Parlamentens verksamhets berättelse. Socialdemokraterna i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parlamentens verksamhets berättelse. Socialdemokraterna i Stockholm"

Transkript

1 Parlamentens verksamhets berättelse Socialdemokraterna i Stockholm 2008

2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktigegruppen 3 Landstingsgruppen 13 Riksdagsgruppen 33 Europaparlamentet 37 Stiftsfullmäktigegruppen 38 2

3 gruppen Kommunfullmäktige 2008 års utmaningar I början av 2007 fattade fullmäktigegruppen beslut om politiska riktlinjer, Ett Stockholm för alla. Det är detta dokument som tillsammans med kommunikationsplattformen som har varit vägledande och styrande för fullmäktigegruppens och kansliets arbete även under Riktlinjedokumentet slår fast att prioriteringen ska vara skola, miljö och äldrepolitik. Jobb och tillväxt är också viktiga frågor som ska drivas, de är en förutsättning för välfärden. Inriktningen har förändrats något under 2008, efter beslut i gruppstyrelsen under våren i samband med budgetarbetet, till att även omfatta ungdomspolitik. Den vägledande prioriteringen har således varit skola, miljö och sociala frågor där underrubrikerna varit äldre och ungdomar. För andra året i rad startade budgetprocessen redan på våren för att involvera nämnderna i ett tidigt skede. Några nämnder har tagit detta tillfälle till att utveckla politiken på sina områden och lämna in synpunkter och texter till kansliet. Det har varit särskilt stadsdelsnämnder som varit aktiva på detta område. Många nämnder har dock valt att först i slutskedet av processen komma in med synpunkter på kansliets textförslag. Fullmäktigegruppen har däremot skrivit fler motioner under 2008 än Under hösten har gruppen och kansliet också påbörjat ett arbete att utveckla debatten i fullmäktige. Diskussioner har förts och beslut har fattats för att förbättra förberedelser, coachning och stödet under debatter. Arbetet ska leda till att fler går upp i talarstolen, vi håller en starkare linje och helt enkelt vinner fler debatter. I korthet kan konstateras att fullmäktigegruppen under 2008 har höjt den politiska aktivitetsnivån något, närvaron förbättrats något och förberedelser inför arbetet att vinna valet har påbörjats. Vid årets slut återstår dock ett stort arbete med att höja ambitionsnivån ytterligare, vässa politiken och skärpa debatten såväl i som utanför kommunfullmäktige läggs grunden för valvinst och det kräver genomtänkta strategier, energi och kamplust. Där har var och en av fullmäktigeledamöterna ett ansvar inför KF-gruppens möten KF-gruppen har hållit 15 möten under 2008 (varav två i samband med överläggningar) Två överläggningar har genomförts, dels mars, dels september, båda på Bommersvik. Vid båda tillfällena diskuterades budgeten och budgetreservationen. Stora frågor som har diskuterats under året har varit: - KF-gruppens egen motion om miljöfrågor - Äldrerapporten - Matstaden i Slakthusområdet - RUFS och översiktplanen med inledning av Stadsbyggnadskontoret - Skolplanen (kritik av borgarnas skolplan) - Brandförsvarets kommunförbund - Jehanders Grus & Sand i Ulvsunda - Koloniträdgårdar höjning av arrende - Samhällsekonomiska förutsättningar i staden med inledning av Gunnar Björkman och Helen Slättman - AEG och Globen, med inledning av ekonomichefen i Globen - Delrapporten barnuppdraget i Stockholms socialtjänst BUSS kartläggning av den sociala barnavården i Stockholms stad 2007 med inledning av Socialtjänstförvaltningen - Ungdomsparlamentet - Ny bandyhall KF-gruppen har haft två tema-gruppmöten. Ett miniseminarium om ungdomar hölls innan sommaren 2008, med inbjudna talare från Ungdomsstyrelsen, Idrottsförvaltningen (Inger Båvner) samt Socialtjänstförvaltningen (Björn Fries). 3

4 I november hölls ett miniseminarium om kvalitet i välfärden och driftsformer. Elvy Söderström talde om Lagen om Valfrihet och Ann-Marie Lindgren om effekterna av privatiseringar. KF-gruppen har också under hösten 2008 tillsamman med miljöpartiet och vänsterpartiet arrangerat ett seminarium om stadsdelsnämnderna och lokal demokrati. En tvärpolitisk ungdomsgrupp/arbetsgrupp har utsetts och arbetat under året. Gruppen leddes av Magnus Johansson och skulle ta fram förutsättningar för en politik för ungdomar. KF-gruppen har också diskuterat stadsdelsnämnderna och lokal demokrati för att lämna synpunkter och förslag till arbetarekommunens process kring hur de framtida stadsdelsnämnderna kan och bör organiseras. Efter budgetdebatten genomförde s-kansliet en utvärdering av debatten som diskuterades i KF-gruppen. Gruppen antog ett antal förslag på förbättringar. Närvaron KF-gruppen har under året hållit 16 möten. I en sammanställning av närvaron visar det sig att i genomsnitt har de ordinarie ledamöterna deltagit på 11 möten och ersättarna på 6. Många ledamöter har mycket hög närvaro, medan nio av ledamöterna har deltagit på 5 möten eller färre. Antalet möten 2008 har varit fler än Ändå har den genomsnittliga närvaron ökat något vilket är väldigt positivt. Arbetet med att på olika sätt försöka öka närvaron på KF-gruppens möten kommer att fortsätta under nästa år. Arbetet med Budget 2009 Inför Budget 2009 uppmanades nämnd- och styrelsegrupper att komma in med förslag på politiska prioriteringar och satsningar som skulle arbetas in i dokumenten. Flera nämndgrupper kom in med förslag, men de allra flesta gjorde det inte. Kansliet skrev sedan textförslag som KF-gruppen diskuterade i grupper under överläggningen efter sommaren Ett slutligt dokument fastställdes efter överläggningarna av gruppstyrelsen. Arbetssättet uppskattades och upplevdes demokratiskt av dem som deltog. Ändå kan konstateras att nämnd- och styrelsegruppernas tidiga input behöver stärkas ytterligare, trots att detta är andra året metoden används. Detta gäller även för alla processer som syftar till att driva socialdemokratisk oppositionspolitik i Stockholm. Kommunikation De politiska/kommunikativa prioriteringarna jobb, skola, miljö och social frågor har agerat riktmärke för fullmäktigegruppens arbete i såväl fullmäktigesalen som i den mediala kommunikationen. Fullmäktigegruppen har utifrån de fastlagda politiska prioriteringarna drivit ett aktivt opinionsbildningsarbete och profilerat socialdemokratisk politik och dess företrädare på nyhetsplats i media under Arbete har också lagts på att tydliggöra konsekvenserna av den moderatstyrda majoritetens politik. Prioriteringarna låg också till grund för det socialdemokratiska budgetalternativet och presentationen av densamma. 28 debattartiklar publicerades under året, undertecknade av ledamöter i fullmäktigegruppen, 7 fler än föregående år. Artiklar har publicerats i bl.a. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Stockholm City, Dagens Samhälle, DI, AiP, Newsmill, Stockholmstidningen och många av Stockholms lokaltidningar, främst Mitt i-tidningarna. Artiklarna har handlat om alltifrån återköp av sålda hyresrätter till protester mot de ökande barngrupperna i förskolan. Därtill har sju rapporter och granskningar presenterats under året. Bostadspolitisk rapport SDN-rapport Äldrepolitisk rapport Näringspolitisk rapport (HQ Stockholm) Handlingsplan för Stockholmsjobben Kulturpolitisk rapport Rapport om resursläget i skolan 4

5 Rapporterna har såväl behandlat egen vår egen politik som kritik mot den borgerliga stadshusmajoritetens. Till exempel lanserade vi en socialdemokratisk räddningsplan för Stockholmsjobben och presenterade en omfattande granskning av den borgerliga bostadspolitiken med tillhörande rea-utförsäljning av allmännyttan och minskat bostadsbyggande. Båda insatserna fick stort gehör i media. 188 pressmeddelanden med socialdemokratiska förtroendevalda som avsändare skickades under 2008, 72 fler än föregående år. I samband med fullmäktigesammanträdena har fullmäktigeledamöterna såväl initierat som deltagit i olika manifestationer mot den borgerliga politiken. Under 2008 bildades också en samverkansgrupp mellan arbetarekommunens expedition, Stadshuskansliet, Landstingskansliet, Riksdagskansliet och partistyrelsen för att samordna de kommunikativa insatserna. Den första praktiska utkomsten av samarbetet var den gemensamma sjukvårdskampanj som bedrevs under hösten 2008, främst via betald utemedia men också genom film på Youtube. Arbetet i fullmäktige Under 2008 har 46 motioner och 38 interpellationer lämnats in till fullmäktige från ledamöter i socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen. Detta av totalt 95 inlämnade motioner och 57 interpellationer. Det visar att den ambitionshöjning som vi ville uppnå från verksamhetsåret 2007 har lyckats. Till detta ska läggas att vi inför varje fullmäktige noga planerat hur vi ska nyttja möjligheten att ställa enkla frågor till ansvariga borgarråd på ett effektivt sätt. Beroende på vilka frågor som varit aktuella, frågor vi velat lyfta till media eller ämnen som vi vetat kommer att uppmärksammas på annat sätt har vi försökt att ställa frågor just om detta ämne för att på så sätt ge skjuts åt dessa även på andra arenor. Denna bombmatta av enkla frågor har vi inför varje fullmäktige försökt genomföra i samarbete med övriga oppositionspartier. Motioner som lagts är de följande: 2008:3 Tomas Rudin Jackie Nylander (v) En ny inriktning behöv inom den sociala familjevården vi måste arbeta för fler svenska adoptioner! 2008:4 Tomas Rudin Emma Lindqvist Ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet 2008:5 Tomas Rudin Emma Lindqvist Fler fritidsgårdar och ungdomscaféer 2008:8 Teres Lindberg Allmännyttan ett viktigt verktyg för stadens utveckling 2008:9 Tomas Rudin Bengt Sandberg Fler kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan 2008:15 Gruppmotion Ungdomsparlamentets motion angående arbetslösheten bland åringar 2008:16 Gruppmotion Ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik 2008:17 Gruppmotion Ungdomsparlamentets motion angående studenters ekonomiska situation 2008:18 Gruppmotion Ungdomsparlamentets motion angående rasism 2008:19 Roger Mogert Hårdare kontroll av skolor och förskolor 2008:23 Lilian Falkbäck Tomas Rudin Byggande av hisstorn med personhiss för ökad tillgänglighet till och från Tunnelbana i Farsta Strand 2008:26 Leif Rönngren Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras 5

6 2008:27 Leif Rönngren Inrättandet av projekt Bostad Matchning 2008:28 Roger Mogert Demolering av de skriftliga omdömena 2008:32 Eva-Louise Erlandsson Slorach Ansökan att bli Fairtrade City 2008:33 Barry Andersson En kraftfull satsning på att öppna arkiven så att alla Stockholmare får tillgång till sin historia 2008:38 Eva-Louise Erlandsson Slorach Karin Hanqvist Skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier 2008:39 Mirja Räihä Järvinen Berit Kruse Karin Hanqvist Ungdomsmottagningar 2008:40 Jan Valeskog Genomförande av ett åtgärdsprogram för säkra huvudgator i Stockholm 2008:45 Roger Mogert Skolan roll i att stärka de nationella minoriteternas Ställning i Stockholm 2008:46 Mirja Räihä Järvinen Karin Hanqvist Trafikproblem på Västerled i Bromma 2008:47 Gruppmotion En ny inriktning för Stockholms miljöarbete 2008:49 Roger Mogert Fler eldar på Valborg 2008:54 Jan Valeskog Stockholm som pådrivande för en ny gemensam regionindelning i Stockholm/Mälardalen 2008:55 Håkan Wahlén Spridning av ansvaret för flyktingmottagningen över staden 2008:56 Abdo Goriya Håkan Wahlén Arbetet med tillgängligheten i offentliga miljöer 2008:63 Teres Lindberg Rolf Lindell Hedrande av Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta 2008:64 Roger Mogert Bergmansbiograf i Stockholm 2008:66 Tomas Rudin Hasan Dölek Bildande av ett kommunalt energiutvecklingsbolag 2008:67 Tomas Rudin Arhe Hamednaca Erlander Staden bör namnge en gata eller plats efter Tage 2008:72 Tomas Rudin Emma Lindqvist Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor 2008:73 Malte Sigemalm Kommunal revisionsrätt hos kommunens Entreprenörer 2008:74 Malte Sigemalm Jari Visshed Utökade parkeringsplatser för bilpoolsbilar 2008:75 Leif Rönngren Åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden 2008:76 Leif Rönngren Medlemskap i SABO 2008:77 Malte Sigemalm Permanent utställning om betydelsefulla svenskar inom området teknik och social utveckling av samhället 2008:78 Eva-Louise Erlandsson-Slorach Policy för markanvisning i Stockholm stad Mirja Räihä Järvinen Malte Sigemalm 6

7 2008:80 Malte Sigemalm Minnesplats över Sven Wallander 2008:81 Eva-Louise Erlandsson-Slorach Minnesmärken över kända stockholmskvinnor Rolf Lindell 2008:87 Emma Lindqvist Vegetariska tisdagar 2008:88 Malte Sigemalm Avskaffande av vårdbidraget 2008:89 Gruppmotion Hemlöshet 2008:92 Teres Lindberg Buller 2008:93 Teres Lindberg Tegelbackselendet 2008:94 Malte Sigemalm Omhändertagande av energi från större fotbollsplaner/idrottsplatser samt asfalterade ytor Interpellationer som lämnats in är: 2008:1 Mirja Räihä Järvinen Järvalyftet 2008:2 Tomas Rudin Hur målet Stockholm världens tillgängligaste stad 2010 ska uppnås 2008:3 Tomas Rudin Hur målet Stockholm världens tillgängligastestad 2010 ska uppnås 2008:5 Jan Valeskog Fiaskot med ombildningarna av hyresrätterna i ytterstan och konsekvenserna av den segregeradeombildningskarusellen i innerstaden och närförort 2008:6 Jan Valeskog Formen för införande av skriftliga omdömen under de första skolåren i Stockholm 2008:7 Jan Valeskog Agerande gentemot regeringen för lånefinansiering av angelägna infrastrukturprojekt 2008:9 Mirja Räihä Järvinen Avveckling av Riddersviks trädskola 2008:11 Elisabeth Brandt Ygeman Handikappomsorgen i Stockholms stad tvångskonkurrensutsättning eller valfrihet? 2008:12 Leif Rönngren Bristen på och ointresset för uppföljning av upp-ställda mål 2008:13 Leif Rönngren Hur de påtvingade privatiseringarna av äldreboenden allvarligt riskerar innehållet och kvalitén i verksamheterna 2008:14 Leif Rönngren Fullmäktiges mål om förebyggande hembesök till äldre 2008:16 Jan ValeskogKonsekvenserna av försämrade anslag till äldreomsorgen och av förslaget om nya köregler till äldreboende vilket tvingar äldre att flytta från sina stadsdelar 2008:17 Jan Valeskog Majoritetens minskade resurser för bland annat planarbetet i staden vilket leder till stora förseningar och ökade kostnader för bostadsbyggandet i Stockholm 2008:19 Tomas Rudin Moderaternas vallöfte om att införa en jobbgaranti 2008:20 Malte Sigemalm Aspuddens badhus tomt 2008:21 Teres Lindberg Järvalyftet som alibi för utbyte av befolkningen och försämringar i välfärden på Järva 2008:22 Jan Valeskog Problemen med värmeförsörjningen av nybildadebostadsrättsföreningar i områden med lokala fjärrvärmenät 2008:23 Malte Sigemalm Aspuddens badhus 2008:24 Malte Sigemalm Verksamheten i Skulpturens Hus (fest i stället för kultur) 7

8 2008:32 Jan Valeskog Majoritetens nya principer om inglasning av arkader på fastigheter i Stockholm med sämre framkomlighet för fotgängare som följd 2008:36 Tomas Rudin Idrottsföreningarnas möjligheter att låna Stockholms skollokaler för övernattning på helgerna 2008:37 Jan Valeskog Majoritetens ansvar för avtalsbrott i samband med byggande av Vagnsmuseum vid Roslagstull 2008:38 Malte Sigemalm Vårdnadsbidrag 2008:39 Abdo Goriya Spardirektiv för utsatta barn 2008:40 Leif Rönngren Kontroll av vård- och omsorgsverksamheter 2008:41 Teres Lindberg Oäkta föreningar och varför högern inte vågar stå för att de vill sälja allt Tomas Rudin Stadens ekonomiska rådgivning gällande s.k. sub-primelån, privatlån med liten eller obefintlig säkerhet 2008:43 Abdo Goriya Jobbgaranti 2008:44 Malte Sigemalm Skolmatens kvalité i den galopperande Inflationsekonomin 2008:49 Mirja Räihä Järvinen Stadens kostnader för långtisdssjukskrivna 2008:52 Malte Sigemalm Asfaltsverket i Västberga 2008:53 Abebe Hailu Vårdnadsbidrag 2008:54 Malte Sigemalm Utbyte av gasspisar 2008:55 Malte Sigemalm Alliansens beslut om att miljöförvaltningen ej ska fortsätta utbilda fastighetsägare i energieffektivisering och egenkontroll 2008:57 Jan Valeskog Borgerliga nedläggningshotet av dagverksamheten Balder på Norrmalm Behandlingen av motioner från arbetarekommunens årsmöte motioner översändes till kommunfullmäktigegruppen från arbetarekommunens årsmöte Alla motioner är åtgärdade. Fyra av motionerna arbetades in i Budget 2009 och fyra har resulterat i skrivelser som har lagts i olika nämnder. Två motioner har av annan andledning redan behandlats i fullmäktige (vårdnadsbidraget och arenafrågan), en var en lagstiftningsfråga som kommunen inte råder över och den sista handlade om att Ak skulle ta fram ett politiskt program gällande samlingslokaler vilket gör att det inte faller inom Kfgruppens ordinarie arbete. 2008:46 Roger Mogert Utformningen av stadens utbildningskampanj om visionen Stockholm i världsklass, till stadens anställda 2008:47 Jan Valeskog Försämrad parkeringsmora efter privatisering av övervakning samt acceptans av ersättning till privat P-bolag efter hur mycket man lappar 2008:48 Jan Valeskog Stadens kostnader för övertalighet och förtidspensioneringar på grund av privatiseringar av stadens verksamheter 8

9 Motioner behandlade vid årsmöte 2008 C3 C4 Jämställdhet i förskolan Satsa medel på kompetensutveckling av personalen Har inarbetats i budgetreservationen 2009 F1 Barnperspektivet All nyplanering sker med ett barnperspektiv Har sänts till Stadsbyggnadsnämnden för åtgärd Öka resurserna till parklekarna Har inarbetats i budgetreservationen 2009 Ge mer plats för spontanidrott i offentlig miljö F2 Årsta holmar Undersök om man kan skapa förbindelse från söder så att dessa kan fungera som friluftsområde F3 Nybyggnation arenor Staden ska hjälpa Djurgården och Hammarby att bygga nya arenor Har inarbetats i budgetreservationen 2009 Skrivelse har lagts i Trafiknämnden. Kommunfullmäktige har redan fattat beslut om detta F4 Vårdnadsbidraget Vi är emot Vi har motarbetat beslutet i alla nämnder och i Kommunfullmäktige G3 Energipolitik Bannlys gladlampan i staden De vill ha ett förbud lagstiftningsfråga och ej en fråga för Stockholms fullmäktige. G6 Bilpooler Ge offentligt stöd på olika vis och undanröja hinder så att bostadsrättsföreningar kan bilda bilpooler J1 Samlingslokaler AK ska ta fram ett politiskt program Skrivelse har lagts i? Uppdrag till AK:s styrelse, ej fullmäktigegruppen J4 Samlingslokaler Nolltaxa för alla föreningar Förslag med checksystem har inarbetats i budgetreservationen 2009 K1 Toaletter för rörelsehindrade Se över vilken modell som används så att de är höj/sänkbara och kan kommas åt från både vänster och höger Skrivelse har lagts i Trafiknämnden 9

10 Gruppstyrelsen På KF-gruppens årsmöte den 6 februari 2008 omvaldes den sittande gruppstyrelsen, gruppledare och vice gruppledare. Under året har Gruppstyrelsen således haft följande sammansättning: Gruppordförande Carin Jämtin Vice gruppordförande Roger Mogert Fem ordinarie ledamöter Teres Lindberg Malte Sigemalm Elisabeth Brandt-Ygeman Jari Visshed Mirja Räihä-Järvinen Tre ersättare Abdo Goriya Berit Kruse Jan Valeskog Leif Rönngren, Tomas Rudin och Py Börjeson adjungerades till gruppstyrelsen. Revisorer för verksamhetsåret 2008 har varit Lilian Falkbäck och Lars-Åke Henriksson Gruppstyrelsens arbete Under 2008 har Gruppstyrelsen haft 13 sammanträden. Mötena har legat varje måndag eftermiddag före onsdagens KF-grupp. Detta arbetssätt har funderat väldigt väl och gett kansliet tid att göra justeringar, inhämta mer information eller annat som gruppstyrelsen vill ska beredas innan KF-gruppens möte. Övriga val Valberedningen har under året bestått av Karin Wanngård Tomas Rudin Eva-Louise Erlandsson Slorach Abdo Goriya. Oppositionsborgarråd och arvoderade Carin Jämtin och Roger Mogert har varit oppositionsborgarråd under året. Arvoderade har under 2008 varit Teres Lindberg, Abdo Goriya och Leif Rönngren. Carin Jämtin har varit gruppledare. Roger Mogert har särskilt ansvarat för utbildningsfrågor och kulturfrågor. Teres Lindberg har haft som uppdrag att utveckla bostadspolitiken. Abdo Goriya har haft ansvar för socialtjänstfrågor och bostadsförmedlingsfrågor. Leif Rönngren har ansvarat för att utveckla äldreomsorgspolitiken. Gruppledare i nämnder och bolag Brand- och räddingsnämnden Karin Hanqvist Exploateringsnämnden Mirja Räihä Järvinen Idrottsnämnden Jari Visshed Kulturnämnden Roger Mogert Kyrkogårdsnämnden Lilian Falkbäck Miljö och Hälsoskyddsnämnden Eva-Louise Erlandsson-Slorach Fastighetsnämnden Bengt Sandberg Socialtjänstnämnden Abdo Goriya Stadsbyggandsnämnden Teres Lindberg Trafiknämnden Jan Valeskog Utbildningsnämnden Roger Mogert Äldrenämnden Leif Rönngren Överförmyndarnämnden Py Börjeson Bostadsförmedlingen Abdo Goriya Familjebostäder Tomas Rudin Globen Barry Andersson Micasa AB Lilian Falkbäck Mässfastigheter Mats Hulth SISAB Lars-Åke Henriksson Stadsteatern Karin Wanngånd Stockholmshem Leif Rönngren Stockholm Business Region Carin Jämtin Stockholms Hamnar Malte Sigemalm Stockholms Vatten Catharina Tarras- Wahlberg 10

11 Stockholm Parkering Bengt Sandberg Stockholms Stadshus AB Carin Jämtin Stokab Sven Hulterström Stiftelsen Hotellhem Monika Lindh Svenska Bostäder Teres Lindberg Bromma Stadsdelsnämnd Karin Hanqvist Enskede/Årsta-Vantör Magnus Dannqvist Farsta Gunnar Sandell Hässelby-Vällingby Stadsdelsnämnd Berit Kruse Kungsholmen Håkan Wahlén Liljeholmen Jan Wallman Norrmalm Lars Arell Rinkeby/Kista Abebe Hailu Skarpnäck Monika Lindh Skärholmen Liliane Svensson Spånga/Tensta Abdo Goriya Södermalm Jan Forsell Älvsjö Majvi Andersson Östermalm Rolf Lindell Alla gruppledare har under året träffats vid ett tillfälle för att diskutera gemensamma frågor. Kommunfullmäktigegruppen består av 27 ledamöter varav 13 kvinnor och 14 män. S-kansliet Personalen på s-kansliet har utöver borgarråden, vice ordf i kommunfullmäktige och de arvoderade, har bestått av följande personer. Torbjörn Hållö (t.o.m mars 2008) Kristin Norrbom (föräldraledig t.o.m. augusti 2008) Evin Sarac (vikarierande för Kristin Norrbom t.o.m. augusti 2008) Marika Lindgen Åsbrink (fr.o.m. oktober 2008) Borgarrådssekreterare med kommunikationsansvar John Zanchi Clara von Otter Nina Blomberg Emilia Winberg (föräldraledig under 2008) Sdn-gruppledarträffar Under året har sdn-gruppledarna träffats en timme innan KF-gruppens möten, och sedan även varit inbjudna att delta vid KF-gruppens möte. Under träffarna med sdn-gruppledarna har gemensamma frågor diskuterats så som upphandlingsfrågor, avknoppningar, besparingar, grundskoleflytten mm. Dessa möten har lett till ett ökat samarbete mellan ledamöterna från de olika stadsdelarna, gemensamma skrivningar i frågor som berör flera stadsdelar och att ledamöterna tillsammans kommit fram till hur man ska hantera olika sakfrågor som berör en eller flera stadsdelar. Något av oppositionsborgarråden har deltagit vid de flesta träffarna, någon från kansliets personal har alltid varit med. Charlotta Axelsson, kanslichef Carina Röjdemark, borgarrådssekreterare Mikael Romero, borgarrådssekreterare (fr.o.m. september 2008) Margret Källander, assistent Pia-Marie Wichmann, assistent Borgarrådssekreterare med nämndbevakningsansvar Jan Amneus Torkel Kjellman Amanda Broman 11

12 Slutord 2007 påbörjades det stora omställningsarbetet och successivt har en vassare och tydligare oppositionspolitik börjat drivas. De stora politiska diskussionerna som förts i kommunfullmäktigegruppen följer delvis de prioriteringar som gjordes i riktlinjerna, Ett Stockholm för alla. Skola, äldreomsorg och ungdomsfrågor har diskuterats. Miljö har inte diskuterats så mycket som förväntat utifrån prioriteringarna. Däremot har stadsbyggnadsfrågor diskuterats ofta, flera aktuella projekt har varit på dagordningen för att KF-gruppen att ta ställning till. Antalet motioner från den socialdemokratiska gruppen har mer än fördubblats från Motionsskrivandet har delvis följt fullmäktigegruppens prioriteringar. Inför 2009 ska oppositionspolitiken vässas ytterligare. Gruppstyrelsen fungerar mycket bra och samarbetet med arbetarekommunen är gott. Valet ska vinnas redan 2009 och arbetet har påbörjats att stärka gruppen, spetsa till politiken och att hålla en skarpare kommunikationsstrategi. Arbetet kommer också att i ökad grad inriktas på att möta stockholmare i deras vardag. Det utåtriktade arbetet ska prioriteras. På så sätt har arbetet 2007 och 2008 lagt grunden för fullmäktigegruppens ambition om att återigen få göra Stockholm mer rättvist. Carin Jämtin Teres Lindberg Malte Sigemalm Roger Mogert Jari Visshed Mirja Räihä-Järvinen Elisabeth Brandt-Ygeman 12

13 Landstingsgruppen Landstingsgruppens styrelse Ordinarie Ingela Nylund Watz, ordförande Dag Larsson, vice ordförande Håkan Jonsson Mariana Buzaglo Penchansky Erika Ullberg Juan Carlos Cebrian Staffan Holmberg Nanna Wikholm Ersättare Anita Johansson Göran Wrene Anders Johansson Maria Bosdotter Adjungerade Nils Vikmång Tomas Rudin Jan Jogell Lars Dahlberg Inger Ros Anna Kettner Johan Sjölander Kristina Söderlund Tove Sander Anders Lönn Åsa Svensson Landstingsgruppens sammanträden Landstingsgruppen har haft 10 sammanträden varav en som överläggning. Innehållet på gruppens sammanträden beskrivs under rubriken gruppens arbete. Landstingsgruppens styrelsesammanträden Gruppstyrelsen, har adjungerat landstingsstyrelsens s-grupp och har under året haft 10 sammanträden. Landstingsråd och arvoderade politiker Ingela Nylund Watz Landstingsråd i opposi tion med ansvar för allmänpoli tiska och finansiella frågor, Gruppledare Dag Larsson Lars Dahlberg Inger Ros Anna Kettner Presidiet Conny Andersson Gruppledare Majvi Andersson Landstingsråd i opposition med ansvar för sjukvårdsfrågor, Vice gruppledare Landstingsråd i opposition med ansvar trafik- och planfrågor Arvoderad politiker, hälso- och sjukvårdsfrågor, forsknings- och utvecklingsfrågor Arvoderad politiker, regionala utvecklings- och planeringsfrågor och fastighetsfrågor Förste vice ordförande i lands tingsfullmäktige gruppledare i Landstingets konstnämnd Juan Carlos Cebrian gruppledare i Program beredning 1: Äldre och multisjuka 13

14 Lars Dahlberg gruppledare i AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) Reynoldh Furustrand gruppledare i Waxholms Ångfartyg AB (WÅAB) Staffan Holmberg Anna Kettner Dag Larsson Anders Lönnberg gruppledare i Skärgårdsstiftelen gruppledare i Regionplaneoch trafiknämnden (RTN) gruppledare i Locum AB gruppledare i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) gruppledare i Programberedning 3: Psykiatri och missbruk gruppledare i Programberedning 2: Kroniskt sjuka och de stora folksjukdomarna Gruppledare i Tiohundranämn den Ingela Nylund Watz Inger Ros Urban Ryadal Tove Sander Johan Sjölander Gizela Sladic gruppledare i landstingsstyrelsen gruppledare i Landstingsstyrelsens allmänna utskott gruppledare i Landstingsstyrelsens Strategiska utskott gruppledare i Sjukvårdsstyrelsen Söder gruppledare i Landstingsstyrelsens utskott för forskning, utveckling och utbildning gruppledare i Programbered ning 4: Barn och unga Vice ordförande tillika grupple dare i Valberedningen gruppledare i Sjukvårdsstyrelsen Norr gruppledare i Landstingsstyrelsens Produktionsutskott gruppledare i Kulturnämnden Janet Mackegård Barbro Nordgren gruppledare i Sjukvårdsstyrelsen Mitt Vice ordförande tillika grupple dare i Patientnämnden Kenneth Strömberg Björn Sundman Vice ordförande tillika grupple dare i revisorskollegiet gruppledare i Färdtjänstnämnden Kristina Söderlund gruppledare i Programbered ning 5: Tandvård 14

15 Personal på kansliet Monica Andersson Mikael Kinnunen, (utlånad till Stockholm Arbetar ekommun) Yvonne Lettermark, tjänstledig till och med maj 2008 Magnus Ljungkvist Anders Lönn Claes Nordmark, tjänstledig från och med november 2008 Fredrik Persson, från och med februari 2008 Ida Strutt Åsa Svensson Emma Ölmebäck Kathrin Österlund, tjänstledig från och med februari 2008 Mandatfördelning s V mp C fp kd m Gruppens arbete Gruppens sammanträden För att engagera gruppen har flera mötesupplägg provats. Gruppens möten har haft följande innehåll: 7 februari Tema: Brukarföreningen medverkar Information om NKS Cederschiöldsförhandlingarna så gick det och vårt fortsatta politiska arbete Motioner, interpellationer och frågor Fullmäktiges föredragningslista 6 mars Tema: Ingemar Ziegler, SLs VD medverkar Lanstingsfullmäktigegruppens årsmöte Motioner, interpellationer och frågor Fullmäktiges föredragningslista 3 april Tema: Regionfrågan, Jan-Åke Björklund medverkar Opinionsläget Motioner, interpellationer och frågor Fullmäktiges föredragningslista 8 maj Tema: RUFS 2010, Peter Haglund, RTK medverkar Förhållningssätt till finansierings- och upphandlingsmodell av Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) Motioner, interpellationer och frågor Fullmäktiges föredragningslista 4 juni Tema: Partiets nya sjukvårdspolitiska program Åsa Kullgren medverkar Motioner, interpellationer och frågor Fullmäktiges föredragningslista 4 september Tema: Vårdval Motioner, interpellationer och frågor Fullmäktiges föredragningslista 2 oktober Information om Våra drömmars stad Tema: Partiets kommunikationsarbete och opinionsläge Ny avtalsmodell för sjukhusen Motioner, interpellationer och frågor Fullmäktiges föredragningslista oktober Gruppöverläggning på Bommersvik Tema: Utvecklingen för svensk medicinsk forsning, Rune Fransson, KI medverkar Budget 2009, plan Tema: Medicinsk teknik ett utvecklingsområde för Stockholmsregionen, Bertil Guve medverkar 15

16 20 november Tema: Vad kan sjukvården göra för att minska kvinnors sjukfrånvaro, Marianne Upmark medverkar Budget 2009 Budgetfullmäktiges föedragningslista Datumplan 2009 IVF Motioner, interpellationer och frågor 4 december Tema: Partiordförande Mona Sahlin medverkar tillsammans med Ylva Johansson och Thomas Östros Motioner, interpellationer och frågor Fullmäktiges föredragningslista Politiken under året Finans- och allmänpolitiska frågor Finansfrågor Skattekraftutvecklingen var fortfarande relativt god under 2008, även om prognosen reviderats ner under det sista kvartalet på grund av den kraftiga och globala samhällsekonomiska recessionen. För de kommande åren 2009 och 2010 talar alla prognoser för en kraftigt försämrad eller till och med utebliven intäktstillväxt. På kostnadssidan karaktäriseras 2008 av underskott vid Karolinska universitetssjukhuset om cirka 260 miljoner kronor. För nästa år prognostiseras underskott på 550 miljoner kronor, vilket gör att ledningen varslat 600 anställda om uppsägning. Samtliga akutsjukhus har infört anställningsstopp från slutet av år Karolinskas ekonomiska problem har under 2007 och 2008 fått löpa på. Några skarpa åtgärder har inte satts in under de goda åren. För 2009 kommer istället en panikinbromsning, som sammanfaller med den allmänna samhällekonomiska krisen och den ökade arbetslösheten. Den borgerliga majoriteten kommer därför att få stora politiska bekymmer med att hantera Karolinska under resten av mandatperioden. Förutom SNS, TioHundra och Stockholm Care AB håller alla andra verksamheter sina budgetar SL förefaller göra ett överskott, men lär få det betydligt kärvare år Kostnadsutvecklingen är fortfarande i stigande. I årets sista månadsbokslut före årsbokslutet väntas verksamhetens kostnader öka med hela 6,7 procent i år, vilket kan jämföras med septemberprognosen på 5,8 procent. Kostnadsutvecklingen under såväl 2007 som 2006 låg på 5,5 procent. Landstingets ekonomi blir en svår utmaning under 2009 och i än högre grad 2010 och Budget 2009 Mer resurser till vården och kollektivtrafiken och tre stora nyheter. Så skulle socialdemokraternas alternativa landstingsbudget för 2009 kunna sammanfattas. För att klara en fullgod sjukvård och kollektivtrafik i de ekonomiskt kärvare tider som väntar förslog socialdemokraterna att landstingsskatten borde höjas med 17 öre. Därmed skulle den skattesänkning som den borgerliga majoriteten gjort tas tillbaka. En höjning med 17 öre skulle ha stärkt intäkterna för 2009 med cirka 700 miljoner kronor. Det socialdemokratiska budgetförslaget innebar att hälso- och sjukvården skulle tillföras ytterligare 400 miljoner kronor 2009 jämfört med de borgerliga partiernas förslag. 50 miljoner kronor mer än det borgerliga budgetförslaget skulle ha satsas på ökad trafik i SL. Dessutom förslog vi enhetstaxa med 30 kr/resa och att priset på SL-kortet sänks från 690 kronor till 650 kronor per månad. 16

17 De tre stora nyheterna i det socialdemokratiska budgetförslaget var: prestationsrelaterade löner och bonussystem för ökad effektivitet och för att kapa de rekordlånga vårdköerna en stor satsning på forskning och utveckling investering i en helt ny Spårväg mellan Älvsjö och Flemingsberg: Spårväg Syd. Inriktningen på det socialdemokratiska budgetalternativet var både mer resurser och en effektivare resursanvändning. Förutom mer pengar till sjukvården föreslog vi helt nya incitament för att öka effektiviteten och göra något radikalt åt vårdköerna. Därför lanserade vi dels individuella prestationslöner för framför allt läkare inom vissa vårdområden, dels förslag om kollektiva bonussystem där alla anställda är med på lika villkor. Vårt förslag om en historiskt stor satsning på medicinsk forskning och utveckling innebar att anslagen till FoUU skulle höjas med 70 miljoner kronor 2009, 140 miljoner kronor 2010 och 210 miljoner kronor Vi förde också fram förslaget att initiativ borde tas för att bilda ett gemensamt innovationsbolag ägt av landstinget, Karolinska Institutet och läkemedels- och den medicintekniska industrin. Förslaget om en investering i en helt ny spårväg, Spårväg Syd, hade sin grund i en utredning som gjordes redan 2003 och som bedömde projektet Spårväg Syd som samhällsekonomiskt lönsamt. Sedan dess har utvecklingen vid Kungens Kurva bidragit ytterligare till ett förstärkt resandeunderlag för en sådan spårväg. Vi föreslog att Spårväg Syd skulle läggas in i SLs investeringsplan med byggstart år Personalpolitiken Den socialdemokratiska landstingsgruppen har fortsatt att prioritera ett gott samarbete med de fackliga organisationerna. Under året har vi haft regelbundna sammanträden med representanter från Kommunal, SKTF, Vårdförbundet och Läkarförbundet. Gemensamt har vi arbetat för att öka de fackliga organisationernas insyn i landstingets olika beslutsprocesser. Här har motståndet varit mycket hårdnackat från de borgerliga partierna. Idag kan vi tyvärr konstatera att det fackliga inflytandet och insynen i landstinget sällan eller aldrig har varit så liten. Vi har agerat tydligt i produktionsutskott och landstingsstyrelse för att få till stånd en aktiv personalpolitik från landstingets sida. Avsaknaden av en borgerlig personalpolitik ger landstinget stora bekymmer med rekrytering och utbildning av viktiga personalkategorier. I samband med budgeten för 2009 tog vi ett initiativ för att även personalgrupperna i landstinget ska kunna komma i åtnjutande av bonusar och prestationsersättningar när verksamheterna förbättrar sitt resultat. Detta har på socialdemokratiskt initiativ under förra mandatperioden prövats på S:t Eriks ögonsjukhus med mycket gott resultat. Forskningsfrågor Landstingsfullmäktigegruppens överläggning i oktober hade som huvudtema utveckling inom medicinsk forskning och samverkan mellan sjukvården, forskningen och den medicinska och medicintekniska industrin. Landstingsgruppen har också valt att profilera partiet tydligare i dessa frågor, vilket bland annat avspeglade sig i det socialdemokratiska budgtetförslaget för Utgångspunkten för landstingsgruppens starka prioritering av forskningsfrågorna är förvissningen om att vägen till en bättre sjukvård för patienten går via ökad kunskap och bättre teknik och att forskningen också är avgörande för framtidens jobb och tillväxt. Svensk medicinteknisk industri omsätter över 60 miljarder kronor och sysselsätter anställda i Sverige. Ökade resurser till forskning är därför viktiga både för att förbättra sjukvården och för att stärka svensk konkurrenskraft och innovationsförmåga. 17

18 Nya Karolinska Sjukhuset Den borgerliga majoriteten beslutade under våren att Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) ska finansieras och upphandlas enligt en OPS-modell (Offentlig Privat Samverkan). Beskedet kom helt överraskande för oppositionen. Under en dryg månad hade Ingela Nylund Watz tillsammans med Inger Ros och Dag Larsson fört konstruktiva samtal med majoriteten representerad av Stig Nyman och Catharina Elmsäter-Svärd. Grunden för diskussionen hade utgjorts av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande och en konsultrapport från Ernst & Young. Konsultrapporten gav ett svagt förord för en OPS-lösning. Tjänsteutlåtandet likställde i princip alternativen OPS och traditionell samverkansentreprenad, men förordade den lösning som kunde uppbringa bredast möjliga politiskt stöd. På gruppledaröverläggning den 15 maj med samtliga gruppledare överenskoms att en traditionell samverkansentreprenad skulle bli modellen för upphandlingen av NKS-projektet. Finanslandstingsrådet Elmsäter- Svärd sammanfattade överenskommelsen med att det som nu återstod var att majoriteten och oppositionen tillsammans skulle utforma förslagsskrivelsen till landstingstyrelsen och att en gemensam pressträff skulle planeras. En vecka senare meddelande moderaternas kanslichef per telefon till planeringschefen vid s-kansliet att förslaget istället skulle bli en OPS-lösning. Inga kontakter på politisk nivå föregick detta telefonsamtal. Ingen förklaring har lämnats till varför överenskommelsen på gruppledaröverläggningen den 15 maj revs upp av den borgerliga majoriteten. Socialdemokraterna hade i valet mellan en renodlad OPS-lösning och en samverkansentreprenad förordat samverkansentreprenad. Vi klargjorde också att vi kunde tänka oss att kompromissa i syfte att hitta modifierade lösningar än just de två renodlade alternativen. Intresset för det sistnämnda fanns inte under Det borgerliga beslutet om OPS innebär att en upphandling genomförts med denna inriktning och att ett slutligt tilldelningsbeslut ska fattas under vintern Regionfrågan I spåren av Ansvarskommitténs förslag om större direktvalda regioner istället för dagens indelning i landsting har socialdemokraterna fortsatt att pressa den borgerliga majoriteten att ta upp diskussioner med andra län. Genom våra initiativ och folkpartiets krav om att processen med regionbildning måste påbörjas har moderaterna pressats till en viss dialog med Sörmlands, Västmanlands och Uppsala län. En arbetsgrupp med ledande företrädare från de fyra landstingen har bildats i syfte att öka samarbetet de fyra landstingen emellan. Det är emellertid inte sannolikt att moderaterna kommer att tillåta att arbetsgruppen bereder själva regionbildningsfrågan. Däremot pågår konstruktiva diskussioner om utökat samarbete mellan de fyra landstingen. Socialdemokraterna i Stockholm läns landsting representeras i arbetsgruppen av Ingela Nylund Watz. Skärgårdsstiftelsen Skärgårdsstiftelsen fortsatte under året det sedan tidigare påbörjade arbetet med att ta fram den så kallade Vision 2020, som syftar till att klargöra Skärgårdsstiftelsens långsiktiga strategiska arbete. Vi har ställt oss bakom idén men har framhållit att arbetet måste riktas mot en bred mottagargrupp, bland annat invandrarföreningar och personer från socialt utsatta områden, som idag har alltför liten koppling till skärgården och Skärgårdsstiftelsens arbete. Vår vision är en skärgård som lever och utvecklas, och som är tillgänglig för alla samhällsgrupper. I det arbetet har Skärgårdsstiftelsen en mycket viktig uppgift att fylla. 18

19 Inom den borgerliga majoriteten har under året flera ledande borgerliga politiker, framför allt moderater, antytt att de vill minska Skärgårdsstiftelsens markinnehav. Det har vi kraftigt opponerat oss mot. Inom den borgerliga majoriteten finns en tydlig spricka mellan dem som ser Skärgårdsstiftelsen som ett viktigt redskap för en öppen och levande skärgård, och dem som ser Skärgårdsstiftelsen som ett hinder för privat exploatering av skärgården. Kulturnämnden Kulturnämnden har en tämligen undanskymd roll i landstinget, men vi har strävat efter att lyfta upp kulturpolitikens roll som en motor för hela Stockholmsregionens utveckling. Film och nycirkus är exempel på två områden där Stockholmsregionen ligger i framkant, och landstinget har en viktig roll att fylla för att understödja dessa, och andra, kulturyttringar. Hos den borgerliga majoritetens företrädare i nämnden märker vi dock ett ointresse för att föra en aktiv kulturpolitik. Flera av de borgerliga företrädarna har gång på gång klargjort sin uppfattning att landstinget bör minska sina ambitioner på kulturområdet. Vid så gott som varje sammanträde som nämnden har hållit har vi lyft fram förslag och nya idéer, men det har varit väldigt tydligt att majoriteten har gjort allt de har kunnat för att undvika att bemöta våra synpunkter. Vi har vid ett flertal tillfällen påpekat den brist på information som råder, som har försvårat vår möjlighet att driva oppositionspolitik. Hälso- och sjukvård Vårdval Stockholm Vårdval Stockholm har dominerat sjukvårdsdebatten under Det som skulle bli ett borgerligt flaggskepp har istället hittills blivit en akilleshäl som resulterat i att Filippa Reinfeldt tidvis helt försvunnit från media. Trots att vårdval inom primärvården diskuteras i ett flertal landsting har ingen visat intresse för att kopiera stockholmsmodellen. Tvärtom används ofta Vårdval Stockholm som ett avskräckande exempel för hur man inte bör göra. I Skåne väljer man ordet Hälsoval framför vårdval med motivering att Vårdval Stockholm klingar för negativt. De farhågor som vi förde fram innan vårdvalet sjösattes har blivit verklighet. Resurser har flyttats från människor med stora vårdbehov till människor med mindre vårdbehov, vilket strider mot sjukvårdslagens intentioner om vård på lika villkor efter behov. Enligt den första utvärderingen av Vårdval Stockholm, gjord av Ernst&Young, riskeras den medicinska kvaliteten i utsatta områden. Av de 20 vårdcentraler som startat under 2008 ligger hälften i innerstaden. Majoriteten av de resterande mottagningarna ligger i välbärgade ytterområden. Vid en granskning av MVC-mottagningarna, där även flera nedläggningar skett, ses mönstret tydligt. Nyetableringarna ligger i områden med hög medelinkomst, hög utbildningsnivå och låg arbetslöshet. Nedläggningarna ligger i områden som har direkt motsatta förhållanden. Under 2008 har landstingsgruppens vårdvalsgrupp påbörjat arbetet med att forma ett alternativ till Vårdval Stockholm som kombinerar valfrihet för patienten med rättvis fördelning av vårdens resurser. Arbetet kommer att fortsätta under Vårdköer Under 2008 har vi jagat borgarna med granskning av körapporteringen. Den borgerliga majoriteten har haft svårt att hantera väntetiderna som vid ett flertal tillfällen spelats upp i media. Sedan 2006 har köerna ökat med 31 procent. Andelen som väntat längre än vårdgarantin har ökat med 72 procent stockholmare stod i oktober månad i kö för att antingen träffa en specialist eller få börja sin behandling hade väntat längre än vårdgarantin. Höstens sjukvårdskampanj på YouTube Alliansambulans hade temat gräddfiler i vården och ökade vårdköer. 19

20 Barnsjukvården 2008 kommer att gå till historien som det år då barn började sorteras utifrån föräldrars ekonomi och hur försäkringsbar barnet är. Barnsjukhuset Martina öppnade under hösten och skapade debatt. Samtidigt har flera rapporter kommit om bristande förhållanden på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Köerna inom barnsjukvården har ökat dramatiskt under året barn stod i oktober i kö till antingen barnmedicinsk mottagning eller barnpsykiatrisk mottagning barn hade väntat längre än vårdgarantin Antal barn som väntar att få komma till barnmedicinsk mottagning har ökat med 183 procent sedan Andelen som väntat längre än vårdgarantin har ökat med 271 procent sedan Vi har under 2008 med hjälp av facebookgrupper, debattartiklar och rapporter belyst den borgerliga majoritetens tillkortakommanden i styrningen av barnsjukvården. Oppositionspolitiken inom psykiatrin I september genomförde vi ett seminarium med titeln Två år efter Milton blev något bättre? Vid seminariet deltog förutom Anders Milton själv, representanter från Socialstyrelsen, från den medicinska professionen samt från patientorganisationerna. Ett 25-tal personer deltog i seminariet som fick en del uppmärksamhet i fackpress. I samband med seminariet framfördes krav på inrättande av personliga coacher för varje ung människa upp till 30 år med psykisk sjukdom/funktionshinder. Frågan om sprututbyte för narkomaner har varit fortsatt aktuell under året. Före sommaren publicerades en artikel av Dag Larsson och Catarina Agrell i Dagens Medicin. Inför landstingsfullmäktiges behandling av vår motion i frågan gjordes förnyade försök att få med de borgerliga på förslaget, vilket tyvärr misslyckades. 20 Den borgerliga majoriteten har genomfört upphandlingar och privatiseringar av både allmänpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin och beroendevården. Verksamhetsövergångarna kommer att ske under våren 2009 och kommer att följas upp noggrant. Kontakter med patient- och anhörigorganisationerna inom psykiatriområdet har under året uppgraderats och förnyats, vilket är viktigt inför den stundande valrörelsen. Politiska initiativ i äldrefrågor Samverkansfrågorna när det gäller äldre har fortsatt fokus på kontakterna med kommuner och stadsdelar. Frågan har drivits aktivt av våra politiker vid de olika samverkansträffarna. Det är uppenbart att de nya moderatstyrena ute i länets kommuner inte prioriterar frågan om samverkan. De utlovade hälsosamtalen för äldre har inte genomförts i den takt som utlovats. Stora försämringar inom hemsjukvården har noterats framförallt i länets södra delar. Vårdval Stockholms negativa konsekvenser för äldre och multisjuka har noga följts upp i olika politiska sammanhang genom både motioner, enkla frågor och interpellationer. Ett seminarium om äldrepolitik genomfördes i samarbete med partidistrikten i staden och länet i mitten av maj. Syftet med seminariet var informationsutbyte och försök till att formera en gemensam politik på äldreområdet. Både politiker och personal från landstingskansliet hjälpte till med genomförandet av seminariet. Trafik- och planeringsfrågor Övergripande Infrastrukturfrågorna har dominerat trafikdebatten under året. För vår del har fokus legat på att hävda prioriteringen av objekt från den så kallade Stockholmsförhandlingen samt att i samband med regeringens infrastrukturproposition kräva statlig finansiering

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

07/2007 CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

07/2007 CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm 07/2007 CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm KONTAKTA OSS Besöksadress: Sveavägen 68, 4 tr, Postadress: Box 1135, 111 81 Stockholm. www.socialdemokraterna.se/stockholm E-post: info@stockholm.sap.se

Läs mer

Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över

Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över EJ SLUT FORM. SKULLE HA FÅTT PLATS PÅ EN SIDA... Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över 2005 var ett framgångsrikt år på många sätt. Ekonomin gav ett överskott, den nya sjukvårdsstrukturen

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-02-12 Justerat tisdagen den 26 februari 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas Ordföranden och landstingsrådet Stig Nyman delade ut landstingets bemötandepris 2007

Läs mer

TioHundra kommun och landsting i samma båt

TioHundra kommun och landsting i samma båt TioHundra kommun och landsting i samma båt en Studie av gemensam organisation för sjukvård och omsorg i Norrtälje Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Kristofer

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1. PROTOKOLL 98-106 Landstingsfullmäktige 2013-06-11--12 Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23 Justerat onsdagen den 7 december 2005. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom 287 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades

Läs mer

Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007

Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2007-04-17 1 (184) Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007 Inger Linge Conny Andersson

Läs mer

Om författaren. Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation.

Om författaren. Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation. Skandalen Nya Karolinska en granskning av sidas tidning Anders Lundberg timbro Februari 2013 Om författaren Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation. Författaren och Timbro

Läs mer

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden ögre kvalitet i välfärden Jobbkongressen 2009 Häfte G Solidariteten och ansvar för välfärden Högre kvalitet i välfärden Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Om författaren. Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation.

Om författaren. Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation. Skandalen Nya Karolinska en granskning av sidas tidning Anders Lundberg timbro Februari 2013 Om författaren Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation. Författaren och Timbro

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari stockholm / Medlemstidning från socialdemokraterna i Stockholm nr 1 januari 2008 08-791 11 00 Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Nog snackat nu kör vi! Verksamhetsupptakt

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 1-16 Landstingsfullmäktige 2011-01-18 Justerat tisdagen den 1 februari 2011 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Anf. 1-7 Ordföranden, 1: och 2:e vice ordföranden samt landstingsrådet

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning HEMLÖS 2013 Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning Innehåll Ett boende för alla 4 Sammanfattning 5 Inledning 6 1. Så ser hemlösheten ut i Sverige 7 2. Så arbetar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (98) Landstingsfullmäktige 2015-02-17 21-41 Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 21 Inledning

Läs mer

Utveckla vården och avveckla vinstintressen. Gemensam Välfärd Stockholm

Utveckla vården och avveckla vinstintressen. Gemensam Välfärd Stockholm Utveckla vården och avveckla vinstintressen Gemensam Välfärd Stockholm Utveckla vården och avveckla vinstintressen en skrift från Gemensam Välfärd Stockholm Copyright 2014 Tolvnitton Förlag AB Copyright

Läs mer

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN

EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN En starkare Stockholmsregion med Alliansen Stockholm är en av Europas mest attraktiva, gröna och snabbväxande storstadsregioner. Fler väljer varje år att flytta

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Vårdval att flytta makten till patienterna

Vårdval att flytta makten till patienterna Vårdval att flytta makten till patienterna ann lindgren anders morin juni 008 Vårdval Produktion: Svensk Information Tryck: Edita Västra Aros Omslagsbild: Johnér Bildbyrå/Plattform Foto: Peter Korpi och

Läs mer