KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR KOMMUNER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR KOMMUNER 2008-07-01"

Transkript

1 KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR KOMMUNER Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 2 När försäkringen gäller 3 Var försäkringen gäller 4 Vad försäkringen gäller för 5 Omfattning A B C D E F G H I J K L M N Kostnader Läkekostnader Tandskadekostnader Resekostnader Merkostnader Hjälpmedelskostnader vid invaliditet Rehabiliteringskostnader Invaliditet Medicinsk invaliditet Ekonomisk invaliditet Dödsfall till följd av olycksfall Lyte och stadigvarande men Sveda och värk Ärr Krisbehandling Dödsfall oavsett orsak 6 Undantag och begränsningar 7 Åtgärder för utbetalning av ersättning 8 Försäkringsbelopp 9 Allmänna bestämmelser 1

2 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringstagaren är ägare av, och har förfoganderätten över, försäkringen. Försäkringen gäller för den grupp/grupper av personer som anges i försäkringsbrevet de försäkrade. Om inte annat anges på annan plats i villkoret eller i försäkringsbrevet gäller försäkringen för person inskriven i av kommunen anordnad verksamhet. 2 När försäkringen gäller Försäkringen gäller mellan de datum och under den tid (verksamhetstid, heltid eller fritid) som anges i försäkringsbrevet (försäkringstiden). Verksamhetstid: Den tid den försäkrade deltar i försäkrad verksamhet, samt färd till eller från denna. Heltid: Dygnet runt, även under fritid och lov. Heltidsförsäkrade elever som slutar grundskola vid vårterminens slut kvarstår i försäkringen t o m 1 september det år de går ut skolan, förutsatt att AIG är försäkringsgivare under perioden. Fritid: Tid som inte är verksamhetstid. 3 Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i Norden. Försäkringen gäller även utanför Norden, dock endast vid vistelse som varar under maximalt 12 månader i följd. Vistelse utanför Norden anses inte avbruten genom tillfälligt uppehåll i Norden för läkarbesök eller sjukhusvård. 4 Vad försäkringen gäller för Försäkringen gäller för olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Om moment M och N ingår omfattas även andra skador under försäkringstiden, enligt villkorstexten. En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en ofrivillig, plötslig, yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som uppkommer genom - förfrysning, värmeslag eller solsting. (Den dag sådan skada visade sig anses då vara tidpunkten för olycksfallet) - total hälseneruptur (avsliten hälsena) - vridvåld mot knä - drunkning - infektion efter fästingbett Av försäkringsbrevet framgår vilka av villkorets moment som ingår i försäkringen samt högsta ersättningsbelopp per moment. Om den försäkrade omfattas av Lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) eller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), och skadan omfattas av någon av dessa, gäller försäkringen endast för moment G och H, Medicinsk och Ekonomisk invaliditet samt I och N Dödsfall, om dessa moment ingår i försäkringen. Gäller arbetsskadeförsäkringen med självrisk ersätts dock denna från försäkringen. Försäkringen ersätter direkta följder av olycksfallsskadan. Om den försäkrades hälsotillstånd försämras efter olycksfallet beroende på ett kroppsfel som antingen redan fanns vid olycksfallet eller som tillstött senare utan samband med olycksfallsskadan, lämnas ingen ersättning för sådant som försämringen medför. Med kroppsfel avses sjukdom, sjuklig förändring, lyte och men eller annan kroppsskada. 2

3 5 Omfattning A B C D E F G H I J K L M N Kostnader Läkekostnader Tandskadekostnader Resekostnader Merkostnader Hjälpmedelskostnader vid invaliditet Rehabiliteringskostnader Invaliditet Medicinsk invaliditet Ekonomisk invaliditet Dödsfall till följd av olycksfall Lyte och stadigvarande men Sveda och värk Ärr Krisbehandling Dödsfall oavsett orsak Kostnader Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader till följd av olycksfallet som inte ska ersättas från annat håll enligt lag, författning, konvention, annan försäkring eller kollektivavtal; till exempel lämnas ingen ersättning för kostnader som ersätts enligt Trafikskadelagen. För försäkrad som inte har rätt till ersättning från svensk försäkringskassa lämnas ersättning endast för de kostnader som skulle ha ersatts om denna rätt funnits. Ersättning lämnas under längst 5 år från skadetillfället, dock lämnas ingen ersättning efter det att definitiv medicinsk invaliditetsersättning utbetalats. Ersättning lämnas endast upp till högkostnadsskyddet. Förlorad arbetsinkomst eller andra ekonomiska förluster ersätts inte. Kostnader till följd av olycksfall utanför Norden ska i första hand ersättas av separat reseförsäkring eller reseförsäkring ingående i hemförsäkring. Gäller reseförsäkringen med självrisk ersätts denna. Om den försäkrade inte omfattas av någon reseförsäkring lämnas ersättning om olycksfallet inträffat utanför Norden och för de kostnader som uppkommit på resmålet. Kostnader ska styrkas med originalkvitton. 3

4 5 A Läkekostnader Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, sjukhusvård, behandling, läkemedel och hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning. Ersättning lämnas för vård och behandling som ges inom den offentliga vården, eller av instans som är uppförd på Försäkringskassans förteckning eller har vårdavtal med sjukvårdshuvudman. Privat vård eller behandling ersätts inte. Vid sjukhusvård ersätts den del av patientavgiften som överstiger normala inbesparade levnadskostnader per dag. (Dessa utgör 1,5 promille av det prisbasbelopp som gäller det år vården ges, per dag.) Ersättning lämnas också för behandling av sjukgymnast, eller annan behandling, under förutsättning att läkare hänvisat till sådan. Om den försäkrade väljer annan behandling, ersätts denna med vad som motsvarar patientavgiften vid sjukgymnastik inom den offentliga vården. 5 B Tandskadekostnader Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen vid olycksfall. Behandling och kostnader ska godkännas av AIG i förväg. Skälig kostnad för akut behandling ersätts dock även om godkännande inte hunnit inhämtas. För behandling i Sverige lämnar försäkringen ersättning för behandling som omfattas av tandvårdsförsäkringen. Implantatbehandling som inte omfattas av tandvårdsförsäkringen ersätts inte. Föreligger vid olycksfallet sjukliga eller för åldern onormala förändringar, eller ett tandbehandlingsbehov för de skadade tänderna, lämnas ersättning endast för den skada som antas ha blivit följden om förändringarna inte funnits då skadan inträffade. Vid olycksfallsskada utanför Sverige lämnas endast ersättning för nödvändig akutbehandling för att bli smärtfri. För den som har rätt till fri tandvård, lämnas ersättning endast för den akuta behandlingen. Ersättning lämnas för behandling inom 5 år från skadetillfället. Behöver behandling uppskjutas till senare tidpunkt på grund av att den försäkrades samtliga tänder inte är färdigutvecklade, ersätts den uppskjutna behandlingen om den genomförs innan den försäkrade fyllt 25 år. För uppskjuten behandling som företas senare, men innan den försäkrade fyllt 30 år, ersätts kostnader endast under förutsättning att försäkringsgivaren godkänt den uppskjutna behandlingen innan den försäkrade fyllt 25 år. Har försäkringen lämnat ersättning för slutbehandling av tandskadan, lämnar försäkringen inte ytterligare ersättning. Ersättning kan dock lämnas om försämring inträtt som inte var förutsägbar vid slutbehandlingen och beror på olycksfallsskadan. Detta ska ske senast 5 år efter det att slutbehandling utförts. 4

5 5 C Resekostnader Ersättning lämnas för resekostnader under den akuta sjuktiden i samband med vård och behandling som läkare/tandläkare föreskrivit för skadans läkning. Måste särskilt transportmedel anlitas för att den försäkrade ska kunna delta i ordinarie utbildning eller yrkesarbete, lämnas ersättning för merkostnader för resor mellan fast bostad och skola eller arbetsplats. Merkostnader för resor mellan fast bostad och ordinarie arbetsplats ska i första hand ersättas av arbetsgivare/försäkringskassa. Resekostnader ersätts med den egenavgift för sjukresor som anges i Lagen om allmän försäkring. Ersättning lämnas för det billigaste färdsätt som hälsotillståndet medger. Behovet måste styrkas av läkare. Ersättning lämnas inte för resa med privatbil som kostnadsfritt lånats, tjänstebil, förmånsbil etc där kostnad inte uppkommit. Ersättning lämnas för hemtransport om olycksfallet inträffat utanför Norden. Ersättning kan även lämnas för försäkrad medresenär som assisterar den försäkrade. I första hand ska ersättning tas från separat reseförsäkring eller reseförsäkring ingående i hemförsäkring. Gäller reseförsäkringen med självrisk ersätts denna. Ersättning lämnas inte om den försäkrade vid skadetillfället fyllt 65 år. 5 D Merkostnader Ersättning lämnas för oundvikliga merkostnader som uppkommer under den akuta sjukdomstiden. Den försäkrade ska ha behandlats av läkare, sköterska eller tandläkare i samband med olycksfallet. Ersättning lämnas för - Normalt burna kläder och glasögon samt cykelhjälm. Sportutrustning ersätts inte. - Övriga merkostnader Härmed avses t ex - Kostnad för vårdnadshavares besöksresor till sjukvårdsinrättning där ett barn vistas p g a olycksfallet - Kostnad för resor, kost och logi om lärare eller annan av kommunen utsedd person måste följa med försäkrad till vårdinrättning eller förlänga vistelsen vid skolresa då försäkrad vårdas på annan plats än hemorten. 5 E Hjälpmedelskostnader vid invaliditet Ersättning lämnas för ortopedtekniska hjälpmedel som behandlande läkare bedömt som nödvändiga för att lindra invaliditetstillståndet. Kostnaderna ska godkännas av AIG. Olycksfallet ska ha medfört fastställd medicinsk invaliditet om minst 50%, beräknad utan hjälpmedel. Ersättning lämnas inte om den försäkrade vid skadetillfället fyllt 65 år. 5

6 5 F Rehabiliteringskostnader Ersättning lämnas för medicinsk rehabilitering. Med rehabilitering menas här åtgärder av medicinsk art som görs för att förbättra den försäkrades funktionsförmåga så att denne, med hänsyn till sitt handikapp, kan leva ett aktivt liv. Åtgärder som avses är sådana som vidtas efter avslutad behandling av olycksfallsskadan och som därefter påbörjas för att höja funktionsförmågan. Akut behandling av olycksfallsskada räknas inte som rehabilitering. Rehabiliteringen ska vara tidsbegränsad. Ersättning lämnas inte om ersättning från statlig eller kommunal myndighet påverkas. Ersättning lämnas inte om den försäkrade vid skadetillfället fyllt 65 år. Ersättning lämnas för - Undersökning, behandling och vård: Rehabiliteringen ska ske på rehabiliteringsklinik där vård ges som finansieras av offentliga medel. Rehabiliteringen kan också ske på därmed jämförlig klinik eller avdelning, där motsvarande behandling ges, utanför den offentliga vården, om behandlingen sker efter remiss av läkare. Ersättning lämnas då för kostnader motsvarande den patientavgift som gäller vid behandling inom offentligt finansierad vård. Vid sjukhusvård lämnas motsvarande ersättning som vid offentligt finansierad vård. Kostnader för sjukgymnastik ersätts om de utförs efter remiss av läkare, och om behandlingen ges inom den offentliga vården eller av sjukgymnast som har vårdavtal med sjukvårdshuvudman eller som omfattas av Lagen om ersättning för sjukgymnastik. Ersättning kan också lämnas för annan behandling under förutsättning att den ges efter remiss av läkare. Ersättning lämnas för den kostnad som motsvarar patientavgiften för sjukgymnastik inom offentligt finansierad vård. Vid sjukhusvård ersätts den del av patientavgiften som överstiger normala inbesparade levnadskostnader per dag. (Dessa utgör 1,5 promille av prisbasbeloppet som gäller det år vården ges, per dag.) Ersättning för rehabilitering utomlands lämnas endast i de fall svensk sjukvårdshuvudman godkänner och finansierar behandlingen. - Resor: Vid resa i samband med rehabilitering lämnas ersättning för det billigaste färdsätt som hälsotillståndet medger. Resekostnader ersätts med den egenavgift för sjukresor som anges i Lagen om allmän försäkring. Resekostnader vid rehabilitering utanför Norden ersätts inte. - Logikostnader: Vid vistelse utanför hemorten i samband med rehabilitering ersätts kostnader för sådana merutgifter för logi som har direkt samband med rehabiliteringen. Kostnaderna ska på förhand godkännas av AIG. 6

7 Invaliditet Med invaliditet menas att olycksfallskadan medfört bestående nedsättning av kroppsfunktion (medicinsk invaliditet) och/eller arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet). Bedömning av invaliditetsgraden skiljer mellan medicinsk och ekonomisk invaliditet. Ersättning kan lämnas från båda momenten. Den högsta ersättning som sammanlagt kan lämnas är maximerad till ett försäkringsbelopp, det högsta av de försäkringsbelopp som gäller för medicinsk eller ekonomisk invaliditet. Omprövning av invaliditetsgraden medges om olyckfallsskadan medför att den försäkrades funktionsnedsättning väsentligt försämras eller att den försäkrades arbetsförmåga nedsätts ytterligare efter AIGs slutreglering av skadan. Den försäkrade ska senast inom 10 år från beslutsdatum skriftligen till AIG anmäla sitt önskemål om omprövning och samtidigt lämna uppgift om de omständigheter som enligt ovan kan medföra rätt till omprövning. 5 G Medicinsk invaliditet Medicinsk invaliditet är den försäkrades bestående fysiska eller psykiska funktionsnedsättning, till följd av olycksfallsskadan, som objektivt fastställs oberoende av den försäkrades yrke och arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Som medicinsk invaliditet räknas även bestående värk, förlust av inre organ och sinnesfunktion. Kan funktionsförmågan förbättras genom användning av protes eller läkemedel, bestäms invaliditetsgraden med beaktande av detta. Rätt till ersättning föreligger om olycksfallsskadan inom 3 år från olycksfallet medför mätbar invaliditet. Invaliditetsersättning utbetalas när olycksfallsskadan medfört bestående funktionsnedsättning och tilllståndet är stationärt. Slutreglering görs först då invaliditetsgraden definitivt kan fastställas, dock senast inom 5 år från skadetillfället. Dessförinnan kan förskott på ersättningen betalas ut, svarande mot den lägst förväntade medicinska invaliditeten. Förskottet avräknas mot den ersättning som utbetalas vid slutreglering. Har genom samma olycksfall uppkommit skador på flera kroppsdelar, uppgår den sammanlagda invaliditetsgraden till högst 100%. Bestämning av invaliditetsgraden sker med ledning av en av Försäkringsbranschen gemensamt fastställd tabell, gällande vid utbetalningstillfället. Om den försäkrades funktionsförmåga redan tidigare var nedsatt p g a kroppsfel, eller om försämring tillstött senare utan samband med olycksfallsskadan, frånräknas motsvarande medicinska invaliditetsgrad. Med kroppsfel avses sjukdom, sjuklig förändring, lyte och men eller annan kroppsskada. Om den försäkrade vid skadetillfället fyllt 65 år reduceras försäkringsbeloppet som ersättningen beräknas efter med sju procentenheter för varje år åldern överstiger 64, dock aldrig under två prisbasbelopp. Om den försäkrade avlider innan den definitiva invaliditetsgraden kunnat fastställas lämnas invaliditetsersättning till dödsboet med det belopp, som svarar mot den säkerställda medicinska invaliditet som förelåg vid dödsfallet. Ersättning lämnas inte om dödsfallet inträffar inom 12 månader från skadetillfället. 7

8 5 H Ekonomisk invaliditet Ekonomisk invaliditet är en bestående nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga till följd av olyckfallsskadan. Arbetsförmågan anses bestående nedsatt när samtliga möjligheter till arbete i annat yrke prövats och samtliga möjligheter till rehabilitering utretts. Rätt till ersättning prövas om - olycksfallsskadan inom 3 år från olycksfallet medfört medicinsk invaliditet om minst 20 % och om - olycksfallsskadan inom tre år från olycksfallet medfört bestående förlust av arbetsförmågan med minst 50%. Bestämning av invaliditetsgraden sker utifrån den förlust av arbetsförmågan som olycksfallsskadan medfört. Svensk försäkringskassa ska inom 3 år från olycksfallet ha beviljat sjukersättning med minst 50 % enligt Lagen om allmän försäkring. Slutreglering görs och invaliditetsersättning utbetalas tidigast när sjukersättning börjat betalas och AIG bedömt att arbetsförmågan nedsatts med minst 50%. Ersättning utbetalas om olycksfallsskadan till minst 50% orsakat sjukersättningen. Om den försäkrade vid skadetillfället fyllt 46 år reduceras försäkringsbeloppet som ersättningen beräknas efter med fem procentenheter för varje år åldern överstiger 45. Om den försäkrade vid skadetillfället uppbar partiellt tidsbegränsad sjukersättning eller partiell sjukersättning, lämnas högst så stor invaliditetsersättning som svarar mot förlusten av restarbetsförmågan. Om den försäkrade vid skadetillfället uppbar helt sjukbidrag eller hel förtidspension, lämnas ingen ersättning. Om den försäkrade vid skadetillfället vårdas på sådan institution som avses i 16 Lagen om handikappersättning lämnas ingen ersättning. Dock kan ersättning lämnas om den försäkrade blir fullt arbetsför / fullgör ordinarie skolgång under en sammanhängande period av minst två år innan den försäkrade fyllt 19 år och denne inte samtidigt vårdats på institution eller haft rätt till vårdbidrag enligt ovan. Ersättning lämnas inte om den försäkrade dör innan rätten till ersättning uppkommit. 5 I Dödsfall till följd av olycksfall Ersättning utbetalas som begravningshjälp till dödsboet om den försäkrade avlider på grund av olycksfallsskada inom 3 år från olycksfallet. Bouppteckningsintyg utfärdas inte. 8

9 5 J Lyte och stadigvarande men Lyte är ett bestående, vanställande kroppsfel såsom hälta, förlust av arm eller ben eller liknande. Stadigvarande men är bestående smärta och obehag, eller lidande förknippat med t ex förlust av lukt eller smak eller nedsättning av hörsel. Rätt till ersättning för lyte och annat stadigvarande men föreligger om olycksfallsskadan inom 3 år från olycksfallet medför medicinsk invaliditet. Ersättningens storlek baseras på den medicinska invaliditetsgraden. Ersättning utbetalas när olycksfallsskadan medfört bestående lyte och men och tilllståndet är stationärt. Slutbedömning och definitivt fastställande av invaliditetsgraden görs senast inom 5 år från skadetillfället. Har genom samma olycksfall uppkommit skador på flera kroppsdelar, uppgår den sammanlagda invaliditetsgraden till högst 100%. Om den försäkrade redan tidigare led av kroppsfel, eller om försämring tillstött senare utan samband med olycksfallsskadan, frånräknas motsvarande medicinska invaliditetsgrad. Med kroppsfel avses sjukdom, sjuklig förändring, lyte och men eller annan kroppsskada. Ersättningens storlek beräknas enligt en av AIG fastställd tabell, gällande vid utbetalningstillfället. Om den försäkrade vid skadetillfället fyllt 65 år reduceras försäkringsbeloppet som ersättningen beräknas efter med sju procentenheter för varje år åldern överstiger 65. Om den försäkrade avlider innan den definitiva invaliditetsgraden kunnat fastställas lämnas invaliditetsersättning till dödsboet med det belopp, som svarar mot det säkerställda lyte och men som förelåg vid dödsfallet. Ersättning lämnas inte om dödsfallet inträffar inom 12 månader från skadetillfället. 5 K Sveda och värk Ersättning lämnas för sveda och värk som kompensation för lidande och obehag under läkningsprocessen efter ett olycksfall. Ersättning lämnas om olycksfallsskadan medför minst 25 % oförmåga att arbeta, eller att deltaga i ordinarie aktiviteter, under mer än 30 dagar, under skadans normala akuta behandlings- och läkningstid. Om skadan varit svår kan ersättning lämnas oberoende av 30-dagars-regeln. Oförmågan till arbete ska styrkas med intyg utfärdat av läkare. Ersättningens storlek bestäms och beräknas enligt de skadeståndsrättsliga regler för sveda och värk som gäller vid utbetalningstillfället (Trafikskadenämndens tabell). Ersättningen betalas ut när den akuta läkningstiden upphört. Får den försäkrade reducerad sveda- och värkersättning från annan försäkring på grund av vårdslöshet eller grov vårdslöshet, lämnar denna försäkring inte ersättning för mellanskillnaden. Ersättning lämnas inte om olycksfallsskadan ger rätt till sveda- och värkersättning från annat håll enligt lag, författning, konvention, annan försäkring eller kollektivavtal. 9

10 5 L Ärr Ersättning lämnas för vanprydande ärr som uppkommit efter ett olycksfall som i samband med skadan behandlats av läkare. Rätt till ersättning inträder först efter avslutad behandling och sedan ärren bedömts vara kvarstående för framtiden, dock tidigast 2 år från det olycksfallsskadan inträffade. Ersättningens storlek beräknas enligt en av AIG fastställd tabell, gällande vid utbetalningstillfället. Ersättning lämnas oberoende av eventuell ersättning för medicinsk invaliditet eller lyte och men. Ersättning lämnas inte om den försäkrade vid skadetillfället fyllt 65 år. Ersättning lämnas inte om den försäkrade dör innan rätten till ersättning uppkommit. 5 M Krisbehandling Ersättning lämnas för skälig kostnad för upp till 10 behandlingar hos psykolog i Sverige. Ersättning lämnas om den försäkrade drabbas av akut psykisk kris p g a - olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden och som i samband med skadan behandlats av läkare - överfall, rån, våldtäkt eller annan våldshandling som inträffar under försäkringstiden och som polisanmälts i samband med händelsen. 5 N Dödsfall oavsett orsak Ersättning utbetalas som begravningshjälp till dödsboet om försäkrad avlider under försäkringstiden av annan orsak än olycksfallsskada. Bouppteckningsintyg utfärdas inte. Försäkringen omfattar, om inte annat framgår av försäkringsbrevet, i kommunen folkbokförda personer som vid skadetillfället inte fyllt 25 år. 10

11 6 Undantag och begränsningar Om försäkrad person omfattas av fler än en Kollektiv olycksfallsförsäkring för kommuner hos AIG, utgår ersättning endast från en av dessa försäkringar. Ersättning utgår från den försäkring som är mest fördelaktig för den försäkrade. Försäkringen ersätter inte olycksfallsskada som inte inträffat under försäkringstiden, eller följder av sådan skada. Som olycksfallsskada räknas inte skada som uppkommit till följd av överansträngning, ensidig rörelse (förslitningsskada), sträckning eller annan vridning än vridvåld mot knä tuggning och bitning smitta av bakterier eller virus eller annat smittämne, ej heller smitta eller förgiftning genom intagande av mat, dryck eller överkänslighetsreaktion användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring kärnexplosion eller radioaktiv strålning (atomkärnreaktion) som har samband med militär verksamhet i vilken den försäkrade deltar försämring av hälsotillståndet om denna försämring enligt medicinsk erfarenhet sannolikt skulle ha inträffat även om olycksfallsskada inte inträffat ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring förlossning. För försäkrad som fyllt 15 år ersätts inte skada som uppkommit till följd av att den försäkrade utför eller medverkar till brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse att den skadevållande händelsen föranletts av att den försäkrade var påverkad av berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska preparat eller till följd av användning av läkemedel på ett felaktigt sätt. Den händelse som orsakat skadan ska vara en direkt följd av denna påverkan. 7 Åtgärder för utbetalning av ersättning Olycksfallsskada, som kan ge rätt till ersättning, ska anmälas till AIG Europe utan dröjsmål och inom 10 år från skadetillfället. Om så inte sker är fordran preskriberad. Vid bedömning av preskription gäller 29 i Försäkringsavtalslagen (FAL). Skadeanmälningsblanketter kan rekvireras från AIG Europe. De handlingar och övriga upplysningar, som AIG Europe anser vara av betydelse, ska anskaffas av den försäkrade och sändas till AIG Europe utan kostnad för AIG Europe. Den som gör anspråk på ersättning ska enligt AIG Europe anvisningar sända in läkarintyg och övriga handlingar, som är av betydelse för bestämningen av rätten till ersättning. Anspråk på ersättning för kostnader ska styrkas med originalverifikationer. Förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade utan dröjsmål anlitar behörig ojävig läkare, och under sjuktid står under fortlöpande läkartillsyn. Med läkare avses i detta villkor person som är uppförd på Försäkringskassans förteckning, eller har avtal med sjukvårdshuvudman. Medgivande för AIG Europe att för bedömning av sin ansvarighet inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdinrättning, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning ska lämnas om AIG Europe begär det. 11

12 8 Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet är den högsta ersättning som avtalats och som framgår av försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet bestäms utifrån det prisbasbelopp som gäller, då AIG Europe betalar ut ersättningen. 9 Allmänna bestämmelser 9 A Försäkringsavtalet För försäkringsavtalet gäller vad som anges i försäkringsbrevet och därtill hörande handlingar samt i dessa allmänna villkor. För försäkringen gäller svensk lag där de viktigaste bestämmelserna finns i Försäkringsavtalslagen. Tvist om försäkringsavtalet ska handläggas vid svensk domstol med tillämpning av svensk lag. Avtalet grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren eller den försäkrade skriftligen lämnat till AIG Europe. Om någon av dessa uppgifter är oriktig eller ofullständig, gäller det som för sådan uppgift anges i lagen om försäkringsavtal. Försäkringsavtalet gäller till den tidpunkt som angetts i försäkringsbrevet. 9 B Premiebetalning Premie erläggs vid försäkringsårets början och baseras på av kommunen lämnade uppgifter. Försäkringsbolagets ansvar inträder vid försäkringstidens början. En förutsättning är dock att första premien betalas senast 30 dagar efter det att premiefaktura kommit till försäkringstagaren. Betalas premien senare föreligger dröjsmål varvid försäkringsbolagets ansvar upphör från och med försäkringstidens början. Försäkringsbolagets ansvar återinträder dagen efter att premien betalats. Premie för förnyat avtal ska betalas senast på detta avtals första dag. Premien behöver dock ej erläggas tidigare än 30 dagar efter att försäkringsgivaren erhållit utsänt premieavi. Om premiebetalning inte sker upphör försäkringen att gälla från förfallodagen. Om premien betalas senare blir försäkringen på nytt gällande och AIGs ansvar inträder först dagen efter betalningen. 9 C Ändrade premier / villkor Den premiesats och de villkor som tillämpas vid förfallodagen, tillämpas under hela avtalsperioden. Om det sker en allmän ändring av premie eller villkor under avtalstiden, tillämpas den nya premien eller de nya villkoren från och med närmast följande årsförfallodag. Ska ändrad premie eller ändrade villkor gälla för försäkringen, ska AIG Europe meddela detta senast 6 månader innan förfallodagen. Önskar försäkringstagaren inte förnya försäkringen under de nya förutsättningarna, ska detta meddelas AIG Europe 3 månader innan försäkringens förfallodag. Uppsägningen ska ske skriftligt. 9 D Upplysningsplikt och riskökning Premie och försäkringsvillkor grundar sig på de uppgifter som lämnades då försäkringen tecknades eller förnyades. Har försäkringstagaren lämnat uppgifter som han insett eller borde inse varit felaktiga eller ofullständiga och har detta medfört för låg premie eller alltför förmånliga villkor, begränsas AIG Europe ansvarighet. Om AIG Europe med kännedom om de rätta förhållandena skulle ha vägrat försäkring, är AIG Europe fritt från ansvar. Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäkringen ska försäkringstagaren meddela detta till AIG Europe. Har försäkringstagaren utan skälig anledning underhållit att meddela AIG Europe sådana ändringar som skulle ha medfört högre premie eller ändrade villkor, begränsas AIG Europe ansvarighet på sammta sätt som anges ovan. 9 E Tidpunkt för utbetalning 12

13 Utbetalning ska ske senast en månad efter det att den som gör anspråk på ersättning fullgjort vad som åligger honom samt AIG Europe mottagit fullständiga handlingar och rätt till ersättning inträtt. Invaliditetsersättning ska dock betalas tidigast när rätt därtill inträtt och den definitiva invaliditetsgraden fastställts. Sker utbetalning senare än vad sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas inte, om den är mindre än en halv procent av prisbasbeloppet januari månad det år utbetalning sker. 9 F Force majeure AIG Europe är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs på grund av krig eller krigsliknande politiska oroligheter eller på grund av lagbud, myndighets åtgärd eller stridsåtgärd i arbetslivet. 9 G Krigstillstånd Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada som kan anses bero på eller står i samband med en atomkärnprocess, eller följd av biologisk eller kemisk förgiftning orsakad av terrorism eller motsvarande former av politiska, etniska eller religösa grupper/organisationer uppror, strejk, lock-out eller annan liknande störning av den allmänna ordningen. krigsrisk, dvs krig eller krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, uppror eller användning av militäriska styrkor. För resor i utlandet gäller försäkringsavtalet om den försäkrade redan befinner sig i ett område där det utbryter krig eller allvarliga oroligheter. Försäkringen gäller i 14 dagar från denna tidpunkt, men den försäkrade är förpliktigad att resa ut ur området snarast möjligt. Försäkringen gäller inte om den försäkrade deltagit i händelserna eller tagit befattning med dem som rapportör eller dylikt. Försäkringen gäller inte i länder som UD avråder från att resa till och inte i Afghanistan, Irak, Nord- Korea, Tjetjenien och Somalia. 9 H Atomkärnprocess Har försäkrad flera olycksfallsförsäkringar i AIG, är ersättningsbeloppet vid invaliditet till följd av atomkärnprocess begränsat. Ersättningsbeloppet får tillsammans med motsvarande ersättningsbelopp från de övriga försäkringarna inte överstiga SEK. Beloppen fördelas mellan de olika försäkringarna i förhållande till dessas ansvarighet. 9 I Information om behandling av personuppgifter Vi behandlar sådana personuppgifter om dig som är nödvändiga för att fullgöra våra åtaganden inom försäkring och sparande hos AIG Europe. Uppgifterna kommer normalt direkt ifrån dig eller från annat bolag inom AIG Europe. Uppgifterna kan lämnas ut till andra bolag inom AIG Europe och andra bolag som vi samarbetar med. Uppgifterna används bl a för att teckna och administrera avtal och för att fullgöra avtal och rättsliga skyldigheter. Uppgifterna används också för att ge en helhetsbild av försäkring och sparande som du har inom AIG Europe och som underlag för att infomera om och erbjuda våra olika tjänster samt att ge god service i övrigt. Huvudansvariga för behandlingen av personuppgifter är det enskilda bolag inom AIG Europe som du har avtal med, men du kan alltid vända dig till oss för information om och rättelse av personuppgifter om dig som du har rätt till enligt Personuppgiftslagen. AIG Europe S.A. Box 3506, Stockholm

Olycksfallsförsäkring heltid

Olycksfallsförsäkring heltid 1 Olycksfallsförsäkring heltid (OFH Euro Accident) Giltighet Försäkringen galler vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Vid anmälan om skada erfordras att ansvarig person för verksamheten

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

Allmänna villkor 70:5 2012-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring

Allmänna villkor 70:5 2012-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring Allmänna villkor 70:5 2012-01-01 Kollektiv olycksfalls försäkring 2 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:5 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:5 3 Kollektiv olycksfallsförsäkring 70:5 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringsvillkor Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa (oba 1) gäller från 2007-10-01 Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringarnas syfte Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa ger den försäkrade

Läs mer

Allmänna villkor 70:6 2013-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring

Allmänna villkor 70:6 2013-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring Allmänna villkor 70:6 2013-01-01 Kollektiv olycksfalls försäkring 2 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:6 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:6 3 Kollektiv olycksfallsförsäkring 70:6 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring för medlemmar i Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Gäller från och med 1 januari 2014 Avtal 41 050 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Allmänna

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 VILLKOR Individuell försäkring Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Försäkringsavtalet 1 1.1 Allmänt gällande försäkringen 1 1.2 När försäkringen träder ikraft 1

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2014-01-01 Försäkringsgivare Försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen är: Tre Kronor Försäkring AB (Tre Kronor), organisationsnummer

Läs mer

gruppförsäkring Villkor Gruppförsäkring Gäller från 2010-01-01

gruppförsäkring Villkor Gruppförsäkring Gäller från 2010-01-01 gruppförsäkring Villkor Gruppförsäkring Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 4 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 4 A.2 Vem försäkringen gäller för 4 A.3 När försäkringen gäller 4 A.4 Utbetalning

Läs mer

VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING

VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING Euro Accident Health & Care Insurance AB Version 2006:1 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER... 1 1.1 NÄR FÖRSÄKRINGEN TRÄDER IKRAFT... 1 1.2 HÄLSOKRAV... 1 1.3 PREMIE... 1 1.4 PREMIEBEFRIELSE...

Läs mer

Gruppförsäkring, GF 900:5. Villkor för Gruppförsäkring. Gäller från 2012-01-01

Gruppförsäkring, GF 900:5. Villkor för Gruppförsäkring. Gäller från 2012-01-01 Gruppförsäkring, GF 900:5 Villkor för Gruppförsäkring Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar

Läs mer

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302 Villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Passiva medlemmar Gäller från och med 1 april 2014 Avtal 19302 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 3 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 10 Livförsäkring

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01 BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008 Gäller från 2008-06-01 Innehåll Några ord om din försäkring...3 A. Barn- och ungdomsförsäkring...4 A.1 Försäkringsavtalet...4 A.2 Försäkrad...4 A.3 Självrisk...4 A.4

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring Garant Avtal 600

Villkor Gruppförsäkring Garant Avtal 600 Villkor GF 930:1 Villkor Gruppförsäkring Garant Avtal 600 Gäller från 2013-02-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar

Läs mer

Försäkringsvillkor. Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01

Försäkringsvillkor. Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01 Försäkringsvillkor Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för kollektiv olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Gruppavtal... 3 A2 Försäkringsvillkor...

Läs mer

Villkor FLEX Gruppförsäkring

Villkor FLEX Gruppförsäkring Villkor SH 300:4 Villkor FLEX Gruppförsäkring Avtal 5000 Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar

Läs mer

Villkor 2015 Personförsäkringar. Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring

Villkor 2015 Personförsäkringar. Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring Villkor 2015 Personförsäkringar Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring Innehåll A. Definitioner 4 A.1 Arbetsoförmåga 4 A.2 Arbetstid 4 A.3 Basbelopp/prisbasbelopp

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009

Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009 Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009 Innehåll A Definitioner... 4 B Allmänna försäkringsregler... 9 B.1 Gruppavtal, Gruppförsäkringsplan och Gruppförsäkringsbesked... 9 B.2

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

SVENSKA SQUASHFÖRBUNDET GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

SVENSKA SQUASHFÖRBUNDET GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB SVENSKA SQUASHFÖRBUNDET GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB SVENSKA SQUASHFÖRBUNDET GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 SVENSKA SQUASHFÖRBUNDET GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2

Läs mer

SVENSKA BADMINTONFÖRBUNDET GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

SVENSKA BADMINTONFÖRBUNDET GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB SVENSKA BADMINTONFÖRBUNDET GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB SVENSKA BADMINTONFÖRBUNDET GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 SVENSKA BADMINTONFÖRBUNDET GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012 Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Frivillig Tjänstegruppliv (TGL) Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) Olycksfall Fritid (OF) Gäller från 1 april 2012 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 9 A.1

Läs mer

Villkor If Gruppförsäkring 2009

Villkor If Gruppförsäkring 2009 Villkor If Gruppförsäkring 2009 1 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...7 1 GRUPPAVTALET...7 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR...7 3 FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD...7 3.1 FÖRSÄKRINGSTAGARE... 7 3.2 FÖRSÄKRAD...

Läs mer