Årsredovisning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se"

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 I N N E H Å L L FörvaltningsberättelsE 3 27 Korta fakta om Karlskrona kommun... 6 Den samlade verksamheten Sammanställd redovisning... 8 Karlskronas kommuns organisation... 9 Resultaträkning Balansräkning Betalningsflödesrapport Verksamhetsberättelse Personalbokslut Kommunstyrelsen/ kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen/serviceförvaltningen Barn- och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Handikappnämnden Äldrenämnden Bokslut för kommunen Ekonomisk översikt God ekonomisk hushållning Resultaträkning Balansräkning Betalningsflödesrapport Årsrapport Årets investeringar Redovisningsprinciper Ordlista Kulturnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden/va-verksamheten Översikt för bolagskoncernen Översikt för Kommunalförbund samt övriga delägda bolag Revisionsberättelse 82

3 Förvaltningsberättelse 2011 För Karlskrona var 2011 året då många viktiga pusselbitar föll på plats. Upprustningen av Emmabodabanan startade, UNESCO utsåg Blekinge Arkipelag till ett biosfärområde och planerna på ett U-båtsmuseum blev konkreta. Det är också glädjande att se att våra företag går bra och att många arbetar för att lösa samtidens och framtidens utmaningar. Vi fortsätter att växa och vid årsskiftet hade kommunen invånare. Karlskronas möjligheter framstår som ljusa trots att fler länder i vår omvärld brottas med stora ekonomiska problem. Karlskrona kommun är Blekinges största arbetsgivare med drygt medarbetare. Allt det vi gör är viktigt för dem som bor och verkar i kommunen, oavsett om vi pratar om förskola, hemtjänst, bygglov, serveringstillstånd eller snöröjning. Under andra delen av 2011 började vi arbetet med att ta fram en ny vision Karlskrona Arbetet med visionen kommer att fortsätta under 2012 och blir ett viktigt avstamp inför framtiden. Den attraktiva livsmiljön Tre år har det tagit att bygga kraftvärmeverket i Bubbetorp som är kommunens största investering någonsin. När verket tas i drift till sommaren tar vi ett stort steg för att minska användningen av fossila bränslen. I början av sommaren gav miljödomstolen Karlskrona klartecken till att rena vattnet från Lyckebyån i Johannishusåsen. Det betyder att projektet som ska ge Karlskrona ett bättre dricksvatten år 2015 nu har gått in i slutfasen. Karlskrona kommuns årsredovisning

4 F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E Stadsmiljön är viktig både för oss som bor här och för besökare. De senaste årens arbete med att begränsa trafiken i centrum och göra stadskärnan mer attraktiv har gett oss utmärkelsen Årets fotgängarstad. Jämjö centrum fick ett rejält lyft när torget rustades upp och E22:an genom samhället byggdes om. Nu finns en bra gång- och cykelväg, tillgänglighetsanpassad busshållplats och en cirkulationsplats som gör att trafiken flyter smidigare. För att hela kommunen ska utvecklas är det också viktigt att alla medborgare har tillgång till bra IT-infrastruktur. Ett särskilt IT-infrastrukturprogram har tagits fram som ska förenkla fiberanslutningen på landsbygden. Det växande näringslivet Framgångssagan för ABB fortsätter och bidrar till utvecklingen av hela Karlskrona. Företaget bygger ut, nyanställer och investerar i nya maskiner för att fördubbla sin kapacitet till Verkö håller också på att bli en riktig knutpunkt för transporter. Upprustningen av Verköbanan som är ett led i det stora EU-projektet Motorways of the Sea, är i full gång. Syftet med projektet är att öka och utveckla kapaciteten och servicen när det gäller transporter av gods på järnväg. Karlskrona kommun och rederiet Stena Line fortsätter också att tillsammans utveckla Verkö färjehamn. Starka företag som utvecklas positivt och ett bra företagsklimat är viktigt för alla kommuner. Det gångna året var ett bra år för det lokala näringslivet i Karlskrona. Dessutom startades nästan 300 nya företag, varav fem inom Blekinge Health Arena på Rosenholmsområdet. Där har bl.a. forskningsprojekt och koncept tagits fram för både träning på elitnivå och för bättre hälsa hos vanliga motionärer. Den bästa kunskapen Stora förändringar pågår inom förskola och skola. En ny skollag och nya läroplaner ställer krav på behörighet hos både förskollärare och lärare, elevhälsan lyfts fram liksom tillgången till skolbibliotek. I slutet av året flyttade vuxenutbildningen till nyrenoverade lokaler på centrala Trossö. Flytten har medfört en bättre tillgänglighet för eleverna och det märks i antalet sökande som stigit från 60 till 150. Karlskrona har under året fått ett eget Barnahus där socialförvaltningen tillsammans med polis och sjukvård kan agera snabbt när barn blir utsatta för övergrepp. 4 Karlskrona kommuns årsredovisning 2011

5 F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E Det öppna sinnet Mycket av det som händer i kommunen är okänt för många och det är det som den nya hushållstidningen i Karlskrona vill ändra på. Genom att uppmärksamma framgångsrika verksamheter och nyheter inom kommunen, företagen och föreningarna så kan fler hjälpa till att marknadsföra och utveckla Karlskrona. Med filmen Försvunnen blev Karlskrona under 2011 också platsen för en galapremiär. Kjell Bergqvist, Björn Kjellman och Sofia Ledarp spelade huvudrollerna och bakom filmen står Mattias Olsson och Henrik JP Åkesson, båda från Karlskrona. Bibliotekens verksamhet handlar idag inte bara om utlåning, här erbjuds bl.a. sagostunder, bokcirklar och stick- och bokkaféer. Kampanjen Låna dig rik har resulterat i både ökad utlåning och nya låntagare. För att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare måste det vara tydligt vilka förväntningar arbetsgivaren och medarbetaren har på varandra. Det är utgångspunkten i kommunens nya personalpolitiska program som började ta sin form under En bred förankring har varit ledstjärna i arbetet där alla medarbetare har fått möjlighet att delta. Antalet sjukdagar fortsatte att minska under året och är nu nere i knappt 19 dagar per anställd, eller 5,9 %. Det långsiktiga målet för sjukfrånvaron i Karlskrona kommun är 4 %. Under vintern genomfördes ett antal seminarier för alla medarbetare och chefer på temat Riskbruk. Målet var att öka medvetenheten om den egna alkoholkonsumtionen och alkoholens effekter samt att öka chefers förmåga att hantera alkoholproblem på arbetsplatsen. Ekonomisk beskrivning De ekonomiska förutsättningarna för 2011 förbättrades stadigt under det första halvåret då skatteintäkterna ökade och kostnaderna för arbetsmarknadsförsäkringarna minskade. Men när skuldkrisens effekter i slutet av sommaren på allvar nådde Sverige förändrades läget på arbetsmarknaden snabbt och det påverkade också kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd. Resultatet för 2011 slutade på plus 14 mnkr. Men då de senaste prognoserna för 2012 och planerna för de kommande åren tyder på att konjunkturen vänt nedåt innebär det att marginalerna är mycket små. Det är därför nödvändigt att de förtroendevalda i nämnderna och medarbetarna arbetar tillsammans för att skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme för framtiden. Camilla Brunsberg Kommunstyrelsens ordförande Karlskrona kommuns årsredovisning

6 F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E Kommunfullmäktige Mandatfördelning Socialdemokraterna 18 Moderaterna 8 Sverigedemokraterna 6 Folkpartiet 5 Centerpartiet 3 Kristdemokraterna 4 Miljöpartiet 3 Vänsterpartiet Korta fakta om Karlskrona kommun Mandatfördelning Karlskrona styrs av Femklövern som består av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Femklövern har tillsammans 36 av kommunfullmäktiges 75 mandat. Utdebitering Kommunalskatten är sedan år ,19 % och landstingsskatten är 10,71 %, vilket gör att den totala skattesatsen i Karlskrona är 31,90 %. I Sverige är det ungefär två tredjedelar av landets kommuner som har högre skatt än Karlskrona. Intäkter och kostnader Karlskrona kommun hade 2011 intäkter på mnkr. Skatteintäkterna var mnkr, statsbidraget var 442 mnkr och intäkterna från fastighetsavgiften 101 mnkr. Den största utgiften är löner, mnkr. Andra stora utgifter är hyror 164 mnkr, köp av verksamhet 523 mnkr och avskrivningar 108 mnkr. Utdebitering % Kommunalskatt Karlskrona 21,19 21,19 21,19 Landstingsskatt 10,71 10,71 10,71 Total utdebitering Karlskrona 31,90 31,90 31,90 Blekinge läns medelutdebitering 32,33 32,34 32,34 Intäkter mnkr Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Statsbidrag Fastighetsavgift Finansiella intäkter summa Kostnader mnkr Hyror Personalkostnader Köp av verksamhet Avskrivningar Finansiella kostnader Övriga kostnader summa Karlskrona kommuns årsredovisning 2011

7 F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E Större arbetsgivare Karlskrona kommun är Blekinges största arbetsgivare med tillsvidareanställda, varav är kvinnor och 947 är män. De flesta jobbar inom omsorg och skola. Arbetsgivare med fler än anställda Karlskrona kommun Landstinget Blekinge Försvarsmakten Arbetsgivare med mellan 350 och anställda Befolkning Karlskrona stad Lyckeby Jämjö Rödeby Nättraby Övriga tätorter Mindre tätorter och landsbygd Skärgård Summa Ericsson AB Kockums AB Blekinge Tekniska Högskola Dynapac Compaction Equipment AB ABB HVDC Flextronics International Sweden AB Telenor Sverige AB Befolkningen ökade Karlskrona kommuns befolkning ökade under året med 183 personer och uppgick den 31 december 2011 till invånare. Karlskrona är i dag rikets 33:e kommun i storleksordning, räknat efter antalet invånare. Kommunen hade under året ett inflyttningsnetto på +161 personer och ett födelsenetto på +32 personer. Sedan början av 90-talet har kommunens folkmängd stigit med över personer och nästan varje år har fler personer flyttat till Karlskrona än därifrån. Befolkningsprognos Befolkningsprognosen för Karlskrona kommun anger en beräknad ökning av invånarantalet med personer per år under den närmaste perioden. Ökningen under 2011 blev dock mindre än prognosen antog, varför vissa justeringar av antagandena till nästa prognos kommer att göras. Antalet förskolebarn antas öka något de närmaste åren, medan antalet barn i grundskoleåldrarna ökar markant. Antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer, som en följd av relativt låga födelsetal i mitten och slutet av 90-talet, minska relativt mycket i början av perioden. Antalet pensionärer fortsätter att vara relativt stort i och med de stora kullarna från 40-talet. Däremot anger prognosen en viss minskning av antalet personer 80 år och äldre, bl.a. beroende på 30-talets små barnkullar. Befolkning ålder män kvinnor summa % riket % ,2 24, ,7 56,8 65-w ,1 18,8 summa Befolkningsförändringar under 2011 Födda Döda Inflyttade Utflyttade Justering Totalt Karlskrona kommuns årsredovisning

8 F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E D e n s a m l a d e v e r k s a m h e t e n Sammanställd redovisning 2011 Den sammanställda redovisningen inkluderar all verksamhet som bedrivs i förvaltningsform och i annan juridisk form. Syftet är att ge en sammanfattande bild av kommunens ekonomiska ställning och åtagande. Den sammanställda redovisningen avser kommunen, moderbolagskoncernen, Kommunalförbundet Räddningstjänsten Ö Blekinge, Karlskrona Baltic Port AB, Karlskrona Fryshus AB samt Vårdförbundet Blekinge. Kommunen består av 12 nämnder/styrelser: barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, handikappnämnden, socialnämnden, kulturnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, tekniska nämnden, valnämnden, överförmyndarnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Moderbolagskoncernen består av AB Karlskrona Moderbolag (ägs till 100 % av Karlskrona kommun) och dess helägda bolag. Moderbolagskoncernen AB Karlskrona Moderbolag med följande helägda bolag AB Karlskronahem Affärsverken Karlskrona AB Affärsverken Energi AB Sydostenergi AB Kruthusen Företagsfastigheter AB AB Arena Rosenholm Karlskrona Direktägt av kommunen Karlskrona Fryshus AB 99,98 % Kommunalförbundet Räddningstjänsten Ö Blekinge 61,5 % Karlskrona Baltic Port AB 49 % Vårdförbundet Blekinge 40 % Ekonomiskt resultat Kommunkoncernen (de av kommunen ägda företagen tillsammans med kommunen) redovisar ett positivt resultat om 39 mnkr (53 mnkr) efter skatt. De konsoliderade företagen påverkar såväl kommunens nettokostnader som koncernens resultat. Kommunen står för den dominerande delen av verksamheten i koncernen. Av totala nettokostnader svarade kommunen för cirka 77 % och koncernen AB Karlskrona Moderbolag för cirka 20 %. Övriga företag svarade således för 3 % av nettokostnaden. Balansräkningens omslutning är mnkr varav cirka 67 % avser bolagen. Kommunkoncernens eget kapital mnkr, i förhållande till balansomslutningen uppgår till 17 % (18 %). Koncernens nettolåneskuld uppgick vid årsskiftet till mnkr (3 471 mnkr). Av denna svarade Karlskrona kommun för 16 % och moderbolagskoncernen för cirka 84 %. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid anskaffningstillfället förvärvat eget kapital (aktie- och andelskapital) har eliminerats mot aktier etc i kommunen. I koncernens eget kapital ingår härigenom förutom kommunens eget kapital endast den del av de ingående enheternas eget kapital som tillkommit efter förvärven. Den proportionella konsolideringen betyder att för företag som inte är helägda tas endast ägd andel av räkenskapsposterna in i koncernredovisningen. Obeskattade reserver som redovisas i de enskilda företagen delas i koncernbalansräkningen upp på latent skatteskuld och eget kapital. Den sammanställda redovisningen skall avspegla externa poster och därför elimineras interna poster. För de aktiebolag och stiftelser, som ingår i koncernen, gäller bokföringslagen och årsredovisningslagen. I kommunen gäller det redovisningsreglemente, som antagits av kommunfullmäktige, kommunal redovisningslag samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning, om inte annat anges. Därför kan det skilja i redovisningsprinciperna mellan de ingående enheterna. 8 Karlskrona kommuns årsredovisning 2011

9 D e n s a m l a d e v e r k s a m h e t e n F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E Karlskrona kommuns organisation 2011 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Allmänna utskottet Personaldelegationen Kommunrevisionen Valnämnden Serviceförvaltningen Överförmyndarnämnden Kommunledningsförvaltningen AB Karlskrona Moderbolag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsförvaltningen AB Karlskronahem Affärsverken Karlskrona AB Kruthusen Företagsfastigheter AB AB Arena Rosenholm Karlskrona Utbildningnämnden Äldrenämnden Handikappnämnden Utbildningsförvaltningen Äldreförvaltningen Handikappförvaltningen Socialnämnden Socialförvaltningen Idrotts- och fritidsnämnden Idrotts- och fritidsförvaltningen Kulturnämnden Kulturförvaltningen Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen Miljö- och byggnadsnämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskrona kommuns årsredovisning

10 F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E D e n s a m l a d e v e r k s a m h e t e n Resultaträkning Den samlade verksamheten (mnkr) Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter och generella statsbidrag Resultat efter skatteintäkter och generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter skatteintäkter och finansnetto Skatt Förändring av eget kapital (årets resultat) Noter till resultaträkningen (mnkr) NOT 1 Bidrag till statlig infrastruktur Upplösta bidrag till statlig infrastruktur Avser bidrag till påfart Rosenholm 2 0,2 NOT 2 Avskrivningar Avskrivningar är gjorda enligt de principer som gäller för kommunen respektive dotterföretagen. NOT 3 Skatter Uppskjuten skatt obeskattade reserver Karlskrona kommuns årsredovisning 2011

11 D e n s a m l a d e v e r k s a m h e t e n F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E Balansräkning Den samlade verksamheten (mnkr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram Summa immateriella anläggningstillgångar 3 4 Materiella anläggningstillgångar Fastigheter Inventarier Värdepapper, andel, bostadsrätt Långfristiga fordringar Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar Förråd och exploateringar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 10 Eget kapital, ingående värde Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar pensioner Avsättningar för uppskjutna skatter Avättningar för löneskatt m m Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL SOLIDITET, % 16,9 17,9 BORGENSFÖRBINDELSER OCH STÄLLDA PANTER Karlskrona kommuns årsredovisning

12 F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E D e n s a m l a d e v e r k s a m h e t e n Noter till balansräkningen (mnkr) 1 2 Karlskrona kommuns årsredovisning NOT 1 Immateriella tillgångar Ingående anskaffningsvärde Omklassning 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar -6-4 Årets avskrivningar -1-2 Utgående ack avskrivningar -7-6 Pågående nyanläggningar Dataprogram 0 0 Summa immateriella tillgångar 3 4 NOT 2 Fastigheter Restvärde redovisas för kommunen t.o.m I ackumulerade anskaffningar och avskrivningar ingår kommunen fr.o.m Specifikation Mark Byggnad Pågående investeringar Summa fastigheter Ingående restvärde Årets avskrivningar Nedskrivningar 1-2 Försäljningar -2-2 Utgående restvärde Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Omklassificering Årets anskaffningar Försäljningar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Återförd avskrivning p.g.a. försäljning 0 50 Omklassificering 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående och utgående ackumulerade uppskrivningar 2 2 Ingående ackumulerade nedskrivningar -8-8 Återförd nedskrivning p.g.a. försäljning 0 0 Årets nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar -8-8 Ingående ackumulerade pågående nyanläggningar Årets anskaffning Omklassificeringar (färdigställande) Försäljningar Utgående ackumulerade pågående nyanläggningar Utgående bokfört värde Summa fastigheter NOT 3 Maskiner och inventarier Restvärde redovisas för kommunen t.o.m I ackumulerade anskaffningar och avskrivningar ingår kommunen fr.o.m Ingående restvärde 1 1 Årets avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 1 1 Ingående ackumulerat anskaffningsvärde * Årets anskaffningar Försäljningar Omklassificering -2 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar * Återförd avskrivning p.g.a. försäljning 4 8 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde Summa maskiner och inventarier * Barn- och ungdomsnämnden har justerat de bokförda värdena för såväl anskaffningsvärde som ackumulerade avskrivningar. Nettosumman är dock densamma. NOT 4 Värdepapper, andelar och bostadsrätter Aktier och andelar 5 5 Bostadsrätter 8 8 Summa värdepapper m.m NOT 5 Långfristiga fordringar Affärsverken 2 1 Karlskrona kommun 8 15 Räddningstjänsten 9 10 Baltic Port 2 0 Summa långfristiga fordringar NOT 6 Bidrag till statlig infrastruktur Påfart Rosenholm 3 3 Upplöst belopp 0,2 0,2 period för upplösning av bidraget 15 år 15 år NOT 7 Förråd och exploateringar Karlskrona Kommun förråd 2 2 Karlskrona Kommun exploateringar Affärsverkens förråd AB Karlskronahems förråd 1 1 Summa förråd och exploateringar NOT 8 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Interimsfordringar Övriga kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar NOT 9 Likvida medel Postgiro/koncernkonto Summa likvida medel NOT 10 Summa eget kapital Ingående balans eget kapital ) 969 1,2) Årets resultat Summa eget kapital ) Vårdförbundet Blekinge har genomfört en återbetalning till medlemskommunerna från Eget kapital under ) 5 mnkr avser vårdförbundet tiden innan 2002 då vårdförbundet inte var med i sammanställd redovisning. 3) Justeringar har skett i Moderbolagskoncernen. NOT 11 Avsättning pensioner Bokfört ingående saldo Årets ökning av nyintjänade pensioner 8-2 Summa pensionsskuld NOT 12 Långfristig skulder Långfristiga lån Summa långfristiga skulder NOT 13 Kortfristiga skulder Leverantörskulder Interimsskulder Summa kortfristiga skulder NOT 14 Borgensförbindelser och ställda panter Karlskrona kommun 1 757* 1 593* AB Karlskrona Moderbolag * Därav till kommunala bolag 165 (165).

13 D e n s a m l a d e v e r k s a m h e t e n F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E Betalningsflödesrapport Den samlade verksamheten (mnkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader (-) Justering ej rörelsekapitalpåverkande poster Justering avsättningar Summa verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter och intäkter av bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Betalningsflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Betalningsflöde från förändringar i rörelsekapital Förråd och exploateringar, ökning (-)/minskning (+) 4-19 Kortfristiga fordringar, ökning (-)/minskning (+) Kortfristiga skulder, ökning (+)/minskning (-) Summa rörelsekapitalförändring Betalningsflöde från de löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHET Investering av materiella tillgångar (-) Avyttrade materiella tillgångar (+) Betalningsflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHET Utlåning Utlåning ökning, (-)/minskning (+) 5-16 Upplåning Upplåning ökning, (+)/minskning (-) Betalningsflöde från finansieringsverksamhet Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 3 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förändring likvida medel Karlskrona kommuns årsredovisning

14 F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E B o k s l u t f ö r K o m m u n e n Ekonomisk översikt Årets resultat, kommunen Resultatet uppgår till 14 mnkr vilket motsvarar cirka 0,5 % av summa skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet föregående år uppgick till 50 mnkr. Resultatet för 2011 innebär en positiv avvikelse med cirka 10 mnkr mot det budgeterade resultatet i årsbudgeten. I samband med första uppföljningen i februari kom uppdaterade skatteprognoser som pekade på ökade skatteintäkter jämfört med vad budgeten förutsatte för Delårsrapporten per den 30 april 2011 pekade på ett överskott om 18 mnkr, där avvikelsen på skatteintäkterna motsvarade 41 mnkr, och då kunde balansera de negativa avvikelserna hos nämnderna. Den positiva avvikelsen på skatteintäkterna uppgår till 44 mnkr jämfört med slutligt budgeterat belopp för Detta förklaras av att slutavräkningen för 2010 innebar en något högre skatteunderlagsökning än tidigare beräknat, men framförallt att den faktiska skatteunderlagstillväxten under 2011 beräknas bli betydigt större än vad som antagits i de prognoser som låg till grund för budget Totalt sett har kommunens skatteintäkter och statsbidrag ökat med 3,80 % jämfört med föregående år. I april 2012 beslöt kommunfullmäktige att avstå den budgeterade utdelningen för 2011 från AB Karlskrona Moderbolag, vilket ger en negativ avvikelse med cirka 18 mnkr. I gengäld budgeteras utdelningen upp för år Årets resultat, Mnkr 60 50, ,2 23, ,5 11,9 14,0 8,9 4,8 0-10, , Resultat efter skatteintäkter och finansnetto, % av skatteintäkter och statsbidrag ,2 0,5-0,6 0,2 1, ,7 5,8 3,4 4,3 6,0 0,5 0,3-0,4 Årets förändring av nettokostnaderna, % Kommunens nettokostnader har under året ökat med drygt 1,6 %. Varje procentenhets ökning av nettokostnaderna motsvarar cirka 28 mnkr år ,9 5,4 3,9 Uppföljning av balanskravet Kommunens resultat 2011 om 14 mnkr ska justeras för de poster som inte ska ingå i ett balanskravsjusterat resultat. Dessa poster är av karaktären att de inte är kommunens egentliga verksamhet, är av engångsnatur eller som en följd av åtgärd som syftar till att långsiktigt sänka kommunens kostnader alternativt beror på en förändrad redovisningsprincip. För år 2011 är det en post som är av den karaktären. Det är hanteringen av friskolebidrag inom utbildningsnämnden där avstämningsdatumet ändrats så att bidraget matchar elevavstämningen. Engångseffekten som uppstår genom denna förändring har förbättrat utbildningsnämndens resultat 2011 med 1,6 mnkr. 1,8 4,3 0,5 1,6 1 4 Karlskrona kommuns årsredovisning 2011

15 B o k s l u t f ö r K o m m u n e n F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E resultat, balanskravsjusterat ÅRLIGT RES ACK RES ENL BALANSKRAV Det balanskravsjusterade resultatet uppgår efter denna justering till 12,4 mnkr. Det ansamlade resultat att använda i framtida avräkningar uppgår efter 2011 års överskott till 159 mnkr. Uppföljning av kommunens finansiella mål Sedan 1994 använder sig Karlskrona kommun av finansiella mål för att långsiktigt styra tilldelningen av pengar till verksamheterna. Vi har ett mål för kommunens resultat, ett för hur mycket vi ska investera och hur investeringarna ska finansieras samt ytterligare ett mål för hur mycket vi ska minska eller öka vår låneskuld. När årsbudget för år 2011 fastställdes angavs målen på följande sätt: Den löpande verksamhetens kostnader ska finansieras av årets intäkter. Investeringar ska delas upp i två kategorier, skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar. Skattefinansierade investeringar finansieras inom investeringsutrymmet som motsvarar årets avskrivningar. Extern finansiering kan göras för avgiftsfinansierade och/eller lönsamma investeringar. Kommunens nettolåneskuld ska amorteras med ett belopp som motsvarar det positiva resultatet för varje år Vad det gäller investeringarna så har cirka 52 % av de budgeterade investeringsutgifterna om 334 mnkr arbetats upp. Av årets faktiska investeringsutgifter om totalt 172 mnkr avser knappt 77 mnkr investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet eller där det finns beslut om upplåning. Årets skattefinansierade investeringsutgift uppgår till cirka 95 mnkr. Dessa investeringsutgifter ryms mycket väl inom de från tidigare år överförda medlen samt årets avsatta investeringsmedel. Målet är därmed uppnått. Målet om att nettolåneskulden ska amorteras motsvarande årets vinst, får anses uppnått, då den faktiska nettolåneskulden är lägre än den nettolåneskuld som var planerad vid årets utgång. Detta är beroende på de stora eftersläpningarna av de skattefinansierade investeringarna. Eftersom målet är något motsägelsefullt är det borttaget som mål i budget Soliditetsutveckling Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. Vid utgången av år 2011 uppgick soliditeten till 19,1 % vilket innebär en försämring då soliditeten uppgick till 20,2 % vid utgången av år Orsaken är att den långsiktiga fordran på de kommunala bolagen, som under året har ökat med 402 mnkr till mnkr, har finansierats med extern upplåning via kommunens internbank. Fördelen med detta är att de finan siella kostnaderna för hela kommunkoncernen blir lägre än om respektive bolag skött sin egen upplåning. Om vi skulle ersätta detta system med borgensförbindelse skulle solidi teten höjas till cirka 43 %. 20 Det balanskravsjusterade resultatet 2011 uppgår till mnkr. I och med att kommunen har ett positivt 10 balanskravsresultat så uppnås det första målet att 5 den löpande verksamhets kostnader ska finansieras 0 av årets intäkter SOLIDITET EXKL. PENSIONSSKULD, INKL. BOLAG % Karlskrona kommuns årsredovisning

16 F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E B o k s l u t f ö r K o m m u n e n Förändring av kommunens nettolåneskuld I budgeten för 2011 beräknades nettolåneskulden till 643 mnkr. Skulden per den siste december uppgår till 629 mnkr, en ökning från föregående år med totalt 104 mnkr. Den totala nettolåneskulden är cirka 14 mnkr lägre än budgeterat. LÅNGFRISTIG LÅNESKULD, Mnkr Räntenetto Årets räntenetto uppgår till -17,3 mnkr och är 3,3 mnkr lägre än föregående år då räntenettot uppgick till -14,0 mnkr, vilket hänger samman med ökningen av kommunens nettolåneskuld under året. Den sista december 2011 uppgick den genomsnittliga räntan på bruttolåneskulden exklusive checkräkningskrediter till 3,20 (3,31) %. Kommunens egen låneskuld till banker och kreditinstitut där in och utlåning från de kommunala bolagen är exkluderad, har en genomsnittlig ränta på 3,26 (3,48) % Förändrade redovisningsprinciper Under året har utbildningsnämnden ändrat sin redovisning av friskolebidragen för att få en bättre och tydligare uppföljning av dessa. Denna förändring, som beror på en förändrad periodicitet, ger en positiv engångseffekt 2011, som uppgår till 1,6 mnkr. Denna effekt är justerad i det balanskravsjusterade resultatet. För 2012 och framåt kommer det att vara helt neutralt jämfört med tidigare år. 1 6 Karlskrona kommuns årsredovisning 2011

17 B o k s l u t f ö r K o m m u n e n F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E God ekonomisk hushållning Verksamhetsmålen behövs för att klargöra uppdraget och nå visionen. Målen anger vad som kan uppnås med befintliga resurser. Viktiga utgångspunkter är att säkra kostnadseffektivitet och god kvalitet i verksamheten. Kommunövergripande verksamhetsmål 2011 Karlskrona kommun ska under perioden öka sin befolkning med i genomsnitt 500 personer per år med utgångspunkt från ett totalt invånarantal om drygt i slutet av år Karlskronas befolkning har under 2011 ökat med totalt 183 personer, och uppgår vid årsskiftet till personer. Verksamhetsmålet uppnås därmed inte för det enskilda året år Den genomsnittliga sjukfrånvaron för Karlskrona kommun ska fortsätta minska. Långsiktigt mål ska vara 4 %. Den genomsnittliga sjukfrånvarons minskning har stannat av under 2011, och har från 2010 års 5,8 % ökat marginellt till 5,9 %. Verksamhetsmålet är därmed inte uppfyllt för år Andelen heltidsbefattningar inom Karlskrona kommun ska öka. Målet är uppfyllt. Andelen heltider i Karlskrona kommun har ökat från 64,8 % 2010 till 65,1 % Antalet ofrivilligt timanställda i Karlskrona kommun ska minska. Målformuleringen gör att målet inte går att mäta via våra nyckeltal. Om vi bortser från formuleringen ofrivilligt är målet inte uppnått. Antalet timavlönade har på helår ökat från 307 årsarbetare 2010 till 334 årsarbetare Lönesättningen inom de kommunala verksamheterna ska bli mer jämställd. Efter genomförd arbetsvärdering kommer detta mål att kunna mätas när lönekartläggningen är färdigställd senast februari Antalet kollektivtrafikresor per invånare i kommunen ska öka. Antalet kollektivresor per invånare har ökat från 77,9 % (2010) till 79,9 % (2011). Det är en ökning med 2,6 %. Andelen tågresor av de kommunanställdas och förtroendevaldas resor i tjänsten ska öka. Andelen tågresor har minskat från 71 % under 2010 till 58 % under Andelen flygresor av de kommunanställdas och förtroendevaldas resor i tjänsten ska minska. Andelen flygresor har ökat från 27 % 2010 till 41 % under Verksamhetsmål för respektive nämnd återfinns i avsnitt Verksamhetsberättelse för respektive nämnd, under rubriken Måluppfyllelse. Karlskrona kommuns årsredovisning

18 F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E B O K S L U T F Ö R K O M M U N E N Resultaträkning Karlskrona kommun (mnkr) Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Jämförelsestörande poster Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter/generella statsbidrag Resultat efter skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Ränta på pensionsskuld Resultat efter skatteintäkter och finansnetto Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Förändring av eget kapital (årets resultat) Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i % av skatteintäkterna 0,5 0,2 1,8-0,4 0,3 0,5 0,3 Noter till resultaträkningen (mnkr) NOT 1 Bidrag till statlig infrastruktur Upplösta bidrag till statlig infrastruktur Avser bidrag till påfart Rosenholm 0,2 0,2 Avser bidrag till Emmabodabanan 2 0 NOT 2 Avskrivningar All beräkning av avskrivningar görs på anskaffningsvärden (linjär metod). Avskrivningarna utgör en kostnad för förvaltningarna och minskar det bokförda värdet på deras anläggningstillgångar i motsvarande grad. Investeringar som är gjorda 2011 och ianspråktagits under året har börjat skrivas av månaden efter ianspråktagandet. Avskrivningstiderna följer redovisningsreglementet och SKLs rekommendation. NOT 3 Skatteintäkter och generella statsbidrag Skatteintäkter Allmän kommunalskatt Prognos avräkningslikvid skatteintäkter Slutavräkning Prognos Prognos avräkningslikvid skatteintäkter Slutavräkning Prognos Prognos avräkningslikvid skatteintäkter Kommunal fastighetsavgift Summa skatteintäkter Bidragsintäkter Tillfälligt konjukturstöd Inkomstutjämning Regleringsbidrag/-avgift Kostnadsutjämningsavgift Utjämningsavgift LSS Summa generella statsbidrag Summa skatteintäkter och generella statsbidrag Redovisningen av den kommunala slutavräkningen baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) decemberprognos. Redovisningen av skatteintäkterna följer därmed rekommendation nr 4.2 från Rådet för Kommunal Redovisning, som publicerades i december NOT 4 Finansiella intäkter Ränteintäkter externa banker 7 1 Utdelningar kommunala bolag 0 40 Borgens- och utlåningsavgifter kommunala bolag 12 9 Ränteintäkter kommunala bolag Realisationsvinst 2 47 Övriga finansiella intäkter 3 4 Summa finansiella intäkter NOT 5 Finansiella kostnader Räntekostnader externa långivare Räntekostnader kommunala bolag 6 1 Övriga finansiella kostnader 1 1 Summa finansiella kostnader Karlskrona kommuns årsredovisning 2011

19 B O K S L U T F Ö R K O M M U N E N F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E Balansräkning Karlskrona kommun (mnkr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Fastigheter Pågående nyanläggning Maskiner och inventarier Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper Långfristiga fordringar Långfristiga fordringar hos koncernföretag Summa anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar Förråd, lager och exploateringsfastighet Kortfristiga fordringar Kortfristiga fordringar hos koncernföretag Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital, ingående värde Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 10 Avsättningar för pensioner Avsättning för särskild löneskatt Övriga avsättningar 0 1 Summa avsättningar Långfristiga skulder 11 Lån i banker och kreditinstitut Långfristiga skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder 12 Kortfristiga skulder till koncernföretag Övriga kortfristig skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Borgensförbindelser och ställda panter Ansvarsförbindelser pensioner Löneskatt ansvarsförbindelser pensioner Soliditet, % 19,1 20,2 Karlskrona kommuns årsredovisning

20 F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E B O K S L U T F Ö R K O M M U N E N Noter till balansräkningen (mnkr) NOT 1 Fastigheter 2 0 Karlskrona kommuns årsredovisning Anskaffningar gjorda fr.o.m särredovisas med anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar. Anskaffningar samt avskrivningar t.o.m redovisas med restvärde. IB restvärde Försäljningar -2-2 Årets avskrivningar Återförd avskrivning p.g.a. försäljning 1 1 Årets nedskrivningar 0-2 UB restvärde IB ackumulerat anskaffningsvärde Årets anskaffningar Omklassificeringar Försäljningar UB ackumulerat anskaffningsvärde IB ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Återförd avskrivning p.g.a. försäljning 0 34 UB ackumulerade avskrivningar IB ackumulerade nedskrivningar 0 0 Årets nedskrivningar 0 0 Återförd avskrivning p.g.a. försäljning 0 0 UB ackumulerade nedskrivningar 0 0 IB pågående ny- till och ombyggnad Årets anskaffningar Omklassificeringar (färdigställande) UB pågående ny- till och ombyggnad UB bokfört värde Summa fastigheter Specifikation Markreserv Verksamhetsfastigheter Publika fastigheter Fastigheter för affärsverksamhet Fastigheter för annan verksamhet Övriga fastigheter 3 3 Pågående investeringar Summa fastigheter I anskaffningsvärdet för större investeringar som överstiger 5 mnkr och pågår under minst 1 år ingår lånekostnader. Under 2011 har kommunens genomsnittliga ränta på lån använts 3,48 % (4,0 %). Under året har totalt räntor på kr ( kr) aktiverats. NOT 2 Inventarier Anskaffningar gjorda fr.o.m särredovisas med anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar. Anskaffningar samt avskrivningar t.o.m redovisas med restvärde. IB restvärde 0 0 Årets avskrivningar 0 0 Försäljningar 0 0 UB restvärde 0 0 IB ackumulerat anskaffningsvärde Årets anskaffningar Försäljningar -2-1,859 UB ackumulerat anskaffningsvärde IB ackumulerade avskrivningar Återförd avskrivning p.g.a. försäljning 2 1 Årets avskrivningar UB ackumulerade avskrivningar UB bokfört värde Summa inventarier NOT 3 Värdepapper, andelar och bostadsrätter Aktier Moderbolagskoncern Övriga aktier och andelar Förlagsbevis kommuninvest 8 8 Bostadsrätter 8 8 Summa värdepapper NOT 4 Långfristiga fordringar Fordringar koncernföretag Övriga långfristiga fordringar 1 7 Summa långfristiga fordringar NOT 5 Bidrag till statlig infrastruktur Bidrag till statlig infrastruktur Påfart Rosenholm 3 3 Upplöst belopp, period för upplösning av bidraget 15 år 0,2 0 NOT 6 Förråd och exploateringar Förråd 2 2 Exploateringar Summa förråd Förrådet är värderat till återanskaffningspris NOT 7 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar koncernföretag Interimsfordringar Övriga kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar NOT 8 Likvida medel Koncernkonto bank 11 6 Summa likvida medel 11 6 NOT 9 Summa eget kapital Förändring av redovisningsprinciper avseende pensionsskuld 0 0 IB Eget Kapital Årets resultat Summa Eget Kapital UB Eget kapital VA-verksamhet -4-1 Skattefinansierat Eget kapital Summa eget kapital NOT 10 Avsättningar Pensionsskuld Ingående skuld Åtagande för garantipensioner Förändring redovisningsprinciper pensioner 0 0 Årets ökning av nyintjänade pensioner 16 7 Utgående avsättning pensionsskuld Särskild löneskatt Ingående skuld Förändring av redovisningsprinciper 0 0 Årets avsättning särskild löneskatt 1-1 Utgående avsättning särskild löneskatt Summa avsättningar Fr.o.m redovisas kommunens utgående pensionsskuld enl RIPS07, Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld. Pensionsskulden är summan av pensionsreserverna för varje enskild arbetstagare och pensionstagare. Pensionsreserven definieras i RIPS07 som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar till den del de anses vara intjänade när beräkningen görs. Övriga avsättningar Ingående skuld 1 0 Utlöst avgångsvederlag -1 1 Utgående saldo övriga avsättningar 0 1

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Årsredovisning 2012 www.karlskrona.se

Årsredovisning 2012 www.karlskrona.se www.karlskrona.se Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse 2012 I N N E H Å L L FörvaltningsberättelsE 3 31 Medarbetare 31 33 Korta fakta om Karlskrona kommun... 6 Den samlade verksamheten Karlskronas

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2015 Kod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Kommunal

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer