MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTIONER TILL ÅRSMÖTET"

Transkript

1 MOTIONER TILL ÅRSMÖTET Motioner till s årsmöte 2015 samt styrelsens svar Motion om Västsahara sid 2 Styrelsens svar sid 3 Motion om föreningsstödet sid 4 Styrelsens svar sid 6 Motion om rättvisa banker sid 7 Styrelsens svar sid 10 Motion om uppdragsbeskrivning för valberedningen sid 11 Styrelsens svar sid 17 1 av 17

2 1. VÄSTSAHARA Motion om Västsahara Hösten 2015 är det 40 år sedan den marockanska ockupationen av Västsahara startade. Därför är det just i år extra viktigt att uppmärksamma Västsaharafrågan. Den 5 december 2012 gav riksdagen regeringen i uppdrag att erkänna Västsahara. Alliansregeringen verkställde inte detta. Den nuvarande regeringen har tills nu inte heller gjort detta, trots att det var just Socialdemokraterna och Miljöpartiet, tillsammans med Vänsterpartiet, som i opposition drev igenom riksdagsbeslutet. Göteborgs Afrikagrupp anser att ska uppvakta utrikesministern personligen med krav på ett erkännande samt uppmärksamma frågan via sina lokalgrupper, medlems-organisationer, i media och på andra sätt. Förslag till beslut att ska uppvakta utrikesministern personligen med krav på ett erkännande samt uppmärksamma frågan via sina lokalgrupper, medlemsorganisationer, i media och på andra sätt. Göteborg 5 mars 2015 Göteborgs Afrikagrupp genom styrelsen Arjan van den Berg, Katarina Johansson, Niklas Johansson, Sanna Ström, Lovisa Varenius och Gunnel Alsé) 2 av 17

3 1. VÄSTSAHARA Styrelsens svar Styrelsens delar helt motionärernas syn på att det just i år är extra viktigt att uppmärksamma Västsaharafrågan. Styrelsen vill ta tillfället i akt att tacka motionärerna för motionen och påminnelsen om att Västsaharas sak är vår. Vi tror också att vi just i år har större möjlighet att få genomslag, det är också ett arbete som är ständigt pågående. Många lokalgrupper har under åren haft mycket aktiviteter kopplade till västsahariernas rätt till självbestämmande och säkerligen kommer de ha det även i år. Det är så styrelsen tror att vi måste jobba med den här frågan, på lokal såväl som central nivå. Centralt uppmärksammar vi frågan när tillfälle ges. Hitintills i år så har generalsekreteraren lyft frågan i samtal med statsministern, likaså gjorde verksamhetschefen när hon var inbjuden att hålla en presentation för riksdagens utrikesutskott. Dialogen med de regeringsbildande partierna är viktig och den avser vi att fortsätta med under året. kommer att genomföra en formell uppvaktning av utrikesministern med krav på Västsaharas erkännande. Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen bifall på motionen i sin helhet. 3 av 17

4 2. FÖRENINGSSTÖD Motion om att verka för återinförandet av föreningsstöd i det kommunala utbytesprogrammet Återinför föreningsstödet i det kommunala utbytesprogrammet! Vi föreslår att s styrelse inleder ett aktivt arbete för att det stöd till föreningslivet återupprättas, som ingick i det statliga stödet till samarbete mellan svenska kommuner och motsvarande i länder med bistånd från Sida. Det gäller kontakter och erfarenhetsutbyte i form av ömsesidiga studiebesöksresor. Samarbetet, som startade 2002, skedde först inom ramen för det biståndsarbete som handlades av kommun- och landstingsförbundets biståndsenhet SALA IDA. Idag handläggs det av Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD. Föreningsstödet blev omgående utbrutet ur det kommunala samarbetet och nedlagt när den borgerliga regeringen tillträdde I och med att regeringsmakten nu övergått till en socialdemokratiskt ledd regering borde det finnas förutsättningar att återupprätta möjligheterna för föreningslivet att spela en roll i det internationella samarbetet med demokrati- och miljöfrågor som grund. När föreningsstödet drogs in hade Gävle Afrikagrupp nått långt i processen att starta ett utbyte. Tillsammans med tre andra föreningar i Gävle hade vi genomfört det första steget. Det var ömsesidiga förberedelsebesök av en person med stöd av SALA IDA, i vårt fall med s partnerorganisation BRC i Buffalo City, Sydafrika. Både vi och sydafrikanerna såg förväntansfullt fram emot att kunna träffas i och uppleva varandras hemländer. Vi tycker det är naturligt att nu engagerar sig i att söka påverka politiker och andra berörda organ för att återuppta det olyckligt avbrutna stödet till kontaktresor för föreningslivet. 4 av 17

5 Förslag till beslut att nu engagerar sig i att söka påverka politiker och andra berörda organ för att återuppta det olyckligt avbrutna stödet till kontaktresor för föreningslivet Förslag till beslut Gävle 7 mars 2015 Gävle Afrikagrupp Inger Johansson, ordförande Kontakt: Ove Ericsson, av 17

6 2. FÖRENINGSSTÖD Styrelsens svar på motionen Styrelsen delar motionärens syn på vikten av stöd till kontaktskapande och brobyggande mellan civilsamhället här i Sverige och dess motsvarighet i våra partnerländer. skapar kontaktytor på en rad sätt, en typ av erfarenhetsutbyte är vårt praktikantprogram. Kampanjen 16 days of activism i höstas är ett annat exempel. De senaste årens politik har haft kännbara effekter för, vi har lagt ner tidningen Södra Afrika som ett konkret resultat av minskade informationsanslag. En stor del av det påverkansarbete vi bedriver här i Sverige behöver vi finansiera med egna medel. Utmaningarna är helt enkelt stora för en organisation som försöker uträtta mycket med begränsade resurser. Därmed behöver vi göra prioriteringar, och styrelsen tycker inte att det bör vara prioriterat att ska arbeta aktivt för ett återinförande av föreningsstödet. Däremot så kan vi i lyfta frågan när tillfälle så ges. Styrelsen tror att påverkan bör drivas på kommunal och regional nivå, med medborgarförslag eller uppvaktningar av kommunen exempelvis. Med anledning av ovanstående så yrkar styrelsen på avslag på motionen. 6 av 17

7 3. RÄTTVISA BANKER Motion om banker som arbetar för en mer rättvis fördelning av resurser De flesta folkrörelser i Sverige har massor att göra, verksamheten tar tid, organisationen kräver sin tid och vi kämpar i en lång kamp för ett rättvisare samhälle. Varje extra uppgift väger mot andra uppgifter som vi kunde göra istället. Varför är det då viktigt att lägga tid på att byta bank? Ett svar skulle vara att vi vill inte att våra pengar ska motarbeta våra visioner för en mer rättvis värld men läs mer här under och bestäm själva. använder många banker men framför allt Nordea i Sverige. Nordea som tidigare var en delvis statlig bank är idag en av de fyra storbankerna (Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank) i Sverige. Dessa storbanker har efter avregleringar expanderat sin verksamhet och är idag tätt sammankopplade med skatteparadis, investeringar i kärn- och klustervapen, hjälper personer och företag med skatteflykt och är ett verktyg som cementerar den orättvisa fördelningen av resurser i världen. Vinstfördelning 104,5 miljarder kronor - det är den samlade vinsten när 2014 års resultat för storbankerna räknas ihop. En dubblering i jämförelse med Detta är i storlek tre och en halv gång så mycket som anslaget för Internationellt bistånd år Tillsammans betalar privatpersoner, organisationer, offentliga och privata aktörer stora summor i räntor varje år. Det är en bra affär för bankernas aktieägare som i år för utdelningar upp emot 60 miljarder - men en dålig "affär" för en rättvis och jämlik värld. Räntan blir ett system som konstant tar från de som har lite och ger till de som har mycket. Investeringar I januari presenterades Fair Finance Guide - en granskning där sju av de svenska bankerna betygsätts utifrån bland annat hur de tar ansvar för arbetsvillkor och naturresurser (jordbruk, skog, gruvor, biologisk mångfald och klimatförändringar). 7 av 17

8 Sveriges Konsumenter, Amnesty och Naturskyddsföreningen är tre av organisationerna som står bakom granskningen. Nordea får tillsammans med de andra granskade bankerna underkänt. Banken ställer endast sig bakom 25% av de viktigaste internationella normerna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Det betyder att bankens riktlinjer saknar många av de viktigaste principerna. Skatteflykt De svenska storbankerna har även alla kontor och närvaro i det som kallas skatteparadis. Nordea har bl a kontor i Luxembourg, Guernsey, Delaware, Isle of Man och Cayman Island. Utöver sina egna verksamheter i skatteparadis hjälper de även andra att flytta pengar för att undvika att betala skatt. På websidan för det Luxembourg registrerade Nordea Life and Pensions skriver de vem de riktar sig till "a natural choice for wealthy people". Det är naturligt för oss som folkrörelse att fråga hur storbankerna förhåller sig till sin verksamhet i skatteparadis och hur de ser på god skatteetik som en del av företags samhällsansvar. Det kan väl inte vara rättvist att de fattiga får betala skatt medan de rika får hjälp att undvika den? Detta får även konsekvenser för hur mycket skatt staten får in och i förlängningen hur mycket pengar det finns till internationellt utvecklingssamarbete. Rättvisa banker Inom den svenska banksektorn finns idag även två mindre banker som arbetar med hållbarhet som inriktning, och som är medlemsägda med en demokratisk struktur. JAK Medlemsbank har en solidarisk sparande- och utlåningsverksamhet, och bedriver även ett omfattande folkbildningsarbete kring frågor om rättvis ekonomi. Ekobanken redovisar alla lån till verksamheter transparent och har nära samarbete med många idéburna verksamheter inom social ekonomi. Inga av dessa bankerna är idag helbanker (JAK är påväg att bli helbank) utan kan användas som sparkonto. Där kan vi, om likviditeten tillåter, har pengar som användas till en utveckling liknande den vi vill se i. Ju mer pengar vi har i en rättvisbank desto mindre används pengarna för att motarbeta oss. Avslutning 8 av 17

9 Vi som solidaritets organisation kan kämpa för en långsiktigt hållbar förändring och en rättvis fördelning av resurser. Vilken bank vi väljer som förening har direkt betydelse - låt oss ta ett tydligt steg för en mer rättvis värld genom att flytta s ekonomi till en av de hållbara bankerna. Förslag till beslut att ge styrelsen i uppdrag att under verksamhetsåret 2015 utreda möjligheterna att flytta delar av föreningens ekonomi till en av bankerna i Sverige med hållbarhet som inriktning - JAK Medlemsbank eller Ekobanken. Alex Veitch - medlem +46 (0) (Sweden) rafilm_veitch (Skype) 9 av 17

10 3. RÄTTVISA BANKER Styrelsens svar I många avseenden delar JAK- och Ekobankens grundläggande värderingar. År 2014 anslöt vi oss till kampanjen Schyssta pensioner. Vi är också aktiva i kampanjen mot skatteflykt. Båda dessa är viktiga delar i arbetet för att kapital och investeringar inte ska motverka hänsyn till mänskliga rättigheter och politik för en global utveckling. verksamhet är väldigt beroende av avkastning på eget kapital. Sedan början av 1990-talet har avkastningen på eget kapital varit cirka 18 mkr. Dessa medel har kunnat användas för både utvecklingsinsatser i Afrika och informations- och medlemsarbete i Sverige. Möjligheten till att få avkastning finns inte hos JAK- och Ekobanken och befinner sig idag i en situation där en bank utan avkastning skulle påverka vår överlevnad på ett negativt sätt. Vi ser det helt enkelt inte som möjligt att placera pengar i Eko- eller JAK-banken dagsläget. Styrelsen yrkar på att motionen avslås. 10 av 17

11 4. UPPDRAGSBEKRIVNING FÖR VALBEREDNINGEN Motion om uppdragsbeskrivning för valberedningen s valberedning har tidigare inte haft någon uppdragsbeskrivning som har tagits på årsmöte. För att underlätta valberedningens arbete och för att nya förtroendevalda ska kunna sätta sig in i valberedningens arbete behöver vi ha en uppdragsbeskrivning. Yrkande: Vi föreslår därför för årsmötet att godkänna vårt förslag till uppdragsbeskrivning för valberedningen. Förslag till beslut att godkänna förslaget till uppdragsbeskrivning för valberedning. s valberedning Valberedningens roll Valberedningens roll är att ge ett bra beslutsunderlag för beslutande organ när det gäller val av personer för olika förtroendeuppdrag. Valberedningen föreslår ledamöter till styrelse och verksamhetsrevisorer. Alla medlemmar i organisationen har rätt att föreslå kandidater. Det är valberedningens roll att sammanställa förslagen och presentera ett beslutsunderlag till årsmötet, som är s högsta beslutande organ. 1.1 Valberedningens sammansättning Valberedningen ska inom sig ha kunskaper om 1. föreningens organisatoriska frågor 11 av 17

12 2. stadgarna för föreningen 3. föreningens program/handlingsplaner 4. allmän föreningskunskap Valberedningen ska vara opartisk och ha en fristående ställning till de personer och organ som valen gäller. Ingen i valberedningen bör kandidera till någon post. Skulle situationen uppkomma bör den som kandiderar avgå ur valberedningen. 1.2 Val av ny valberedning Enligt stadgarna väljs på årsmötet en valberedning bestående av 3-5 personer varav en är sammankallande. Det är styrelsens ansvar att förslå ledamöter i en ny valberedning. 2. Valberedningens uppgifter Delta på styrelsemöten och läsa mötesprotokoll. Ta reda på vilka ledamöter som tänkt avsäga sig sitt uppdrag. Omvärldsbevaka och aktivt söka upp personer. Ta emot namnförslag till styrelse och verksamhetsrevisorer. Ta kontakt med samtliga nominerade. Redovisa valberedningens förslag 6 veckor innan årsmötet. 2.1 Handlingsplan Valberedningen bör lägga ner arbete på att kartlägga hur den nuvarande styrelsen fungerar. Genom samtal med de nuvarande ledamöterna och genom att gå igenom protokollen kan valberedningen få en bra bild av hur styrelsearbetet fungerar beträffande engagemang och om det finns samarbetsproblem inom styrelsen. Har någon/några styrelseledamot/ledamöter haft stor frånvaro bör orsakerna till detta redas ut Vilka val gäller det? Valberedningen tar fram ett förslag till styrelse samt revisorsgrupp. Styrelsen består av en ordförande, åtta ordinarie ledamöter och upp till fem ersättare. Revisorsgruppen består av 2 ordinarie verksamhetsrevisorer, varav en är sammankallande, samt två ersättare. Val till ny styrelse och verksamhetsrevisorer görs på föreningens högsta beslutande organ, årsmötet. 12 av 17

13 2.1.2 När och hur ska valen genomföras? Förslag till styrelse och verksamhetsrevisorer presenteras för styrelsen och skickas ut till medlemmar minst 6 veckor innan årsmöte. Nomineringsstopp infaller ca 8 veckor innan årsmöte Vilka kontakter ska tas med styrelsen inför valen? Förtroendevalda i valberedningen deltar i några styrelsemöten, för information och observation. En enkät om styrelsearbetet skickas ut till alla styrelseledamöter i december. Enkäten följs upp med muntliga samtal Vilka kontakter ska tas med medlemmarna? Valberedningen uppmanar medlemmar och lokalgrupper att nominera. Detta görs exempelvis i Agera, på hemsida, på sociala medier och i direktkontakt med lokalgrupperna Hur ska uppdraget redovisas? Valberedningens förslag och arbete med att ta fram förslaget redovisas på årsmötet. 3. Nominering Alla medlemmar ska beredas möjlighet att nominera kandidater till styrelsen. Det ska framgå vilka funktioner som ska väljas och vilka personer som har uppdraget fram till årsmötet. En sista tidpunkt för när valberedningen vill ha in svaren (nomineringsstopp) bör anges, vidare vart nomineringarna ska sändas och hur kontakt kan tas med valberedningen. 3.1 Valberedningens kontakt med kandidaterna Valberedningen bör ge tydlig information till de föreslagna om vad uppdraget innebär beträffande krav, ansvar, tidsåtgång etc. Styrelseledamöter förväntas delta i möten ca en gång/månad, läsa på handlingar inför möten, delta i någon av styrelsens arbetsgrupper samt vara kontaktperson för en lokalavdelning. Valberedningen bör även tala om när första styrelsemötet efter årsmötet infaller och informera om att det blir en introduktionsdag i anslutning till det. 13 av 17

14 kan betala ut bortfall av inkomst om någon skulle behöva ta tjänstledigt. Det är viktigt att styrelseledamöter har möjlighet att delta på denna introduktionsdag. Besked ska också ges till nominerade, ej föreslagna, om varför de ej är föreslagna. 4. Valberedningens förslag Valberedningens förslag bör vara klart i så god tid att det kan sändas ut med övriga årsmöteshandlingar. 5. Val av styrelseledamöter 1 Alla i styrelsen ska vara överens om föreningens ändamål. 2 Alla i styrelsen ska vara överens om vilka metoder föreningen får använda sig av för att förverkliga målsättningen. 3 Styrelseledamöterna ska som jämställda beslutsfattare ärligt pröva uppfattningar och önskemål. 4 Alla i styrelsen ska vara överens om hur styrelseledamöterna ska bete sig mot varandra när det finns olika uppfattningar om vad som är rätt eller fel i det egna eller andras handlande i föreningens intresse. Var och en ska redovisa sin syn på det aktuella handlandet. Stadgar och program ska vara styrande i föreningen. Finns inget stadgat eller programfäst ska demokratisk föreningspraxis gälla. 5 är en organisation med 90-konto och då kontrolleras alltid att styrelseledamöter saknar betalningsanmärkningar. Valberedningen måste därför ta upp den frågan med nominerade kandidater innan de föreslås. 6 Angående jäv och beroende Jäv för styrelseuppdrag får inte förekomma inför inval. Dock kan situationer uppstå under förtroendeuppdragets gång som riskerar göra en styrelseledamot jävig. Öppenhet och transparens kan i sig motverka att jävssituationer uppstår. Anställd av kan inte inneha förtroendeuppdrag, inklusive styrelseuppdrag. Likaledes får inte vald styrelseledamot stå i samtidigt anställningsförhållande till, till exempel genom praktik eller konsultarbete. Styrelseledamot får inte delta i beslut som kan ge ekonomisk eller annan otillbörlig vinning åt styrelseledamoten eller dennes närstående. Styrelseledamot bör inte delta i beslut som kan gynna till styrelseledamoten närstående organisation (organisation där ledamoten är anställd eller förtroendevald). 14 av 17

15 Styrelseledamot är skyldig att upplysa om potentiellt uppståndna jävssituationer och övriga styrelsen avgör om ledamoten anses jävig eller ej. Styrelsen är skyldig att för medlemmar tillgängliggöra denna information. 5.1 Valberedningens överväganden Valberedningen behöver undersöka vilken kompetens som finns i styrelsen och om det behöver tillföras ytterligare kompetenser. Följande schema kan vara en utgångspunkt för arbetet: organisationskunskap ekonomisk kunskap representation mot beslutsfattare, lobbyism kommunikation/marknadsföring erfarenhet av insamling erfarenhet av aktivism erfarenheter av de frågor driver och de länder organisationen verkar i. erfarenhet av andra ideella organisationer kunskap i engelska och/eller portugisiska arbetsgivarerfarenheter kontaktnät med samarbetspartners och medlemsorganisationer visioner/omvärldsanalys För att få grepp om hur det ser ut med kompetenserna kan olika angreppssätt tillämpas. Genom samtal med styrelseledamöter och andra nyckelpersoner kan en bild framträda. Om det har gjorts en kartläggning av organisationen av någon utanförstående kan detta vara till stor hjälp. Valberedningen behöver också ta hänsyn till andra förhållanden än bara kompetens. Styrelsen ska avspegla situationen inom organisationen och vara lämpligt sammansatt med hänsyn till: a) kön b) ålder c) etnisk bakgrund d) geografisk spridning e) uppdragsspridning 15 av 17

16 När valberedningen gått igenom nomineringarna kanske det fattas kandidater. Valberedningen har därför möjlighet att själv nominera kandidater. Valberedningen väljer ordförande medan övriga funktioner, exempelvis vice ordförande, väljs inom styrelsen. Sekreterare utses av kansliet och har inte rösträtt i styrelsen. 6. Verksamhetsrevisorer Valberedningen ska också lämna förslag till revisorer. Revisorerna uppgift kan sägas vara att kontrollera att: a) verksamheten bedrivs enligt stadgar och program b) besluten är stadgeenliga c) besluten verkställs d) det är ordning på räkenskaperna Revisorerna ska ha nödvändiga kunskaper för att klara uppdraget. Revisorer kan bli ansvariga om de brister i tillsynen. har också en auktoriserad revisor som kontrollerar räkenskaperna och som inte föreslås av valberedningen. 16 av 17

17 4. UPPDRAGSBEKRIVNING FÖR VALBEREDNINGEN Styrelsens svar Styrelsen delar motionärens uppfattning om vikten av att s valberedning behöver en uppdragsbeskrivning och att det är rimligt att den fastställs av årsmötet. Däremot så tycker styrelsen att det vore problematiskt om den hade åsikter om beskrivningen, styrelsen anser att det är en fråga för årsmötet. Med anledning av ovanstående så avstår styrelsen från att yrka något rörande motionen om uppdragsbeskrivning för s valberedning. 17 av 17

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 1 Firma och säte Organisationens namn är ActionAid International Sweden. ActionAid International Sweden är en ideell förening med

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Lunds universitets studentkårers karneval STADGA Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Innehåll 1. Ändamål och organisation... 2 2. Karnevalsorganet... 2 3. Karnevalskommittén...

Läs mer

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012 Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012 Innehåll Förord 3 Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 4 Antagna

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Allmänt 1 Grundprinciper för Förbundet Unga Rörelsehindrades organisation mom 1: Förbundet Unga Rörelsehindrade är en ideell organisation som är partipolitiskt

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och Stadgar antagna den 19 april 1997 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Göteborg 19-20 april 2008 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Lidköping 25-26 april 2009 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Sigtuna 16-17 april 2011

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet 2014-04-24 I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad,

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 1 Föreningens namn, säte och ändamål 1.1 Namn Cradle Net ( Föreningen ). 1.2 Säte Föreningen har sitt säte i Stockholm. 1.3 Vision och Syfte Föreningens

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område.

Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område. Nuvarande arbetsordning för Klubb Tunnelbanan SEKO Stockholm 1 Verksamhetsområde Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område. 2 Sektioner Klubben är uppdelad i sektioner.

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2013-02-11

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2013-02-11 IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2013-02-11 1 Föreningens namn, säte och ändamål. 1.1 NamnCradle Net ( Föreningen ).. 1.2 Säte Föreningen har sitt säte i Stockholm.. 1.3 Ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling Stadgar antagna av grundande möte 5 juni 2009 1 Föreningens namn och firma Föreningens namn och firma är Leader Södertälje Landsbygd ideell förening. 2 Ändamål Leader Södertälje Landsbygd är en allmännyttig,

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå:

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå: Angående stadgar Det är viktigt att klargöra att enligt svensk lag har vem som helst rätt att bilda en förening. Staten kan inte på något sätt förbjuda detta och det finns inte heller någon lag som reglerar

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Opera Estrads Föreningsstadgar

Opera Estrads Föreningsstadgar 1 Namn och säte Föreningens namn är : Opera Estrad Föreningen har sitt säte i Västra Götaland och främst i Göteborg. 2 Mål & Syfte Föreningen Opera Estrad är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL Besöksadress: Röntgenvägen 3 141 52 Huddinge Fakturaadress: Box 4065 141 04 Huddinge Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se

Läs mer