Socialt Bokslut GF Chansen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialt Bokslut 2011. GF Chansen"

Transkript

1 GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat. Tillvägagångssättet liknar den ekonomiska redovisningen och de genomförs parallellt GF Chansen AB Socialt Bokslut 0

2 Chansens sociala redovisning 0 Sociala redovisning är en metod för att mäta och redovisa sociala resultat och samhällseffekter. Tillvägagångssättet liknar den ekonomiska redovisningen och de genomförs parallellt med varandra. Vi vill visa både vårt ekonomiska och sociala/samhälleliga resultat! Håkan Björk SoR social redovisning Det är endast den sista raden som räknas påstod en vän och företagare för mig, för 50 år sedan vid en diskussion om huruvida företagen har ett samhällsansvar. Det var då det! Tiderna förändras. Vi skriver nu 0 och företagens sociala ansvar - CSR, är i högsta grad en dagsaktuell fråga. Det företag som inte är socialt och miljömässigt ansvarsfullt kommer att ha svårt att överleva i framtiden. Genom social ansvarsfullhet ökar samtidigt chanserna för affärsmässig framgång. Jag har sedan 998 arbetat med att implementera Community Business företag i Sverige. Vi kallar företagsformen Gemenskapsföretag. Det är företag som förenar idealitet och affärsmässighet. Ekonomin är medlet för att uppnå samhällsmål. All vinst återinvesteras för att maximera den sociala nyttan. GF Chansen är ett av de Gemenskapsföretag som jag är stoltast över att ha varit med om att starta och utveckla. GF Chansen har ett högt modellvärde och är en förebild som jag kan hänvisa till när jag i framtiden skall sprida idén om Probono Business. GF Chansen är ett aktiebolag som finns till för att integrera psykiskt sköra och andra som står långt från ett arbete på arbetsmarknaden. Det är självklart för oss att redovisa hur vi lyckas med detta uppdrag. Vi vill rapportera vårt sociala och samhälleliga resultat på samma transparenta och trovärdiga sätt som vi redovisar vårt ekonomiska resultat. Vi kallar metoden för detta, social redovisning - SoR.

3 Social redovisning är en metod för att pålitligt mäta och oförskönat redovisa en verksamhets sociala och samhälleliga resultat. Liksom den ekonomiska bokföringen börjar den sociala med en budget (mål och indikatorer till dessa). Kvalitativa och kvantitativa händelser mäts och dokumenteras i regelbunden bokföring (verifikat), bokföringsmaterialet sammanställs i ett socialt bokslut (resultatrapport) som granskas genom en extern revision. GF Chansen har i sin sociala redovisning som underlag för budgeten genomfört en intressentanalys där intressenternas förväntningar och betydelse för Chansen har nedtecknats (bilaga ). Socialt Bokslut 0 Jag har sedan år 000 arbetat med GF Chansen och Chansens föregångare GF000. Jag överlämnar i och med detta bokslut stafettpinnen till Simon Miderfjäll som nu tar över ansvaret som VD för GF Chansen AB. Det känns glädjande för mig att kunna redovisa en god omsättningsutveckling, god likviditet och rörelsemarginal i mitt sista bokslut som VD. Framför allt är jag stolt över att kunna redovisa att 9 personer deltagit i Chansen-programmet för att öka sin anställbarhet och att 0 av dessa gått vidare till ett avlönat arbete under min tid som VD. Jag är också väldigt glad över att 00 % av deltagarna tycker att tiden på Chansen varit meningsfullt och att de både trivts och mått bra under sin tid på Chansen. För den senaste tidens framgång kan jag i allra högsta grad tacka Stig Karlsson (aktiebolagets ordförande) och Christer Johansson (styrelseledamot). De har båda bidragit med sin kunskap och entusiasmerat mig i mitt arbete. Jag vill också tacka Probono Business AB och projektkontorets personal som tillsammans med mig genomfört denna sociala redovisning. Chansen AB står nu inför nya utmaningar. Det finns ett stort behov av att skala upp verksamheten och bli ännu effektivare med att få ut personer i avlönat arbete. Det ska bli intressant att läsa GF Chansens årligen återkommande sociala och ekonomiska bokslut där vi intressenter kan följa Gemenskapsföretagets utveckling. Tack! Håkan Björk

4 MÅLOMRÅDE : GF Chansen är ett allmännyttigt socialt företag i form av ett Gemenskapsföretag GF Chansen är ett Probono Business företag. GF Chansens uppnår sitt allmännyttiga syfte och sina sociala/samhälleliga mål. Vårt uppdrag är att integrera psykiskt sköra och andra som länge (minst år) varit utan arbete på arbetsmarknaden. Vi har under verksamhetsåret attraherat 50 personer att delta i Chansen programmet för att öka sin anställbarhet. Vi redovisar, i vårt sociala bokslut, antaget vid bolagsstämman 5:e maj 0, i vilken vi uppnått vårt allmännyttiga syfte och våra sociala/samhälleliga mål. Under året har 80 personer, som en längre tid varit utan arbete, deltagit i Chansenprogrammet! Aktiebolagets vinst återinvesteras för att maximera den sociala nyttan. Vid bolagsstämman 5:e maj 0 beslutades att hela vinsten återinvesteras i ny räkning. GF Chansen är både affärsmässigt och socialt Se redovisningens målområde. framgångsrikt som företag.. GF Chansen följer principerna för Probono Business AB:s standardiserade modell för Gemenskapsföretag. GF Chansen är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. Gemenskapsföretaget består av en ideell förening (primärorganisation) och ett aktiebolag (sekundärorganisation). Dessa juridiska personer är registrerade och har ett organisationsnummer. Den ideella föreningen har ett allmännyttigt syfte. Den ideella föreningen heläger aktiebolaget. GF Chansen ideell förening, organisationsnummer med sju juridiska personer som medlemmar (sex företag och en ideell förening). GF Chansen AB, organisationsnummer Ur GF Chansen ideell förenings stadgar: Föreningen har till ändamål att verka för integration av psykiskt sköra människor i arbetsliv och samhälle. Föreningen ska därutöver också verka för integration av andra grupper som står långt från arbete. Därutöver ska föreningen äga företag som bedriver affärsmässig verksamhet. Enligt aktieboken, äger den ideella föreningen 00% av bolagets aktier. Föreningen äger ett företag som under formell självständighet, men under föreningens styrning, på affärsmässiga grunder förverkligar föreningens allmännyttiga syfte. Chansen AB:s bolagsordningen: Tjänster för integrering av människor som står långt från arbete till arbetsmarknaden. Konsultationen vad gäller arbetsträning, arbetsförmågabedömning och arbetsrehabilitering och därmed angränsande verksamheter. Bedriva verksamhet i syfte att sysselsätta psykiskt sköra människor och andra som står långt från arbetsmarknaden.

5 MÅLOMRÅDE : GF Chansen är ett allmännyttigt socialt företag i form av ett Gemenskapsföretag. Gemenskapsföretaget är ett socialt företag enligt svensk definition (Tillväxtverket). Arbetsintegrerande sociala företag är de företag som driver näringsverksamhet med övergripande ändamål att: a) integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete i arbetsliv och samhälle. b) som i huvudsak återinvesterar sina vinster. c) som är fristående från offentlig verksamhet. Uppnås genom redovisningen i utfallet av indikatorerna: 80 personer har deltagit i verksamheten, 8 har gått till jobb (indikator..). Vi har 0 återinvesterat hela vår vinst (indikator.. samt.. b). Vi är ett GF bestående av en ideell förening och ett aktiebolag (indikator..).. GF Chansen är ett socialt företag också enligt lag om sociala företag 0..00/5 i Finland. d) skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller annat väldokumenterat sätt. Näringsidkare a) som producerar nyttigheter enligt företagsekonomiska principer. b) som till alla sina anställda arbetstagare, oberoende av dessas produktivitet, betalar ut lön enligt de kollektivavtal som tillämpas i branschen eller om ett sådant inte finns, betalar gängse och skälig lön för arbetet i fråga. Enligt den organisatoriska uppbyggnaden av Gemenskapsföretaget skall deltagarna/de anställda utöva inflytande över organisationen genom föreningen Nyckeln och Personalklubben. Under verksamhetsåret har dessa inte varit aktiva. Chansen AB är registrerat hos Bolagsverket. Företaget hade en nettoomsättning på, miljoner och 9 anställda. De anställdas löner är godkända av Unionen som Chansen AB tecknat kollektivavtal med. AF kontrollerar med Unionen att anställningen och lönen följer avtal. Vi uppfyller inte delaktighetsprinciperna enligt vårt mål! Vi uppfyller kraven på ett allmännyttigt socialt företag! c) av vars anställda arbetstagare minst 0 % är handikappade eller sammanlagt minst 0 % handikappade och långtidsarbetslösa (andel sysselsatta). 00 % av de 9 anställda i Chansen AB ingår i den definierade målgruppen: handikappade (finländsk terminologi) och/eller långtidsarbetslösa.

6 MÅLOMRÅDE : GF Chansen är ett socialt och ekonomiskt framgångsrikt företag Chansen AB är affärsmässigt. framgångsrikt. NETTO- ÅRETS RESULTAT SOLIDITET RÖRELSEMARGINAL LIKVIDITET OMSÄTTNING Vi strävar efter: GF Chansen är ett ekonomiskt tryggt företag. Omsättning =,5 Mkr Resultat = kr Soliditet = 5 % Rörelsemarginal = 8 % Likviditet = kr kr 57 6 kr 0 % 9,5 % kr Bra resultat: varje nyckeltal BÄTTRE än planerat!. GF Chansen når sina sociala mål. Vårt mål är att: a) 50 personer deltagit under året. Eftersom företaget särskilt finns till för psykiskt sköra ska hälften av deltagarna tillhöra den målgruppen. b) 6 % av deltagarna gått till avlönat arbete. c) hälften av dem är psykiskt sköra (0 % - 60 %). a) antal deltagare samt andel psykiskt sköra 80 deltagare av vilka 65 % är psykiskt sköra b) andel deltagare som gick till avlönat arbete av 80 personer 0 % dvs 8 personer c) andel psykiskt sköra av de som gick till arbete 5 % dvs personer 0 % av deltagarna har efter Chansen ökat sin disponibla inkomst. I skrivande stund saknas underlag för svar på denna indikator. 0 % funnit en annan positiv lösning. 0 % av de som deltagit i Chansen har funnit en annan positiv lösning än en anställning med avlönat arbete. Högst 0 % får gå tillbaka till den situation därifrån de kom. 6 % av de som deltagit i Chansen har gått tillbaka till den situation som de kom från % av deltagarna anser att de har ökat sin anställbarhet mycket eller ganska mycket. 5 % av de som deltagit i Chansen anser sig ha ökat sin anställbarhet mycket eller ganska mycket.

7 MÅLOMRÅDE : Chansen-programmet fungerar och deltagarna är. Deltagarna har nått sina mål. Vi skall kunna rapportera två () solskenshistorier som resultat av årets arbete. En deltagare blev på grund av en arbetsskada sjukskriven. Hon kunde endast arbeta i omgångar fram till 007 då hon drabbades av ytterligare komplikationer av skadan och blev därför heltidssjukskriven. 00 började hon hos Chansen där arbetsträningen formades så att hon kunde kombinera arbetsträning med rehabiliterande sjukgymnastik. Idag arbetar hon som handledare inom Chansens konstverksamhet på halvtid och trivs oerhört bra, övrig tid har hon sjukersättning. En deltagare med lång tid av arbetslöshet och utanförskap (mer än 0 år) började hos Chansen i RESA-projektet (rehabilitering, sysselsättning och arbete åt personer med psykisk funktionsnedsättning). Med individanpassad träning av arbetsförmåga och ork, har personen idag nått en Har din arbetsträning ökat dina chanser att få ett jobb? Vårt mål är att 80 % skall vara och högst 0 % miss. halvtidsanställning och trivs mycket bra. Resterande del av tiden praktiserar personen med aktivitetsstöd. 9 % 0 % Ja, i mycket stor 9 % Ja, i ganska stor 6 % miss De här exemplen är vi stolta över! 0 % Nej, inte alls 6 % Nej, i alltför liten Har du nått dina mål med din arbetsträning? Vårt mål är att 80 % skall vara och högst 0 % miss. 68 % 8 % Ja, i mycket stor 60 % Ja, i ganska stor % miss 0 % Nej, inte alls % Nej, i alltför liten Har din arbetsträning förbättrat din arbetsförmåga och ökat din anställbarhet? Vårt mål är att 80 % skall vara och högst 0 % miss. 5 % 0 % Ja, mycket 6 % 0 % Nej, inte alls miss 5 % Ja, ganska mycket 6 % Nej, i alltför liten

8 MÅLOMRÅDE : Chansen-programmet fungerar och deltagarna är. Deltagarna trivs och är med Chansen. Tycker du att arbetsträningen varit meningsfull? Vårt mål är att 80 % skall vara och högst 0 % miss. 00 % Tycker du att arbetsträningen varit utvecklande? 9 % Vårt mål är att 80 % skall vara och högst 0 % miss. 8 % Ja, mycket 0 % 0 % Nej, mycket lite miss 6 % Ja, ganska mycket 0 % Nej, ganska lite 7 % Ja, mycket 8 % 0 % Nej, mycket lite miss 65 % Ja, ganska mycket 8 % Nej, ganska lite Är din handledare/coach ett bra stöd för dig? Vårt mål är att 80 % skall vara och högst 0 % miss. 00 % 0 % 6 % Ja, mycket bra 0 % Nej, mycket lite 6 % Ja, ganska bra miss 0 % Nej, ganska lite Har du känt dig delaktig i verksamheten? Vårt mål är att 80 % skall vara och högst 0 % miss. 85 % 5 % 6 % Mycket nöjd 0 % Mycket missnöjd 59 % Ganska nöjd miss 5 % Ganska missnöjd 5 Hur nöjd är du med Chansen som helhet? Vårt mål är att 80 % skall vara och högst 0 % miss. 00 % 0 % 7 % Mycket nöjd 0 % Mycket missnöjd 6 % Ganska nöjd miss 0 % Ganska missnöjd 6 Hur bra har du trivts på Chansen? Vårt mål är att 80 % skall vara och högst 0 % miss. 00 % 8 % Mycket bra 0 % Mycket dåligt 0 % 5 % Ganska bra miss 0 % Ganska dåligt

9 MÅLOMRÅDE : Chansen AB är en bra arbetsgivare. Chansen AB är en väl fungerande arbetsplats. Arbetsmiljöindexet - arbetsmiljön i GF Chansen AB fungerar i sin helhet lika bra som företag generellt, Chansen AB:s totalindex-medeltal är minst 65 (normalläge för företag enligt arbetsmiljöindex). Arbetsgemenskapen - arbetsklimatet, möjligheten till utveckling, arbetsledningen och kommunikationen hos GF Chansen AB är minst lika bra som i företag i snitt, indexet är (normalläge för företag enligt arbetsmiljöindex, S -9). GF Chansen AB:s totalindex-medeltal är 76,5. Vad gäller arbetsgemenskapen beträffande arbetsklimatet, möjligheten till utveckling, arbetsledningen och kommunikationen ligger GF Chansen AB över genomsnittet bland företag i allmänhet. GF Chansen AB:s arbetsmiljöindex (S -9) är 7,. Medarbetarna - arbetsglädje, arbetsbelastning, möjlighet till personlig utveckling och arbetsförmåga hos GF Chansen AB är minst lika bra som hos företag generellt, indexet är (normalläge för företag enligt arbetsmiljöindex, S 0-8). Vad gäller medarbetarna beträffande arbetsglädje, arbetsbelastning, möjlighet till personlig utveckling och arbetsförmåga, ligger GF Chansen något över genomsnittet bland företag i allmänhet. GF Chansen AB:s arbetsmiljöindex (S 0-8) är 9,. I vilken grad kan du lita på arbetplatsens ledningsförmåga att fatta beslut som är goda för din arbetsplats framtid? Vårt mål är att: 60 % skall vara högst 0 % miss 67 % 7 % 7 % Mycket hög 6 % Mycket låg 50 % Ganska hög miss % Ganska låg 6 % anger att de i varken hög eller låg grad kan lita på arbetsplatsens ledningsförmåga att fatta beslut som är till gagn för arbetsplatsens framtid.

10 MÅLOMRÅDE : Chansen AB är en bra arbetsgivare. Chansens organisation, deltagarinflytande (egenmakt) och deltagartrivsel är bra. I vilken får du vid behov stöd och hjälp av närmaste chef (60 %, högst 0% miss med stödet)? Hur bra blir du introducerad till nya saker i ditt arbete (60 %, högst 0 % miss med introduktionen)? 88 % 6 % % Mycket stor 0 % Mycket liten 7 % Ganska stor miss 6 % Ganska liten 6 % anger att de i varken stor eller liten fått stöd och hjälp vid behov av närmaste chef. 56 % 7 % 8 % Mycket bra 0 % Mycket dåligt 8 % Ganska bra miss 7 % Ganska dåligt 7 % anger att de varken blivit bra eller dåligt introducerade till nya saker i sitt arbete. I vilken grad kan du påverka ärenden som gäller ditt arbete eller din arbetssituation (60 %, högst 0 % miss med möjligheten att påverka)? 67 % % 8 % Mycket hög 0 % Mycket låg 9 % Ganska hög miss % Ganska låg % anger att de varken kunnat påverka ärenden i hög eller låg grad som gäller deras arbete eller arbetssituation. Hur nöjd är du med ditt nuvaranda arbete (60 %, högst 0 % miss)? 88 % 0 % % Mycket nöjd 0 % Mycket missnöjd 7 % Ganska nöjd miss 0 % Ganska missnöjd % anger att de varken är eller miss med sitt nuvarande arbete.. Chansen vill att verksamheten är attraktiv för båda könen och att de är lika med vår verksamhet. Vår ambition är att det ska delta ungefär lika många kvinnor som män i Chansens verksamhet. Vi tillåter en differens på mellan 0 % - 60 % till endera könets fördel. Vi har målet att hälften av anställda skall vara kvinnor och hälften män. Vi tillåter en differens på mellan 0 % - 60 % till endera könets fördel. I Chansens verksamhet deltar 5 % män och 55 % kvinnor. I Chansen AB har vi 56 % män och % kvinnor anställda.

11 MÅLOMRÅDE : Chansen AB är en bra arbetsgivare. Chansen vill att verksamheten är attraktiv för bägge könen och att de är lika med vår verksamhet. 5 I vilken får du vid behov stöd och hjälp av närmaste chef? Vi tillåter en differens på 0 procentenheter till endera könets fördel. Är arbetsklimatet inom din arbetsgrupp spänt och tryckande? Vi tillåter en differens på 0 procentenheter endera till könets fördel. I vilken erbjuder ditt arbete möjlighet till personlig utveckling? Vi tillåter en differens på 0 procentenheter till endera könets fördel. 89 % kvinnor 75 % kvinnor 88 % kvinnor 78 % män 89 % män 78 % män procentenheters differens procentenheters differens 0 procentenheters differens 6 I vilken grad kan du påverka ärenden som gäller ditt arbete eller din arbetssituation? Vi tillåter en differens på 0 procentenheter till endera könets fördel. 78 % kvinnor 56 % män procentenheters differens

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN?

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? MANUAL VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? Steget vidare, samverkan för arbete, har som syfte att möta behoven hos personer mellan 25-64 år som behöver ett samordnat stöd för att lyckas med sin arbetslivsinriktade

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

SoR-Handbok Social redovisning. En metod för att mäta och redovisa organisationers sociala ansvarstagande och resultat

SoR-Handbok Social redovisning. En metod för att mäta och redovisa organisationers sociala ansvarstagande och resultat SoR-Handbok Social redovisning En metod för att mäta och redovisa organisationers sociala ansvarstagande och resultat SoR-Handbok Social redovisning En metod för att mäta och redovisa organisationers sociala

Läs mer

SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen?

SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? SROI-analys och rapport framtagen av: Karina Johansson, Ekonomiska föreningen Tanke och Handling Britt Lindmark,

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL 1 Kooperativ som alternativ till Samhall...3 Inledning...3 Framtidens samhälle... 4 Viktiga behov för individ och samhälle... 5 Kooperativ organisering...6 Kooperativa

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter och kommuner, upphandlar varje år varor och tjänster

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag 1 av 55 Bilaga 1: Kartläggning sociala företag Louise Holm Medborgarförvaltningen Värnamo kommun 2014 2 av 55 Abstrakt De sociala företagens huvudsyfte är att underlätta inträde på arbetsmarknaden för

Läs mer

Företagen som öppnar dörren till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012

Företagen som öppnar dörren till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 Företagen som öppnar dörren till arbetslivet Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 Förord De arbetsintegrerande sociala företagen blir allt fler i Sverige och efterfrågan på kunskap om dem

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Bonus. ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd?

Bonus. ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? Bonus ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? 1 Bonus ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? 2 3 Innehållsförteckning Ett bredare perspektiv i bonusdebatten................................................................................

Läs mer