Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning"

Transkript

1 Goodwill Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius Bonnier Utbildning

2 Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: E-post: Order/Läromedelsinformation Telefon , Telefax Redaktör/Projektledare: Rolf Johansson Grafisk form: Anders Wikberg Layout & illustrationer: Mobile Design Jonas Olsson Omslag: Mobile Design Jonas Olsson Goodwill Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel ISBN Maria Bergengren, Bo Egervall, Carl Gezelius och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Printed i Sweden by Elanders Gummesson, Falköping 2007 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 lagen om upphovsrätt.

3 Vi gjorde ett misstag! Detta är ett särtryck av kapitel av Goodwill Företagsekonomi B Uppgiftsbok, upplaga 2 första tryckningen (ISBN ). Av misstag gjordes inte nedanstående korrigeringar då Goodwill hösten 2007 utkom i ny upplaga. Därför har vi gjort detta särtryck. Korrigeringar som inte gjordes: Uppgift 12:3a Lagret vid årets slut ändras från 170 kg till 175 kg. Uppgift 12: Leverantörsskulder ökas från kr till kr. Dessutom ska en rad läggas in med 4900 Varulagerförändring. Uppgift 12: Banklån ändras från kr till kr. Dessutom ska en rad läggas in med 4900 Varulagerförändring. Uppgift 12: Banklån ändras från kr till kr. Uppgift 12: Reservfond stryks ur kontoplanen. Uppgift 13: Banklån ändras från kr till kr. Uppgift 13:13 b Dollarkursen ändras från 7,90 till 6,90. Uppgift 13:18 Ingående balans på kontot 2091 Balanserad vinst ska ändras från kr till kr. Uppgift 14: Banklån ändras från kr till kr. Uppgift 14: Banklån ändras från kr till kr. Uppgift 14: Reservfond ska bort från ingående balanser. I stället ska 2091 Balanserad vinst ändras från kr till kr. Uppgift 15: ändras från kr till kr. Uppgift 15: Banklån ökas från kr till kr.

4

5 12:1 12. Periodisering Ange om följande påståenden är rätt eller fel Rätt Fel 1. En utgift som förbrukas under räkenskapsåret behöver inte periodiseras. 2. En kostnad måste räknas med i bokslutet även om utgiften för densamma inte är bokförd. 3. Utgifter som betalas i förväg behöver aldrig periodiseras. 4. Alla inkomster som företaget har haft ska alltid räknas in bland räkenskapsårets intäkter. 5. För att veta hur stor varuförbrukningen har varit måste man också veta hur varulagret har förändrats under perioden. 6. När varulagret ska värderas ska även momsen räknas med. 7. Värdet på varulagret räknas vanligen fram vid en fysisk inventering. 8. FIFO-metoden är ett sätt att sätta ett inköpspris på de varor som finns kvar i lagret vid räkenskapsårets slut. 9. Det är tillåtet att göra inkuransavdrag på varulagrets anskaffningsvärde för att varorna blivit omoderna och föråldrade och minskat i värde. 10. Lägsta värdets princip (LVP) innebär att varulagret alltid ska värderas till anskaffningsvärdet minus inkuransavdrag. 11. Om varulagret är mindre vid årets slut än vid årets början så innebär detta att företaget har förbrukat allt som köps in plus en del av varulagret som fanns vid årets början. 12. Beräkning av varuförbrukning är en form av periodisering. 13. Tillgångar som har en beräknad nyttjandetid på mindre är fyra år behöver inte periodiseras utan kan dras av på en gång som förbrukningsinventarier. 14. En anläggningstillgång ska skrivas av under de antal år som den anses vara fysiskt brukbar. 15. Indirekt avskrivning innebär att man delar upp exempelvis maskininköp och ackumulerade avskrivningar på separata konton. Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

6 12:2 Förklara följande viktiga begrepp a) Periodisering b) Förskottsbetalning c) Varulager d) FIFO-metoden e) Hemtagningskostnader f) Inkuransavdrag g) Lägsta värdets princip h) Varukostnad i) Anläggningstillgångar j) Nyttjandetid k) Ekonomisk livslängd l) Avskrivning m) Avskrivning enligt plan n) Avskrivning utöver plan o) Förbrukningsinventarier p) Indirekt avskrivning 6 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

7 12:3 Materialkostnad för keramikverkstan Keramikverkstan med tre anställda keramiker är specialiserade på stora urnor. De har vid årets början ett lager av lera värderat till kronor. Under året har verkstan köpt in lera vid sex tillfällen: 10 januari 100 kilo à 60 kronor per kilo. 15 mars 400 kilo à 56 kronor per kilo. 5 maj 300 kilo à 56 kronor per kilo. 10 september 500 kilo à 58 kronor per kilo. 10 november 300 kilo à 56 kronor per kilo. 20 december 100 kilo à 60 kronor per kilo. Vid årets slut finns det 175 kilo lera kvar i lagret. a) Hur mycket är lagret värt om verkstan använder sig av FIFO vid värdering av lagret? Fyll i uppställningen nedan. 100 kilo à 60 kronor per kilo kilo à 56 kronor per kilo... =.Värde före inkuransavdrag... Avgår inkuransavdrag 3 %... = Varulagrets värde... b) Hur stor är keramikverkstadens kostnad för lera? Fyll i uppställningen nedan. Lager vid årets början... +.Årets varuinköp... Lager vid årets slut... =.Årets varukostnad... Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

8 12:4 Varukostnad för Plattboden Plattboden, som drivs av AB Stenkross, håller sin försäljning av marmorkross öppen från den 1 maj till den 28 augusti varje år. Den tid som sommargästerna finns på plats. När Anders öppnar den 1 maj är lagret tomt. Boden får leverans av kross två gånger i månaden hela sommaren enligt följande: 1 maj 600 kg à 24 kr per kg 16 maj kg à 20 kr per kg 3 juni kg à 20 kr per kg 15 juni 900 kg à 24 kr per kg 2 juli kg à 20 kr per kg 18 juli 800 kg à 24 kr per kg 3 augusti 900 kg à 24 kr per kg 16 augusti 400 kg à 24 kr per kg När boden stänger i augusti finns det 600 kilo kvar i lagret. a) Hur mycket ska varulagret värderas till om Anders använder sig av FIFO? b) Hur stor är kostnaden för kross den här säsongen? 8 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

9 12:5 Periodisering av varulager för Ekens Livs Ekens Livs har ett varulager vid årets början som är värderat till kronor. Årets sammanlagda varuinköp uppgår till kronor. Vid årets slut värderas varulagret till kronor. a) Hur stor blir årets varukostnad? b) Bokför periodiseringen på nedanstående konton. Börja med att notera det utgående varulagret på balansräkningens debetsida. För sedan över varulagerförändringen till kontot Varulagerförändring genom att använda omföringskolumnen. För slutligen ut saldona på kontona Varuinköp och Varulagerförändring till resultaträkningens debetsida. Konton Saldobalans Omföring Balansräkning Resultaträkning Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 1400 Varulager Varuinköp Varulagerförändring c) Hur stor blir årets varukostnad om varulagret vid årets slut i stället värderas till kronor? 12:6 Periodisering av varulager för Europadäck AB Europadäck har vid årets början ett varulager värderat till kronor. Varuinköpen har under året uppgått till kronor. Vid årets slut värderas varulagret till kronor. a) Bokför periodiseringen på nedanstående konton och avsluta saldona mot balansräkningen och resultaträkningen: Konton Saldobalans Omföring Balansräkning Resultaträkning Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 1400 Varulager Varuinköp Varulagerförändring b) Hur stor blir årets varukostnad? Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

10 12:7 Bokslut för Skivlagret AB Skivlagret är ett litet aktiebolag med ägaren som enda anställd. Gör bokslut med hänsyn till följande uppgifter: n Varulagret värderas vid årets slut till kronor. n Avsluta ingående- och utgående moms mot 2650 Momsredovisning. Konton Saldobalans Omföring Balansräkning Resultaträkning Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 1400 Varulager Kundfordringar Kassa Plusgiro Aktiekapital Årets resultat 2440 Leverantörsskulder Utgående moms Ingående moms Momsredovisning 2730 Skuld för soc. avgifter Varuförsäljning Varuinköp Varulagerförändring 5010 Lokalhyra Kontorsmaterial Telefon och post Övriga kostnader Löner Sociala avgifter Årets resultat Summa Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

11 12:8 Värdeminskning av inventarier för Small Small är en nystartad skönhetssalong. Det första året har företaget köpt inventarier för kronor. Inventarierna har en beräknat nyttjandetid på tio år och ska skrivas av med tio procent på anskaffningsvärdet det första året. Bokför avskrivningen på nedanstående konton och avsluta kontona mot resultaträkning och balansräkning. Konton Saldobalans Omföring Balansräkning Resultaträkning Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 1220 Inventarier Ack. avskr. inventarier 7830 Avskr. maskiner & inv. 12:9 Avskrivning av maskiner Studera nedanstående utdrag från en bokslutstablå för år 2005 och besvara följande frågor: Konton Saldobalans Omföring Balansräkning Resultaträkning Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 1210 Maskiner Ack. avskr. maskiner Avskr. maskiner & inv Maskiner har under året anskaffats för kronor. a) Vilket är maskinernas bokförda värde? b) Hur lång är maskinernas beräknade nyttjandetid? Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

12 12:10 Avskrivning av inventarier Zekes gatukök hade vid årets början inventarier som köptes in för tre år sedan för kronor med en beräknad nyttjandetid av tio år. I slutet av året har gatuköket köpt nya inventarier för kronor som även dessa har en nyttjandetid på tio år. a) Avsluta kontona genom att göra nya avskrivningar av inventerierna. Konton Saldobalans Omföring Balansräkning Resultaträkning Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 1220 Inventarier Ack. avskr. inventarier Avskr. maskiner & inv. b) Vilket blir inventariernas bokförda värde efter årets slut? 12:11 Bokslut för Vasastans Försäljnings AB Gör bokslut för Vasastans Försäljnings AB och ta hänsyn till nedanstående upplysningar: n Bokför en avskrivning på inventarier kronor. n Varulagret värderas i bokslutet till kronor. n Av misstag har en utbetalning på kronor bokförts på kassakontot i stället för Plusgirokontot. Rätta till misstaget. n Kontoutdraget från banken visar att företaget erhållit kronor i ränta på bankkontot som ej bokförts. n På kontot 6990 Övriga kostnader finns ett felaktigt bokfört belopp på kronor. Boka om detta belopp till konto 6100 Kontorsmaterial. n För över saldona på ingående moms och utgående moms till momsredovisning. n För ut saldona på företagets resultatkonton till resultaträkningen. n Beräkna saldot på konto 8999 Årets resultat och bokför detta i omföringskolumnen. För sedan ut resultatet till konto 2099 Årets resultat i balansräkningen. n För ut saldona på samtliga balanskonton till balansräkningen. 12 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

13 Konton Saldobalans Omföring Balansräkning Resultaträkning Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 1220 Inventarier Ack. avskr. inventarier Varulager Kundfordringar Kassa Plusgiro Bank Aktiekapital Årets resultat 2350 Banklån Leverantörsskulder Utgående moms Ingående moms Momsredovisning 2710 Personalens skatter Skuld för soc. avgifter Varuförsäljning Varuinköp Varulagerförändring 5010 Lokalhyra Reklam Kontorsmaterial Telefon och post Försäkringar Övriga kostnader Löner Sociala avgifter Avskriv. inventarier 8300 Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat Summa

14 12:12 Bokslut för Datavaruhuset Gör bokslut för Datavaruhuset och ta hänsyn till följande upplysningar: n Bokför avskrivningar med kronor på inventarierna och kronor på bilarna. n Varulagret värderas i bokslutet till kronor. n Kontoutdraget visar att företaget har erhållit kronor i bankränta som ännu ej bokförts. n På konto 5010 Lokalhyra finns felaktigt ett belopp på kronor bokfört. Boka om detta belopp till konto 6310 Försäkringar. n För ut saldona på företagets resultatkonton till resultaträkningen. n Beräkna saldot på konto 8999 Årets resultat och bokför detta i omföringskolumnen. För sedan ut resultatet till konto 2099 Årets resultat i balansräkningen. n För ut saldona på samtliga balanskonton till balansräkningen. 14 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

15 Konton Saldobalans Omföring Balansräkning Resultaträkning Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 1220 Inventarier Ack. avskr. inventarier Bilar Ack. avskr. bilar Varulager Kundfordringar Kassa Plusgiro Bank Aktiekapital Årets resultat 2350 Banklån Leverantörsskulder Momsredovisning Personalens skatter Skuld för soc. avgifter Varuförsäljning Varuinköp Varulagerförändring 5010 Lokalhyra Driftskostnader, bilar Reklam Kontorsmaterial Telefon och post Försäkringar Övriga kostnader Löner Sociala avgifter Avskriv. inventarier 7834 Avskrivning, bilar 8300 Ränteintäkter 8400 Räntekostnader Årets resultat Summa

16 w Datauppgift 12:13 Bokföring och bokslut för Kraftverket AB Kraftverket AB köper och säljer näringstillskott till motionärer och elitidrottsmän Inventarier 2610 Utgående moms 1229 Ack. avskrivning inventarier 2640 Ingående moms 1400 Varulager 2650 Momsredovisning 1510 Kundfordringar 3010 Varuförsäljning 1630 Skattekonto 4010 Varuinköp 1910 Kassa 4900 Varulagerförändring 1920 Plusgiro 6100 Kontorsmaterial 2081 Aktiekapital 7832 Avskrivning inventarier 2099 Årets resultat 8410 Räntekostnader 2350 Banklån 8999 Årets resultat 2440 Leverantörsskulder a) Lägg upp företaget. Hitta själv på alla basuppgifter för företaget. b) Lägg upp företagets kontoplan. c) Registrera ingående balans. d) Registrera affärshändelserna den 31 december som verifikationer efter att först ha konterat respektive affärshändelse. e) Ta fram resultatet på bildskärmen och stäm av mot facit. f) Ta ut verifikationslista, huvudbok, resultat- och balansräkning. Ingående balanser 1220 Inventarier Aktiekapital Ack. avskr. invent Banklån Varulager Leverantörsskulder Kundfordringar Momsredovisning Kassa Plusgiro Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

17 Affärshändelser: 1. Kreditinköp av varor kronor, exklusive moms kronor. 2. Kontant varuförsäljning kronor exklusive moms kronor. 3. Betalning via Plusgiro till leverantörer för på kredit köpta varor kronor. 4. Amortering på lån kronor. Betalning sker via Plusgiro. 5. Kreditförsäljning av varor kronor exklusive moms kronor. 6. Betalning från kunder via Plusgiro kronor. 7. Kontant inköp av varor kronor exklusive moms kronor. 8. Betalning av ränta via Plusgiro med kronor. 9. Kreditinköp av kontorsmaterial kronor exklusive moms kronor. 10. Nollställ konton för in- och utgående moms genom att avsluta dem mot momsredovisning. 11. Överföring av momsskulder kronor från konto 2650 till konto Betalning under året av momsskulder på skattekontot via Plusgiro. 13. Vid årets slut fanns varor kvar i lager för kronor. 14. Avskrivning på inventarier ska göras med kronor. 15. Bokför årets resultat på konto 8999 och konto ) Konto 2) Konto 3) Konto 4) Konto 5) Konto 6) Konto

18 (fortsättning 12:13) 7) Konto 8) Konto 9) Konto 10) Konto 11) Konto 12) Konto 13) Konto 14) Konto 15) Konto 18 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

19 w Datauppgift 12:14 Bokföring och bokslut för Bullit AB Bullit AB har kontoplan, ingående balanser och affärshändelser som visas nedan. Gör företagets bokföring och bokslut Inventarier 2610 Utgående moms 1229 Ack. avskrivning inventarier 2640 Ingående moms 1400 Varulager 2650 Momsredovisning 1510 Kundfordringar 3010 Varuförsäljning 1630 Skattekonto 4010 Varuinköp 1910 Kassa 4900 Varulagerförändring 1920 Plusgiro 6100 Kontorsmaterial 2081 Aktiekapital 6990 Övriga kostnader 2099 Årets resultat 7832 Avskrivning inventarier 2350 Banklån 8410 Räntekostnader 2440 Leverantörsskulder 8999 Årets resultat a) Lägg upp företaget. Hitta själv på företagets basuppgifter. b) Lägg upp företagets kontoplan. c) Registrera ingående balanser. d) Registrera affärshändelserna den 31 december som verifikationer efter att först ha konterat respektive affärshändelse. e) Ta fram resultatet på bildskärmen och stäm av mot facit. f) Ta ut verifikationslista, huvudbok, resultat- och balansräkning. Ingående balanser 1220 Inventarier Aktiekapital Ack. avskr. inventarier Banklån Varulager Leverantörsskulder Kundfordringar Momsredovisning Kassa Plusgiro Affärshändelser: 1. Kontant varuförsäljning kronor exklusive moms kronor 2. Amortering på lån kronor. Betalningen sker via Plusgiro. 3. Kreditinköp av varor kronor exklusive moms kronor. 4. Överföring från kassan till Plusgirot kronor. 5. Kreditförsäljning av varor kr exklusive moms kronor. 6. Betalning från kunder via Plusgiro kronor. 7. Betalning via Plusgiro till leverantörer för på kredit köpta varor. 8. Betalning av ränta via Plusgiro med kronor. 9. Inventarier köps på kredit för kronor exklusive moms kronor. 10. Kontant inköp av varor kronor exklusive moms kronor. 11. Diverse kontanta utgifter kronor exklusive moms kronor. 12. Överföring av momsskulder kronor från konto 2650 till konto Betalning av momsskulder på skattekontot via Plusgiro. Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

20 (fortsättning 12:14) Gör följande konteringar i samband med bokslutet: 14. Nollställ konton för in- och utgående moms genom att avsluta dem mot momsredovisning. 15. Vid årets slut fanns varor kvar i lager för kronor. 16. Avskrivning på inventarier ska göras med kronor. 17. Bokför årets resultat. 1) Konto 2) Konto 3) Konto 4) Konto 5) Konto 6) Konto 7) Konto 8) Konto 20 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

21 9) Konto 10) Konto 11) Konto 12) Konto 13) Konto 14) Konto 15) Konto 16) Konto 17) Konto Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

22 13. Mer om köp och försäljning 13:1 Ange om följande påståenden är rätt eller fel Rätt Fel 1. Den mesta försäljningen av varor och tjänster från ett företag till ett annat sker på kredit. 2. För säljaren är en kreditfaktura en faktura som minskar försäljning, moms och kundfordran på den faktura som tidigare skickats. 3. En skickad faktura noteras också i kundreskontran och minskar då fordran på den kund som får fakturan. 4. En kreditfaktura minskar leverantörsskulden för köparen med samma belopp som kundfordran minskar för säljaren. 5. Det händer ofta att företag skickar en ny rättad faktura i stället för att skicka en kreditfaktura. 6. Ju längre kredittid ett företag ger sina kunder desto mindre blir det säljande företagets behov av att låna pengar. 7. Referensräntans storlek beslutas av riksdagen. 8. Moms får inte tas ut på dröjsmålsränta. 9. När ett företag bokför en kontokortsförsäljning får företaget en fordran på kontokortsföretaget. 10. Vid kontokortsaffärer måste säljaren betala en avgift till kontokortsföretaget. 11. De flesta utlandsaffärer som svenska företag är inblandade i görs i utländsk valuta. 12. Om ett företag har en fordran i utländsk valuta och kursen på denna har sjunkit när betalningen kommer så har företaget gjort en kursförlust. 13. Om ett företag har en skuld i utländsk valuta och kursen på denna har stigit när den ska betalas så gör företaget en kursvinst. 14. När svenska företag importerar från andra EU-länder behöver de inte betala någon moms. 22 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

23 13:2 Förklara följande viktiga begrepp a) Kreditfaktura b) Betalningsvillkor c) Kredittid d) Dröjsmålsränta e) Förfallodag f) Referensränta g) Kontokort h) Kursdifferens i) Kursvinst j) Kursförlust Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

24 13:3 Kreditfaktura Grönsaksgrossisten säljer grönsaker till Kista Stormarknad och skickar en faktura den 15 maj. Beloppet är på kronor plus moms kronor (12% moms på livsmedel). a) Bokför fakturan i konteringsrutan: Konto Några dagar senare ringer kunden och reklamerar varorna på grund av att många grönsaker har blivit skadade under leveransen. Grönsaksgrossisten godtar reklamationen och skickar den 22 maj en kreditfaktura på kronor plus moms 480 kronor. b) Visa hur kreditfakturan ska bokföras i nedanstående konteringsruta: Konto c) Bokför även försäljningen och kreditfakturan i nedanstående kundreskontra. Kundreskontra Namn: Kista Stormarknad Datum Text Vernr Debet Kredit Saldo d) Hur stor är den återstående fordran på Kista Stormarknad? 24 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

25 13:4 Kreditfaktura Bilreparatören köper in skärmar från AB Bilplåt. Fakturan som är på kronor plus moms kronor anländer den 22 juli. a) Bokför inköpet i konteringsrutan. Konto Fakturan från AB Bilplåt visade sig vara felaktig. Bilplåt erkänner misstaget och skickar en kreditfaktura på kronor plus moms 550 kronor. Kreditfakturan anländer den 30 juli. b) Bokför kreditfakturan i konteringsrutan. Konto c) Bokför inköpet och kreditfakturan i leverantörsreskontran. Leverantörsreskontra Namn: AB Bilplåt Datum Text Vernr Debet Kredit Saldo d) Hur stor är skulden till AB Bilplåt? Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

26 13:5 Säljaren skickar en räntefaktura Pappersgrossisten AB har fått betalningen för en faktura 15 dagar efter förfallodagen. Skuldbeloppet var kronor och dröjsmålsräntan på årsbasis var 10 procent. Pappersgrossisten skickar därför en räntefaktura till kunden. a) Till vilket belopp uppgår dröjsmålsräntan? b) Bokför räntefakturan. Konto 8320 Erhållen dröjsmålsränta 1510 Kundfordringar 13:6 Kunden får en räntefaktura Sahlens Radio & TV har glömt att betala en faktura i tid och får därför en faktura med dröjsmålsränta. Beloppet är på 425 kronor. Bokför dröjsmålsräntan. Konto 8420 Erlagd dröjsmålsränta 2440 Leverantörsskulder 26 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

27 13:7 Dröjsmålsränta Fruktgrossisten har fått betalningen för en faktura den 31 oktober trots att den skulle ha varit betald redan den 1 oktober. Fordran uppgick till kronor och räntan på årsbasis är 12 procent. Fruktgrossisten skickar en räntefaktura till kunden a) Till vilket belopp uppgår företagets räntefordran? b) Bokför räntefordran. Konto c) Visa hur kunden ska bokföra räntefakturan. Konto Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

28 13:8 Kontokortsförsäljning i Bokvaruhuset En bokhandel räknar samman dagskassan och ser att den försäljning som betalats med kontokort uppgår till kronor plus moms kronor (6 % för bokförsäljning). a) Bokför försäljningen. Konto 3010 Varuförsäljning 2610 Utgående moms 1580 Fordran kontokort När kontokortsföretaget betalar till checkräkningskontot drar kontokortsföretaget en avgift på 300 kronor plus moms 75 kronor (25 %). b) Bokför betalningen från kontokortsföretaget. Konto 1930 Checkräkning 6040 Kontokortsavgift 2640 Ingående moms 1580 Fordran kontokort 28 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

29 13:9 Betalning med kontokort Marko Hemminen äger ett taxibolag och betalar bensinen med kontokort. Beloppet är 400 kronor plus moms 100 kronor. Bokför betalningen. Konto 5610 Driftskostnader bilar 2640 Ingående moms 2490 Övriga skulder 13:10 Kontokortsförsäljning i Klinte Färg Kontokortsförsäljningen i Klinte Färg uppgår en dag till kronor plus moms 750 kronor. a) Bokför försäljningen. Konto När kontokortsföretaget senare betalar via Plusgiro tar de ut en avgift på 40 kronor plus moms 10 kronor. b) Bokför betalningen. Konto Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

30 13:11 Löpande bokföring och bokslut Föregående år redovisade företaget ett nollresultat. Följande affärshändelser äger rum i sammandrag för Dackes Diversehandel under år Varor köps på kredit för kronor exklusive moms kronor. 2. Kontant varuförsäljning med kronor exklusive moms kronor. 3. Företaget erhåller en kreditfaktura på inköpta varor på kronor plus moms kronor. 4. Amortering av lån kronor görs via Plusgiro. 5. Kreditförsäljning av varor kronor plus moms kronor. 6. Företaget skickar kreditfakturor på kronor plus moms kronor. 7. Betalning från kunder via Plusgiro kronor. 8. Överföring från kassa till Plusgiro kronor. 9. Kontant inköp av varor för exklusive moms kronor. 10. Försäljning som betalas med kontokort kronor plus moms kronor. 11. Kontokortsföretag betalar kronor efter att avgifter på kronor plus moms 250 kronor dragits av. Pengarna har betalats in via Plusgiro. 12. Överföring av momsskulder har skett med kronor till skattekontot. 13. Betalning av momsskulder via Plusgiro. a) Bokför ovanstående affärshändelser och ange kontonummer som motkonto. b) Gör bokslut och ta hänsyn till följande upplysningar: 1. Inventarierna ska skrivas av med 10 procent på anskaffningsvärdet. 2. Vid årets slut finns varor kvar i lagret för kronor. 3. In- och utgående moms avslutas mot momsredovisning Inventarier IB Ack. avskrivningar på inventarier IB Varulager IB Kundfordringar IB Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

31 1580 Fordran kontokort IB Kassa IB Plusgiro 2012 Skattekonto IB Aktiekapital 2099 Årets resultat IB Banklån 2440 Leverantörsskulder IB IB Utgående moms 2640 Ingående moms Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

32 (fortsättning 13:11) 2650 Momsredovisning IB Varuförsäljning 4010 Varuinköp 4900 Varulagerförändring 6040 Kontokortsavgift 7830 Avskrivningar 8999 Årets resultat 32 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

33 Resultaträkning Intäkter Kostnader Resultat Balansräkning Tillgångar Eget kapital och skulder Summa Summa Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

34 13:12 Bokslut för Uhr AB Gör bokslut för Uhr AB och ta hänsyn till nedanstående upplysningar: n Avskrivningar ska göras med kronor på inventarierna och kronor på bilarna. n Varulagret värderas vid bokslutet till kronor. n En betalning från ett kontokortsföretag till Plusgirokontot har ej bokförts. Fordran var på kronor. Kontokortsföretaget tog vid betalningstillfället ut en avgift på 80 kronor plus moms 20 kronor. n En räntefaktura som skickades till en kund på årets sista dag har ännu ej bokförts. Beloppet är på 625 kronor. n Avsluta ingående och utgående moms mot momsredovisning. 34 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

35 Konton Saldobalans Omföring Balansräkning Resultaträkning Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 1220 Inventarier Ack. avskr. inventarier Bilar Ack. avskr. bilar Varulager Kundfordringar Fordran kontokort Kassa Plusgiro Bank Aktiekapital Årets resultat 2350 Banklån Leverantörsskulder Utgående moms Ingående moms Momsredovisning 2710 Personalens skatter Skuld för soc. avgifter Varuförsäljning Varuinköp Varulagerförändring 5010 Lokalhyra Driftskostnader, bilar Reklam Kontokortsavgift Kontorsmaterial Telefon och post Löner Sociala avgifter Avskriv. inventarier 7834 Avskrivning, bilar 8310 Ränteintäkter Erh. dröjsmålsränta Räntekostnader Årets resultat Summa

36 13:13 Kursdifferenser vid utlandsförsäljning Lecta AB säljer röntgenutrustning till ett amerikanskt företag för $ (US Dollar). När fakturan skickas är dollarkursen 6,80 (på $100 går det 680 SEK). a) Bokför försäljningen. Konto 3010 Varuförsäljning 1510 Kundfordringar b) När betalningen kommer några veckor senare har dollarkursen stigit till 6,90. Bokför försäljningen och kursvinsten. Betalningen kommer till checkräkningskontot. Konto 1930 Checkräkning 1510 Kundfordringar 3960 Kursvinster 36 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

BLOCK VI REDOVISNING II, KAPITEL 19 21, ÖVNINGSPROV. NAMN: Klass:

BLOCK VI REDOVISNING II, KAPITEL 19 21, ÖVNINGSPROV. NAMN: Klass: BLOCK VI REDOVISNING II, KAPITEL 19 21, ÖVNINGSPROV NAMN: Klass: Hjälpmedel kontoplan och miniräknare (ej mobiltelefon) 1. Ange om följande påståenden är rätt eller fel a) Varulagret ska alltid värderas

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering KREDITTRANSAKTIONER Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit Vid kreditförsäljning av varor och tjänster så utgår ingen betalning vid försäljningstillfället utan först vid

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla!

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla! DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING... en gång för alla! Förstå Bokföring en gång för alla! Upplaga 1. Tryckt 2012 i Skövde, Sverige. Svenska Saldosystem AB Kopering ej tillåten utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Redovisning 2. Redovisning och beskattning. 14 uppl FAKTABOK

Redovisning 2. Redovisning och beskattning. 14 uppl FAKTABOK Redovisning 2 Redovisning och beskattning FAKTABOK 14 uppl Ekonomistyrning: Redovisning 2 / Redovisning och beskattning Faktabok 2006, 2009, 2011, 2013 Författarna och Liber AB ISBN 978-91-47-11034-6 Redaktör:

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer