruttoresultat Övriga ränteintäkter tatliga bostadsbyggn.subv. (räntebidrag) Räntekostnader och liknande resultatposter umma resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster katt på årets resultat Årets vinst/förlust

10 Balansräkning Not Tillgångar 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Pågående ny- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar umma anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank umma omsättningstillgångar umma tillgångar

11 Not Eget kapital och skulder 1 Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st. aktier med kvotvärde kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets förlust/vinst umma eget kapital Avsättningar Uppskjutna skatteskulder umma avsättningar Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut umma långfristiga skulder Kortfristiga skulder kulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter umma kortfristiga skulder umma eget kapital och skulder tällda säkerheter Ansvarsförbindelser

12 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Utrangeringar Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringen av rörelsekapital Ökning/minskning fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Avyttring av anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptaget lån/kredit Amortering av skuld Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 Noter Not. 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med uppställningsformen i Redovisningsrådets rekommendation nr 7, avseende indirekt kassaflöde. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Vid värdering av fastigheterna tillämpas ABO:s rekommendation om nedskrivning av fastigheter. Detta innebär att värderingen har skett på ett enhetligt sätt med en värderingsmodell baserad på fastigheternas driftnetto. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt görs i sin helhet enligt balansräkningsmetoden på alla temporära differenser som uppkommer mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet på tillgångar och skulder. Den huvudsakliga temporära differensen uppkommer från avskrivningar på byggnader och underskottsavdrag. En skattesats om 26,3 % har använts vid beräkningen av uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattningen det är troligt att framtida skattemässiga resultat kommer att kunna kvittas mot de temporära skillnaderna. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Vid större underhållsåtgärder används metoden för redovisning av reservdelar i enlighet med Bokföringsnämndens uttalande BFN U 90:13. De ersatta delarna utrangeras till bokfört värde och underhållsåtgärderna aktiveras. Avskrivning sker efter bedömning av åtgärdernas nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar. Följande avskrivningssatser tillämpas: Inventarier 20% Maskiner 20% Kabel-TV installation 10% Byggnader 1,5% törre underhållsåtgärder 3% Värdering av tillgångar och skulder - Fordringar har värderats till det belopp varmed de beräknas inflyta. - kulder har värderats enligt högsta värdets princip. Periodisering har skett i enlighet med god redovisningssed. Leasingavtal amtliga leasingavtal redovisas, oavsett om de är finansiella eller operationella, som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Not. 2 Hyresintäkter inkl outhyrda objekt I nettoomsättningen ingår intäkter från Bostäder Lokaler Övrigt Avgår rabatter (underhållsrabatter) umma Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt umma umma Not. 3 Övriga förvaltningsintäkter El Övr förvaltningsintäker umma Not. 4 Driftkostnader Fastighetsskötsel och städ Reparationer Taxebundna kostnader Uppvärmning Administration Övriga driftkostnader umma Not. 5 Ersättning till revisorer Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget katterådgivning Övriga tjänster umma Not. 6 Utgifter för årets underhållsåtgärder Lägenhetsunderhåll Övrigt underhåll umma underhållsåtgärder Not. 7 Planenliga avskrivningar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Maskiner Inventarier 6 18 umma planenliga avskrivningar

14 Not. 8 Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Administrativ personal 7,55 6,55 Fastighetsskötare 5 6 Totalt antal kvinnor 12,55 12,55 Administrativ personal 2 2 Fastighetsskötare 10,5 9,5 Fastighetstekniker Totalt antal män 24,5 22,5 Totalt 37,05 35,05 Löner och ersättningar har uppgått till tyrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Allmän visstidsanställning Totala löner och ersättningar ociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader, varav för styrelse 0 tkr (0 tkr) och verkställande direktören 198 tkr (251 tkr) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Kapitalförsäkring avseende direktpension har utbetalts med 388 tkr. tyrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balans- män balans- män dagen dagen tyrelseledamöter % % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare % % jukfrånvaro Total sjukfrånvaro 2,03 % 5,48 % - långtidssjukfrånvaro 0 % 46,18 % - sjukfrånvaro för män 2,28 % 3,00 % - sjukfrånvaro för kvinnor 1,55 % 9,94 % - anställda - 29 år 3,46 % 8,26 % - anställda år 2,18 % 3,30 % anställda 50 år - 1,56 % 8,04 % Not. 9 katt på årets resultat Uppskjuten skatt umma Not. 10 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - Investeringar Försäljningar o. utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Avskrivningar Försäljningar o. utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Utgående bokfört värde byggnad Utgående bokfört värde mark Taxeringsvärden Not. 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not. 12 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

15 Not. 13 Pågående ny- och ombyggnad Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året betald ränta Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Not. 14 Andelar i intresseföretag Antal Kvot Bokfört andelar värde värde ABO Byggnadsförs AB umma 70 Not. 19 Upplåning Räntebärande skulder Långfristiga kulder till kreditinstitut Kortfristiga kulder till kreditinstitut umma räntebärande skulder Förfallotider Långfristiga skulder med löptid över 5 år kulder till kreditinstitut umma Not. 15 Hyres- och kundfordringar Hyresfordringar Kundfordringar umma Not. 16 Övriga fordringar HBV Fastighetsskatt 0 5 Övrig fordran umma Not. 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Övriga förutbetalda kostnader och uppslupna intäkter umma Not. 18 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Reservfond Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång umma bundet eget kapital vid årets utgång Not. 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntor Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda hyror Upplupen moms Övriga poster umma Not. 21 tällda säkerheter kulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar umma ställda säkerheter Not. 22 Ansvarsförbindelser FATIGO umma ansvarsförbindelser Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Utdelning Årets resultat umma fritt eget kapital vid årets utgång

16 16

17 Revisionsberättelse Till årstämman i Aktiebolag Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i verige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räktenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. om underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i verige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Granskningsrapport Till årstämman i Aktiebolag Org nr Jag har granskat verksamheten i Aktiebolag för räkenskapsåret Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har utgått från de direktiv bolagets ägare fattat samt att verksamheten håller sig inom de ramar som bolagsordningen anger. Jag anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkstallande direktören. Det skall dock noteras att bolagets fastighetsbestånd är relativt ålderstiget och är i behov av underhållsåtgärder under kommande år. I dagsläget finns små marginaler att möta ökande driftskostnader och ökande räntekostnader. Jag känner därför en oro över bolagets ekonomiska utveckling framöver. ala den 16 mars 2011 Bengt Åkesson Av fullmäktige i ala kommun utsedd lekmannarevisor ala den 16 mars 2011 Peter öderman Auktoriserad revisor 17

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

2008 g in visn o rsred Å

2008 g in visn o rsred Å Årsredovisning 2008 Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 2 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Org nr 864500-0459 Årsredovisning för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder för räkenskapsåret

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsredovisning 2009 AB GotlandsHem AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsstämma hålls i Erlanderska rummet, Wisby Hotel, Visby Tisdagen den 8 april 2010 kl 11:00 INNEHÅLL Sidan 2009 i sammandrag 3 VDs rapport

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005.

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. Foto: Roxx ÅRSREDOVISNINGAR 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4-5 Koncernresultaträkning 7 Koncernbalansräkning 8-9 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2008 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Solatum har fortsatt arbetet med energieffektivisering. Något av det som hänt under 2008 Målning av fasad,

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2009 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Något av det som hänt under 2 0 0 9 Uppfräschad fasaddekoration, Ramsele Underhållsarbete i värmecentral,

Läs mer