Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) Gunnel Nordahl (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) 40-52 Gunnel Nordahl (S)"

Transkript

1 (1) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen, Alvesta kl Ajournering kl under 42. Beslutande Helen Gustavsson (M) ordförande Kia Johnsson (M) Lena Nikolausson (KD) Lars Andersson (FP) Rose-Marie Larsson (S) Erik Olofsson (S) Johnny Lundberg (S) Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) Gunnel Nordahl (S) Andreas Nilsson (C) Tuva Lind (MP) Maria Magnusson Everthsson (AA) Margaretha Viridén (AA) Britt Karlsson (AA) Övriga deltagare Ulla Edholm (V) Johnny Lundberg (S) Petra Åhsberg, ekonom 38 Anneli Harnegård, verksamhet- och personalstrateg Marianne Stark, utredare/ekonom Nils-Göran Pettersson, Senior konsult AllboHus 42 Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef Regina Linnros, förvaltningssekreterare Ersätter Sonia Muhletaler- Salsamendi (S) Ersätter Margaretha Berggren (C) Ersätter Roland Axelzon (C) vice ordförande Justering tid och plats Förvaltningskontoret, Sekreterare Regina Linnros Ordförande Helen Gustavsson (M) Justerare Lars Andersson (FP)

2 Anslaget under tiden ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag OMSORGSNÄMNDEN Förvaringsplats Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta Underskrift Regina Linnros Utdragsbestyrkande

3 (1) ON 38 Dnr 2013/12:000 EKONOMI 2013, DELÅRSRAPPORT PER JUNI OCH AVSTÄM- NING INTERNKONTROLL Handlingar 1. Delårsresultat och prognos per juni Kommentarer till prognos helår per juni Avstämning internkontroll juni 2013 Förvaltningsekonom informerar om det ekonomiska läget per juni månad. Sammantaget pekar helårsprognosen per juni på en negativ avvikelse mot budget på 5,5 miljoner kronor. Verksamheten omsorg för personer med funktionsnedsättning ligger klart sämre än riktpunkten efter andra kvartalet. Prognosen är minus 7 miljoner. Äldreomsorgen ligger något bättre än riktpunkten efter andra kvartalet och prognosen pekar på plus 1 miljon. Internkontrollen visar att förvaltningen har en hög risk gällande ersättningar från Försäkringskassan. Det finns möjlighet att lägga en ny prognos per september, för att följa avvikelse mot budget Förvaltningen arbetar med att komma i balans, enhetscheferna har fått uppdrag att ta fram handlingplaner för att nå minskade nettokostnader inklusive konsekvensbeskrivning.

4 (2) ON 39 Dnr 2013/114:046 TESTAMENTERAD GÅVA Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse, 19 augusti Brev från Ekonomitjänst Svante Folkesson inkl. testamente och bouppteckning, 5 augusti 2013 Den 21 augusti 2013 mottog en tjänsteskrivelse från överförmyndare Johnny Haraldsson angående Karl Gunnar Svenssons dödsbo. Karl Gunnar Svenssons vilja har varit att efter begravning och övriga kostnader för boets förvaltning och avveckling betalats och legatarien erhållit sitt, skall resterande kvarlåtenskap användas för rekreation och trevnad åt boende på äldreboendet Furuliden, Moheda, samt Högåsen, Alvesta. Lämplig årlig utdelning bestäms av styrelsen för den stiftelse som skall bildas till Karl Gunnar Svenssons minne för att förvalta arvet. Efter bouppdelningen konstaterades att kronor fanns kvar till stiftelsen. I stiftelser är det vanligtvis avkastningen som används till ändamålet, i det här fallet de boende på Furuliden och Högåsen. I underlaget från Ekonomitjänst finns en beräkning om en utdelning på kr vid 3 % årlig avkastning. Denna summa konstateras att förmodligen vara för låg för att ens täcka kostnader för revisor och arvoderad styrelse. får välja att tacka ja till den testamenterade gåvan, eller tacka nej och överlåta pengarna till Arvsfonden. Ordförande Helen Gustavsson (M) har inför nämndsmötet lämnat beslutsförslag om att tacka nej till gåvan och överlåta gåvan till Arvsfonden. Vid nämndens sammanträde diskuteras hur formuleringen om lämplig årlig utdelning i testamentet kan tolkas. I testamentet fråmgår att styrelsen bestämmer den årliga utdelningen, men det framgår inte att

5 (2) det är avkastningen det rör sig om. Diskussion förs kring huruvida stiftelsen istället för avkastning kan portionera ut den testamenterade summan á kr till ändamålet. Yrkanden Helen Gustavsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. Erik Olofsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att undersöka förutsättningarna för bildande av stiftelse enligt testamentet. Beslutsgång Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att ärendet ska återremitteras. Beslut beslutar återremittera ärendet till förvaltningen för att undersöka förutsättningarna för bildande av stiftelse enligt testamentet.

6 (1) ON 40 Dnr 2013/107:049 HANDLINGSPLAN MINSKAD NETTOKOSTNAD, E-TEKNIK Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse, 29 augusti 2013 beslutar den 28 maj 2013 (ON 31) att uppdra till förvaltningschefen att till september månads arbetsutskott ta fram skriftligt underlag för att minska nettokostnaderna enligt beslut om 8 mkr 2013 och 10 mkr De skriftliga underlagen skall innehålla förslag till beslut samt konsekvensbeskrivningar av dessa. Ansvarig tjänsteman redogör för det skriftliga underlaget gällande E-teknik. Inom begreppet informations- och kommunikationstekniska lösningar (IKT) ligger bland annat verktyg för ruttoptimering. Beredning AU 31 Beslut beslutar ge förvaltningen i uppdrag att genomföra följande åtgärder för att på sikt minska nettokostnaderna: 1. Successivt kartlägga och införa olika informations- och kommunikationstekniska lösningar. 2. Ta fram ett beslutsunderlag för införande av e-hemtjänst i Alvesta kommun.

7 (2) ON 41 Dnr 2013/107:049 HANDLINGSPLAN MINSKAD NETTOKOSTNAD, LSS Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse, 10 september 2013 beslutar den 28 maj 2013 (ON 31) att uppdra till förvaltningschefen att till september månads arbetsutskott ta fram skriftligt underlag för att minska nettokostnaderna enligt beslut om 8 mkr 2013 och 10 mkr De skriftliga underlagen skall innehålla förslag till beslut samt konsekvensbeskrivningar av dessa. Ansvarig tjänsteman redogör för det skriftliga underlaget gällande LSS och de förändringar som kommer att göras gällande biståndsbedömningen. Beredning AU 33 Beslut beslutar ge förvaltningen i uppdrag att genomföra följande åtgärder för att öka kvalitén och minska nettokostnaderna: 1. Nämnden beslutar att tidsbegränsning i beslut ska göras av samtliga insatser inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 2. Nämnden beslutar godkänna s tillämpning gällande insatserna: Biträde av personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans, 9 2 p LSS. Nämnden beslutar att vid nyanställning av personlig assistent har kommunen rätt att provanställa upp till sex månader, därefter fattas beslut om förlängning.

8 (2) Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 9 6 p LSS. Fullbeläggning före nya dagar tas i anspråk, samordna med Utbildningsförvaltningen och särskild ansökan vid storhelger. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, 9 9 p LSS. Kategoriboende: gruppboende, serviceboende och särskilt anpassad bostad. Nämnden beslutar att om den enskilde som idag bor i en bostad med särskild service och har insatsen personlig assistans med assistansersättning och önskar behålla insatsen, ska det tillgodoses i ett ordinärt boende eller i en särskilt anpassad bostad. Det innebär att den enskilde ska söka bostad eller erbjudas särskilt anpassad bostad och då flytta från bostad med särskild service. En individuellt planerad aktivitet per vecka med personalstöd. Minimera hemmadagar, särskild ansökan vid behov. Insatsen kontaktperson ingår inte i bostad med särskild service. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, 9 10 p LSS. Daglig verksamhet halv- eller heldag, arbetslag.

9 (2) ON 42 Dnr 2012/88:735 NYTT SÄRSKILT BOENDE Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse Nytt äldreboende i Alvesta - förstudie, 25 september Tjänsteskrivelse Nytt äldreboende i Alvesta - bedömning av kostnader, 20 september Tjänsteskrivelse Verksamhetsprogram nytt särskilt boende, 28 augusti Tjänsteskrivelse Framtida användningen av Bryggaren, 27 augusti Tjänsteskrivelse Förslag på lokalisering nytt särskilt boende, 2 april 2013 Kommunfullmäktige beslutar den 19 september 2012 (KF ) att planera för ett nytt särskilt boende inom Alvesta tätort, omfattande ca 70 lägenheter med planerad inflyttning Det nya särskilda boendet ska utformas som ett modernt äldrecentrum med restauranger, mötesplatser och sociala aktiviteter med mera. Kommunfullmäktige delegerar till Nämnden för omsorg och hälsa att tillsammans med AllboHus leda projektet, lokalisera bästa plats samt ta fram en ekonomisk kalkyl. Vidare ska en utredning göras gällande framtida användning av Bryggaren, samt kommande behov av bostäder för särskild service (LSS) och boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Nämnden för Omsorg och hälsa beslutar den 20 november 2012 (NOH ) att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en projektorganisation som tillsammans med AllboHus ska ta fram förslag på lokalisering, ekonomisk kalkyl och planera för ett modernt äldrecentrum i Alvesta tätort. Nämnden ger vidare förvaltningen i uppdrag att analysera hur Bryggaren bäst bör användas framöver samt kom-

10 (2) mande behov av bostäder för särskild service (LSS) och boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Senior kunsult AllboHus redogör på nämndssammanträdet för arbetsgruppens arbete med förstudien, innehållande förslag på lokalisering med tillhörande förslag på planlösningar. lämnas även för investerings- och hyreskostnader för de olika alternativen, vilket inte presenterades på arbetsutskottet. Förutsatt att bottenplattan är på plats senast 2014 kan kommunen få ett investeringsstöd på 9,1 miljoner. Bedömd produktionskostnad för alternativet centrum Haga är miljoner kronor med avdraget investeringstöd. Bedömd produktionskostnad för alternativet Tingsbacken är miljoner kronor med avdraget investeringsstöd. Den högre kostnaden beror på behov av nytt tillagningskök samt behov av störrre bottenplatta om man väljer enplanslösning. Driftskostnader har inhämtats från REPAB, med beräkning om 436 kronor per kvadratmeter exklusive städ. Bedömd hyreskostnad för alternativet centrum Haga är 17,9 miljoner per år, respektive 19,7 miljoner per år för alternativet Tingsbacken. Mötet ajourneras klockan Beredning AU 29 Beslut beslutar att 1. s bedömning är att bästa lokalisering av det nya moderna äldrecentrumet är centrum Haga och Tingsbacken. förordar Tingsbacken som det bästa alternativet. 2. Godkänna upprättad tjänsteskrivelse om den tilltänkta användningen av Bryggaren. Ärendet överlämnas till Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen för återrapportering och vidare handläggning. Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen

11 (1) ON 43 Dnr 2013/107:049 HANDLINGSPLAN MINSKAD NETTOKOSTNAD, HYROR ÄLDRE- BOENDE Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse, 29 augusti 2013 beslutar den 28 maj 2013 (ON 31) att uppdra till förvaltningschefen att till september månads arbetsutskott ta fram skriftligt underlag för att minska nettokostnaderna enligt beslut om 8 mkr 2013 och 10 mkr De skriftliga underlagen skall innehålla förslag till beslut samt konsekvensbeskrivningar av dessa. Ansvarig tjänsteman redogör för det skriftliga underlaget gällande hyror äldreboende. Beredning AU 32 Beslut beslutar lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

12 (1) ON 44 Dnr 2013/107:049 HANDLINGSPLAN MINSKAD NETTOKOSTNAD, KARTLÄGG- NING BÅGEN OCH RÖNNEN Handling i ärendet 1. Tjänsteskrivelse, 30 augusti 2013 beslutar den 28 maj 2013 (ON 31) att uppdra till förvaltningschefen att till september månads arbetsutskott ta fram skriftligt underlag för att minska nettokostnaderna enligt beslut om 8 mkr 2013 och 10 mkr De skriftliga underlagen skall innehålla förslag till beslut samt konsekvensbeskrivningar av dessa. Ansvarig tjänsteman redogör för det skriftliga underlaget gällande kartläggning av Bågen och Rönnen. Arbete med handlingsplan för minskade nettokostnader inklusive konsekvensbeskrivning pågår, och kommer att presenteras senare för nämnden.

13 (1) ON 45 Dnr 2013/107:049 HANDLINGSPLAN MINSKAD NETTOKOSTNAD, GRUNDBEMANNINGSBEHOV HSL Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse, 12 september 2013 beslutar den 28 maj 2013 (ON 31) att uppdra till förvaltningschefen att till september månads arbetsutskott ta fram skriftligt underlag för att minska nettokostnaderna enligt beslut om 8 mkr 2013 och 10 mkr De skriftliga underlagen skall innehålla förslag till beslut samt konsekvensbeskrivningar av dessa. Ansvarig tjänsteman redogör för det skriftliga underlaget gällande grundbemanningsbehovet inom HSL. Enhetschefen för hemsjukvården har fått i uppdrag att i första hand komma i balans med budget, och därefter minska med 1,5 % för att nå 2014 års budgetram. Arbete med handlingsplan, inklusive konsekvensbeskrivning, pågår.

14 (1) ON 46 Dnr 2013/107:049 HANDLINGSPLAN MINSKAD NETTOKOSTNAD, GRUNDBEMANNINGSBEHOV ÄLDREOMSORG Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse, 12 september 2013 beslutar den 28 maj 2013 (ON 31) att uppdra till förvaltningschefen att till september månads arbetsutskott ta fram skriftligt underlag för att minska nettokostnaderna enligt beslut om 8 mkr 2013 och 10 mkr De skriftliga underlagen skall innehålla förslag till beslut samt konsekvensbeskrivningar av dessa. Ansvarig tjänsteman redogör för det skriftliga underlaget gällande grundbemanningsbehovet inom äldreomsorgen. Enhetcheferna inom äldreomsorgen har fått i uppdrag att ta fram handlingsplaner för minskade nettokostnader inklusive konsekvensbeskrivningar. Föreskrifter om bemanning inom äldreomsorgen kommer att träda i kraft först Föreskrifterna kommer att gälla särskilt boende inklusive demensboende, där exempelvis kravet för nattbemanning kommer att preciseras närmare.

15 (1) ON 47 Dnr 2013/125:730 NYTT SERVICEBOENDE ENLIGT LSS Under våren/sommaren 2013 har fem stycken ansökningar om bostad med särskild service enligt LSS inkommit. Dessa har fått ett positivt beslut. Detta innebär att behovet av att bygga LSS-boende har kommit tidigare än nämnden räknat med. Nämnden är medveten om att det inte finns med i budget men kan inte se att det finns någon annan lösning än att påbörja planeringen. För att kunna hantera situationen, initierar majoriteten härmed frågan om att bygga ett nytt serviceboende genom att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja planeringen av ett nytt LSS-boende, kategoriboende servicebostad med tolv lägenheter. Beslut beslutar ge förvaltningen i uppdrag att presentera ett kostnadförslag för byggnation och drift av ett LSS-boende, kategori servicebostad omfattande tolv lägenheter.

16 ON 48 Dnr 2013/12:000 FÖRVALTNINGSCHEFEN INFORMERAR Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef lämnar information kring: Supporten för larm inne på Högåsen, Björkliden och Furuliden upphör i mars Förvaltningens tekniker undersöker hur detta ska lösas. Den 9 oktober träffas länets förvaltningschefer för att se över hemsjukvårdsavtalet. Införandet av E-hälsa och E-tjänster innebär en ökning med 25 %- tjänst på staben. Verksamhetscontroller Britt-Marie Gustavsson kommer att arbeta med E-tjänsterna vilket innebär att hon måste bli avlastad på sin tjänst. Ersättning till förvaltningen utgår utifrån arbetade timmar. Förvaltningschefen har tagit kontakt med berörda förvaltningschefer i kommunen för samarbete kring det lagstadgade ledningssystemet inom LSS och SoL. Ledningssystemet innebär en kostnad för licens samt driftskostnad. s politiker kommer att få betala för sitt fika i fortsättningen, 11 kr för kaffe/te och 16 kr för kaffe/te med bröd. Arnold Lennartsson tillträder tjänsten som Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) den 1 oktober. Arbetsutskottet har förtydligat att lägenheter utan WC ej ska användas som korttidsplatser, och hänvisar till ett tidigare fattat beslut. Däremot är det godtagbart att använda de aktuella lägenheterna vid akuta händelser, så som storm och längre strömavbrott. Utvärdering av bemanningsenheten/timepool ska göras, vilket ska resultera i en handlingsplan om hur vi arbetar vidare med funktionen. Ledningsgruppen har fattat beslut om grundläggande kompetenskrav för arbete inom förvaltningen. I ett första steg innebär detta att alla medarbetare ska ha lämplig utbildning, och i nästa steg kommer man

17 att titta närmare på vilka kompetenser som behövs inom förvaltningens olika verksamheter. Socialt ansvarig samordnare (SAS) håller just nu på med utvärdering av Trygg och säker hemgång. Politiker och förvaltningschefer har deltagit i jämställdhetsutbildningen Hållbar jämställdhet. Olika frågor har aktualiserats kring hur exemplevis hur biståndsbedömningen görs beroende på den sökandes kön. Finns det skillnader i insatserna inom hemtjänst och särskilt boende vad gäller kvinnor och män? Uppföljning sker i februari Jämställdhetsarbetet ska även lyftas in i verksamhetsplanen. Det pågår en salutogen omställning inom biståndshandläggningen, samtidigt som förvaltningen arbetar för att nå minskade nettokostnader. Värdegrundsutbildning pågår för förändringsledare och enhetschefer vilket ska föras vidare ut i verksamheten. Socialt ansvarig samordnare (SAS) tillsammans med MAS kommer arbeta med området frihetsberövande åtgärder. Korttidssjukfrånvaron ökar inom kommunen och inom vår förvaltning i synnerlighet. Det varierar dock mellan de olika enheterna, då vissa har väldigt låg korttidssjukfrånvaro och andra väldigt hög. Arbete pågår för att analysera orsakerna till den höga frånvaron på vissa enheter. Som exempel kan nämnas planer på att kontakta Arbetsmiljöverket, för att granska den fysiska arbetsmiljön så som ventilation och byggnadsskick. Matsvinnet är högt i kommunens kök, därför kommer en kökspersonal och en omsorgspersonal från varje enhet att medverka i utbildning hur minska vi matsvinnet. Alla enhetschefer har fått ett sparkrav om 1,5 %, vilket ska tas fram genom handlingsplaner inklusive konsekvensbeskrivningar. Sammanställning av enheternas handlingsplaner kommer att göras till nämnden den 30 oktober. Monica Wessfeldt på Kommunledningskontoret har gjort en genomlysning av stabens bemanning och uppdrag, vilket precis har överlämnats till förvaltningschefen. Information kommer att lämnas på kommande nämnd. Förvaltningschef och nämndens ordförande presenterade förvaltningens arbete för att nå minskade nettokostnader på Kommunstyrelsens möte den 24 september. Vid sidan av arbetet med handlingsplaner på samtliga enheter gör förvaltningen stegvisa besparingar inom

18 Omsorgen av personer med funktionsnedsättning, exempelvis minskning av antalet årsarbetare. I nuläget kan ca 6,3 årsarbetare minskas inom verksamheten genom naturliga avgångar, ex. pension och arbetsplatsbyte. Förvaltningschefen betonade vikten av samarbete mellan förvaltningarna där man ser att samordningsvinster kan göras. Förvaltningschefen informerade även om att samtidigt som förvaltningen ska spara 18 miljoner så finns det ett behov av fler boendeplatser; 12 psykiatriplatser, 12 LSS-platser och 26 platser inom särskilt boende.

19 ON 49 Dnr 2013/12:000 ORDFÖRANDEN INFORMERAR Ordföranden, Helen Gustavsson, lämnar följande information: Nämnden är inbjuden till Nationella anhörigdagen den 10 oktober och RSMH:s 20-årsjubileum den 17 oktober. Ersättning utgår ej. Anmäl er till förvaltningssekreterare Regina Linnros senast 4 oktober, inklusive eventuellt behov av specialkost.

20 ON 50 Dnr 2013/04 MEDDELANDE a) Redovisning av beslut om särskilt boende som inte är verkställt b) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL c) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, anmälan enligt Lex Maria. d) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, anmälan enligt Lex Maria. e) Oanmäld inspektion vid särskilda boendet Furuliden i Alvesta kommun den 11 september 2013 f) Kallelse till träff med revisorerna, 10 september 2013 g) Kvalitetsredovisning gällande Lex Sarah och klagomål h) Skrivelse från PRO Samorganisation angående önskemål om hälsoprojekt för pensionärer i) Regler om bemanning i äldreomsorgen skjuts upp, Socialstyrelsen j) MBL-protkoll Beslut har tagit del av aktuella meddelanden och lägger dessa till handlingarna.

21 (2) ON 51 Dnr 2013/05 REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT har i vissa ärenden överlåtit sin beslutsrätt till arbetsutskott och tjänstemän enligt delegationsordning antagen den 12 mars Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens sammanträde. Delegationsbeslut : Arbetsutskott Individärenden: Ansökan om bostad med särskild service enligt LSS 9 9 Ansökan om bostad med särskild service enligt LSS 9 9 Ansökan om bostad med särskild service enligt LSS 9 9 Ansökan om bostad med särskild service enligt LSS 9 9 Ansökan om hyreskontrakt i andra hand enligt SoL 4:1 Anmälan av ordförandebeslut gällande ansökan om tillfällig utökning i form av biträde av personlig assistans enligt LSS 9:2 Antal fattade delegationsbeslut inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning SoL och LSS för perioden (ovan redovisade beslut av arbetsutskottet är inte inkluderade) (se tabell på nästa sida)

22 (2) BIFALL Antal Avlösarservice LSS - Boendestöd 2 Daglig verksamhet LSS - Dagverksamhet SoL 1 Förenklad handläggning matdistribution 3 Förenklad handläggning larm 4 Förenklad handläggning service 2 Hemtjänst 55 Kontaktperson LSS - Kontaktperson SoL - Korttidsplats 23 Korttidsvistelse LSS - Larm 22 Ledsagarservice LSS 2 Ledsagning - Matdistribution 14 Personlig assistent 1 Särskilt boende SoL 5 Summa beslut 134 AVSLAG Beslut beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

23 (1) ON 52 Dnr 2013/12:000 ÖVRIGA FRÅGOR Gunnel Nordahl (S) betonar att det är viktigt att föredragande tjänstemän står upp under dragningen, då det underlättar för de som har hörselnedsättning. Slinga saknas i förvaltningens konferensrum.

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Kontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.20 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie Larsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Omsorgsförvaltningen Stöd- och serviceenheten Myndighetsenheten Intresseorganisationerna Dokumentet revideras fortlöpande och låses vid

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer