Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning"

Transkript

1 Goodwill Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius Bonnier Utbildning

2 Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: E-post: Order/Läromedelsinformation Telefon , Telefax Redaktör/Projektledare: Rolf Johansson Grafisk form: Anders Wikberg Layout & illustrationer: Mobile Design Jonas Olsson Omslag: Mobile Design Jonas Olsson Goodwill Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel ISBN Maria Bergengren, Bo Egervall, Carl Gezelius och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Printed i Sweden by Elanders Gummesson, Falköping 2007 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 lagen om upphovsrätt.

3 Vi gjorde ett misstag! Detta är ett särtryck av kapitel av Goodwill Företagsekonomi B Uppgiftsbok, upplaga 2 första tryckningen (ISBN ). Av misstag gjordes inte nedanstående korrigeringar då Goodwill hösten 2007 utkom i ny upplaga. Därför har vi gjort detta särtryck. Korrigeringar som inte gjordes: Uppgift 12:3a Lagret vid årets slut ändras från 170 kg till 175 kg. Uppgift 12: Leverantörsskulder ökas från kr till kr. Dessutom ska en rad läggas in med 4900 Varulagerförändring. Uppgift 12: Banklån ändras från kr till kr. Dessutom ska en rad läggas in med 4900 Varulagerförändring. Uppgift 12: Banklån ändras från kr till kr. Uppgift 12: Reservfond stryks ur kontoplanen. Uppgift 13: Banklån ändras från kr till kr. Uppgift 13:13 b Dollarkursen ändras från 7,90 till 6,90. Uppgift 13:18 Ingående balans på kontot 2091 Balanserad vinst ska ändras från kr till kr. Uppgift 14: Banklån ändras från kr till kr. Uppgift 14: Banklån ändras från kr till kr. Uppgift 14: Reservfond ska bort från ingående balanser. I stället ska 2091 Balanserad vinst ändras från kr till kr. Uppgift 15: ändras från kr till kr. Uppgift 15: Banklån ökas från kr till kr.

4

5 12:1 12. Periodisering Ange om följande påståenden är rätt eller fel Rätt Fel 1. En utgift som förbrukas under räkenskapsåret behöver inte periodiseras. 2. En kostnad måste räknas med i bokslutet även om utgiften för densamma inte är bokförd. 3. Utgifter som betalas i förväg behöver aldrig periodiseras. 4. Alla inkomster som företaget har haft ska alltid räknas in bland räkenskapsårets intäkter. 5. För att veta hur stor varuförbrukningen har varit måste man också veta hur varulagret har förändrats under perioden. 6. När varulagret ska värderas ska även momsen räknas med. 7. Värdet på varulagret räknas vanligen fram vid en fysisk inventering. 8. FIFO-metoden är ett sätt att sätta ett inköpspris på de varor som finns kvar i lagret vid räkenskapsårets slut. 9. Det är tillåtet att göra inkuransavdrag på varulagrets anskaffningsvärde för att varorna blivit omoderna och föråldrade och minskat i värde. 10. Lägsta värdets princip (LVP) innebär att varulagret alltid ska värderas till anskaffningsvärdet minus inkuransavdrag. 11. Om varulagret är mindre vid årets slut än vid årets början så innebär detta att företaget har förbrukat allt som köps in plus en del av varulagret som fanns vid årets början. 12. Beräkning av varuförbrukning är en form av periodisering. 13. Tillgångar som har en beräknad nyttjandetid på mindre är fyra år behöver inte periodiseras utan kan dras av på en gång som förbrukningsinventarier. 14. En anläggningstillgång ska skrivas av under de antal år som den anses vara fysiskt brukbar. 15. Indirekt avskrivning innebär att man delar upp exempelvis maskininköp och ackumulerade avskrivningar på separata konton. Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

6 12:2 Förklara följande viktiga begrepp a) Periodisering b) Förskottsbetalning c) Varulager d) FIFO-metoden e) Hemtagningskostnader f) Inkuransavdrag g) Lägsta värdets princip h) Varukostnad i) Anläggningstillgångar j) Nyttjandetid k) Ekonomisk livslängd l) Avskrivning m) Avskrivning enligt plan n) Avskrivning utöver plan o) Förbrukningsinventarier p) Indirekt avskrivning 6 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

7 12:3 Materialkostnad för keramikverkstan Keramikverkstan med tre anställda keramiker är specialiserade på stora urnor. De har vid årets början ett lager av lera värderat till kronor. Under året har verkstan köpt in lera vid sex tillfällen: 10 januari 100 kilo à 60 kronor per kilo. 15 mars 400 kilo à 56 kronor per kilo. 5 maj 300 kilo à 56 kronor per kilo. 10 september 500 kilo à 58 kronor per kilo. 10 november 300 kilo à 56 kronor per kilo. 20 december 100 kilo à 60 kronor per kilo. Vid årets slut finns det 175 kilo lera kvar i lagret. a) Hur mycket är lagret värt om verkstan använder sig av FIFO vid värdering av lagret? Fyll i uppställningen nedan. 100 kilo à 60 kronor per kilo kilo à 56 kronor per kilo... =.Värde före inkuransavdrag... Avgår inkuransavdrag 3 %... = Varulagrets värde... b) Hur stor är keramikverkstadens kostnad för lera? Fyll i uppställningen nedan. Lager vid årets början... +.Årets varuinköp... Lager vid årets slut... =.Årets varukostnad... Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

8 12:4 Varukostnad för Plattboden Plattboden, som drivs av AB Stenkross, håller sin försäljning av marmorkross öppen från den 1 maj till den 28 augusti varje år. Den tid som sommargästerna finns på plats. När Anders öppnar den 1 maj är lagret tomt. Boden får leverans av kross två gånger i månaden hela sommaren enligt följande: 1 maj 600 kg à 24 kr per kg 16 maj kg à 20 kr per kg 3 juni kg à 20 kr per kg 15 juni 900 kg à 24 kr per kg 2 juli kg à 20 kr per kg 18 juli 800 kg à 24 kr per kg 3 augusti 900 kg à 24 kr per kg 16 augusti 400 kg à 24 kr per kg När boden stänger i augusti finns det 600 kilo kvar i lagret. a) Hur mycket ska varulagret värderas till om Anders använder sig av FIFO? b) Hur stor är kostnaden för kross den här säsongen? 8 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

9 12:5 Periodisering av varulager för Ekens Livs Ekens Livs har ett varulager vid årets början som är värderat till kronor. Årets sammanlagda varuinköp uppgår till kronor. Vid årets slut värderas varulagret till kronor. a) Hur stor blir årets varukostnad? b) Bokför periodiseringen på nedanstående konton. Börja med att notera det utgående varulagret på balansräkningens debetsida. För sedan över varulagerförändringen till kontot Varulagerförändring genom att använda omföringskolumnen. För slutligen ut saldona på kontona Varuinköp och Varulagerförändring till resultaträkningens debetsida. Konton Saldobalans Omföring Balansräkning Resultaträkning Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 1400 Varulager Varuinköp Varulagerförändring c) Hur stor blir årets varukostnad om varulagret vid årets slut i stället värderas till kronor? 12:6 Periodisering av varulager för Europadäck AB Europadäck har vid årets början ett varulager värderat till kronor. Varuinköpen har under året uppgått till kronor. Vid årets slut värderas varulagret till kronor. a) Bokför periodiseringen på nedanstående konton och avsluta saldona mot balansräkningen och resultaträkningen: Konton Saldobalans Omföring Balansräkning Resultaträkning Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 1400 Varulager Varuinköp Varulagerförändring b) Hur stor blir årets varukostnad? Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

10 12:7 Bokslut för Skivlagret AB Skivlagret är ett litet aktiebolag med ägaren som enda anställd. Gör bokslut med hänsyn till följande uppgifter: n Varulagret värderas vid årets slut till kronor. n Avsluta ingående- och utgående moms mot 2650 Momsredovisning. Konton Saldobalans Omföring Balansräkning Resultaträkning Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 1400 Varulager Kundfordringar Kassa Plusgiro Aktiekapital Årets resultat 2440 Leverantörsskulder Utgående moms Ingående moms Momsredovisning 2730 Skuld för soc. avgifter Varuförsäljning Varuinköp Varulagerförändring 5010 Lokalhyra Kontorsmaterial Telefon och post Övriga kostnader Löner Sociala avgifter Årets resultat Summa Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

11 12:8 Värdeminskning av inventarier för Small Small är en nystartad skönhetssalong. Det första året har företaget köpt inventarier för kronor. Inventarierna har en beräknat nyttjandetid på tio år och ska skrivas av med tio procent på anskaffningsvärdet det första året. Bokför avskrivningen på nedanstående konton och avsluta kontona mot resultaträkning och balansräkning. Konton Saldobalans Omföring Balansräkning Resultaträkning Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 1220 Inventarier Ack. avskr. inventarier 7830 Avskr. maskiner & inv. 12:9 Avskrivning av maskiner Studera nedanstående utdrag från en bokslutstablå för år 2005 och besvara följande frågor: Konton Saldobalans Omföring Balansräkning Resultaträkning Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 1210 Maskiner Ack. avskr. maskiner Avskr. maskiner & inv Maskiner har under året anskaffats för kronor. a) Vilket är maskinernas bokförda värde? b) Hur lång är maskinernas beräknade nyttjandetid? Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

12 12:10 Avskrivning av inventarier Zekes gatukök hade vid årets början inventarier som köptes in för tre år sedan för kronor med en beräknad nyttjandetid av tio år. I slutet av året har gatuköket köpt nya inventarier för kronor som även dessa har en nyttjandetid på tio år. a) Avsluta kontona genom att göra nya avskrivningar av inventerierna. Konton Saldobalans Omföring Balansräkning Resultaträkning Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 1220 Inventarier Ack. avskr. inventarier Avskr. maskiner & inv. b) Vilket blir inventariernas bokförda värde efter årets slut? 12:11 Bokslut för Vasastans Försäljnings AB Gör bokslut för Vasastans Försäljnings AB och ta hänsyn till nedanstående upplysningar: n Bokför en avskrivning på inventarier kronor. n Varulagret värderas i bokslutet till kronor. n Av misstag har en utbetalning på kronor bokförts på kassakontot i stället för Plusgirokontot. Rätta till misstaget. n Kontoutdraget från banken visar att företaget erhållit kronor i ränta på bankkontot som ej bokförts. n På kontot 6990 Övriga kostnader finns ett felaktigt bokfört belopp på kronor. Boka om detta belopp till konto 6100 Kontorsmaterial. n För över saldona på ingående moms och utgående moms till momsredovisning. n För ut saldona på företagets resultatkonton till resultaträkningen. n Beräkna saldot på konto 8999 Årets resultat och bokför detta i omföringskolumnen. För sedan ut resultatet till konto 2099 Årets resultat i balansräkningen. n För ut saldona på samtliga balanskonton till balansräkningen. 12 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

13 Konton Saldobalans Omföring Balansräkning Resultaträkning Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 1220 Inventarier Ack. avskr. inventarier Varulager Kundfordringar Kassa Plusgiro Bank Aktiekapital Årets resultat 2350 Banklån Leverantörsskulder Utgående moms Ingående moms Momsredovisning 2710 Personalens skatter Skuld för soc. avgifter Varuförsäljning Varuinköp Varulagerförändring 5010 Lokalhyra Reklam Kontorsmaterial Telefon och post Försäkringar Övriga kostnader Löner Sociala avgifter Avskriv. inventarier 8300 Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat Summa

14 12:12 Bokslut för Datavaruhuset Gör bokslut för Datavaruhuset och ta hänsyn till följande upplysningar: n Bokför avskrivningar med kronor på inventarierna och kronor på bilarna. n Varulagret värderas i bokslutet till kronor. n Kontoutdraget visar att företaget har erhållit kronor i bankränta som ännu ej bokförts. n På konto 5010 Lokalhyra finns felaktigt ett belopp på kronor bokfört. Boka om detta belopp till konto 6310 Försäkringar. n För ut saldona på företagets resultatkonton till resultaträkningen. n Beräkna saldot på konto 8999 Årets resultat och bokför detta i omföringskolumnen. För sedan ut resultatet till konto 2099 Årets resultat i balansräkningen. n För ut saldona på samtliga balanskonton till balansräkningen. 14 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

15 Konton Saldobalans Omföring Balansräkning Resultaträkning Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 1220 Inventarier Ack. avskr. inventarier Bilar Ack. avskr. bilar Varulager Kundfordringar Kassa Plusgiro Bank Aktiekapital Årets resultat 2350 Banklån Leverantörsskulder Momsredovisning Personalens skatter Skuld för soc. avgifter Varuförsäljning Varuinköp Varulagerförändring 5010 Lokalhyra Driftskostnader, bilar Reklam Kontorsmaterial Telefon och post Försäkringar Övriga kostnader Löner Sociala avgifter Avskriv. inventarier 7834 Avskrivning, bilar 8300 Ränteintäkter 8400 Räntekostnader Årets resultat Summa

16 w Datauppgift 12:13 Bokföring och bokslut för Kraftverket AB Kraftverket AB köper och säljer näringstillskott till motionärer och elitidrottsmän Inventarier 2610 Utgående moms 1229 Ack. avskrivning inventarier 2640 Ingående moms 1400 Varulager 2650 Momsredovisning 1510 Kundfordringar 3010 Varuförsäljning 1630 Skattekonto 4010 Varuinköp 1910 Kassa 4900 Varulagerförändring 1920 Plusgiro 6100 Kontorsmaterial 2081 Aktiekapital 7832 Avskrivning inventarier 2099 Årets resultat 8410 Räntekostnader 2350 Banklån 8999 Årets resultat 2440 Leverantörsskulder a) Lägg upp företaget. Hitta själv på alla basuppgifter för företaget. b) Lägg upp företagets kontoplan. c) Registrera ingående balans. d) Registrera affärshändelserna den 31 december som verifikationer efter att först ha konterat respektive affärshändelse. e) Ta fram resultatet på bildskärmen och stäm av mot facit. f) Ta ut verifikationslista, huvudbok, resultat- och balansräkning. Ingående balanser 1220 Inventarier Aktiekapital Ack. avskr. invent Banklån Varulager Leverantörsskulder Kundfordringar Momsredovisning Kassa Plusgiro Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

17 Affärshändelser: 1. Kreditinköp av varor kronor, exklusive moms kronor. 2. Kontant varuförsäljning kronor exklusive moms kronor. 3. Betalning via Plusgiro till leverantörer för på kredit köpta varor kronor. 4. Amortering på lån kronor. Betalning sker via Plusgiro. 5. Kreditförsäljning av varor kronor exklusive moms kronor. 6. Betalning från kunder via Plusgiro kronor. 7. Kontant inköp av varor kronor exklusive moms kronor. 8. Betalning av ränta via Plusgiro med kronor. 9. Kreditinköp av kontorsmaterial kronor exklusive moms kronor. 10. Nollställ konton för in- och utgående moms genom att avsluta dem mot momsredovisning. 11. Överföring av momsskulder kronor från konto 2650 till konto Betalning under året av momsskulder på skattekontot via Plusgiro. 13. Vid årets slut fanns varor kvar i lager för kronor. 14. Avskrivning på inventarier ska göras med kronor. 15. Bokför årets resultat på konto 8999 och konto ) Konto 2) Konto 3) Konto 4) Konto 5) Konto 6) Konto

18 (fortsättning 12:13) 7) Konto 8) Konto 9) Konto 10) Konto 11) Konto 12) Konto 13) Konto 14) Konto 15) Konto 18 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

19 w Datauppgift 12:14 Bokföring och bokslut för Bullit AB Bullit AB har kontoplan, ingående balanser och affärshändelser som visas nedan. Gör företagets bokföring och bokslut Inventarier 2610 Utgående moms 1229 Ack. avskrivning inventarier 2640 Ingående moms 1400 Varulager 2650 Momsredovisning 1510 Kundfordringar 3010 Varuförsäljning 1630 Skattekonto 4010 Varuinköp 1910 Kassa 4900 Varulagerförändring 1920 Plusgiro 6100 Kontorsmaterial 2081 Aktiekapital 6990 Övriga kostnader 2099 Årets resultat 7832 Avskrivning inventarier 2350 Banklån 8410 Räntekostnader 2440 Leverantörsskulder 8999 Årets resultat a) Lägg upp företaget. Hitta själv på företagets basuppgifter. b) Lägg upp företagets kontoplan. c) Registrera ingående balanser. d) Registrera affärshändelserna den 31 december som verifikationer efter att först ha konterat respektive affärshändelse. e) Ta fram resultatet på bildskärmen och stäm av mot facit. f) Ta ut verifikationslista, huvudbok, resultat- och balansräkning. Ingående balanser 1220 Inventarier Aktiekapital Ack. avskr. inventarier Banklån Varulager Leverantörsskulder Kundfordringar Momsredovisning Kassa Plusgiro Affärshändelser: 1. Kontant varuförsäljning kronor exklusive moms kronor 2. Amortering på lån kronor. Betalningen sker via Plusgiro. 3. Kreditinköp av varor kronor exklusive moms kronor. 4. Överföring från kassan till Plusgirot kronor. 5. Kreditförsäljning av varor kr exklusive moms kronor. 6. Betalning från kunder via Plusgiro kronor. 7. Betalning via Plusgiro till leverantörer för på kredit köpta varor. 8. Betalning av ränta via Plusgiro med kronor. 9. Inventarier köps på kredit för kronor exklusive moms kronor. 10. Kontant inköp av varor kronor exklusive moms kronor. 11. Diverse kontanta utgifter kronor exklusive moms kronor. 12. Överföring av momsskulder kronor från konto 2650 till konto Betalning av momsskulder på skattekontot via Plusgiro. Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

20 (fortsättning 12:14) Gör följande konteringar i samband med bokslutet: 14. Nollställ konton för in- och utgående moms genom att avsluta dem mot momsredovisning. 15. Vid årets slut fanns varor kvar i lager för kronor. 16. Avskrivning på inventarier ska göras med kronor. 17. Bokför årets resultat. 1) Konto 2) Konto 3) Konto 4) Konto 5) Konto 6) Konto 7) Konto 8) Konto 20 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

21 9) Konto 10) Konto 11) Konto 12) Konto 13) Konto 14) Konto 15) Konto 16) Konto 17) Konto Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

22 13. Mer om köp och försäljning 13:1 Ange om följande påståenden är rätt eller fel Rätt Fel 1. Den mesta försäljningen av varor och tjänster från ett företag till ett annat sker på kredit. 2. För säljaren är en kreditfaktura en faktura som minskar försäljning, moms och kundfordran på den faktura som tidigare skickats. 3. En skickad faktura noteras också i kundreskontran och minskar då fordran på den kund som får fakturan. 4. En kreditfaktura minskar leverantörsskulden för köparen med samma belopp som kundfordran minskar för säljaren. 5. Det händer ofta att företag skickar en ny rättad faktura i stället för att skicka en kreditfaktura. 6. Ju längre kredittid ett företag ger sina kunder desto mindre blir det säljande företagets behov av att låna pengar. 7. Referensräntans storlek beslutas av riksdagen. 8. Moms får inte tas ut på dröjsmålsränta. 9. När ett företag bokför en kontokortsförsäljning får företaget en fordran på kontokortsföretaget. 10. Vid kontokortsaffärer måste säljaren betala en avgift till kontokortsföretaget. 11. De flesta utlandsaffärer som svenska företag är inblandade i görs i utländsk valuta. 12. Om ett företag har en fordran i utländsk valuta och kursen på denna har sjunkit när betalningen kommer så har företaget gjort en kursförlust. 13. Om ett företag har en skuld i utländsk valuta och kursen på denna har stigit när den ska betalas så gör företaget en kursvinst. 14. När svenska företag importerar från andra EU-länder behöver de inte betala någon moms. 22 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

23 13:2 Förklara följande viktiga begrepp a) Kreditfaktura b) Betalningsvillkor c) Kredittid d) Dröjsmålsränta e) Förfallodag f) Referensränta g) Kontokort h) Kursdifferens i) Kursvinst j) Kursförlust Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

24 13:3 Kreditfaktura Grönsaksgrossisten säljer grönsaker till Kista Stormarknad och skickar en faktura den 15 maj. Beloppet är på kronor plus moms kronor (12% moms på livsmedel). a) Bokför fakturan i konteringsrutan: Konto Några dagar senare ringer kunden och reklamerar varorna på grund av att många grönsaker har blivit skadade under leveransen. Grönsaksgrossisten godtar reklamationen och skickar den 22 maj en kreditfaktura på kronor plus moms 480 kronor. b) Visa hur kreditfakturan ska bokföras i nedanstående konteringsruta: Konto c) Bokför även försäljningen och kreditfakturan i nedanstående kundreskontra. Kundreskontra Namn: Kista Stormarknad Datum Text Vernr Debet Kredit Saldo d) Hur stor är den återstående fordran på Kista Stormarknad? 24 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

25 13:4 Kreditfaktura Bilreparatören köper in skärmar från AB Bilplåt. Fakturan som är på kronor plus moms kronor anländer den 22 juli. a) Bokför inköpet i konteringsrutan. Konto Fakturan från AB Bilplåt visade sig vara felaktig. Bilplåt erkänner misstaget och skickar en kreditfaktura på kronor plus moms 550 kronor. Kreditfakturan anländer den 30 juli. b) Bokför kreditfakturan i konteringsrutan. Konto c) Bokför inköpet och kreditfakturan i leverantörsreskontran. Leverantörsreskontra Namn: AB Bilplåt Datum Text Vernr Debet Kredit Saldo d) Hur stor är skulden till AB Bilplåt? Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

26 13:5 Säljaren skickar en räntefaktura Pappersgrossisten AB har fått betalningen för en faktura 15 dagar efter förfallodagen. Skuldbeloppet var kronor och dröjsmålsräntan på årsbasis var 10 procent. Pappersgrossisten skickar därför en räntefaktura till kunden. a) Till vilket belopp uppgår dröjsmålsräntan? b) Bokför räntefakturan. Konto 8320 Erhållen dröjsmålsränta 1510 Kundfordringar 13:6 Kunden får en räntefaktura Sahlens Radio & TV har glömt att betala en faktura i tid och får därför en faktura med dröjsmålsränta. Beloppet är på 425 kronor. Bokför dröjsmålsräntan. Konto 8420 Erlagd dröjsmålsränta 2440 Leverantörsskulder 26 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

27 13:7 Dröjsmålsränta Fruktgrossisten har fått betalningen för en faktura den 31 oktober trots att den skulle ha varit betald redan den 1 oktober. Fordran uppgick till kronor och räntan på årsbasis är 12 procent. Fruktgrossisten skickar en räntefaktura till kunden a) Till vilket belopp uppgår företagets räntefordran? b) Bokför räntefordran. Konto c) Visa hur kunden ska bokföra räntefakturan. Konto Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

28 13:8 Kontokortsförsäljning i Bokvaruhuset En bokhandel räknar samman dagskassan och ser att den försäljning som betalats med kontokort uppgår till kronor plus moms kronor (6 % för bokförsäljning). a) Bokför försäljningen. Konto 3010 Varuförsäljning 2610 Utgående moms 1580 Fordran kontokort När kontokortsföretaget betalar till checkräkningskontot drar kontokortsföretaget en avgift på 300 kronor plus moms 75 kronor (25 %). b) Bokför betalningen från kontokortsföretaget. Konto 1930 Checkräkning 6040 Kontokortsavgift 2640 Ingående moms 1580 Fordran kontokort 28 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

29 13:9 Betalning med kontokort Marko Hemminen äger ett taxibolag och betalar bensinen med kontokort. Beloppet är 400 kronor plus moms 100 kronor. Bokför betalningen. Konto 5610 Driftskostnader bilar 2640 Ingående moms 2490 Övriga skulder 13:10 Kontokortsförsäljning i Klinte Färg Kontokortsförsäljningen i Klinte Färg uppgår en dag till kronor plus moms 750 kronor. a) Bokför försäljningen. Konto När kontokortsföretaget senare betalar via Plusgiro tar de ut en avgift på 40 kronor plus moms 10 kronor. b) Bokför betalningen. Konto Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

30 13:11 Löpande bokföring och bokslut Föregående år redovisade företaget ett nollresultat. Följande affärshändelser äger rum i sammandrag för Dackes Diversehandel under år Varor köps på kredit för kronor exklusive moms kronor. 2. Kontant varuförsäljning med kronor exklusive moms kronor. 3. Företaget erhåller en kreditfaktura på inköpta varor på kronor plus moms kronor. 4. Amortering av lån kronor görs via Plusgiro. 5. Kreditförsäljning av varor kronor plus moms kronor. 6. Företaget skickar kreditfakturor på kronor plus moms kronor. 7. Betalning från kunder via Plusgiro kronor. 8. Överföring från kassa till Plusgiro kronor. 9. Kontant inköp av varor för exklusive moms kronor. 10. Försäljning som betalas med kontokort kronor plus moms kronor. 11. Kontokortsföretag betalar kronor efter att avgifter på kronor plus moms 250 kronor dragits av. Pengarna har betalats in via Plusgiro. 12. Överföring av momsskulder har skett med kronor till skattekontot. 13. Betalning av momsskulder via Plusgiro. a) Bokför ovanstående affärshändelser och ange kontonummer som motkonto. b) Gör bokslut och ta hänsyn till följande upplysningar: 1. Inventarierna ska skrivas av med 10 procent på anskaffningsvärdet. 2. Vid årets slut finns varor kvar i lagret för kronor. 3. In- och utgående moms avslutas mot momsredovisning Inventarier IB Ack. avskrivningar på inventarier IB Varulager IB Kundfordringar IB Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

31 1580 Fordran kontokort IB Kassa IB Plusgiro 2012 Skattekonto IB Aktiekapital 2099 Årets resultat IB Banklån 2440 Leverantörsskulder IB IB Utgående moms 2640 Ingående moms Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

32 (fortsättning 13:11) 2650 Momsredovisning IB Varuförsäljning 4010 Varuinköp 4900 Varulagerförändring 6040 Kontokortsavgift 7830 Avskrivningar 8999 Årets resultat 32 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

33 Resultaträkning Intäkter Kostnader Resultat Balansräkning Tillgångar Eget kapital och skulder Summa Summa Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel

34 13:12 Bokslut för Uhr AB Gör bokslut för Uhr AB och ta hänsyn till nedanstående upplysningar: n Avskrivningar ska göras med kronor på inventarierna och kronor på bilarna. n Varulagret värderas vid bokslutet till kronor. n En betalning från ett kontokortsföretag till Plusgirokontot har ej bokförts. Fordran var på kronor. Kontokortsföretaget tog vid betalningstillfället ut en avgift på 80 kronor plus moms 20 kronor. n En räntefaktura som skickades till en kund på årets sista dag har ännu ej bokförts. Beloppet är på 625 kronor. n Avsluta ingående och utgående moms mot momsredovisning. 34 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

35 Konton Saldobalans Omföring Balansräkning Resultaträkning Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 1220 Inventarier Ack. avskr. inventarier Bilar Ack. avskr. bilar Varulager Kundfordringar Fordran kontokort Kassa Plusgiro Bank Aktiekapital Årets resultat 2350 Banklån Leverantörsskulder Utgående moms Ingående moms Momsredovisning 2710 Personalens skatter Skuld för soc. avgifter Varuförsäljning Varuinköp Varulagerförändring 5010 Lokalhyra Driftskostnader, bilar Reklam Kontokortsavgift Kontorsmaterial Telefon och post Löner Sociala avgifter Avskriv. inventarier 7834 Avskrivning, bilar 8310 Ränteintäkter Erh. dröjsmålsränta Räntekostnader Årets resultat Summa

36 13:13 Kursdifferenser vid utlandsförsäljning Lecta AB säljer röntgenutrustning till ett amerikanskt företag för $ (US Dollar). När fakturan skickas är dollarkursen 6,80 (på $100 går det 680 SEK). a) Bokför försäljningen. Konto 3010 Varuförsäljning 1510 Kundfordringar b) När betalningen kommer några veckor senare har dollarkursen stigit till 6,90. Bokför försäljningen och kursvinsten. Betalningen kommer till checkräkningskontot. Konto 1930 Checkräkning 1510 Kundfordringar 3960 Kursvinster 36 Goodwill Företagsekonomi B, särtryck kapitel 12 14

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

BLOCK VI REDOVISNING II, KAPITEL 19 21, ÖVNINGSPROV. NAMN: Klass:

BLOCK VI REDOVISNING II, KAPITEL 19 21, ÖVNINGSPROV. NAMN: Klass: BLOCK VI REDOVISNING II, KAPITEL 19 21, ÖVNINGSPROV NAMN: Klass: Hjälpmedel kontoplan och miniräknare (ej mobiltelefon) 1. Ange om följande påståenden är rätt eller fel a) Varulagret ska alltid värderas

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Rättelseblad till Access Företagsekonomi B Lärarhandledning

Rättelseblad till Access Företagsekonomi B Lärarhandledning Rättelseblad till Access Företagsekonomi B Lärarhandledning ISBN 978-91-47-08849-2, upplaga 1:1 Till provuppgifterna 18:3, 18:4, 19:6 och 19:7 saknas de kolumner ska fyllas i med Omföringar och Rapporter.

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2014-03-27 Antal timmar: 5 Ansvarig lärare: Karin Seger 0761-88 88 45,

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit sid 1 [10] Omdöme E 1. När uppstår en utgift? Den uppstår redovisningstekniskt när du erhåller ett kvitto eller en faktura. 2. Vad innebär att periodisera? När du fördelar inkomster och utgifter till rätt

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 3

Fe2, redovisning, tentamen 3 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort. Provet innehåller 21 frågor. Omdöme E 1. Definiera en intäkt? 2. Vad innebär en lämnad kassarabatt för ditt företag? 3. Vad

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 4

Fe2, redovisning, tentamen 4 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort. Provet innehåller 20 frågor. Omdöme E 1. Du kan definiera en intäkt på två sätt. Avsluta nedan två meningar. 1. En intäkt

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21RV1A Tentamen ges för: ADM 12 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2013-08-20 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel:

Läs mer

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering Avstämningar Avstämningar Bokföringen ska hela tiden vara rättvisande. För att kontrollera det, bör du stämma av viktiga konton regelbundet, minst en gång i månaden. Avstämningar Kontantförsäljningskassa

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: ADM 12 och ADM 13 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2014-08-18 Tid: 09.00

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 1

Fe2, redovisning, tentamen 1 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 180 minuter går fort. Provet innehåller 16 frågor. Omdöme E 1. När uppstår en utgift? 2. Vad innebär att periodisera? 3. Visa en indirekt avskrivning

Läs mer

Bokföring Myshem AB. Efter denna övning har eleven lärt sig följande: Övningsuppgifter för framtidens företagare

Bokföring Myshem AB. Efter denna övning har eleven lärt sig följande: Övningsuppgifter för framtidens företagare Bokföring Myshem AB Efter denna övning har eleven lärt sig följande: 3 Kontera olika affärshändelser 3 Använda sig av debet och kredit för de fyra kontotyperna 3 Läsa och analysera resultat- och balansrapport

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 samt övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-02-18 Tid: 14:00 16:00

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-20 Tid: 14:00 16:00 Hjälpmedel:

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Bokföring kan sammanfattas som.

Bokföring kan sammanfattas som. i bokföring. kan sammanfattas som. en sammanställs i ett bokslut varje år i två olika rapporter som kallas: och. Den första rapporten innehåller information om: och den andra rapporten talar om:. Informationen

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21XO1A Tentamen ges för: ADM 10;ADM11 och Fristående kurs Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum:

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 1 Bokföring (27/2) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Kort repetition av begrepp och arbetsgång 2. BAS-kontoplan 3. T-konton 4. Egen övning 5. Momsredovisning

Läs mer

BLOCK VI REDOVISNING KAPITEL 19 21 PROV 2 PROVFRÅGOR

BLOCK VI REDOVISNING KAPITEL 19 21 PROV 2 PROVFRÅGOR BLOCK VI REDOVISNING KAPITEL 19 21 PROV 2 PROVFRÅGOR 1. Preliminärskatt och arbetsgivaravgift Lönesumman i januari för ett aktiebolag är 500 000 kronor. På detta görs ett preliminärskatteavdrag med 150

Läs mer

Redovisning & Beskattning. Bokslutablå Av Jenny Lingemark & Ida Lundin

Redovisning & Beskattning. Bokslutablå Av Jenny Lingemark & Ida Lundin Redovisning & Beskattning Bokslutablå Av Jenny Lingemark & Ida Lundin Bokslutstablå (totalt 5p) På nästa sida återges saldobalansen för Äntligen Vår AB, ÄVAB, inför bokslutet 2014-12-31. ÄVAB bedriver

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-03-23 Material Omtentamen Kursexaminator Betygsgränser G = 42-55,5 ; VG = 56- Tentamenspoäng 73

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: TE02 Ladokkod: 11FE00 Tentamen ges för: OPUS2 startår 2016 Kod: Tentamensdatum: 2017-04-28 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Företagets bokslut Daniel Nordström

Företagets bokslut Daniel Nordström Företagets bokslut Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut Tre typer av bokslut Vem skall göra ett bokslut? Förenklat bokslut Manuell bokföring och bokslut Justeringar vid företagets

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE15 och EK15 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-12-02 Tid: 14.00 16:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

K 22 Mer om periodiseringar. Interimsfordringar Interimsskulder

K 22 Mer om periodiseringar. Interimsfordringar Interimsskulder K 22 Mer om periodiseringar Interimsfordringar Interimsskulder Interimsfordringar och interimsskulder Fordringar och skulder som inte har noterats i bokföringen, inga verifikat har upprä?ats för dessa.

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE15, TE15,IMIT15 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-09-23 Tid: 14:00 16:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE14,EK14 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-12-12 Tid: 09:00 11:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Liber AB. b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Utdrag ur Thomasson/Den nya affärsredovisningen 13 uppl. 2014. Spridning förbjuden.

Liber AB. b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Utdrag ur Thomasson/Den nya affärsredovisningen 13 uppl. 2014. Spridning förbjuden. 6 KAPITEL 2 b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Ingående likvida medel 0 Inbetalningar Ägarinsättning 100 Banklån 200 Försäljning 650 +950 Utbetalning Inköp av maskiner 240 Inköp av råmaterial 250 Div

Läs mer

Övningsuppgifter, sid 1 [24] avskrivningar - räkenskapsenlig avskrivning - facit, nivå A

Övningsuppgifter, sid 1 [24] avskrivningar - räkenskapsenlig avskrivning - facit, nivå A Övningsuppgifter, sid 1 [24] avskrivningar - räkenskapsenlig avskrivning - facit, nivå A go green & keep on screen tänk smart bli jordklok För att spara på vår miljö har vi valt att hålla våra facit on

Läs mer

Repetera Resultaträkning/Balansräkning. Grundbok/Dagbok, Huvudbok

Repetera Resultaträkning/Balansräkning. Grundbok/Dagbok, Huvudbok Agenda Repetera Resultaträkning/Balansräkning Bokslutstablå Bokföringsskyldighet God redovisningssed Verifikationer Grundbok/Dagbok, Huvudbok Mervärdesskatt (moms) BAS-kontoplan 1 Bokslutstablå. Överskådligt,

Läs mer

Företagets bokslut med periodiseringar. Daniel Nordström

Företagets bokslut med periodiseringar. Daniel Nordström Företagets bokslut med periodiseringar Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut med periodiseringar Värdering av anläggningstillgångar Bokföring av anläggningstillgångar Bokföring av avskrivning

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström Bokföring på balanskonton Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Ekonomiska begrepp Tre olika affärshändelser Balanskonton Bokföring av tillgångar Bokföring av skulder och eget kapital Löpande

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 2 Bokföring (6/3) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Moms - Utlandstransaktioner 2. Förtydligande/fördjupning från lektion 1 3. Grunder bokslut 4. Egen övning

Läs mer

Tentamen i. ( FElOOG, öretagsekonomi, grundkurs, 30hp 1ve1Kurs ~ --.cxternredovisning och räkenskapsanalys, 4 h p. Prov kod: 031 O

Tentamen i. ( FElOOG, öretagsekonomi, grundkurs, 30hp 1ve1Kurs ~ --.cxternredovisning och räkenskapsanalys, 4 h p. Prov kod: 031 O HANDELSHÖGSKOLAN Tentamenskod: ---------------- Tentamen i k': ( FElOOG, öretagsekonomi, grundkurs, 30hp 1ve1Kurs ~ --.cxternredovisning och räkenskapsanalys, 4 h p. Prov kod: 031 O FÖlOOl, Företagsekonomi

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011 DE13, TE13, IMIT13,BC13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-26 Tid: 9:00 12:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering KREDITTRANSAKTIONER Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit Vid kreditförsäljning av varor och tjänster så utgår ingen betalning vid försäljningstillfället utan först vid

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRO011 Tentamen ges för: Administratör inom offentlig verksamhet Namn:.. Personnummer:..

Läs mer

Periodisering, sid 1 [9] för att visa ett rättvisande resultat

Periodisering, sid 1 [9] för att visa ett rättvisande resultat Periodisering, sid 1 [9] 1 - maskiner 16 augusti Xtrees AB köper en datoriserad svarv som producerar 800 julgranar i trä per timme. Svarven kostar 2 000 000 kr inklusive moms och har en ekonomisk livslängd

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE16 ochek16 Kod: Tentamensdatum: 2016-12-01 Tid: 09.00 11:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte alt. FAR:s

Läs mer

Tentamen i FElOOG, Företagsekonomi, grundkurs, 30hp

Tentamen i FElOOG, Företagsekonomi, grundkurs, 30hp HANDElSHÖGSKDlAN Tentamenskod: ---------------- Tentamen i FElOOG, Företagsekonomi, grundkurs, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 4 h p. Prov kod: 031 O Datum: 2015-10-29 Antal timmar:

Läs mer

T E N T A M E N S S K R I V N I N G

T E N T A M E N S S K R I V N I N G Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO), T8 Företagsekonomi för icke-ekonomer FIE840, VT 2010 T E N T A M E N S S K R I V N I N G Torsdag 3 juni 2010, kl 08.00-12.30 Lokal: Universitetets skrivsal, Viktoriagatan

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Sifferunderlaget för KFA-föreläsning 1 1 Personalkostnader Företaget anställer tre personer på deltid. Under året är den normala bruttolönen

Läs mer

Övningsuppgifter, sid 1 [11] avskrivningar - facit, nivå E

Övningsuppgifter, sid 1 [11] avskrivningar - facit, nivå E Övningsuppgifter, sid 1 [11] go green & keep on screen tänk smart bli jordklok För att spara på vår miljö har vi valt att hålla våra facit on screen. Klicka på länkarna här nedan för att ta dig till rätt

Läs mer

Redovisning ett språk för att kunna kommunisera med olika företagsintressenter, skapar en bild av verklighet.

Redovisning ett språk för att kunna kommunisera med olika företagsintressenter, skapar en bild av verklighet. Svetlana Sabelfeld Redovisning ett språk för att kunna kommunisera med olika företagsintressenter, skapar en bild av verklighet. Redovisning som ett socialt beteende Redovisning som styrmedel (påverkar

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering.

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering. Bo Ekdahl Prov Företagsekonomi B Hörby Lärcenter Planering och budgetering Budgetuppföljning och analys Namn: Uppgift 1 (3 p) I boken skrivs det att planering bör göras med flera olika tidshorisonter.

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Finns det startvärden (IBvärden) flyttas dessa ut på aktuella beräkningskonton Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning,

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011 DE16,TE16 och IMIT16 Kod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 14:00 17:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte alt. FAR:s

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Tentaplugg Redovisning

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Extern

Läs mer

Övningsuppgift #43, sid 1 [8] t-konton - affärshändelser på kredit & bokslut - nivå A

Övningsuppgift #43, sid 1 [8] t-konton - affärshändelser på kredit & bokslut - nivå A Övningsuppgift #43, sid 1 [8] Förra året startade Emil upp enskilda firman, Fanzy Hippo, se uppgift 12. Han köper in gardintyger för att sy upp hippa byxor till designintresserade ungdomar. Byxorna hittar

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Sammanfattning redovisning. Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington

Sammanfattning redovisning. Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington Sammanfattning redovisning Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Grundläggande begrepp Bokföring (exempel) Bokslut Analys (nyckeltal) AVGRÄNSNINGAR I TID OCH RUM

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1630 Avräkning för skatter och avgifter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Mallföretaget CartwritE Konteringsmall (EU-kontoplanen) 1

Mallföretaget CartwritE Konteringsmall (EU-kontoplanen) 1 small (EU-kontoplanen) 1 Köper kontant. Utlägg ur egen ficka. Detta uppfattas som kapitalinsättning.. Köper en rulle frimärken för 500 kr inkl moms.. 2018 Egen insättning K 500 2640 Ingående moms D 100

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Datum: 2010-06-11 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme Besöker salen: nås på 070-6967470 alt. 013-282522

Datum: 2010-06-11 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme Besöker salen: nås på 070-6967470 alt. 013-282522 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI FREDAGEN den 11 JUNI 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Bokföring Kap 27 Bokföring. Enkel bokföring. Dubbel bokföring. Att föra bok. T-kontering

Bokföring Kap 27 Bokföring. Enkel bokföring. Dubbel bokföring. Att föra bok. T-kontering Bokföring Kap 27 Bokföring ME1003 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 1 Thorolf Hedborg 1 Enkel bokföring Att föra bok Släktföreningen 2011 Bank Skattekonto Kassör Ingående 110101 Transport från 200101231

Läs mer

Skrivet av Bokföringsnämnden

Skrivet av Bokföringsnämnden Skrivet av Bokföringsnämnden Rekommendera 0 0 Share Tweeta 1 Balansräkningen visar alla tillgångar, eget kapital, avsätningar och skulder en viss dag, balansdagen. Hur balansräkningen ska se ut är lagreglerat.

Läs mer