Power Shift Sverige 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Power Shift Sverige 2013"

Transkript

1 Power Shift Sverige

2 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2013 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 7 Kommunikation... 7 Power Shift 2013 konferensen... 8 Deltagare... 8 Lindsberg... 8 Lära-känna-lekar... 9 Art Café Inspirationskvällen Lösningsworkshop Kampanjworkshop Open Space Open Mic Aktionen Avslutningssession Sammanställning Exponering och synlighet Ekonomisk redovisning Utvärdering deltagare Utvärdering volontärer Utsikter och framtidsplaner

3 Sammanfattning Visionen för PUSH Sverige är att skapa en rörelse där unga har möjlighet att på olika sätt vara med och påverka sin egen framtid. Power Shift är en ungdomskonferens som har arrangerats världen över de senaste 5 åren. I år genomfördes för första gången ett Global Power Shift som involverade deltagare från 134 länder. Konferensen har sitt ursprung i klimatrörelsen och som namnet antyder vill de unga arrangörerna shift power från fossilt till förnybart och från äldre till yngre. Power Shift Sverige samlade 103 deltagare till kursgården Lindsberg utanför Falun den 6-8 september Årets konferens genomfördes med stöd bland annat av EU-projektet Youth in Action. Planeringen ägde rum från maj fram till konferensens start. Projektgruppen utgjordes av medlemmar från nätverket PUSH Sverige. För marknadsföring användes främst digitala kanaler såsom Facebook, Twitter, Youtube och My News Desk. Konferensen inleddes med en inspirationskväll där bakgrunden till Power Shift och årets breda internationella sammanhang, helgens program och årets tema ekonomi presenterades. Fyra inbjudna föreläsare berättade om ekonomi, tillväxt, pengar, fossilindustrin och hur klimatförändringarna redan idag drabbar Sverige. Andra dagen inleddes med olika inspirerande lösningsworkshops utifrån temat ekonomi. Under eftermiddagen fick deltagarna själva sätta agendan i formatet Open Space. Under konferensens sista dag presenterades de diskussioner och kampanjidéer som uppkommit och/eller vidareutvecklats under föregående dag. Material till en inspirerande kampanjfilm från Power Shift spelades in och aktionsförberedelser inför rapportsläppet från IPCC några veckor senare genomfördes. Helgen avslutades med en internationell utblick i vad som händer inom internationell klimatpolitik på FN- och EU-nivå, samt hur man som ung kan vara med och påverka beslutsprocesser. Enligt utvärderingarna angav 95 % av deltagarna att de kommer fortsätta engagera sig i hållbarhetsfrågor. 83 % av de svarande uttryckte att Power Shift har ändrat deras möjlighet att kunna påverka politiker gällande hållbarhet och att de tycker de fått fler verktyg att förändra. 3

4 Summary The vision for PUSH Sweden is to create a movement where youth have the possibility to influence their own future. Power Shift is a youth conference that has been arranged across the globe the past five years. This year a Global Power Shift was arranged for the first time with participants from 134 countries. The conference comes from the climate movement and the name suggest the youth organisers wants to shift of power from fossils fuels to renewable energy and from adults to youth. Power Shift Sweden gathered 103 participants at the venue Lindsberg just outside of Falun the 6-8th of September This year s conference was made possible thanks to financial support from the EUproject Youth in Action. The planning was taking place from May up until the start of the conference and the project team consisted of members from the network PUSH Sweden. The communication has mainly been done through digital channels such as Facebook, Twitter, YouTube and My News Desk The conference was kicked-off with an inspirational evening where the background of Power Shift, this year s wide international context as well as this year s theme economy, was presented. Four invited speakers held interesting lectures on economy, growth, money, the fossil industry and how climate change is already affecting Sweden. The second day started off with inspirational solution-focused workshops on the theme of economics. In the afternoon the agenda was formed through Open Space. The result from the Open Space was presented on the last day of the conference. Material for an inspiring video from Power Shift was recorded and preparations for actions that were to take place during the IPCC release were made. The weekend ended with an international perspective of climate policy on UN and EU level and how youth can influence decision making. According to the survey 95% of the participants announced that they will continue to engage in sustainable issues. 83% answered that Power Shift had given them tools to make an impact and changed their ability to influence politicians concerning sustainability. 4

5 Syfte Den gemensamma visionen för PUSH Sverige och Power Shift Sverige är att skapa en rörelse där unga har möjlighet att på olika sätt vara med och påverka sin egen framtid. Syftet med ungdomskonferensen Power Shift Sverige är: Att vara en naturlig mötesplats för klimatintresserade unga i Sverige Att inspirera unga till att agera i klimat-, energi- och hållbarhetsfrågor Att erbjuda kunskap, diskussioner och verktyg Att skapa en enad och långsiktig ung hållbarhetsrörelse Bakgrund Power Shift är en ungdomskonferens som har arrangerats världen över de senaste fem åren. Konferensen har sitt ursprung i klimatrörelsen och som namnet antyder vill arrangörerna shift power från fossilt till förnybart och från äldre till yngre. Det gemensamma med alla olika Power Shift är att de arrangeras av unga för unga, samt att de är till för att dela erfarenheter. Ofta avslutas konferenserna med genomförande av en stor aktion. I Sverige har Power Shift arrangerats två gånger tidigare. Utöver dessa har det varit Power Shifts i Canada, USA, Frankrike, Storbritannien, Italien, Ukraina, Ryssland, Tyskland, Indien, Australien och Nya Zeeland. I år breddades Power Shift-rörelsen ännu mer genom satsningen Global Power Shift. I juni 2013 arrangerades för första gången ett internationellt Power Shift, där 500 deltagare från 135 länder samlades i Istanbul för en vecka av träning och nätverkande (fas 1). Fortsättningen på detta engagemang sker i respektive länder och benämns som fas 2 av Global Power Shift. Power Shift Sverige har under två år byggt upp ett nätverk av ungdomar runt om i Sverige. Under 2013 bildades nätverket PUSH Sverige (Plattformen där Unga Samarbetar för Hållbarhet), som är en paraplyorganisation för ungdomar och deras organisationer. PUSH Sverige kommer framöver att arrangera Power Shift Sverige, vilken är tänkt att utgöra nätverkets årliga mötesplats ett tillfälle att lära känna unga från olika delar av landet och dela erfarenheter och idéer med varandra. 5

6 Power Shift 2013 vägen fram Organisation Projektledarna från Power Shift 2012 arbetade under vinter- och vårmånaderna 2013 med en ansökan om projektmedel från ungdomsstyrelsen. Därmed fanns redan nära halva projektbudgeten för Power Shift 2013 på plats när planeringen drog igång under våren. I maj skedde förarbete och fysiska planeringsmöten med PUSH-medlemmar där årets tema på Power Shift och grova upplägg planerades. Några av deltagarna på dessa initiala möten fortsatte att engagera sig i projektgruppen. Planeringen drog igång i full kraft i juni 2013 och fortlöpte över sommarmånaderna fram tills att konferensen gick av stapeln 6 september. Planeringen koordinerades av projektledarna Lovisa Lundgren och Johanna Lakso. Johanna började som en mentor men klev under arbetet in som en andra projektledare. Projektgruppen har bestått av en kärngrupp på 6-8 personer som till en början inte hade tydligt uttalade ansvarsroller, utan arbetade efter intresse och förmåga inom de olika områdena program, sponsring, kommunikation och logistik. Under juli tilldelades projektgruppens medlemmar tydliga ansvarsroller som programansvarig, kommunikationsansvarig och logistikansvarig. PUSH Sveriges kassör ansvarade för bokföring och fakturering. Förberedelsearbetet skedde genom mer eller mindre regelbundna Skypemöten och vid tillfälle har delar av projektgruppen träffats fysiskt. Under stora delar av planeringsperioden hölls veckliga Skypemöten där grupperna inrapporterade om arbetsgången och beslut om föreläsare med mera kunde tas. Projektgruppen förstärktes sista tiden innan konferensen med hjälp från andra PUSHmedlemmar och under själva konferensen bidrog ytterligare 11 volontärer till att genomförandet. Hög arbetsbelastning i kombination med många andra sommarplaner utgjorde en av de stora utmaningarna för årets projektgrupp. Att planera konferensen under sommarmånaderna gjorde det även svårare att få tag i föreläsare och sponsorer. Projektledare för Power Shift tillsattes relativt sent, vilket gjorde att kunskapsöverföringen från tidigare Power Shift skedde parallellt med planeringen. Inför Power Shift 2014 rekommenderas att två projektledare tillsätts tidigt, förslagsvis januari Vidare bör tydlig och tidig rekrytering av projektgruppsmedlemmar ske så att arbetet med konferensen kan komma igång på allvar i mars Tydliga och tidiga ansvarsroller såsom programansvarig, ekonomiansvarig, kommunikationsansvarig och logistikansvarig, rekommenderas varmt. 6

7 Samarbeten Årets konferens genomfördes med stöd av EU projektet Youth in Action som stödjer ungdomsprojekt som främjar ett starkt medborgarskap både nationellt och inom EU. Konferensen fick även stöd av den lokala kommunen, Falu kommun, samt det lokala studiefrämjandet som hjälpte till med ljudutrustning och projektorer. Dessutom finansierades konferensen med pengar från organisationerna WWF, Fältbiologerna, samt med kaffe och te från Kahls. Utan dessa samarbeten hade konferensen inte varit möjlig att genomföra och vi är mycket tacksamma för det förtroende och stöd vi har fått. Kommunikation Sedan tidigare Power Shifts fanns hemsidan den har kontinuerligt uppdaterats med information om plats och tid för årets konferens samt med information om programmet. Det nystartade nätverket PUSH Sverige utgjorde i år en plattform för att nå ut ytterligare med budskapet via hemsidan med nyhetsuppdateringar, blogginlägg samt nyhetsbrev. Digitala kanaler såsom Facebook, Twitter, Youtube och My News Desk användes för att marknadsföra eventet både genom Power Shift och PUSH Sverige. En kort film 1 om årets konferens spreds också via dessa kanaler. Ett sjuttiotal organisationer och ett nittiotal skolor runt om i Sverige, mestadels i Dalarnas, kontaktades via mejl och ombads sprida budskapet bland sina medlemmar/elever och sprida bifogad flyer digitalt eller fysiskt. Det togs även fram affischer och flyers som distribuerades runtom i landet. I augusti och september publicerades pressmeddelanden på My News Desk som dessutom skickades till tidningar. Morgonen på konferensens inledande dag inleddes med att två av arrangörerna av intervjuades i P4 Dalarna om evenemanget. 1 Se filmen på YouTube: 7

8 Power Shift 2013 konferensen Deltagare I årets konferens deltog 104 personer (vilket kan jämföras med 197 personer 2012 och 146 personer 2011). Deltagandet var fördelat i följande kategorier: 6 organisatörer, 70 deltagare, 11 volontärer, 5 föreläsare och 12 workshopledare. Representanter fanns från alla tre storstadsregioner och med en geografisk utspridning av deltagare från mindre och större orter mellan Malmö och Umeå. Representationen av deltagare från trakten kring Falun och norra Sverige var lägre än i resten av landet. Deltagarna var mellan 17 och 30 år gamla med en genomsnittsålder på 23 år. Anledningen till att antalet deltagare var mindre i år kan bero på att det är svårare att ta sig till en kursgård utanför Falun, än vad det är att ta sig till en lokal mitt i centrala Göteborg eller Stockholm, där tidigare års konferenser varit placerade. Vidare kan tidpunkten för konferensen haft en påverkan på antalet deltagare. Konferensen ägde rum några veckor tidigare än föregående år, vilket innebar att Power Shift ägde rum första helgen efter terminsstarten för universitetsstudenter. Dessutom avbröts en del kommunikationsinsatser de sista veckorna före konferensen då vi fick ett sent besked om att det bara fanns sovplatser för ca 100 personer och inte de 200 vi först blivit lovade. Lindsberg Power Shift 2013 anordnades på Lindsberg, en kursgård i Bergslagen strax utanför Falun. Den solfångarprydda kursgården har en ekologisk profil och ligger i ett naturskönt område som blivit utsett till världsarv av FN-organet UNESCO. Boende och mat ingick i priset för konferensen och endast ett fåtal deltagare valde att inte på bo Lindsberg. Då det inte fanns sängar till samtliga deltagare rekommenderades alla att ha med luftmadrass eller liggunderlag och sovsäck. 8

9 Maten under konferensen planerades och inhandlades av personalen på Lindsberg och var uteslutande vegetarisk med mycket ekologiska eller närodlade råvaror. Vid tillagning av samtliga måltider närvarade minst en representant från Lindsberg tillsammans med volontärer från Power Shift. Projektgruppen hade även hjälp av volontärer med diskning och städning av kursgården. Personalen på Lindsberg hade det yttersta ansvaret för säkerheten på kursgården och gick under nätterna ronder för att garantera tryggheten. Varje morgon hölls ett kort avstämningsmöte mellan projektgruppens kontaktperson mot Lindsberg och personal på Lindsberg. Transport till och från Lindsberg stod deltagarna själva för, de flesta valde att ta tåg till Falun där de bytte till Dalatrafiks lokalbuss för att ta sig sista biten till Lindsberg. För att underlätta för deltagarna lades information om transportsätt upp på Power Shifts hemsida. Där uppmanades deltagarna även att annonsera om sin restid på Facebook för att redan på ditvägen sammanstråla med andra deltagare. För de som åkte i bilar rekommenderades skjutsgruppen för samordning av resor. Den enda transport som ordnades av Power Shifts projektgrupp var en buss från Lindsberg till Faluns centralstation vid konferensens slut. Detta för att möjliggöra för deltagare att vara med på konferensens avslutning och hinna med tåg från Falun. Lära-känna-lekar Eftersom konferensens deltagare kom från olika håll och organisationer inleddes helgen med att lära känna varandra och team builda genom en rad olika lekar. Lekarna som genomfördes var hejarklacken, som byggde på den gamla klassiska sten-sax-påse-leken och pepparkaksgubbarna. Deltagarna fick även lära känna varandra genom Speed-dating, där de efter givet tema under 30 sekunder fick berätta för varandra om en favoritefterrätt, ett sommarminne, eller hur man lättast får upp ett piano till tredje våningen. Övriga lekar som genomfördes var tvärt om leken där man ska svara fel på enkla ja och nej frågor samt Pinocchio. Pinocchio är en ringlek där en deltagare börjar flytta sin ena fot intill grannens fot som måste flytta denna berörda fot intill sin grannes fot och så vidare. De som fortfarande hade lek och energi kvar i kroppen fortsatte efter en paus med improvisationsövningar, vilket avslöjade en hel del teatertalang bland konferensens deltagare. Över lag verkade lekarna mycket uppskattade, det var dessutom en stor bonus att kunna vara utomhus i en vacker trädgård. 9

10 Art Café Liksom tidigare år gavs det utrymme åt kreativt skapande på Power Shift Art Shift är ett koncept inom Power Shift som bygger på att man genom konst och kultur av olika slag kan förändra människors föreställningar/världsbild och vidga människors perspektiv. Detta är något som behövs vid en samhällsomställning. På årets konferens yttrade sig Art Shift genom ett Art Café, där deltagarna fick trycka tröjor och måla egna tröjtryck. Där fann också en syhörna, massor av olika konstnärsmaterial och ett kamerastativ för den fotografiskt intresserade. Det som användes mest var pennor, papper, tyger och målarfärg. Till Art Café kunde deltagare även dra sig för att slappna av, samtala eller planera över kaffe eller te. Inspirationskvällen Projektledarna Johanna Lakso och Lovisa Lundgren inledde inspirationskvällen och hälsade välkomna till årets konferens samt presenterade temat ekonomi och programmet för helgen. Johanna återkopplade från förra årets Power Shift och den vision som då togs fram och överlämnades till framtidskommissionen. Det gjordes bland annat genom att sammanfatta regeringens slutgiltiga resultat och hur förslagen från förra årets Power Shift kommit och inte kommit fram i rapporten. Lovisa berättade sedan om Power Shifts framväxt, om årets stora satsning Global Power Shift och hur Power Shift Sverige länkas till denna internationella rörelse. Hon berättade även om Global Power Shifts första fas som ägde rum i Istanbul juni 2013 och hur svenska delegationen sammanlänkades till den Europeiska regionen. Inspirationskvällen fortskred sedan genom att deltagarna fick en inblick i dagens ekonomiska system. Fokus låg på hur systemet fungerar samt vilka konsekvenser det har för människor och natur. Utmaningarna presenterades av inbjudna föreläsare med olika infallsvinklar och tankar kring dagens system. Alla föreläsarna presenteras med en längre text på nästa sida. Inspirationskvällen avslutades med att visa en film från Global Power Shift 2013 för att sprida positiv energi till deltagarna. Kvällen mynnade sedan med energi från boende på Lindsberg ut i ett spontant och gungande dansgolv. 10

11 Föreläsare Erik Pihl Erik Pihl är energiforskare, framtidsanalytiker och lajvare. Han är doktor i energi och miljö från Chalmers, har jobbat med förnybar energi och bland annat forskat på de globala begränsningarna för koncentrerande solkraft (CSP). Alla pratar om den. Alla vill ha den. Staterna vill ha den i sin BNP och vi andra på bankkontot. Nästan alla politiker säger att de har en politik som ger tillväxt, till och med miljöpolitiker, som pratar om "grön tillväxt". Går detta ihop med att oljan blir dyrare, naturresurser som fisk och skog minskar, att vi fortsätter förorena och klimatet förändras? Kan vi byta dagens miljöförstörande ekonomi mot en som förbrukar och förorenar mindre, men där vi ändå är mycket rikare? Utifrån läget på jordens resurser så gick Erik Pihl igenom den verkliga grunden för världsekonomin och vart den är på väg. En genomgång av frågan som nästan ingen lyfter: är fortsatt tillväxt möjligt och önskvärt? En fråga med många och komplicerade delsvar, men ändå en tydlig riktning. Jannie Staffansson Jannie Staffansson studerar på Chalmers och aktiv i ungdomsorganisationen Saminuorra, som representerar urfolkens rättigheter i Norden. Samer är Sveriges, Norges, Finlands och Rysslands urfolk - men även Europas enda urfolk. Deras traditionella huvudsakliga näring är renskötsel och innebar även att vi är ett nomadfolk - d.v.s. att vi flyttade mellan stora områden tillsammans med renen. Som renskötare vistas man i naturen under långa dagar och under alla slags av väder, vilket innebär att man blir skicklig på att läsa av vädret, naturen och djuren. Man blir känd med naturen, marken och lär sig om vad som är normalt och ovanligt. Renskötare och samer ser idag stora skillnader i naturen och renens beteende. Av erfarenhet, information vi fått återberättade av de äldre och då vi lever nära naturen så märker vi dessa förändringar klimatförändringar - vardagligen. Under denna föreläsning delade Jannie sin kunskap om hur vi påverkas av klimatförändringarna. 11

12 Föreläsare Yoshi Frey Yoshi Frey har tidigare arbetat inom finansbranschen i Tyskland och har under flera år aktivt informerat om det skuldbaserade penningsystemets negativa konsekvenser, samt vilka möjliga reformer som skulle kunna åtgärda problemen. Positiva Pengar tror att det är svårt att åstadkomma en hållbar utveckling så länge de pengar vi använder skapas genom skuld, i samband med att någon tar ett lån. Eftersom skulden ska återbetalas med ränta krävs konstant ekonomisk tillväxt, vilket riskerar att utarma jordens resurser. Yoshi kommer att berätta om hur pengar skapas och till vilket pris det gör idag. Han kommer även att tillsammans med Sussi (Positiva pengar) och Erik (JAK Medlemsbank) hålla en workshop på lördag förmiddag som heter Vem ska skapa pengar. Olivia Linander Olivia Linander är egenföretagare, student och klimatkämpe. Hon är en av eldsjälarna bakom organisationen PUSH Sverige och är duktig på att göra film, skriva texter och engagera andra. I somras deltog hon i Global Power Shift och jobbar nu som en flitig kampanjsamordnare år 350.org. Vill vi verkligen att våra pengar ska investeras i fossila bränslen som olja, kol och gas? Är det inte dags att kraftsamla mot fossilbranschen? Olivia tycker att det är dags för en kraftfull kampanj för flytta våra pengar, att divestera! Höstens stora klimatkampanj heter Fossil Free, och drivs av PUSH Sverige i samarbete med 350.org. Olivia kommer guida dig igenom dennapå Power Shift får du lära dig om idéerna bakom denna internationella kampanj, och har möjlighet att vara med och planera höstens aktiviteter! Vill du bli inspirerad redan innan du kommer till Lindsberg? Se filmen Do the Math! 12

13 Workshops Lösningsworkshop Under lördagsförmiddagen fick konferensdeltagarna möjlighet att utmana sina tidigare föreställningar om samhälle, ekonomi, arbete och konsumtion genom att aktivt delta och diskutera i workshops. Varje deltagare kunde gå på tre olika workshops utav sex möjliga. Våra workshops presenteras nedan. Finns det lokala pengar? Pengar var från början ett hjälpmedel för att utbyta varor och tjänster i ett samhälle. Under denna workshop diskuterades bland annat hur pengar kan bidra till ett hållbart lokalsamhälle och vad en komplementär valuta är för något. Därefter introducerade Stephen Hinton (Omställningsrörelsen) och Sara Nelson (Planet Blå) valutan ITK för workshopdeltagarna genom praktiska övningar. Vem ska skapa pengar? Pengar tror de flesta att de skapas av staten genom Riksbanken, men idag uppstår pengar i form av skuld när någon tar ett lån på banken. Denna skuld läggs på framtiden och kräver en ökad resursanvändning som utarmar planeten. Workshopen utgjordes av en spännande och utmanande diskussion om pengar och samhälle, och hölls av Erik Johansson (JAK) och Sussi Ekelin (Positiva pengar). 13

14 Hur bör vi arbeta i framtiden? Vi jobbar allt mer och får mindre tid till familj och vänner. Många människor mår dåligt och blir utbrända för att de jobbar för mycket. Men varför finns det samtidigt arbetslösa? Kan den gröna omställningen skapa nya hållbara jobb? Vad ska vi jobba med i framtiden? Och hur mycket bör vi egentligen jobba? Dessa stora frågor diskuterades under workshop 3, ledd av Linus Pettersson (PUSH Sverige) och Lorentz Tovatt (Grön Ungdom). Vad är hållbar konsumtion? Utsläppen i Sverige minskar enligt miljöministern, men i dessa beräkningar inkluderas inte de utsläpp som vi svenskar bidrar till genom vår konsumtion. Att konsumera verkar vara nyckeln för att ta sig ur en ekonomisk kris, men till vilket pris förbrukar vi jordens resurser? Mattias Jägerskog (Skjutsgruppen), Linus Källander och Elsa Fries (Dyrare mat) höll en workshop där det funderades kring begreppet hållbar konsumtion. Kan vi förändra systemet? Dagens ekonomiska system får mycket kritik för hur det leder oss att tänka och agera. Spelreglerna bygger på kvartalsrapporter och ständig tillväxt, vilket leder till ett ohållbart kortsiktigt tänk. Rebecka Carlsson (Lindsberg) och Olivia Linander (PUSH Sverige) inspirerade workshopdeltagarna till nya tankebanor genom att ställa frågan: Kan vi skapa en helt ny ekonomi? Och i så fall, hur då? Hur investerar vi hållbart? Har du funderat på hur dina pengar investeras? Hur investerar företag och offentlig sektor sina pengar? Finns det några alternativa banker om man vill investera hållbart? Amanda Haworth (Carbon Disclosure Projects) och Göran Wiklund (Ekobanken) höll i en workshop som handlade om investering och marknadsföring, och hur detta hänger ihop med samhället. 14

15 Kampanjworkshop Den svenska delegationen till Global Power Shift fick lära sig en rad verktyg för planering av kampanjer och aktioner. De bästa lärdomarna från Global Power Shift sammanställdes av projektledarna till Power Shift till en kampanjworkshop som alla deltagare fick vara med på. Dagarna innan Power Shift lärdes kampanjworkshopen ut till åtta volontärer på PUSH Sveriges strategidag som i sin tur höll workshopen på konferensen. Konferensens deltagare delades upp i fyra mindre grupper med två till fyra workshopledare från PUSH Sverige. Under workshopen fick deltagarna utgående från egna exempel på aktioner eller kampanjer gå igenom ett antal steg. Dessa steg innehöll allt från att konkretisera det övergripande målet till att göra en lista över de krafter som verkar för och emot kampanjen. Workshopens innehåll beskriva mer i detalj på nästa sida. Syftet med workshopen var att ge deltagarna en grund att stå på och en verktygslåda att använda vid organisering av framtida kampanjer och projekt. Deltagarna gavs möjligheter att sedan ytterligare praktisera dessa kunskaper på under Open Space som hölls senare på eftermiddagen 15

16 Kampanjstrategi Mål och vision För att planera en kampanj behöver vi veta var vi vill komma. Så det första och viktiga steget är att formulera en vision och ett mål. Visionen är ofta större och mer oprecisa, och det är ofta svårt att nå visionen med endast en kampanj. Målet och delmålen med kampanjen bör vara mer specifika. Till hjälp vid formuleringen har du SMART-kriterier: Specifikt, Mätbart, Ambitiöst, Realistiskt och Tidsbestämt. Budskap Hur vi paketerar och ramar in våra budskap får stor påverkan på hur bra vi lyckas med vad vi vill åstadkomma. Det handlar om att anpassa buskapet efter mottagaren, och om att definiera problemet, de som påverkas, samt våra lösningar på problemet. Ofta är det viktigt att kommunicera Varför vi gör som vi gör snarare än Hur vi gör det. Ett effektivt budskap med FRAMES: Frame the issue Reframe opponent s story & Reinforce ours Accessible to the audience Meme Emotional Simple & Short Maktanalys Metoden går ut på att analysera vilka krafter som i dagsläget verkar för och emot er kampanjidé. Genom att med en sifferskala bedöma styrkan i varje kraft (för och emot) ger summorna en indikation på hur troligt det är att förändringen sker och kampanjen lyckas. Vidare får man en överblick över vad som kan behöva göras för att neutralisera eller vända krafter emot kampanjen. Taktik Digitala kampanjer: Online och offline kampanjer har olika styrkor. När man skapar en kampanj kan det därför vara bra att försöka växla mellan dem. Om man till exempel samlar en grupp och gör något spektakulärt, kan man filma eller fota det för att fler ska få vetskap om problemet och er vision. Nivåer av engagemang: Innan man startar en kampanj kan det vara bra att fundera igenom på vilket sätt olika personer kan bli engagerade i kampanjen, och hur man kan avancera i engagemang om man känner att detta är en fråga som även de brinner för. Börja med att göra en engagemangsstege, där du tydligt visar på vilka sätt man kan bli involverad i kampanjen. Genomslag i media: För att lyckas synas och höras, är det fördelaktigt att skapa kreativa aktioner som media blir intresserade av att rapportera om. Några framgångsfaktorer för att synas i media är att skapa kreativa och extraordinära event, att ha ett starkt och tydligt budskap, att använda kändisar, att sammanlänka med andra event och att skriva en intresseväckande rubrik på pressmeddelandet. Gör gärna efterforskningar på journalister för att hitta de som bevakar din fråga. 16

17 Open Space Efter kampanjworkshopen fortsatte eftermiddagen i temat aktion genom en tretimmarssession av Open Space. Open Space är en kreativ mötesform där deltagarna själva bestämmer vad de vill prata om. Idén kommer ifrån Harryson Owen som upptäckte att deltagare på stora konferenser, är som mest engagerade och har som mest givande diskussionerna under pauserna. Därför gavs Power Shifts deltagare friheten att diskutera de ämnen som de fann mest intressanta. Ämnena, vilka kunde vara redan påbörjade projektidéer eller andra reflektioner och idéers som dykt upp under konferensen, togs upp i helgrupp i början av Open Space. Den deltagare som tog upp ett ämne till diskussion var också den som höll i samtalet. Deltagare som inte initierat ett särskilt ämne var under passen fria att delta i de samtal de fann mest intressanta. Open Space innebär mycket eget ansvar och lyder under fyra principer och en lag: Fyra principer: (1) Vilka som än kommer är rätt personer. (2) Vad som än händer är det enda som kunde hända. (3) När det än börjar är det rätt tid. (4) När det är slut så är det slut Lag - Använd fötterna: Om du som deltagare upptäcker att du befinner dig i en situation där du varken lär dig eller kan bidra med något har du eget ansvar för att flytta dig till en annan plats, till exempel till en annan diskussionsgrupp Resultaten från dessa parallella möten kan vara alltifrån fördjupad kunskap i det ämne som diskuterats, det kan vara en idé om en kampanj, en idé om debattartikel, evenemang eller till och med en färdig kampanjplan eller debattartikel. Denna mötesform är ett bra och avslappnat sätt att möta människor, att tillåtas vara kreativa, och även för att hitta nya personer att samarbeta med. 17

18 Under Open Space passet diskuterades bland annat bilfria städer och kampanjer för att öka cyklism, hur kommuner kan engagera sig mer i hållbarhetsarbete genom en kommunkamp. En grupp fördjupade sig i bankfrågor och det ekonomiska systemet, medan en annan pratade om ungas inflytande och tillgängliggörandet av klimat- och miljöfrågorna för en yngre målgrupp. Det samtalades om att organisera nationella odlingsnätverk och om artistisk aktivism genom teatergrupp och hållbarhetslajv. Under dessa intensiva timmar diskuterades även lokala valutor, det spånades kring debattartiklar och aktioner inför COP19 och kampanjer som och ring Reinfeldt och Fossil Free. Kampanjer och idéer som kom fram under Open Space fick sedan utrymme att presenteras under söndagen. Då gavs också tillfälle för fler att engagera sig och att visa sitt intresse för fortsatt arbete och samtal. Genom en praktisk tillämpning av tidsvalutan ITK (Ideell tidskupong), fick deltagarna visa sitt intresse för kampanjerna genom att ge dem olika valörer av tidskupongerna. De kampanjidéer som presenterades delades sedan också genom facebook, hemsida och nyhetsbrev. Alla PUSH Sveriges medlemmar har genom spridningen fått möjligheten att ta del utav och vara en del i resultat, diskussioner och kampanjer. Open Mic Lördagskvällen avrundades med underhållning. I delandets tecken arrangerades en open mic-kväll och alla deltagare inbjöds att framträda med vad helst de ville. Studiefrämjandet hade lånat ut högtalarsystem och mixerbord, och alla deltagare och volontärer slog sig ner på madrasser, kuddar och stolar i Stora Salen. Den begåvade singer/songwritern Rasmus från Holy Farmers värmde upp scenen med kända låtar framförda i egen stil, självackompanjerad på elgitarr. Han byttes av utav arrangören Annika Hagberg, som bl.a. framförde Emil Jensens visa Inte vackrast i världen till ära för alla inblandade i Power Shift. Annika bidrog därefter som konferencier för resten av kvällen. Efter att arrangörerna Johanna Lakso och Mårten Pella framfört Timbuktus låt Alla vill till Himmelen, lossnade det för resten av deltagarna och det ena spontana framträdandet efter det andra förgyllde kvällen. Någon timme senare sov de flesta i huset djupt. 18

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

ABC I KOLLABORATIV EKONOMI

ABC I KOLLABORATIV EKONOMI ABC I KOLLABORATIV EKONOMI En publikation från Mötesplats Social Innovation ABC i kollaborativ ekonomi 1 Utgivare Mötesplats Social Innovation (MSI) Redaktör Erika Augustinsson Redaktion och texter Erika

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer