Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008"

Transkript

1 År sr edovi sni ng JAKMedl emsbank 2008 JAK

2 Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 5 Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Uppgifter om banken Not 2 Redovisningsprinciper Not 3 Riskhantering Not 4 Räntenetto Not 5 Provisionsintäkter...22 Not 6 Provisionskostnader Not 7 Nettoresultat finansiella tillgångar Not 8 Övriga rörelseintäkter Not 9 Allmänna administrationskostnader Not 10 Övriga rörelsekostnader Not 11 Kreditförluster, netto Not 12 Skatter Not 13 Belåningsbara statsskuldförbindelser Not 14 Utlåning till kreditinstitut Not 15 Utlåning till allmänheten Not 16 Aktier och andelar Not 17 Immateriella anläggningstillgångar Not 18 Materiella tillgångar Not 19 Övriga tillgångar...32 Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 21 Skulder till kreditinstitut Not 22 Inlåning från allmänheten Not 23 Övriga skulder Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 25 Eget kapital Not 26 Finansiella tillgångar och skulder Not 27 Kapitaltäckning (40)

3 Redovisning för verksamhetsåret 2008 Styrelsen och verkställande direktör för JAK Medlemsbank (nedan kallad JAK) lämnar härmed årsredovisning för bankens verksamhetsår 2008, det elfte året som Medlemsbank. Föregående års värden presenteras inom parantes om inget annat uppges. Förvaltningsberättelse JAK ska sprida information om räntefri ekonomi. Ekonomisk verksamhet ska präglas av rättvisa och hushållning - inte av ocker, övertro på tillväxt eller av att tjäna pengar på pengar. Däremot ser JAK pengar som ett instrument för ekonomisk frigörelse för enskilda och för samhället. JAK ska bidra till en dialog mellan medlemmarna själva och andra människor för att ge tillfälle att reflektera över vad rättvis ekonomi är, samt hur enskilda medborgare påverkas av räntans effekter. JAK ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva bankverksamhet på räntefri grund. Verksamheten ska i hög grad baseras på lokal idéutveckling. JAK ska vara en öppen, demokratisk förening som strävar efter att öka i medlemsantal, ekonomisk omsättning och samhällelig betydelse. Allmänt om verksamheten JAK har två produkter för utlåning; sparlån och stödsparande. Eftersom all utlåning finansieras med medlemmarnas inlåning förutsätter systemet att den totala inlåningen balanserar den totala utlåningen. Det normala är att låntagarna själva gör en sparprestation för att upprätthålla systemets funktioner. Denna balans mellan sparprestation och lån ska vara uppnådd för att sparbeloppet ska bli fritt att disponera för spararen. De flesta låntagare har sparat en tid innan de får sitt lån, men det är möjligt att få ett lån även om man inte har sparat något. I så fall måste hela sparprestationen göras under och efter amorteringstiden, vilket innebär en större likviditetspåfrestning för låntagaren. Det är dock inte ovanligt att någon annan står för sparprestationen, helt eller delvis. Det kan till exempel vara släktingar, föräldrar eller vänner. Det så kallade stödsparandet används ofta för att finansiera ett projekt som är av gemensamt intresse för en större grupp. Om projektet inte klarar av mer än att betala amortering och låneavgift kan man organisera ett stödsparande hos en grupp intressenter. JAK hanterar denna låneansökan på samma sätt som alla andra medlemmars ansökningar, men kräver att den stödsparande gruppen har en inlåning som inte understiger det aktuella skuldsaldot. De stödsparande intressenterna öppnar sparkonto men behöver inte vara medlemmar i JAK. Om någon av dem skulle vilja ta ut sitt sparande så går det bra, men om det innebär att stödsparandet understiger det aktuella lånesaldot måste låntagaren se till att stödsparandet bibehålls. Större delen av JAKs utlåning går till privatpersoner och snittlånet är för närvarande ( ) kronor. Bland de medlemmar som är juridiska personer är det vanligt med föreningar av olika slag års utveckling Utveckling av bankens verksamhet, resultat och ställning Internetbanksatsningen pågår och är planerad att vara klar under De totala kreditförlusterna uppgår till (-209) och är den främsta orsaken till att JAK redovisar ett negativt resultat. Antalet medlemmar har under året ökat med 4,3 (5) procent, vilket är en något mindre ökning än föregående år. Antalet medlemmar som vill engagera sig ideellt för att sprida idén om räntefri ekonomi ökar stadigt. Vid årsskiftet var det 640 medlemmar som är organiserade i lokalavdelningar eller som på annat sätt har engagerat sig aktivt i JAK. Det finns också ett ökat intresse av att delta i JAK-skolor för att lära sig mer om JAK Medlemsbank och räntefri ekonomi. Därför har antalet JAK-skolor utökats under året. Den ideella kraften är en förutsättning för att den räntefria idén så småningom ska få genomslag i samhället. JAKs balansomslutning var 1 008,2 (967,8) miljoner kronor vid räkenskapsårets utgång. Den totala inlåningen uppgick till 938,9 (906,5) miljoner kronor, en ökning med 3,6 procent. Av inlåningen är 407,6 (382,5) miljoner kronor bundet sparande. Det bundna sparandet ökade med 6,6 procent under året och det fria sparandet ökade med 1,4 procent. Den totala utlåningen efter kreditförluster uppgår till 901,2 (806,3) miljoner kronor, en ökning med 11,8 procent. Banken har hanterat låneansökningar under 2008 vilket har resulterat i nya lån. Kapitaltäckningskvoten vid utgången av 2008 var 1,76 och ligger på samma nivå som vid föregående årsskifte. Rörelseresultatet uppgick till -0,1 miljoner kronor, att jämföra med 0,5 miljoner kronor föregående år. Låneavgiftsintäkterna uppgick till 19,4 (17,0) miljoner kronor och medlemsavgifterna till 5,0 (4,9) miljoner kronor. JAKs kostnader uppgick till 26,6 (25,3) miljoner kronor. Utifrån nu kända förutsättningar tyder resultatprognosen för 2009 på ett rörelseresultat på 1 miljoner kronor. JAKs egna kapital ökar i form av låneinsatser. De redovisningsprinciper som började tillämpas år 2007 påverkar bankens periodisering av låneavgifter så att 3 (40)

4 bankens intäktsfördelning ändras de kommande åren. De nya reglerna gällande kapitaltäckning och den riskhantering som banken satt i verket genom en intern kapitalutvärderingsprocess, innebär förbättringar inom detta område. JAKs organisation JAK är ett kooperativ, det vill säga en öppen, demokratisk förening där medlemmarna samverkar för sin gemensamma nytta. Antalet medlemmar har under året ökat med till , en ökning med 4,3 procent. Varje medlem är delägare i medlemsbanken och har en röst på föreningsstämman som genomförs en gång per år. De medlemmar som vill engagera sig ideellt har stora möjligheter att göra det, främst i de 27 lokalavdelningar som finns. Lokalavdelningarna verkar för att stödja JAKs idé och verksamhet på lokalplanet. Lokalavdelningarna bedriver informations- och utbildningsverksamhet. De fungerar som en mötesplats för medlemmarna men också mellan medlemmar och allmänhet i ekonomiska frågor, både samhällsekonomiska och privatekonomiska. Den ideella kraften växer med hjälp av de riksarrangemang som JAK ordnar, främst JAK-skolorna och seminarierna, samt det stöd som ges från anställda i avdelningen för Idé- och medlemsstöd. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsåret Finansiella förutsättningar och riskhantering Tillgångar som inte kan placeras i utlåning till medlemmarna placeras i statsskuldväxlar med löptider upp till ett år. Den globala finanskrisens påverkan på JAK Under verksamhetsåret har världen fått se en global finanskris utvecklas. Denna kris har spritt sig även till Sverige och dess banker, där också JAK har påverkats. Många banker har drabbats av finanskrisen genom att de blivit tvungna att skriva ner värdet på globalt investerat kapital. JAKs placeringar består till största delen av utlåning till medlemmar. JAKs likviditetsplaceringar sker till låg risk och endast i svenska kronor. JAK har påverkats negativt på så sätt att medlemmar och bankkunder blivit oroliga. Däremot har utlåningen påverkats positivt på så sätt att banken lånat ut 15 procent mer än budgeterat under år Fler positiva effekter är att inlåningen och intresset för JAK har ökat under året. Medlemmars efterfrågan på lån hos JAK ligger på samma nivå som 2007, men något ökande under året. Det som ökat är lånens storlek och det har visat sig i att bankens genomsnittliga lånebelopp i kronor har ökat med 23 procent till kronor under året. Den överlikviditet banken har haft de senaste åren är nu nere på den nivå som är nedre gränsen för betalningsberedskapen enligt styrelsens regelverk. Under året har styrelsen justerat ned bankens utlåningsbara medel så att betalningsberedskapen ökat och därmed varit betryggande. För att möta den osäkra framtiden arbetar styrelsen för att öka betalningsberedskapen några procentenheter över den nedre gränsen för betalningsberedskap. JAK har fortsatt en betryggande ställning, trots omvärldens oro, tack vare det sätt som JAKs sparlånesystem fungerar på samt en försiktig inställning till risker. JAK har en belåningsgrad på säkerheter som uppgår till max 75 procent av värdet. Vidare så ställer banken krav på låntagaren att amortera och i många fall finns det även krav på ett bundet sparande. Detta är några delar som gör att JAK som bank har en betryggande ställning även om omvärlden är i gungning. En grundsten i JAK är samverkan mellan människor och när det gäller likviditet är medlemmars sparande i JAK en förutsättning. Genom ett ökat sparande kan föreningen växa och risker minska. Inlåningen från medlemmar ökade något i början av året till att öka mer i slutet av året. Information om riskhantering JAK Medlemsbanks riskprofil Risktagandet inom JAK ska vara lågt samt begränsas inom ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart och främjar medlemmarnas ekonomiska intressen. Definitioner Med risk avses kreditrisk, finansiell risk och operativ risk. Här utöver finns strategisk risk. Med strategisk risk avses risken för skada som uppkommer om JAK gör fel vägval i sin strävan efter att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva bankverksamhet på räntefri grund. Strategisk risk hanteras inom ramen för JAKs strategiska planering. Mer om riskhantering finns beskrivet i not 3, Riskhantering. Kreditrisk Med kreditrisk avses risken för förlust på grund av att en kredit inte fullgörs. Bankledningen strävar efter att minimera kreditrisken genom en kontinuerlig prövning och översyn av JAKs kreditbeviljningsrätt. All kreditbeviljningsrätt tillkommer JAKs styrelse. Styrelsen har i sin tur delegerat delar av denna rätt till JAKs kreditutskott, lånedelegationen och lokalstyrelsen för Orsakontoret. Finansiell risk Med finansiell risk avses likviditetsrisk, räntenettorisk, ränteprisrisk, motpartsrisk, valutakursrisk, aktiekursrisk samt likviditetsrisk i finansiella instrument. 4 (40)

5 Valutakursrisk är risken för att den svenska kronans kurs förstärks i förhållande till sådan valuta i vilken JAK har tillgång placerad. Placeringar i annan valuta än svenska kronor får inte förekomma enligt JAKs instruktioner för placering av likvida medel, och därmed föreligger ingen valutakursrisk. Enligt styrelsens regelverk för hantering av likviditetsrisk ska JAKs betalningsberedskap (banktillgodohavande + statsskuldväxlar) motsvara 15 procent av det totala fria sparandet. Kortare perioder kan betalningsberedskapen tillåtas sjunka till 10 procent av det fria sparandet. Bankledningen har en process för att hantera likviditetsrisken och behovet löpande. En del av JAKs likvida medel är idag placerade i statsskuldväxlar och resterande del finns på konton hos tre av de större svenska bankerna. Denna likviditet används för att hantera medlemmars uttag från sina konton i JAK. JAKs likviditet har under 2008 varierat mellan (25-21) procent per månad av det fria sparandet. Operativ risk Med operativ risk avses risken för förluster till följd av att interna processer och rutiner är felaktiga eller inte ändamålsenliga, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser inklusive legala risker. Operativ risk kan t.ex. brytas ned i: Personalrisk Processrisk IT- och systemrisk Extern risk JAK är en liten organisation med få anställda. Alla funktioner kan inte ersättas inom den befintliga personalen i händelse av att någon faller ifrån. Några av dessa nyckelpersoner kan ersättas utifrån, medan andra besitter specialkunskap om bankens organisation eller system. Banken arbetar aktivt med att minska personberoendet genom att säkra bankens löpande verksamhet med hjälp av dokumentation, att fler medarbetare kan varandras arbetsuppgifter och genom underleverantörer av IT-tjänster. Riskhantering Med riskhantering avses aktiviteter för identifiering, mätning, kontroll och rapportering av risker. Utöver detta så innebär riskhantering att ta fram åtgärder som minskar de identifierade riskerna. Åtgärder är av olika art t.ex. handlingsplaner för att hantera risken när den uppstår och/eller beräkna behovet av eget kapital. Arbetet med riskkontroll ska syfta till att identifiera och reducera de risker som är relaterade till JAKs verksamhet. Riskkontrollfunktionen ska också verka för att gällande interna riktlinjer, regler och rutiner efterlevs och förbättras i den operativa verksamheten. Detta innefattar bland annat ansvar för utveckling och underhåll av strategier, metoder och tekniker för bedömning av kapitalbehovet. Fem år i sammandrag Nyckeltal (tkr) Utveckling Volym (in- och utlåning) förändring under året, % 7,43 5,12 6,96 10,10 9,47 Kapital Soliditet (Beskattat eget kapital + 72 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen) 6,25 5,76 9,23 9,49 10,57 Kapitaltäckningskvot 1,76 1,76 2,02 2,12 2,60 Resultat Rörelseresultat/volym (Rörelseresultat i % av volym) 0,00 0,03-0,13-0,45-0,06 K/I-tal efter kreditförluster (Summa kostnader inkl. kreditförluster i relation till räntenetto + rörelseintäkter) 1,00 0,98 1,09 1,36 1,03 Kostnader/medlemsavgift (Administrativa kostnader, samt övriga rörelsekostnader, i förhållande till medlemsavgifter. Stämmobeslut 2004.) 5,31 5,19 5,28 5,47 6,00 Kreditförluster Kreditförlustnivå (Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten) 0,13 0,03 0,15 0,38 0,13 Övriga uppgifter Medelantal anställda (40)

6 Resultat- och balansräkningar Resultaträkning Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner 104 Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning Kassa Belåningsbara statsskuldförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Materiella och immateriella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder och eget kapital Icke-finansiell verksamhet I alla organisationer som har mer än ett mål/en ambition, och särskilt om flera mål/ambitioner är av socialeller miljökaraktär, är det motiverat att planera, mäta och utvärdera de sociala och ekologiska aspekterna av verksamheten. Man utgår i så fall från de sociala målen för organisationen och redovisar hur väl organisationen har uppfyllt dem. JAK har i många år följt en årlig cykel av sommarseminarium höstseminarium årsmöte för att arbeta med föreningens mål/ambitioner. Syftet med sommarseminariet är att få en dialog kring frågan om föreningens grundläggande idé och mål. Under höstseminariet handlar dialogen om hur man bäst inriktar verksamheten med hänsyn till detta. När medlemmarna samlas till föreningsstämma handlar dialogen om hur vi har lyckats med det vi sagt att vi skulle arbeta med. JAKs mål och ambitioner, utöver de rent ekonomiska, finns angivna i föreningsstämmans verksamhetsinriktning till styrelsen (se JAK Medlemsbanks reglemente på samt ett antal av styrelsen beslutade dokument. JAK är aktiv inom både det sociala och ekologiska området, genom den folkbildningsverksamhet som JAK grundar sin verksamhet på. Nedan redovisas det banken gör idag inom dessa områden. 1 Jämförelsesiffrorna för åren har inte omräknats enligt tillämpade redovisningsprinciper från Inklusive avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar. 6 (40)

7 Viktiga händelser under 2008 En kartläggning av internationella relationer som JAK Medlemsbank har haft genom åren pågår. Det blev ett ökat internationellt intresse med anledning av den italienske frilansjournalisten Giorgio Simonettis film om JAK och bildandet av föreningen Jak Bank Italia. JAK har inlett ett samarbete med den nya föreningen, som bildades i september JAK ordnade ett internationellt seminarium som ordnades i samband med ESF (European Social Forum) i Malmö. Aktiva medlemmar inom JAK har organiserat sig och startat 3 nya lokalavdelningar. Längst i norr har vi nu JAK Boden-Luleå och i Uppsala bildades JAK Uppsala. JAK Västerbotten har ombildats för att omfatta ett mindre område och heter nu JAK Norra Västerbotten med kommunerna Skellefteå, Malå och Norsjö. Ett stort arbete med att uppdatera studiematerialet har påbörjats. Startskottet var en kursledarträff med 15 aktiva kursledare. Didrik Wachenfeldt och Oskar Broberg har tillsammans med Kungliga Myntkabinettet och JAK Medlemsbank producerat ett studiematerial som heter Tankar om ekonomi under historien. Folkbildningsverksamhet JAKs medverkan i den samhälleliga debatten är bland annat representerad av medlemstidningen Grus & Guld. JAKs exponering mot allmänheten sker främst genom lokalavdelningar, hemsidan och tidningen. Under året har ett arbete påbörjats för att publicera Grus & Guld på Internet, som ett komplement till papperstidningen. Grus & Guld är en viktig opinionsbildare i samhället och viktig informationskanal för JAK. Även medlemmarna själva verkar som opinionsbildare i sina egna sammanhang. Genom att delta i folkbildningsaktiviteterna som ordnas på riksnivå och lokal nivå, blir medlemmarna mer medvetna om sin egen ekonomiska situation. De blir också mer medvetna om samhällets ekonomiska spelregler och vilka värderingar dessa baseras på. Detta leder till opinionsbildning och handlingskraft. JAK bedriver en växande kurs- och seminarieverksamhet som är mycket uppskattad. Den utvecklas hela tiden och därmed växer våra förutsättningar för att bli en medvetet lärande organisation. 1 miljon kronor per år avsatts till lokalavdelningarna och andra lokalt aktiva för aktiviteter som syftar till dialog och informationsspridning. Under 2008 hölls över 225 (200) informationsmöten, medlemsmöten, öppet hus o.s.v. Det hölls hela 39 (24) lokala grundkurser med ca 350 (230) deltagare. Aktiva medlemmar har bemannat mässor och marknader under 64 (60) dagar under Genom digitala fora samt fysiska mötesplatser i JAKs regi har medlemmarna möjlighet att öka samarbetet sinsemellan. Samtidigt ger dessa mötesplatser medlemmarna möjlighet att bli mer medvetna om hur man kan förändra sin egen såväl som samhällets och hela världens ekonomiska situation. Vi har under 2008 haft ca 400 (400) deltagare i JAKskolor och andra riksarrangemang. Hit kommer medlemmar som är intresserade av att lära sig mer för att sedan kunna sprida kunskaperna och insikterna till andra. Runt varje medlem blir en ring av personer som också nås av värdefulla insikter om sin egen ekonomiska situation såväl som samhällets. Här får medlemmarna också tillgång till information och lär känna vilka kanaler det finns för att hitta mer information. Antalet aktiva medlemmar ökar stadigt och uppgick vid årsskiftet till 673 (624). Det blev under året två nya lokalavdelningar; JAK Uppsala, JAK Boden-Luleå samt att JAK Västerbotten ombildades till JAK Norra Västerbotten. Ökade insikter om räntans negativa effekter För att bredda och fördjupa diskussionen om räntefri ekonomi samt medverka i den samhälleliga debatten, satsar JAK på folkbildningsarbete. Folkbildningsinsatserna bidrar till att medlemmarna blir både bättre insatta i den demokratiska processen i JAK liksom de blir bättre på att föra en dialog om räntefri ekonomi i de sammanhang de befinner sig i. I flera års tid har ca Fler och fler aktiva blir bättre på att stå upp för JAKs sak samt kunna formulera vad verksamheten syftar till. Detta märktes bl.a. under finanskrisen då media uppmärksammade JAK på flera ställen i landet. På varje ort hittade de en eller flera medlemmar som mycket välformulerat gav en rättvis bild av JAK. JAK har gått 7 (40)

8 ut med 10 (10) pressmeddelanden under året samt börjat använda en effektiv kanal för dessa. Medlemstidningen Grus & Guld levereras till hushåll fem gånger per år, innehållande allehanda artiklar om räntefri, uthållig och rättvis ekonomi. Tidningen används flitigt av medlemmarna för att bilda opinion. Det internationella arbetet blir alltmer intensivt. Under ESF (European Social Forum) i Malmö i september ordnade JAK Medlemsbank tillsammans med lokalavdelningarna JAK Lund och JAK Malmö ett internationellt seminarium. Ett arbete har påbörjats med dokumentation och kartläggning av alla internationella kontakter som JAK har haft hittills. De personer som vill starta egna räntefria rörelser utomlands kommer framöver lättare att få information om vad som händer inom detta område i världen med hjälp av JAKs nyhetsbrev och kontaktnät. Även fortsättningsvis kommer JAK Medlemsbank stå öppet för studiebesök och praktikveckor för såväl medlemmar som internationella kontakter. Spara och låna ett samarbete för ekonomisk frigörelse JAK ger möjlighet till ett samarbete medlemmarna emellan genom att spara och låna av varandra utan ränta. Idag är det ca 84 (85) procent av medlemmarna som sparar och 18 (20) procent som lånar. JAK ger medlemmar chansen att få lån som de inte hade fått i andra banker i och med att JAK bedömer varje medlems förutsättningar för sig och använder få schabloner låntagare har under 2008 totalt amorterat 143 (154) miljoner kronor och därmed blivit mindre skuldsatta och mer ekonomiskt oberoende. Många av dem äger mer av sin bostad nu och behöver inte vara rädda för att värdet på bostaden ska sjunka under bostadens belåning vid finanskriser (1 100) medlemmar har slutbetalat sina lån under året och därmed kunnat minska sina månadsutgifter. Det är 890 (840) medlemmar vars bundna sparande omvandlats till fritt i samband med att de slutbetalt sina lån. De har kommit i en bättre situation i sina liv. Sakta men säkert blir fler och fler skuldfria och handlingsutrymmet för dessa ökar. En ekonomisk frigörelse sker. Medlemmars sparande har gett möjlighet till att 236 (200) miljoner kronor har lånats ut till medlemmar. Medlemmar som så småningom kommer att bli skuldfria och därmed komma i ett bättre läge i sina liv. Andelen unga medlemmar (15-25 år) ökar kraftig. Då medlemsantalet två år i rad har ökat med 4 procent, har åldersgruppen år under 2008 ökat med hela 14 procent (11). I budgeten för 2008 var ett av målen att JAK Medlemsbank ska vara en ungdomsvänlig organisation. Unga människor är mer utsatta än andra för att hamna i skuldfällor. Därför är det glädjande att antalet unga medlemmar ökar. Detta borgar även för att det finns en föryngring i det viktiga ideella arbetet i JAK på både lokal nivå och riksnivå. Miljö JAK strävar efter att verksamheten så lite som möjligt ska påverka miljön negativt. Resor sker till allra största delen med tåg. Vi använder oss av telefonmöten för att på så sätt spara både tid, pengar och miljö. I det dagliga arbetet skapar vi rutiner för att minska behovet av utskrifter och vi arbetar med att utveckla en digitaliserad dokumentarkivering. Inköp av material görs från utgångspunkten att produkterna ska vara miljömärkta, enligt de märkningar som finns. Vid arrangemang och möten av olika slag används krav- och rättvisemärkta varor så långt det är möjligt och helst närproducerat. På våra kontor källsorteras avfallet och därmed bidrar vi till återvinning och återanvändning. JAKs kontorsfastighet är ansluten till fjärrvärmenätet och delar av elen kommer från ett vindkraftkooperativ, där JAK innehar vindkraftandelar. All el är ursprungsmärkt samt miljömärkt och 2008 kom 23 procent från vindkraft och 77 procent från vattenkraft. JAK Medlemsbanks miljöriktlinjer Vi ska i alla delar av föreningen alltid söka minimera eventuella skadliga miljöeffekter från vår verksamhet. Vi ska försäkra oss om att varje medarbetare förstår vikten av och inbegriper miljöaspekten i sitt dagliga arbete. Vi ska stödja en förståndig användning av material och energi genom hushållning, återanvändning, återvinning och kompostering. Vid inköp av varor ska vi så långt det är möjligt välja det mest miljöanpassade alternativet och vi ska välja och påverka våra leverantörer så att de medverkar i uppfyllelsen av våra miljömål så långt det är möjligt. Jämställdhetsplan Våra mål och ambitioner beträffande sociala aspekter på personalens förhållanden anges i Jämställdhetsplan 2008 och uppföljning av Jämställdhetsplanen 2007 samt i Alkohol- och drogpolicy. JAKs Jämställdhetsplan gäller för ett år i taget. Den utvärderas i mars och en plan för kommande år upprättas i april. Den omfattar anställdas arbetstid och övertid, bemötande, attityder och sexuella trakasserier, ergonomi, föräldraskap, löner och förmåner, monotona arbetsuppgifter, rekrytering och fördelning på kvinnor och män, sjukdom och arbetsskador samt sjukersättning. Etiska och demokratiska riktlinjer JAKs organisation är direktdemokratisk. Stämman fastställer ett reglemente med bland annat verksamhetsinriktning för styrelsen och väljer styrelse efter att 8 (40)

9 denna har redovisat sin förvaltning. I takt med att föreningen växer och tekniken utvecklas blir organisationsfrågan allt mer aktuell. På 2007 års stämma beslutades att genomföra ett brett arbete kring föreningens demokratiska former. I förarbetena sägs att det bör starta med ett övergripande synsätt så att alla aspekter kommer fram. Styrelsen vill att dessa ska bedömas tillsammans med olika tekniska och administrativa utformningar. På stämman 2008 beslutades att beakta de synpunkter som finns rörande var stämmorna ska hållas. JAK har ett Etikråd vars uppdrag är att identifiera de etiska frågeställningar som är aktuella bland föreningens medlemmar och initiera diskussions- och utbildningstillfällen kring dessa utifrån JAKs värdegrund och riktlinjerna för etik. Rådet ägnar sig åt principfrågor där man kan komma i konflikt med god etik. Lekmannarevisorn ska granska om JAKs verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och, från medlemmars synpunkt, tillfredsställande sätt och om JAK genomför av stämman beslutade verksamhetsriktlinjer. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver. Lekmannarevisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en granskningsrapport till stämman. Samarbeten med andra organisationer JAK är medlem i Sveriges Kreditgarantiförening (SKGF) och har sedan början varit aktivt stödjande i SKGFs process att starta kreditgarantiföreningar i Sverige. JAK har nu fullgjort sitt uppdrag med att hjälpa SKGF att starta sin verksamhet och kommer att minska sitt engagemang i föreningen. Tillsammans med Ekobanken, Hela Sverige ska leva och Coompanion har JAK under många år arbetat för att utveckla den finansiella sidan av lokal utveckling. Det arbetet är nu avslutat och kvar finns Lokalekonomidagarna som Växjö Universitet har arrangerat under många år. Från och med 2008 blir det Mälardalens högskola som har hand om arrangemanget och JAK kommer att medverka i planeringen. Utvecklingen av basala banktjänster är en tung uppgift för en liten bank med små resurser. När de gäller Internetbetalningar har JAK ett nära samarbete med Nordea. Förväntad framtida utveckling JAK har befunnit sig i en konsolideringsfas de senaste tre åren. Denna fas beräknas att gå över till en utvecklingsfas under år De kommande åren prognistiserar JAK att visa positiva resultat, som ska öka bankens egna kapital. Ett JAK med ett större eget kapital än idag kommer att innebära större stabilitet och mindre känslighet. Under utvecklingsfasen kommer JAK att fokusera på medlemsnyttan. Ett område som ska utvecklas är låneavtal som kommer att delas upp i ett låneavtal och ett avtal gällande sparande i samband med lån. Ett annat område är beräkningen av låneavgiften, som kommer att kunna hantera fler produkter än sparlån i framtiden. Medlemmarna i JAK ska erbjudas bättre service genom en ny Internetbank och hemsida. Nya produkter kommer att utvecklas för att bredda JAKs erbjudanden till medlemmarna. I detta arbete ingår att medlemstidningen även blir en Internettidning. Folkbildningen inom JAK kommer att förstärkas genom att ge JAKs aktiva medlemmar digitala verktyg som ska underlätta deras viktiga arbete med att fysiskt träffa medlemmar lokalt i Sverige. Styrelsen önskar arbeta för att JAKs kommunikation med medlemmar och andra intressenter kommer att förbättras de kommande åren. Styrelsen vill också skapa förutsättningar för att demokratin ska diskuteras flitigt bland medlemmarna, för att vi så småningom ska komma fram till lösningar som stärker demokratin i JAK. Insatsbelopp Låneinsatser avseende lån lösta mellan 1 december år 2007 och 30 november år 2008, 6,9 (7,5) miljoner kronor betalas ut efter Finansinspektions godkännande 1 juli Förslag till behandling av årets resultat Styrelsen föreslår stämman att årets resultat i sin helhet överförs i ny räkning enligt nedan. (kr) Fond för verkligt värde Balanserat resultat Årets resultat Balanseras i ny räkning (40)

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2009-2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på Valdemarsviks Sparbank med sin

Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på Valdemarsviks Sparbank med sin Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på med sin familj. Foto: Fotograf Gunilla Lundström/Mediahavet AB. Stämman hålls 10 maj kl

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2012 Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson, ordf

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2008 Sölvesborg med Sparbanken i centrum. Vy från nordväst, juli 2008. Foto: Sven Ursberg, Väckelsång INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2-3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson,

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet Årsredovisning 2013 Omtanke Kvalitet Närhet Innehållsförteckning VD:s kommentar 2 Förvaltningsberättelse 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition beträffande bankens vinst 10 Resultaträkning 11

Läs mer