Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008"

Transkript

1 År sr edovi sni ng JAKMedl emsbank 2008 JAK

2 Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 5 Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Uppgifter om banken Not 2 Redovisningsprinciper Not 3 Riskhantering Not 4 Räntenetto Not 5 Provisionsintäkter...22 Not 6 Provisionskostnader Not 7 Nettoresultat finansiella tillgångar Not 8 Övriga rörelseintäkter Not 9 Allmänna administrationskostnader Not 10 Övriga rörelsekostnader Not 11 Kreditförluster, netto Not 12 Skatter Not 13 Belåningsbara statsskuldförbindelser Not 14 Utlåning till kreditinstitut Not 15 Utlåning till allmänheten Not 16 Aktier och andelar Not 17 Immateriella anläggningstillgångar Not 18 Materiella tillgångar Not 19 Övriga tillgångar...32 Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 21 Skulder till kreditinstitut Not 22 Inlåning från allmänheten Not 23 Övriga skulder Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 25 Eget kapital Not 26 Finansiella tillgångar och skulder Not 27 Kapitaltäckning (40)

3 Redovisning för verksamhetsåret 2008 Styrelsen och verkställande direktör för JAK Medlemsbank (nedan kallad JAK) lämnar härmed årsredovisning för bankens verksamhetsår 2008, det elfte året som Medlemsbank. Föregående års värden presenteras inom parantes om inget annat uppges. Förvaltningsberättelse JAK ska sprida information om räntefri ekonomi. Ekonomisk verksamhet ska präglas av rättvisa och hushållning - inte av ocker, övertro på tillväxt eller av att tjäna pengar på pengar. Däremot ser JAK pengar som ett instrument för ekonomisk frigörelse för enskilda och för samhället. JAK ska bidra till en dialog mellan medlemmarna själva och andra människor för att ge tillfälle att reflektera över vad rättvis ekonomi är, samt hur enskilda medborgare påverkas av räntans effekter. JAK ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva bankverksamhet på räntefri grund. Verksamheten ska i hög grad baseras på lokal idéutveckling. JAK ska vara en öppen, demokratisk förening som strävar efter att öka i medlemsantal, ekonomisk omsättning och samhällelig betydelse. Allmänt om verksamheten JAK har två produkter för utlåning; sparlån och stödsparande. Eftersom all utlåning finansieras med medlemmarnas inlåning förutsätter systemet att den totala inlåningen balanserar den totala utlåningen. Det normala är att låntagarna själva gör en sparprestation för att upprätthålla systemets funktioner. Denna balans mellan sparprestation och lån ska vara uppnådd för att sparbeloppet ska bli fritt att disponera för spararen. De flesta låntagare har sparat en tid innan de får sitt lån, men det är möjligt att få ett lån även om man inte har sparat något. I så fall måste hela sparprestationen göras under och efter amorteringstiden, vilket innebär en större likviditetspåfrestning för låntagaren. Det är dock inte ovanligt att någon annan står för sparprestationen, helt eller delvis. Det kan till exempel vara släktingar, föräldrar eller vänner. Det så kallade stödsparandet används ofta för att finansiera ett projekt som är av gemensamt intresse för en större grupp. Om projektet inte klarar av mer än att betala amortering och låneavgift kan man organisera ett stödsparande hos en grupp intressenter. JAK hanterar denna låneansökan på samma sätt som alla andra medlemmars ansökningar, men kräver att den stödsparande gruppen har en inlåning som inte understiger det aktuella skuldsaldot. De stödsparande intressenterna öppnar sparkonto men behöver inte vara medlemmar i JAK. Om någon av dem skulle vilja ta ut sitt sparande så går det bra, men om det innebär att stödsparandet understiger det aktuella lånesaldot måste låntagaren se till att stödsparandet bibehålls. Större delen av JAKs utlåning går till privatpersoner och snittlånet är för närvarande ( ) kronor. Bland de medlemmar som är juridiska personer är det vanligt med föreningar av olika slag års utveckling Utveckling av bankens verksamhet, resultat och ställning Internetbanksatsningen pågår och är planerad att vara klar under De totala kreditförlusterna uppgår till (-209) och är den främsta orsaken till att JAK redovisar ett negativt resultat. Antalet medlemmar har under året ökat med 4,3 (5) procent, vilket är en något mindre ökning än föregående år. Antalet medlemmar som vill engagera sig ideellt för att sprida idén om räntefri ekonomi ökar stadigt. Vid årsskiftet var det 640 medlemmar som är organiserade i lokalavdelningar eller som på annat sätt har engagerat sig aktivt i JAK. Det finns också ett ökat intresse av att delta i JAK-skolor för att lära sig mer om JAK Medlemsbank och räntefri ekonomi. Därför har antalet JAK-skolor utökats under året. Den ideella kraften är en förutsättning för att den räntefria idén så småningom ska få genomslag i samhället. JAKs balansomslutning var 1 008,2 (967,8) miljoner kronor vid räkenskapsårets utgång. Den totala inlåningen uppgick till 938,9 (906,5) miljoner kronor, en ökning med 3,6 procent. Av inlåningen är 407,6 (382,5) miljoner kronor bundet sparande. Det bundna sparandet ökade med 6,6 procent under året och det fria sparandet ökade med 1,4 procent. Den totala utlåningen efter kreditförluster uppgår till 901,2 (806,3) miljoner kronor, en ökning med 11,8 procent. Banken har hanterat låneansökningar under 2008 vilket har resulterat i nya lån. Kapitaltäckningskvoten vid utgången av 2008 var 1,76 och ligger på samma nivå som vid föregående årsskifte. Rörelseresultatet uppgick till -0,1 miljoner kronor, att jämföra med 0,5 miljoner kronor föregående år. Låneavgiftsintäkterna uppgick till 19,4 (17,0) miljoner kronor och medlemsavgifterna till 5,0 (4,9) miljoner kronor. JAKs kostnader uppgick till 26,6 (25,3) miljoner kronor. Utifrån nu kända förutsättningar tyder resultatprognosen för 2009 på ett rörelseresultat på 1 miljoner kronor. JAKs egna kapital ökar i form av låneinsatser. De redovisningsprinciper som började tillämpas år 2007 påverkar bankens periodisering av låneavgifter så att 3 (40)

4 bankens intäktsfördelning ändras de kommande åren. De nya reglerna gällande kapitaltäckning och den riskhantering som banken satt i verket genom en intern kapitalutvärderingsprocess, innebär förbättringar inom detta område. JAKs organisation JAK är ett kooperativ, det vill säga en öppen, demokratisk förening där medlemmarna samverkar för sin gemensamma nytta. Antalet medlemmar har under året ökat med till , en ökning med 4,3 procent. Varje medlem är delägare i medlemsbanken och har en röst på föreningsstämman som genomförs en gång per år. De medlemmar som vill engagera sig ideellt har stora möjligheter att göra det, främst i de 27 lokalavdelningar som finns. Lokalavdelningarna verkar för att stödja JAKs idé och verksamhet på lokalplanet. Lokalavdelningarna bedriver informations- och utbildningsverksamhet. De fungerar som en mötesplats för medlemmarna men också mellan medlemmar och allmänhet i ekonomiska frågor, både samhällsekonomiska och privatekonomiska. Den ideella kraften växer med hjälp av de riksarrangemang som JAK ordnar, främst JAK-skolorna och seminarierna, samt det stöd som ges från anställda i avdelningen för Idé- och medlemsstöd. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsåret Finansiella förutsättningar och riskhantering Tillgångar som inte kan placeras i utlåning till medlemmarna placeras i statsskuldväxlar med löptider upp till ett år. Den globala finanskrisens påverkan på JAK Under verksamhetsåret har världen fått se en global finanskris utvecklas. Denna kris har spritt sig även till Sverige och dess banker, där också JAK har påverkats. Många banker har drabbats av finanskrisen genom att de blivit tvungna att skriva ner värdet på globalt investerat kapital. JAKs placeringar består till största delen av utlåning till medlemmar. JAKs likviditetsplaceringar sker till låg risk och endast i svenska kronor. JAK har påverkats negativt på så sätt att medlemmar och bankkunder blivit oroliga. Däremot har utlåningen påverkats positivt på så sätt att banken lånat ut 15 procent mer än budgeterat under år Fler positiva effekter är att inlåningen och intresset för JAK har ökat under året. Medlemmars efterfrågan på lån hos JAK ligger på samma nivå som 2007, men något ökande under året. Det som ökat är lånens storlek och det har visat sig i att bankens genomsnittliga lånebelopp i kronor har ökat med 23 procent till kronor under året. Den överlikviditet banken har haft de senaste åren är nu nere på den nivå som är nedre gränsen för betalningsberedskapen enligt styrelsens regelverk. Under året har styrelsen justerat ned bankens utlåningsbara medel så att betalningsberedskapen ökat och därmed varit betryggande. För att möta den osäkra framtiden arbetar styrelsen för att öka betalningsberedskapen några procentenheter över den nedre gränsen för betalningsberedskap. JAK har fortsatt en betryggande ställning, trots omvärldens oro, tack vare det sätt som JAKs sparlånesystem fungerar på samt en försiktig inställning till risker. JAK har en belåningsgrad på säkerheter som uppgår till max 75 procent av värdet. Vidare så ställer banken krav på låntagaren att amortera och i många fall finns det även krav på ett bundet sparande. Detta är några delar som gör att JAK som bank har en betryggande ställning även om omvärlden är i gungning. En grundsten i JAK är samverkan mellan människor och när det gäller likviditet är medlemmars sparande i JAK en förutsättning. Genom ett ökat sparande kan föreningen växa och risker minska. Inlåningen från medlemmar ökade något i början av året till att öka mer i slutet av året. Information om riskhantering JAK Medlemsbanks riskprofil Risktagandet inom JAK ska vara lågt samt begränsas inom ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart och främjar medlemmarnas ekonomiska intressen. Definitioner Med risk avses kreditrisk, finansiell risk och operativ risk. Här utöver finns strategisk risk. Med strategisk risk avses risken för skada som uppkommer om JAK gör fel vägval i sin strävan efter att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva bankverksamhet på räntefri grund. Strategisk risk hanteras inom ramen för JAKs strategiska planering. Mer om riskhantering finns beskrivet i not 3, Riskhantering. Kreditrisk Med kreditrisk avses risken för förlust på grund av att en kredit inte fullgörs. Bankledningen strävar efter att minimera kreditrisken genom en kontinuerlig prövning och översyn av JAKs kreditbeviljningsrätt. All kreditbeviljningsrätt tillkommer JAKs styrelse. Styrelsen har i sin tur delegerat delar av denna rätt till JAKs kreditutskott, lånedelegationen och lokalstyrelsen för Orsakontoret. Finansiell risk Med finansiell risk avses likviditetsrisk, räntenettorisk, ränteprisrisk, motpartsrisk, valutakursrisk, aktiekursrisk samt likviditetsrisk i finansiella instrument. 4 (40)

5 Valutakursrisk är risken för att den svenska kronans kurs förstärks i förhållande till sådan valuta i vilken JAK har tillgång placerad. Placeringar i annan valuta än svenska kronor får inte förekomma enligt JAKs instruktioner för placering av likvida medel, och därmed föreligger ingen valutakursrisk. Enligt styrelsens regelverk för hantering av likviditetsrisk ska JAKs betalningsberedskap (banktillgodohavande + statsskuldväxlar) motsvara 15 procent av det totala fria sparandet. Kortare perioder kan betalningsberedskapen tillåtas sjunka till 10 procent av det fria sparandet. Bankledningen har en process för att hantera likviditetsrisken och behovet löpande. En del av JAKs likvida medel är idag placerade i statsskuldväxlar och resterande del finns på konton hos tre av de större svenska bankerna. Denna likviditet används för att hantera medlemmars uttag från sina konton i JAK. JAKs likviditet har under 2008 varierat mellan (25-21) procent per månad av det fria sparandet. Operativ risk Med operativ risk avses risken för förluster till följd av att interna processer och rutiner är felaktiga eller inte ändamålsenliga, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser inklusive legala risker. Operativ risk kan t.ex. brytas ned i: Personalrisk Processrisk IT- och systemrisk Extern risk JAK är en liten organisation med få anställda. Alla funktioner kan inte ersättas inom den befintliga personalen i händelse av att någon faller ifrån. Några av dessa nyckelpersoner kan ersättas utifrån, medan andra besitter specialkunskap om bankens organisation eller system. Banken arbetar aktivt med att minska personberoendet genom att säkra bankens löpande verksamhet med hjälp av dokumentation, att fler medarbetare kan varandras arbetsuppgifter och genom underleverantörer av IT-tjänster. Riskhantering Med riskhantering avses aktiviteter för identifiering, mätning, kontroll och rapportering av risker. Utöver detta så innebär riskhantering att ta fram åtgärder som minskar de identifierade riskerna. Åtgärder är av olika art t.ex. handlingsplaner för att hantera risken när den uppstår och/eller beräkna behovet av eget kapital. Arbetet med riskkontroll ska syfta till att identifiera och reducera de risker som är relaterade till JAKs verksamhet. Riskkontrollfunktionen ska också verka för att gällande interna riktlinjer, regler och rutiner efterlevs och förbättras i den operativa verksamheten. Detta innefattar bland annat ansvar för utveckling och underhåll av strategier, metoder och tekniker för bedömning av kapitalbehovet. Fem år i sammandrag Nyckeltal (tkr) Utveckling Volym (in- och utlåning) förändring under året, % 7,43 5,12 6,96 10,10 9,47 Kapital Soliditet (Beskattat eget kapital + 72 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen) 6,25 5,76 9,23 9,49 10,57 Kapitaltäckningskvot 1,76 1,76 2,02 2,12 2,60 Resultat Rörelseresultat/volym (Rörelseresultat i % av volym) 0,00 0,03-0,13-0,45-0,06 K/I-tal efter kreditförluster (Summa kostnader inkl. kreditförluster i relation till räntenetto + rörelseintäkter) 1,00 0,98 1,09 1,36 1,03 Kostnader/medlemsavgift (Administrativa kostnader, samt övriga rörelsekostnader, i förhållande till medlemsavgifter. Stämmobeslut 2004.) 5,31 5,19 5,28 5,47 6,00 Kreditförluster Kreditförlustnivå (Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten) 0,13 0,03 0,15 0,38 0,13 Övriga uppgifter Medelantal anställda (40)

6 Resultat- och balansräkningar Resultaträkning Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner 104 Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning Kassa Belåningsbara statsskuldförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Materiella och immateriella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder och eget kapital Icke-finansiell verksamhet I alla organisationer som har mer än ett mål/en ambition, och särskilt om flera mål/ambitioner är av socialeller miljökaraktär, är det motiverat att planera, mäta och utvärdera de sociala och ekologiska aspekterna av verksamheten. Man utgår i så fall från de sociala målen för organisationen och redovisar hur väl organisationen har uppfyllt dem. JAK har i många år följt en årlig cykel av sommarseminarium höstseminarium årsmöte för att arbeta med föreningens mål/ambitioner. Syftet med sommarseminariet är att få en dialog kring frågan om föreningens grundläggande idé och mål. Under höstseminariet handlar dialogen om hur man bäst inriktar verksamheten med hänsyn till detta. När medlemmarna samlas till föreningsstämma handlar dialogen om hur vi har lyckats med det vi sagt att vi skulle arbeta med. JAKs mål och ambitioner, utöver de rent ekonomiska, finns angivna i föreningsstämmans verksamhetsinriktning till styrelsen (se JAK Medlemsbanks reglemente på samt ett antal av styrelsen beslutade dokument. JAK är aktiv inom både det sociala och ekologiska området, genom den folkbildningsverksamhet som JAK grundar sin verksamhet på. Nedan redovisas det banken gör idag inom dessa områden. 1 Jämförelsesiffrorna för åren har inte omräknats enligt tillämpade redovisningsprinciper från Inklusive avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar. 6 (40)

7 Viktiga händelser under 2008 En kartläggning av internationella relationer som JAK Medlemsbank har haft genom åren pågår. Det blev ett ökat internationellt intresse med anledning av den italienske frilansjournalisten Giorgio Simonettis film om JAK och bildandet av föreningen Jak Bank Italia. JAK har inlett ett samarbete med den nya föreningen, som bildades i september JAK ordnade ett internationellt seminarium som ordnades i samband med ESF (European Social Forum) i Malmö. Aktiva medlemmar inom JAK har organiserat sig och startat 3 nya lokalavdelningar. Längst i norr har vi nu JAK Boden-Luleå och i Uppsala bildades JAK Uppsala. JAK Västerbotten har ombildats för att omfatta ett mindre område och heter nu JAK Norra Västerbotten med kommunerna Skellefteå, Malå och Norsjö. Ett stort arbete med att uppdatera studiematerialet har påbörjats. Startskottet var en kursledarträff med 15 aktiva kursledare. Didrik Wachenfeldt och Oskar Broberg har tillsammans med Kungliga Myntkabinettet och JAK Medlemsbank producerat ett studiematerial som heter Tankar om ekonomi under historien. Folkbildningsverksamhet JAKs medverkan i den samhälleliga debatten är bland annat representerad av medlemstidningen Grus & Guld. JAKs exponering mot allmänheten sker främst genom lokalavdelningar, hemsidan och tidningen. Under året har ett arbete påbörjats för att publicera Grus & Guld på Internet, som ett komplement till papperstidningen. Grus & Guld är en viktig opinionsbildare i samhället och viktig informationskanal för JAK. Även medlemmarna själva verkar som opinionsbildare i sina egna sammanhang. Genom att delta i folkbildningsaktiviteterna som ordnas på riksnivå och lokal nivå, blir medlemmarna mer medvetna om sin egen ekonomiska situation. De blir också mer medvetna om samhällets ekonomiska spelregler och vilka värderingar dessa baseras på. Detta leder till opinionsbildning och handlingskraft. JAK bedriver en växande kurs- och seminarieverksamhet som är mycket uppskattad. Den utvecklas hela tiden och därmed växer våra förutsättningar för att bli en medvetet lärande organisation. 1 miljon kronor per år avsatts till lokalavdelningarna och andra lokalt aktiva för aktiviteter som syftar till dialog och informationsspridning. Under 2008 hölls över 225 (200) informationsmöten, medlemsmöten, öppet hus o.s.v. Det hölls hela 39 (24) lokala grundkurser med ca 350 (230) deltagare. Aktiva medlemmar har bemannat mässor och marknader under 64 (60) dagar under Genom digitala fora samt fysiska mötesplatser i JAKs regi har medlemmarna möjlighet att öka samarbetet sinsemellan. Samtidigt ger dessa mötesplatser medlemmarna möjlighet att bli mer medvetna om hur man kan förändra sin egen såväl som samhällets och hela världens ekonomiska situation. Vi har under 2008 haft ca 400 (400) deltagare i JAKskolor och andra riksarrangemang. Hit kommer medlemmar som är intresserade av att lära sig mer för att sedan kunna sprida kunskaperna och insikterna till andra. Runt varje medlem blir en ring av personer som också nås av värdefulla insikter om sin egen ekonomiska situation såväl som samhällets. Här får medlemmarna också tillgång till information och lär känna vilka kanaler det finns för att hitta mer information. Antalet aktiva medlemmar ökar stadigt och uppgick vid årsskiftet till 673 (624). Det blev under året två nya lokalavdelningar; JAK Uppsala, JAK Boden-Luleå samt att JAK Västerbotten ombildades till JAK Norra Västerbotten. Ökade insikter om räntans negativa effekter För att bredda och fördjupa diskussionen om räntefri ekonomi samt medverka i den samhälleliga debatten, satsar JAK på folkbildningsarbete. Folkbildningsinsatserna bidrar till att medlemmarna blir både bättre insatta i den demokratiska processen i JAK liksom de blir bättre på att föra en dialog om räntefri ekonomi i de sammanhang de befinner sig i. I flera års tid har ca Fler och fler aktiva blir bättre på att stå upp för JAKs sak samt kunna formulera vad verksamheten syftar till. Detta märktes bl.a. under finanskrisen då media uppmärksammade JAK på flera ställen i landet. På varje ort hittade de en eller flera medlemmar som mycket välformulerat gav en rättvis bild av JAK. JAK har gått 7 (40)

8 ut med 10 (10) pressmeddelanden under året samt börjat använda en effektiv kanal för dessa. Medlemstidningen Grus & Guld levereras till hushåll fem gånger per år, innehållande allehanda artiklar om räntefri, uthållig och rättvis ekonomi. Tidningen används flitigt av medlemmarna för att bilda opinion. Det internationella arbetet blir alltmer intensivt. Under ESF (European Social Forum) i Malmö i september ordnade JAK Medlemsbank tillsammans med lokalavdelningarna JAK Lund och JAK Malmö ett internationellt seminarium. Ett arbete har påbörjats med dokumentation och kartläggning av alla internationella kontakter som JAK har haft hittills. De personer som vill starta egna räntefria rörelser utomlands kommer framöver lättare att få information om vad som händer inom detta område i världen med hjälp av JAKs nyhetsbrev och kontaktnät. Även fortsättningsvis kommer JAK Medlemsbank stå öppet för studiebesök och praktikveckor för såväl medlemmar som internationella kontakter. Spara och låna ett samarbete för ekonomisk frigörelse JAK ger möjlighet till ett samarbete medlemmarna emellan genom att spara och låna av varandra utan ränta. Idag är det ca 84 (85) procent av medlemmarna som sparar och 18 (20) procent som lånar. JAK ger medlemmar chansen att få lån som de inte hade fått i andra banker i och med att JAK bedömer varje medlems förutsättningar för sig och använder få schabloner låntagare har under 2008 totalt amorterat 143 (154) miljoner kronor och därmed blivit mindre skuldsatta och mer ekonomiskt oberoende. Många av dem äger mer av sin bostad nu och behöver inte vara rädda för att värdet på bostaden ska sjunka under bostadens belåning vid finanskriser (1 100) medlemmar har slutbetalat sina lån under året och därmed kunnat minska sina månadsutgifter. Det är 890 (840) medlemmar vars bundna sparande omvandlats till fritt i samband med att de slutbetalt sina lån. De har kommit i en bättre situation i sina liv. Sakta men säkert blir fler och fler skuldfria och handlingsutrymmet för dessa ökar. En ekonomisk frigörelse sker. Medlemmars sparande har gett möjlighet till att 236 (200) miljoner kronor har lånats ut till medlemmar. Medlemmar som så småningom kommer att bli skuldfria och därmed komma i ett bättre läge i sina liv. Andelen unga medlemmar (15-25 år) ökar kraftig. Då medlemsantalet två år i rad har ökat med 4 procent, har åldersgruppen år under 2008 ökat med hela 14 procent (11). I budgeten för 2008 var ett av målen att JAK Medlemsbank ska vara en ungdomsvänlig organisation. Unga människor är mer utsatta än andra för att hamna i skuldfällor. Därför är det glädjande att antalet unga medlemmar ökar. Detta borgar även för att det finns en föryngring i det viktiga ideella arbetet i JAK på både lokal nivå och riksnivå. Miljö JAK strävar efter att verksamheten så lite som möjligt ska påverka miljön negativt. Resor sker till allra största delen med tåg. Vi använder oss av telefonmöten för att på så sätt spara både tid, pengar och miljö. I det dagliga arbetet skapar vi rutiner för att minska behovet av utskrifter och vi arbetar med att utveckla en digitaliserad dokumentarkivering. Inköp av material görs från utgångspunkten att produkterna ska vara miljömärkta, enligt de märkningar som finns. Vid arrangemang och möten av olika slag används krav- och rättvisemärkta varor så långt det är möjligt och helst närproducerat. På våra kontor källsorteras avfallet och därmed bidrar vi till återvinning och återanvändning. JAKs kontorsfastighet är ansluten till fjärrvärmenätet och delar av elen kommer från ett vindkraftkooperativ, där JAK innehar vindkraftandelar. All el är ursprungsmärkt samt miljömärkt och 2008 kom 23 procent från vindkraft och 77 procent från vattenkraft. JAK Medlemsbanks miljöriktlinjer Vi ska i alla delar av föreningen alltid söka minimera eventuella skadliga miljöeffekter från vår verksamhet. Vi ska försäkra oss om att varje medarbetare förstår vikten av och inbegriper miljöaspekten i sitt dagliga arbete. Vi ska stödja en förståndig användning av material och energi genom hushållning, återanvändning, återvinning och kompostering. Vid inköp av varor ska vi så långt det är möjligt välja det mest miljöanpassade alternativet och vi ska välja och påverka våra leverantörer så att de medverkar i uppfyllelsen av våra miljömål så långt det är möjligt. Jämställdhetsplan Våra mål och ambitioner beträffande sociala aspekter på personalens förhållanden anges i Jämställdhetsplan 2008 och uppföljning av Jämställdhetsplanen 2007 samt i Alkohol- och drogpolicy. JAKs Jämställdhetsplan gäller för ett år i taget. Den utvärderas i mars och en plan för kommande år upprättas i april. Den omfattar anställdas arbetstid och övertid, bemötande, attityder och sexuella trakasserier, ergonomi, föräldraskap, löner och förmåner, monotona arbetsuppgifter, rekrytering och fördelning på kvinnor och män, sjukdom och arbetsskador samt sjukersättning. Etiska och demokratiska riktlinjer JAKs organisation är direktdemokratisk. Stämman fastställer ett reglemente med bland annat verksamhetsinriktning för styrelsen och väljer styrelse efter att 8 (40)

9 denna har redovisat sin förvaltning. I takt med att föreningen växer och tekniken utvecklas blir organisationsfrågan allt mer aktuell. På 2007 års stämma beslutades att genomföra ett brett arbete kring föreningens demokratiska former. I förarbetena sägs att det bör starta med ett övergripande synsätt så att alla aspekter kommer fram. Styrelsen vill att dessa ska bedömas tillsammans med olika tekniska och administrativa utformningar. På stämman 2008 beslutades att beakta de synpunkter som finns rörande var stämmorna ska hållas. JAK har ett Etikråd vars uppdrag är att identifiera de etiska frågeställningar som är aktuella bland föreningens medlemmar och initiera diskussions- och utbildningstillfällen kring dessa utifrån JAKs värdegrund och riktlinjerna för etik. Rådet ägnar sig åt principfrågor där man kan komma i konflikt med god etik. Lekmannarevisorn ska granska om JAKs verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och, från medlemmars synpunkt, tillfredsställande sätt och om JAK genomför av stämman beslutade verksamhetsriktlinjer. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver. Lekmannarevisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en granskningsrapport till stämman. Samarbeten med andra organisationer JAK är medlem i Sveriges Kreditgarantiförening (SKGF) och har sedan början varit aktivt stödjande i SKGFs process att starta kreditgarantiföreningar i Sverige. JAK har nu fullgjort sitt uppdrag med att hjälpa SKGF att starta sin verksamhet och kommer att minska sitt engagemang i föreningen. Tillsammans med Ekobanken, Hela Sverige ska leva och Coompanion har JAK under många år arbetat för att utveckla den finansiella sidan av lokal utveckling. Det arbetet är nu avslutat och kvar finns Lokalekonomidagarna som Växjö Universitet har arrangerat under många år. Från och med 2008 blir det Mälardalens högskola som har hand om arrangemanget och JAK kommer att medverka i planeringen. Utvecklingen av basala banktjänster är en tung uppgift för en liten bank med små resurser. När de gäller Internetbetalningar har JAK ett nära samarbete med Nordea. Förväntad framtida utveckling JAK har befunnit sig i en konsolideringsfas de senaste tre åren. Denna fas beräknas att gå över till en utvecklingsfas under år De kommande åren prognistiserar JAK att visa positiva resultat, som ska öka bankens egna kapital. Ett JAK med ett större eget kapital än idag kommer att innebära större stabilitet och mindre känslighet. Under utvecklingsfasen kommer JAK att fokusera på medlemsnyttan. Ett område som ska utvecklas är låneavtal som kommer att delas upp i ett låneavtal och ett avtal gällande sparande i samband med lån. Ett annat område är beräkningen av låneavgiften, som kommer att kunna hantera fler produkter än sparlån i framtiden. Medlemmarna i JAK ska erbjudas bättre service genom en ny Internetbank och hemsida. Nya produkter kommer att utvecklas för att bredda JAKs erbjudanden till medlemmarna. I detta arbete ingår att medlemstidningen även blir en Internettidning. Folkbildningen inom JAK kommer att förstärkas genom att ge JAKs aktiva medlemmar digitala verktyg som ska underlätta deras viktiga arbete med att fysiskt träffa medlemmar lokalt i Sverige. Styrelsen önskar arbeta för att JAKs kommunikation med medlemmar och andra intressenter kommer att förbättras de kommande åren. Styrelsen vill också skapa förutsättningar för att demokratin ska diskuteras flitigt bland medlemmarna, för att vi så småningom ska komma fram till lösningar som stärker demokratin i JAK. Insatsbelopp Låneinsatser avseende lån lösta mellan 1 december år 2007 och 30 november år 2008, 6,9 (7,5) miljoner kronor betalas ut efter Finansinspektions godkännande 1 juli Förslag till behandling av årets resultat Styrelsen föreslår stämman att årets resultat i sin helhet överförs i ny räkning enligt nedan. (kr) Fond för verkligt värde Balanserat resultat Årets resultat Balanseras i ny räkning (40)

10 Resultaträkning 1 januari - 31 december (tkr) Not Låneavgifter Avkastning likvida medel Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Summa räntenetto och rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar 17, Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt på årets resultat Årets resultat (40)

11 Balansräkning 31 december 2008 (tkr) Not Tillgångar Kassa Belåningsbara statsskuldförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Eget kapital Bundet eget kapital Grundinsatser Låneinsatser Reservfond Fritt eget kapital Fond för verkligt värde Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser (40)

12 Kassaflödesanalys januari - 31 december (tkr) Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kreditförluster Resultat avyttring inventarier Förändring upplupet anskaffningsvärde statsskuldväxlar 5-42 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring utlåning till allmänheten Förändring inlåning från allmänheten Förändring skulder till kreditinstitut 0 0 Förändring förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förändring övriga tillgångar Förändring övriga skulder inkl. upplupna kostnader Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella och immateriella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Insatser från medlemmar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Följande delkomponenter ingår i likvida medel och likviditetsreserv Kassa och banktillgodohavanden Kortfristiga placeringar i form av statsskuldväxlar, likviditetsreserv Summa I banktillgodohavanden ingår 1,0 miljoner kronor som har en löptid längre än 3 månader. Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter: De har en liten eller obetydlig risk för värdefluktuationer. De kan lätt omvandlas till kassamedel. Statsskuldväxlar är JAKs likviditetsreserv och hanteras enligt följande utgångspunkter: De har en liten eller obetydlig risk för värdefluktuationer. De kan lätt omvandlas till kassamedel. De har en löptid om högst tolv månader från anskaffningstidpunkten. 12 (40)

13 Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Uppgifter om banken Årsredovisningen avges per 31 december 2008 och avser JAK Medlemsbank med organisationsnummer och med säte i Skövde. Adressen är Box 216, Skövde. Besöksadressen är Vasagatan 14. Not 2 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Bankens årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR2.1 Redovisning för juridiska personer. Banken tillämpar s.k. lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2.1 och FFFS. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden, så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till att sambandet mellan redovisning och beskattning, ska tillämpas. Förutsättningar vid upprättande av bankens finansiella rapporter Bankens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde. Uppställningsformen för resultaträkning har i årsredovisningen anpassats till gällande regelverk, dock med viss avvikelse vad gäller rubricering av intäkter i form av låneavgifter samt avkastning på likvida medel. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 20 februari Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på föreningsstämman den april Enligt IFRS 8 rörelsesegment p. 33 ska viss information om geografiska områden lämnas, exempelvis intäkters fördelning på olika länder Då JAKs intäkter uteslutande avser aktiviteter riktade till låntagare och medlemmar i Sverige aktualiseras ej upplysnngskraven enligt IFRS 8. Låneavgifter, avkastning på likvida medel och räntekostnader Låneavgifter på medlemmarnas lån beräknas och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida inbetalningar under den förväntade löptiden blir lika med det redovisade värdet av fordran. Låneavgiften inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp av erhållna avgifter som medräknas i effektivräntan. Låneavgifter och avkastning på likvida medel som presenteras i resultaträkningen består av: Låneavgifter på finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden inklusive låneavgift på osäkra fordringar. Avkastning på finansiella tillgångar som klassificeras som tillgängliga för försäljning. Räntekostnaderna består av avgiften för insättningsgarantin. Provisions- och avgiftsintäkter Banken erhåller avgifter och provisioner för utförda tjänster som intäktsredovisas på två olika sätt enligt följande: Provisioner och avgifter som inräknas i den effektiva räntan Provisioner och avgifter som är en integrerad del av effektivräntan, redovisas inte som provisionsintäkt utan som justering av effektivräntan på resultatraden låneavgifter. Sådana avgifter utgörs av, utöver låneavgiften, uppläggningsavgifter för blancolån samt avgifter för förtida inlösen. Provisioner och avgifter som är intjänade när en viss tjänst utförts Till dessa avgifter och provisioner hör olika typer av provisioner för kostnader för säkerheter och UC för låntagarens räkning och påminnelseavgifter. Dessa provisioner och avgifter är i allmänhet relaterade till en utförd transaktion och redovisas omedelbart som intäkt. Provisionskostnader Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att betrakta som ränta, t.ex. kostnader för clearing, plus- och bankgiro, omkostnader för säkerheter och avgifter till UC. Finansiella instrument Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med reglerna i IAS 39 och ÅRKL. 13 (40)

14 Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan lånefordringar, statsskuldväxlar och andelar. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder, och medlemmarnas sparande i banken. Redovisning i och borttagande från balansräkningen En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när banken blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller banken förlorar kontrollen över dem. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgjorts eller på annat sätt utsläckts. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då banken förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Lånefordringar redovisas i balansräkningen i samband med att lånebelopp utbetalas till låntagaren. Klassificering och värdering Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan. Finansiella tillgångar som kan säljas Denna kategori består av bankens placeringar i statsskuldväxlar samt aktier och andelar. Statsskuldväxlar värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade mot eget kapital, dock ej värdeförändringar som beror på nedskrivningar. För dessa instrument kommer eventuella transaktionskostnader att ingå i anskaffningsvärdet vid redovisningen för första tillfället och därefter ingå vid löpande värdering till verkligt värde att ingå i fond för verkligt värde, beaktat skatteeffekt, till dess att instrumentet förfaller eller avyttras. Vid avyttring av tillgången redovisas ackumulerad vinst/förlust, som tidigare redovisats i eget kapital, i resultaträkningen. Aktier och andelar är upptagna till respektive instruments anskaffningsvärde då ingen eller liten handel förekommer och verkligt värde inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. För ytterligare information se not 16. Lånefordringar Lånefordringar är finansiella tillgångar som har fastställda betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Lånefordran redovisas till det belopp som beräknas inflyta, d.v.s. efter avdrag för osäkra fordringar. Upplupna låneavgifter redovisas separat under interimsfordringar. Beträffande lånefordringar är anskaffningsvärde och verkligt värde identiskt p.g.a. existerande lånevillkor. Finansiella skulder, ej värderade till verkligt värde via resultaträkningen Medlemmarnas sparande och leverantörsskulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Finansiella garantier Bankens garantiavtal innebär att banken har ett åtagande att ersätta innehavaren när innehavaren gör en förlust på grund av att specifik gäldenär inte fullgjort sina betalningar vid förfall till innehavaren i enlighet med ursprungliga eller ändrade avtalsvillkor. Lånelöften Med lånelöfte avses i detta sammanhang de lån där låne- och sparavtal är framtaget, men medlemmen ej ännu sänt in underskrivet original till banken. Medlemmen har 1 månad på sig att skicka in signerade handlingar. Därefter förfaller lånelöftet. Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella instrument Oreglerade krediter Med oreglerade krediter avses förfallna krediter äldre än 60 dagar. Oreglerade krediter rapporteras till styrelsen enligt den instruktion som finns i Kreditinstruktionen. I rapporteringen ingår att värdera den tänkbara förlusten om sådan föreligger samt att indela engagemangen efter risknivå. Regler vid oreglerade krediter och obeståndskrediter All hantering av obetalda krediter sker individuellt genom bedömning av varje enskilt ärende. Påminnelse av förfallen kredit ska ske 10 dagar efter förfallodag och en andra påminnelse efter 20 dagar. Vid andra påminnelsen får även eventuella borgensmän en påminnelse. Efter ytterligare 10 dagar görs en bedömning om ärendet ska skickas till inkassobyrå för inkassokrav. Har inte betalning skett 30 dagar efter inkassokravet ska, efter bedömning, krediten sägas upp. Innan uppsägning sker ska låntagaren, på bankens initiativ, kontaktas för att diskutera vad som är orsak till utebliven betalning. Målsättningen ska vara att finna en lösning där laga åtgärder kan undvikas. Vid fastighets- och bostadsrättsbelåning ska diskuteras frivillig försäljning av egendomen om ingen annan lösning står till buds. Räcker inte försäljningssumman ska banken ha en positiv inställning till en avvecklingskredit med för låntagaren rimlig amorteringsplan. Kan inte uppgörelse träffas eller förutsättningar saknas ska krediten sägas upp och laga åtgärder ska vidtagas. 14 (40)

15 Nedskrivningsprövning Vid varje rapporttillfälle utvärderar banken på individuell basis om det finns objektiva belägg för att ett nedskrivningsbehov finns och om en kreditförlust ska redovisas. Bankens bedömning är att det i allt väsentligt finns en god kännedom om de faktorer som är relevanta för att kunna göra en individuell bedömning och anser därför inte att det föreligger något nedskrivningsbehov på gruppnivå. Som objektiva belägg på att nedskrivningsbehov föreligger och att lånet är klassat som osäkert räknar banken i allmänhet betalningar som är mer än 60 dagar försenade. Andra objektiva belägg kan vara information om betydande finansiella svårigheter, som kommit banken till kännedom genom analys av finansiella rapporter, inkomstdeklarationer eller på annat sätt i den löpande utvärderingen av kundens kreditvärdighet, som ingår som en integrerad del i bankens system och rutiner för att hantera kreditrisk. Eftergifter till bankens låntagare som görs på grund av att låntagaren har finansiella svårigheter kan också utgöra objektiva belägg för att lånet är osäkert. Som nedskrivning upptas ett belopp som motsvarar skillnaden mellan lånefordrans redovisade värde och bedömt återvinningsvärde. Som befarad förlust redovisas hela eller delar av fordran som inte bedöms indrivningsbar eller som kan erhållas vid realisering av säkerheten. Lånefordran skrivs även ned med hänsyn tagen till upplupen låneavgift. Återföring av nedskrivningar En nedskrivning återförs om det både finns bevis på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av det nedskrivna beloppet. En nedskrivning på en lånefordran återförs om låntagaren förväntas fullfölja alla kontraktuella betalningar i enlighet med ursprungliga eller omstrukturerade lånevillkor. Återföring av nedskrivningar på lån redovisas som en minskning av kreditförluster och specificeras särskilt i not. Bortskrivningar av lånefordringar Lånefordringar som klassificerats som osäkra skrivs bort från balansräkningen när kreditförlusten anses vara konstaterad vilket är när konkursförvaltare lämnat uppskattning om utdelning i konkurs, ackordsförslag antagits eller fordran eftergivits på annat sätt. Efter bortskrivning redovisas lånefordringarna inte längre i balansräkningen. Återvinning på tidigare redovisade bortskrivningar redovisas som en minskning av kreditförluster på resultatraden Kreditförluster netto. Materiella tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma banken till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar med tillägg för eventuella uppskrivningar. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma banken till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Reparationer kostnadsförs löpande. Avskrivningsprinciper Avskrivning av JAKs byggnad sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Marken skrivs inte av. Komponentavskrivning har inte tillämpats på fastigheten vid konverteringen till IFRS, då beräkningar utvisar att denna metod inte skulle medföra någon väsentlig påverkan. Avskrivningar sker på 50 år. För övriga materiella anläggningstillgångar anser banken att det inte heller finns några separata komponenter med väsentligt olika avskrivningsperioder. Avskrivning sker systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod, som här är 5 år. Immateriella anläggningstillgångar Utveckling Utgifter för utveckling av helt nya produkter eller processer, redovisas som en tillgång i balansräkningen. Det redovisade värdet inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter. Övriga utgifter för utveckling, t.ex. anpassning av befintliga produkter och processer, redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. I balansräkningen redovisade utvecklingskostnader är upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar. Avskrivningsprinciper Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den immateriella tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av 15 (40)

16 från det datum då de är tillgängliga för användning. Den beräknade nyttjandeperioden är 5 år. Ersättningar till anställda Pensionering genom försäkring JAKs pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade genom försäkringsavtal med Kooperationens Pensionsanstalt KP. Enligt IAS 19 är en avgiftsbestämd pensionsplan en plan för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka företaget betalar fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och inte har någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter om den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänför sig till anställdas tjänstgöring under innevarande period och tidigare. En förmånsbestämd pensionsplan definieras som annan plan för ersättningar efter avslutad anställning än avgiftsbestämd plan. Pensionsplanen för JAKs anställda har bedömts vara en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Tillämpning av Tryggandelagen är en förutsättning för skattemässigt avdragsrätt, varför reglerna i IAS19 avseende förmånsbestämda pensionsplaner ( ) inte behöver anges i juridisk person. JAK redovisar därför dessa pensionsplaner som avgiftsbestämda. JAKs förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt banken under en period. Premier betalas till KP baserat på aktuell lön. Årets kostnader för dessa försäkringspremier framgår av not 9. Ersättningar vid uppsägning En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas endast om företaget är bevisligen förpliktigat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före den normala tidpunkten. Allmänna administrationskostnader Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter. Här redovisas också bl.a. lokalkostnader, porto och telefonkostnader, tele- och datakommunikation, konsulttjänster och fastighetens kostnader. Skatter Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen. Banken redovisar ingen skattekostnad då banken har taxerade underskottsavdrag. Totala skattemässiga underskottsavdrag per uppgår till tusen kronor varav tusen kronor kommer från skattemässiga avdrag i 2008 års taxering beträffande omläggning av låneavgiftsberäkning som redovisats direkt mot eget kapital. JAK har under senare år (dock ej 2007) visat förluster vilket talar för att någon redovisning av uppskjuten skattefordran i 2008 års bokslut ej bör ske. Not 3 Riskhantering I bankens verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker som kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har bankens styrelse, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i banken, fastställt riktlinjer och instruktioner för kreditgivningen och den övriga finansiella verksamheten. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret till olika andra funktioner. Dessa i sin tur rapporterar regelbundet till styrelsen. Bankens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som banken har i sin verksamhet och att för dessa sätta lämpliga begränsningar (limiter) och tillse att det finns kontroll på plats. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande att limiter inte överskrids. Riskpolicies och riskhanteringssystem arbetas med regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta och t.ex. återspeglar gällande marknadsvillkor samt produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer skapar banken förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar. I banken finns en samlad funktion för riskkontroll, direkt underställd verkställande direktören, vars uppgift är att analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer. Kreditrisk Med kreditrisk avses risken att banken inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/eller kommer att göra en förlust på grund av motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser. Banken strävar efter att minimera kreditrisken genom en kontinuerlig prövning och översyn av bankens kreditbeviljningsrätt. All kreditbeviljningsrätt tillkommer bankens styrelse. Styrelsen har i sin tur delegerat delar av denna rätt till bankens kreditutskott, lånedelegation och lokalstyrelsen för Orsakontoret. Ledamöterna i kreditutskottet, lånedelegationen och lokalstyrelsen i Orsa utses av styrelsen för JAK Medlemsbank. Av ledamöterna i kreditutskottet ska minst tre vara förtroendevalda styrelseledamöter. Lånedelegationen består av tre tjänstemän. Den avgörande bedömningsgrunden för bankens kreditgivning, som är geografiskt hänförlig till låntagare boende i hela Sverige och i liten grad utlandsboende svenskar, är låntagarnas återbetalningsförmåga. För att ytterligare minska risken är merparten av bankens krediter dessutom säkerställda med pantbrev i fastigheter och andra bankmässiga säkerheter. 16 (40)

17 Större kreditengagemang omprövas minst en gång årligen i styrelsen. Bankens rutiner för övervakning av förfallna betalningar och oreglerade fordringar syftar till att minimera kreditförlusterna genom en tidig upptäckt av betalningsproblem hos kredittagarna och en åtföljande snabb handläggning av förekommande kravärenden. Kreditriskexponering brutto och netto 2008 Total kreditriskexponering före nedskrivning Nedskrivning Redovisat värde Värde av säkerheter Total kreditriskexponering efter avdrag av säkerheter Krediter 3 mot säkerhet av: Kommunal borgen Pantbrev i villa- och fritidsfastigheter Pantbrev i flerfamiljsfastigheter Pantbrev i jordbruksfastigheter Pantbrev i andra näringsfastigheter Företagsinteckning JAK-konto Blancokrediter Borgen Övriga Summa utlåning till allmänheten Statsskuldväxlar Utlåning till kreditinstitut Aktier och andelar Summa Utställda finansiella garantier Total kreditriskexponering Med kredit avses lånefordringar och andra placeringar redovisade i balansräkningen. Säkerheterna är upptagna till bedömda marknadsvärden vid utlåningstillfället eller senare uppdatering. 4 Inklusive bostadsrätter. 17 (40)

18 Not 3 Riskhantering forts. Kreditriskexponering brutto och netto 2007 Total kreditriskexponering före nedskrivning Nedskrivning Redovisat värde Värde av säkerheter Total kreditriskexponering efter avdrag av säkerheter Krediter 5 mot säkerhet av: Kommunal borgen Pantbrev i villa- och fritidsfastigheter Pantbrev i flerfamiljsfastigheter Pantbrev i jordbruksfastigheter Pantbrev i andra näringsfastigheter Företagsinteckning JAK-konto Blancokrediter Borgen Övriga Summa Utställda finansiella garantier Total kreditriskexponering Med kreditriskexponering förstås även risken för att kreditinstitut eller annan emittent helt eller delvis inte fullgör sina betalningsförpliktelser mot banken. Av notupplysningarna till berörda balansposter (not 13 och 14) framgår hur bankens kreditriskexponering mot dessa motparter fördelar sig. De bokförda värdena ger uttryck för den maximala kreditriskexponeringen i dessa placeringar. Åldersanalys, oreglerade, men ej nedskrivna lånefordringar Med oreglerade fordringar avses fordringar som förfallit till betalning > 60 dagar Fordringar förfallna > 30 dgr - 60 dgr Fordringar förfallna > 60 dgr - 90 dgr Fordringar förfallna > 90 dgr dgr Fordringar förfallna > 180 dgr dgr Fordringar förfallna > 360 dgr Summa Med kredit avses lånefordringar i balansräkningen. Säkerheterna är upptagna till bedömda marknadsvärden vid utlåningstillfället eller senare uppdatering. 6 Inklusive bostadsrätter. 18 (40)

19 Not 3 Riskhantering forts. Lånefordringar per kategori av låntagare Lånefordringar, brutto offentlig sektor företagssektor hushållssektor (inkl. enskilda företagare) övriga Summa Varav: Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar - företagssektor - hushållssektor Oreglerade lånefordringar som inte ingår i osäkra lånefordringar - företagssektor - hushållssektor Specifika nedskrivningar för individuellt värderade fordringar - företagssektor hushållssektor Summa Summa nettoredovisat lånefordringar Likviditetsrisk Likviditetsrisk är risken för att banken får svårigheter att fullgöra åtaganden som är förenade med sina finansiella skulder. Likviditetsrisk kan även uttryckas som risken för förlust eller försämrad intjäningsförmåga till följd av att bankens betalningsåtaganden inte kan fullgöras i rätt tid. Likviditetsrisker uppstår då tillgångar och skulder har olika löptider. Enligt de riktlinjer för hantering av likviditetsrisk som banken arbetar efter ska betalningsberedskapen (utlåning till kreditinstitut + statsskuldväxlar) motsvara 15 procent av det totala fria sparandet men kan tillfälligt tillåtas sjunka till 10 procent. Bankledningen har en daglig rutin för att hantera likviditetsrisken och behovet. En del av bankens likvida medel är idag placerade i statsskuldväxlar på upp till 12 månaders löptid. Den andra delen av bankens likvida medel finns på konton på tre av de större svenska bankerna. Denna likviditet används för att hantera medlemmars uttag från sina konton i JAK. Bankens likviditet har under 2008 minskat beroende på att utlåningen ökat. Under andra halvan av 2008 har likviditeten legat på en nivå under 15 procent av den fria inlåningen. För att återställa betalningsberedskapen till en nivå över 15 procent av den fria inlåningen har medlemsdelen, det belopp som varje medlem kan låna utan att ha gjort något sparande, minskats från kronor till kronor. Likviditetsexponering Tabellen visar bankens likviditetsexponering med avseende på återstående förväntade löptider på tillgångar och skulder. Även den kassaflödesanalys, som finns intagen på annat ställe i årsredovisningen, belyser bankens likviditetssituation. 19 (40)

20 Not 3 Riskhantering forts Kontraktuellt återstående löptid Längre än På anfordran Högst 3 mån 3 mån men högst 1 år Längre än 1 år men högst 5 år Längre än 5 år Utan löptid Totalt redovisat värde Tillgångar Kassa Belåningsbara statsskuldförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Upplupna låneavgifter Övriga tillgångsposter Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skuldposter Eget kapital: Låneinsatser Övrigt eget kapital Summa skulder och eget kapital Skillnad redovisade tillgångar och skulder Bruttoredovisning är gjord på upplupna låneavgifter. Periodiserad del har redovisats som post utan löptid, då den inte direkt påverkar likviditetsexponeringen. 20 (40)

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 (belopp inom parantes avser samma period föregående år där inget annat anges) Allmänt Såväl inlåning som utlåning har ökat. Ökningstakten i försparandet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

JAK Medlemsbank Årsredovisning 2009 516401-9969. JAK Medlemsbank. Vasagatan 14 Box 216 541 25 Skövde

JAK Medlemsbank Årsredovisning 2009 516401-9969. JAK Medlemsbank. Vasagatan 14 Box 216 541 25 Skövde JAK Medlemsbank Vasagatan 14 Box 216 541 25 Skövde Tel: 0500-46 45 00 Fax: 0500-46 45 61 jak@jak.se www.jak.se 2 (44) Årsredovisning JAK Medlemsbank 2009 Förvaltningsberättelse... 4 Fem år i sammandrag...

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 1 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN HÄNDELSER I BANKEN Ekobanken har gått vidare med att utveckla de hållbarhetsrabatter som tidigare införts på räntan för bolån

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

JAK Medlemsbank Delårsrapport januari-augusti Allmänt om verksamheten

JAK Medlemsbank Delårsrapport januari-augusti Allmänt om verksamheten JAK Medlemsbanks delårsrapport januari augusti 2013 JAK Medlemsbank Delårsrapport januari-augusti 2013 Värden inom parantes avser motsvarande period 2012. Allmänt om verksamheten I mitten av januari anställdes

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Ordinarie sparbanksstämma med bankens huvudmän äger rum tisdagen den 21 maj kl 18.30 i sparbankens samlingssal.

Ordinarie sparbanksstämma med bankens huvudmän äger rum tisdagen den 21 maj kl 18.30 i sparbankens samlingssal. Innehållsförteckning VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag 2008-2012 Resultaträkning Balansräkning Förändring eget kapital Kassaflödesanalys Noter till de finansiella rapporterna Underskrift

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer