#17. Framtiden för den europeiska integrationen står på spel Från ekonomisk kris till demokratisk Attac Nordic Summer Forum Susan George i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#17. Framtiden för den europeiska integrationen står på spel Från ekonomisk kris till demokratisk Attac Nordic Summer Forum Susan George i Sverige"

Transkript

1 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #17 våren kr ISSN Framtiden för den europeiska integrationen står på spel Från ekonomisk kris till demokratisk Attac Nordic Summer Forum Susan George i Sverige

2 Innehåll EU vid skiljevägen 3 Framtiden för den europeiska integrationen står på spel 3 Hallå Besök en bank 10 Är demokratin fortfarande en förändrande kraft? 11 Från ekonomisk kris till demokratisk 13 Land-för-land-redovisning 13 Kollaps av David Jonstad, Ordfront 14 Resenärerna som rånades 15 Mikael Nyberg Det stora tågrånet 15 Le Monde Diplomatique 16 Attac Nordic Summer Forum 18 Susan George i Sverige 18 Det finns ingen plan(et) B 19 Kallelse till Attac Sveriges riksårsmöte Redaktör: Håkan Sundberg Ansvarig utgivare: Johan Rootzén Layout: Anton Andreasson Omslag: RO-illustration och kollage av Anton Andreasson. Kollagefoton tagna av HatM, Nonchalente,.FuturePresent., infomatique, Karen Eliot och European Council på Flickr.com Material: Vi tar tacksamt emot bidrag i form av exempelvis texter, bilder eller illustrationer. Skicka artikelförslag till så svarar vi så fort vi kan! Redaktionen förbehåller sig rätten att korrigera texter. Som medlem i Attac Sverige får du Alt utan kostnad. För dig som inte är medlem är det möjligt att beställa lösnummer för 30 kr/exemplar. Kontakta oss på Attac Sverige: Attac Sverige, c/o Rönnblom, Ekholmsvägen 369, Skärholmen För personlig kontakt, ring (Håkan) ATTAC Association pour la Taxation des Transactions financières a l Aide aux Citoyens ATTAC Föreningen för beskattning av valutatransaktioner för medborgarnas bästa Du som läser denna tidning tillhör säkert de krismedvetna. Den längre artikel vi presenterar, och de tre böcker som omnämns i tidningen, analyserar och fördjupar vårt kunnande om samhället och utvecklingen, och det är naturligtvis bra på alla sätt. I artikeln om kommunal upphandling och skattesmitarparadisen visar vi också att mediala avslöjanden (Carema) kan få politiska konsekvenser om några driver på. Men det är just det, några måste driva på. Ska vi kunna göra något åt finanskapitalets allt större makt och inflytande, och ska vi på något vettigt sätt börja förbereda oss för den resurs- och klimatkris som närmar sig, ja då måste vi vara många som driver på, som blivit krismedvetna. I länder som USA, Grekland och Spanien har den faktiska situationen rivit bort många illusioner och blottat verkligheten, men här hemma måste vi nog erkänna att en stor del av befolkningen fortfarande slår dövörat till när vi kommer med våra resonemang om de gigantiska problem som tornar upp sig. Detta är inte tillfredsställande. Vare sig vi är engagerade i ideella organisationer, folkrörelser eller partier så kanske det är dags att ta sig en funderare på hur vi jobbar. Har vi en övertro på att fakta och analyser ska få människor att inse hur det ligger till? Är vi kanske för dåliga på att framhålla våra djupt liggande grundvärderingar som rättvisa, solidaritet och jämlikhet? Är det inte här som våra motståndare har sin verkligt svaga punkt? Läs t ex George Monbiots artikel i ämnet som finns översatt på Klimataktions hemsida: Vad drar vi exempelvis för slutsatser om Carema-skandalens genomslag i opinionen jämfört med regeringens nonchalans när det gäller klimatfrågorna? Hur kan Borg med att skälla på bankernas vinstuttag, samtidigt som han bestämt avvisar införandet av en Tobinskatt? Personligen tror jag att vi måste vara enklare, tydligare och mer känslomässiga. Det är visserligen lättare sagt än gjort, men jag är övertygad om att det är värt besväret. /Håkan Sundberg 2

3 EU vid skiljevägen Text: Peter Wahl Översättning: Håkan Sundberg EU har hamnat i en existentiell kris. Bakom den skuldkris som för närvarande får mest rubriker finns t ex en finanssektor utom kontroll som fortfarande dominerar realekonomin och samhället. Mindre synlig, men minst lika betydelsefull, är den dramatiska obalansen vad gäller handel och betalningar mellan länderna liksom de stora sociala skillnaderna. Krishanteringen visar att varken den överstatliga strukturen eller samarbetet mellan regeringarna kunnat klara av situationen på ett tillfredsställande sätt. Ett hektiskt toppmöte avlöses av nästa, medan situationen hela tiden försämras. Och det demokratiska underskottet i EU ökar i samma takt som det grekiska budgetunderskottet. I artikeln som följer analyserar Peter Wahl krisens olika dimensioner, hur de olika faktorerna påverkar varandra och han föreslår också ett åtgärdsprogram som skulle kunna skapa ett helt annat Europa än det vi ser idag. Peter Wahl leder finansmarknadsgruppen hos WEED World Economy, Ecology & Developement Assoc, Berlin. Han var en av Attac Tysklands grundare och tillhörde dess ledningsgrupp mellan 2000 och Mer om WEED på Framtiden för den europeiska integrationen står på spel EU är en unik företeelse i historien. Den skiljer sig från andra stora integrationsprocesser som nationsbyggande, allianser mellan nationalstater eller imperier. Den är ett försök att skapa en överstatlig styrning av f n 27 nationalstater, som fortsätter att existera som sådana. Samtidigt pågår en överföring av suveränitet till den överstatliga nivån. Och eftersom det, till skillnad från i de flesta imperier (och oftast i framväxten av nationalstater), inte finns någon formellt ledande och dominerande kraft, är integrationen en komplicerad process av konsensusskapande bland relativt likvärdiga aktörer. Självklart finns det stora olikheter i styrkeförhållanden, men bland gruppen av stora länder har ingen nått den kritiska nivå som krävs för att bli en tydligt dominerande kraft åtminstone fram till den nuvarande krisen. Men nu har både de överstatliga strukturerna och samarbetet mellan de olika staterna visat sig otillräckliga för att kunna hantera krisen och det är osäkert om de kommer att vara kapabla att hantera den framledes. Därför ifrågasätts själva grundvalarna för experimentet EU. Mer än en gemensam marknad Från 1951 och fram till 1990 var den europeiska integrationen ett politiskt-strategiskt projekt som använde ekonomiska verktyg, dvs bygget av en frihandelszon, för detta syfte. Det är viktigt att hålla denna politiskt-strategiska aspekt i minnet, och dess sammanvävning med de ekonomiska faktorerna, om man vill förstå den nuvarande situationen. Efter andra världskriget var integrationens främsta syfte att stabilisera freden. Dock var det inget pacifistiskt projekt i sig, utan ett resultat av traditionell geopolitisk maktpolitik. Tyskland skulle bli rumsrent genom politiskt samarbete och ekonomisk integration. Krigets segerherrar hade tagit lärdom av den misslyckade strategin efter första världskriget som ju syftat till att försvaga och förödmjuka Tyskland. Allteftersom det kalla kriget utvecklades blev det också värdefullt att ha Västtyskland som en del av västblocket. 3

4 Strategin passade väl den tyska elitens intressen, en elit som fullkomligt diskrediterats av nazismen. Europeisk integration var enda vägen för landet att bli accepterat som en del av det internationella samfundet. Allsedan dess har integrationspolitiken varit en hörnpelare i den tyska självbilden. Konceptet fungerade relativt väl fram till nittiotalet. Utifrån sågs den Europeiska Unionen som en central aktör på den internationella arenan. Den nyliberala vändningen Efter 1990 har situationen ändrats avsevärt; kalla kriget avslutades och Tyskland enades och återfick sin nationella suveränitet. Samtidigt tog EU ett kvali- tativt steg framåt i integrationsprocessen genom etablerandet av en gemensam marknad, och tio år senare av en gemensam valuta. Integrationsprocessen höll dock en så hög takt att tio länder inte kunde eller ville ingå i eurozonen. Som en bieffekt skapades också desintegrerande krafter som motsättningar mellan eurozonen och övriga, mellan de gamla mer homogena medlemsstaterna och de nya samt mellan små och stora länder. Medan vissa befogenheter överfördes till den överstatliga nivån förblev andra kvar på nationell nivå. Ett typiskt exempel är motsättningen mellan konkurrensregler och beskattning. Eftersom EU var besatt av tanken att skapa jämbördiga konkurrensvillkor måste många värdefulla nationella regler för finanssektorn överges. Samtidigt styrdes beskattningen nationellt, vilket ledde till stora skillander i regelverket. Harmonisering i ena änden skapade nya motsättningar i den andra, eller som det heter på EU-språk, ett Europa som går i olika takt. Samtidigt har det skett en omvälvning på det socio-ekonomiska planet. Medan Västeuropa under efterkrigstiden varit berömt för välstånd och välfärdsstat och sin relativt jämbördiga relation mellan kapital och arbete (Rhen-kapitalism), gick EUs svar på skuldpro det privata hushållets skulder kan man min skära ner på utgiftern komsterna är konsta finanserna fungerar in nu EU åt det nyliberala hållet. Med Maastrichtfördraget blev huvudsyftet för den överstatliga styrningen att åstadkomma liberalisering, privatisering, avreglering och konkurrens inom och mellan medlemsstaterna. Harmonisering blev ett race to the bottom. Sociala hänsyn och arbetskraftens behov hamnade i baksätet. Och som en konsekvens återkom den avreglerade kapitalismens elände: massarbetslöshet, ökad polarisering, urholkning av de sociala skyddsnäten, sämre arbetsvillkor och fattigdom. Euron och supermaktsdrömmen Införandet av euron spädde på denna utveckling. Länderna förlorade kontrollen över två avgörande faktorer, växlingskursen och räntan. Dessa kunde inte längre utnyttjas för att absorbera ekonomiska chocker. Om valutaunionen hade åtföljts av fortsatt politisk 3 Slippa ut ur euron? Det skulle sitta fint, vi kvävs här inne! Illustration: Titom 4

5 integration vad gällde lönepolitik, socialpolitik etc, hade det inte varit något stort problem. De enhetliga valutans logik hade krävt ytterligare steg mot vad som skulle kunna kallas Europas Förenta Stater. Men detta skedde inte, vilket även före krisen ledde till att ojämnheter och obalanser förstärktes och bidrog till att krisen blev så djup. Parallellt med utvecklingen av den gemensamma markaden och euron växte hoppet inom den europeiska eliten, att EU var på väg att bli en global supermakt. Euron skulle bli en stark valuta som t o blematiken följer logik. Om man har ska dem genom att a, samtidigt som innta. Men de offentliga te som ett hushåll. m skulle kunna utmana dollarn som global valuta. Planer och strategier förbereddes, som den s k Lissabonstrategin, enligt vilken man ville att EU skulle bli världens mest konkurrenskraftiga region år Genom förändringen av det internationella styrkeförhållandena, genom Kinas, Indiens och Brasiliens ökade roll och genom USAs relativt sett försvagade position, fick drömmen om att spela de globala stormaktsspelet ytterligare bränsle, liksom i medlemsländer som i tidigare historiska epoker varit stormakter, som The British Empire, La grande Nation eller Der Reich. Var och en är de för svaga för att spela denna roll under 2000-talet. Men de satsade på den näst bästa lösningen, att EU skulle bli verktyget för att de skulle kunna spela i samma division som Kina och USA. Lissabonstrategin misslyckades redan innan krisen startade. Denna i sin tur avslöjade EUs och eurozonens sårbarhet. Och slutligen, krishanteringen avslöjade att de överstatliga organens förmåga att hantera extraordinära utmaningar var mer begränsad än man förväntat. Som en slags nödbroms, lutade sig eurozonen mot traditionella verktyg för regeringssamarbete, och direkt flöt de informella hierkierna upp till ytan. Axeln Berlin- Paris visade sig först. Den var knappast konfliktfri i sig men när Frankrike sattes under press av kreditvärderingsinstituten valde Sarkozy alternativet if you can t beat them, join them!. Idag är EUs ställning på den internationella arenan kraftigt skamfilad. Det handlar inte längre om att bli en supermakt utan om att överleva och att inte riskera att flyttas ner en division. Krisen i de offentliga finanserna Nästan alla industriländer måste klara att hantera en stor offentlig skuld. Japan leder ligan med en skuldsättning på 223% i förhållande till BNP. Grekland ligger tvåa med 160%, följd av Italien (120%) och USA (100%). Frankrike (84%), Tyskland (82%) och Storbritannien (80%) ligger i mellanskiktet : Genomsnittet i EU är 87%. 1 Grundorsakerna till den offentliga skuldsättnigen EU-toppmötet i December 2011 anslöt sig frivilligt eller ej till den tyska tolkningen 2 av skuldkrisens orsaker. Enligt den analysen är det bristen på budgetdiciplin som är grunden, regeringar har spenderat pengar de inte haft framför allt på sociala förmåner. Utifrån denna diagnos blir botemedlet självklart: budgetdiciplin, åtstramning och nedskärningar i de offentliga utgifterna. Först och främst ska dessa inriktas på löner och sociala förmåner, pensioner, sjukvård och understöd för arbetslösa och fattiga. Fördelningen av bördorna drabbar de svaga hårdare är de rika, banker och företag. Den tyska tolkningen av orsakerna till den offentliga skuldsättnigen är inspirerad av den nyliberala synen på frågan men undviker att ta hänsyn till verkligheten: Den offentliga skuldsättningen ökade dramatiskt sedan regeringarna löst ut bankerna. Enligt officiella EU-källor spenderade medlemsstaterna miljarder Euro (19,5% av EU-27s BNP 2009) för att rädda finanssektorn. De stimulansåtgärder som sattes in för att mildra krisens konsekvenser skapade en andra kraftig ökning av de offentliga utgifterna. 3 Sammantaget ökade budgetunderskotten från i genomsnitt 0,9% av BNP 2007 till 6,4% Den offentliga skulden ökade från under 60% av BNP till över 80% 4. Utan finanskrisen skulle alltså skuldsättningen vara ca en tredjedel lägre och hanterlig för de flesta länderna i EU. Allt detta betyder inte att man kan bortse från det faktum att det i vissa länder existerar specifika problem, såsom ett dåligt fungerande skattesystem (Grekland) som gör det möjligt för de rika att undvika att betala skatt. Mer är 40 miljarder Euro har förts ut från Grekland till Schweiz och andra skatteparadis. Överdrivna administrativa apparater, kompispolitik och ren korruption är också problem i några länder. Detta är dock inte generella problem men läggs till de övriga. Slutligen spelar också långsiktiga trender en roll, som den allmänna övergången till indirekta skatter, urholkningen av progressiviteten i skattesystemen och delvis knutet till detta ett 5

6 ökat beroende av finansmarknaderna för offentlig finansiering. Den privata hushållets recept EUs svar på skuldproblematiken följer det privata hushållets logik. Om man har skulder kan man minska dem genom att skära ner på utgifterna, samtidigt som inkomsterna är konstanta. Men de offentliga finanserna fungerar inte som ett hushåll. Staten kan påverka sina inkomster genom att höja skatterna eller genom att spendera pengar på investeringar under en kris, vilket i sin tur stimulerar tillväxt som i sin tur ger höjda skatteintäkter. Men nu är det det privata hushållets recept i form av ett finanspolitiskt regelverk som ska användas i EU 5. I tysk debatt kallas detta för en skuldbroms. Det är grunden till en finanspolitisk union, som i stor utsträckning kommer att överföra finanspoltiken till den överstatliga nivån. Ett regelverk med övre gränsvärden för skuldsättnigen fanns inskrivet radan i Maastrichtfördraget. Men nu ska överträdelser bestraffas med automatik. Medlemsstaterna ska ska kontinuerligt rapportera till Kommissionen och denna tillåts ingripa om den bedömer det nödvändigt. Vid konflikter ska Europadomstolen tillåtas avgöra tvisten. Sammantagen en avsevärd förlust av den nationella suveräniteten. Straffsatsen kan uppgå till 0,5% av BNP. I Tysklands fall skulle det kunna bli 168 och för Frankrike 133 miljarder dollar. Den finanspolitiska unionen kommer inte att lösa skuldkrisen Den första effekten av regelverket kommer att bli en sjunkande efterfrågan. När de offentliga utgifterna skärs ner kommer tillväxttakten att minska. Redan i slutet av 2011 pekar indikatorerna nedåt mot en kommande lågkonjunktur. Eftersom det förväntas en global nedgång 2012 kommer situationen att förvärras. Under sådana omständigheter kommer inte det finanspolitiska reglerna att lösa skuldproblemen, tvärtom. Grekland har redan upplevt resultatet av denna politik. Det första stödpaketet våren 2010 åtföljdes av så stränga nedskärningar att landet sjönk än djupare ner i lågkonjunkturen. Om alla EU-länder skär ner utgifterna kommer effekten att bli procyklisk. Efterfrågan sjunker, ingen vill köpa av någon annan och alltihop utmynnar i en deflationistisk neåtgående spiral. Den här gången kommer inte ens Kina att kunna rädda världsekonomin, eftersom dess tillväxttakt också sjunker. Sammantaget kommer detta inte bara att få negativa följder för EU utan för hela världsekonomin. Varför utsätts euron för spekulationsattacker? Varför hotas inte Japans, USAs och Storbitanniens statsobligationer av orimliga räntenivåer? USAs har t o m nedvärderats av kreditvärderingsinstituten men det har inte haft någon effekt på de amerikanska statsobligationerna. Självklart betyder skuldstrukturen mycket. Huvudlångivarna till den japanska staten är t ex den inhemska hushållen i den egna valutan. Dessa länder har dock alla en sak gemensamt, de har en centralbank som kan göra det centralbanker har skapats för, dvs ingripa i kristider och erbjuda obegränsad kredit som den yttersta långivaren för att undvika att de offentliga finanserna drabbas av sammanbrott. En brandkår som kan släcka när huset börjar brinna. US Federal Reserve spelar denna roll liksom de japanska och brittiska centralbankerna. Den europeiska centralbanken (ECB) är däremot unik i så motto att bara har tillåtelse av förebygga översvämning, inte att släcka eldsvådor. Enligt stadgarna är ECBs roll att förebygga inflation. Att finansiera regeringar är inte tillåtet. Under trycket från krisen använder dock styrelsemajoriteten i ECB ett trick som åtminstone indirekt lättar på trycket genom att köpa statsobligationer på andrahandsmarknaden. Den tyska styrelserepresentanten Axel Weber och ECBs tidigare chefsekonom Jürgen Starke, har därför avgått i protest. Det är under dessa förhållanden knappast förvånande att finansmarknadens pyromaner fortsätter med sina angrepp på länder som blir pressade. Eurozonen är den svagaste länken och så länge den inte förstärks genom att ge ECB rätten att fungera som yttersta långivare, så kommer inte situationen att förändras. Obalanser en grundorsak till skuldsättning Den grundläggande dessa reformer är do syftar till stabilisering. nansiell stabilitet en g tjänar stöd. Men det stabilitet. Uppgiften ä sinot säkrare utan att Mellan 2000 och 2010 samlade Tyskland på sig ett överskott i betalningsbalansen på miljarder euro, en ökning på 41%. Under samma tid hade Portugal ett underskott med 168 miljarder euro (+98%), Grekland 209 mdr (+91%), Spanien 615 mdr (+58%) och Irland 41 mdr (+26%). Holland 6

7 och Österrike hade överskott, om än i mindre utsträckning än Tyskland. Ett underskott i betalningsbalansen betyder skuldsättning. Om ett lands export inte räcker till för att betala importen måste skillnaden täckas med krediter, och om situationen fortsätter år efter år blir skuldbördan ohållbar. Detta är inte den enda, men en av huvudorsakerna, till skuldsättningen i krisländerna. Å andra sidan blir överskottslandet (eller dess banker) långivare. Om obalansen inte rättas till kommer oundvikligen den skuldsatta parten att drivas i konkurs. svagheten i alla ck att de endast Självklart är fiod sak som förräcker inte med r inte att göra kastänga det. Redan efter andra världskriget föreslog Keynes ett system för att reglera sådana obalanser. Ansvaret för att undvika situationen ligger inte endast på det skuldsatta landet. Överskottslandet måste också bidra genom att reducera sitt överskott. Det gäller i än högre grad i en ekonomisk union som EU och under ett gemensamt valutatak. Teoretisk sett har man erkänt problemet. Inom ramen för den nu aktuella ekonomiska pakten har betalningsbalansen erkänts som ett problem. Men de praktiska åtgärderna är svaga och innebär ingen verklig ändring av politiken. Tyskland och de övriga överskottsländerna menar att deras överskott är ett resultat av hög kvalitét, avancerad teknologi, kvalificerad arbetskraft osv. Men eftersom skillnaderna i dessa avseenden inte förändrats nämnvärt mellan överskotts- och underskottsländerna måste skillnaden i konkurrenskraft sökas någon annan stans. I själva verket finns det en annan faktor där jämförelsetalen ändrats avsevärt: arbetskraftskostnaden per producerad enhet 6, en viktig indikator för ett lands ekonomiska konkurrenskraft. Bland de 19 största EU-ekonomierna 7 ökade arbetskraftskostnaden i Tyskland bara med 1,7% årligen mellan 2000 och 2010, vilket är den lägsta ökningen bland de nitton länderna. I Portugal var den årliga ökningen 2,9%, i Italien 3,2%, i Grekland 3,4%, i Spanien 4,1% och på Irland 4,4% 8. Om sådana skillader varar under ett helt decennium får man en avsevärd skillnad i konkurrenskraft, förutsatt det inte sker en kompensation inom andra områden. Den finanspolitiska unionen förändrar inget i det här avseendet. Priset för den ökade tyska konkurrenskraften har även betalats av de tyska arbetarna. Reallönerna har mer eller mindre stagnerat under de senaste tio åren och den sociala servicen, som tidigare till en del betaldes av arbetsgivarna, har skurits ner, övergivits eller privatiserats. Samtidigt har de tyska fackföreningarna försvagats av ny arbetslagstiftning, en del av de reformer (Agenda 2010) som infördes av regeringen Schröder. Finansiella reformer Alltsedan nittiotalet har EU liberaliserat och avreglerat finanssektorn. Under begreppet harmonisering inom unionen och för att stärka konkurrenskraften på de globala marknaderna har den brittiska typen av laissez faire blivit standarden. Kommissionen har fungerat som ett serviceorgan för the City of London och de som följt efter på kontinenten. Efter Lehmans konkurs var det många politiker som sade att business as usual inom finanssektorn inte längre skulle vara möjlig. Speciellt på G20- mötet i Pittsburg lades det fram många förslag i rätt riktning, och EU tog in många av dessa i sin egen agenda. Några av reformerna har genomförts, som ett EU-direktiv för övervakning och reglering av hedgefonder, privata kapitalfonder och andra skuggbanker. Andra reformer befinner sig i lagstiftningsfasen, som regleringen av kapitalkraven, derivathandeln och kreditvärderingsinstituten eller direktivet om införandet av en finansiell transaktionsskatt (FTT). Ytterligare andra har annonserats, som ett direktiv för en en ordnad hantering av insolventa banker. Alla dessa reformer gäller viktiga frågor, och EUs ansträngningar att reglera finansmarknaderna är inte betydelselösa. Därför vore de överförenklat att tala om business as usual. Det är uppenbart att krisen till en del påverkat den europeiska eliten, men inte desto mindre har regleringarna svagheter: De går inte tillräckligt långt eller är papperstigrar redan från början, såsom regleringen av den finansiella övervakningen som fortfarande lämnar för mycket utrymme för nationell reglering och godtycke. De har genom intensivt lobbyarbete från finansbranschen och vissa medlemsstater urvattnats som i fallet med regleringen hedgefonderna. De kommer för sent, som i fallet med regleringen av kreditvärderingsinstituten och derivathandeln. Alternativt har datum för införandet satts sent, som t ex när det gäller kapitalkraven på bankerna som ska vara genomfört Innnan dess kan mycket väl nya finanskriser uppstå. Vissa viktiga frågor har hittills inte behandlats som att skilja investmentbanker från kommersiella banker. 7

8 Sammantaget har komplexiteten i EUs beslutfattande och de olika intressen som drar åt olika håll omöjliggjort införandet av en effektiv reglering. EU befinner sig i samma läge som trollkarlens lärling: Mästare, jag behöver dig! Förlös mig från de andar som jag framkallat. Finansmarknaderna har fortfarande makt och möjligheter att spekulera mot olika EU-länder och utöva utpressning mot regeringar. Ett exempel: eftersom Credit Default Swaps (CDSer) ännu inte förbjudits kan de användas som verktyg för spekulation. Tillsammans med kreditvärderingsinstituten används CDSer i ping-pongspelet med nedvärderingen av statsobligationer. Den grundläggande svagheten i alla dessa reformer är dock att de endast syftar till stabilisering. Självklart är finansiell stabilitet en god sak som förtjänar stöd. Men det räcker inte med stabilitet. Uppgiften är inte att göra kasinot säkrare utan att stänga det. Demokrati och legitimitet i kris Även EUs anhängare erkänner att det finns ett demokratiskt underskott i det överstatliga systemet. Medan medlemsstaterna har fullt utvecklade demokratiska strukturer lever inte institutionerna i Bryssel upp till dessa krav. Detta är ingen vänsteråsikt utan har t ex slagits fast av den tyska högsta domstolen. Det grundläggande problemet är att överföringen av suveränitet från den nationella nivån inte åtföljts av en motsvarande demokratisering av de europeiska institutionerna. Kommissionen, som utses av regeringarna, har fått vidsträckta befogenheter, medan Europaparlamentet har begränsade rättigheter. Man har t ex inte rätt att ta initiativ till nya lagar. I de flesta frågor behöver Kommissionen endast rådfråga parlamentet, som inte har beslutsrätt. Eftersom det inte finns någon europeisk allmänhet de flesta lever fortfarande sina liv i sin nationella kultur är det mycket svårt och dyrt att organisera en folklig motvikt underifrån. Trots att vissa organisatoriska framsteg gjorts inom den europeiska fackföreningsrörelsen och bland NGOerna, kan man konstatera att det ännu inte finns ett sammanhållet europeiskt civilsamhälle. Eftersom företagssektorn har de finanspolitiska resurser som krävs för att hantera de praktiska problem som internationell samverkan innebär, är den också bäst organiserad på den europeiska nivån. Företagslobbyisterna i Bryssel har t o m större inflytande här än de har på den nationella nivån. Motkrafterna saknas eller är svaga. Detta är ytterligare en faktor som bidrar till det demokratiska underskottet i EU. Som ett resultat av allt detta minskar stödet för EU i alla medlemsstater. Förtroendet för de europeiska institutionerna undermineras hela tiden, och som en bieffekt växer nationalism och högerpopulism i många länder. Storlek och komplexitet betyder något När EU skapades var de första sex medlemsstaterna inte en homogen grupp, men olikheterna var trots allt begränsade. Med Storbritanniens inträde och utvidgningen först till Medelhavsregionen och därefter till de nordiska länderna och efter det kalla krigets slut till Östeuropa består nu EU av 27 medlemsstater. Utvidgningsstrategin är även den en del av de geopolitiska strävandena att bli en supermakt. Den enorma heterogeniteten innebär att styrande och beslutsfattande blivit för komplicerat och extremt långsamt. Det råder så stora skillnader i ekonomisk utveckling, politiska system och kulturer, att det överstatliga systemet inte klarar av att hantera samordningen på en rimlig nivå. Det är det främsta skälet till de många veton och blockader som inträffar. Krisen är en katalysator för auktoritärt styre Medan komplexiteten är ett problem redan under normala förhållanden, kan t o m de modesta demokratiska reglerna för de europeiska institutionerna åsidosättas under en akut krissituation eller när tidsfaktorn spelar en avgörande roll. Informella överenskommelser tar över. En sådan informell hierarki har skapats med Tyskland och Frankrike i toppen och ett auktoritärt styre växer fram, särskilt tydligt när det gäller eurozonen. Övriga länder och EU-institutionernas ledande personal är inte informerade om beslut, men tvingas applådera dem i efterhand. Samma sak gäller för de demokratiska institutionerna på nationell nivå. Parlamenten kan inte längre kontrollera sina regeringar och delningen av makten urholkas. I fallet Grekland har IMF, EU-kommissionen och ECB redan tagit kontroll över budgen. Införandet av den finanspolitiska unionen kommer att snabba på demokratins försvagning. Nationella parlament kommer att förlora kontrollen över sin budget, en av de mest grundläggande rättigheter man har. 8

9 EUs framtid? Om EU vill ha en framtid är det dags för rejäla förändringar. Den nyliberala inriktningen och ambitionen att bli en supermakt har misslyckats. Akutåtgärder Som ett första steg bör akutåtgärder vidtas för att minska trycket på krisländerna och stoppa spekulationsattackerna. Ett krispaket måste innehålla följande ingredienser: ECB måste ta över rollen som lånegivare i sista hand. Credit default swaps och liknande produkter som används i de spekulativa attackerna måste förbjudas omedelbart. Nedgradering av staters kreditvärde av kreditvärderingsinstituten måste förbjudas tills krisen är över. Progressiva skatter på höga inkomster och förmögenheter måste höjas (som under Roosevelts New Deal) till uppåt 90% för de som tjänar mest och är miljardärer. Kontroll av finansmarknaderna Politikerna måste återta kontrollen över finansmarknaderna. Vägen att nå dit går via ett snabbt infört reformpaket med syftet att minska finanssektorns omfång, komplexitet och inbördes beroende: Åtskiljande av investmentbanker och kommersiell bankverksamhet. Ökat kapitalkrav för alla institutioner i investeringssektorn till 15%, och för systemkritiska företag som är för stora för att få gå omkull till 20%. Strikta regler för hävstångsfinansiering (leverage). Stopp för alla former av skuggbankverksamhet inklusive OTC-handel Obligatorisk och oberoende värdering av alla nya produkter. Neutralisering av skatteparadis. Förbud mot kreditcertifiering och spekulativa produkter. Införande av en finansiell transaktionsskatt på handel med alla typer av tillgångar. Ökade rättigheter och resurser till övervakande instanser, speciellt när det gäller handel över gränserna. Ett handelsregister för varuhandel där marknaden endast får tillgång till kommersiella handlare och inte till institutionella investerare (för att stoppa spekulation i t ex livsmedel ö.a). Stöd till offentliga och kooperativa banker som kontrolleras av berörda grupper. Minska obalanserna En gemensam strategi för att hantera överskotts- och underskottsländer måste skapas: Överskottsländer måste öka den inhemska efterfrågan genom offentliga investeringar inom miljösektorn och den sociala sektorn. Reallönerna måste öka mer än produktiviteten under en period. Underskottsländerna bör införa ett åtstramningsprogram för de rika med höjda skatter på höga inkomster och förmögenhet. De bör skära i militärutgifterna och miljömässigt ohållbara subsidier. Lönerna bör öka i takt med produktiviteten. En grön Marshallplan för länder med låg konkurrenskraft för att stimulera hållbar utveckling och minska arbetslösheten. Ett socialt och demokratiserat Europa Obalansen mellan marknadsintegration och social integration måste få ett slut. Social harmonisering som en tävlan mot toppen måste vara riktmärket. Sociala framsteg måste utgöra grunden i politiken. Europaparlamentet måste bli ett riktigt parlament med rätt att stifta lagar, kontrollera budgeten och välja resp avsätta kommissionärer. Röstningen måste baseras på principen om en person, en röst. Europeiska folkomröstningar i viktiga frågor måste införas. EU befinner sig i en dramatisk historisk period och endast reella och betydelsefulla åtgärder kommer att vara effektiva. < 1) Källor: Bloomberg, IMF 2) Liknande tolkningar finner vi i Holland, Finland och Österrike 3) eur lex.europa.eu 4) Europakommissionen, ekonomisk progros våren ) Med formellt undantag för Storbritannien. Men oberoende av EU har man ju där redan infört ett strängt nedskärningsprograms. I Sverige har ju nedskärningarna pågått i två decennier (öa) 6) Andelen arbetskraftskostnad (inkl lön, skatt, sociala avgifter etc) vid produktionen av en specifik vara, tex en bil 7) Exklusive Malta, Cypern, de baltiska länderna samt Bulgarien, Rumänien och Slovakien. 8) IMK Report No 68, Dec 2011, Düsseldorf, boeckler.de 9

#13 14. våren 2011 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse.

#13 14. våren 2011 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #13 14 våren 2011 30kr ISSN 1654-6067 Irland nyliberalismens totala misslyckande Europa satt i skuld Susan George Attac Sverige 10 år

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Finns det ett EU efter krisen?

Finns det ett EU efter krisen? rapport nr 40/2011 Finns det ett EU efter krisen? Av Tommy Svensson Rapporten EU efter krisen utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i november 2011 Författare: Tommy Svensson Tryckning: LO-tryckeriet

Läs mer

Maj 2014 Ny Tid rapport 23. Bortom skuldberget. Politiska och ekonomiska reformer för Europa Daniel Mathisen

Maj 2014 Ny Tid rapport 23. Bortom skuldberget. Politiska och ekonomiska reformer för Europa Daniel Mathisen Maj 2014 Ny Tid rapport 23 Bortom skuldberget Politiska och ekonomiska reformer för Europa Daniel Mathisen 2 Bortom skuldberget Politiska och ekonomiska reformer för Europa Arena idé Stockholm 2014 Arena

Läs mer

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom 22 Vad är EU? EU är en union (Europeiska Unionen) med 27 demokratiska medlemsländer. Unionens mål är att medlemsländerna och de 495 miljoner invånarna i EU ska få fred, välstånd, frihet och säkerhet. EU

Läs mer

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Swedbank Analys Nr 3 4 april 2012 Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Krisen i euroområdet 99 frågor och svar INFORMATION OM KRISEN I EUROOMRÅDET OCH DESS FÖLJDER PÅ VÅRA HEMMAMARKNADER Krisen i euroområdet

Läs mer

I skuggan av uron. Granskning. Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen. Politisk cynism och mygel kring euron

I skuggan av uron. Granskning. Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen. Politisk cynism och mygel kring euron Granskning en tidning om EU-samarbetet - 2/2007 EU I skuggan av uron Temanummer om den gemensamma valutan Politisk cynism och mygel kring euron Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen

Läs mer

vägar ur den europeiska krisen Hur tänds ljuset i tunneln? Lars Magnusson Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa

vägar ur den europeiska krisen Hur tänds ljuset i tunneln? Lars Magnusson Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Hur tänds ljuset i tunneln? vägar ur den europeiska krisen Lars Magnusson Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Birger Jarlsgatan 2 www.glob t i tunneln? iska krisen Lars Magnusson är sedan1992

Läs mer

SOLIDARITET 0030 DEN RIKTIGT STORA MARDRÖMMEN I BRYSSEL NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 10 APRIL 2015

SOLIDARITET 0030 DEN RIKTIGT STORA MARDRÖMMEN I BRYSSEL NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 10 APRIL 2015 NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 10 APRIL 2015 SOLIDARITET 0030 DEN RIKTIGT STORA MARDRÖMMEN I BRYSSEL Vet ni vad jag tror är den riktigt stora mardrömmen i Bryssel? Att Grekland överger euron.

Läs mer

KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN.

KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN. Förslag Faktaunderlag till Kongressen till Kommunals i Stockholm kongress den 7 11 i Stockholm juni 2010 den 7 11 juni 2010 KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN. Kommunals medlemmar och den

Läs mer

#9 10. Tema: Skatteparadis Slutet för skatteparadisen? Vinsten framför allt Tobinskattens comeback. vintern 2009 30kr ISSN 1654-6067

#9 10. Tema: Skatteparadis Slutet för skatteparadisen? Vinsten framför allt Tobinskattens comeback. vintern 2009 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #9 10 vintern 2009 30kr ISSN 1654-6067 Tema: Skatteparadis Slutet för skatteparadisen? Vinsten framför allt Tobinskattens comeback Innehåll

Läs mer

EPSU:s diskussionsdokument

EPSU:s diskussionsdokument Finans- och ekonomisk kris Konsekvenser för offentliga sektorn och hela ekonomin, EPSU:s svar Introduktion Den aktuella realekonomiska krisen påverkar förvärvsarbetande kvinnor och män och deras samhällen.

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism

Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism 246 Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism Världen har på senare år skakats av en stor finanskris vars följder fortfarande märks i världsekonomin.

Läs mer

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING 20 FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34 En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34 Chatt om skuldkrisen Publicerad 2011-10-04 17:52 Kommer eurosamarbetet stå pall för krisens påfrestningar? Hur ska Grekland räddas

Läs mer

ÖVERLEVER EMU UTAN FISKAL UNION?

ÖVERLEVER EMU UTAN FISKAL UNION? ulf bernitz, lars oxelheim & thomas persson (redaktörer) ÖVERLEVER EMU UTAN FISKAL UNION? europaperspektiv 2011 årsbok för europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap nätverk för europaforskning

Läs mer

DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN

DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN RAPPORT 4 2015 FÖRDELNING AV MAKT OCH VINSTER MONIKA ARVIDSSON I EN INTERNATIONELL EKONOMI Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden Layout: Johan Resele

Läs mer

[eu och facket] Försvara konflikträtten! Riv upp Lex Laval! nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 13 maj 2010

[eu och facket] Försvara konflikträtten! Riv upp Lex Laval! nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 13 maj 2010 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 13 maj 2010 [eu och facket] Försvara konflikträtten! Riv upp Lex Laval! Med 140 röster mot 135 beslöt den borgerliga majoriteten i riksdagen

Läs mer

En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris

En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris Antaget på Ung Vänsters 46:e kongress i Linköping 9-12 maj 2013 Med reservation för ej justerat protokoll. Inledning Kriser utgör inte

Läs mer

G20:s svek mot de fattiga

G20:s svek mot de fattiga G20:s svek mot de fattiga Sven Elander och Kenneth Hermele 23 september 2009 Bild: Nicolas Axelrod Sammanfattning 3 Kampen om arenan 4 Så slår krisen mot de fattigaste 6 Vad lovade G20? 7 Vad har G20 levererat?

Läs mer

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras MAJ 2013 2 driva bank i en utmanande tid FOTO: Håkan Flank svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras 2 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 2 maj 2013 VD har ordet Idén om en skatt

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

ekonomin växer när människor växer

ekonomin växer när människor växer A ekonomin växer när människor växer Innehållsförteckning EKONOMIN VÄXER NÄR MÄNNISKOR VÄXER... 3 UA1 Utlåtande Ekonomisk politik... 3 UA2 Utlåtande skatter... 87 UA3 Utlåtande fördelningspolitik... 162

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

vem ska få skapa pengar?

vem ska få skapa pengar? Nr 3/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- specialnummer: Monetär omställning vem ska få skapa pengar? Bank of England berättar hur det funkar Oskar Broberg om en komplicerad

Läs mer