Aktiva åtgärder och positiv särbehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiva åtgärder och positiv särbehandling"

Transkript

1 JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anneli Herre Aktiva åtgärder och positiv särbehandling En belysning av den svenska och EG-rättsliga diskrimineringslagstiftningen rörande jämställdhets- och mångfaldsfrämjande åtgärder. Examensarbete 20 poäng Handledare Ann Numhauser-Henning Arbetsrätt Vt-2002

2 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 3 FÖRKORTNINGAR 4 1 INLEDNING Syfte och avgränsningar Frågeställningar Disposition Metod och material 10 2 SÄRBEHANDLINGENS GRÄNSER 11 3 DISKRIMINERINGSBEGREPPET 14 4 EG-RÄTTSLIG DISKRIMINERINGSLAGSTIFTNING Bakgrund Allmänt kring frågan om EG-rättens företräde Primärrätt Allmänt Reglering på anti-diskrimineringsområdet Sekundärrätt Allmänt Allmänt om direkt effekt Direktiv på anti-diskrimineringsområdet Likabehandling Bevisbörda Lika lön Ras eller etniskt ursprung Positiv särbehandling 23 5 SVERIGES DISKRIMINERINGSLAGSTIFTNING Bakgrund Grundlagen Arbetsrätt Diskrimineringsförbuden 28

3 Direkt diskriminering Indirekt diskriminering Aktiva åtgärder Straffrätt 32 6 BEGREPPEN AKTIVA ÅTGÄRDER, POSITIV SÄRBEHANDLING SAMT KVOTERING EG-rättslig praxis på området för positiv särbehandling 36 7 SLUTORD 40 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 43 RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 46

4 Sammanfattning I både svensk rätt och EG-rätt är utgångspunkten att all negativ särbehandling, såväl saklig som osaklig, vilken har samband med t.ex. kön eller etnisk tillhörighet är att betrakta som könsdiskriminering respektive etnisk diskriminering. I dessa båda rättssystem finns dock utrymme för tillåtna undantag. 1 I Lerwalls avhandling 2 behandlas undantagen på området för jämställdhet mellan könen, men enligt min tolkning torde det sagda till stora delar även kunna gälla negativ särbehandling i samband med etnisk tillhörighet. Bakgrunden för såväl diskrimineringsförbud som aktiva åtgärder och positiv särbehandling står att finna i målsättningen att betrakta människor som jämlikar när det gäller rätten att få leva värdiga liv. En sådan målsättning finns bl.a uttryckt i regeringsformen och i dokument som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. I RF 1:2 står det att den offentliga makten bör utformas så att alla människors värdighet och lika värde erkänns, att män och kvinnor åtnjuter lika rättigheter, att den enskildes frihet, privat- och familjeliv skyddas samt att envars ekonomiska, sociala och kulturella välfärd främjas. Vidare reglering angående grundläggande fri- och rättigheter finns i RF 2 kap., men dessa målsättningsstadganden skyddar dock bara den enskilde gentemot det allmänna. Jämställdhets- och mångfaldsarbete i arbetslivet handlar alltså i första hand om alla människors lika värde och rättigheter. Men detta arbete motiveras också av hänsyn till samhällsekonomin. Ett tillvaratagande av alla människors förmåga och kunskaper i arbetslivet är således avgörande både ur en social rättvisesyn och för den ekonomiska tillväxten både nationellt och inom gemenskapen. Regleringen inom EG-rätten rörande anti-diskriminering är mer rigorös än den svenska rätten och utgör en egen rättsordning av självständig betydelse. Denna gemenskapslagstiftning är dock sedan 1995 att betrakta som svensk gällande rätt. Uppsatsen handlar i huvudsak om att genomföra en studie rörande dessa båda rättsordningars förenlighet med varandra. Förutom jämställdhetslagen 3 finns det i svensk rätt sedan 1 maj 1999 ytterligare tre diskrimineringslagar: lagen om åtgärder mot etnisk 1 I folkrätten är det endast osaklig särbehandling på grund av kön som utgör könsdiskriminering och således är det endast saklig särbehandling som är tillåten. Skillnaden i dessa synsätt är dock bara skenbar och resultatet blir detsamma, d.v.s. att viss särbehandling är tillåten. 2 Lerwall, Lotta, Könsdiskriminering en analys av nationell och internationell rätt, akademisk avhandling, Uppsala 2001, Justus förlag. 3 Jämställdhetslagen (1991:433). 1

5 diskriminering i arbetslivet 4, lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder 5 och lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning 6. Lagstiftningen gäller för alla arbetsgivare: såväl privata som offentliga och oavsett företagets eller verksamhetens storlek. Det är framförallt jämställdhetslagen och lagen mot etnisk diskriminering som behandlas här. Helt nyligen har det också tillkommit en lag om likabehandling i högskolan 7 Utvecklingen mot ökad jämställdhet går dock i praktiken, både nationellt och internationellt, mycket långsamt och mångfalden skapar många gånger större motsättningar och ökad segregation i samhället än tvärtom. I detta perspektiv är diskussionen angående skilda åtgärder för att främja jämställdheten och mångfalden ytterligt väsentlig, d.v.s. i vilken utsträckning lagstiftning om och tillämpning av aktiva åtgärder och positiv särbehandling är nödvändiga och därmed tillåtna. I detta avseende har det nyligen tillsatts en kommitté som har att utreda dessa frågor i enlighet med EG-rätten, men såvitt jag förstår övervägs det även om den svenska rätten kan gå ett steg längre. 4 Lag (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. 5 Lag (1999:132) om diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder. 6 Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. 7 Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan. 2

6 Förord Under arbetet med detta examensarbete har professor Ann Numhauser- Henning varit min handledare. Jag tackar henne för det stöd och tålamod hon har bidragit med. Jag vill även tacka mina kurskamrater och lärare på juristlinjen som gjort studietiden inspirerande och utvecklande. Till mina vänner och min mamma, Berith Herre, riktar jag också ett stort tack för deras stöd och uppmuntran, vilket har gjort det praktiskt möjligt för mig att genomföra utbildningen. Sist, men inte minst, går många varma tankar till min kära dotter, Sandra, som trots en del strapatser och åtstramningar visat mig stor hänsyn under åren som gått. Min devis har under studietiden varit: Koncentrera dig på målet, innan du vet ordet av är du där. Detta har varit en kamp, men en kamp jag nu kan titta tillbaka på med stolthet. Helsingborg i april 2002 Anneli Herre 3

7 Förkortningar AD AU BrB DO EU ILO JämO LAS MBL N Prop. SAO SOU Arbetsdomstolen Arbetsmarknadsutskottets betänkanden Brottsbalken Diskrimineringsombudsmannen Europeiska unionen International Labour Organisation Jämställdhetsombudsmannen Lagen om anställningsskydd Medbestämmandelagen Näringsdepartementet Proposition Svenska Akademiens Ordlista Statens offentliga utredningar 4

8 1 Inledning Målsättningen med mångfald och den jämställdhetspolitik som förs i samhället och på arbetsmarknaden idag är att människors särdrag skall respekteras och bejakas för att på så sätt kunna tillskapa lika möjligheter för alla individer. I de ständigt pågående politiska diskussionerna, såväl inhemska som internationella, angående diskriminering har mänskliga rättigheter med åren fått en alltmer framskjuten position. Diskrimineringslagstiftning syftar alltså till att värna principen om alla människors lika värde och deras rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. Det finns alltid i ett samhälle som vårt åskådningar och fördomar om att mångfald är ett problem i sig, där en del människor sammankopplar mångkulturalism med konflikter och samhällsupplösning. För andra däremot kan mångfald representera något dynamiskt och berikande som i förlängningen innebär att samhället blomstrar och utvecklas. Attitydförändringar kan åstadkommas på arbetsplatserna (likväl som i samhället i övrigt) genom att idka ett målmedvetet mångfaldsarbete för att motverka snedrekryteringar och andra arbetsrelaterade diskrimineringshandlingar. Detta är ett sätt att skapa lika förutsättningar för alla oavsett grupp- eller könstillhörighet. Rekryteringsproblematiken är också av det primära slaget när det gäller lagstiftningen och är en fråga om hur man ska kunna förbättra snedvridna förhållanden bland olika marginaliserade grupper som har svårt att etablera och hävda sig på arbetsmarknaden. Detta ställer naturligtvis höga krav på vår rättsordning, inom vilken bl.a. myndigheter och olika organisationer har att verka, för att vi ska kunna fortsätta att betrakta oss som en fungerande rättsstat. Ett sätt att främja jämställdheten och mångfalden i arbetslivet är att införa lagstiftning som tillåter tillämpningen av aktiva åtgärder och positiv särbehandling. Positiv särbehandling diskuteras framför allt när det gäller kvinnor och grupper med viss etnisk tillhörighet och Sverige har av tradition haft en förhållandevis negativ inställning till positiv särbehandling i form av kvotering. Kvotering har således aldrig fått något vidare genomslag på den svenska arbetsmarknaden. Ett undantag är regeringens ministerposter vars mål har varit varannan damernas, d.v.s. ett tillsättande av kvinnor tills en representation av 40 procent nåtts, samt även lagstiftningen rörande Thamprofessurerna som innebar att en person av underrepresenterat kön skulle tillsättas om förutsättningarna för det var uppnådda. Regeringen är dock i sin helhet emot etnisk kvotering på arbetsmarknaden Artikel av Mona Sahlin Det är dags för förändring! 5

9 Det engelska begreppet för positiv särbehandling dök för första gången upp i USA på 1960-talet i den amerikanska rättighetslagstiftningen, som på den tiden mest rörde sig om just ras- och jämlikhetsfrågor. Syftet bakom åtgärderna var att göra olika grupper mer delaktiga i arbetslivet antingen genom att tillskapa olika grupper lika möjlighet till arbete eller att uppnå lika resultat. 9 Åsard mfl. indelar begreppet i en stark och en svag form där den starkare formen anses omfatta de åtgärder som ger en person av ett visst kön en fördel av något slag, t.ex. förtur till anställning. Den svagare formen av positiv särbehandling anses omfatta aktiva åtgärder i jämställdhetslagens tappning och förklaras därmed inte innebära att någon ges förtur på grund av kön. Här är det på sin plats att notera att Lerwall vänder sig mot Åsards och Runbloms användning av begreppet affirmative action (aktiva åtgärder) som hon menar inte är ömsesidigt utbytbart mot termen positiv särbehandling. 10 Lerwall poängterar att positiv särbehandling är en form av aktiva åtgärder och av både svenska förarbeten och EG-rätten framgår att positiv särbehandling innebär att någon får företräde/förtur/fördelar som skulle anses utgöra (otillåten) diskriminering, om den inte hade bedömts vara saklig. Hon tillägger vidare i en fotnot att Åsards mfl. uttalanden visserligen handlar om etnisk diskriminering, men att man inte bör ge begreppet olika innebörd beroende på om det rör köns- eller etnisk tillhörighet. I USA använder man sig av etnisk kvotering på vissa områden, t.ex vid tillsättandet av utbildningsplatser. Detta betraktas i amerikansk rätt vara en mycket kontroversiell form av positiv särbehandling, som innebär att en grupp tilldelas en bestämd kvot av platserna eller att man i vart fall betraktar en viss etnisk tillhörighet som en positiv faktor för erhållandet av ett plats. 11 Debatten i USA för eller emot positiv särbehandling är mycket omfattande och har pågått sedan tidigt 1960-tal. Förespråkarna menar att man kan se positiva särbehandlingsprogram som en kraftåtgärd för att komma tillrätta med allvarliga sociala problem. Skeptikerna anser däremot att detta utgör ett avsteg från en rättvis välfärdspolitik. Åsard mfl. anser att Sverige har ett särskilt motstånd mot sådana starka säråtgärder på grund av att vår välfärdspolitik är att betrakta som mer generell, d.v.s. den gäller i princip alla efter någorlunda enhetliga normer, till skillnad från USA som har en selektiv välfärdspolitik. 12 De menar vidare att den svenska debatten ställer positiv särbehandling i motsatsförhållande till likabehandling och således ser det som ett brott mot jämställdhetsideologin. Att så inte nödvändigtvis är fallet kommer uppsatsen förhoppningsvis i det följande att visa. 9 Åsard, Erik, Runblom, Harald (Red), Positiv särbehandling i Sverige och USA, Stockholm Lerwall, Lena, s Åsard, Erik, mfl., a.a., Blanck, Dag, Hur har positiv särbehandling fungerat i USA, s. 69 ff. 12 Åsard, Erik, mfl., a.a. Borevi, Karin, Positiv särbehandling och invandrarpolitik i Sverige, s. 128 ff. 6

10 En av den svenska välfärdspolitikens generella målsättningar och syftet med diskrimineringslagstiftningen är just att skapa jämlika förutsättningar, särskilt sociala och ekonomiska, för alla medborgare, vilket enligt mitt förmenande mycket väl sammanfaller med motivet för att tillämpa positiv särbehandling. 1.1 Syfte och avgränsningar Idag styrs inte den nationella rättsutvecklingen i Europas länder enbart av inhemska händelser. EG-rätten påverkar i allra högsta grad. Härmed har vi även att beakta relevanta direktiv som har till syfte att främja jämställdheten samt det EG-rättsliga anti-diskrimineringspaket som trädde ikraft år 2000, vilket inte endast är begränsat till arbetslivet och som till skillnad från den svenska rätten även omfattar skydd mot t.ex. etnisk diskriminering på området för utbildning och inom socialförsäkringen. Detta lägger ytterligare en dimension till vår egen nationella rätt. Min avsikt är att utifrån två perspektiv försöka belysa rådande rättsläge angående tillåten särbehandling, dels inom området för jämställdhetsfrämjande åtgärder och dels sådana åtgärder i ett mångfaldsperspektiv, i såväl svensk rätt som EG-rätt. Jag inriktar mig alltså huvudsakligen på bestämmelserna rörande köns- och etnisk diskriminering dels på grund av att det framförallt är inom dessa regelverk som aktiva åtgärder aktualiserats, dels är det främst inom dessa områden som möjligheten att tillämpa positiv särbehandling är uppe för diskussion. Här skall dock poängteras att jämställdhetsområdet blir det område som i uppsatsen framträder mest beroende på bristande tillgång på doktrin och praxis inom området för etnisk diskriminering. Jag avser att redogöra för den svenska rätten i ett EG-perspektiv och folkrätten lämnar jag därmed därhän i detta arbete, mycket på grund av utrymmesskäl och i förvissningen om att Sverige har ratificerat de folkrättsliga konventionerna och således har staterna en förpliktelse att efterleva dem och förverkliga deras syfte. 13 Detta kan härledas ur den folkrättsliga principen om pacta sunt servanda avtal skall hållas. Vidare avser jag inte att göra någon mer ingående deskriptiv beskrivning av diskrimineringslagarna utan dessa redovisas endast övergripande och där det kan ses som nödvändigt. Arbetslivet är ett av de områden där målet om mångfald är särskilt uppmärksammat och som anses behöva spegla det nutida mångkulturella samhällslivet i stort och jag avser att hålla mig inom detta område bl.a. på grund av att det i svensk lag inte finns några generella bestämmelser utanför 13 Wienkonventionen om traktaträtten, artikel 26. 7

11 arbetslivets domäner. Det finns dock vissa målsättningsstadganden i 8

12 grundlagen och ett begränsat antal bestämmelser i brottsbalken som tar sikte på diskriminering som jag helt kort kommer att beröra, samt en helt nyligen tillkommen lag 14 om likabehandling av studenter i högskolan. Viss diskussion kommer på grund härav slutligen att föras kring behovet av att den svenska regleringen angående likabehandling eventuellt även bör omfatta en mer generell lagstiftning på området för yrkesutbildning, vilket alltså även omfattar utbildning på gymnasienivå. Jag tar också upp och belyser aktuell reglering inom högskoleförordningen som uttryckligen stadgar om positiv särbehandling vid tjänstetillsättningar och de s.k. Thamprofessurerna då dessa har varit aktuella för EG-domstolens förhandsavgörande i frågan. 1.2 Frågeställningar Min ambition med detta arbete är alltså att försöka belysa utrymmet för aktiva åtgärder respektive positiv särbehandling och eventuella skillnader mellan EG rättens synsätt och utformningen av nationell rätt. Vidare ställer jag mig frågan hur man mer konkret kan gå tillväga för att förbättra de olika gruppernas delaktighet i arbetslivet och om lagstiftning är den väg som på ett tillfredställande sätt kan förändra uppenbarligen existerande stereotypa fördomar och rigida tillhörighetsföreställningar? 1.3 Disposition Kap.2 inleder med en allmän orientering kring frågan om den positiva särbehandlingens rimlighet i förhållande till olika gruppers utsatthet i samhället. Kap.3 handlar om att få ett någorlunda grepp om diskrimineringsbegreppet, trots att detta inte låter sig göras så lätt. Anledningen är att försöka visa på termens komplexitet. Kap.4 behandlar för uppsatsen relevanta artiklar i EU-fördraget, EG-rättens företräde, och direktivens eventuellt direkta effekt, men handlar i huvudsak om antidiskrimineringslagstiftningen inom EG-rätten och dess vidhängande rättspraxis. I kap.5 tas Sveriges lagstiftning och relativt knapphändiga praxis på området upp till belysning. Begreppen aktiva åtgärder och positiv särbehandling samt den EG-rättsliga domstolspraxis som i anslutning till dem är aktuell behandlas i kap.6. I detta avsnitt har Lotta Lerwalls 14 Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, som trädde ikraft den 1 mars

13 avhandling 15 angående könsdiskriminering varit särskilt betydelsefull. Slutligen så knyts säcken ihop i kap.7 och uppsatsen avslutas med en sammanfattande kommentar av studiens resultat. Observeras bör att gällande rätt på området för etnisk diskriminering är långt ifrån klar då det för närvarande inte finns någon praxis, varför analys och eventuella slutsatser bör betraktas mot denna bakgrund. 1.4 Metod och material Den sedvanliga juridiska metod jag använt mig av är att studera nationella och EG-rättsliga källor såsom lagtext, praxis, förarbeten och doktrin på området för (i huvudsak) diskriminering p.g.a. kön- och etnisk tillhörighet. Metoden har varit att försöka studera den svenska regleringen i ljuset av gemenskapens direktiv för att därmed undersöka om våra nationella bestämmelser innehåller några brister när det gäller direktivens implementering. 15 Lerwall, Lotta, a.a. särskilt kapitel 9. 10

14 2 Särbehandlingens gränser Det är väsentligt att utröna vilken typ av diskriminering som en grupp utsätts för i syfte att bedöma rimligheten av en positiv särbehandling. 16 Den positiva särbehandlingen kanske bara är rimlig för att motverka vissa former av diskriminering, och för vissa grupper. Här kan man åtminstone skilja på fyra typer av diskriminering; 1. ojämlikhet i grundläggande rättigheter, t.ex. rättigheter inför domstol, 2. svårigheter att erhålla primära nyttigheter som hälsovård, studieplatser, arbeten och politiskt inflytande, 3. nedlåtande attityder från en dominerande grupp i samhället, 4. svårigheter med att underhålla sin egen kultur. Dessa olika typer av diskriminering är i flera fall kopplade till varandra. En grupp som är utsatt för diskriminering i form av nedlåtande attityder löper också en risk att diskrimineras i de andra avseendena. Lagstiftning om positiv särbehandling är främst relevant för att direkt motverka svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden och för att olika grupper ska kunna bevara sin kultur. Men indirekt kan även sådan lagstiftning syfta till att motverka diskriminering som baserar sig på nedlåtande tillhörighetsföreställningar och negativa attityder. Vad den positiva särbehandlingen primärt fokuserar på är att fördela väl avgränsade nyttigheter som arbeten och utbildningsplatser på ett sätt som befrämjar eftersatta gruppers intressen. Den positiva särbehandlingen ska vara tillfällig till sin natur och ha som mål att hjälpa en bestämd grupp. Men det förekommer även vissa mer permanenta särbestämmelser som t.ex. kan ha till syfte att bevara en sårbar minoritetskultur, så är fallet t.ex. med vår egen urbefolkning - samerna. Motverkandet av diskriminering inom arbetslivet och i samhället i form av nedlåtande attitydyttringar kan ibland motivera en generell positiv särbehandling för en grupp fastän vissa av medlemmarna inte har något större behov av olika sociala åtgärder eller annan hjälp i form av ekonomiskt stöd. En del av grupperna har drabbats av diskriminering i samtliga fyra betydelserna genom historien, t.ex i USA där den svarta befolkningen har utsatts för en bred diskriminering under en lång period i landets historia. Vissa grupper är dock diskriminerade i endast någon eller några av betydelserna. De homosexuella är ett exempel på en grupp som har medlemmar från alla socialklasser i samhället. Gruppen är således ej generellt diskriminerad på 16 Roth, Hans Ingvar, Mångfaldens gränser, s.110 ff. 11

15 arbetsmarknaden. Men att vara öppet homosexuell kan dock innebära att en individ löper risk att diskrimineras även på detta område. Den homofobiska majoritetskulturen har inneburit att många homosexuella har valt att dölja sin sexuella läggning eller livsstil för att inte diskrimineras när det gäller att få arbete eller politiskt inflytande. Är då homosexuella diskriminerade när det gäller grundläggande rättigheter? En brännande fråga är om de homosexuella paren skall ha exakt samma äktenskapsbegrepp som de heterosexuella för att inte anses vara diskriminerade. Partnerskapslagen 17 innebär en liberalare inställning till homosexuella relationer än tidigare. Partnerskap ger samma rättigheter som äktenskap när det gäller ömsesidig försörjningsplikt, bouppdelning och inbördes arvsrätt. Homosexuella förbindelser jämställs däremot inte med heterosexuella ifråga om rätten till adoption, insemination och regler om gemensam vårdnad. Denna fråga har dock debatterats länge och en liberalare inställning röstades nyligen igenom i riksdagen. En utgångspunkt i debatten har varit att lika respekt inte nödvändigtvis behöver innebära lika behandling i alla frågor. Människor har skilda förutsättningar vilket kan innebära olika former av inskränkningar. Den kritiska frågan är om bestämmelserna för homosexuella par är moraliskt legitima. Är det t.ex. moraliskt acceptabelt att homosexuella par inte äger rätt att adoptera? En central etisk frågeställning i detta sammanhang är vilken familjeform som bäst tjänar barnens behov och intressen. Hur påverkas barn av att växa upp med föräldrar av samma kön? Kvinnor har under långa tidsperioder utsatts för diskriminering i flera olika betydelser. I vår tid kämpar kvinnor för att inte bli utsatta för kränkande framställningar, d.v.s. diskriminering på grund av nedlåtande attitydföreställningar. Här har man bl.a. inriktat sig på hur kvinnan skildras i reklambilder och i pornografi. Kvinnor strävar sedan långt tillbaka även efter att förhindra diskriminering i arbetslivet. Kvinnornas möjligheter att erhålla kvalificerade arbeten inom centrala verksamhetsområden har under lika lång tid varit begränsade i flera länder. Förespråkarna av en positiv särbehandling menar att särbehandlingen skall stimulera kvinnor till att söka kvalificerade utbildningsplatser och arbeten. Det är dock problematiskt att säga att kvinnor kämpar för att behålla en speciell kvinnokultur. Kvinnor är inte någon sårbar grupp på samma sätt som en ursprungsbefolkning. Den s.k. kvinnokulturen är dessutom en kultur som framförallt har påverkats av mannens dominansförhållande till kvinnan på grund av att vi har ett samhälle av patriarkalisk karaktär med traditionsbundna könsroller. Vad kvinnor istället strävar efter är att bli respekterade som självständiga individer med centrala behov och intressen samt en eftersträvan att bli belönade efter samma måttståck som männen då det rör sig om likvärdigt arbete. Att stödja sårbara kulturer genom positiva särbehandlingsåtgärder har till syfte att hjälpa upp en sårbar kultur genom vissa särbestämmelser såsom t.ex. språkrättigheter och speciella rättigheter till ett landområde. Man kan 17 Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap. 12

16 t.ex. utfärda särbestämmelser för medlemmar av olika ursprungsbefolkningar i ett samhälle vilket har skett för samebefolkningen i Sverige som har erhållit en positiv särbehandling ifråga om bl.a rätten till renskötsel i fjällområden. En annan grupprättighet är att en minoritet tillerkänns vissa politiska rättigheter. En grupp kan erhålla en viss kvot av platser i en politisk församling. Man har också gett ett visst utrymme för speciella rådgivande organ såsom t.ex. Sametinget, vilken ska representera samerna i väsentliga frågor. En ursprungsbefolkning skiljer sig dock från andra etniska grupper genom att gruppen har en lång historia i ett land. Den kan med rätta hävda att den var där först. Gruppmedlemmarna har heller inte på samma sätt som invandrargrupperna valt att tillhöra den nya statsbildningen, utan de har påtvingats en styrelseform utifrån. Syftet med olika politiska stödåtgärder i samhället är att stötta och uppmuntra missgynnade grupper så att de lättare kan anpassa sig till samhällsstrukturen och underlätta inträdet på arbetsmarknaden. 13

17 3 Diskrimineringsbegreppet Diskriminering är, per definition, en orättvisa. Därmed förutsätter diskriminering att det finns en norm som säger vad som är orättvist. För att ge ett exempel, bygger beivrande av könsdiskriminering på den moraliska premissen att kön inte bör påverka behandlingen av människor. Saknas det en norm som stadgar likabehandling är det meningslöst att juridiskt sett tala om diskriminering. Ordet diskriminering kommer från det latinska uttrycket discrimo jag avskiljer. Enligt SAO innebär att diskriminera - att behandla olika. I Juridikens Termer definieras diskriminering som olikartad behandling av vad som borde behandlas lika. Oavsett hur man definierar begreppet förutsätter detta någon slags jämförelse mellan olika individer eller grupper. I EG-rättens handlingsprogram mot etnisk diskriminering, uttrycks detta i artikel 2 enligt följande: discrimination shall be defined as one person or a group of persons being treated less favourably than another on grounds of racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation; Diskriminering uppstår dock inte enbart vid negativ särbehandling utan kan även förekomma vid likabehandling; dels när lika fall behandlas lika (se direkt diskriminering), men även då olika fall behandlas lika (se indirekt diskriminering). Det finns inte heller en för alla situationer fastställd definition av begreppet. Ordet diskriminering används för att beskriva allt från en negativ, avsiktlig särbehandling till mer traditionsbundna beteenden i samhällslivet. Inte heller juridiskt sett är begreppet entydigt, t.ex. så skiljer sig definitionerna angående diskriminering i brottsbalken respektive arbetslivslagarna väsentligen åt. 14

18 4 EG-rättslig diskrimineringslagstiftning 4.1 Bakgrund Den moderna diskussionen om staters suveränitet utgår i det stora hela från olika historiska teoretikers definitioner. 18 Thomas Hobbes ( ) utvecklar den franske 1500-talsfilosofen Jean Bodins ide om den absoluta och odelbara makten och menade att den suveräna staten (härskaren med odelbar makt) uppstår genom ett samhällsfördrag. Rousseau ( ) byggde vidare på tanken, men menade att suveränen bestod av folket, d.v.s. allmänviljan. Montesquieu ( ) i sin tur, som inspirerades av John Lockes ( ) teorier, betonade suveränens gränser och införde begreppet maktfördelning av den interna statsmakten, med andra ord skulle det finnas en lagstiftande, en dömande och en verkställande makt som inbördes kontrollerade varandra. Den tyska filosofen Immanuel Kant ( ) lanserade sedan iden om det övernationella statsförbundet som för tankarna inte långt ifrån dagens europeiska gemenskapsprojekt, som i grunden är en modell för att skapa fred i Europa. 19 Projektet baseras och förverkligas med ekonomisk integration genom vilken solidaritet och gemenskap skall skapas mellan folken så att krig ter sig otänkbart. Inom EG-rätten (likväl som i den nationella rätten) har en kärna av grundläggande rättigheter utvecklat sig med folkrätten som förebild, bland annat kan ILO-deklarationerna 20 om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och FN-deklarationen 21 om de mänskliga rättigheterna nämnas. Två av EG-rättens grundläggande rättsprinciper 22 är, dels likabehandling, dels förbud mot könsdiskriminering. Målet för EU:s jämställdhetspolitik är materiell jämställdhet vilket innebär mer än bara frånvaro av könsdiskriminering som ger lika möjligheter, det innebär också att positiv särbehandling, dock inom vissa snäva gränser, skall vara en integrerad del av likhetsprincipen som därmed ställer ett krav på jämlikhet i resultat. 23 EGdomstolen har likaså i tidigare rättsfall 24 förklarat att egalitetsprincipen är en 18 Strömberg, Tore, Rättsfilosofins historia i huvuddrag, s. 29 ff. 19 Maier, Lena, EU, arbetsrätten och normgivningsmakten, s och Europafördraget, artikel 2 och Lerwall, Lena, a.a., s. 81 f. 24 Se t.ex. målen C-450/93 Eckhard Kalanke mot Freie Hansenstadt Bremen och C- 409/95Marschall. 15

19 grundläggande princip inom gemenskapsrätten och att de regler som innehåller förbud mot diskriminering endast är en konkretisering av denna allmänna princip. Betydelsen av principen om likabehandling är att två jämförbara situationer inte får behandlas olika, om det inte finns någon påvisbar saklig grund för särbehandling Allmänt kring frågan om EG-rättens företräde Problem uppstår lätt vid fastställandet av gällande rätt i de fall den nationella rätten inte stämmer överens med gemenskapsrätten. Men i och med att medlemsstaterna ratificerar grundfördragen och därmed överlåter behörigheten att vidta åtgärder på fördragens avgränsade områden är det gemenskapsrätten som ska ha företräde. 26 Härmed har de ju således förbundit sig att efterleva dessa och får acceptera att EG-domstolen eventuellt utdömer vite vid fördragsbrottsdomar som inte efterkommes. Likaså visar utvecklingen av EG-domstolens praxis 27 att det är gemenskapsrätten som har företräde och att den nationella rätten skall tolkas i ljuset av denna. För att tillförsäkra en effektiv tillämpning av gemenskapsrätten i de nationella domstolarna, har man i fördragen instiftat ett system där en inhemsk domstol kan begära förhandsavgöranden av EGdomstolen angående hur EG-rätten skall uttolkas i oklara fall. Gemenskapsrätten utgör en del av varje medlemsstats nationella rättsordning, vilket gör att staterna inte kan låta en nationell regel få företräde framför det rättsliga system som skapats tillsammans i gemenskapen. Företrädesprincipen är trots detta inte erkänd av alla medlemsländer utan förbehåll och det gäller speciellt förhållandet mellan gemenskapsrätten och medlemsstaternas grundlagar. Rörande förhållandet i detta avseende är rättsläget, enligt Maier, ännu att betrakta som oklart. 4.3 Primärrätt Allmänt Fördragen är i det närmaste att betrakta som den konstitutionella rätten inom gemenskapen. Den senaste ändringen, Amsterdamfördraget från 1997, är sluten på obestämd tid och utgör den legala ramen för institutionernas 25 T.ex. Prop. 1997/98: 117 mot etnisk diskriminering, s.17. Maier, Lena, a.a., s Maier, Lena, s Ex. Mål 6/64 Costa mot Enel, med hänvisning till mål 26/62 van Gend & Loos 16

20 handlande. 28 EU-fördraget har betydelse för i princip all ekonomisk aktivitet inom gemenskapens gränser, men utvidgas allt mer till att även omfatta åtgärder av icke-ekonomisk art, t.ex. social-, miljö-, konsument- och sysselsättningspolitik Reglering på anti-diskrimineringsområdet Artikel 141 (f.d. art.119) i EU-fördraget utgör rättslig grund för rådet att utfärda föreskrifter på jämställdhetsområdet, d.v.s rådet kan anta och utfärda direktiv som reglerar möjligheterna att tillåta positiv särbehandling 29 till yrkesutbildning och på arbetsrättens område. Artikel 141 har två skilda syften, dels ett socialt syfte att införa principen om likabehandling, dels ett ekonomiskt syfte som innebär att man vill förhindra snedvriden konkurrens vid lönesättningsfrågor. Det sociala syftet skall enligt EG-domstolen vara det primära i förhållande till det ekonomiska syftet, vilket är ett uttryck för de grundläggande mänskliga rättigheterna. 30 EG-domstolen har konstaterat att denna artikel har både horisontal och vertikal direkt effekt och kan således direkt åberopas av enskild i nationell domstol och gäller även för privata arbetsgivare. 31 Artikel 13 i Romfördraget, nytillkommen sedan antagandet av Amsterdamfördraget, innehåller inget diskrimineringsförbud och är inte begränsad till arbetsrättens område. Denna ger dock gemenskapen en kompetens att vidta åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. För att diskriminering skall bli förbjuden baserat på de grunder som anges i artikeln krävs det med andra ord en sekundär reglering i form av direktiv eller förordningar. Artikel 13 har inget bakomliggande ekonomiskt syfte 32 i motsats till de övriga bestämmelserna i Romfördraget som rör diskriminering, 33 utan är mer grundad på sociala rättvisehänsyn med anledning av att jämlikhetsaspekter och skyddet mot diskriminering skall utgöra denna grundläggande rättighet som är så viktig för att ett demokratiskt samhälle skall kunna fungera. 34 Artikel 13 är vidare subsidiär i förhållande till Romfördragets övriga bestämmelser på området, d.v.s. om det föreligger en konfliktsituation med en annan gemenskapsrättslig 28 Fritz, Maria mfl, När tar EG-rätten över, s. 19 ff. 29 Artikel 141 (4). 30 Lerwall, Lena, a.a., s Mål C-43/75 Defrenne II. 32 Maier, Lena, a.a., s Se ex.vis artikel 12 som rör nationalitetsdiskriminering och främst syftar till att likabehandling främjar en sund konkurrens i förhållanden rörande arbetskraftens fria rörlighet. 34 KOM (1999) 564 slutlig, s

Stockholms universitet Juridiska institutionen. Positiv särbehandling - en alternativ lagtext?

Stockholms universitet Juridiska institutionen. Positiv särbehandling - en alternativ lagtext? Stockholms universitet Juridiska institutionen Positiv särbehandling - en alternativ lagtext? Av Camilla Kjelldén Examensarbete 20 poäng i civilrätt Höstterminen 2007 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Positiv särbehandling

Positiv särbehandling Ekonomihögskolan 2RV00E Rättsvetenskap, examensarbete Kandidatuppsats 15hp, VT 2012 2012-03-15 Positiv särbehandling - På grund av kön samt etnicitet Författare: Helena Petersson Handledare: Håkan Hallbäck

Läs mer

D-UPPSATS. Positiv särbehandling och kvotering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

D-UPPSATS. Positiv särbehandling och kvotering ur ett arbetsrättsligt perspektiv D-UPPSATS 2010:012 Positiv särbehandling och kvotering ur ett arbetsrättsligt perspektiv Mikael Gustavsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Positiv särbehandling Hur långt kan tillåten positiv särbehandling drivas enligt gällande rätt, innan åtgärden klassas som otillåten diskriminering?

Positiv särbehandling Hur långt kan tillåten positiv särbehandling drivas enligt gällande rätt, innan åtgärden klassas som otillåten diskriminering? I N T E R N A T I O N E L L A H A N D E L S H Ö G S K O L A N HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Positiv särbehandling Hur långt kan tillåten positiv särbehandling drivas enligt gällande rätt, innan åtgärden klassas

Läs mer

[ Tillämpningen av positiv särbehandling]

[ Tillämpningen av positiv särbehandling] Linnéuniversitetet Ekonomihögskolan Kandidatuppsats 15hp Arbetsrätt Vårterminen 2013 Programmet för personal och arbetsliv [ Tillämpningen av positiv särbehandling] - På grund av kön och etnicitet Av:

Läs mer

Kan positiv särbehandling rättfärdigas?

Kan positiv särbehandling rättfärdigas? Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVK01/STVK11 HT07 Handledare: Björn Badersten Kan positiv särbehandling rättfärdigas? En normativ analys av etnisk kvotering till juristprogrammet vid

Läs mer

Förbudet mot åldersdiskriminering

Förbudet mot åldersdiskriminering Förbudet mot åldersdiskriminering Identifiering av gränsdragningen mellan berättigad särbehandling och åldersdiskriminering Rebecca Holm Student VT 2011 Examensarbete, 15 hp Magisterprogrammet med inriktning

Läs mer

Principen om familjens enhet i asylprocessen

Principen om familjens enhet i asylprocessen JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Principen om familjens enhet i asylprocessen - En inskränkt eller oinskränkt mänsklig rättighet i Sverige? Nathalie Öman Examensarbete med praktik i migrationsrätt,

Läs mer

Reservation. Kap. 7 Positiv särbehandling

Reservation. Kap. 7 Positiv särbehandling Reservation av ordföranden Göran Ewerlöf, till vilken ledamöterna Marcela Arosenius (c) och Anna Lindgren (m) ansluter sig Kap. 7 Positiv särbehandling Enligt min uppfattning bör positiv etnisk särbehandling

Läs mer

Upphandling och arbete i EU

Upphandling och arbete i EU 2010:3 Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun Upphandling och arbete i EU Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun Upphandling och arbete i EU Sieps 2010:3 Rapport nr 3 April 2010 Utges av Svenska institutet för europapolitiska

Läs mer

Olovligt bortförande av barn inom EU

Olovligt bortförande av barn inom EU Olovligt bortförande av barn inom EU En analys av Bryssel II-förordningens regler mot bakgrund av EU:s rättighetsstadga och barnkonventionen Examensarbete i internationell privat- och processrätt, 30 högskolepoäng

Läs mer

Den EU-rättsliga företrädesprincipen

Den EU-rättsliga företrädesprincipen Den EU-rättsliga företrädesprincipen Innebörd och begränsningar Helena Abelsson Handledare: Staffan Ingmanson Ht 2010 Examensarbete, 30 hp Juris kandidatprogrammet, 270 hp Förkortningar AG Generaladvokat

Läs mer

Vägar till rättigheter

Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter genomförs med stöd av EU:s program för sysselsättning och social solidaritet PROGRESS (2007 2013). Innehållet i projektet motsvarar inte nödvändigtvis EU-kommissionens

Läs mer

Att göra rätt och i tid

Att göra rätt och i tid 2012:4 Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att genomföra EU-rätt i Sverige? Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström Uppsägning p.g.a. arbetsbrist och kravet på tillräckliga kvalifikationer

Läs mer

Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad?

Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Ersmark Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad? Examensarbete 20 poäng Handledare Universitetslektor Eva Ryrstedt Ämnesområde

Läs mer

RAPPORTER OCH TEXTER FRÅN JURIDISKA INSTITUTIONEN NR 4

RAPPORTER OCH TEXTER FRÅN JURIDISKA INSTITUTIONEN NR 4 RAPPORTER OCH TEXTER FRÅN JURIDISKA INSTITUTIONEN NR 4 UNIVERSITETSLOGGA I serien Rapporter och texter från juridiska institutionen vid Umeå universitet har tidigare utgivits: 1. Edström, Örjan, Konkurrensklausuler

Läs mer

Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag. Rebecca Stern & Martin Jörnrud

Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag. Rebecca Stern & Martin Jörnrud 1 Barnkonventionens status En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag Rebecca Stern & Martin Jörnrud 2 Innehåll OM RAOUL WALLENBERGINSTITUTET Raoul Wallenberginstitutet för

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Din RäTT Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Studiematerialet Din rätt har tagits fram av Madelene Persson, NSPH, Nationell samverkan för Psykisk Hälsa, och Kerstin Selén,

Läs mer

KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening

KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening Louise Dane Examensarbete med praktik i migrationsrätt, 15

Läs mer

Möjligheten att beakta sociala hänsyn vid offentlig upphandling ur ett arbetsmarknadsperspektiv

Möjligheten att beakta sociala hänsyn vid offentlig upphandling ur ett arbetsmarknadsperspektiv Juridiska institutionen Examensarbete, 30 HP Juristprogrammet höstterminen 2013 Handledare: Erik Sandin Möjligheten att beakta sociala hänsyn vid offentlig upphandling ur ett arbetsmarknadsperspektiv Mohamed

Läs mer

Mångfald angår oss alla!

Mångfald angår oss alla! Uppsala Universitet Pedagogiska institutionen C-Uppsats HT 2002 Mångfald angår oss alla! En inblick i diskussionen om mångfald i arbetslivet Av Helena Aram Bettina Wiberg 1 Förord Det har varit jätteroligt

Läs mer

Goliat äter sallad hos David

Goliat äter sallad hos David Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 En analys av den negativa föreningsrätten samt proportionalitetsprincipen inom facklig stridsrätt Författare: Sofia

Läs mer

C-UPPSATS. Beslutanderätt vid gemensam vårdnad

C-UPPSATS. Beslutanderätt vid gemensam vårdnad C-UPPSATS 2010:167 Beslutanderätt vid gemensam vårdnad - definition av barnets bästa, krav på konsensus vid gemensam vårdnad samt föreslagen tvistelösningsmodell Sophie Christodolu Maria Käck Luleå tekniska

Läs mer

En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken

En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i familjerätt, särskilt barnrätt 30 högskolepoäng En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken Barnets möjlighet att få psykiatrisk

Läs mer

Hur tillgodoses barnets bästa på bästa sätt i svensk rätt?

Hur tillgodoses barnets bästa på bästa sätt i svensk rätt? Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i konstitutionell rätt 30 högskolepoäng Hur tillgodoses barnets bästa på bästa sätt i svensk rätt? Författare: Clara Hamrén Handledare: Universitetslektor

Läs mer

u ta n at t diskriminera

u ta n at t diskriminera Agera u ta n at t diskriminera Innehållsförteckning AGERA utan att diskriminera 4 En handbok för det civila samhället 7 Civila samhällets roll i antidiskrimineringsarbetet 8 Mänskliga rättigheter och diskriminering

Läs mer

Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden

Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden En rapport från DO:s särskilda arbete under åren 2006 2008 kring diskriminering på bostadsmarknaden DO:s rapportserie 2008:3 Förord En bostad är ett grundläggande

Läs mer

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström Examensarbete i Rättsinformatik, 30 hp Handledare: Daniel Westman Stockholm, Höst/Vårterminen

Läs mer