Power Shift Sverige 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Power Shift Sverige 2013"

Transkript

1 Power Shift Sverige

2 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2013 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 7 Kommunikation... 7 Power Shift 2013 konferensen... 8 Deltagare... 8 Lindsberg... 8 Lära-känna-lekar... 9 Art Café Inspirationskvällen Lösningsworkshop Kampanjworkshop Open Space Open Mic Aktionen Avslutningssession Sammanställning Exponering och synlighet Ekonomisk redovisning Utvärdering deltagare Utvärdering volontärer Utsikter och framtidsplaner

3 Sammanfattning Visionen för PUSH Sverige är att skapa en rörelse där unga har möjlighet att på olika sätt vara med och påverka sin egen framtid. Power Shift är en ungdomskonferens som har arrangerats världen över de senaste 5 åren. I år genomfördes för första gången ett Global Power Shift som involverade deltagare från 134 länder. Konferensen har sitt ursprung i klimatrörelsen och som namnet antyder vill de unga arrangörerna shift power från fossilt till förnybart och från äldre till yngre. Power Shift Sverige samlade 103 deltagare till kursgården Lindsberg utanför Falun den 6-8 september Årets konferens genomfördes med stöd bland annat av EU-projektet Youth in Action. Planeringen ägde rum från maj fram till konferensens start. Projektgruppen utgjordes av medlemmar från nätverket PUSH Sverige. För marknadsföring användes främst digitala kanaler såsom Facebook, Twitter, Youtube och My News Desk. Konferensen inleddes med en inspirationskväll där bakgrunden till Power Shift och årets breda internationella sammanhang, helgens program och årets tema ekonomi presenterades. Fyra inbjudna föreläsare berättade om ekonomi, tillväxt, pengar, fossilindustrin och hur klimatförändringarna redan idag drabbar Sverige. Andra dagen inleddes med olika inspirerande lösningsworkshops utifrån temat ekonomi. Under eftermiddagen fick deltagarna själva sätta agendan i formatet Open Space. Under konferensens sista dag presenterades de diskussioner och kampanjidéer som uppkommit och/eller vidareutvecklats under föregående dag. Material till en inspirerande kampanjfilm från Power Shift spelades in och aktionsförberedelser inför rapportsläppet från IPCC några veckor senare genomfördes. Helgen avslutades med en internationell utblick i vad som händer inom internationell klimatpolitik på FN- och EU-nivå, samt hur man som ung kan vara med och påverka beslutsprocesser. Enligt utvärderingarna angav 95 % av deltagarna att de kommer fortsätta engagera sig i hållbarhetsfrågor. 83 % av de svarande uttryckte att Power Shift har ändrat deras möjlighet att kunna påverka politiker gällande hållbarhet och att de tycker de fått fler verktyg att förändra. 3

4 Summary The vision for PUSH Sweden is to create a movement where youth have the possibility to influence their own future. Power Shift is a youth conference that has been arranged across the globe the past five years. This year a Global Power Shift was arranged for the first time with participants from 134 countries. The conference comes from the climate movement and the name suggest the youth organisers wants to shift of power from fossils fuels to renewable energy and from adults to youth. Power Shift Sweden gathered 103 participants at the venue Lindsberg just outside of Falun the 6-8th of September This year s conference was made possible thanks to financial support from the EUproject Youth in Action. The planning was taking place from May up until the start of the conference and the project team consisted of members from the network PUSH Sweden. The communication has mainly been done through digital channels such as Facebook, Twitter, YouTube and My News Desk The conference was kicked-off with an inspirational evening where the background of Power Shift, this year s wide international context as well as this year s theme economy, was presented. Four invited speakers held interesting lectures on economy, growth, money, the fossil industry and how climate change is already affecting Sweden. The second day started off with inspirational solution-focused workshops on the theme of economics. In the afternoon the agenda was formed through Open Space. The result from the Open Space was presented on the last day of the conference. Material for an inspiring video from Power Shift was recorded and preparations for actions that were to take place during the IPCC release were made. The weekend ended with an international perspective of climate policy on UN and EU level and how youth can influence decision making. According to the survey 95% of the participants announced that they will continue to engage in sustainable issues. 83% answered that Power Shift had given them tools to make an impact and changed their ability to influence politicians concerning sustainability. 4

5 Syfte Den gemensamma visionen för PUSH Sverige och Power Shift Sverige är att skapa en rörelse där unga har möjlighet att på olika sätt vara med och påverka sin egen framtid. Syftet med ungdomskonferensen Power Shift Sverige är: Att vara en naturlig mötesplats för klimatintresserade unga i Sverige Att inspirera unga till att agera i klimat-, energi- och hållbarhetsfrågor Att erbjuda kunskap, diskussioner och verktyg Att skapa en enad och långsiktig ung hållbarhetsrörelse Bakgrund Power Shift är en ungdomskonferens som har arrangerats världen över de senaste fem åren. Konferensen har sitt ursprung i klimatrörelsen och som namnet antyder vill arrangörerna shift power från fossilt till förnybart och från äldre till yngre. Det gemensamma med alla olika Power Shift är att de arrangeras av unga för unga, samt att de är till för att dela erfarenheter. Ofta avslutas konferenserna med genomförande av en stor aktion. I Sverige har Power Shift arrangerats två gånger tidigare. Utöver dessa har det varit Power Shifts i Canada, USA, Frankrike, Storbritannien, Italien, Ukraina, Ryssland, Tyskland, Indien, Australien och Nya Zeeland. I år breddades Power Shift-rörelsen ännu mer genom satsningen Global Power Shift. I juni 2013 arrangerades för första gången ett internationellt Power Shift, där 500 deltagare från 135 länder samlades i Istanbul för en vecka av träning och nätverkande (fas 1). Fortsättningen på detta engagemang sker i respektive länder och benämns som fas 2 av Global Power Shift. Power Shift Sverige har under två år byggt upp ett nätverk av ungdomar runt om i Sverige. Under 2013 bildades nätverket PUSH Sverige (Plattformen där Unga Samarbetar för Hållbarhet), som är en paraplyorganisation för ungdomar och deras organisationer. PUSH Sverige kommer framöver att arrangera Power Shift Sverige, vilken är tänkt att utgöra nätverkets årliga mötesplats ett tillfälle att lära känna unga från olika delar av landet och dela erfarenheter och idéer med varandra. 5

6 Power Shift 2013 vägen fram Organisation Projektledarna från Power Shift 2012 arbetade under vinter- och vårmånaderna 2013 med en ansökan om projektmedel från ungdomsstyrelsen. Därmed fanns redan nära halva projektbudgeten för Power Shift 2013 på plats när planeringen drog igång under våren. I maj skedde förarbete och fysiska planeringsmöten med PUSH-medlemmar där årets tema på Power Shift och grova upplägg planerades. Några av deltagarna på dessa initiala möten fortsatte att engagera sig i projektgruppen. Planeringen drog igång i full kraft i juni 2013 och fortlöpte över sommarmånaderna fram tills att konferensen gick av stapeln 6 september. Planeringen koordinerades av projektledarna Lovisa Lundgren och Johanna Lakso. Johanna började som en mentor men klev under arbetet in som en andra projektledare. Projektgruppen har bestått av en kärngrupp på 6-8 personer som till en början inte hade tydligt uttalade ansvarsroller, utan arbetade efter intresse och förmåga inom de olika områdena program, sponsring, kommunikation och logistik. Under juli tilldelades projektgruppens medlemmar tydliga ansvarsroller som programansvarig, kommunikationsansvarig och logistikansvarig. PUSH Sveriges kassör ansvarade för bokföring och fakturering. Förberedelsearbetet skedde genom mer eller mindre regelbundna Skypemöten och vid tillfälle har delar av projektgruppen träffats fysiskt. Under stora delar av planeringsperioden hölls veckliga Skypemöten där grupperna inrapporterade om arbetsgången och beslut om föreläsare med mera kunde tas. Projektgruppen förstärktes sista tiden innan konferensen med hjälp från andra PUSHmedlemmar och under själva konferensen bidrog ytterligare 11 volontärer till att genomförandet. Hög arbetsbelastning i kombination med många andra sommarplaner utgjorde en av de stora utmaningarna för årets projektgrupp. Att planera konferensen under sommarmånaderna gjorde det även svårare att få tag i föreläsare och sponsorer. Projektledare för Power Shift tillsattes relativt sent, vilket gjorde att kunskapsöverföringen från tidigare Power Shift skedde parallellt med planeringen. Inför Power Shift 2014 rekommenderas att två projektledare tillsätts tidigt, förslagsvis januari Vidare bör tydlig och tidig rekrytering av projektgruppsmedlemmar ske så att arbetet med konferensen kan komma igång på allvar i mars Tydliga och tidiga ansvarsroller såsom programansvarig, ekonomiansvarig, kommunikationsansvarig och logistikansvarig, rekommenderas varmt. 6

7 Samarbeten Årets konferens genomfördes med stöd av EU projektet Youth in Action som stödjer ungdomsprojekt som främjar ett starkt medborgarskap både nationellt och inom EU. Konferensen fick även stöd av den lokala kommunen, Falu kommun, samt det lokala studiefrämjandet som hjälpte till med ljudutrustning och projektorer. Dessutom finansierades konferensen med pengar från organisationerna WWF, Fältbiologerna, samt med kaffe och te från Kahls. Utan dessa samarbeten hade konferensen inte varit möjlig att genomföra och vi är mycket tacksamma för det förtroende och stöd vi har fått. Kommunikation Sedan tidigare Power Shifts fanns hemsidan den har kontinuerligt uppdaterats med information om plats och tid för årets konferens samt med information om programmet. Det nystartade nätverket PUSH Sverige utgjorde i år en plattform för att nå ut ytterligare med budskapet via hemsidan med nyhetsuppdateringar, blogginlägg samt nyhetsbrev. Digitala kanaler såsom Facebook, Twitter, Youtube och My News Desk användes för att marknadsföra eventet både genom Power Shift och PUSH Sverige. En kort film 1 om årets konferens spreds också via dessa kanaler. Ett sjuttiotal organisationer och ett nittiotal skolor runt om i Sverige, mestadels i Dalarnas, kontaktades via mejl och ombads sprida budskapet bland sina medlemmar/elever och sprida bifogad flyer digitalt eller fysiskt. Det togs även fram affischer och flyers som distribuerades runtom i landet. I augusti och september publicerades pressmeddelanden på My News Desk som dessutom skickades till tidningar. Morgonen på konferensens inledande dag inleddes med att två av arrangörerna av intervjuades i P4 Dalarna om evenemanget. 1 Se filmen på YouTube: 7

8 Power Shift 2013 konferensen Deltagare I årets konferens deltog 104 personer (vilket kan jämföras med 197 personer 2012 och 146 personer 2011). Deltagandet var fördelat i följande kategorier: 6 organisatörer, 70 deltagare, 11 volontärer, 5 föreläsare och 12 workshopledare. Representanter fanns från alla tre storstadsregioner och med en geografisk utspridning av deltagare från mindre och större orter mellan Malmö och Umeå. Representationen av deltagare från trakten kring Falun och norra Sverige var lägre än i resten av landet. Deltagarna var mellan 17 och 30 år gamla med en genomsnittsålder på 23 år. Anledningen till att antalet deltagare var mindre i år kan bero på att det är svårare att ta sig till en kursgård utanför Falun, än vad det är att ta sig till en lokal mitt i centrala Göteborg eller Stockholm, där tidigare års konferenser varit placerade. Vidare kan tidpunkten för konferensen haft en påverkan på antalet deltagare. Konferensen ägde rum några veckor tidigare än föregående år, vilket innebar att Power Shift ägde rum första helgen efter terminsstarten för universitetsstudenter. Dessutom avbröts en del kommunikationsinsatser de sista veckorna före konferensen då vi fick ett sent besked om att det bara fanns sovplatser för ca 100 personer och inte de 200 vi först blivit lovade. Lindsberg Power Shift 2013 anordnades på Lindsberg, en kursgård i Bergslagen strax utanför Falun. Den solfångarprydda kursgården har en ekologisk profil och ligger i ett naturskönt område som blivit utsett till världsarv av FN-organet UNESCO. Boende och mat ingick i priset för konferensen och endast ett fåtal deltagare valde att inte på bo Lindsberg. Då det inte fanns sängar till samtliga deltagare rekommenderades alla att ha med luftmadrass eller liggunderlag och sovsäck. 8

9 Maten under konferensen planerades och inhandlades av personalen på Lindsberg och var uteslutande vegetarisk med mycket ekologiska eller närodlade råvaror. Vid tillagning av samtliga måltider närvarade minst en representant från Lindsberg tillsammans med volontärer från Power Shift. Projektgruppen hade även hjälp av volontärer med diskning och städning av kursgården. Personalen på Lindsberg hade det yttersta ansvaret för säkerheten på kursgården och gick under nätterna ronder för att garantera tryggheten. Varje morgon hölls ett kort avstämningsmöte mellan projektgruppens kontaktperson mot Lindsberg och personal på Lindsberg. Transport till och från Lindsberg stod deltagarna själva för, de flesta valde att ta tåg till Falun där de bytte till Dalatrafiks lokalbuss för att ta sig sista biten till Lindsberg. För att underlätta för deltagarna lades information om transportsätt upp på Power Shifts hemsida. Där uppmanades deltagarna även att annonsera om sin restid på Facebook för att redan på ditvägen sammanstråla med andra deltagare. För de som åkte i bilar rekommenderades skjutsgruppen för samordning av resor. Den enda transport som ordnades av Power Shifts projektgrupp var en buss från Lindsberg till Faluns centralstation vid konferensens slut. Detta för att möjliggöra för deltagare att vara med på konferensens avslutning och hinna med tåg från Falun. Lära-känna-lekar Eftersom konferensens deltagare kom från olika håll och organisationer inleddes helgen med att lära känna varandra och team builda genom en rad olika lekar. Lekarna som genomfördes var hejarklacken, som byggde på den gamla klassiska sten-sax-påse-leken och pepparkaksgubbarna. Deltagarna fick även lära känna varandra genom Speed-dating, där de efter givet tema under 30 sekunder fick berätta för varandra om en favoritefterrätt, ett sommarminne, eller hur man lättast får upp ett piano till tredje våningen. Övriga lekar som genomfördes var tvärt om leken där man ska svara fel på enkla ja och nej frågor samt Pinocchio. Pinocchio är en ringlek där en deltagare börjar flytta sin ena fot intill grannens fot som måste flytta denna berörda fot intill sin grannes fot och så vidare. De som fortfarande hade lek och energi kvar i kroppen fortsatte efter en paus med improvisationsövningar, vilket avslöjade en hel del teatertalang bland konferensens deltagare. Över lag verkade lekarna mycket uppskattade, det var dessutom en stor bonus att kunna vara utomhus i en vacker trädgård. 9

10 Art Café Liksom tidigare år gavs det utrymme åt kreativt skapande på Power Shift Art Shift är ett koncept inom Power Shift som bygger på att man genom konst och kultur av olika slag kan förändra människors föreställningar/världsbild och vidga människors perspektiv. Detta är något som behövs vid en samhällsomställning. På årets konferens yttrade sig Art Shift genom ett Art Café, där deltagarna fick trycka tröjor och måla egna tröjtryck. Där fann också en syhörna, massor av olika konstnärsmaterial och ett kamerastativ för den fotografiskt intresserade. Det som användes mest var pennor, papper, tyger och målarfärg. Till Art Café kunde deltagare även dra sig för att slappna av, samtala eller planera över kaffe eller te. Inspirationskvällen Projektledarna Johanna Lakso och Lovisa Lundgren inledde inspirationskvällen och hälsade välkomna till årets konferens samt presenterade temat ekonomi och programmet för helgen. Johanna återkopplade från förra årets Power Shift och den vision som då togs fram och överlämnades till framtidskommissionen. Det gjordes bland annat genom att sammanfatta regeringens slutgiltiga resultat och hur förslagen från förra årets Power Shift kommit och inte kommit fram i rapporten. Lovisa berättade sedan om Power Shifts framväxt, om årets stora satsning Global Power Shift och hur Power Shift Sverige länkas till denna internationella rörelse. Hon berättade även om Global Power Shifts första fas som ägde rum i Istanbul juni 2013 och hur svenska delegationen sammanlänkades till den Europeiska regionen. Inspirationskvällen fortskred sedan genom att deltagarna fick en inblick i dagens ekonomiska system. Fokus låg på hur systemet fungerar samt vilka konsekvenser det har för människor och natur. Utmaningarna presenterades av inbjudna föreläsare med olika infallsvinklar och tankar kring dagens system. Alla föreläsarna presenteras med en längre text på nästa sida. Inspirationskvällen avslutades med att visa en film från Global Power Shift 2013 för att sprida positiv energi till deltagarna. Kvällen mynnade sedan med energi från boende på Lindsberg ut i ett spontant och gungande dansgolv. 10

11 Föreläsare Erik Pihl Erik Pihl är energiforskare, framtidsanalytiker och lajvare. Han är doktor i energi och miljö från Chalmers, har jobbat med förnybar energi och bland annat forskat på de globala begränsningarna för koncentrerande solkraft (CSP). Alla pratar om den. Alla vill ha den. Staterna vill ha den i sin BNP och vi andra på bankkontot. Nästan alla politiker säger att de har en politik som ger tillväxt, till och med miljöpolitiker, som pratar om "grön tillväxt". Går detta ihop med att oljan blir dyrare, naturresurser som fisk och skog minskar, att vi fortsätter förorena och klimatet förändras? Kan vi byta dagens miljöförstörande ekonomi mot en som förbrukar och förorenar mindre, men där vi ändå är mycket rikare? Utifrån läget på jordens resurser så gick Erik Pihl igenom den verkliga grunden för världsekonomin och vart den är på väg. En genomgång av frågan som nästan ingen lyfter: är fortsatt tillväxt möjligt och önskvärt? En fråga med många och komplicerade delsvar, men ändå en tydlig riktning. Jannie Staffansson Jannie Staffansson studerar på Chalmers och aktiv i ungdomsorganisationen Saminuorra, som representerar urfolkens rättigheter i Norden. Samer är Sveriges, Norges, Finlands och Rysslands urfolk - men även Europas enda urfolk. Deras traditionella huvudsakliga näring är renskötsel och innebar även att vi är ett nomadfolk - d.v.s. att vi flyttade mellan stora områden tillsammans med renen. Som renskötare vistas man i naturen under långa dagar och under alla slags av väder, vilket innebär att man blir skicklig på att läsa av vädret, naturen och djuren. Man blir känd med naturen, marken och lär sig om vad som är normalt och ovanligt. Renskötare och samer ser idag stora skillnader i naturen och renens beteende. Av erfarenhet, information vi fått återberättade av de äldre och då vi lever nära naturen så märker vi dessa förändringar klimatförändringar - vardagligen. Under denna föreläsning delade Jannie sin kunskap om hur vi påverkas av klimatförändringarna. 11

12 Föreläsare Yoshi Frey Yoshi Frey har tidigare arbetat inom finansbranschen i Tyskland och har under flera år aktivt informerat om det skuldbaserade penningsystemets negativa konsekvenser, samt vilka möjliga reformer som skulle kunna åtgärda problemen. Positiva Pengar tror att det är svårt att åstadkomma en hållbar utveckling så länge de pengar vi använder skapas genom skuld, i samband med att någon tar ett lån. Eftersom skulden ska återbetalas med ränta krävs konstant ekonomisk tillväxt, vilket riskerar att utarma jordens resurser. Yoshi kommer att berätta om hur pengar skapas och till vilket pris det gör idag. Han kommer även att tillsammans med Sussi (Positiva pengar) och Erik (JAK Medlemsbank) hålla en workshop på lördag förmiddag som heter Vem ska skapa pengar. Olivia Linander Olivia Linander är egenföretagare, student och klimatkämpe. Hon är en av eldsjälarna bakom organisationen PUSH Sverige och är duktig på att göra film, skriva texter och engagera andra. I somras deltog hon i Global Power Shift och jobbar nu som en flitig kampanjsamordnare år 350.org. Vill vi verkligen att våra pengar ska investeras i fossila bränslen som olja, kol och gas? Är det inte dags att kraftsamla mot fossilbranschen? Olivia tycker att det är dags för en kraftfull kampanj för flytta våra pengar, att divestera! Höstens stora klimatkampanj heter Fossil Free, och drivs av PUSH Sverige i samarbete med 350.org. Olivia kommer guida dig igenom dennapå Power Shift får du lära dig om idéerna bakom denna internationella kampanj, och har möjlighet att vara med och planera höstens aktiviteter! Vill du bli inspirerad redan innan du kommer till Lindsberg? Se filmen Do the Math! 12

13 Workshops Lösningsworkshop Under lördagsförmiddagen fick konferensdeltagarna möjlighet att utmana sina tidigare föreställningar om samhälle, ekonomi, arbete och konsumtion genom att aktivt delta och diskutera i workshops. Varje deltagare kunde gå på tre olika workshops utav sex möjliga. Våra workshops presenteras nedan. Finns det lokala pengar? Pengar var från början ett hjälpmedel för att utbyta varor och tjänster i ett samhälle. Under denna workshop diskuterades bland annat hur pengar kan bidra till ett hållbart lokalsamhälle och vad en komplementär valuta är för något. Därefter introducerade Stephen Hinton (Omställningsrörelsen) och Sara Nelson (Planet Blå) valutan ITK för workshopdeltagarna genom praktiska övningar. Vem ska skapa pengar? Pengar tror de flesta att de skapas av staten genom Riksbanken, men idag uppstår pengar i form av skuld när någon tar ett lån på banken. Denna skuld läggs på framtiden och kräver en ökad resursanvändning som utarmar planeten. Workshopen utgjordes av en spännande och utmanande diskussion om pengar och samhälle, och hölls av Erik Johansson (JAK) och Sussi Ekelin (Positiva pengar). 13

14 Hur bör vi arbeta i framtiden? Vi jobbar allt mer och får mindre tid till familj och vänner. Många människor mår dåligt och blir utbrända för att de jobbar för mycket. Men varför finns det samtidigt arbetslösa? Kan den gröna omställningen skapa nya hållbara jobb? Vad ska vi jobba med i framtiden? Och hur mycket bör vi egentligen jobba? Dessa stora frågor diskuterades under workshop 3, ledd av Linus Pettersson (PUSH Sverige) och Lorentz Tovatt (Grön Ungdom). Vad är hållbar konsumtion? Utsläppen i Sverige minskar enligt miljöministern, men i dessa beräkningar inkluderas inte de utsläpp som vi svenskar bidrar till genom vår konsumtion. Att konsumera verkar vara nyckeln för att ta sig ur en ekonomisk kris, men till vilket pris förbrukar vi jordens resurser? Mattias Jägerskog (Skjutsgruppen), Linus Källander och Elsa Fries (Dyrare mat) höll en workshop där det funderades kring begreppet hållbar konsumtion. Kan vi förändra systemet? Dagens ekonomiska system får mycket kritik för hur det leder oss att tänka och agera. Spelreglerna bygger på kvartalsrapporter och ständig tillväxt, vilket leder till ett ohållbart kortsiktigt tänk. Rebecka Carlsson (Lindsberg) och Olivia Linander (PUSH Sverige) inspirerade workshopdeltagarna till nya tankebanor genom att ställa frågan: Kan vi skapa en helt ny ekonomi? Och i så fall, hur då? Hur investerar vi hållbart? Har du funderat på hur dina pengar investeras? Hur investerar företag och offentlig sektor sina pengar? Finns det några alternativa banker om man vill investera hållbart? Amanda Haworth (Carbon Disclosure Projects) och Göran Wiklund (Ekobanken) höll i en workshop som handlade om investering och marknadsföring, och hur detta hänger ihop med samhället. 14

15 Kampanjworkshop Den svenska delegationen till Global Power Shift fick lära sig en rad verktyg för planering av kampanjer och aktioner. De bästa lärdomarna från Global Power Shift sammanställdes av projektledarna till Power Shift till en kampanjworkshop som alla deltagare fick vara med på. Dagarna innan Power Shift lärdes kampanjworkshopen ut till åtta volontärer på PUSH Sveriges strategidag som i sin tur höll workshopen på konferensen. Konferensens deltagare delades upp i fyra mindre grupper med två till fyra workshopledare från PUSH Sverige. Under workshopen fick deltagarna utgående från egna exempel på aktioner eller kampanjer gå igenom ett antal steg. Dessa steg innehöll allt från att konkretisera det övergripande målet till att göra en lista över de krafter som verkar för och emot kampanjen. Workshopens innehåll beskriva mer i detalj på nästa sida. Syftet med workshopen var att ge deltagarna en grund att stå på och en verktygslåda att använda vid organisering av framtida kampanjer och projekt. Deltagarna gavs möjligheter att sedan ytterligare praktisera dessa kunskaper på under Open Space som hölls senare på eftermiddagen 15

16 Kampanjstrategi Mål och vision För att planera en kampanj behöver vi veta var vi vill komma. Så det första och viktiga steget är att formulera en vision och ett mål. Visionen är ofta större och mer oprecisa, och det är ofta svårt att nå visionen med endast en kampanj. Målet och delmålen med kampanjen bör vara mer specifika. Till hjälp vid formuleringen har du SMART-kriterier: Specifikt, Mätbart, Ambitiöst, Realistiskt och Tidsbestämt. Budskap Hur vi paketerar och ramar in våra budskap får stor påverkan på hur bra vi lyckas med vad vi vill åstadkomma. Det handlar om att anpassa buskapet efter mottagaren, och om att definiera problemet, de som påverkas, samt våra lösningar på problemet. Ofta är det viktigt att kommunicera Varför vi gör som vi gör snarare än Hur vi gör det. Ett effektivt budskap med FRAMES: Frame the issue Reframe opponent s story & Reinforce ours Accessible to the audience Meme Emotional Simple & Short Maktanalys Metoden går ut på att analysera vilka krafter som i dagsläget verkar för och emot er kampanjidé. Genom att med en sifferskala bedöma styrkan i varje kraft (för och emot) ger summorna en indikation på hur troligt det är att förändringen sker och kampanjen lyckas. Vidare får man en överblick över vad som kan behöva göras för att neutralisera eller vända krafter emot kampanjen. Taktik Digitala kampanjer: Online och offline kampanjer har olika styrkor. När man skapar en kampanj kan det därför vara bra att försöka växla mellan dem. Om man till exempel samlar en grupp och gör något spektakulärt, kan man filma eller fota det för att fler ska få vetskap om problemet och er vision. Nivåer av engagemang: Innan man startar en kampanj kan det vara bra att fundera igenom på vilket sätt olika personer kan bli engagerade i kampanjen, och hur man kan avancera i engagemang om man känner att detta är en fråga som även de brinner för. Börja med att göra en engagemangsstege, där du tydligt visar på vilka sätt man kan bli involverad i kampanjen. Genomslag i media: För att lyckas synas och höras, är det fördelaktigt att skapa kreativa aktioner som media blir intresserade av att rapportera om. Några framgångsfaktorer för att synas i media är att skapa kreativa och extraordinära event, att ha ett starkt och tydligt budskap, att använda kändisar, att sammanlänka med andra event och att skriva en intresseväckande rubrik på pressmeddelandet. Gör gärna efterforskningar på journalister för att hitta de som bevakar din fråga. 16

17 Open Space Efter kampanjworkshopen fortsatte eftermiddagen i temat aktion genom en tretimmarssession av Open Space. Open Space är en kreativ mötesform där deltagarna själva bestämmer vad de vill prata om. Idén kommer ifrån Harryson Owen som upptäckte att deltagare på stora konferenser, är som mest engagerade och har som mest givande diskussionerna under pauserna. Därför gavs Power Shifts deltagare friheten att diskutera de ämnen som de fann mest intressanta. Ämnena, vilka kunde vara redan påbörjade projektidéer eller andra reflektioner och idéers som dykt upp under konferensen, togs upp i helgrupp i början av Open Space. Den deltagare som tog upp ett ämne till diskussion var också den som höll i samtalet. Deltagare som inte initierat ett särskilt ämne var under passen fria att delta i de samtal de fann mest intressanta. Open Space innebär mycket eget ansvar och lyder under fyra principer och en lag: Fyra principer: (1) Vilka som än kommer är rätt personer. (2) Vad som än händer är det enda som kunde hända. (3) När det än börjar är det rätt tid. (4) När det är slut så är det slut Lag - Använd fötterna: Om du som deltagare upptäcker att du befinner dig i en situation där du varken lär dig eller kan bidra med något har du eget ansvar för att flytta dig till en annan plats, till exempel till en annan diskussionsgrupp Resultaten från dessa parallella möten kan vara alltifrån fördjupad kunskap i det ämne som diskuterats, det kan vara en idé om en kampanj, en idé om debattartikel, evenemang eller till och med en färdig kampanjplan eller debattartikel. Denna mötesform är ett bra och avslappnat sätt att möta människor, att tillåtas vara kreativa, och även för att hitta nya personer att samarbeta med. 17

18 Under Open Space passet diskuterades bland annat bilfria städer och kampanjer för att öka cyklism, hur kommuner kan engagera sig mer i hållbarhetsarbete genom en kommunkamp. En grupp fördjupade sig i bankfrågor och det ekonomiska systemet, medan en annan pratade om ungas inflytande och tillgängliggörandet av klimat- och miljöfrågorna för en yngre målgrupp. Det samtalades om att organisera nationella odlingsnätverk och om artistisk aktivism genom teatergrupp och hållbarhetslajv. Under dessa intensiva timmar diskuterades även lokala valutor, det spånades kring debattartiklar och aktioner inför COP19 och kampanjer som och ring Reinfeldt och Fossil Free. Kampanjer och idéer som kom fram under Open Space fick sedan utrymme att presenteras under söndagen. Då gavs också tillfälle för fler att engagera sig och att visa sitt intresse för fortsatt arbete och samtal. Genom en praktisk tillämpning av tidsvalutan ITK (Ideell tidskupong), fick deltagarna visa sitt intresse för kampanjerna genom att ge dem olika valörer av tidskupongerna. De kampanjidéer som presenterades delades sedan också genom facebook, hemsida och nyhetsbrev. Alla PUSH Sveriges medlemmar har genom spridningen fått möjligheten att ta del utav och vara en del i resultat, diskussioner och kampanjer. Open Mic Lördagskvällen avrundades med underhållning. I delandets tecken arrangerades en open mic-kväll och alla deltagare inbjöds att framträda med vad helst de ville. Studiefrämjandet hade lånat ut högtalarsystem och mixerbord, och alla deltagare och volontärer slog sig ner på madrasser, kuddar och stolar i Stora Salen. Den begåvade singer/songwritern Rasmus från Holy Farmers värmde upp scenen med kända låtar framförda i egen stil, självackompanjerad på elgitarr. Han byttes av utav arrangören Annika Hagberg, som bl.a. framförde Emil Jensens visa Inte vackrast i världen till ära för alla inblandade i Power Shift. Annika bidrog därefter som konferencier för resten av kvällen. Efter att arrangörerna Johanna Lakso och Mårten Pella framfört Timbuktus låt Alla vill till Himmelen, lossnade det för resten av deltagarna och det ena spontana framträdandet efter det andra förgyllde kvällen. Någon timme senare sov de flesta i huset djupt. 18

19 Aktionen Aktionen bestod i förberedelser för två aktioner som senare kom att genomföras inför släppet att IPCC-rapportens första del: Ett klimatskrik och en ringningsaktion till politiker för att uppmärksamma och agera på den senaste klimatforskningen (kick-off för kampanjen och Ring Reinfeldt ). Klimatskrik genomfördes och deltagarna förberedde sig för ringningsaktionen genom att tänka igenom budskap och upplägg samt simulera samtal till politiker. Förberedelserna fotades och filmades, material kommer användas för att uppmärksamma stundande och pågående aktioner och kampanjer. Bilderna togs från balkong och markplan i idyllen i Lindsbergs trädgård - i den varma eftermiddagssolen med utsikt över gröna ängar, skog och vatten. Det gav på ett positivt och inspirerande sätt uttryck för naturens värde för människor och vikten av hållbarhet. Filmen som skapades av materialet publicerades på de båda hemsidorna. Avslutningssession Den sista programpunkten för helgen var avslutningssessionen. Deltagarna fick då lyssna på utblickar ifrån världen med perspektiv på Europa och Världen. De två inbjudna föreläsarna Lucy Patterson från nätverk PUSH Europé och David Collste från LSU som är representant i FN när det gäller hållbarhetsfrågor. Dessutom pratade Johanna Lakso om den svenska organisationen PUSH Sverige. 19

20 Lucy Patterson var med via Skype, då hon bor i Storbritannien, där hon är drivande inom PUSH Europe. PUSH Europe är en nätverksorganisation som erbjuder en plattform för dess medlemsorganisationer, som PUSH Sverige, runt om i Europa. Genom nätverket kan PUSH Europe matcha ihop grupper från olika länder i Europa för ett bättre samarbete och därmed höja vår gröna röst i flera länder samtidigt. PUSH Europe följer EU:s förhandlingar och driver stora, kampanjer som är gemensamma för alla medlemsorganisationer. Lucy berättade om de kampanjer som pågår nu på EU-nivå som riktar sig mot den fossila industrin. Hon lyfte även fram hur man som ung europeisk medborgare kan påverka EU. För att engagera sig i PUSH Europe kan man till att början registrera sig för deras nyhetsbrev på pusheurope.org. David Collste är Sveriges Ungdomsorganisationers (SLU) representant i hållbarhetsfrågor på global nivå. Han har jobbat för FN i New York och deltagit i en internationell konferens om hur ekonomiundervisningen bör ändras och hur den nya ekonomin ska föreverkligas. LSU tillsätter ett begränsat antal FN-representanter varje år, detta år är det två representanter i UNESCO och FN:s generalförsamling förutom David som är verksam i FN:s kommission för hållbar utveckling. Sedan 2001 och två år till har FN satt åtta stycken milleniemål. Därför pågår i dagsläget en ny, transparent process för att ta fram nya mål som David är med och påverkar. Därefter berättade Johanna Lakso om PUSH Sverige - nätverket som arrangerar klimatkonferensen Power Shift varje år. Utöver Power Shift vill PUSH Sverige också arrangera lokala träffar minst en gång per halvår, rekrytera fler medlemmar, utbilda dessa i engagemang och hållbarhet, samla all deras kompetens och ge unga mer utrymme att debattera och blogga. PUSH Sverige vill även ha en god relation till medlemsorganisationerna och utveckla den demokratiska organisationen. En ytterligare viktig aspekt är att sprida och publicera olika genomförda evenemang, samordna aktiviteter och koordinera deltagare till olika evenemang. PUSH Sverige stöttar gärna sina medlemmar och medlemsorganisationer att hitta resurser och sprida information! Stephen Hinton sammanfattade lärdomarna från den praktiska användningen av ITK-valutan och slutligen gick Johanna igenom olika viktiga händelser det kommande året: IPCC-konferensen i slutet av september, Dirty energy month 11/10-11/11, COY och COP, EU-valet nästa vår, Klimatriksdagen i Norrköping den 6-8 juni, de svenska valen i september 2014 och sedan Power Shift Johanna tipsade även om verktyg online som vi fått av Global Power Shift: campaigns.350.org, där en kan skapa namninsamlingar och mejllista, world.350.org/sweden och stories.350.org. Efter en avslutande peppande videohälsning från Carolina Kluft var det sedan dags för utvärdering och hemfärd för alla deltagare på årets Power Shift. 20

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Projektplan för Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Syfte IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

a. Mötesordförande YRKANDE: Att välja Linn Andersson till mötesordförande. BIFALL

a. Mötesordförande YRKANDE: Att välja Linn Andersson till mötesordförande. BIFALL 1 Klimatnätverkets årsmöte 2013-10-02 13:30 Nybohovsgränd 18, Stockholm 1. Mötets öppnande Mötet öppnas 11.42. 2. Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande YRKANDE: Att välja Linn Andersson till mötesordförande.

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Power Shift Sverige 2014

Power Shift Sverige 2014 Power Shift Sverige 2014 1 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2014 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 8 Kommunikation... 8 Power Shift 2014 konferensen... 9 Umeå Universitet och

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

Hållbar utveckling med fokus på entreprenörskap. Vad är ett hållbart entreprenörskap för dig?

Hållbar utveckling med fokus på entreprenörskap. Vad är ett hållbart entreprenörskap för dig? Hållbar utveckling med fokus på entreprenörskap Mikael Brändström, BioFuel Region (mikael.brandstrom@biofuelregion.se Syfte med dagens föreläsning Visa på globala drivkrafter som styr mot en hållbar utveckling

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

På upptäcksfärd i Frusna världar

På upptäcksfärd i Frusna världar På upptäcksfärd i Frusna världar Lärarhandledning Upptäck Abisko - väder och klimat Videofilm för barn i årskurs 4-6 om livet i nordligaste Sverige Följ med till Abisko, en ort i nordligaste Sverige. Här

Läs mer

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1 Hej! Här kommer en kort rapport om hur Korvfestivalen synts i digitala och sociala kanaler under första kvartalet samt fokus på i mars och själva festivalen. Korvfestivalens synlighet i Google under Q1

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Redovisning. Sharing Resources

Redovisning. Sharing Resources Redovisning Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth 21 deltagare från 15 länder och 10 prep team medlemmar från 3 länder deltog i Sharing resources, som gick av

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Slutrapport VoteIT Mix

Slutrapport VoteIT Mix Slutrapport VoteIT Mix 1. Inledning Nya tider och ny teknik leder till nya beteenden och nya sätt att mötas, detta ger oss nya hinder men främst nya möjligheter. För den unga generationen i Sverige och

Läs mer

Kvinnolobbyns nyhetsbrev

Kvinnolobbyns nyhetsbrev Kvinnolobbyns nyhetsbrev nr 3/2010 Julbrev från ordföranden 2010-12-19 Då var det dags igen att önska alla medlemmar i Lobbyn varma julhälsningar inför stundande jul och nyår! Under året som gått har Lobbyn;

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Högskolestuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Program for 7 9 oktober i Goteborg

Program for 7 9 oktober i Goteborg Program for 7 9 oktober i Goteborg WE RE BUILDING A GLOBAL MOVEMENT TO SOLVE THE CLIMATE CRISIS. Our online campaigns, grassroots organizing, and mass public actions are led from the bottom up by thousands

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Protokoll. Styrelsemöte 15/3, Örebro

Protokoll. Styrelsemöte 15/3, Örebro Protokoll Styrelsemöte 15/3, Örebro 1. Välkommen Sara hälsade välkommen och öppnade mötet. 2. Val av mötesunderlättare, tidshållare, sekreterare och justerare Mötesunderlättare: Ann. Sekreterare: Sara.

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 1 Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 Senast reviderat: 2013-10-05 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Internt arbete...1 Politiskt programarbete...3 Aktivismera mera!...3

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2010/2011 Stöd och projektmedel var hittar vi det? Lokalt, kommunala stöd/projektmedel eller andra lokala aktörer. Exempel i Malmö: Kulturexpressen

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Kompletterande handlingar

Kompletterande handlingar Kompletterande handlingar Innehåll Grön Ungdoms representant i Miljöpartiet i Stockholmsregionens valbrednings verksamhetsberättelse 3 Motion 1 DivesteraStockholmsregionen nu! 4 Årsbokslut 6 Representant

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN!

LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN! LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN! 1 6 Låt barnen leka sig till en bättre värld i er kommun! I leken är allt möjligt! Lek är något som förenar alla barn, vart vi än befinner oss. Hos

Läs mer

MÖTESPLATSEN FÖR ALLA SOM GILLAR ATT CYKLA

MÖTESPLATSEN FÖR ALLA SOM GILLAR ATT CYKLA Månadsbrev 0912 YA Arena Vi söker volontärer till bygget Svenska Cykeldagarna 2009 Cykelgalan stannar kvar i Jönköping! Nytt på Cykelklubben.se MÖTESPLATSEN FÖR ALLA SOM GILLAR CYKELKLUBBEN.SE MÖTESPLATSEN

Läs mer

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013 I DIN VARDAG NR. 3 - OKTOBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN ETT SAMARBETE FÖR

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org

Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Den här modulen har som mål att bidra till lärares kontinuerliga

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Lathund fö r kömmunikatiön kring kampanjen ACT nöw för climate justice.

Lathund fö r kömmunikatiön kring kampanjen ACT nöw för climate justice. Lathund fö r kömmunikatiön kring kampanjen ACT nöw för climate justice. Innehållsförteckning Syfte och mål med kampanjen: 2 Hur: 2 Press: 3 Kampanjens grafiska profil 4 Bilder: 4 Webbplats: 5 Sociala medier:

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer