Satsning på klinisk forskning, samhällsvetenskap och humaniora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsning på klinisk forskning, samhällsvetenskap och humaniora"

Transkript

1 Satsning på klinisk forskning, samhällsvetenskap och humaniora Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 2009

2

3 Näringslivsforskning Institutet för Näringslivsforskning beviljades 2009 ett anslag om 2,5 miljoner kronor avseende gästforskarstipendier under fem år. KRAFTSAMLING KRING NÄRINGSLIVSFORUM Globaliseringens effekter på näringslivet är ett hett forskningsområde vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN. Programmet finansieras av Stiftelsen. Dessutom bidrar Stiftelsen till att utländska gästforskare kan bjudas in och berika verksamheten. IFN har byggts upp under 70 år och räknas som en av de främsta vetenskapliga miljöerna i sitt slag. Magnus Henrekson är professor i nationalekonomi och VD. Vårt mål är att bedriva forskning av högsta inter - nationella kvalitet på områden som är av central betydelse för näringslivets utveckling. Ett 20-tal disputerade forskare är anställda vid institutet. Därtill kommer en handfull doktorander och några affilierade forskare. För längre eller kortare perioder finns också gästforskare på plats. Hit kommer gästforskare från hela världen. Vissa söker sig hit på egen hand, men vi rekryterar också lovande och intressanta personer som vi har fått kännedom om, säger Magnus Henrekson. Stiftelsens stöd till att främja det internationella utbytet går tillbaka ända till Då fick institutet en 10-årig donation i samband med att Tekn. dr Marcus Wallenberg avgick som institutets ordförande. Anslaget har sedan förlängts i etapper. Donationen har varit av oundgänglig betydelse för vår verksamhet och inneburit flera långvariga och givande samarbeten med ledande forskare. Det har också resulterat i en lång rad viktiga publikationer, såväl böcker som rapporter och artiklar i meriterande tid - skrifter, säger Magnus Henrekson. Lars Persson är docent i nationalekonomi och vice VD vid IFN. Det har under årens lopp varit en fantastisk möjlighet att kunna bjuda in utländska storheter som jag har drömt om att få träffa. Både jag och mina kollegor har kunnat bygga upp värdefulla nätverk och kunnat arrangera konferenser och seminarier av högsta klass. Varje år ordnas en Vaxholmskonferens med olika teman där institutets forskare bidrar med aktuella uppsatser. Dit inbjuds även strategiskt intressanta forskare som är ledande i de ämnen som ska avhandlas. Det kan då röra sig om verkliga stjärnor från amerikanska toppuniversitet som Harvard eller MIT. Det är inte minst viktigt och stimulerande för våra yngre forskare som då får en chans att visa sin kompetens och knyta värdefulla kontakter, säger Magnus Henrekson. En viktig roll för institutet är just att vara en plantskola för lovande akademiker, men också att bidra till ökad mångfald inom forskningen och bidra med nydanande och spännande perspektiv som rör näringslivets villkor. En hård konkurrens från andra lärosäten har inne - burit att institutet kraftsamlar kring några programområden: globaliseringens effekter på näringslivet, den framväxande tjänstesektorn och entreprenörskap och nyföretagande. Globaliseringsprogrammet tar upp flera angelägna frågeställningar för svensk framtid, berättar programchefen professor Fredrik Sjöholm. Det handlar bland annat om att studera hur den ökade globaliseringen av företagen påverkar det svenska näringslivet och samhället. Vilken betydelse får multinationella företags investeringar i Sverige? En annan fråga är Kina som stor magnet för svenska företag och betydelsen av investeringar som görs där. En viktig uppgift för IFN är även att informera om aktuella forskningsresultat och stimulera till upplysning och debatt. Viktiga målgrupper är beslutsfattare, tjänstemän och journalister som intresserar sig för näringslivsfrågor, berättar Magnus Henrekson. Vi planerar nu att utöka antalet seminarier och möten. Dessutom ger vi ut fler sammanfattande rapporter och översikter. Målsättningen är att slå vakt om vårt oberoende och fortsätta bedriva forskning av högsta kvalitet som är av betydelse i forskarvärlden, men även i samhällsdebatten. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 1

4

5 Kemilektorslänken Kungl. Vetenskapsakademien beviljades 2008 ett anslag om 11,7 miljoner kronor för projektet Kemilektorslänken, stöd till kemisk forskning i skarven mellan gymnasium och högskola. KEMIFORSKNING PÅ GYMNASIET Kemi associeras ofta till gifter och miljöförstöring och ämnet har fått låg status i skolan. Ett nytt projekt ska förändra den bilden och få fler ungdomar att välja kemistudier. De ska få upp ögonen för att kemikunskaper leder fram till yrken där man faktiskt är med och räddar miljön, säger Sture Nordholm som är ansvarig för projektet. Den negativa trenden har pågått en längre tid. Antalet kemistuderande på universiteten har sjunkit katastrofalt, och ointresset visar sig redan på gymnasiet och grundskolan. Sture Nordholm är professor i fysikalisk kemi vid Göteborgs universitet samt ordförande i Nationalkommittén för kemi vid Kungl. Vetenskapsakademien. Han oroas över utvecklingen. Vi kommer redan om tio år uppleva en påtaglig brist på kemikunniga ingenjörer i Sverige om ingenting görs. Vissa företag som till exempel AstraZeneca är beroende av kemikunnig kompetens. Därför är det av stor ekonomisk betydelse att kemiämnet inte får fortsätta förfalla. För att åstadkomma ett trendbrott lanseras nu projektet Kemilektorslänken. Idén är att höja kemiämnets status i gymnasiet genom att tillsätta forskarutbildade kemilektorer som står med ena foten i forskarvärlden och den andra i det vanliga klassrummet. Pilotprogrammet omfattar 12 lektorstjänster fördelade på skolor över hela landet. Initiativet kommer från Nationalkommittén för kemi och finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Projektledare är Agneta Sjögren, sekreterare såväl i Nationalkommittén som i Svenska Kemistsamfundet. Den bärande idén är att de nya lektorerna har en koppling till den senaste forskningen på universiteten och till den kemiska industrin. På det sättet får gymnasieungdomarna helt nya insikter som inte bara baseras på gammaldags läroböcker utan på kontakt med verkligheten. Förhoppningen är att det ska väcka elevernas intresse att fortsätta med kemi, säger Sture Nordholm. Gymnasieelever får chansen att delta i pågående forskningsprojekt, men också att själva komma till läraren med egna frågeställningar som kan utmynna i riktig forskning. Martin Lundqvist är kemilektorslänk på Åbyskolan i Klippan och har en bakgrund från flera europeiska lärosäten. Nu gläds han åt att den egna forskningen om nanopartiklars användning inom medicinen kan bli en värdefull resurs för gymnasieeleverna. En av eleverna tittar exempelvis på proteiners interaktion med nanopartiklar. Och hela årskurs 2 ska besöka Lunds universitet och göra laborationer i termodynamik, något som annars genomförs först på universitetets grundkurs. Kemilektorslänken i Falkenberg heter Klas Bro och han märker ett spirande kemiintresse hos eleverna. Jag håller till och med extralektioner i kemi där vi diskuterar ämnen som inte ingår i de vanliga kurserna, till exempel livets uppkomst. Jag hade en fruktansvärd ångest att ingen skulle dyka upp, men nu kommer elever varje gång. Det är mycket positivt. Kemilektorerna ska främst ägna sig åt eleverna, men fungerar även som en resurs för lärare som vill fortbilda sig. De lokala länkarna ingår dessutom i ett landsomfattande nätverk som samlas minst en gång om året vid Kungl. Vetenskapsakademien. Sture Nordholm är förhoppningsfull. Jag tror att eleverna nu blir medvetna om att kemistudier kan leda fram till intressanta yrken. Om några år kommer vi att utvärdera projektet genom att på individnivå följa eleverna och se om de väljer att studera kemi på universiteten. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 3

6

7 Lärande och information Inom Stiftelsens program Lärande och information har ett anslag om 5 miljoner kronor beviljats Malmö högskola och Lunds universitet för projektet Matte i dagens tekniska miljö. MATEMATIK I MOBILEN LOCKAR UNGDOMAR Bort med svarta tavlan och gammaldags läroböcker och in med ny teknik som digitala whiteboards, mobiltelefoner och prisbelönta program som GeoGebra. Nu ömsar den traditionella matematikundervisningen skinn och i ett nytt forskningsprojekt i Skåne undersöks om elever na lär sig bättre och blir mer intresserade av ämnet. Tanken är att höja kvaliteten på undervisningen i matematik genom att stödja lärarnas användning av informations- och kommunikationsteknik, IKT. Per Jönsson är professor i tillämpad matematik vid Malmö högskola och projektledare. Det finns nu en ny generation programvaror, där gratisprogrammen ibland är bättre än standardprogrammen. Eleverna kan också arbeta med egna bärbara datorer och mobiltelefoner. Men skolan behöver bli bättre på att ta till sig den nya tekniken. Det finns ett skriande behov, menar Malin Kristersson, matematiklärare vid Katedralskolan i Lund. Vi märker när vi träffar lärare från andra länder i Europa att de och deras elever är mer vana vid att använda datorer och programvaror. Det känns ibland som att vi är de fattiga kusinerna från landet. Projektet är ett samarbete mellan tre gymnasier, Spyken, Katedralskolan och Polhemsskolan i Lund, och två grundskolor, Byskolan i Södra Sandby och Svalebo - skolan i Veberöd samt forskare vid Malmö högskola och Lunds universitet. Huvudfrågan är att undersöka hur lärandet i matematik och attityder till ämnet kommer att förändras genom användningen av IKT. Den nya tekniken kan underlätta för eleverna att lära sig ett undersökande arbetssätt. Det innebär att vi inte presenterar teorin först, utan eleverna får komma fram till en regel genom att använda datorprogram. Det kan vara symbolhanterande program, där datorn löser uppgifterna men eleverna lär sig hitta mönster, förklarar Ing-Marie Gustafsson, lärare på Spyken. På Spykengymnasiet har alla elever i årskurs 1 tillgång till bärbara datorer och kan söka information via internet och använda de nya, avancerade programvarorna. Det populära programmet GeoGebra har ett intuitivt och lättillgängligt gränssnitt där man kan hantera geometri, algebra och analys. Programmet är gratis och finns nu översatt till ett 50-tal språk. Thomas Lingefjärd är docent i matematikdidaktik och forskar om matematiskt tänkande vid Göteborgs universitet där han också undervisar blivande lärare. Han ser mycket positivt på den tekniska utvecklingen, som gör det möjligt att lägga mer vikt på resonemang och diskussioner om matematik. Ämnet blir mer verklighetsanpassat, menar han. Traditionellt får man uppgifter som är inramade så att de alltid går att lösa. Men i livet finns problem som bara delvis går att lösa. Eleverna tränar sig inte i den processen, och många slår ifrån sig av tristess. Men när vi har datorverktyg som gör själva beräkningarna kan eleverna engagera sig i en djupare förståelse av problemlösningen. Ett övergripande mål är att ta fram ett empiriskt material som kan visa på effekterna av elevernas lärande. En viktig del av projektet handlar också om hur materialet och erfarenheten kan spridas till andra. Ett sätt blir att skapa en webbportal via Nationellt Center för Matematikutbildning. Det är fantastiskt att se upptäckarglädjen hos barn i 6-7-årsåldern när de blir introducerade för matematik på interaktiva skrivtavlor och små datorer. De har en väldig nyfikenhet i den åldern som för svinner när de blir äldre. Det vill vi förändra matematik är ju det roligaste som finns, säger Per Jönsson. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 5

8

9 Högmedeltida fiktionsteori Stockholms universitet, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria beviljades 2009 ett anslag om 5 miljoner kronor för projektet Fiction and figuration. Studies in high and later medieval literature. DEN BRÄNNBARA LITTERATUREN Efter kristnandet av det romerska riket på 300- och 400-talen tog kyrkofäderna avstånd från fiktionslitteraturen, som ansågs lögnaktig och kontroversiell. Först många hundra år senare gjorde fiktionen återkomst i den högmedeltida kulturen. Nu ska ett nytt litteraturvetenskapligt projekt sprida ljus över orsakerna. Att fiktion är brännbart går som en röd tråd genom historien, säger Anders Cullhed, som är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och leder det nya forskningsprojektet. Han tar som ett modernt exempel kontroversen kring den brittisk-indiske författaren Salman Rushdie, som 1988 råkade ut för en fatwa från Irans religiöse ledare. En roman försatte en värld i svall, en akademi i gungning och en stackars författare fick leva med livvakter. Det var då jag verkligen fick upp ögonen för hur känsligt det är med fiktion, i synnerhet i förhållande till renlärig religion. Men idén till det nya projektet föddes inte där, utan ur studier av det senantika Europa. I sin bok Kreousas skugga, en tegelsten på över 800 sidor, har Anders Cullhed skildrat hur den nya kristna religionen på 300-talet förde med sig en syn på fiktion som farlig. Tidigare under antiken hade det funnits en intressant gråzon mellan sanning och lögn. Man talade om fiktionen som det sannolika eller det troliga. Men successivt kom fiktion att i stället ses som strunt, omoral och rena lögner. En centralfigur för den nya synen var kyrkofadern Augustinus ( ). Han kom att bli en hetlevrad kritiker med uppfattningen att fiktionen endast var ett sätt att förleda läsaren och ifrågasätta den rätta läran. En viktig orsak är den maktkamp som pågick mellan det klassiska arvet och den nya kristna ordningen. Det var därför en tidpunkt då kyrkan var pressad att legitimera sin världssyn och rensa ut avvikande synsätt. Den väg som Augustinus beträder här, kritikens och skepsisens väg, löper sedan som en röd tråd genom den medeltida kulturen, säger Anders Cullhed. Mycket riktigt brukar också ett stort hål på nästan år gapa ekande svart och tomt i litteraturhistoriska handböcker, det vill säga perioden mellan senantikens Augustinus och högmedeltidens riddarromaner och trubadurer. Nu ska Anders Cullhed och tre kollegor studera orsakerna till att fiktionen började återta mark ungefär från 1000-talet. Äldre forskning tänkte sig att det berodde på olika återupptäckter, men vi vill titta på andra omständigheter där vi tror att retoriken har haft en stor betydelse med dess inbyggda tolerans för fiktion. Det sker genom att studera ett tvärsnitt av fyra olika genrer inom litteraturen: epik, fabler, lyrik och brevskrivning. Anders Cullhed ska själv ägna sig åt den allegoriske epikern Dante Alighieri från Florens, medan Anders Hallengren ska studera Francesco Petrarca som lyriker. I projektet ingår också två danska forskare, Brian Möller Jensen, som forskar om fabeldiktningen, och Marianne Pade, som analyserar Petrarca som brevskrivare. Sådan genreöverskridande forskning har tidigare inte gjorts systematiskt. Som humanister är vi inte vana vid så stora anslag och möjligheten att skapa internationella forskningsprojekt. Därför är vi mycket tacksamma för donationen från Stiftelsen. När projektet avslutas kommer resultaten att presenteras i fyra böcker och vid ett vetenskapligt symposium, säger Anders Cullhed. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 7

10

11 Universitetsbiblioteket i Lund Lunds Universitet, Universitetsbiblio- teket beviljades miljon kronor för vård och tillgängliggörande av De la Gardieska arkivet i Lund. ARKIVSKATT RÄDDAS I LUND I mer än 160 år har De la Gardieska arkivet i Lund varit svårtillgängligt för forskarna. Nu öppnas dörrarna till arkivskatterna som innehåller allt från kungabrev till kartor och ritningar. Samtidigt räddas de sköra dokumenten från syraangrepp som hotat att förstöra arkivet. Djupt nere i bombsäkra valv på Universitetsbiblioteket i Lund förvaras ett av Sveriges största och intressantaste släktarkiv. De la Gardieska arkivet innehåller cirka 130 hyllmeter handlingar fördelade på fyra århundraden: 1500-talet till 1800-talet. Det luktar jordigt från pergament och åldrande papper. Per Stobaeus är fil. dr i historia och ansvarig för arbetet med att förteckna och registrera arkivet. Här finns sådant material som man annars bara förväntar sig finna på Riksarkivet i Stockholm. Den mest kände medlemmen av släkten var riksmarskalken greve Magnus Gabriel De la Gardie. Han ledde regeringen under Karl XI:s omyndighetstid och lät bygga flera slott, bland andra Läckö och Venngarn. I arkivet finns en hel del handlingar som rör honom. Men det var en sentida släkting, den vittre militären och politikern Jacob De la Gardie, som i början av 1800-talet samlade arkivet och överförde det från godset Sjöö i Uppland till Löberöds slott i Skåne. Efter grevens död donerades arkivet till Lunds universitet. Handlingarna fraktades nedbäddade i halm på nära 30 vagnar. Turligt nog var det uppehåll och torrt väder, säger Björn Dal, som är chef för bibliotekets kultur arvs av delning. Per Stobaeus har redan gjort flera spännande fynd i de digra samlingarna, bland annat ett egenhändigt brev av Gustav III nedtecknat samma dag som statskuppen den 17 augusti Där skriver kungen bland annat att hans enda uppsåt är att återställa lugnet i mitt kära fädernesland. Ett annat fynd är avskriften av ett brev från Den Heliga Birgitta, som enligt Riksarkivets diplo matarium har antagits vara förkommet. Arkivet består av flera övergripande avdelningar: Historiska handlingarna, Släktarkiven, Topografiska handlingarna, Biographica minora, Codices och Pergamentsbrevsamlingen. Stora delar av detta material har aldrig blivit inventerat eller förtecknat. Genom ett statligt så kallat Accessprojekt kunde en första etapp genomföras Nu bekostar Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse en fortsatt inventering. Vi är oerhört tacksamma för den generösa donationen. Det är mycket angeläget att efter 160 år få ordning på arkivet, säger Björn Dal. Viktigt är också att de sköra dokumenten räddas från förstörelse. Per Stobaeus visar hur gulnade aktomslag från 1800-talet har färgat av sig. Nu byter han till omslag av syrafritt papper och handlingarna placeras i särskilt skyddande arkivboxar. Några av godbitarna i arkivet blir också digitaliserade. Dessutom blir förteckningarna successivt tillgängliga på nätet till nytta för forskarna. Vi märker redan nu ett ökat intresse och hoppas att handlingarna ska bidra till nya rön om både Sveriges och Östersjöregionens historia, säger Per Stobaeus. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 9

12

13 Anslag mkr MSEK Totala anslag ÅRS ANSLAG Stiftelsens forskningsprogram inom klinisk medicin, 2010 års utlysning Svenska handelshögskolan i Helsingfors (Hanken), professur i redovisning med inriktning mot IFRS Stanford University, utveckling av Wallenberg Hall ICC Research Foundation, forskningsprojektet inom International Trade and Employment Stockholms universitet, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, projektet Fiction and figuration. Studies in high and late medieval literature Marcus Wallenbergs Stiftelse för främjande av Skogsindustriell Vetenskaplig Forskning, bidrag till pris inom skogsindustriell forskning Centrum för Rättvisa, fri- och rättighetsinternat för juridikstudenter Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning, anslag för finansiering av gästforskarstipendier under fem år Uppsala universitet, institutionen för klinisk immunologi, inköp av flödescytometer Augustana College, USA, bidrag för renovering och förbättring av den gamla huvudbyggnaden Kungl. Tekniska högskolan, institutionen för matematik, KTHs Matematiska Cirkel Stockholms universitet, juridiska institutionen, Wallenberg Foundation Oxford/Stockholm Association in European Law Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande, Arkivets drift och skötsel Kungl. Vetenskapsakademien, projektet Från Linné till Berzelius : Digitalisering av Kungl. Vetenskapsakademiens handlingar Sonja Sonnenfeld, verksamheten andra halvåret 2009 och första halvåret tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr 825 tkr 810 tkr 96 tkr Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 11

14

15 2009 i korthet Anslag om nästan 390 miljoner kronor har delats ut de senaste fem åren. 63 (98) miljoner kronor i beviljade anslag Utdelningar och ränteintäkter uppgick till 102 (149) miljoner kronor Förmögenheten uppgick till (4 114) miljoner kronor Forskartjänster och stipendier svarar för 34 miljoner kronor (54%) av totalt beviljade anslag Forskningsprojekt svarar för 11 miljoner kronor (18%) av totalt beviljade anslag Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 13

16

17 Stöd till svensk humaniora Totalt har mer än 20 mkr delats ut inom humaniora de senaste fem åren. FRAMSTÅENDE STÖD TILL SVENSK HUMANIORA Humanistlaboratoriet i Lund, Centrum för medeltidsstudier i Stockholm och digitalisering av Kungl. Vetenskaps akademiens handlingar från 1700-talet. Det är exempel på stora humaniorasatsningar finansierade av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Talet om humanioras kris i Sverige är betydligt överdrivet, säger Inge Jonsson, ledamot av Stiftelsens styrelse. Få har en sådan överblick över humanioras ställning i Sverige som Inge Jonsson. Han är en välkänd Swedenborgexpert, professor emeritus i litteraturvetenskap, tidigare rektor vid Stockholms universitet, medlem av flera lärda akademier och samfund och sedan länge ledamot av styrelsen för Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Under senare år har utdelningskapaciteten ökat påtagligt och betydande anslag har gått till humanistiska vetenskaper, berättar Inge Jonsson. En av de mer uppmärksammade satsningarna är Humanistlaboratoriet i Lund där Stiftelsen har bidragit med utrustning för 15 miljoner kronor. Där bedrivs forskning om kultur, kommunikation och kognition. Bland annat kan man studera kroppsrörelser som tungans rörelser när man talar och hur ögat arbetar vid läsning av en text. Stiftelsens stöd var helt avgörande för att det skulle bli en sådan framgång som nu är fallet, säger Inge Jonsson. En annan aktuell satsning i mångmiljonklassen hör också hemma i Lund. Genom ett anslag på 25 miljoner kronor har det gamla antikmuseet kunnat byggas om och förvandlas till ett toppmodernt institut för tvärvetenskaplig forskning, Pufendorf-institutet. Under årens lopp har Stiftelsen kunnat ge anslag även till några ovanliga projekt. Ett exempel är en översättning till engelska av Nobelpristagaren Harry Martinsons lyrik och ett annat är filmprojektet Från Svir till Karelska näset om det finska fortsättningskriget. Det resulterade i två väldigt bra spelfilmer, där den första bygger på Harry Järvs krigsminnen och den andra skildrar det blodiga slaget på Karelska näset Svenska humanister får ofta kritik för att vara provinsiella och för att de inte publicerar sig internationellt. Men det är en orättvis beskrivning, menar Inge Jonsson. Det har åtminstone sedan början av 1900-talet talats om humanioras kris, så det är inget nytt. Kritiken kommer från kulturjournalister, som oftast har en snäv ämneserfarenhet från till exempel litteraturvetenskapen. Men de ser inte språkforskarna, som nästan alltid ger ut publikationer inom sina språk, och de glömmer bort filosoferna, som liksom naturvetare ger ut sina rön i form av artiklar i internationella tidskrifter. Men i ett avseende stämmer humaniorakrisen, anser Inge Jonsson. Det handlar om humanisternas ovilja till samarbete. Många eftersträvar en tillvaro i splendid isolation, när det i stället skulle bli mer fruktbart med samverkan. Stiftelsen stöder också sådana nydanande samarbeten. Ett exempel är Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet där arkeologer, geologer, historiker, konstvetare, naturgeografer och språkforskare bidrar med sina olika perspektiv. Nu hoppas Inge Jonsson att Stiftelsens insatser ska bli mer kända. Jag brukar tala om att vi finns när jag möter forskare och uppmana dem att lämna in genomtänkta ansökningar. Vi är måna om att bidra till att höja kvaliteten på svensk forskning. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 15

18

19 Stiftelsens strategi Johan Stålhand, Stiftelsens verkställande ledamot. FORTSATT SATSNING PÅ KLINISK FORSKNING Viktiga satsningar inom juridik, medicin och undervisning kännetecknar Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Sedan begynnelseåret 1963 har Stiftelsen donerat mer än 1,2 miljarder kronor till svensk forskning och utbildning. Vi är en av Sveriges största privata forskningsfinansiärer, säger verkställande ledamoten Johan Stålhand. Ändamålet är att stödja vetenskaplig forskning, främja vård och uppfostran av barn samt att ge stöd till undervisning och utbildning. Stiftelsen uppmuntrar gärna till nydanande och gränsöverskridande projekt inom detta breda fält. Ett aktuellt exempel är satsningen på klinisk forskning, där Stiftelsen har gått i bräschen för att ge unga läkare en möjlighet att kunna forska. Stipendieprogrammet syftar till att ge läkare främst i början av karriären en möjlighet att kombinera sin vanliga tjänst på sjukhusen med forskning, förklarar Johan Stålhand. Tanken är att de ska ägna minst 50 procent och högst 80 procent av arbetstiden till forskning. Alla som söker är oerhört kvalificerade och programmet har glädjande nog blivit mycket attraktivt och ses nu som en förebild. Bakgrunden är den kliniska forskningens kräftgång i Sverige allt färre läkare ägnar sig åt forskning. Det är en oroande trend eftersom det kan leda till att vården försämras och att samhället går miste om viktiga forskningsrön. Historiskt har klinisk forskning bidragit med så betydande framsteg som till exempel magsårsmedicinen Losec och pacemakern. Framgången innebär att vi nu avsätter 21 miljoner kronor till en fortsättning av det kliniska forskarprogrammet. Det kommer att annonseras under 2010 och ger utrymme för ytterligare fem läkare att delta, berättar Johan Stålhand. Under 2009 arrangerade Stiftelsen även ett minisymposium om den kliniska forskningens betydelse i Sverige. Inbjudna var stipendiemottagarna och representanter för universitet och akademier, politiker och sakkunniga på området. Höjdpunkten var en energisk paneldebatt, säger styrelseledamoten Peter Wallenberg Jr. Det var ett initiativ från Stiftelsen med syfte att skapa en öppen diskussion. De olika inläggen gav tillsammans en bättre bild av hur verkligheten fungerar och värdefull ny kunskap inom området. Ett bristande intresse för naturvetenskapliga ämnen i skolan är en annan oroande samhällsutveckling. Barnen skyr ofta ämnen som fysik, kemi och matematik. Även där har Stiftelsen ett stort engagemang och har sjösatt ett program inom lärande och information. Syftet är att se hur den moderna informations- och kommunikationsteknologin kan implementeras i klassrummen och stimulera barnens intresse för naturvetenskap, språk och matematik. Det är spännande satsningar eftersom de knyter ihop framstående forskning på universiteten med både gymnasiet och grundskolan, säger Peter Wallenberg Jr. Nu finns många nya verktyg tillgängliga som interaktiva skrivtavlor, avancerade datorprogram och mobiltelefoner. Barnen som växer upp nu tillhör en digital generation. Men det är viktigt att studera vilken effekt lärandeprojekten har, säger Stiftelsens ordförande Peter Wallenberg. Det är angeläget att ta reda på om den nya tekniken verkligen utmynnar i bättre undervisning och ett förbättrat lärande, säger han. Ansökningstrycket på Stiftelsen är stort och ansökningarna genomgår en sakkunnig granskning. Det är en viktig princip. Ambitionen är att de bästa projekten ska kunna få stöd till gagn för Sverige. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 17

20

21 English summary The Marianne and Marcus Wallenberg Foundation is an important private funder of research and education in Sweden. ESTABLISHED IN 1963 Formation of the Foundation Dr. Tech. Marcus Wallenberg ( ) established the Foundation in connection with his wife s 70th birthday, in 1963, for the purpose of supporting scientific research. When Marcus Wallenberg passed away the Foundation was the residuary legatee of his estate. The initial endowment amounted to SEK 40.6 m. Marcus Wallenberg was a banker and industrialist. He was employed by Stockholms Enskilda Bank in He was Vice Executive Director in 1927 and Executive Director in 1946 when he succeeded his brother, Jacob Wallenberg, as head of the Bank. When he was appointed Chairman of the Bank in 1958, he was also deeply involved in the development of numerous Swedish industrial companies. Purpose The purpose of the Foundation is to promote care and education of children, or to support preparation of teaching or to educate or to promote scientific research. The policy of the Foundation is to financially support universities, university colleges and other institutions pursuing scientific research and education in their activities. However, no scholarships or financial support to individuals, apart from the Foundation s research programs, are granted. Grants The Foundation s support to scientific projects and to scholarship programs within Clinical Research continued during The majority of all grants in 2009, a total of SEK 63 m., was disbursed to Swedish universities and academic institutions mainly within law, medicine and the humanities. Since the establishment of the Foundation in 1963, more than SEK 1.2 bn. has been disbursed, of which almost SEK 390 m. over the last five years. Asset management and development of net assets The Foundation has established an investment policy which states that its assets shall be placed as long-term investments at low risk. In addition, the assets shall yield a long-term solid return in order to secure resources for the distribution of grants. Since the formation of the Foundation, the main part of net assets has been directly or indirectly invested in listed shares in Swedish industry. Management The Board of Directors has the ultimate responsibility for the overall management of the Foundation. However, assets are managed by means of direct ownership, as well as through a management and consultancy agreement, by Foundation Asset Management Sweden AB a company owned by the three largest Wallenberg Foundations. The administration of the Foundation and the grants are managed by Foundation Administration Management Sweden AB. Board of Directors The Board members are Peter Wallenberg, Chairman; Gösta Gahrton, Inge Jonsson, Håkan Mogren, Mariana Risberg, Johan Stålhand, Executive Director, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg and Peter Wallenberg Jr. The Board convenes twice a year. Future development Over the last ten years the Foundation has an annual grant rate of more than SEK 75 m. Due to the financial crisis, dividends and interest rates were reduced considerably during 2009, and are expected to continue on this low level in the next few years. However, the ambition is to maintain an even, and over time increasing, level of grants. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 19

22

23 Grants 20 scholarships awarded between 2006 and 2009 in order to stimulate the clinical research of Swedish physicians. Focus on clinical research Some of the largest grants in 2009 The Foundation s research program in clinical medicine: the Foundation has announced a three-year research program in order to stimulate the research of Swedish physicians. The target group of the program is young physicians. The applicants must have a Ph.D. in medicine, be active at a clinic in a Swedish hospital or operating within the Swedish primary care and be a scientist connected to a Swedish university.the program will allow the researchers to devote between 20% and 50% of their working time to medical research. During twenty scholarships have been awarded. SEK 21.0 m. Hanken School of Economics, Helsinki, Professorship in accounting, with focus on international financial reporting standards (IFRS). SEK 10.7 m. Stanford University, USA: development and maintenance of research facilities in the Wallenberg Hall, Stanford University s home for research in university-level classroom learning and in collaboration with Swedish universities. SEK 7.9 m. ICC Research Foundation: a two-year research program on international trade and employment framed in the context of an economic crisis which has spread to every country in the world, with dramatic declines in global trade, rising unemployment and faltering levels of investment. SEK 5.2 m. Stockholm University, Department of Literature and History of Ideas Fiction and Figuration. Studies in high and late medieval literature. A research project that covers the topics of literature, classical languages and classical philology at Stockholm and Aarhus University, and is a current problem in a number of esthetic subjects on an academic level. SEK 5.0 m. Five-year summary Net assets, SEK m. 4,520 4,114 4,486 5,030 4,207 Change, % Grants, SEK m Change, % Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 21

24

25 Key figures 2009 Approximately SEK 390 m. in grants over the last five years. SEK 63 m. (98) in grants Dividends and interest income amounted to SEK 102 m. (149) Net assets amounted to SEK 4,520 m. (4,114) Other 7% Buildings and interiors 2% Education 4% Scholarships and research scholars 54% Equipment 15% Research projects 18% Grants to research scholarships amounted to SEK 34 m. (54%) of total grants Grants to research projects amounted to SEK 11 m. (18%) of total grants Other 16% Mathematics 2% Forest and agricultural sciences 4% Law 4% Medicine 36% Humanities 9% Social sciences 29% Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 23

26

27 Summary of Financial Statements (SEK m.) Dividends and interest income Operating costs Result before capital gain/losses Capital gain/losses Net result (SEK m.) Dec. 31, 2009 Dec. 31, 2008 ASSETS Financial assets and other long-term investments Other assets Cash and bank Total assets EQUITY AND LIABILITIES Equity Provisions for grants Other liabilities Total equity and liabilities Specification over financial assets and other long-term investements (SEK m.) No. of shares at Dec. 31, Book value at Dec. 31, Market value at Dec. 31, Specification Investor AB A-shares , , , ,929.4 Subtotal listed assets 1, , , ,929.4 Foundation Asset Management Sweden AB 1, ,407.8 Other shares 0 0 Subtotal non-listed assets 1, ,407.8 Foundation Asset Management Sweden AB Subtotal other long-term investments TOTAL 3, , Shareholders loan Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Org.nr

28

29 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse får härmed avge årsredovisning för år Stiftelsens grundande Stiftelsen grundades 1963 genom en donation av Tekn. Dr Marcus Wallenberg ( ). Ursprungligt donationsbelopp var 22,7 mkr, Stiftelsen har senare tillförts drygt 49 mkr från donatorn. Stiftelsens ändamål Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller främja vetenskaplig forskning. Främjande av ändamålet Fullföljdskravet Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse är en begränsat skattskyldig avkastningsstiftelse. En sådan stiftelse är skattebefriad för utdelningar, räntor och realisationsvinster men ej för fastigheter och näringsverksamhet. För att behålla denna begränsade skattskyldighet krävs att 75-80% av avkastningen används för ändamålet över tiden. I likhet med tidigare år har den övervägande delen av anslagen beviljats till forskning inom medicin, företagsekonomi, juridik och humaniora. Stiftelsens utdelningspolicy Med utgångspunkt från ändamålet har styrelsen fastställt en utdelningspolicy som innebär att bidrag lämnas till universitet, högskolor och andra institutioner som bedriver vetenskaplig forskning och utbildning till stöd för sådan verksamhet. Stipendier eller understöd till enskilda lämnas ej. Beviljade anslag Under året har Stiftelsen beviljat anslag om totalt 63 (98) mkr av totalt disponibla medel om 114 (101) mkr. Några av de större anslagen under året har varit (mkr) Program inom medicin för kliniskt verksamma forskare, utlysning ,0 Svenska Handelshögskolan i Helsingfors (Hanken), professur i redovisning med inriktning mot IFRS 10,7 Stockholms universitet, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, projektet Fiction and figuration, Studies in high and late medieval literature 5,0 Resultat och ställning Kapitalplacering och utveckling av Stiftelsens förmögenhet Stiftelsen har genom sin placeringspolicy fastlagt, att dess tillgångar ska vara långsiktigt placerade och med en relativt låg risk. Tillgångarna ska dessutom ge en långsiktigt stabil avkastning för att säkerställa att medel finns tillgängliga för utdelning till svensk forskning och utbildning. Stiftelsen har sedan dess grundande haft en större del av sin förmögenhet, direkt eller indirekt, placerad i noterade aktier i svensk industri. Utdelningsbara medel Disponibla medel från godkänd balansräkning 2009 är tillgängliga för utdelning till anslag under kommande år. Beviljade anslag skuldförs vid beslutstillfället och betalas ut i den takt projektet fortskrider. Enligt Stiftelsens stadgar ska ett eventuellt realisationsresultat samt 20% av resultat före realisations resultat årligen avsättas till det bundna egna kapitalet. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Org.nr Förvaltningsberättelse 27

30 Resultatdisposition (mkr) Årets resultat 91,1 481,2 Avsättning till bundet eget kapital -18,2-370,2 Disponibelt av årets resultat 72,9 111,0 Kvarstående disponibla medel 51,5 3,0 Totalt att disponera 124,4 114,0 Det egna kapitalets fördelning redovisas i not. Fem år i sammandrag Förmögenhetsutveckling (mkr) Förändring % Beviljade anslag (mkr) Förändring % Under åren har anslagen fördelats på följande kategorier: 28 Förvaltningsberättelse Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Org.nr

31 Styrelse och förvaltning Styrelsens arbete Stiftelsens styrelse har det yttersta ansvaret för förvaltningen vilket innefattar utdelning av anslag samt kapitalförvaltning. Stiftelsens dagliga verksamhet leds av den verkställande ledamoten som även ansvarar för vetenskaplig beredning och bedömning av ansökningar. För det senare arbetet anlitas även externa experter. Styrelsen beslutar vilka ansökningar som beviljas. Löpande förvaltning Sedan 2007 svarar Foundation Asset Management Sweden AB (FAM) ett bolag bildat tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, dels för direkt kapitalförvaltning dels för rådgivning i kapitalplacerings- och ägarfrågor. Den löpande förvaltningen vad avser administration, juridik och redovisning sker genom Foundation Administration Management Sweden AB, ett dotterbolag till FAM. Styrelse Ledamöter i Stiftelsens styrelse under 2009 har varit: Peter Wallenberg Gösta Gahrton Inge Jonsson Håkan Mogren Mariana Risberg Johan Stålhand Jacob Wallenberg Marcus Wallenberg Peter Wallenberg Jr Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Verkställande ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Styrelsen har under året sammanträtt vid två tillfällen. Förväntad utveckling De senaste tio åren har Stiftelsen årligen delat ut i snitt mer än 75 mkr. De totala disponibla medlen enligt förelagd balansräkning är 124,4 (114,0) mkr. Mot bakgrund av den under hösten 2008 uppkomna ekonomiska krisen har Stiftelsens utdelnings- och ränteintäkter minskat avsevärt under 2009 och förväntas komma att bli fortsatt lägre under de kommande åren. Stiftelsens målsättning är att långsiktigt kunna bibehålla en jämn och över tiden något ökande anslagsutdelning. De disponibla medlen kommer därför att fördelas under de kommande åren. Resultatet av verksamheten under året och Stiftelsens ställning vid årets slut framgår av efter följande resultatoch balansräkningar med noter. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Org.nr Förvaltningsberättelse 29

32 Resultaträkning (tkr) Not Intäkter Utdelning på aktier Ränteintäkter Summa intäkter Kostnader 3, Resultat före realisationsresultat Realisationsvinst Summa realisationsresultat Årets resultat Resultaträkning Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Org.nr

33 Balansräkning (tkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Beviljade ej utbetalda anslag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Org.nr Balansräkning 31

34 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisningsprinciper Redovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Samtliga belopp är angivna i tusentals kronor, tkr. Anslag Beviljade anslag redovisas direkt mot eget kapital (balanserade medel). Anslagen skuldförs vid beslutstillfället. Bidrag Erhållna bidrag, vilka avses att delas ut i enlighet med Stiftelsens ändamål, redovisas som intäkt och avsätts i sin helhet mot fritt eget kapital. Eget kapital Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital och senare donerat kapital) samt kapitaliseringar och realisationsvinster/-förluster. Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade vinstmedel och redovisat årsresultat. Disposition av redovisat årsresultat sker i enlighet med stadgarna. Den del av resultatet som avser realisationsvinst/-förlust överförs till bundet eget kapital. Till bundet eget kapital förs även det belopp som, enligt stadgarna, skall användas för kapitalisering. Resterande del av redovisat årsresultat redovisas som fritt eget kapital. Optionspremier Vid utfärdandet av optioner skuldförs erhållen premie. Vid förfall redovisas optionspremier som intäkter då syftet med att utfärda köpoptioner är att öka avkastningen. Vid lösen eller kvittning redovisas nettointäkt/-kostnad som realisationsvinst respektive -förlust då denna betraktas som en aktieförsäljning. Värderingsprinciper Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar värderas till anskaffningsvärde. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. För noterade aktier och andelar prövas nedskrivningsbehovet kollektivt då syftet är att uppnå riskspridning. Värdet av utländska värdepapper, i utländsk valuta, har framräknats med den på utländsk börs noterade kursen och köpkursen per balansdagen på respektive valuta. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Förmögenhet Med förmögenhet avses totala tillgångar, varvid noterade aktier och andelar värderats till marknadsvärde, minskat med totala skulder. Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar har värderats enligt lägsta värdets princip. 32 Noter Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Org.nr

35 Not 2 Ränteintäkter Långfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa Not 3 Kostnader Förvaltningskostnader Arvodeskostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Summa Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantal anställda Kvinnor Män 1 1 Totalt 1 1 Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande ledamot Övriga anställda Totala löner och andra ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Styrelse och verkställande ledamot Övriga anställda Totala pensionskostnader Totala löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Not 5 Långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden Investeringar Avyttringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående bokfört värde Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Org.nr Noter 33

36 Not 5 Långfristiga värdepappersinnehav, forts. Aktier och andelar Antal Bokfört värde Marknadsvärde Specifikation Investor AB A Delsumma noterade aktier och andelar Foundation Asset Management Sweden AB Övriga aktier Delsumma andra aktier och andelar Summa aktier och andelar Not 6 Långfristiga fordringar Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående bokfört värde Avser i sin helhet aktieägarlån till det med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond gemensamt ägda bolaget, Foundation Asset Management Sweden AB. Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Summa Noter Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Org.nr

37 Not 8 Eget kapital Stiftelse- Övrigt bundet Fritt eget kapital kapital eget kapital Disponibla medel Belopp vid årets ingång Under året beviljade anslag Återförda anslag 465 Årets resultat Avsättning till bundet eget kapital avsättning enligt stadgarna Belopp vid årets utgång Summa Bundet eget kapital Summa Fritt eget kapital Not 9 Beviljade ej utbetalda anslag Skuld vid årets början Under året beviljade anslag Under året återförda anslag Under året utbetalda anslag Skuld vid årets slut Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna förvaltningskostnader Summa Stockholm den 16 februari 2010 Peter Wallenberg Gösta Gahrton Inge Jonsson Håkan Mogren Mariana Risberg Johan Stålhand Jacob Wallenberg Marcus Wallenberg Peter Wallenberg Jr Vår revisionsberättelse har avgivits den 1 mars 2010 Peter Clemedtson Auktoriserad revisor Leif Lindfors Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Org.nr Noter 35

38 Revisionsberättelse Till styrelsen för Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Org. nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse för år Stiftelsens årsredovisning ingår i den publicerade versionen av detta dokument på sidorna Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvalt ningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovis ningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltnings berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Stockholm den 1 mars 2010 Peter Clemedtson Auktoriserad revisor Leif Lindfors 36 Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Org.nr

39 Stiftelsens styrelse 2009 Peter Wallenberg, Stiftelsens ordförande. Övriga ledamöter: Gösta Gahrton, Inge Jonsson, Håkan Mogren, Mariana Risberg, Johan Stålhand, verkställande ledamot, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg, Peter Wallenberg Jr. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 37

Arsredovisning 2012. Bäckströmska stiftelsen. Raparanda stad

Arsredovisning 2012. Bäckströmska stiftelsen. Raparanda stad o Arsredovisning 2012 Bäckströmska stiftelsen Raparanda stad 1 Förvaltningsberättelse 2012 stiftelsens ändamål stiftelsen som bildades våren 2009, har enligt givaren till ändamål att utge stipendier till

Läs mer

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB Årsredovisning för Inspiration Gotland AB 556306-3733 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Inspiration Gotland AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB 02whoigy Årsredovisning för Kopparhästen Fastigheter AB 556762-2195 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Satsning på lärande Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2009

Satsning på lärande Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2009 Satsning på lärande Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2009 Taktil märkning Mälardalens högskola beviljades 2009 tillsammans med Punktskriftsnämnden ett anslag om 885 000 kronor för ett

Läs mer

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2010

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2010 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2010 FORSKNING STÄRKER SVERIGE SOM KUNSKAPSNATION Ökad kunskap är vägledan- - - - - Flera anslag riktas mot forskning - - - - - - Nytänkande präglar

Läs mer

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 2010

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 2010 Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 2010 FORSKNING MED STOR SAMHÄLLSNYTTA Marianne och Marcus viktig privat forsknings- - - - - - - - - - Ett annat område - - - - Anslag har också gått till - I likhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tillsammans får vi Gotland att växa

Tillsammans får vi Gotland att växa Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Tillsammans får vi Gotland att växa 2015 2015 2015 TILLVÄXT GOTLAND/VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Tillväxt Gotlands roll är att skapa bättre

Läs mer

att fastställa årsredovisning 2013 för landstingets stiftelser (donationsfonder).

att fastställa årsredovisning 2013 för landstingets stiftelser (donationsfonder). Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 215-1-14 LS 1411-1294 Landstingsstyrelsen Årsredovisning 213 för landstingets stiftelser (donationsfonder) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 09 01-2011 08 31.

Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 09 01-2011 08 31. Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 09 01-2011 08 31. Innehållsförteckning

Läs mer

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480)

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480) ÅRSREDOVISNING IT-Total Sweden AB (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Equity Dynamics AB (publ) Org nr 556524-3051. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Equity Dynamics AB (publ) Org nr 556524-3051. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Equity Dynamics AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2007 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ) 556654-5835

Moretime Professional Services AB (publ) 556654-5835 Moretime Professional Services AB (publ) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Moretime Professional Services AB (publ) 1 (9) Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Redovisningskommentarer

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2009. Coeli Private Equity 2008 AB PRIVATE EQUITY

Årsredovisning 2009. Coeli Private Equity 2008 AB PRIVATE EQUITY C O E L I P R I V A T E E Q U I T Y 2 8 AB Årsredovisning 29 Coeli Private Equity 28 AB PRIVATE EQUITY C O E L I P R I V A T E E Q U I T Y 2 8 AB VD HAR ORDET Under fjärde kvartalet 29 har lågkonjunkturen

Läs mer

Årsredovisning 2013. Stiftelsen Bodenbo. Org.nr 898500-0622

Årsredovisning 2013. Stiftelsen Bodenbo. Org.nr 898500-0622 Årsredovisning 2013 Stiftelsen Bodenbo. Org.nr 898500-0622 Innehåll Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Kassaflödesanalys...8 Noter och bokslutskommentarer...9 Underskrifter...

Läs mer

STIFTELSEN MARCUS OCH AMALIA WALLENBERGS MINNESFOND 2013

STIFTELSEN MARCUS OCH AMALIA WALLENBERGS MINNESFOND 2013 STIFTELSEN MARCUS OCH AMALIA WALLENBERGS MINNESFOND 2013 2013 i korthet 74 miljoner kronor i anslag 54 miljoner kronor till forskningsprojekt 2 projekt inom programmet Lärande- och Informationsteknik 10

Läs mer

marianne och marcus Wallenbergs Stiftelse

marianne och marcus Wallenbergs Stiftelse marianne och marcus Wallenbergs Stiftelse 2012 i korthet 120 miljoner kronor i anslag 67 mkr i projektanslag 22 mkr forskarprogram 5 kliniska forskare 2 Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse stiftelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Flashback Media Group AB. Org.nr. 556561-1174

ÅRSREDOVISNING. för. Flashback Media Group AB. Org.nr. 556561-1174 ('lj ("lj -\ ('lj - ÅRSREDOVISIG för Flashback Media Group AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 212-1-1--212-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för British Schools AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-09-01 -- 2015-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. for. ledamot, ordf. ledamot ledamot suppleant

ÅRSREDOVISNING. for. ledamot, ordf. ledamot ledamot suppleant GRÄNJESVÅLEN NR 4 ÅRSREDOVISNING for BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Styrelsen for Bostadsrättsforeningen Gränjesvålen nr 4 får härmed avge redovisning for foreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Creador AB

Årsredovisning. Creador AB Årsredovisning för Creador AB 556832-1680 Räkenskapsåret 2013 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för Creador AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ALE EL ELHANDEL AB

ÅRSREDOVISNING 2013 ALE EL ELHANDEL AB ÅRSREDOVISNING 2013 ALE EL ELHANDEL AB 2 Innehåll 2013 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Värderingsprinciper 9 Noter 9 Styrelse 10 Underskrifter 11 Revisionsberättelse

Läs mer

Ale Energi AB Årsredovisning 2014

Ale Energi AB Årsredovisning 2014 Ale Energi AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 10

Läs mer

stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001

stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning

Läs mer

Årsredovisning Brf Järven 8

Årsredovisning Brf Järven 8 Årsredovisning Brf Järven 8 Räkenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 1 (10) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Brf Järven 8 avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp

Läs mer

Årsredovisning. Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB

Årsredovisning. Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB Årsredovisning för Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB 556694-6215 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6 1

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE

Årsredovisning. Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE Årsredovisning för Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE 829501-5161 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 (7) Resultaträkning 2 (7) Balansräkning 3 (7) Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lille Hans avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Vitbetan 38

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Vitbetan 38 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Vitbetan 38 769610-5829 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Röda Stugans Smycke

Bostadsrättsföreningen Röda Stugans Smycke Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Röda Stugans Smycke får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2012-01-01 till 2012-12-31. Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Animal Spirits Årsredovisning 2015. 2015-01-01-2015-12-31 sid 1 av 20

Animal Spirits Årsredovisning 2015. 2015-01-01-2015-12-31 sid 1 av 20 Animal Spirits Årsredovisning 2015 2015-01-01-2015-12-31 sid 1 av 20 Hej, Animal Spirits årsredovisning sammanfattar i bild, text och siffror vårt verksamhetsår, 1 januari - 31 december 2015. Under året

Läs mer

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr 822000-2169 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2008

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr 822000-2169 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2008 Stiftelsen Kungliga Svea Artilleriregementes officerskårs samlingar och fonder 1 (6) STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Akademigården

Bostadsrättsföreningen Akademigården Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Akademigården Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Akademigården 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Akademigården,

Läs mer

MARIANNE OCH MARCUS WALLENBERGS STIFTELSE 2013

MARIANNE OCH MARCUS WALLENBERGS STIFTELSE 2013 MARIANNE OCH MARCUS WALLENBERGS STIFTELSE 2013 2013 i korthet 136 miljoner kronor i anslag 93 miljoner kronor i projektanslag 22 miljoner kronor forskarprogram 5 kliniska forskare utsedda 2 Marianne och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 1(19) Göteborgs Curlingklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm 802407-7508

Föreningen HOPP Stockholm 802407-7508 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRENINGEN STOCKHOLMS KATTHEM ORG.NR 802015-4517

ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRENINGEN STOCKHOLMS KATTHEM ORG.NR 802015-4517 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRENINGEN STOCKHOLMS KATTHEM ORG.NR 802015-4517 Innehållsförteckning s FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten... 3 Ekonomi... 3 Verksamhetsresultat... 3 Omhändertagande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31 för GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1-2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4-6 - finansieringsanalys

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 15 juli 2009-31 december 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 15 juli 2009-31 december 2010 Styrelsen för WSPA Sverige Org nr 802447-4482 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 15 juli 2009-31 december 2010 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

Eskilstuna Ölkultur AB

Eskilstuna Ölkultur AB Eskilstuna Ölkultur AB 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Tegeliften AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012 07 01 2013 08 31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Bolaget skall bedriva turistfrämjande

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lekebergs Kommunala Holding AB

Årsredovisning. Lekebergs Kommunala Holding AB Årsredovisning för Lekebergs Kommunala Holding AB Räkenskapsåret 2010 1 (8) Lekebergs Kommunala Holding AB Styrelsen och verkställande direktören för Lekebergs Kommunala Holding AB får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse 2004 Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Skogen, organisationsnummer, avger härmed förvaltningsberättelse för föreningens verksamhet under 2004 samt ekonomisk redovisning. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Centrum för lättläst

Årsredovisning 2012 Centrum för lättläst Årsredovisning 2012 Centrum för lättläst 1 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Ändamål enligt stadgar... 4 Ändamålsuppfyllelse... 4 Väsentliga händelser under året... 5 Väsentliga händelser efter årets

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö Styrelsen för Org.nr: 716407-1479 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Resultaträkning 2014-08-31 2013-08-31 Nettoomsättning Not 1 3 072

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pergolan 2

Årsredovisning. Brf Pergolan 2 Årsredovisning för Brf Pergolan 2 769621-5081 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Pergolan 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Stiftelsen John Tjernelds Advokatfond Org.nr. 802003-5237. Sida 1 av 5

Stiftelsen John Tjernelds Advokatfond Org.nr. 802003-5237. Sida 1 av 5 Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2007. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten Fondens avkastning skall användas till resestipendier för

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-09-30. Follicum AB 556851-4532

Delårsrapport 2015-01-01 2015-09-30. Follicum AB 556851-4532 Delårsrapport 2015-01-01 2015-09-30 Follicum AB 556851-4532 Sammanfattning av delårsrapport Första nio månaderna (2015-01-01 2015-09-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 394 TSEK (1 868 TSEK). Resultatet

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(7) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr)

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kontigo Care AB 556956-2795. Räkenskapsåret 2013-12-20-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning. Kontigo Care AB 556956-2795. Räkenskapsåret 2013-12-20-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning Kontigo Care AB Räkenskapsåret 2013-12-20 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser 5 Noter 6-9 Underskrifter

Läs mer

Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2008.

Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2008. Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten Fondens avkastning skall användas till resestipendier för

Läs mer

ÖJESTRAND GOLF CLUB. Org nr 889202-0259 RESULTATRÄKNINGAR

ÖJESTRAND GOLF CLUB. Org nr 889202-0259 RESULTATRÄKNINGAR 1 RESULTATRÄKNINGAR Resultaträkning Not 150101 140101 150101 140101-151231 -141231-151231 -141231 Rörelsens intäkter 1 6 896 134 6 581 120 1 259 709 1 147 810 Summa intäkter 6 896 134 6 581 120 1 259 709

Läs mer

Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Resultaträkning Not 2015 2014

Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Resultaträkning Not 2015 2014 1 (6) Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Styrelsen för Föreningen Fyrisgården avger härmed följande årsbokslut. Alla belopp redovisas i tusentals kronor. Resultaträkning Not 2015 2014

Läs mer

BRF Resedan Luleå. Års redovisning. Org nr 797000-1496. för räkenskapsåret 2013-09-01 - 2014-08-31. Styrelsen avger följande årsredovisning.

BRF Resedan Luleå. Års redovisning. Org nr 797000-1496. för räkenskapsåret 2013-09-01 - 2014-08-31. Styrelsen avger följande årsredovisning. 1(12) BRF Resedan Luleå Org nr Års redovisning för räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari mars 2015. Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: 556688-7633

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari mars 2015. Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: 556688-7633 Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari mars 2015 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Marks Golfklubb

Årsredovisning. Marks Golfklubb Årsredovisning för Marks Golfklubb 865000-1749 Räkenskapsåret 2015 Marks Golfklubb 1 (9) Styrelsen för Marks Golfklubb får härmed avge åresredovinsing för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Väsentliga

Läs mer

Årsredovisning. Offentliga Fastigheter Holding I AB

Årsredovisning. Offentliga Fastigheter Holding I AB Årsredovisning för Offentliga Fastigheter Holding I AB 556649-3648 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6 1 (9) Styrelsen

Läs mer

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Händelser i koncernen under perioden - Förvärv av försäkringsmäkleriet Fakta Finans i Sverige AB har

Läs mer

EY Building a better working world

EY Building a better working world EY Building a better working world Revisionsberättelse Till styrelsen i Stiftelsen Tjolöholm, org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Tjolöholm

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin Årsbokslut för Svensk Förening För Allmänmedicin 802009-5397 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 12 31 Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2010-07-01-2011-12-31. Svensk Förening För

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Årsredovisning för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013.08.26 2014.12.31. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

ARSREDOVISNII{G. för. The Virtual Pulp Company AB(publ) Innehåll. Org.nr. 556708-5 104

ARSREDOVISNII{G. för. The Virtual Pulp Company AB(publ) Innehåll. Org.nr. 556708-5 104 ARSREDOVISNII{G för The Virtual Pulp Company AB(publ) Org.nr. 55678-5 14 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för råkenskapsåret 213-1-1 -- 213-72-31. Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747 ÅRSREDOVISNING för SingöAffären AB (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2011-30 april 2012. 1 av 8 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1 (11) Brf Gullrankan i Täby Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning - balansräkning tilläggsupplysningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1(8) Förvaltningsberättelse Berzelius Clinical Research Center 2001 2(8) Förvaltningsberättelse för Berzelius Clinical Research Center 2001. Introduktion Linköping 2005-07-191-03-27 Sammanfattning Berzelius

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. Bokslutskommuniké januari december 2009

Dignitana AB publ 556730-5346. Bokslutskommuniké januari december 2009 Bokslutskommuniké januari december 2009 Resultat och ställning 2009 i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2008 ) Omsättning under perioden 1 924 tkr (2 104) tkr Resultat efter finansiella

Läs mer

Årsredovisning. IES Internet Express Scandinavia AB (Publ)

Årsredovisning. IES Internet Express Scandinavia AB (Publ) Årsredovisning för IES Internet Express Scandinavia AB (Publ) 556559-1210 Räkenskapsåret 2010 Org.nr 556559-1210 2 (12) Styrelsen och verkställande direktören för IES Internet Express Scandinavia AB (Publ)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

~rfs 0i. 1hobø. ri3~o~ Årsredovisning för Brf Skolallén. Org.nr: 769613-8424

~rfs 0i. 1hobø. ri3~o~ Årsredovisning för Brf Skolallén. Org.nr: 769613-8424 ~rfs 0i ri3~o~ 1hobø Årsredovisning för Brf Skolallén Org.nr: 769613-8424 Styrelsen far härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-3 1 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkningar

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 1 1 816 230 2 977 069 1 816 230 2 977 069 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter samt köpta

Läs mer

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer