Våga se, våga fråga, våga agera; Utsatthet, konsekvenser och behov av stöd för barn som lever/levt med våld i sin familj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våga se, våga fråga, våga agera; Utsatthet, konsekvenser och behov av stöd för barn som lever/levt med våld i sin familj"

Transkript

1 Våld i nära rela,oner Våga se, våga fråga, våga agera; tsatthet, konsekvenser och behov av stöd för barn som lever/levt med våld i sin familj Anders Broberg Psykologiska Institutionen Göteborgs universitet IPV = Intimate Partner Violence Både kvinnor och män utsätts för IPV Studier som fokuserar på kon=likter redovisar att skillnaden mellan kvinnors och mäns utsatthet för relationsvåld är liten. MEN det tycks vara två olika typer av våld. Det våld som riktas mot kvinnor är oftare upprepat, tenderar dessutom att vara grövre och resulterar i =ler negativa konsekvenser för den som drabbas. BRÅ- rapport 2009:12 Barn som lever med IPV ppskattningsvis 5-10 % av barn i allmänhet i Sverige lever i familjer där det förekommer/ förekommit IPV. Det är alldeles för många IPV är dock inget normaltillstånd; 90 % av vanliga barnen lever, enligt tillgängliga uppgifter, INTE i sådana familjer. IPV förekommer ofta i samband med andra svårig- heter i familjen (missbruk, psykisk sjukdom, omsorgssvikt/bristande föräldraförmåga, kriminalitet) IPV är betydligt vanligare i risk- familjer och därmed också i familjer som har kontakt med Socialtjänst, BP och andra av samhällets hjälpinstanser Föräldrars våld Barns bekymmer Våld utifrån : nära vuxen à stöd och trygghet Enstaka våld Det är över nu. Våld mot primär omsorgsgivare = nära och ett hot i den miljö man borde få skydd och stöd i en miljö man inte kan undkomma svårt att tala med pappa och mamma om svårt att tala med andra om E" anknytningstrauma I våldssituationen förlorar barnet båda sina anknytningspersoner när det behöver dem som bäst Den ene föräldern är en hotfull angripare Den andre är fullt upptagen med att skydda sig själv Detta är ett anknytningstrauma, för de viktigaste personerna i barnets liv ska vara Större, Starkare, Klokare och Snälla Inte alltid en angripare och ett offer I en del familjer utsätts även barnet för direkt våld av den förälder som utövar våld mot den andre föräldern utsätts barnet för direkt våld av båda föräldrarna utövas våldet mellan föräldrarna av dem båda två 1

2 Våldet är inte det enda bekymret Våldet är ofta bara en aspekt av uppväxt- situationen, andra kan vara: Kaotisk situation med vanvård, försummelse Vårdnadstvist, i värsta fall med skyldighet att var annan helg bo hos den förälder man är rädd för eller vantrivs hos p gr a dennes våld, missbruk etc. Barn påverkas av de samlade svårigheterna snarare än av någon enskild Hur påverkas barn av våldet? Barnen lär sig att våld är ett framgångsrikt sätt att lösa kon=likter på. Barnen lär sig båda sidorna i kon=likten. Konsekvenser för barnens relationer till jämnåriga (mobbare/mobboffer) Framtida kärlekspartner (intimitet och kon=liktlösning) Konsekvenser för stresstålighet och fysisk & psykisk hälsa Konsekvenser för utvecklingen Ökad risk för Skolsvårigheter (lägre prestationsförmåga, försämrad koncentration & uppmärksamhet.) Sociala svårigheter (försämrad social kompetens; bristande empati; mobbning; svårigheter att förmedla sina tankar; kriminalitet och våld) Bristande framtidstro & förändrad världsupp- fattning (saker blir inte bättre & världen är en osäker och oförutsägbar plats) Torftigt kärleksliv (svårt med intimitet & njutning; risk för upprepning av våld) Konsekvenser för hälsan Ökad risk för Kroppslig ohälsa (bl a som konsekvens av kroniskt påslaget stresshanteringssystem) Posttraumatiska symtom (sömnsvårigheter; återupp- repade minnesbilder; förhöjd vaksamhet m.m) Allmän psykisk ohälsa (nedstämdhet, oro- ångest, utagerande problem) Missbruk(alkohol, droger men också skräck/spänning) MEN det drabbar långt ifrån alla A. Det =inns tigrinnor = mammor som klarar av att försvara sig och sina barn och ta sig ur den de- struktiva relationen vilket gör att Våldet upphör eller åtminstone minskar i omfattning Barnet lär sig av mammans styrka Barnets tillit till vuxenvärlden stärks B. Det =inns maskrosbarn Personliga egenskaper (god begåvning; robust temperament; sociabilitet) Någon utanför familjen som kunnat stötta (mor- /far- föräldrar; en granne; en lärare; en fritidsledare Stödinsatser i Sverige Rädda Barnen Arnell & Ekbom (1999) och han sparkade mamma där de beskrev individuella krissamtal för barn, s.k. Trappan- samtal Övriga särskilda hjälpinsatser Gruppsamtal för barn (byggd på metodik utvecklad för barn med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar; ofta grupper där barn med olika bakgrund blandades) Gruppsamtal för barn med mer specialiserad metodik (Bågen/Grinden, CAP- grupper (t. ex. Bojen), tväg) Parallella mammagrupper (som fokuserar på föräldraskap och följer barngruppernas teman) 2

3 Vad syftar stödet till? Minskat utanförskap och skamkänsla Större medvetenhet om våldet och dess mekanismer Bättre förmåga att skydda sig mot våld Minskade posttraumatiska symtom Minskad allmän psykisk ohälsa Ökad psykisk hälsa/välbe=innande Vad stödet syftar till är ofta oklart Vem riktar sig stödet till? Alla (eller bara barn som har en viss mängd problem) barn (i alla åldrar?) som lever i en familj där det förekom- mer våld (eller bara om våldet är riktat mot mamman) Förutsätter stödet att barnet inte längre lever med den som utsatt föräldern/ mamman för våld? Måste barnet (& föräldern?) prata svenska? Måste båda vårdnadshavarna (om gemensam vårdnad) godkänna att barnet får stöd? Vilka stödet riktar sig till är ofta oklart De flesta kommer inte till särskilda stödinsatser Skolan (lärare, skolsköterska, skolkurator) Kvinnojour IFO BP Familjerätten MEN de Rlesta kommer sannolikt ingens stans alls Slutsatser Barn som levt med IPV är en riskgrupp för utvecklingen av olika former av olycklig utveckling är heterogen, vissa har mycket stora bekym- mer, andra klarar sig förvånansvärt väl har fått en betydligt ökad uppmärksamhet och tillgång till stöd de senaste åren what works for whom, dvs. vilket stöd som ger bäst utbyte för olika barn är oklart mgänge Barn har lagstadgad rätt till umgänge med båda sina föräldrar Föräldrar har ingen absolut rätt till umgänge med sitt barn Barn har ingen absolut plikt att umgås med sin förälder 1. Barnets bästa Viktigt att skilja mellan vad som är bäst för barn i allmänhet och vad som är bäst för barn i synnerhet dvs. barn i riskfamiljer 2. Är blod tjockare än vatten? Anknytningen konstituerar den grundläggande relationen mellan barn och förälder. Anknytningens kvalitet beror på vilken typ av samspel/relation respektive förälder erbjudit barnet. 3

4 mgänge -- psykologiska aspekter Är man en bra förälder om man förgriper sig på barnets andre förälder? Är man en bra förälder om man inte tar på sig skulden för vad man utsatt den andre föräldern, OCH barnet för? Mammor som utsä"s för IPV Våld i en nära relation är ett anknytningstrauma, den som skulle vara den trygga famnen skapar skräck Mammor är mer utsatta än kvinnor i allmänhet efter- som mammans omvårdnadsförmåga påverkas av våldet Mammor med små barn är överrepresenterade som våldsoffer, vilket är särskilt allvarligt eftersom de små barnen behöver extra bra omvårdnadspersoner Den våldsutövande mannen är dessutom oftast pappa till barnen med alla de konsekvenser det får känslo- mässigt, socialt & juridiskt Att ha varit utsatt för våld i en nära relation kan påverka anknytningen i nästa kärleksrelation Kan vi minska de allvarliga nega,va konsekvenserna för barnen? Att underlätta för den utsatta föräldern att ta sig ur våldet Hur?? Att stärka boförälderns situation Juridiskt (vårdnad, umgänge, bouppdelning etc.) Polisiärt (skydd) Socialt (socialt nätverk) Psykologiskt (traumatisering, allmän psykisk ohälsa, skam, skuld, självbild etc.) I föräldrarollen (parenting ef=icacy) Att stärka barnet i enlighet med barnkonventionens 3 P Provision Protection Participation Slutsatser Våld i familjen är inget normalbeteende För att kunna ge barn och föräldrar rätt insat- ser måste vi våga se hur komplex bilden är: En eller =lera vuxna som utövar våld? Våld bara mellan de vuxna eller också direkt mot barnet? Annan form av omsorgssvikt? Andra allvarliga riskfaktorer i familjen (missbruk, PTSD eller annan psykisk sjukdom, kriminalitet, kaotiskt liv) Vårdnads/umgängessituationen Hur är barnets psykisk hälsa? Svarar insatsen (t. ex. pedagogisk barn & mammagrupp) mot allvaret i situationen Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma - Resultat från en nationell utvärdering Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Linnéa Almqvist, lf Axberg Åsa K Cater, Maria Eriksson, Anna Forssell, Karin Grip, Clara Iversen & lrika Sharifi, Rapport Göteborgs universitet (2011) ISBN Snart kommer uppföljaren Stöd till mammor som utsatts för våld av en manlig partner -- Resultat från en nationell utvärdering Karin Grip & Anders Broberg, Rapport Göteborgs universitet (2013) ISBN Hur bedömer man om barn är i behov av skydd? I: Vad så att säga =inns i ert arbete för att skydda barnen el- ler liksom vad ska man säga ja, minimera risken för nya övergrepp? R: Det är ju det här första samtalet tänker jag där man jamen hur är läget just nu sen är det ju jamen jag menar om barnen berättar någonting då tar vi ju in mamma kan vi ju ta in mamma igen och så =inns ju mamma ofta med som hämtar och lämnar så henne ser vi ju och kan och sen om det är socialtjänsten som har kommit hit med en familj så kan vi ju jamen är det här någonting ja, vad hon nu heter i socialtjänsten igen vi gör ju anmälningar också. (Stödperson) 4

5 Kartläggning - - Hur moaverar man frågor om våld? Man berättar att våld i familjen är något som de =lesta föräldrar och barn inte berättar spontant om, därför måste man fråga om det! Inom verksamheter som Familjerätt, IFO och BP är förekomsten av IPV tillräckligt vanlig (20 60 %) för att motivera att frågan ingår som rutin Erfarenheten talar för att i dessa verksamheter o fråga alla, snarare än på indikation o använda ett standardiserat tillvägagångssätt Kartläggning Hur administrerar man frågorna? Erfarenheten visar att det är en fördel om frågorna om våld kommer så tidigt som möjligt, innan det =inns anledning tro att man börjat få misstankar föräldern/föräldrarna litar på att frågorna ställs rutinmässigt till alla i samband med nybesök Sedan beror det förstås på om 1. den våldsutsatta föräldern kommer en- sam, enbart tillsammans med sitt barn eller om 2. båda föräldrarna kommer gemensamt RuAnen vid nybesök kan behöva ändras! Barns uppväxtsituation och psykiska ohälsa är intimt förknippad med familjesituationen. Familjen är, på gott och ont, barnets viktigaste uppväxtmiljö 1. Det =inns alltså goda skäl att skaffa sig en så bra bild som möjligt av hur familjen fungerar 2. För att underlätta detta är det bra att man i utredningsskedet inte bara ser familjemed- lemmarna tillsammans utan också var för sig tgångspunkter 1. I familjer där det förekommit våld är risken allvarligt förhöjd att det händer igen, och igen =ler i familjen drabbas av direkt våld 2. Många barn som levt med våld mot förälder, och våld direkt mot sig själva, har regelbundet umgänge med den våldsutövande föräldern 3. Vi kan sällan förutsäga vad som kommer att hända i mänskliga relationer; användning av instrument är alltså inget garanti för att hemskheter inte kommer att hända 4. MEN ju bättre beslutsunderlag behandlare och klient har, desto bättre blir förhoppningsvis beslutet Vad bör göras för barn som lever med våld i familjen? Alla barn behöver få sin situation giltiggjord, Många barn behöver få träffa andra i samma situation för att slippa känna sig unika En hel del barn behöver krisbearbetning Barn som utvecklat allvarlig psykisk ohälsa behöver specialiserad behandling ppdrag från Socialstyrelsen att under utveckla och pröva: Metoder för strukturerade risk-/skyddsbedömningar En insatstrappa Stödinsatser som i utländska studier visat sig ha goda effekter För barn som utsatts för våld i sin familj I ett samarbete mellan Göteborgs, Karlstads, Örebro och Mälardalens universitet/högskola 5

6 1. Metoder för strukturerade risk-/ skyddsbedömningar Anders Broberg (projektledare) G Ole Hultmann G Maria Eriksson MDH Clara Iversen lf Axberg G & Fo Väst/GR 2. Insatstrappa (förbättrad samverkan mellan aktörer på olika nivåer t ex BP & IFO) Karin Grip (projektledare) G & m lf Axberg Kjerstin Almqvist Ka 3. Stödinsatser (Kid s Club; Project Support; TF-KBT; Child Parent Psychotherapy (CPP)) Kjerstin Almqvist (projektledare) Ka Åsa K Cater (Ör) (bitr. projektledare ansvarig Kid s Club) Petta Apell (Ka) Helena Draxler (Ka) Karin Grip lf Axberg Risk-/skyddsbedömningar 1. Kartlägga om våld mellan föräldrar eller våld direkt mot barnet förekommit (enligt boendeförälder) 1. PVAS + basdataformulär rörande vissa bakgrundsuppgifter 2. Fastställa hur allvarligt våld som förekommit och när i tiden (enligt boendeförälder) 1. CTS-B & VMB 3. Risk-/skyddsbedömning om uppgifterna indikerar att det förekommit fysiskt våld under det senaste året 1. Intervju med boendeförälder + frågeformulär 2. Intervju + frågeformulär med barn i åldern 9 17 år 3. Intervju + frågeformulär med barn i åldern 5 8 år 1. Våren 2013 prövar vi de instrument vi utvecklat inom ett begränsat antal olika verksamheter (IFO; BP; Socialtjänstanknutna verks.) 2. Sommaren 2013 reviderar vi instrumenten baserat på vårens erfarenheter 3. Hösten 2013 Våren 2014 prövar vi instrumenten i ett antal nya verksamheter 4. Hösten 2014 utvärderar vi och sammanställer resultaten Vill ni vara med? Kontakta mig! Vad ska bedömas? 1. Hur stor risken är för att föräldern eller något av barnen blir utsatt för våld igen, och hur grovt våld föräldern/ barnen riskerar att bli utsatta för. 2. Vilken typ/vilka typer av våld har barnet utsatts för 3. Vilka möjligheter föräldern/barnet har att förhindra att våldet uppstår/utvecklas till verkligt allvarligt våld. 4. Vilka möjligheter föräldern/barnet har att skydda sig, få hjälp eller rädda sig ur situationen om hon/han blir utsatt för våld igen. 5. Hur mycket den upplevda risken för förnyat våld präglar barnets liv, t ex. om det gäller ett barn som har regelbundet umgänge med en förälder som varit våldsam tidigare. 6

7 Risk barnet grundläggande uppgijer Vem/vilka har utsatt vem/vilka för våld? Vilken/vilka typer av våld har olika familje- medlemmar utsatts för? Vem/vilka bor barnet tillsammans med? Vilken typ av umgänge har barnet med den/ dem som utövar våld? Hur frekvent är umgänget? Hur lång tid i sträck tillbringar barnet hos X? Fler uppgijer Vad vet man om X bostadsituation? Vad vet man om X alkohol- /drogvanor? Vad vet man om X umgängeskrets? Har X tidigare utsatt detta eller andra barn för våld eller övergrepp Hur upplever barnet det att umgås med X? Hur trygg känner sig barnet hos X? Om otrygg: Vet X om att barnet känner sig otrygg hos X? Hur hanterar X den kunskapen? Har det hänt något allvarligt/obehagligt när barnet varit hos X? Vad är det värsta som hänt hos X Skydd för barnet vad behöver vi veta? 1. Hur gammalt är barnet? 2. Vilken kontakt har barnet med X (= den våldsutövande vuxne)? Typ av kontakt Kontaktfrekvens 3. Har barnet egen mobiltelefon, med nödnummer som kortnummer? 4. Vet barnet vad hon/han kan göra om det händer något otäckt hos X? 5. Har hon/han praktiserat den kunskapen? 6. Hur skulle barnet självt helst vilja ha kontakten med X? 7

2013-10-28. Barn i familjer med våld. Konsekvenser. Våga fråga. Anmäld misshandel mot kvinnor 2007 (BRÅRapport 2008:23) Förekomst

2013-10-28. Barn i familjer med våld. Konsekvenser. Våga fråga. Anmäld misshandel mot kvinnor 2007 (BRÅRapport 2008:23) Förekomst Barn i familjer med våld Anmäld misshandel mot kvinnor 2007 (BRÅRapport 2008:23) Utomhus av obekant 15% Inomhus av obekant 10% Nationell konferens Barn som Anhöriga Uppsala 14-15 oktober 2013 Ulf Axberg

Läs mer

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma Resultat från en nationell utvärdering Anders Broberg, Linnéa Almqvist, Ulf Axberg & Karin Grip, Göteborgs universitet Kjerstin Almqvist & Ulrika Sharifi, Karlstads

Läs mer

Stöd till barn som upplevt våld mot mamma

Stöd till barn som upplevt våld mot mamma Stöd till barn som upplevt våld mot mamma Preliminära resultat från en nationell utvärdering Anders Broberg, Linnéa Almqvist, Ulf Axberg, Göteborgs universitet Kjerstin Almqvist, Karlstads universitet

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009

Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009 Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009 Anders Broberg & Linnéa Almqvist i samarbete med Kjerstin Almqvist, Ulf Axberg, Åsa Källström

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

Våld i nära relation. Handlingsplan

Våld i nära relation. Handlingsplan Våld i nära relation Handlingsplan Förord I Sverige drabbas dagligen mellan 200 och 300 kvinnor av våld utfört av en man de har eller har haft en nära relation med, i flera fall finns det barn som bevittnar

Läs mer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer Ljusdals Kommun Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer ljusdal.se Förord Socialtjänstens lagstadgade ansvar Socialtjänstlagen Våld

Läs mer

9. KOMMUNERNAS ANSVAR

9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9.1 Målsättningen för Socialtjänstens insatser för kvinnofrid är att: Förebygga våld mot kvinnor och unga flickor. Verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förebygga att unga

Läs mer

Garantinivå Vad menar vi med det?

Garantinivå Vad menar vi med det? Garantinivå Vad menar vi med det? Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER Yrkesgemensam Handbok Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad 2007 Reviderad 2011 YRKESGEMENSAM HANDBOK Denna handbok vänder sig till dig som i ditt arbete eller i din organisation möter kvinnor,

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen När mamma blir slagen Att hjälpa barn som levt med våld i familjen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Detta borde alla veta om Rädda Barnen 107 88 Stockholm Tel: 08-698 90 00 Fax:

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 Förord Ungdomsstyrelsen fick under 2007 ett regeringsuppdrag att under 2007 och 2008 genomföra utbildningar

Läs mer

Bearbetning, återupprättelse, framtidstro?

Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Utvärdering av Ersta Fristads grupper för misshandlade och hotade kvinnor Maria Eriksson & Gunilla Dahlkild-Öhman Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Bearbetning,

Läs mer

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid - våld i nära relation 2013 2020 Reviderad och antagen av kommunstyrelsen 2013-02-26, 26 Postadress Besöksadress

Läs mer

Inledning 1. Bakgrund 8. Barnens relationer 2. Metod 9. Slutsatser och diskussion 3. Mammornas bakgrund

Inledning 1. Bakgrund 8. Barnens relationer 2. Metod 9. Slutsatser och diskussion 3. Mammornas bakgrund Tack! Till alla barn och mammor som modigt har delat med sig av sitt liv och sina tankar för att det ska hjälpa andra i en liknande situation att få bättre stöd och förståelse. Till all personal och frivilliga

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Blånader och silverhår Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Socialkontorets riktlinjer för våld i nära relationer

Socialkontorets riktlinjer för våld i nära relationer Socialkontorets riktlinjer för våld i nära relationer Socialnämnden 2009-12-02 Reviderad 2014-03-20 Reviderad 2015-03-05 1 1 INLEDNING... 6 1.1 Syfte... 6 2. OMVÄRLDSANALYS... 7 2.1 Bakgrund... 7 2.2 Definition...

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna

Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna Uppsala "KOMMUN INLEDNING OMFATTNING BEGREPP OCH DEFINITIONER Våld Brottsofferparagrafen SoL Kap. 5 11 Närstående Normaliseringsprocessen

Läs mer