Klrsi^^Häittö... Utdragsbestyrkande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klrsi^^Häittö... Utdragsbestyrkande"

Transkript

1 SAMMANTRADESPROTOKOLL 2i3^h1^0'g=då0nl stan 1 Tid och plats Beslutande Förvaltningshuset ihaparanda Måndag kl Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl (S) Anders Rönnqvist (M) Perarne Kerttu (C) Övriga närvarande Carina Juntti, ekonomichef , 195, 198, 200 Eini Kemi, sekreterare Daniel Edström, säkerhetssamordnare Robert Ekholm 201 Tore Svedlund 2011 Justering Plars och tid Per-Arne Kerttu Kommunledningskontoret Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande 6ut4rf'e(`^inu Per-Ame-Kerttu Organ Datum då anslaget sävs upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag i Haparanda Stad Kommunledningskontoret Underskrift Klrsi^^Häittö... Utdragsbestyrkande Copyright SKL KonunenNS 1002

2 SAMMANiRÄDESPROiOKOLL 2bT2'-TJ8^e9f'3a"' 2 Ärenden 1. Ansökan om sponsorsbidrag inför elitnivå 2. Bidragsansökan HSKT Bandy för Norrbottens läns landstings ansökan hos regeringen om regionkommun 4. Seskarö Bensin och Service ansökan om kommunalt stödsparande 5. Ansökan om permanent serveringstillstånd Seskarö bensin och service 6. Bemanning politiker vid Medborgarkontoret fredagar Förslag till förtydligande av riktlinjerna för sponsring 8. Identifiering av områden med betydande översvämningsrisk 9. Rapport från kommunalrådet och kommunchefen 10. Upphandlingsärende ombyggnation gator i Haparanda 11. Detaljplaneändring Stranden e SQ^ % ' CO p^ I Y1 gtlf KOMM ENTÖS BLANKETTER Ofi^ll Uldragsbesyrkande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Au 192 Au 187 Ansökan om sponsorsbidrag inför elitnivå Asplöven Hockey, Haparandatorneå, ansöker om bidrag inför klubbens inträde i allsvenskan. tar del av följande ansökan; "Asplöven framgångar ledde till slut fram till ett avancemang till Hockeyallsvenskan.. Vårt representationslag är Norrbottens näst bästa lag (efter Luleå) och avancemanget till Hockeyallsvenskan var höjdpunkten på en lysande säsong idrottsmässigt. HockeyAllsvenskan är större än många tror och det är i stort sett bara Elitserien och Allsvenskan i fotboll som får mer mediebevakning i riksmedia. Vi hade även framgångar på juniorsidan där vårt J18 kunde mäta sig med Norra Sveriges bästa lag.detta J18 ligger också till grund för det nybildade J20-laget Asplöven har för säsongen. Även yngre ungdomslag hade framgångar som vi kan glädjas med. Sammanfattningsvis: våra ungdomar & representationslag reser land & rike runt och marknadsför kommunen på ett mycket gott sätt. Vi äskar därmed ett bidrag på 500 tkr för säsongen 12/13, för att driva vår verksamhet på bas och elitnivå vidare." Vid arbetsutskottets sammanträde föredras ärendet av Asplövens styrelseledamot Per Kenttä. beslutar att återuppta ärendet för behandling vid nästa ordinarie sammanträde, den , samt att begära in bland annat verksamhetsberättelse protokoll från styrelsens konstituering samt protokoll från årsmötet i år. Vid arbetsutskottets sammanträde den beslutades att följande information om föreningen skall lämnas till arbetsutskottet före beslut: Föreningens stadgar Ansökan skall vara undertecknad Kopia av föreningens registreringsbevis skall skickas till kommunen Föreningen skall presentera sin verksamhetsplan och budget 0 Utdragsbestyrkande ^X ^COpfIlgllt KOMMEN'NS BLANKGPfLR 0201

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Au 193 Bidragsansökan HSKT Bandy för Vid arbetsutskottets sammanträde den att följande information om föreningen skall lämna till arbetsutskottet före beslut: Protokoll från konstituerande styrelses möte Föreningens stadgar Kopia av föreningens registreringsbevis skall skickas in till kommunen Föreningen skall presentera -sin verksamhetsplan och budget för det aktuella året Ärendet återupptas när ovanstående krav uppfyllts. e UMragsbesryrkande v KOMMRNTUS BI,ANKI?t'fF.R 06-1J

5 SAM MANiRÄDESPRO7O KOLL Au 194 Norrbottens läns landstings ansökan hos regeringen om regionkommun Norrbottens läns landsting har hos regeringen ansökt om att bli en region kommun, Region Norrbotten. Enförutsättning för bildande av regionkommun är att en betydande majoritet av länets kommuner tillstykeransökan. Landstinget anhåller därför om kommunens ställningstagande iform av ett beslut där kommunfullmäktige tillstyrker eller avstyrker Norrbottens läns landstings ansökan om att bilda regionkommunen Region Norrbotten. Departementet ser gärna att kommunernas yttrande sänds in sam lat, varför kommunen ombeds sända ett utdrag urfullmäktiges protokoll i frågan till landstinget, varefter landstinget tillställer departementetsamtliga yttranden. Med regionstart 2015 och sambanden med utredningen om den statliga regionala förvaltningen bör yttranden från kommunerna inges i början av hösten 2012, helst under oktober månad. Med anhållan bifogas la ndstingets a nsökan och det di skussi onsunderlag som har använts i samband med vårens informationsmöten med de norrbottniska kommunerna. Förslag till kommunstyrelsen: s ordförande Simu (s)föreslår att arbetsutskottet skall föreslå kommunstyrelsen; Att Kommunstyrelsen beslutar bifalla landstingets förslag om bildande av regionkommun. Arbetsutskottets ledamot Anders Rönnqvist (m) föreslår att arbetsutskottets förslag skall bli: Att förslaget om regionkommun avvisas av kommunstyrelsen. 8 Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra samt finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen; Att landstingets förslag om bildande av regionkommun med start 2015 bifalles av Haparanda kommun. Reservation: Ledamoten Rönnqvist res^'a^g'^kriftligt mot reservationen enligtföljande: OIR 3F5aC- Ce^)^I'Ig/tl KOMMF.NTUS IJLANKETTER 0647

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL "Vi i Moderata Samlingspartiet ställer oss avvisande till bilagt förslag angående regionbildning i Norrbotten. Vi bedömer att den planerade regionbildningen leder till en oönskad maktförskjutning som då tillkommer den nya landstingsorganisationen, detta på bekostnad av länets kommuner. Vi anser dessutom att det inte tydligt framkommer på vilket sätt en regionbildning bidrar till att utvecklingen i länet förstärks. Vi moderater anser att landstinger har alltför många och omfattande utmaningar inom hälso- och sjukvården och bör fokusera på dessa istället för att lägga tid och resurser på att bilda region. Om landstingspolitikerna får ytterligare områden att besluta om så är det naturligt att hälso- och sjukvården får mindre uppmärksamhet och stå tillbaka för andra frågor. Vi anser att frågan om en regionbildning ska ske underifrån och bäras fram utifrån en stark folklig förankring. Denna folkliga förankring saknas dockidet förslag till regionbildning som landstinget i Norrbotten nu ansöker hos regeringen om att få bilda. Vi menar också att frågan är för stor för att kastas fram utan ett mellanliggande allmänt val där medborgarna i länet och kommunerna får säga sin mening. Enligt vår uppfattning har landstingen i nuläget inget mandat från befolkningen i länet att ansöka om regionbildning." Beslutet delges; Norrbottens lä ns landsting, Regionala enheten, Luleå. Anna Lindberg, e S^^ Cap^Yigtif KOMMLNTU$ BLANKOITGR Ofi^ll Utdragsbesyrkande

7 SAMMANTRADESPROTOKOLL Au 195 Seskarö Bensin och Service ansökan om kommunalt stödsparande Ordförande för Seskarö Bensin och Service, Sten Inge Videhult har i skrivelse anhållit om att kommunen skall stödspara kr i JAK banken. Detta för att göra det möjligt för föreningen att till låg ränta (2,9%) ta ett lån. Lånet skall användas till utveckling av föreningens verksamhet. Arbetsutskottet beslutar bevilja kommunalt stödsparande i JAK banken på totalt kr. Seskarö Bensin och service anmodas att till kommunen insända årsredovisning för 2011 snarast möjligt. Beslutet delges; Ekonomichef/tf kommunchef Carina Juntti Ordförande Sten-Inge Videhult; Seskarö Bensin och Service a 5^^, Cep^l11'Ilf KOMMENTUS BLANKETTER 0641 Utdragsbestyrkande

8 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sommanlrädasdalum Ks Au 196 Ansökan om permanent serveringstillstånd Seskarö bensin och service Seskarö bensin och service organisationsnummer har ansökt om permanent tillstånd för servering av starköl och vin till allmänheten året runt på Seskarö bensin och service. Sökt serveringsyta är restaurangen. Sökt serveringstid är till alla dagar. Alkoholhandläggare Linnea Carlsson har utrett ärendet och föreslår att permanent serveringstillstånd skall beviljas med följande villkor; Handläggaren föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott enligt 8 kap 2 alkohollagen beviljar, Seskarö Bensin och Service, organisationsnummer , sökt tillstånd med följande villkor: Att minst två (2) av polismyridighetenfärordnade ordningsvakter skall tjänstgöra vid större tillställningar, pubafton eller liknande, från och med klockan till dess att alkoholserveringen avslutas. beslutar bifalla ansökan om permanent serveringstillstånd enligt förslaget. Beslutet delges; Alkoholhandläggare Linnea Carlsson Seskarö Bensin och Service, ordförande Sten-Inge Videhult 8 Yp '^y Ufdragsbestyrkande ^' ' I Cup^right KOMMIiN fu5 J31,ANKI;`fl Llt 06-11

9 SAMMANTRADES PROTO KO L L Au 197 Bemanning politiker vid Medborgarkontoret fredagar För att kommunmedborgare och besökare skall ha möjligt att ställa frågor och tala med sina folkvalda, så kommer Medborgarkontoret att ha en eller flera politiker på plats varje fredag. Uppdraget delas mellan de olika nämnderna och kommunstyrelsen. Första gången är den 14 september 2012, det planeradeförsta tillfället den 7 september 2012 ställs in då många är upptagna av en konferens.. Arbetsutskottet beslutar översända schemat till samtliga nämnder och styrelser samt föreslår kommunstyrelsen att godkänna planeringen om deltagande vid Medborgarkontoret. Beslutet delges; Heli Taivalsaari, Kommunledningskontoret 8 Juskrare S &^(^ COvfl't^'IIl KOMMENTUS ULANKGTTER Utdrags6estyrkanda

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Au 198 Au 3 Riktlinjer för sponsring Nadja Lukin har tagit fram förslag till riktlinjer enligt följande: Sponsring är marknadsföring Marknadsföring av Haparanda stad skall syfta till att exponera och sprida kunskap, attrahera inflyttare, näringsidkare, investerare, evenemang, upplevelser och besökare till staden. Stadens engagemang ska ske i sammanhang där varumärket HaparandaTornio stärks. Sponsring är en form av marknadsföring som innebär att Haparanda stad ger stöd till en aktivitet som normalt ligger utanför kommunens verksamhet. I utbyte får kommunen en motprestation, till exempel möjlighet att göra reklam eller PR i någon form, i samband med den sponsrade aktiviteten. Haparanda stad hoppas med sponsringen vinna marknadsföringsmässig nytta och stärka varumärket HaparandaTornio genom att kopplas samman med ett visst projekt eller aktivitet. Begrepp och lagstiftning Kommunen skall behandla alla lika inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. Av detta följer att kommunen inte genom sponsring får utsätta sig för sådan påverkan att objektiviteten kan ifrågasättas. De villkor som sponsringen är förknippad med får alltså inte innebära att kommunen kommer i konflikt med likabehandlingsprincipen eller objektivitetsprincipen. Sponsringen får inte heller påverka eller inskränka det politiska handlingsutrymmet. Sponsringen får heller inte förknippas med villkor som påverkar verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Typ av sponsring Sponsring sker i form av pengar, inte i form av personella resurser. Sponsringen är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för sponsorn och den sponsrade föreningen/organisationen. Som motprestation ska HaparandaTornio finnas med på reklamutrymmen av olika slag (ex. annonser, affischer, programblad, kläder, skyltar) eller på annat sätt omnämnas. a S Sponsringsobjekt Sponsring kan ske av: - idrottsföreningar - kulturföreningar - organisationer - cvcncm^g - föret^sarrangemang Utdragsbestyrkande COvfl'IgI1f KONMENTUS BLANKETTER 0641

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kriterier Aktiviteterna/evenemangen ska vara publika och vända sig till allmänheten. Eftersom sponsring är en av många marknadsföringsåtgärder skall varje sponsringstillfälle bedömas utifrån de generella mål som finns för marknadsföring inom staden. I de frågor som rör. sponsring krävs en noggrann bedömning i vårfe enskilt fall för att se till att sponsring sker i sammanhang som stödjer kommunens uppdrag. Sponsorsinsatser bestäms utifrån: - hur stor målgrupp som nås med marknadsföringen - förväntad eller faktisk publiktillströmning till evenemanget - uppmärksamhetsvärde - förväntat massmedialt intresse - massmedial bevakning - Varje sponsringsförfrågan skall bedömas utifrån uppskattat värde. En tumregel är att sponsringsbeloppet bör stå i rimlig proportion till vad kommunen får tillbaka i form av marknadsföring och PR. Kommunens sponsring ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv mellan kvinnor och män. Sponsringen ska därför ske så att den aktivt främjar jämställdheten i samhället. Vid behov kan kommunen komma att kräva verksamhetsplan samt drogpolicyn av sökande förening. Kommunala sponsorpengar till elitidrott Om kommunala pengar ska satsas som sponsring av elitidrott, så ska det ske så att en reell reklameffekt uppnås. Sponsringen torde vara högre för föreningar som utövar idrott på elitnivå än andra föreningar, en form av elitsatsningstillägg, förutsatt att staden vinner marknadsmässig nytta och detta stärker varumärket HaparandaTornio. Bedömningen av storleken på sponsringen bör baseras på sportgrenens och utövarnas aktualitet i tv, tidningar och hur publikdragande idrottsutövandet är. Det är därför angeläget att sponsorverksamheten begränsas till ett fåtal verksamheter, som haren möjlig marknadsföringseffekt. a Bidrag till SM-tävlingar och landskamper Bidrag till olika typer av SM-tävlingar, landskamper och framstående internationella tävlingar skall bedömas utifrån varje enskilt fall och bedömas utifrån kriterier ovan. Omfattning Avtalen ska inte omfatta mer än ett år i sänder eller ett evenemang åt gången. S^ 1 Utdragsbesyrkande ^ Cop^Pigllf KOMMLNiU$I3LANKGTTGR 0641

12 SAMMANTRÄDESPROTO KO LL Sammaniriidesdatum Återbetalning Om ett evenemang eller arrangemang ställs in ska eventuell utbetald sponsring återbetalas. Samma gäller även för föreningar och organisationersom upphör med sin verksamhet under pågående avtalsperiod. Ansvar Kommunstyrelsen är, genom uppdrag till ansvarig för kommunens sponsring. Riktlinjer för sponsring gäller samtliga nämnder och bolag inom Haparanda stad. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut från kommunstyrelsen , 26 och , 127, att anta ovanstående riktlinjer samt att kommunchefen har delegation att besluta upp till 1,5 basbelopp och över 1,5 basbelopp beslutas av arbetsutskottet. Au 173 Dnr 2010/425.8 Riktlinjer för sponsring, bilaga till Sponsring är en av många marknadsföringsåtgärder och skall vid varje tillfälle bedömas utifrån de generella mål som finns för marknadsföring inom staden. I de frågor som rör sponsring krävs en noggrann bedömning ivarje enskilt fall för att se till att sponsringen sker i sammanhang som stödjer stadens uppdrag. Bedömningen av storleken på sponsring bör baseras på sportgrenens och utövarnas aktualitet i tv, tidningar och hur publikdragande idrottsutövandet är. 8 Storleken torde utgå utifrån en sponsringstrappa där Basnivå är grunden och som sedan höjs stegvis Sponsringen torde vara högre för föreningar som utövar idrott på elitnivå, en form av Elitnivå-tillägg, förutsatt att staden vinner marknadsmässig nytta och detta stärker varumärket HaparandaTornio. Vidare torde föreningar p 'ä1i1'a^i+^rb^cvv namnet HaparandaTornio erhåleftersom staden i ännu högre grad la ett Namn -tillägg. Detta vinner 01281$-X`^C)COJ1fY(8ttf KOMMENTUS BLANKETTER 0641

13 jcommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL marknadsmässig nytta och detta ännu mer stärker varumärket HaparandåTornio. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sponsringstrappansnm bilaga till riktlinjer om sponsring. (Bilaga) Vid dagens sammanträde beslutar arbetsutskottet att ovanstående två förslag sänds till kommunstyrelsen för beslut med följande tillägg: Vid ansökan om sponsring skall följande handlingar bifogas ansökan; Protokoll från konstituerande styrelsemöte Verksamhetsberättelse för år som gått, Verksamhetsplan och budget för det år som ansökan gäller Föreningens stadgar och registreringsbevis 8 Utdragsbestyrkande ^.:f^- CO^JfYJgIIf KOMMENiO$I3LANKHTTGR 0641

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Au 199 Identifiering av områden med betydande översvämningsrisk -preliminär Kommunens säkerhetssamordnare Daniel Edström föredrar rapporten gällande identifiering av områden med betydande översvämningsrisk. Edström berättarockså att kommunen haren egen krishanteringsapp ute på nätet som innehåller nyttig information om vad som gäller i krissituationer. Arbetsutskottet tar del av informationen och uppmanar säkerhetssamordnaren att komma till kommunstyrelsens sammanträde och där förevisa den nya krishanteringsappen som finns på nätet. Beslutet delges; säkerhetssamordnare Daniel Edström a Utdragsbestyrkande X-B COp^YlgAt KOMMENTUS BLANKLTI'L>It ORAI

15 SAMMANTRADESPROTOKOLL Au 200 Rapport från kommunalrådet och kommunchefen j Kommunalrådet rapporterar bland annat att Kalix kommun ändrat sig och gärna vill fortsätta samverka angående alkoholhandläggare. Vidare har kommunerna i Östra Norrbotten diskuterat utvidgat samarbete inom socialtjänsten. Kommunalrådet rapporterar också om hur arbetet med att ta hand om de friställdä från Cape East går. Tillsammans med arbetsförmedling och arbetsgivaren försöker kommunen nu hitta ölika vägarför dem som kommer att bli utan arbete p g a nedläggningen. Hard Rain heter en utställning som just nu pågår på Viktoriatorget. Utställningen vill visa på de olika miljöaktiviteter och miljöproblem som finns i världen just nu. En del av utställningen handlar om vad just Haparanda kommun gör miljön. Kommunchefen har inlämnat skriftlig rapport som arbetsutskottet har tagit del av. Utdrag ur rapporten: "Under hösten kommer vi bland annat att sätta focus på Haparandas digitala agenda. Under våren har vi köpt in e-system som nu ska implementeras och internutbildningar ska genomföras. Ett resecentrum gemensamt för HaparandaTornio skall byggas vid Krannigatan. Resecentrum skall vara knytpunkt förde två städernas resenärer. Ksau har antagit entreprenör till byggandet och det företag som fick uppdraget är Haparanda Bygg & Entreprenad AB (HEAB). Inför särskilt inbjudna gäster och allmänhet skall första spadtaget tas den 20 augusti kl på byggplatsen vid Krannigatan. Det har nyrekryterats en bygglovshandläggare, Elina Seppänen, som kommer att efterträda Harry Kumppani 8 som i dagarna går i pension. Kommunen ser tillsammans med entreprenören Tapanis buss över ringlinjen avseende tydligare linjesteäckningar, tidtabeller, hållplatser och information. Avfallsinformation har producerats i syfte att öka Haparandabornas kunskap och vilja att öka sopsorteringen. I broschyren finns information om olika avfall, hur dessa ska sorteras, hanteras och var de ska lämnas. Utdragsbestyrkanda ^/J/.^^ `^' ^ `^ X COp^Ytg^U KOMMENTOE DLANKETTER 0201

16 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanlrudesdalum Avtalsrörelsen: Efter att de centrala avtalen slutits tecknar kommunen lokala ävtal med de fackliga organisationerna. Därefter kan cheferna påbörja arbetet med att hålla enskilda löneförslagmeddelandesamtal med medarbetare. Individuell lönesättning tillämpas. Efter att alla samtal genomförts förhandlas de enskilda lönerna med respektive fack. Löneöversynsdatum är den för alla avtalsområden. Anställda inom kommunen kan räkna med att de nya lönerna kommer i oktober-november månad." Arbetsutskottet tar del av informationen. a JusMrare Utdragsbestyrkande 0120^5^- CapfYigHf KOMMENTUS BLANKETTER 0201

17 SAMMANTRADESPROTOKOLL Au 201 Upphandlingsärende ombyggnation gator i Haparanda Ärendet föredras av gatuchef Robert Ekholm. Upphandlingen avser ombyggnad av gator ; Grankullevägen, Ängsgatan och Rådjursvägen i Haparanda. Upphandlingen.har genomförts som en förenklad upphandling. Tre anbudsgivare har inkommit med anbud. Anbud nr 1: Hangarden Mark och miljö' Anbud nr 2 : Bygg och Mark i Haparanda AB Anbud nr 3: Skanska Sverige AB Förslag till beslut Efter genomgång och utvärdering av anbuden föreslås anbud nr 2, Bygg och Mark AB beslutar i enlighet med förslaget. a Utdragsbestyrkande O1i 315-^(-C^Cup)Ytgtlf KOMMENiU$BLANKETTER 0647

18 SAMMANTRÄDESPROTO KO L L ^p'1'^a^^^"3'"' 18 sido Au 202 Detaljplaneändring för Stranden beslutar uppdra till planeringschefen Göran Wigren att bereda ärendet detaljplaneändring för Stranden och återkomma till arbetsutskottet med förslag till ändring. Beslutet delges; Planeringschef Göran Wigren e Utdragsbestyrkande ^^ O1Y vIfYIAIII KOMMENTO$ BLANKLlITEE 06-11

19 Kommunstyrelsen Arbetsutskottet Ang. Landstingets ansökan om Regionbildning Reservation till antaget beslut. Vi i Moderata Samlingspartiet Ställer oss avvisande till tillagt förslag angående regionbildning i Norrbotten. Vi bedömer att den planerade regionbildningen leder till en oönskad maktförskjutning som då tillkommer den nya landstingsorganisationen, detta på bekostnad av länets kommuner. Vi anser dessutom att det inte tydligt framkommer på vilket sätten regionbildning bidrar till att utvecklingen i länet förstärks. Vi moderater anser ått låhdstinget har alltför många och omfattande utmaningar inom hälso- och sjukvården och bör fokusera på dessa istället för att läggå tid och resurser på att bilda region. Om landstingspolitikerna får ytterligare områden att besluta om så är det Naturligt att hälso- och sjukvården får mindre uppmärksamhet och stå tillbaka för andra frågor. Vi anser att frågan om en regionbildning ska ske underifrån och bäras fram utifrån en stark folklig förankring. Denna folkliga förankring saknas dockidet förslag till regionbildning som landstinget i Norrbotten nu ansöker hos regeringen om att få bilda. Vi menar också att frågan är för stor att kastas fram utan ett mellanliggande allmänt val där medborgarna i länet och kommunerna får säga sin mening. Enligt våruppfattning har landstingen i nuläget inget mandat från befolkningen i länet att ansöka om regionbildning. y, ^^^

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde 1{2) 2014~02-26 KAllElSE Jlll ROOS DIREKT: 0224-74 70 52 LEDNlNGSUTSKOTTET Kallelse till sammanträde Organ Ledningsutskottet Plats Tid Gustav Adolfsalen Tisdagen den 4 mars 2014, kl13.30 1 Sponsringspolicy

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde. Sessionssalen Sandskär, Stadshuset

Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde. Sessionssalen Sandskär, Stadshuset HAPARANDA STAD KUNGÖRELSE Kommunledningskontoret 2011-10-27 Kommunfullmäktiges ledamöter Ersättarnaför kännedom Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde Tid: Måndag 2011-11-07, kl 13

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer