Seskarö Bensin och Service. Räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seskarö Bensin och Service. Räkenskapsåret 2012-01-10 2012-12-31"

Transkript

1 Årsredovisning för Seskarö Bensin och Service ekon. förening Räkenskapsåret Innehållsförteckning sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarförbindelser 7 Redovisningsprinciper och Bokslutskommentarer 8 Noter 9 1

2 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Seskarö Bensin och Service ekonomisk förening, , får härmed avge årsredovisning för Allmänt om verksamheten Bolaget som startade verksamheten den 2 februari 2010 hade vid 212 års början 229 personer som tecknat 259 andelar. Vid årets slut hade 230 personer, företag och föreningar som tecknat 260 andelar i bolaget till ett totalvärde av kr. 123 andelsägare är bosatta på Seskarö och övriga ägare har stugor på Seskarö eller stöder satsningen för att bl. a få igång bensinservicen på ön. Verksamheten drivs som ett kooperativ och bygger på att många hjälps åt med ideellt arbete utifrån vad man kan och hinner. Olika arbetsgrupper har bidragit med skapa positiv utveckling för verksamheten. En ständigt återkommande fråga på styrelsemötena har varit att finna fler som kan och vill engagera sig i verksamheten. Under året har det ordnas en mängd olika aktiviteter och träffar för att skapa en god atmosfär kring kiosken och på ön. Ungdomserbjudanden, firandet av speciella högtidsdagar har genomförts. Grill- pizza- och tacobuffé, bruna bönor med semlor och paltdagar har varit populära måltider som erbjudits öborna och andra som sökt sig till Seskarö. Under verksamhetsåret har vi ansökt och fått permanent alkoholtillstånd. Något dom vi tror kan öka attraktionskraften på kiosken speciellt under sommaren. Ett effekt av att vi erhållit tillståndet har blivit att vi har breddat vår matsedel. Egen tillverkad Seskarö-Pizza har erbjudits liksom ett nytt utbud av förrätter, varmrätter och efterrätter något som vi kommer att utveckla ytterligare till sommaren. Den stora investeringen som vi genomfört är en ny bensinpump med tillhörande kortpelare. Vilket innebär at vi säljer bensin och diesel dygnet runt. Investeringen som är på ca kr har finansierats via ett 50 %:igt bidra från länsstyrelsen samt att företaget tagit ett 10-årigt lån från JAK-Banken. För övrigt har vi gjort smärre kompletteringsinvesteringar i lokalen och köket för ca kr. För att klara investeringen har vi gått ut till andelsägarna och önskat om ett frivilligt bidrag på 300 kr. Resultatet blev att vi fick in kr i eget kapital för att klara likviditeten. 2

3 Seskarö Bensin och Service har tillsammans med andra föreningar deltagit i olika aktiviteter på Seskarö i syfte att skapa en ökad trivsel på ön. Styrelsearbetet Styrelsen som bestått av 7 ordinarie ledamöter och två suppleanter har hållit 8 st protokollförda styrelsemöten. Större beslut om investeringar, verksamhetsplanering och ekonomisk uppföljning liksom idéutveckling har varit fasta beslutspunkter på styrelsens agenda. Styrelsen sammansättning bilaga 2 Personal Under verksamhetsåret har bolaget haft två fastanställd under året. Andelsägare har kompletterat anställd personal för att vi ska kunna hålla överenskommen öppettid. Under sommarens turistsäsong har extra personal anställts på timbasis samt att andelsägare har gått in med ideellt arbete när så har krävts. Antal anställda Lönekostnad 2 st kr Timanställda Lönekostnad 4 st kr Inga styrelsearvoden eller övriga ersättningar har lämnats under verksamhetsperioden Disposition av bolagets resultat Styrelsen föreslår att Balanserat resultat och årets verksamhetsvinst på Totalt kr kr kr Balansers i ny räkning Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 3

4 Resultaträkning Belopp i kr NOT Rörelsens intäkter och lagerförändringar Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av tillgångar Rörelseresultat efter avskrivning Resultat från finansiella poster Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatter 0 0 Resultat efter skatt Årets resultat

5 BALANSRÄKNING Belopp i kr NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Material och anläggningstillgångar Byggnader Maskiner Inventarier och verktyg Datorer Finansiella anläggningstillgångar Medlemsdeposition JAK Banken Lämnade depositioner Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Lager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Upplupna intäkter Andra kortfristiga fodringar Kassa och Bank Kassa Bank Jak Banken Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 BALANSRÄKNING Belopp i kr NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsandelar Fritt eget kapital Föregående årens förluster Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Lån JAK Banken Lån från Protron AB, M & SI Videhult Hb Kortfristigt lån från medlemmar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna skatter och avgifter Summa kortfristiga skulder Summa skulder EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 Fastighetsinteckning STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Seskarö 2: Ansvarsförbindelser, Garantiåtaganden Borgen bränsleinköp PREEM av 6 medlemmar á kr H Fält, K Forss,, B-O Innala, E Medström, S Wennberg, S-I Videhult Borgen lån JAK- Banken 3 medlemmar á kr Hans Fält, Kurt Forss, S-I Videhult Borgen kassaapparat av K Forss Seskarö den 15 mars 2013 Sten-Inge Videhult Styrelseordförande Kurt Fors Vice styrelseordförande Thea Mjörnerud Kassör Stefan Vennberg Sekreterare Erika Medström Ledamot Maud Videhult Ledamot Lena Videhult Ledamot Sofia Söderholm Suppleant Bengt Löthberg Suppleant 7

8 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Skatt Företaget tillämpar Bokföringsnämnden allmänna råd om redovisning av inkomstskatter BFNAR 2001:1 för kategorin små företag innebärande att total skatt enbart utgörs av aktuell skatt. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstid för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Anläggningstillgångar % per år Byggnader 4 % Inventarier, verktyg och datorer 30 % Inkuransavdrag på lager 3 % Bensinpumpanläggningen (Bidragsdelen) 50 % 8

9 NOTER Not 1 Övriga rörelseintäkter Erhållna statliga bidrag (Löner) Övrigt (projektbidrag) Frivilligt bidrag andelsägare Summa Not 2 Anställda och personalkostnader Män 0,33 1 Kvinnor 1,75 1,25 Totalt 2,08 2,25 Löner, andra anställningar och sociala kostnader Övriga anställda Summa löner Sociala kostnader (varav pensionskostnader)

10 Not 3 Byggnader, Inventarier, Verktyg Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffning Ackumulerad avskrivning enligt plan Vid årets början Årets avskrivning Redovisat värde vid årets slut Not 4 Omsättningskostnader Varulager Kortfristiga fodringar Upplupna intäkter Kundfodringar Nystartsjobb, Utveckl. bidrag Summa kortfristiga fordringar

11 Not 5 Eget Kapital Medlemsavgifter (se medlemmatrikel) Summa eget kapital Not 6 Långfristiga skulder Lån Protron AB och M& SI Videhult Hb Summa Långfristiga skulder Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckning Not 7 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna arbetsgivargifter Momsskulder 12 11

12 REVISIONSBERÄTTELSE Jag har granskat årsredovisningen och bokföring samt styrelsens förvaltning i Seskarö Bensin och Service Ekonomisk Förening, för räkenskapsåret Jag har funnit att ovanstående är i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikat, den kontanta kassan och bankkontot har kontrollerats. Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll, finns ingen anledning till anmärkning. Därför föreslår jag - ATT RESULTAT OCH BALKLANSSRÄKNING FASTSTÄLLS - ATT STYRELSENS LEDAMÖTER BEVILJAS ANSVARSFRIHET FÖR RÄKENSKAPSÅRET Seskarö den 12 mars 2013 Anna Greta Lerdin Revisor 12

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Barncancerföreningen i Östra Götaland

Barncancerföreningen i Östra Götaland Årsredovisning för Barncancerföreningen i Östra Götaland Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1,2,3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5,6 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Kävlinge Golfklubb Org.nr 845002-0246 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf. Näsby 96 738200-0482. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf. Näsby 96 738200-0482. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf. Näsby 96 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Stiftelsen Tjolöholm

Stiftelsen Tjolöholm Årsredovisning för Stiftelsen Tjolöholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Poster inom linjen 5 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer