Förstudie Bazar. Avdelningen Integration och arbetsmarknad Andreas Konstantinides Stadskontoret Avd. Integration och arbetsmarknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie Bazar. Avdelningen Integration och arbetsmarknad. 2011-12-17 1.0 Andreas Konstantinides Stadskontoret Avd. Integration och arbetsmarknad"

Transkript

1 Förstudie Bazar Avdelningen Integration och arbetsmarknad Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Andreas Konstantinides Stadskontoret Avd. Integration och arbetsmarknad

2 Förstudie Bazar Malmö är en stad med ett blomstrande näringsliv, stark tillväxt och stor framtidstro (Malmö Läget, Näringslivskontoret, Malmö Stad 2010) Fler självförsörjande Malmöbor är grundläggande för stadens sociala hållbarhet och verksamhet mot otrygghet, utanförskap och segregation (Planering Malmö, Stadsbyggnadskontoret, Malmö Stad 2010:2) 2

3 SAMMANFATTNING INLEDNING Syfte och frågeställning Målsättning och vision Målgruppsbeskrivning METOD Metodbeskrivning Projektorganisation GENOMFÖRANDE Omvärldsanalys Förankringsarbete Fokusgrupper Dialog med företagare Arbetsgruppen Bazar Malmö Riskanalys RESULTAT SLUTSATS...19 REFERENSER...20 Lina Ehn, Projektledare Malmö Stad Andreas Konstantinides, Planeringssekreterare Malmö Stad Adriana Okhowat, Projektassistent Malmö Stad Lukas Tympalski, Projektassistent Malmö Stad Avdelningen för Integration och Arbetsmarknad, Stadskontoret

4 SAMMANFATTNING Den här rapporten är en kvalitativ studie vars syfte har varit att studera och kartlägga möjligheter och eventuella hinder för att etablera en Bazar i Malmö. Vi har också haft för avsikt att undersöka förutsättningarna för personer med utländsk bakgrund som vill starta eget. Rapportens geografiska avgränsning är Malmö kommun men fyra andra kommuner; Göteborg, Eskilstuna, Södertälje och Västerås har gjort samma förstudie utifrån sina egna perspektiv. En frågeställning som vi utgått från är: Finns det intresse och behov av att etablera en Bazar i Malmö? Det teoretiska ramverket består av de rapporter och studier som finns kring egenföretagande men även studier kring arbetsmarknadssituationen för invandrare i Sverige. Vi har även studerat liknande Bazarprojekt i bland annat Danmark. Den empiriska studien består bland annat av intervjuer och presentationer som genomförts med olika företrädare från organisationer, föreningar och näringslivet. Slutsatserna visar att det finns ett starkt intresse både ur ett konsument- och företagareperspektiv att etablera en Bazar i Malmö. Bland de malmöbor som vi har mött finns det många potentiella nyföretagare. De redan etablerade företagarna är positiva till möjligheten att kunna expandera sin verksamhet alternativt leverera varor och tjänster till Bazaren. Lokalen och dess placering har stor betydelse för Bazarens framtid. De allra flesta vi mött bekräftar vikten av en central placering i Malmö. Områdena kring Möllevången, Centralstationen, Lilla torg, Västra Hamnen och Hyllie nämns som möjliga lägen för Bazaren. Ambition är att Bazaren skulle innehålla både nystartade företag och redan etablerade företagare för att skapa en balans och hög kvalitet. En Bazar med unika varor, tjänster och kulturella aktiviteter. Genom en etablering av en Bazar i Malmö ser vi en möjlighet till stimulans och ökning av eget företagandet samt självförsörjning som på sikt kommer att leda till både ekonomiska och sociala vinster. 4

5 1. INLEDNING Näringspolitikens mål är att via olika insatser stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag och på detta sätt bryta utanförskapet. Dessa insatser ska även bidra till att uppnå målen i EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning 1. I EU:s Lissabonstrategi framhålls egenföretagande som ett medel för att öka konkurrenskraften. Inom det regionala strukturprogrammet för Sverige lägger man stor vikt vid företagande och att förbättra förutsättningarna för detta (Skr., 2006/07:23:20). Ett återkommande förslag till lösning på sysselsättningsproblematiken och integrationsfrågan bland invandrare har varit egenföretagande. Det anses att ökat företagande bland invandrare dels minskar arbetslösheten, dels underlättar integrationen i samhället (Najib, 1999). I Sverige startas vart sjätte nytt företag av en person med utländsk bakgrund. Andelen nya företagare med utländsk bakgrund av det totala antalet nystartade företag uppgick år 2008 till 17%. Det har således skapats ett ökat politiskt, ekonomiskt och vetenskapligt intresse för småföretagande som överförts även till andra områden inom politiken så som integrationspolitiken och miljö- och jämställdhetspolitiken (Slavnic, 2007). Intresset berör småföretagande i allmänhet men småföretagande av invandrare i synnerhet. För många utländskfödda medborgare, särskilt för dem som saknar formella utbildningar, är trösklarna för att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden höga. Inom delar av servicesektorn som ex handeln och restaurangnäringen är dock hindren att etablera sig lägre. Även om dessa sektorer svarar mot en växande efterfrågan till följd av en förändrad och mer mångkulturellt sammansatt befolkning, så har den traditionella livsmedelshandeln endast i en begränsad utsträckning anpassat utbudet till den förändrade efterfrågan. I Eskilstuna, Västerås, Södertälje, Göteborg och Malmö finns många entreprenörer med affärsidéer och erfarenhet av företagande från sina hemländer. Bland konkreta problem som uppmärksammats i samband med start av företag är svårigheten att få kredit och en brist på kännedom om marknaden. Andra utmaningar är avsaknaden av kunskap och information om svenska lagar och regler (Prop. 1997/98:16). Ytterligare svårigheter beror på att många inte behärskar språket och därför inte klarar av att förstå den terminologi som många banktjänstemän och rådgivare använder. Detta leder ofta till att individerna inte klarar att presentera sina affärsidéer (Najib, 1999). Vi ser en möjlig förstärkning av småföretagandet genom etablering av en Bazar i Malmö och uppmanar därför kommunen, Arbetsförmedlingen, Näringslivet och den frivilliga sektorn att se vad man kan göra för att underlätta uppstarten av ett handelscentrum. En Bazar där Malmöbor får möjlighet att starta eget och på så sätt bli självförsörjande samtidigt som de bidrar till att fylla konsumenternas behov. 1 5

6 1.1 Syfte och frågeställning Vårt syfte med förstudien är att kartlägga möjligheter och eventuella hinder för att etablera en Bazar i Malmö. Att undersöka vilka förutsättningar som finns för personer som vill starta eget. En viktig fråga för oss att studera är om det finns intresse och behov av att etablera en Bazar i Malmö. 1.2 Målsättning och vision Viktiga målsättningar med projektet är att skapa förutsättningar för personer som vill starta eget samt skapa ytterligare nya arbetstillfällen genom att etablera en Bazar i Malmö. Vår vision kring Bazaren ser vi som en unik stadsmagnet, ett multikulturellt handels- och tillväxtcentrum, som är en mötesplats för Malmös alla invånare. Här finns möjligheter till shopping i doftande och färgsprakande butiker. Här erbjuds unika varor och tjänster med hög kvalitet. Bazaren är en plats för olika kulturella aktiviteter och förhoppningsvis en stor turistattraktion på samma sätt som det idag finns Bazarer i bl.a. Danmark, Norge, England och Nederländerna. 1.3 Målgruppsbeskrivning Vår främsta målgrupp är arbetslösa Malmöbor med intresse av att bli företagare inom företrädesvis restaurang och detaljhandel och på så sätt bli självförsörjande. Andra aktörer som vi ser som viktiga i projektet är de redan etablerade företagare, som i Bazaren ska kunna verka för stabilitet och ekonomisk hållbarhet. Samtidigt skulle de kunna bidra med sin erfarenhet men också som en naturlig aktör för att skapa nya arbetstillfällen i Bazaren för arbetssökande individer. 2. METOD 2.1 Metodbeskrivning Det teoretiska ramverket består av de rapporter och studier som finns kring egenföretagande men även studier kring arbetsmarknadssituationen för invandrare i Sverige. För att skapa ett så bra underlag som möjligt vill vi att studien ska kunna återspegla de behov som finns i Malmö. Vi har därför valt att göra en empirisk studie genom att möta personer från företag, föreningar, organisationer, förvaltningar o s v. I våra möten har vi använt oss av en kvalitativ ansats genom enskilda intervjuer, öppna diskussioner och gruppintervjuer. I avsnitt 3 Genomförande finns korta sammanfattningar av alla intervjuer och möten. Helheten av intervjuerna och mötena finns tillgängligt via avdelningen för integration och arbetsmarknad, Stadskontoret, och kan delges vid förfrågan. I slutdelen av rapporten har vi använt oss av SWOT-analys (Schmitz, 2009) som metod för att få en bättre helhetsbild över de möjligheter och eventuella risker som kan identifieras i samband med detta projekt. 6

7 2.2 Projektorganisation Fem kommuner; Eskilstuna, Västerås, Södertälje, Göteborg och Malmö står gemensamt bakom denna förstudie med Eskilstuna kommun som projektägare. Den gemensamma nämnaren för kommunerna är det stora intresset från personer med utländsk bakgrund att starta eget. I Malmö arbetar Andreas Konstantinidis, planeringssekreterare på Avdelningen för Integration och Arbetsmarknad och Projektledare Lina Ehn, Arbets- och integrationscenter Hyllie med förstudien. Medfinansierade från arbetsförmedlingen arbetar också Adriana Okhowat och Lukas Tympalski som projektassistenter. Kim Hartle och Valdete Goldbeck har också deltagit i förstudien på samma villkor men fått arbete under perioden. En arbetsgrupp i Malmö har bestått av representanter från främst: Fastighetskontoret/LIMA, Arbetscentrum, Arbetsförmedlingen, Näringslivskontoret, Arbets och integrationscenter, Romskt informations- och kulturcenter samt Malmös Ideella Paraplyorganisation. Representanter har också deltagit från: Region Skåne, Länsstyrelsen, Miljöförvaltningen, Stadsfastigheter. 3. GENOMFÖRANDE 3.1 Omvärldsanalys Företagande Under 2006 hade Sverige för tredje året i rad ett rekordhögt nyföretagande. För denna ökning står framförallt kvinnor och personer med utländsk bakgrund. En förklaring till att ökningen är så stark just inom dessa grupper står att finna i näringslivets strukturomvandling. Kvinnor och personer med utländsk bakgrund startar i högre utsträckning företag inom tjänstesektorn, och tjänstesektorns betydelse ökar stadigt (Nutek, 2008). Det finns en stark vilja och hög kompetens kring ökat företagande hos befolkningen med utländsk bakgrund. Bland dem som är verksamma företagare är inställningen till eget företagande positiv och viljan att låta sitt företag växa är utbredd. Företagare födda utomlands kan dessutom bidra till att öka handeln och förbättra handelsrelationerna mellan Sverige och andra länder 2. Ur den integrationspolitiska aspekten kan denna typ av företagande vara en väg till integration i det svenska samhället (Nutek, 2007). En annan synergieffekt som vi ser, är bland annat de lokala effekter som ges då exempelvis restaurangägare kan bredda sin verksamhet utanför lokalen i form av catering. Vi ser en möjlig förstärkning av småföretagandet genom etablering av en Bazar i Malmö och har tittat på följande exempel. Bazarkonceptet Konceptet kring en Bazar är ingen ny idé i Malmö Stad beställde Stadsbyggnadskontoret tillsammans med Kulturförvaltningen och Gatukontoret ett utvecklingskoncept från Aalborg Universitet inom handlingsprogrammet Välfärd för alla. Konceptet Basar Malmö, Kulturbaseret byutvikling 3 hade sin utgångspunkt i en värdebaserad planeringsfilosofi där uttryck som öppenhet, social inklusion, tolerans, mångfald m.fl. var styrande värden. Värden som stöttar och främjar mänsklig samvaro, samverkan, ekonomisk tillväxt osv. Mötespl atser där man kan mötas över alla gränser

8 Dessa värden är fortfarande centrala när vi återigen tittar på ett Bazarkoncept. Blicken skiljer sig något denna gång då arbetsmarknadsperspektivet ligger i fokus. Förutom värdena ovan ser vi nu också på ekologiska, närproducerade och återbruksvänliga värden. Framförallt med tanken där Bazaren öppnar en dörr in på den svenska arbetsmarknaden som inte alltid är öppen för människor med annan etnisk bakgrund. Tittar vi på Bazarer i övriga Europa hittar vi bra exempel bland annat i Danmark Bazar Vest, Århus och Bazar Fyn, Odense, Norge Grönland Bazar, Oslo, Holland De bazaar, Beverwijk och England Spitalfields, London.I Stadsbyggnadskontorets koncept från 2007 slog man fast att med bakgrund av Bazarerna i övriga Europa ville man utvidga definitionen av begreppet Bazar. En Bazar i Malmö skulle ses som en handelsplats och en socialpolitisk insats mot arbetslöshet men också en plats med social och ekonomisk bäraktighet och inte minst som en interkulturell mötesplats och utbildningsmiljö. I denna förstudie har vi utgått från varor, tjänster och kulturella aktiviteter som tre naturliga beståndsdelar i Bazaren. För att ytterligare få information om vilka förutsättningar som krävs har vi tittat närmre på Bazar Vest i Århus i Danmark. Bazaren startades 1996 av en privat aktör, med huvudidén att fler nydanskar skulle starta företag. I dag finns det fler än 100 butiker och verksamheter i Bazaren. Framgångssagan har varit så stor att företaget startade ytterligare en Bazar i Odense på Fyn, Denna gång tillsammans med kommunen och med ett mycket medvetet arbete kring Bazarens betydelse i staden 4. Det är det privata Byggbolaget Olav de Linde i Århus, som mot alla odds har investerat mer än 80 miljoner danska kronor i den företagsamhet och de upplevelser som nya nationaliteter och kulturer tagit med sig till Danmark. En resurs som i Bazar Vest visat sig ha stor potential såväl ekonomiskt som socialt. Bazar Vest ligger i en förort i Århus, liknande Rosengård och man har lyckats få boende från andra delar i staden att komma för att handla. Bazar Fyn däremot ligger centralt, mitt i Odense, i nära anslutning till deras teater- och konserthus. Detta är en mycket medveten strategi från kommunen och de involverade för att få ett bättre flöde av invånarna i staden. Båda koncepten är idag väldigt lyckade och är nu en självklarhet i städernas handelsutbud. Lokalisering Det är av största vikt att lokaliseringen av Bazaren blir ändamålsenlig. Olika placeringar kommer att ge olika resultat för verksamheten. Placering av funktioner som lockar människor med olika bakgrunder till samma plats är av stor betydelse för en stads uppbyggnad. Det skapar vardagliga möten där man får möjlighet till ökad förståelse och lära känna olika sidor av samhället. Med en central placering i Malmö finns det förutsättningar för att Bazaren verkligen kommer att kunna fylla sitt syfte. Vi ser att det krävs en lokal mellan ca m2, med möjlighet till restaurangverksamhet och detaljhandel. Idag har vi tittat förutsättningslöst på olika lämpliga lokaler och olika områden. Dessa platser överensstämmer med dem som Stadsbyggnadskontorets analys lyfte fram och vi drar stöd från deras resultat. 4 e0b aa49d

9 Lokaliseringen av en Bazar till området kring Möllevångstorget är ett förslag vi tittat på och presenteras här för att tydliggöra den potential som finns här. Grafen nedan är från är en analys över förutsättningar att etablera en Bazar i området baserat på sociala, kulturella, kunskapsmässiga och ekonomiska förhållanden. Den röda markeringen representerar dagens förutsättningar och den gula markeringen representerar den potential som skulle kunna finnas i området om man fick till stånd en Bazar. Det kunskapsmässiga förhållandet kommer exempelvis att kunna utvecklas mer genom att man flyttar in relevanta utbildningar för nyföretagarna i lokalen. Även Skånes Universitetssjukhus, Malmö (SUS) höjer självfallet kunskapsnivån i området. De kulturella, sociala och ekonomiska förutsättningarna påverkas likaså positivt av en ökad aktivitet i området. kultur social kunskap Vid sökandet efter en lämplig lokal är det också viktigt att se till alla relevanta myndigheters krav på verksamheten som ska ta plats i lokalen så som ex brandskyddsmyndigheten, miljöförvaltning osv. Tillgänglighet och fungerande infrastruktur är också betydande faktorer. ekonomi Graf över Möllevångstorgets potential över att ha en Bazar. För att skapa ett så bra underlag som möjligt vill vi att studien ska kunna återspegla de behov som finns i Malmö. Sammansättningen av de individer vi har kommit i kontakt med är ca 1/3 svenskar, 2/3 med utländsk bakgrund. 137 personer från 9 föreningar och förmedlingar 14 representanter från bland annat de kommunala förvaltningarna och den idéburna sektorn 12 företagare 3.2 Förankringsarbete med kommunala förvaltningar och den idéburna sektorn Följande aktörer vi etablerat kontakt med är: 1. ESF- Europeiska social fonden, Mikael Olsson 2. IKF- Internationella kvinnoföreningen, Zorica Spodnjak 3. IFS / ALMI - Internationella företagarföreningen i Sverige, Darja Smisovsky 4. Coompanion, Charlotte Ziethén 5. MNC- Malmö nyföretagarcentrum, Bengt E Svensson och Sandra Nowén 6. Nystartskontoret i Malmö, Mikael Toldbo 7. Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation MIP, Linda Attin 8. MINE Etnisk mångfald i näringslivet, Tom Magnusson 9. Centrum för publikt entreprenörskap, Ingemar Holm 10. Vägledningscentrum, Malin Dahl och Annelie Hansson 11. Drivhuset, Annica Paulsson, Martin Carling, Kjell Gustafsson 12. Studentcentrum och Centrum mot Rasism, Jallow Momodou 13. AF, Starta eget info, Peter Flamholc 14. Mikrofinansinstitutet, Joyce Kimwaga Lundin och Irina Örnberg ESF tycker att grundsyftet med att integrera utlandsfödda på arbetsmarknaden med hjälp av Bazar är något som är nytt och bra. IKF är väldigt positiva till idén om att starta Bazar och har gett oss en del information om målgruppen eftersom de har erfarenheter av människor med utländsk bakgrund, som vill starta eget. 9

10 IFS har erbjudit att bistå oss med hjälp i form av rådgivning för de blivande företagare som vill etablera sig i Bazaren. Coompanion kan bistå med information för blivande företagare när det gäller olika typer av företagsformer. MNC är mycket positiva till samarbete och vill i ett första steg hjälpa deltagarna att tänka kommersiellt och marknadsmässigt. MNC bidrar gärna med sin kompetens när det handlar om att strukturera upp en utbildningsplan för deltagarna i genomförandeprojektet. Nystartskontoret har erfarenheter när det gäller att hjälpa människor som vill starta eget företag och de kan bli ett naturligt nav i utbildningsperioden. MIP har ett nätverk bestående av ca 240 föreningar i Malmö och har medverkat med råd av vem som kan vara bra att skapa dialog med. MINE jobbar med bland annat mentorskap och tycker spontant att konceptet verkar intressant. Centrum för publikt entreprenörskap har visat intresse att bistå med sin kompetens och sitt nätverk. Vägledningscentrum är gärna med och bidrar med sina resurser och framförallt möjligheten till hjälp med validering känns relevant. Drivhuset ger stöd till nyföretagare och kan fungera som en länk till intressanta och relevanta entreprenörer. Centrum mot rasism menar att en Bazar kan skapa en mötesplats eller forum där man utbyter idéer, skapar broar mellan olika världar som leder till ökad förståelse. Arbetsförmedlingen har olika resurser vid en starta eget process och framförallt möjlighet till starta-eget bidrag i upp till sex månader. Mikrofinansinstitutet har sitt säte i Katrineholm och har visat intresse av att starta en filial även i Malmö. De har ett stort internationellt nätverk. De har fått tillstånd att själva låna ut pengar och jobbar väldigt nära sina blivande företagare. Sammanfattning Positiva till konceptet Besitter stor kompetens och resurser att tillgå Kompletterande aktörer Viktiga nätverk 3.3 Fokusgrupper Yallatrappan, 12 st kvinnor Kvinnorna är mycket entusiastiska och några av dem känner till och har besökt Bazarerna i Danmark. En av dem säger snabbt att hon drömmer om att ha en liten butik där hon kan sy kläder och sälja. Deras förslag kring en placering av en eventuell Bazar är Rosengård eller Möllevången. Närhet är en mycket viktigt faktor. De påpekar att det ska finnas bra parkeringsmöjligheter. Vad det gäller varuutbudet så vill de kunna köpa allt: kryddor, baljväxter, linser, mat, olivolja, grönsaker, arabisk kaffe, möbler, mattor, lampor, kläder, tyg, kläder för muslimska kvinnor, guldsmed och klockor. De vill ha ett arabiskt café med bland annat arabiska kakor. De vill också se restauranger, ett naturapotek, en festlokal som man kan ha bröllop, plats för kulturella aktiviteter och ett gym. Somalilands förening, 17 personer varav 10 kvinnor och 7 män Gruppen var positiv till idén och tyckte att det behövs en Bazar i Malmö. De skulle gärna vilja kunna hitta följande i Bazaren: Somalisk restaurang, Kamelkött, kamelmjölk, Afrikanska kläder, smycken, Somaliska handgjorda produkter, t.ex. vävda mattor, trummor, krus och kärl. Grillad fisk och grillade grönsaksfyllda lamm, specifika kryddor, grönsaker och kryddmix som inte finns att få 10

11 tag på i Sverige. Juvelerare/reparatör och ett Somaliskt konditori. I gruppen fanns fler som var intresserade av att starta eget i form av café, restaurang och som guldsmed. Placeringen av Bazaren diskuterades och majoriteten var överens om områdena kring Malmö Centralstation eller Möllevångstorget. Jobbstart, Jobb i Hyllie ESF-projekt inom AIC-Hyllie, 18 personer varav 13 kvinnor och 5 män Gruppens reaktion till Bazar-tanken var att de tyckte att det lät väldigt intressant. Deras förslag kring placering av Bazaren är Svågertorp, Möllevången och kring centralstationen. Viktigt för dem är att ej ha modern inredning utan gammal och traditionell känsla. I Bazaren vill de se guldsmeder, florister, konstförsäljare, kryddaffär och antikviteter. Vattenpipe-cafeteria där det serveras te/kaffe samt vattenpipa. Gruppen ser gärna kulturella aktiviteter i form av musik och dans. De vill även ha generösare öppettider för Bazaren, särskilt på helgerna, ex till på kvällen. I gruppen fanns minst en person som ville starta eget och då som guldsmed. Arabiska Kulturföreningen, 5 st kvinnor Intervjupersonernas reaktion till en tänkt Bazar i Malmö var positiv - vad bra att vi kan vara nära varandra och vi behöver ett sådant ställe. Kvinnorna sade att med en Bazar i Malmö känner vi oss starka och att vi kan hitta allt vi behöver. De beskrev Bazar som en rund plats, ett speciellt ställe med mönster på väggarna. Flera tyckte att den borde ligga vid Möllevångstorget. I Bazaren vill de kunna hitta fräscha direktimporterade kryddor från Libanon/Egypten. Möjlighet att hitta arabiska gurkor och squash, Zatar, en blandning av örter, nötter och salt. Traditionella arabiska kläder. Arabiska brudklänningar och festkläder. Arabiskt Café. Egyptiskt te. Karadé, en röd torkad blomma som används till te. Egyptisk lakrits saft. Jobbfabriken, 45 deltagare varav 20 kvinnor och 25 män Deltagarna på Jobbfabriken uttryckte att de absolut vill ha en mångkulturell mötesplats med hantverk, skomakare, matbutiker, klädbutiker, antikviteter mm. Vi behöver en sådan plats i Malmö! Placeringen föreslogs till Lilla torg, Gamla väster, Hyllie och Västra hamnen. En påpekar Malmö högskolans närhet och betydelse med tanke på deras internationella studenter och att närheten till Köpenhamn är viktigt. Bazaren ska enligt gruppen ha ett brett sortiment med grönsaker, kryddor och alla möjliga varor från hela världen. Någon vill också ha en typ av second hand för möbler och kläder, en bytesplats där man kan byta sina saker med varandra. Kulturella aktiviteter som danskurser i salsa, afrikanska och arabiska danser. Några är mycket intresserade att sälja/ha egna företag och många säger att de skulle uppskatta att gå till en sådan plats och handla. De som vill starta eget vill sälja: kläder från Kina, smycken från Afrika, ris från Makedonien och inredning och orientaliska produkter från Damaskus. Förenade krafter, Folkuniversitetet, 17 personer varav 11 män och 6 kvinnor. De flesta associerade ordet Bazar till handelsplats med allt; guld, kläder, kläder, kryddor mm. Läget diskuterades och gruppen kom fram till Möllevångstorget eller på Hyllie. Gruppen tyckte i stort att det lät som ett spännande projekt, men var ändå lite ifrågasättande kring Malmö Stads involvering i ett typiskt privat initiativ. Kan verkligen subventioner vara tillräckligt? Varför starta ett nytt köpcentrum när det redan finns så många som inte går bra. Var ska kundunderlaget komma ifrån. En person protesterade mot detta då han ansåg att man inte kan konkurrera med innehållet i en Bazar. Individuell Människohjälp, 12 personer varav 11 kvinnor och en man. Det fanns ett allmänt intresse för en Bazar bland gruppen. Efterfrågan på varor och tjänster var stort allt ifrån kryddor till tyg, kläder och frisörsalong. Tre av deltagarna kunde tänka sig att starta en verksamhet i en Bazar, antingen själva, tillsammans eller som anställda hos någon inom restaurangbranschen. Alla menar att lokaliseringen av en Bazar är en viktig faktor och vill gärna ha det nära Möllevången. Flyktingföreningen, 4 personer varav 3 kvinnor och en man. Gruppen visade stort intresse för en Bazar i Malmö och tyckte absolut att vi behöver en sådan handelsplats i vår stad som ger lite mer liv och rörelse. De associerar Bazaren till en plats med stor känsla av frihet och stort utbud av varor och tjänster. Två kvinnliga deltagare hade stort 11

12 intresse av att starta verksamhet i en eventuell Bazar och en av dem kan tänka sig att samarbeta med någon i stället för att driva en enskild verksamhet. Deras intressesfär finns inom detaljhandeln och servicebranschen. Placeringen av en Bazar är enligt gruppen mycket viktigt och förslag på olika områden var gamla Malmö stadion. De tyckte även att centralstationen, slakthuset och Möllevången är bra centrala platser. Romskt informations- och kunskapscentrum, 7 personer varav 6 män och en kvinna. Många i gruppen har ambitioner att öppna eget som ex. dans- och musikundervisning. De intervjuade beskrev Bazar som en plats med mycket folk, mat, konditori, elektronik och allt möjligt. Vissa associerade Bazar med en marknad där det säljs begagnade varor. De intervjuade tyckte att kvalité spelar en viktig roll men att det däremot inte skall vara alltför exklusivt. Bazarens placering ansågs mycket viktig och de intervjuade vill gärna se den antingen vid Mobilia eller Västra hamnen, det måste finnas någonting som drar folk dit. En fråga som var viktig för de intervjuade var, vad de kan få för hjälp för att starta eget? Sammanfattning Bazar för oss En handelsplats som även historiskt har varit en mötesplats. En levande plats för upplevelser där det ständigt pågår affärer samt kulturutbyte. Vad Var Att sälja / köpa Varor: kött / fisk, grönsaker, kryddor, te / kaffe, bröd / konditori, kläder, inredning Hantverk / Tjänster: guldsmed, skomakare, florist, skräddare Kultur: Musik, dans, litteratur, konst Möllevången, Centralstationen, Lilla torg, Västra Hamnen, Hyllie Intresse Det framgår tydligt att det finns ett stort intresse bland dem vi mött att få bli egna företagare i en Bazar. Många visar engagemang kring frågan och önskan att få se en Bazar i Malmö är stor. 3.4 Dialog med företagare MFG Möllevångens Företagsgrupp Watermelon Juicebar, Hamum AL-Jazaieri Govindas, Amrita Borok Sakina Media, Kajs Atallah, The orient house of Falafel nr. 1, Joussif Iskandarani Hemma hos Greken, Eletterio Papadopoulos Dark & Bright, Chantelle Nabi Cacaofoni, Ann Thydell Indian Side, Rickard Jönsson Möllans Ost, Peter Mårtensson Naturens Skafferi, Bosse Esbjörnsson Personalpartner, Anders Karlsson och Christin Lindbom Sammanfattning Alla tycker att Malmö behöver en Bazar De har varit verksamma mellan 2-38 år 12

13 Framgångsfaktorer: Kvalité och envishet Utmaningar: Finansiering, brist på kunskap och strukturer Majoriteten kan tänka sig driva en verksamhet där Att blanda nyetablerade och redan verksamma företagare upplevs positiv Alla skulle vilja dela med sig av sina erfarenheter Bazaren bör vara centralt belägen Några arbetar idag med ekologiskt odlade och närproducerade varor och många betonar vikten av detta koncept. 3.5 Arbetsgruppen Vi har haft tre möten under hösten: 24 augusti, 8 oktober, 23 november Arbetsgruppen har diskuterat konceptet Bazar, innebörden och vinsterna med ett sådant projekt. Vidare har man kommit fram till vikten av att ha bra kvalité på varor och tjänster som finns på Bazaren. Även olika lokalförslag och frågor kring typ av lokal, läge och område som skulle vara passande för en Bazar i Malmö har diskuterats. Arbetsgruppen har också i sina möten försökt att identifiera vilken efterfrågan som finns och utbudet av varor, tjänster och kulturella aktiviteter som Bazaren skulle kunna erbjuda. Representanterna i arbetsgruppen har alla genom sina kunskaper och erfarenheter bidragit till ett viktigt diskussionsforum för att förtydliga bilden av de förutsättningar som finns inom kommunen för att underlätta en etablering av Bazaren. 13

14 3.6 Bazar Malmö Möjlig organisation Vi har tittat på olika alternativ kring hur en Bazar skulle kunna organiseras i Malmö. Bland de möjligheter som finns ser vi exempelvis följande. Antingen att en fastighetsförvaltare som äger lämpliga lokaler hyr ut dessa eller att en eller flera riskkapitalister investerar i lokalen, alternativt att Malmö Stad hyr ut en kommunägd byggnad (Se figur 1). Oavsett vem som går in får de som ska medverka i Bazaren hyra lokaler av ägarna. Vi ser att en ekonomisk förening eller företagarförening kan vara en drivande sammanslutning för Bazarens medlemmar. I denna förening kan man arbeta med exempelvis mentorskap och ambitionen är att detta ska fortsätta även efter att Bazaren har öppnat och i förlängningen underlätta för de som startat eget. Figur 1. Möjlig Bazar organisation Vägen till Bazaren För de arbetslösa är det viktigt att vägen görs så kort och kunskapsintensiv som möjligt, i samband med uppstarten av Bazaren. Detta från att man når de arbetslösa och informerar om Bazaren till att de startar upp och börjar sin verksamhet. (Se figur 2). De arbetslösa ska kunna ta del av parallella insatser för att kunna utvecklas inom sitt företagande. Detta kan innebära att olika utbildningsutbud ska kunna erbjudas i samverkan med de organisationer som redan har denna kompetens. Utbildning som kan behövas för att kunna klara entreprenörskapet är bokföring, skatteregler, affärsplaner, kompetensutveckling via lärande arbetsplatser och lärlingsutbildning. Möjlighet till validering av existerande yrkeserfarenheter samt arbetsrelaterade språkkunskaper är också viktiga insatser. Här behövs en samordning för att få så bra uppstart som möjligt för varje enskild individ. En viktig del i genomförandeprojektet blir att individanpassa de resurser som finns för att skapa en så relevant och fokuserad utbildningsfas som möjligt. Parallellt med utbildningarna går man igenom de enskilda företagarnas behov och möjligheter till finansiering av sina verksamheter. 14

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Möjligheternas marknad. En antologi om företagare med utländsk bakgrund

Möjligheternas marknad. En antologi om företagare med utländsk bakgrund Möjligheternas marknad En antologi om företagare med utländsk bakgrund Möjligheternas marknad en antologi om företagare med utländsk bakgrund Tillväxtverket Upplaga: 500 ex, därefter tryck vid behov Stockholm,

Läs mer

MIKROFINANS OCH FÖRETAGANDE BLAND UTSATTA GRUPPER I REGION SKÅNE FÖRSTUDIE 2011-10-07 ESTER. Av Sofia Altafi, Karl Wennberg och Maria Borelius

MIKROFINANS OCH FÖRETAGANDE BLAND UTSATTA GRUPPER I REGION SKÅNE FÖRSTUDIE 2011-10-07 ESTER. Av Sofia Altafi, Karl Wennberg och Maria Borelius MIKROFINANS OCH FÖRETAGANDE BLAND UTSATTA GRUPPER I REGION SKÅNE FÖRSTUDIE 2011-10-07 ESTER Av Sofia Altafi, Karl Wennberg och Maria Borelius Mikrofinans och företagande bland utsatta grupper i Region

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund

Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund R 2006:08 Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund Handlingsvillkor, förhållningssätt samt resurser för unga företagare med utländsk bakgrund Villkor och strategier för unga företagare

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Företag och samhällsutveckling i Malmö

Företag och samhällsutveckling i Malmö Företag och samhällsutveckling i Malmö Augusti 2011 Björn Jansson 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Södertälje... 5 3. Göteborg- Gårdstensbostäder... 17 4. Danmark och Köpenhamn... 19 5. Andra internationella

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Frivillighet och entreprenörskap

Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Rickard Wendel FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2001 GRAFISK FORM: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET L&R AB, STOCKHOLM TRYCK: ELANDERS GOTAB,

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL 1 Kooperativ som alternativ till Samhall...3 Inledning...3 Framtidens samhälle... 4 Viktiga behov för individ och samhälle... 5 Kooperativ organisering...6 Kooperativa

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer