HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen Sammanträdestid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid"

Transkript

1 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende Kst 81 : Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet... 1 Kst 82 : Protokolljustering... 1 Kst 83 : Godkännande och komplettering av föredragningslistan... 1 Kst 84 : Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för år Kst 85 : Mellanbokslut för budgetförverkligande per Kst 86 : Tillsättandet av tjänsten som ordinarie fritidsledare... 4 Kst 87 : Utlåtande angående jordförvärv R:Nr 2:30 Jan-Eriks, Sålis by... 5 Kst 88 : Skrivelse av fastighetsskötarna... 6 Kst 89 : Ombyggnad av Hammargården... 8 Kst 90 : Anbudstävlan angående marknadsföring av Öra strand... 9 Kst 91 : Anhållan om detaljplanering R:Nr 4:7 och 4:15, Frebbenby Kst 92 : Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom Kst 93 : Handlingar till kommunstyrelsens kännedom Bilagor till kallelse: 1. Hammarlands kommun balansbok Mellanbokslut Handlingar till ärende Ålands landskapsregerings brev Dnr ÅLR 2015/3105, Hk Dnr 81/15 5. Handlingar till ärende Handlingar till ärende Handlingar till kännedom enligt 92 Enligt uppdrag, Hammarland den Kommundirektör Kurt Carlsson Protokollet från det här sammanträdet är framlagt till påseende i kommunkansliet den kl INTYG Härmed intygas att den här kungörelsen anslagits på Hammarlands kommuns officiella anslagstavla under tiden Hammarland den , Kommundirektör Kurt Carlsson

2 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunstyrelsen /2015 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Tisdagen den 5 maj 2015 kl Kommungården Lars Häggblom, ordförande Håkan Jansson, vice ordförande Camilla Karlsson Eija Lagerberg Leif Salmén Stefan Öström Frånvarande: Sofie Roxbäck Övriga närvarande Stig A. Mattsson, ordförande kommunfullmäktige Kurt Carlsson, kommundirektör Frånvarande: Josefin Cleve Andersson, vice ordförande kommunfullmäktige Paragrafer Underskrifter Hammarland den 5 maj 2015, Protokolljustering Ort och tid Lars Häggblom Ordförande Hammarland den 5 maj 2015, Kurt Carlsson protokollförare Protokollet framlagt till påseende Underskrifter Ort och tid Håkan Jansson Hammarland den 8 maj 2015, Camilla Karlsson Utdragets riktighet bestyrker Underskrifter Ort och tid Kurt Carlsson Underskrift

3 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 1 Kommunstyrelsen Kst 81 : Kst 81 : Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört. Kst 82 : Protokolljustering Kst 82 : Kommunstyrelsen utser Håkan Jansson och Camilla Karlsson till protokolljusterare. Protokolljustering äger rum tisdagen den i kommungården efter sammanträdets avslutande. Kst 83 : Kst 83 : Godkännande och komplettering av föredragningslistan Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan utan extra ärenden.

4 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 2 Kommunstyrelsen Kst 84 : Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för år 2014 Bokslutet för år 2014 har uppgjorts med beaktande av kommunallagens 67. "Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller, utöver vad som bestäms i denna lag, i tillämpliga delar vad som stadgas i bokföringslagen (FFS 1336/1997)". De allmänna anvisningarna om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner samt allmänna anvisningarna om noter till bokslutet har följts i tillämpliga delar. I bokslutet visar kommunen ett årsbidrag om ,10. Efter beaktande av planenliga avskrivningar om ,35 utgör kommunens överskott ,75. Resultatet innebär en förbättring från bokslut för år 2013 med ,55. Till kommunens externa bokslut hör balansboken i vilken verksamhetsberättelsen ingår. (Bilaga 1, Kst , 84) Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunens överskott för år 2014 om ,75 lämnas kvar på räkenskapsperiodens överskottskonto inom det egna fria kapitalet. Från årsbidraget har man före överskottet avdragit avskrivningar enligt plan. Kommunstyrelsen undertecknar bokslutet för år 2014 och lämnar bokslutet till revisorerna för granskning. Kst 84 :

5 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 3 Kommunstyrelsen Kst 85 : Mellanbokslut för budgetförverkligande per Ett mellanbokslut uppgörs inte lika noggrant som ett bokslut vid räkenskapsårets slut. (Bilaga 2, Kst , 85) T Ökn % Verksamhetsintäkter 182,9 188,5-3,0 % Personalkostnader -788,2-765,2 3,0 % Övriga verksamhetskostnader , ,8-9,5 % Verksamhetens kostnader totalt , ,0-4,4 % Verksamhetsbidrag , ,5-4,6 % Årsbidrag 342,3 174,2 96,6 % Resultat 238,0 71,8 231,6 % Investeringar (netto) -82,0-122,7-33,2 % Kassadagar 115,9 112,0 3,5 % Resultatenheter över normalförbrukning 1-3 = 25,0 % C120 Kommunstyrelsen Kollektivtrafik 30,4 % C230 Socialnämnden Vård på åldringshem 29,2 % C240 Socialnämnden Hemtjänst 25,2 % C250 Socialnämnden Annan service för åldringar 27,6% och handikappade C260 Socialnämnden Missbrukarvård 27,2 % C320 Skolnämnden Grundutbildning KHS 25,1 % C500 Fritidsnämnden Idrotts- och friluftsliv 30,3 % Driftsdel Utgifter 23,6 % Inkomster 23,4 % Netto 23,6 % Investeringsdel totalt Utgifter 13,6 % Inkomster 9,2 % Netto 15,5 % Finansieringsdel totalt Utgifter 50,8 % Inkomster 27,6 % Netto 53,7 % Kommunstyrelsen besluter att anteckna ärendet till kännedom Kst 85 :

6 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 4 Kommunstyrelsen Kst 86 : Tillsättandet av tjänsten som ordinarie fritidsledare Tjänsten som ordinarie fritidsledare har varit ledigförklarad genom annons i Tidningen Åland, kommunens officiella anslagstavla och på kommunens hemsida. Personerna nedan har sökt tjänsten och inom den utsatta tiden har sex ansökningar inkommit. (Bilaga 3, Kst , 86) Kaj Backas, Jomala inkommen Simon Gustafson, Saltvik inkommen Håkan von Krusenstierna, Jomala inkommen Sanne Manelius, Hammarland inkommen Gustav Mattsson, Mariehamn inkommen Yones Wilson, Helsingfors inkommen Sarah Wester, Lemland inkommen En sammanställning har gjorts med stöd av inlämnade handlingar. Innan beslut om anställning fattas av kommunstyrelsen skall utlåtande inhämtas från fritidsnämnden och skolnämnden enligt gällande instruktion för tjänsten. Kommunstyrelsen besluter att intervjua sökanden genom ordföranden i fritidsnämnden Thord Sjöblom, vice ordföranden i fritidsnämnden Catrin Häggblom, ordförande i kommunstyrelsen Lars Häggblom, vice ordförande i kommunstyrelsen Håkan Jansson och kommundirektör Kurt Carlsson. Ovan nämnda grupp väljer ut de personer vilka intervjuas. Kst 86 : Kommunstyrelsen godkänner förslaget med tillägget att Kaj Backas, Simon Gustafsson, Sanne Manelius och Håkan von Krusenstierna kallas till íntervjuer.

7 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 5 Kommunstyrelsen Kst 87 : Utlåtande angående jordförvärv R:Nr 2:30 Jan-Eriks, Sålis by Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2015/3105 av den begärt kommunens utlåtande angående rumänska medborgarna Daniela Tomuta och Cristian Danut Ghicas ansökan om att få förvärva och besitta den m² stora färdigbildade fastigheten R:Nr 2:30 Jan-Eriks i Sålis by. Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus. I förvärvet ingår inte andel i samfällda jord- och vattenområden och området har inte egen strand. Avsikten med förvärvet är fast bosättning. Sökanden äger enligt ansökan inte fast egendom i landskapet Åland sedan tidigare. Båda sökandena har enligt handlingarna varit bosatta i landskapet sedan minst fem år tillbaka. (Bilaga 4, Kst , 87) Kommunstyrelsen besluter att förorda inför landskapsregeringen att rumänska medborgarna Daniela Tomuta och Cristian Danut Ghica beviljas rätt att förvärva den färdigbildade m² stora fastigheten R:Nr 2:30 Jan-Eriks i Sålis by med stöd av LF om jordförvärvstillstånd 4, 2 p. 6. Kst 87 :

8 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 Byggnadstekniska nämnden Kommunstyrelsen BTN 48 : Skrivelse av fastighetsskötarna En skrivelse av den har inlämnats till byggnadstekniska nämnden av fastighetsskötarna Ingmar Sundqvist, Peter Mattsson och Tommy Nordin. (Bilaga 5, BTN ) Skrivelsen har inlämnats med anledning av kommunens planer på att byta in fastighetsskötarnas bil. I skrivelsen framhålls det att Hammarlands kommun borde behålla befintlig bil inom fastighetsskötseln men istället köpa en till bil så privata bilar ej behöver användas i arbetet. Ett alternativ till förslaget är att kommunen införskaffar 2 st mindre skåpbilar. I dagsläget används privata personbilar inom fastighetsskötseln som inte är optimalt, det blir många onödiga körsträckor pga. att verktyg måste hämtas och lämnas från garaget. Slitaget på personbilarna blir väldigt högt pga. många stopp och korta körsträckor. Ersättning erhålls men det täcker inte slitage och värdeminskning. Kommunteknikerns förslag: År 2014 utbetalades reseersättning om ca 3300 till en av kommunens fastighetsskötare. Om en ny fastighetsskötarbil införskaffades skulle ej någon reseersättning utbetalas. Kommunen skulle istället få en del fasta kostnader så som; bilskatt, försäkringar, besiktning, service mm. Bilskatt, försäkringar, besiktning samt bränsle för ett år är beräknat till ca En inbesparing i driftsbudgeten kunde fås på ca 1000 /år. I budgetens investeringsdel finns det anslag för Utbyte av fastighetsskötarbil om samt en försäljningsinkomst om för inbyte av den befintliga bilen. Byggnadstekniska nämnden begär att kommunfullmäktige ändrar rubriken på anslaget som budgeterats för Utbyte av fastighetsskötarbil till Inköp av fastighetsskötarbil samt begär nämnden om ett tilläggsanslag om X för att införskaffa en ny likadan fastighetsskötarbil som beslutats om i 45. BTN 48 : Byggnadstekniska nämnden beslöt att arbeta för att de ordinarie anställda fastighetsskötarna skall ha varsin arbetsbil. En varsin arbetsbil skulle ge effektivare arbetstid med mindre körning på arbetstid då verktyg och andra nödvändiga ting kan förvaras i arbetsbilen. Byggnadstekniska nämnden begär att kommunfullmäktige ändrar rubriken på anslaget som budgeterats för Utbyte av fastighetsskötarbil till Inköp av fastighetsskötarbil samt att en omfördelning av anslag inom ramen för byggnadstekniska nämnden godkänns för att utföra ett inköp av en ny fastighetsskötarbil. (Forts.)

9 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 7 Byggnadstekniska nämnden Kommunstyrelsen (Forts.) Kst 88 : Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har godkänt byggnadstekniska nämndens förslag till investeringsanslag under år 2015 för utbyte av fastighetsskötarbil ,- och inbyte av Mitsubishi L200 årsmodell 2002 ( km) 4.500,-. Under beredningen av budget har byggnadstekniska nämndens representanter hörts. (Bilaga 5, Kst , 88) Kommunstyrelsen godkänner att byggnadstekniska nämnden kan hålla kvar nuvarande Mitsubishi L200 årsmodell 2002 och att en (1) ny bil inhandlas inom ramen för antagen budget för år Motivering till att nuvarande bil hålls kvar är att den är fyrhjulsdriven och att den lämpar sig väl för körning i terräng. Kst 88 :

10 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 8 Byggnadstekniska nämnden Kommunstyrelsen BTN 49 : Ombyggnad av Hammargården I budgeten för år 2015 finns det anslag om för ombyggnad av Hammargården med 2 st. nya klientrum. Efter att handlingar framtagits för ombyggnaden enligt kommunfullmäktiges beslut har en kostnadsberäkning gjorts vilken visar att projektets kostnader skulle uppgå till Kommunteknikerns förslag: Byggnadstekniska nämnden begär ett tilläggsanslag om för ombyggnad av Hammargården. BTN 49 : Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns. Kst 89 : Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att anslaget i budgeten för år 2015 på investeringskonto (BYGG2) Ombyggnad av rådgivningsdelen i Hammargården, två nya rum; 1 st. med dusch/toa det andra med enbart toalett, höjs med ,- från ,- till ,- för att anlägga dusch och toalett i båda rummen. Kst 89 :

11 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 9 Kommunstyrelsen Kst 90 : Anbudstävlan angående marknadsföring av Öra strand I enlighet med kommunstyrelsens beslut av den har anbudshandlingar tagits fram för att upphandla marknadsföring av tomterna på Öra strand från mäklare på Åland. (Bilaga 6, Kst , 90) Kommunstyrelsen godkänner bifogade anbudshandlingar och godkänner att en selektiv anbudstävlan riktas till Ålands fastighetskonsult Ab, Lyyskis fastigheter RFM och Mäklarhuset Åland Ab. Kst 90 :

12 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 Kommunstyrelsen Byggnadstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kst 63 : Anhållan om detaljplanering R:Nr 4:7 och 4:15, Frebbenby Hammarstrand Ab har genom brev av den lämnat en anhållan om detaljplanering av de färdigbildade 1,463 ha stora R:Nr 4:7 Björkebo samt den 1,35 ha stora R:Nr 4:15 Björkebo I båda belägna i Frebbenby. Enligt lag skall kommunen innan planering kan påbörjas fastställa målsättningar för planen, godkänna planläggaren och se till att planområdet utgör en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet. Enligt lagfart äger bolaget Ab Matvinden ovan nämnda fastigheter. Enligt bifogat köpebrev av den har Stefan Häger och Conrad Häger köpt Ab Matvindens hela aktiestock. Styrelsemedlemmar och ersättare är desamma i både Hammarstrand Ab och Matvinden Ab. I ansökan anges att syftet med att planera området är turistverksamhet med stuguthyrning samt året runt boende. Till planläggare föreslås Tina Holmberg (Bilaga 8, Kst , 63) Enligt Plan- och bygglag 33 stadgas följande angående markägares rätt att låta upprätta detaljplan. 33. Markägares rätt att låta upprätta detaljplan En markägare har rätt att utarbeta ett förslag till detaljplan för sin egen mark. Innan planeringen påbörjas ska kommunen kontaktas. Kommunen ska fastställa målsättningar för planen, godkänna planläggaren och se till att planområdet utgör en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet. Ett planförslag som utarbetas på markägarens försorg handläggs efter vederbörlig beredning i kommunen på samma sätt som en av kommunen utarbetad plan. Markägaren ska svara för kostnaderna för upprättandet av planen samt för kommunens handläggningskostnader. En detaljplan som en eller flera markägare låtit upprätta ska genomföras av de berörda markägarna i samråd med kommunen eller enligt en särskild överenskommelse som anges i planen. I handlingarna ingår ett förslag om att ett markanvändningsavtal skall upprättas mellan kommunen och markägaren före detaljplanen antas av kommunen. För kommunens del torde principen vara den att samtliga kostnader för planens genomförande åläggs markägaren (Plan- och bygglag 63). I ansökan finns även en förteckning över planläggningens målsättningar. Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från byggnadstekniska nämnden. Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den Kst 63 : Vice ordföranden Håkan Jansson konstaterar att ordföranden Lars Häggblom anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet behandlas. (Forts.)

13 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 11 Kommunstyrelsen Byggnadstekniska nämnden Kommunstyrelsen (Forts.) BTN 50 : Byggnadsinspektörens förslag: Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen förorda detaljplaneringen av Björkebo 4:7 och Björkebo I 4:15 i Frebbenby och att Tiina Holmberg godkänns som planerare. BTN 50 : Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns. Kst 91 : Kommunstyrelsen besluter att förutsättningar för att behandla ansökan saknas emedan bolaget Hammarstrand Ab inte innehar lagfart över det föreslagna planeområdet. För att Hammarstrand Ab skall kunna lämna en ansökan bör innehavaren av lagfarten Matvinden Ab enligt bolagets alla regler befullmäktiga Hammarstrand Ab att göra en dylik ansökan. Kst 91 :

14 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 12 Kommunstyrelsen Kst 92 : Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom 2015: Semester: Anställning: Förordnande: Kompensationsledighet: Arbetstidsarrangemang: Inköp: Tjänstledighet: 18 Familjeledigheter: Sjukledigheter: Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom. Kst 92 :

15 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 13 Kommunstyrelsen Kst 93 : Handlingar till kommunstyrelsens kännedom Ålands landskapsregerings tillstånd Dnr ÅLR 2015/1930 av den angående Trygginvest Ab: s rätt att äga och besitta fast egendom, Hk Dnr 15/15 Ålands landskapsregerings tillstånd Dnr ÅLR 2015/1887 av den angående Bygg & Måleri R. Karlsson Ab: s ansökan om rätt att äga och besitta fast egendom i landskapet Åland, Hk Dnr 16/15. Protokoll från Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.: s fullmäktigesammanträde den (Ej utsänd) Protokoll från Ålands miljöservice k.f.: s styrelsesammanträde den (Ej utsänd) Protokoll från Ålands kommunförbund k.f.: s styrelsesammanträde den , Hk Dnr 76/15. (endast utlåtandet om Kst-lagförslaget utsänt) (Bilaga 7, Kst , 93) Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom. Kst 93 :

16 Hammarlands kommun ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING Organ Sammanträdesdatum Paragrafer Kommunstyrelsen BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 112 i kommunallagen inte anföras över beslutet. Paragrafer: 81-87; Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet: Paragrafer: 88; Enligt 5 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunder för besvärsförbudet. ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: Organ Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, HAMMARLAND Paragrafer: 88; Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Protokollet är framlagt till påseende den Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

17 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, MARIEHAMN Kommunalbesvär, paragrafer Förvaltningsbesvär, paragrafer Annan besvärsmyndighet, adress och postadress paragrafer Besvärstid 30 dagar Besvärstid dagar Besvärstid dagar Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Ombud skall vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 ) Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: Namn, adress och postadress Paragrafer Besvärshandlingarna skall lämnas till 1): Namn, adress och postadress Paragrafer Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK 2014 HAMMARLANDS KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 1 1. KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN... 3 1.1. KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 1. 2. KOMMUNSTYRELSEN...

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Nagu kommun 1 Protokollsida Sammanträdesdatum Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Ordinarie Tisdagen den 11 november 2008 Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Ersättare x x - x - x x Mikael Holmberg,

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017. Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014

HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017. Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014 HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014 Antagen och godkänd av kommunfullmäktige den 15.1.2015 HAMMARLANDS KOMMUN Innehållsförteckning

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar.

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. Stadgar för Andelslaget KNT-Net Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är på svenska Andelslaget KNT-Net och Osuuskunta

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Företagarens skydd www.syt.fi Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Kassamötet har den 21 november 2014 godkänt stadgeändringen

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut

ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK 2012 Verksamhetsberättelse och bokslut ECKERÖ KOMMUN, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Innehållsförteckning 1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET... 5 1.1 Kommundirektörens

Läs mer