Elisabet Ingels (C) Markus Kummu (V) Mikael Kyller (KD) Therese Lundqvist (C), 61-64, Mats Stenmark (M)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elisabet Ingels (C) Markus Kummu (V) Mikael Kyller (KD) Therese Lundqvist (C), 61-64, 66-76 Mats Stenmark (M)"

Transkript

1 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C, 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson (BP) Mats Backlund (C) Jan-Olof Karlsson (S) Bengt Park (KD) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Elisabet Ingels (C) Markus Kummu (V) Mikael Kyller (KD) Therese Lundqvist (C), 61-64, Mats Stenmark (M) Tjänstemän Lena Back, sekreterare Anette Blomqvist, alkoholhandläggare 62, 76 Kärsti Hallström, planarkitekt 62 Anna Ograhn, stadsarkitekt Anna Olsson, planarkitekt 62 Lis Ryberg, livsmedelsinspektör 62 Åke Sjöberg, sektorschef Jonas Slars, byggchef Maths Ydron, byggnadsinspektör Övriga Justeringens plats och tid Administrativ service , kl 8.00 Underskrifter Paragrafer Ordförande Anne-Lie Stenberg (M) Justerare Åke Arnesson (BP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrativ service Underskrift Lena Back 1

2 2(2) Ärendelista 61 Sektorschefen informerar 62 Avdelningarna informerar 63 Anmälan av inkomna meddelanden 64 Ärendet publiceras inte på grund av PUL (personuppgiftslagen) 65 Förhandsbesked för uppförande av fritidshus, Heden 21:6 66 Bygglov för tillbyggnad av balkong på fritidshus, Hjortnäs 12:18 67 Bygglov för anläggande av parkgolfbana; Holen 15:26, Vattberget 1:5 och 1:6 68 Ärendet publiceras inte på grund av PUL (personuppgiftslagen) 69 Bygglov nybyggnad av en-/tvåbostadshus, Noret 31:11 och 31:12 70 Förhandsbesked för avstyckning, Näsbyggebyn 31:1 71 Bygglov för nybyggnad av brygga och strandskyddsdispens, Östra Rönnäs 17:10 72 Förhandsbesked för avstyckning, Tibble 34:1 och 34:2 73 Bygglov för uppförande av garagebyggnad/gäststuga, Tällberg 12:10 74 Bygglov för ändrad användning av elevbostäder till lägenheter i flerbostadshus samt utvändig ändring, Västanvik 109:20 75 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 76 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Leksands Golfrestaurang, Leksand 2

3 1(2) 61 Dnr 2015/41 Sektorschefen informerar Beskrivning av ärendet Sektorschef Åke Sjöberg ger aktuell information: Planchef Malin Bengtsson är sjukskriven tills vidare. Miljöchef Olle Ryberg är åter i tjänst på 25 % sedan den 4 maj. Rekrytering efter plan- och byggadministratören Marie Kungs pågår (32 sökande). Karin Danielsson, som arbetade på miljöavdelningen med naturvårdsfrågor, slutade sin tjänst den 8 maj. Budgetprognos kronor. Nedskriven prognos på grund av osäkerhet med byggintäkternas storlek. Centrumplan etapp 2: invigning den 13 juni. Centrumplan etapp 3: upphandling ute över sommaren. Projektstart i september med invigning i juni Centrumplan etapp 4: påbörjas nu, med beslutsunderlag i höst. Leksandsvägen blir ej enkelriktad. Centrumplan-budgeten är ej överskriden. Åtgärdsvalstudie (ÅVS) södra Leksand: Trafikverket, två workshops är genomförda. Va-plan: prioritering av områden sker i augusti. Invigning av Fjällberget den 7 juni. Årets friluftskommun: Leksand kom på tionde plats i landet! Klimatanpassning: Leksand är bäst i landet och kom på femte plats i landet! Klart med start för omarrondering i västra Leksand. Information om skateboardpark. Konfliktvarning för deltidsbrandmännen. 3

4 2(2) s beslut 1. Tacka för informationen. Beslutet skickas till Verksamhetsekonom Carina Holmgren, ekonomiavdelningen 4

5 1(3) 62 Dnr 2015/42 Avdelningarna informerar Miljöavdelningen redovisar Livsmedelsrapporten 2014 Miljöavdelningen har under 2014 haft informationsträffar för företagare, genomfört revisioner och inspektioner inom kontrollområdena rengöring, temperaturer, personlig hygien, utbildning och kritiska kontrollpunkter, deltagit i ett riksprojekt om kontroll av närings- och hälsopåståenden på färdigförpackade livsmedel och ett riksprojekt om kontroll av nötkött på menyer i restauranger, granskat märkning på livsmedelsförpackningar samt genomfört övergripande inspektioner på nya anläggningar. Anläggningarna har utifrån typ av verksamhet delats in i produktionskök i skolor/förskolor/vård, mottagningskök i skolor/förskolor/vård, serveringskök i skolor/förskolor, avdelningskök på äldreboende, restauranger, pizzerior/ grillrestauranger, caféer/mackar/kiosker, frukostrestauranger, butiker med beredning/bearbetning, butiker utan beredning/bearbetning, bagerier, glasstillverkning, bryggerier och verksamheter utan fysisk hantering av livsmedel. I produktionskök i skolor/förskolor/vård har föranmälda revisioner gjorts avseende utbildning och rengöring och i restauranger/butiker/tillverkningsanläggningar avseende utbildning samt har oanmälda inspektioner genomförts inom kontrollområdena rengöring, temperaturer, personlig hygien och kritiska kontrollpunkter. Inspektioner avseende rengöring, temperaturer och kritiska kontrollpunkter har genomförts i vissa restauranger/pizzerior/butiker med bearbetning samt har utbildning kontrollerats genom oanmälda inspektioner i vissa pizzerior/ grillrestauranger/ caféer/kiosker/bensinmackar/avdelningskök på äldreboenden. Närings- och hälsopåståenden har kontrollerats på färdigförpackat bröd. Spårbarhet för styckningsdetaljer av nöt (oxfilé, biff och entrecote) som anges på menyer har kontrollerats i restauranger/grillrestauranger. Relevanta kontrollområden har inspekterats i de verksamheter, där övergripande kontroller hade planerats. I de verksamheter som har sommaröppet kontrollerades utbildning i samtliga anläggningar samt även rengöring, temperaturer och kritiska kontrollpunkter i vissa verksamheter. 5

6 2(3) Totalt har 186 av de 311 planerade kontrollerna genomförts i 119 olika anläggningar och 58 % av den planerade kontrolltiden har använts. Anledningen till att så låg andel av den planerade kontrolltiden har genomförts är att en inspektör slutade i maj och en har varit sjukskriven under sommaren/ hösten. Totalt har ungefär 60 % av personalresurserna funnits tillgängliga under 2014, vilket stämmer väl överens med den andel av de planerade kontrollerna som har genomförts. Samtliga planerade kontroller som ingick i riksprojektet om kontroll av nötkött på menyer i restauranger samt revisioner i produktionskök i skolor/förskolor/vård respektive restauranger/pizzerior/ butiker/ tillverkningsanläggningar har genomförts bortsett från de anläggningar som har upphört. Av övriga planerade kontroller har 92 % av kontrollerna avseende inspektioner av personlig hygien, temperaturer med mera i produktionskök, 82 % av kontrollerna i sommarverksamheter, 78 % av märkningskontrollerna, 75 % av kontrollerna i riksprojektet om närings- och hälsopåståenden, 54 % av inspektionerna avseende utbildning i pizzerior/ caféer med flera., 39 % av inspektionerna i restauranger/ pizzerior/ butiker avseende temperaturer med mera, 30 % av de övergripande kontrollerna och 20 % av inspektionerna på föräldrakooperativ genomförts. Inga kontroller har gjorts avseende det allergiprojekt som planerades på serveringskök, övriga kontroller och kontroller på mottagningskök. Samtliga anläggningar i riskklasserna 4-5, det vill säga de anläggningar i Leksands kommun med högst risk, har fått någon form av kontroll under Inom de kontrollprojekt som genomfördes var det högst andel anläggningar utan avvikelser (89 %) i riksprojektet om nötkött på menyer i restauranger. Även i projektet revisioner av kontrollområde utbildning i restauranger/butiker med bearbetning/tillverkare var en hög andel anläggningar utan avvikelse (86 % ). Sämst resultat noterades i projektet kontroll av märkning, där endast 1 av de 7 kontrollerade anläggningarna var utan avvikelse (14 %). Av de kontrollpunkter som har prioriterats inom kontrollprojekten för 2015 noterades bäst resultat avseende punkten 15.1 (kontroll av att den verksamhet som bedrivs överensstämmer med den som har registrerats), där 97 % var utan avvikelse. Bra resultat fick även kontrollpunkterna 2.1 (företaget får råvaror från godkänd/registrerad anläggning, punkten ingick i riksprojektet om nötkött på menyer i restauranger), 8.1 (varmhållningstemperatur), 11.4 (kritisk kontrollpunkt tillagning/återuppvärmning), 12.2 (information vilseledning), 12.3 (information hälsorisk) och 13.2 (spårbarhet ett steg bakåt), där minst 90 % av de kontrollerade anläggningarna inte hade någon avvikelse. Sämst resultat noterades avseende kontrollpunkten 6.2 (övrig rengöring), där 44 % av de kontrollerade verksamheterna hade avvikelse 6

7 3(3) Planavdelningens pågående detaljplaneärenden Planarkitekterna redogör för arbetet med detaljplanerna avseende Barkdalsområdet, Åkerblads, Limsjöänget, Norra Hjortnäsheden (Sunnanäng 23:10 m fl), Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen, Leksands folkhögskola, Noret 62:45 m fl (fd kvarteret Snedkanten). Avdelningen arbetar också med ändring av detaljplaner för Ejendals, Sunnan äng 12:8 och Sjugare 6:8. Alkoholhandläggaren Brottsförebyggande rådets redovisning av antalet anmälda brott i Dalarna visar att 25 våldsbrott i offentlig miljö begicks under 2014 i Leksand. s beslut 1. Tacka för informationen. Beslutet skickas till Verksamhetsekonom Carina Holmgren, ekonomiavdelningen 7

8 1(1) 63 Dnr 2015/43 Anmälan av inkomna meddelanden Beskrivning av ärendet Utskottets beslut SB 56 om förhandsbesked för bostadshus och ekonomibyggnad på fastigheten Yttermo 5:26 har överklagats, dnr 2014/ Ärendet har överlämnats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ändrar utskottets beslut om strandskyddsdispens för uthus/ förråd på fastigheten Kullsbjörken 17:13 till Som tomtplats får tas i anspråk det område som avgränsas med röd linje på karta i bilaga 1, dnr 2014/1160. Utskottets beslut om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hjortnäs 10:8 har överklagats, dnr 2015/79. Ärendet har överlämnats till Länsstyrelsen. Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål underrättar om att det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats på fastigheten Brenäs 9:33, dnr 2013/468. Länsstyrelsen har beslutat om prövning av strandskyddsdispensen för garage på fastigheten Hjortnäs 45:1,dnr 2015/411. Handlingarna har överlämnats till Länsstyrelsen. s beslut 1. Tacka för informationen. Beslutet skickas till Byggakterna 8

9 1(2) 64 Dnr 2009/10350 Beslut under denna paragraf publiceras inte på grund av PUL (personuppgiftslagen) 9

10 2(2) 10

11 1(2) 65 Dnr 2014/1229 Förhandsbesked för uppförande av fritidshus, Heden 21:6 Beskrivning av ärendet Fastighet: Heden 21:6 Sökande: XXX Ansökan avser förhandsbesked för fritidshus. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Föreslagen tomtplats ligger mitt i ett öppet jordbrukslandskap och ingår i en större brukningsenhet. Tomtplatsen ligger inom utpekat planeringsområde i kommunens översiktsplan som anger att viss lokalisering kan vara möjlig på den sammanhängande åkermarken mellan Styrsjöbo och Heden. Hänsyn ska dock tas till om jordbruksdriften hindras eller försvåras samt om stora sammanhängande jordbruksarealer splittras. Negativa yttranden har inkommit från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) samt de två aktiva brukarna av marken. Kommunikation har skett med sökanden som inkommit med ett yttrande. Beslutsunderlag Ansökan Situationsplan s beslut 1. Ansökan om förhandsbesked avslås. 2. Avgift: kronor (faktura skickas separat). Motivering Enligt PBL 2 kap. 2 ska planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med 11

12 2(2) hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i miljöbalken (MB) 3 och 4 kap. tillämpas. Enligt PBL 2 kap. 4 får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Föreslagen tomtplats ligger i ett öppet jordbrukslandskap. Bebyggelse på den aktuella fastigheten skulle innebära att det öppna odlingslandskapet skulle påverkas negativt och jordbruket försvåras. Vid en avvägning mellan det enskilda intresset av att få bebygga fastigheten och det allmänna intresset, anser utskottet för samhällsbyggnad att det allmänna intresset väger tyngre. Hur man överklagar Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, Falun. Skrivelsen ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service, Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas. Beslutet skickas till Sökanden XXX XXX 12

13 1(2) 66 Dnr 2015/571 Bygglov för tillbyggnad av balkong på fritidshus, Hjortnäs 12:18 Beskrivning av ärendet Fastighet: Hjortnäs 12:18 Sökande: XXX Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Åtgärden innebär tillbyggnad av balkong på fritidshus. Sökanden vill placera balkongen närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrande har inkommit från ägare till fastigheten Hjortnäs 11:7, som inte kan godkänna byggnationen närmare fastighetsgräns än 4,5 meter innan tillfartsfrågan till dennes fastighet är löst. Yttrandet bifogas protokollsutdraget. anser att de synpunkter som framförts inte kan utgöra skäl att vägra sökt bygglov, då åtgärden inte innebär någon betydande olägenhet. Att tillfartsfrågan inte är löst för fastigheten Hjortnäs 11:7 är inte en fråga för utskottet. Beslutsunderlag Ansökan Ritning Situationsplan s beslut 1. Bevilja bygglov i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 a. 2. Godkänna startbesked för att påbörja åtgärden med stöd av PBL 10 kap. 23. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Byggnadsarbetena får påbörjas när bygglovet vunnit laga kraft. Påbörjan tidigare sker på egen risk. 13

14 2(2) 3. Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till byggavdelningen som underlag för slutbesked. 4. Avgift: kronor (faktura skickas separat). Motivering Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den kommunala översiktsplanen. Åtgärden utgör kompletteringsåtgärd enligt PBL 9 kap. 31 a. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 31 a. Upplysningar Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 kap. 4. s beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 ). Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. Hur man överklagar Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, Falun. Skrivelsen ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service, Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas. Beslutet skickas till Sökanden XXX 14

15 1(2) 67 Dnr 2015/693 Bygglov för anläggande av parkgolfbana, Holen 15:26, Vattberget 1:5 och 1:6 Beskrivning av ärendet Fastighet: Holen 15:26, Vattberget 1:5 och Vattberget 1:6 Sökande: XXX För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd. Tillfälliga bygglov för parkgolfbana har beviljats 2007 och Ansökan avser nu permanent bygglov för åtgärden. Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga yttranden har inkommit. Beslutsunderlag Ansökan Situationsplan s beslut 1. Bevilja bygglov i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap Godkänna startbesked för att påbörja åtgärden med stöd av PBL 10 kap. 23. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Byggnadsarbetena får påbörjas när bygglovet vunnit laga kraft. Påbörjan tidigare sker på egen risk. 3. Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till byggavdelningen som underlag för slutbesked. 4. Avgift: kronor (faktura skickas separat). Motivering Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap

16 2(2) Upplysningar s beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 ). Anläggningen får tas i bruk innan slutbesked har meddelats enligt PBL 10 kap. 4. Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare. Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. Hur man överklagar Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, Falun. Skrivelsen ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service, Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas. Beslutet skickas till Sökanden 16

17 1(2) 68 Dnr 2014/1418 Beslut under denna paragraf publiceras inte på grund av PUL (personuppgiftslagen) 17

18 2(2) 18

19 1(2) 69 Dnr 2015/629 Bygglov för nybyggnad av en-/tvåbostadshus, Noret 31:11 och 31:12 Beskrivning av ärendet Fastighet: Noret 31:11 och Noret 31:12 Sökande: XXX För området gäller detaljplan. Åtgärden innebär nybyggnad av enbostadshus Åtgärden strider mot detaljplanen genom att byggnaden placeras närmare fastighetsgräns än 1,5 meter. Stadsarkitekt Anna Ograhn och Dala Vatten och Avfall AB har beretts tillfälle att yttra sig. De har inga erinringar. Yttranden bifogas protokollsutdraget. Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. Inga yttranden har inkommit. Beslutsunderlag Ansökan Ritning Ritning Situationsplan s beslut 1. Medge liten avvikelse från gällande detaljplan. 2. Bevilja bygglov i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 b. 3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: XXX 4. Godkänna startbesked för att påbörja åtgärden med stöd av PBL 10 kap. 23. Tekniskt samråd har hållits. Byggnadsarbetena får 19

20 2(2) påbörjas när bygglovet vunnit laga kraft. Påbörjan tidigare sker på egen risk. 5. Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till byggavdelningen som underlag för slutbesked. 6. Avgift: kronor (faktura skickas separat). Motivering Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden innebär en liten avvikelse mot detaljplanen. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov i enlighet med PBL 9 kap. 31 b. Upplysningar Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 kap. 4. s beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 ). Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. Hur man överklagar Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, Falun. Skrivelsen ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service, Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas. Beslutet skickas till Sökanden 20

21 1(2) 70 Dnr 2015/700 Förhandsbesked för avstyckning, Näsbyggebyn 31:1 Beskrivning av ärendet Fastighet: Näsbyggebyn 31:1 Sökande: XXX Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Utfart avses ske mot befintlig byväg. Åtgärden avser förhandsbesked för två stycken tomter på fastigheten Näsbyggebyn 31:1. Sökanden har 2011 fått ett positivt förhandsbesked för samma ärende men har inte inlämnat ett bygglov varvid förhandsbeskedet har förfallit. Sökanden vill därför pröva ansökan igen. Dala Vatten och Avfall AB och berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökningen. Inga synpunkter har inkommit i ärendet. Beslutsunderlag Ansökan Situationsplan s beslut 1. Bevilja förhandsbesked. 2. Avgift: kronor (faktura skickas separat). Motivering Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala översiktsplanen. Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3. Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase. 21

22 2(2) Upplysningar Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39. Sökanden upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den sökta åtgärden. Hur man överklagar Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, Falun. Skrivelsen ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service, Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas. Beslutet expedieras till Sökanden 22

23 1(3) 71 Dnr 2015/646 Bygglov för nybyggnad av brygga och strandskyddsdispens, Östra Rönnäs 17:10 Beskrivning av ärendet Fastighet: Östra Rönnäs 17:10 Sökande: XXX Åtgärden avser bygglov för brygga samt strandskyddsdispens. Den aktuella platsen ligger inom områdesbestämmelser för byarna Västra och Östra Rönnäs vid Insjöns strand. Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13. Byggnadsförbud råder enligt MB 7 kap. 16. Miljöavdelningen har yttrat sig i ärendet och tillstyrker brygga, men bedömer däremot pir vara ett onödigt stort ingrepp i förhållande till syftet. Inga naturvärden som kräver särskild hänsyn är dock kända på platsen. Bryggan ska enligt uppgift från sökanden användas både för privata båtar och för gästande allmänhet. Beslutsunderlag Ansökan Situationsplan Ritning s beslut 1. Bevilja bygglov i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap Bevilja strandskyddsdispens. Skyltanordningar som avhåller allmänheten från att nyttja strandområdet eller bryggan får inte uppföras. Åtgärden kräver även tillstånd från Länsstyrelsen för vattenverksamhet. 23

24 2(3) 3. Godkänna startbesked för att påbörja åtgärden med stöd av PBL 10 kap. 23. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Byggnadsarbetena får påbörjas när bygglovet vunnit laga kraft. Påbörjan tidigare sker på egen risk. 4. Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till byggavdelningen som underlag för slutbesked. 5. Avgift: kronor (faktura skickas separat). Motivering Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den kommunala översiktsplanen. Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 31. Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. 18c kan anföras att aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid vatten. Trots miljöavdelningens yttrande bedömer utskottet för samhällsbyggnad att en pir är lämplig på platsen då det inte finns några särskilda naturvärden på platsen och växt- och djurlivet i området bedöms inte påverkas ytterligare av planerad byggnation av pir. Allmänhetens möjlighet att nyttja stranden för bad och båtplats bedöms påverkas positivt. Skyltanordningar som avhåller allmänheten från att nyttja strandområdet får inte uppföras. Upplysningar Åtgärden kräver tillstånd från Länsstyrelsen för vattenverksamhet. Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 kap. 4. s beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 ). Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden - tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet. Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 24

25 3(3) Hur man överklagar Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, Falun. Skrivelsen ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service, Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas. Beslutet skickas till Sökanden Länsstyrelsen 25

26 1(2) 72 Dnr 2015/232 Förhandsbesked för avstyckning, Tibble 34:1 och 34:2 Beskrivning av ärendet Fastighet: Tibble 34:1 och Tibble 34:2 Sökande: XXX Ansökan avser förhandsbesked. Platsen ligger inom område med områdesbestämmelser. I översiktsplanen ligger fastigheten inom planeringsområde Leksand östra. Berörda fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökningen. Yttrande från Tibble 34:12 har inkommit. Yttrandet bifogas protokollsutdraget. Trafikverket påpekar att riktlinjer för buller klaras. Dala Vatten och Avfall AB påpekar att fastigheten ligger inom VA-verksamhetsområde. Kontakt skall tas med Dala Vatten och Avfall AB i god tid innan eventuell byggnation. Utfart avses ske mot befintlig väg. Den samlade bedömningen av lokaliseringen på fastigheten är att det är en lämplig tomtplats med en förtätning av den befintliga bebyggelsestrukturen. Etableringen innebär inte att någon jordbruksdrift försvåras och inte heller någon negativ påverkan av det öppna landskapet. Beslutsunderlag Ansökan Situationsplan s beslut 1. Bevilja förhandsbesked. 2. Avgift: kronor (faktura skickas separat). 26

27 2(2) Motivering Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken (MB) 3 kap samt med den kommunala översiktsplanen. Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3. Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig bebyggelsestruktur. Upplysningar Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39. Sökanden upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den sökta åtgärden. Vid kommande bygglovsprövning kommer stor vikt ställas på utformning och placering i enlighet med områdesbestämmelserna och med anledning av riktlinjer för buller. Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. Hur man överklagar Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, Falun. Skrivelsen ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service, Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas. Beslutet skickas till Sökanden 27

28 1(3) 73 Dnr 2014/660 Bygglov för uppförande av garagebyggnad/gäststuga, Tällberg 12:10 Beskrivning av ärendet Fastighet: Tällberg 12:10 Sökande: XXX Ärendet avser tillbyggnad av bostadshus med gäststuga och garage. beviljade bygglov för åtgärden Detta beslut överklagades till Länsstyrelsen som upphävde beslutet och återförvisade ärendet till kommunen för ny handläggning. Reviderade och förtydligade ritningar har nu inkommit till kommunen. Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrande från Tällberg 12:17, 13:49 och 13:54 har inkommit. Beslutsunderlag Ansökan Ritning Situationsplan s beslut 1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: XXX 3. Avgiften är redan debiterad. 28

29 2(3) Motivering Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 30. Åtgärden bedöms vara planenlig och i enlighet med detaljplanens syfte. Detaljplanebestämmelserna rekommenderar att befintligt hus kan byggas ut åt väster för att inte beskära utsikten för bakomliggande bebyggelse. Detaljplanebestämmelserna är dock inte bindande. Byggrätten har inte heller begränsats i form av t ex punktprickad mark. Tillbyggnaden kommer att ske åt söder men utskottet för samhällsbyggnad gör bedömningen att utsikten inte begränsas för intilliggande bebyggelse, i någon riktning, i en sådan omfattning att det skulle kunna utgöra en betydande olägenhet. Grannarna har påtalat att insyn och även skymd vägsikt skulle kunna uppkomma. Vid besök på platsen har konstaterats att sikten för vägen inte kommer att påverkas och någon insyn till närliggande fastigheter som skulle innebära en betydande olägenhet bedöms inte heller uppkomma. Dagvatten från den nya byggnaden ska tas om hand inom den egna fastigheten så någon vattenavrinning som negativt påverkar närliggande fastigheter bedöms inte ske. Befintlig byggnads area har mätts upp till 170,19 m 2. Tillkommande yta är 79,54 m 2. Detta innebär att 249,73 m 2 av tillåtna 250 m 2 kommer att utnyttjas. Grannarna påtalar att inlämnade ritningar inte överensstämmer med verkligheten vad gäller den befintliga altanen. bedömer dock att ritningarna för de befintliga byggnaderna är tillräckliga för att kunna bedöma vilka ytor som är mätvärda. Dessa har kompletterats med kontrollmätningar på plats. Vad gäller ritningar för tillkommande byggnad har grannarna inte framfört några invändningar. Av grannarnas yttrande framgår också att kvalitén på de utsända ritningarna inte var tillfredsställande. På grund av detta tillhandahölls färgkopior i större format och yttrandetiden förlängdes. Grannarna har också efterfrågat en ny bygglovsansökan med ändrade ytangivelser. Ytorna har dock ändrats i mindre omfattning. Sökanden uppgav 85 m 2 i ansökan. Ytorna har därefter reviderats till 79,54 m 2 och någon ny ansökan har därför inte begärts in. Dock har reviderade ritningar inkommit. Enligt förvaltningslagens allmänna krav på handläggning av ärenden (FL 7 ) anges att varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Att begära in en ny ansökan på grund av att en uppgifts har ändrats i liten omfattning bedöms inte vara i linje med denna paragraf. Grannarna har dock informerats om de ändrade ytorna i det utskick som gjordes Ytorna finns även redovisade på de reviderade ritningarna. Sammantaget bedömer utskottet för samhällsbyggnad att de synpunkter som framförts inte kan utgöra skäl att vägra sökt bygglov. 29

30 3(3) Upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän utskottet för samhällsbyggnad lämnat ett startbesked (enligt PBL 10 kap. 3 ). Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas beslutet. Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän utskottet för samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om utskottet inte beslutar annat. s beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 ). Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. Hur man överklagar Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, Falun. Skrivelsen ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service, Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas. Beslutet skickas till Sökanden 30

31 1(3) 74 Dnr 2015/267 Ändrad användning av elevbostäder till lägenheter i flerbostadshus samt utvändig ändring; Västanvik 109:20 Beskrivning av ärendet Fastighet: Västanvik 109:20 Sökande: XXX För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd. Brandkåren tillstyrker bygglovet avseende ändring till bostadslägenheter för studenter, under förutsättning att byggherren i god tid före tekniskt samråd respektive byggstart redovisar en brandskyddsbeskrivning enligt Boverkets Byggregler BBR 21 kap. 5:12. Yttrandet bifogas protokollsutdraget. I BBR 3:513 står att vid omfattande ändringar av flerbostadshus i fler än två våningar, arbetslokaler och publika lokaler ska en tillgänglig och användbar hiss eller annan lyftanordning installeras, om sådan saknas. Sökanden har lämnat in en skrivelse där de vill göra ett avsteg från kravet på hiss. Skrivelsen bifogas protokollsutdraget. Avsteg från denna föreskrift får göras om det finns synnerliga skäl. Ett synnerligt skäl är att byggnaden idag används som elevrum och kommer att användas som elevboende efter åtgärden också, där eleverna skriver korttidskontrakt mellan augusti och juni. Det är endast de sex lägenheterna på andra våningen som inte kan nås utan hiss. Alla övriga 68 rum/lägenheter på anläggningen är idag tillgängliga och det finns även handikappanpassade rum. Det blir en väldigt fördyrande åtgärd att installera en hiss för de här sex lägenheterna. 31

32 2(3) Det är utskottet för samhällsbyggnad samlade bedömning efter besök på plats, att avsteg från hisskravet kan göras då synnerliga skäl föreligger. Beslutsunderlag Ansökan Ritning Situationsplan Skrivelse sökanden s beslut 1. Bevilja bygglov i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap Godkänna byggherrens förslag som kontrollansvarig: XXX 3. Avgift: kronor (faktura skickas separat). Motivering Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 30. Avsteg från hisskravet enligt BBR 3:513 kan göras eftersom det finns synnerliga skäl för det. Installation av hiss är väldigt fördyrande åtgärd och att övriga rum/lägenheter på anläggningen klarar tillgänglighetskrav. Upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän utskottet för samhällsbyggnad lämnat ett startbesked (enligt PBL 10 kap. 3 ). Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas beslutet. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 kap. 4. s beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 ). Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 32

33 3(3) Hur man överklagar Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, Falun. Skrivelsen ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service, Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas. Beslutet skickas till Sökanden 33

34 1(1) 75 Dnr 2015/44 Anmälan av fattade delegeringsbeslut Beskrivning av ärendet Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och bostadsanpassare: Byggärenden enligt plan- och bygglagen Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen Stadsarkitekt: Yttranden till Lantmäteriet och Länsstyrelsen enligt förvaltningslagen, fastighetsbildningslagen och ledningsrättslagen: Sektorschef, miljöchef, miljöinspektörer och alkoholhandläggare: Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen, miljöbalken och alkohollagen Räddningschef och brandmästare: Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden, brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser Trafikingenjör och trafikhandläggare: Lokala trafikföreskrifter, upplåtande av offentlig plats, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och transporttillstånd Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Godkänna redovisningen. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 34

35 1(2) 76 Dnr 2015/831 Stadigvarande tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker vid Leksands Golfrestaurang, Leksand Sammanfattning Tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker meddelas av den kommun där serveringsstället är beläget, enligt 8 kap 1 alkohollagen. Beskrivning av ärendet Leksands Pub & Bistro AB har hos utskottet för samhällsbyggnad ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för att stadigvarande varje säsong, perioden april till oktober, få servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Leksands Golfrestaurang, Vargnäs, Leksand. Ansökta serveringstider är mellan klockan till klockan Ansökan avser även uteservering. Beslutsunderlag Utredning daterad s beslut Under förutsättning att inget anmärkningsvärt framkommer i de remissvar som ej hunnit inkomma från Skatteverket och polismyndigheten 1. Bevilja Leksands Pub & Bistro AB org.nr stadigvarande säsongstillstånd för perioden april till oktober varje år för servering vid Leksands golfrestaurang, Vargnäs, Leksand. 2. Serveringen avser servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker till allmänheten. 35

36 2(2) 3. Serveringen får påbörjas tidigast klockan och avslutas senast klockan Serveringen avser även uteservering med samma serveringstider. 5. När uteserveringen används för servering av alkoholdrycker ska personal ha uppsikt över serveringen såväl ute som inne. 6. Tillståndet gäller från och med det datum alla remissvar inkommit och funnits vara utan anmärkning eller tillstyrkta från remissinstansen. Beslutet skickas till Leksands Pub & Bistro AB, Norsgatan 21, Leksand 36

Utskottet för samhällsbyggnad

Utskottet för samhällsbyggnad 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, kl 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson

Läs mer

Mats Stenmark (M), tjänstgörande ersättare för Bengt Park (KD) 157. Elisabet Ingels (C) Therese Lundqvist (C) Mats Stenmark (M), 150-156

Mats Stenmark (M), tjänstgörande ersättare för Bengt Park (KD) 157. Elisabet Ingels (C) Therese Lundqvist (C) Mats Stenmark (M), 150-156 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, 13:00-14:45 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson

Läs mer

Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson (BP)

Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, 13:00-16:15 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för samhällsbyggnad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för samhällsbyggnad 1(3) Plats och tid Plenisalen, 13.00-16.00 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Mats Backlund (C) Maths

Läs mer

Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson (BP) Bengt Park (KD)

Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson (BP) Bengt Park (KD) 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, 13:00-13:30, 13:40-15:30 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6)

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Armin von Hove (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Armin von Hove (M) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, klockan 8.30-9.30 ande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Armin von Hove (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Elisabet Ingels (C), tjänstgörande ersättare för Maths Bolmstam (KD)

Elisabet Ingels (C), tjänstgörande ersättare för Maths Bolmstam (KD) 1(1) Plats och tid Kommunhusets plenisal, 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Mats Backlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S) Sammanträdesdatum Sida 1/23 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-10-25 1(17) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.45, Smedjan, Nämndhuset Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll xxx-markerade. 3-5 Plats och tid 9.00 9.30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2016-02-10 Sekreterare

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-08-13, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-08-12 om du inte kan justera. 1 (8) Datum 2013-07-30 Ärende Bil. Beslutsförslag

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-05. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 5 maj 2015 kl 08.00-12.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-05. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 5 maj 2015 kl 08.00-12. 1 (38) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare som inte tjänstgör: Tjänstemän Övriga deltagande Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 5 maj 2015 kl 08.00-12.45 Lillemor Jonsson, S, ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:10 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum BYSJÖN, tisdagen den 26 februari 2013 kl. 13 30 15 00. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Anna Thuresson,

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-05 Innehållsförteckning Ärende 8 Yttrande gällande ansökan om hastighetsbegränsning vid Habo kyrkby, Habo kommun... 14 9 Internkontrollredovisning för byggnadsnämnden 2014...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2009-08-18 Diarienummer Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-16.35 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne

Läs mer

Tjänstemän Malin Bengtsson, planchef 60-63, 77 Anna Ograhn, stadsarkitekt Jonas Slars, byggchef Åke Sjöberg, sektorschef Lena Back, sekreterare

Tjänstemän Malin Bengtsson, planchef 60-63, 77 Anna Ograhn, stadsarkitekt Jonas Slars, byggchef Åke Sjöberg, sektorschef Lena Back, sekreterare 1(1) Plats och tid Kommunens plenisal, klockan 12.30-15.45 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C),1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Mats Backlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2015-06-25 Blad 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, rum Almen Information 09:00 10:45 Sammanträde 10:45 11:30 Lars Andreasson, (s), ordförande Magnus Svensson,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(42) Miljö- och byggnadsnämnden 2013-06-12. Kommunhuset - rum Volgsjön Onsdag den 12 juni 2013 kl. 09.00-11.

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(42) Miljö- och byggnadsnämnden 2013-06-12. Kommunhuset - rum Volgsjön Onsdag den 12 juni 2013 kl. 09.00-11. Protokoll 1(42) Plats och tid Kommunhuset - rum Volgsjön Onsdag den 12 juni 2013 kl. 09.00-11.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare: Lillemor Jonsson, S, ordf Mikael Danielsson, S Stig Ahlenius, S Jan

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(12) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.05 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Lars-Erik Jonsén (S) v.ordf. Anders Ehrling (C) Anna-Maja Roos (C) Lars Åkesson (C) Per Segerstéen

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-14 Innehållsförteckning Ärende 1 Reglemente för byggnadsnämnden och trafiknämnden... 2 2 Svar på remiss om motion angående bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-17 86 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 11.00-12:15 Beslutande Anders Harr (s),ordförande Dick Homström (s)

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M) Lena Svensson (S)

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M) Lena Svensson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 Beslutande Övriga Plats och tid för justering Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S)

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-03-04, kl 13.00. Ulla Björklund. Anna-Carin Rydstedt. Lassä Bröms

Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-03-04, kl 13.00. Ulla Björklund. Anna-Carin Rydstedt. Lassä Bröms 1-59 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Ulf Tholerus (C), 28-43, 45-52 Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Sven-Anders Söderberg (M)

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8) Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, kl 08.30-11.50, 13.00-13.45 Lena Martinsson (s) Siwert Hjalmarsson (m) Bengt Bivrin (mp) Övriga deltagare

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olof Persson,

Läs mer

Jävsnämnden 2015-03-12

Jävsnämnden 2015-03-12 Jävsnämnden 2015-03-12 Jn 1 Säter 7:1, Säter Uppsättning/utbyte av del av befintlig skylt/ljusanordning med programmerbar display... 2 Jn 2 Revidering av kalendarium 2015... 4 Jn 4 Redovisning av delegationsärenden...

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.45. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Benght Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) 54 64, 66 Berne

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 17-29 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 17-29 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(21) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-12.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Lars-Erik Jonsén (S) v ordf. Anders Ehrling (C) Anna-Maja Roos (C) Lars Åkesson (C) Per Segerstéen

Läs mer

Jan Wallin (M) ordförande Börje Lindvall (C) Ingvar Hagberg (S) Jan Johansson (S) Owe Thorssell (MP)

Jan Wallin (M) ordförande Börje Lindvall (C) Ingvar Hagberg (S) Jan Johansson (S) Owe Thorssell (MP) Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-20 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-15.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tjänstemän Jan Wallin (M) ordförande Börje Lindvall (C) Ingvar

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-11-17 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 17 november, kl 13.00-15.00. ande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare

Läs mer

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna.

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 94 BUDGET Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 95 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation nr 53

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2014-10-21 1 (31) Plats: Munkfors, kommunhuset Tid: Klockan 08.30 09.40 Avser : 70-88 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Ej tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Maria Norell (S), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för Samhällsutveckling

Kommunstyrelsens utskott för Samhällsutveckling 1 (13) Datum och tid: kl. 09.00-12:00 Plats Beslutande Junselerummet, Sollefteå kommunhus Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Guniris Jonasson Sekreterare närvarande Örjan Abrahamsson Chef Medborgarservice

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2010-09-14 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-14.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 12.00 Beslutande Johan Gustafsson(M), ordförande Tore Andersson (M) Birgit Åhlund (C) Bength Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2016-06-16 Plats och tid ande Övriga deltagare Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 Dan Avdic Karlsson (V), ordförande,

Läs mer