RAYS BOKSLUT ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL. RAYs BOKSLUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAYS BOKSLUT 2013 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL. RAYs BOKSLUT"

Transkript

1 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL RAYs BOKSLUT 2013

2 INNEHÅLL 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Finansieringsanalys 15 Redovisningsprinciper för bokslutet 18 Noter till resultaträkningen 19 Noter till balansräkningen 22 Underskrifter till bokslutet och verksamhetsberättelsen 22 Förteckning över bokföringsböcker, verifikatslag och deras förvaringssätt 23 Revisionsberättelse 2

3 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Allmänt Penningautomatföreningens goda avkastningsutveckling fortsatte Särskilt mycket växte avkastningen från digitala kanaler. I utvecklingen av avkastningen från spelverksamheten syntes dock konsumenternas ändrade konsumtionsvanor under fritiden samt det försvagade förtroendet för den egna ekonomin. Detta framgick särskilt på Casino Helsinki samt delvis också i spelställeverksamheten i form av minskat penningspelande. Svårigheterna inom restaurangbranschen syntes också som en nedgång i penningspelen inom bordsspelverksamheten. Statsrådet beslutade om beviljande av understöd 2013 på basis av RAY:s styrelses utdelningsförslag Understöd beviljades till ett totalt belopp om 301 miljoner euro. Förutom understöden allokerades cirka 112 miljoner euro till Statskontoret. Penningautomatföreningens styrelse har godkänt en ny strategi som gäller fram till Enligt denna utvecklas penningspelverksamheten på ett socialt och ekonomiskt hållbart sätt, och målet är att uppnå en så omfattande samhällelig totalnytta som möjligt. Strategin grundar sig på två faktorer: RAY:s självständighet samt ensamrätt i spelverksamheten. Den helhet som penningspelverksamheten och understödsverksamheten bildar kan sammanfattas i sloganen Till nytta och nöje. Också rubriken på strategin återspeglar RAY:s enhetlighet: RAY för oss alla. Delrevideringen av lagen om penningautomatunderstöd (366/2013) trädde i kraft , men i praktiken tillämpas denna först på penningautomatunderstöd som beviljas eller senare. Den centrala ändringen är att social- och hälsoministeriet ska besluta om utdelning av understöd i stället för statsrådet. Om vissa frister i samband med ansökningsförfarandet bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet i stället för genom statsrådets förordning. Användningsförpliktelsen för vissa understöd förkortas. I regel förutsätts att understödsmottagarens revisor ger en rapport om användningen av understödet, med undantag för mottagarna för de minsta understöden. Social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska utveckla utvärderingen av enskilda penningspels skadliga inverkan. Arbetsgruppens mandatperiod varar fram till juni Parallellt med bestämmelserna i lotterilagen påverkar Polisstyrelsens nya riktlinjer om marknadsföringen hur RAY kan marknadsföra och informera om sina spel. Europaparlamentet godkände resolutionen om nätspel i september Parlamentets ståndpunkt stöder fortfarande att varje medlemsstat fritt får besluta på vilket sätt spelverksamheten ordnas, och att det inte finns något behov av att reglera nätpenningspel på EU-nivå. Inom EU bereds för tillfället ett nytt så kallat fjärde penningtvättsdirektiv. Kommissionen föreslår att alla penningspel ska omfattas av direktivets tilllämpningsområde. Finland anser att penningautomater på andra ställen än i kasinolokalerna, till exempel automater som finns på servicestationer och i butiksutrymmen, kunde lämnas utanför direktivets tillämpningsområde, eftersom det inte finns någon större risk för penningtvätt i samband med dessa i Finland. Direktivförslaget behandlas av rådet och parlamentet. 3

4 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Finska staten mottog av kommissionen en begäran om information angående nätspel i oktober Kommissionen begärde bevisning över problem och risker som förekommer i Finland i anknytning till brottslig och bedräglig verksamhet på penningspelmarknaden eller problemspelande och spelberoende. Finland ombads ge kommissionen en redogörelse för nuläget gällande verkställigheten av lotterilagen samt uppgifter om de tre monopolsammanslutningarnas (RAY, Veikkaus, Fintoto) rättsliga form och hur dessa tre aktörer är under statens direkta tillsyn och tillställa uppgifter om de tre aktörernas principer för affärsverksamhet, inklusive reklamstrategi och reklamkostnader. Kommissionen bekräftade att den reviderade lotterilagstiftningen i Finland och verkställigheten av denna följer EU-rätten. I anslutning till detta fattade kommissionen ett beslut om att avsluta det överträdelseförfarande mot Finland som inleddes 2006 och som gällde tillhandahållandet och marknadsföringen av sportvadslagningstjänster. Den nya styrelsen som tillsattes för RAY inledde sitt arbete Styrelsen har 14 ledamöter och 2 personalrepresentanter. Ledningsgruppens sammansättning ändrades i början av året. Vice verkställande direktör Janne Peräkylä avgick i början av hösten. Affärsverksamhetsdirektör Timo Kiiskinen och utvecklingsdirektör Henrik Niinimäki blev medlemmar i ledningsgruppen och lyder efter Peräkyläs avgång direkt under verkställande direktören. Styrelsen utnämnde kommunikationsdirektör Matti Hokkanen till ersättare för verkställande direktören vid förhinder för denne. Revisionssamfundet KPMG verkade som revisor De ansvariga revisorerna var CGR Lasse Holopainen samt CGR, OFR Jorma Nurkkala. Resultatet 2013 Under 2013 uppgick avkastningen från penningspelverksamheten till 791,4 miljoner euro och omsättningen till 696,7 miljoner euro. På penningspelverksamhetens avkastning betalades 94,8 miljoner euro i lotteriskatt. Rörelsevinsten uppgick till 419,5 miljoner euro under räkenskapsperioden, vilket innebar en ökning på 11,5 miljoner euro jämfört med föregående år. Rörelsevinstprocenten ökade samtidigt med 0,4 procentenheter jämfört med 2012 och var nu 60,2. Räkenskapsperiodens vinst var 420,1 miljoner euro. (Miljoner euro) 2013 Ändring % 2012 Ändring % 2011 Avkastning 791,4 2,1 775,1 4,9 739,1 Omsättning 696,7 2,1 682,3 2,5 665,3 Rörelsevinst 419,5 2,8 408,0-0,7 410,8 Rörelsevinst % 60,2 59,8 61,7 Räkenskapsperiodens vinst 420,1 2,7 409,2-0,8 412,5 Räkenskapsperiodens vinst % 60,3 60,0 62,0 Räkenskapsperiodens kostnader 279,3 0,7 277,3 7,1 258,8 Avkastning % på eget kapital 75,2 75,0 76,3 Soliditet % 76,3 75,1 81,1 Under räkenskapsperioden ökade vinstens andel av omsättningen med 0,3 procentenheter jämfört med föregående år. De operativa rörelsekostnaderna ökade med 0,7 %. I kostnaderna har reserveringen för strategiarvoden, 1,8 miljoner euro beaktats. 4

5 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 För investeringar användes 43,4 miljoner euro (36,8 miljoner euro år 2012 och 26,8 miljoner euro år 2011), varav penningautomaternas och bordsspelens andel var 30,3 miljoner euro (29,3 miljoner euro år 2011 och 17,9 miljoner euro år 2011). minskade avkastningen, men ökade fortfarande i butiker och kiosker tack vare utvecklingen av spelutbudet samt spridningen av nya multispelautomater och betalterminaler. Rörelsevinsten ökade, och man lyckades upprätthålla den relativa lönsamheten. Anställda och löner I slutet av räkenskapsperioden hade RAY 994 heltidsanställda (959 år 2012 och 901 år 2011) och 637 deltidsanställda (659 år 2012 och 680 år 2011), dvs. sammanlagt anställda (1 618 år 2012). De prestationsbaserade lönerna jämte bikostnader var 66,8 miljoner euro (65,4 miljoner euro år 2012 och 61,2 miljoner euro år 2011). Penningspelverksamheten Den positiva utvecklingen inom penningspelverksamheten fortsatte även 2013, och avkastningen ökade med 16,3 miljoner euro (2,1 %). I Finland stannade den privata konsumtionen upp och visade till och med en nedgång, vilket syntes i RAY:s distributionskanaler. AVKASTNING PER DISTRIBUTIONSKANAL (Miljoner euro) 2013 Ändring % 2012 Ändring % 2011 Spelplatser 593,3 1,0 587,4 2,5 572,9 RAY:s spelsalar 96,1 1,2 95,0 0,9 94,1 Restaurangkasinospel 14,1-2,8 14,5-2,6 14,9 Casino Helsinki 27,9-3,0 28,7 4,6 27,5 Digitala kanaler 60,0 21,5 49,4 66,3 29,7 Avkastningen från spelställeverksamheten ökade med 5,9 miljoner euro (1,0 %). På vissa typer av affärsställen, till exempel servicestationer, Avkastningen från spelsalarna ökade med 1,1 miljoner euro (1,2 %). Under det gångna året påbörjades spridningen av spelsalkonceptet Pelaamo, vilket innebar förändringar och renoveringar i tjugo lokaler. I samband med renoveringen gjordes också en genomgång av spelutbudet för kunderna. Ökningen realiserades i penningautomatavkastningen medan avkastningen från bordsspelen fortfarande sjönk något delvis på grund av det minskade utbudet. Trots det ökade rörelsevinsten ungefär i proportion med avkastningsökningen. De digitala kanalernas år framskred väl: avkastningen ökade med 10,6 miljoner euro (21,5 %). I synnerhet avkastningen från nätkasinospelen ökade, men även avkastningen från nätpoker ökade. Mobiltjänsten m.ray. fi som lanserades i början av året blev snabbt populär. I slutet av året skapade mobilspeltjänsten mer än 20 procent av spelwebbplatsens nättrafik. Rörelsevinsten från de digitala kanalerna ökade som planerat. På Casino Helsinki avtog avkastningsökningen, och avkastningen sjönk med 0,8 miljoner euro (-3,0 procent) jämfört med föregående år. Verksamheten utvecklades genom att bordsspelområdet på nedre planet renoverades och restaurangområdet inreddes i Sport Bar-anda. Det som var glädjande under året var att man lyckades uppnå målet för antalet nya kunder. Trots sämre avkastning upprätthölls den relativa lönsamheten på kasinot. 5

6 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Palveluässät-utbildningarna som anknyter till utvecklingen av kundservicekulturen samt kundservicetävlingen S.T.A.R. inleddes under Erfarenheterna av utvecklingsarbetet är goda, och det arbete som har gjorts för att utveckla servicen börjar skönjas. Distributionslinjens organisation utvecklades i början av året så att marknadsförings- och kundrelationsfunktionerna överfördes från den parallella kundrelationslinjen till distributionslinjen. I och med förändringen flyttade en del av resurserna direkt till distributionskanalerna och en del stannade kvar i staben för distributionslinjen. På spelställena och i spelsalarna lanserades större Onnenpotti-vinster för RAY:s förmånskunder. Antalet förmånskundrelationer utvecklades långsammare än väntat, och under året inleddes en uppdatering av konceptet. I slutet av året fanns det RAY Förmånskunder. NYCKELTAL 2013 Ändring % 2012 Ändring % 2011 Spelplatser Antal , , Automater , , Kasinospel 206-8, ,4 261 RAY:s spelsalar Antal 86 7,5 80 3,9 77 Automater , , Kasinospel 53-8, ,8 65 Casino Helsinki Automater 292-1, ,6 304 Kasinospel 20-4, Forsknings- och utvecklingsverksamhet I fråga om utveckling satsade man mest på att utveckla ett nytt automatkabinett samt på att vidareutveckla jackpottarna Onnenpotti. Också förnyandet av RAY:s automatplattformer och bakgrundssystem fortsatte med förbättring av driftsäkerheten, fjärruppdatering av spel samt snabbare utvecklingsverksamhet som mål. Spelutvecklingens viktigaste färdigställda produkter omfattade den digitala versionen av Superruletti, Väinö och Vuorenpeikon aarteet samt Marja Tyrnin munakello som blev färdiga i december Det som var betydande med tanke på avkastningen var införandet av spelet RAHA i spelställedistributionen samt Kulta-Jaskas nya tilläggsspel Tunturin timantit. I mobiltjänsten som introducerades våren 2013 utvecklades också RAY-spel, till exempel Raütaa-poker. RAY använde 2013 sammanlagt cirka 2,7 miljoner euro (2,8 miljoner euro år 2012) till forskning och produktutveckling. Kostnaderna för forsknings- och utvecklingsverksamheten redovisas enligt prestationsprincipen under räkenskapsåret. Understödsverksamheten År 2013 utdelade RAY sammanlagt 301 miljoner euro i understöd till 779 organisationer för olika ändamål. I början av året genomfördes på fem orter en omfattande Haku Päällä-turné vars syfte var att förmedla information om hur RAY-bidrag fördelas, används och hur man ansöker om dem. Turnén nådde över 400 deltagare, bland annat även representanter för kommuner. 6

7 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Den nya strategin beaktades som riktlinjer i utvecklingen av understödsverksamheten. Beredningen av de nya riktlinjerna för understödsverksamheten inleddes med diskussioner med närmare 90 organisationsrepresentanter. Största delen av beredningen av riktlinjerna för understödet genomförs under 2014, och riktlinjerna kan publiceras vid årsskiftet 2014/2015 så att de styr beredningen av understöd som beviljas och övervakningsfrågor ordnades under hösten på sex orter, och mer än 800 organisationsrepresentanter deltog i denna. Planen för att förverkliga understödsverksamhetens nya datasystem revideras, och med stöd av avtalet med den tidigare leverantören säkerställdes det nya systemets funktion och underhåll under de följande åren. Processen med att välja en ny systemleverantör inleddes. Understödsprinciperna och -kriterierna förtydligades bland annat för kriscentralverksamheten och arbetet mot våld samt nättjänsterna, stödet för anhörigvårdare och de regionala aktörerna. Under berättelseåret startade RAY:s nya understödsprogram Eloisa ikä. Programmet Paikka auki som stärker ungdomarnas sysselsättningsförutsättningar offentliggjordes och startar med understöd som beviljas I understödsövervakningen granskades årsredovisningen för cirka 800 organisationer och behandlades närmare utbetalningsansökningar. Våren 2013 reviderades lagen om penningautomatunderstöd samt social- och hälsovårdsministeriets förordning i anslutning till denna. Lagen trädde i kraft Vid lagrevideringen utarbetades även en ny modell för utlåtande- och beslutsprocessen i enlighet med understödslagen. År 2013 satsade man i synnerhet på att utveckla systemet för uppföljning av den understödda verksamheten, och mer än 600 aktiviteter som stöds genom riktade verksamhetsunderstöd kunde inkluderas i uppföljningen. Totalt 130 övervaknings- och uppföljningsbesök gjordes. Utbildningsrundan Vaikuttavaa! som främst fokuserar på uppföljnings- Inom ramen för det resultatavtal som upprättades för fördes på hösten förhandlingar mellan RAY och social- och hälsovårdsministeriet om resultatmålen för understödsverksamheten Avtalet undertecknades RAY:s styrelses understödsförslag för 2014 blev färdigt Understöd föreslogs för 308,0 miljoner euro för sammanlagt 792 organisationer och funktioner eller projekt. Social- och hälsovårdsministeriet fattade beslut om organisationsunderstöden för Statskontoret får 113,7 miljoner euro för krigsinvalidernas och frontveteranernas rehabilitering. Av RAY:s avkastning används 2014 sammanlagt 421,7 miljoner euro och 72,2 miljoner euro delas inte ut. Kommunikation Den interna kommunikationen stödde lanseringen av RAY:s strategi. För utarbetandet av strategin tillämpades crowdsourcing med hjälp av nätbrainstorming. I den interna kommunikationen fokuserade man dessutom på att stöda förändringskommunikationen och uppföljningen av att målen för strategibelöningen uppnås. 7

8 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 År 2013 firade RAY sitt 75-årsjubileum. Under året var RAY filmen Lejonhjärtas kommunikationspartner, och tillsammans med olika organisationer ordnades temakvällar om filmen på olika håll i Finland. Fotoutställningen Yhdessä ordnades på Helsingfors järnvägsstation, Sello i Esbo och Ideapark i Lembois. Under jubileumsåret deltog RAY i bostadslöshetsmässan i Hyvinge och samarbetade i fråga om kommunikation med utställningen Kerimäen vaivaisukko. Kortfilmen Yhteispeli som RAY har låtit göra visades på biografer före filmen Lejonhjärta och på television. Kommunikationen stöder understödsprogrammen Emma & Elias, Eloisa ikä och Paikka auki så att de når framgång. I december stöddes publiceringen av understödsförslagen med hjälp av de nya metoderna inom nätkommunikationen. Under året fick bland annat projektet Casino Vaalimaa, storvinsterna på ray.fi-nätkasino och FM-tävlingarna i nätpoker synlighet i RAY:s massmedieoffentlighet. I fråga om intressentgrupperna upprätthölls relationerna bland annat med riksdagsgrupperna, myndigheterna, social- och hälsovårdsorganisationerna samt massmedieredaktionerna. Relationerna till företagspartnerförhållandena stöddes genom publiceringen av nyhetsbrevet Pelihetki, även i elektronisk form. Samhällsansvar År 2013 övergick man inom RAY i enlighet med den nya strategin till en alltmer omfattande granskning av RAY:s samhällsansvar. Ett brett samhällsansvar omfattar förutom ansvarsfull spelverksamhet också ansvarsfull understödsverksamhet, miljöansvar, god förvaltningssed och ansvar för personalen. Under 2013 sammanställde och godkände RAY:s styrelse normerna för ansvarsfullhet inom spelverksamheten som gäller under den kommande strategiperioden. Ett program för spelkontroll utarbetades i syfte att identifiera spelproblem bland personalen och hjälpa personer som eventuellt har dessa problem. Enheten för samhällsansvar omorganiserades i samband med organisationsförändringarna Enheten för samhällsansvar är i dag en del av Informations- och ansvarighetsenheten som rapporterar direkt till verkställande direktören. Personal De centrala utmaningarna 2013 var precis som under tidigare år att genomföra verksamhetsförändringarna och i detta arbete lyssna på och inkludera personalen, att utveckla kompetensen utgående från strategin samt att upprätthålla välbefinnandet i arbetet. Våren 2013 genomfördes förändringar i synnerhet i organiseringen av marknadsföringen, och en ny informations- och ansvarighetsenhet inrättades. Förändringarna föregicks av samarbetsförhandlingar. Utvecklingen av chefsverksamheten fortsatte 2013 på ett mångsidigt 8

9 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 sätt. Utöver de traditionella chefsutbildningarna fortsatte RAY:s interna chefsforum och mentorverksamhet. Också för experterna startades en egen mentorsgrupp. År 2013 inleddes RAY:s första Talent-program till vilket 12 framtida RAYproffs valdes. År 2013 startades RAY:s åldersprogram. Den första målgruppen var personer som fyllt 55 år. Åldersprogrammet omfattade tre teman: Arbete, Kompetens och utveckling samt Hälsa och arbetsförmåga. RAY:s nya alkohol- och drogpolicy samt programmen för spelkontroll blir färdiga på hösten. Informationen om dessa fortsätter Utvecklingen av de nya lönesystemen fortsatte Målet är att införa de nya systemen under Kollektivavtalen för RAY:s tjänstemän och anställda är i kraft fram till De nya kollektivavtalen förhandlades fram i enlighet med sysselsättnings- och tillväxtavtalet hösten De nya avtalen är i kraft fram till År 2013 var systemet för strategibelöning som gäller för hela personalen i bruk. Belöningen omfattade både RAY-mätare som är gemensamma för alla och enhetsspecifika mätare. Belöningens teoretiska maximibelopp var åtta procent av en persons årslön. Verksamheten 2014 och bedömning av den framtida utvecklingen Målsättningen för rörelsevinsten 2014 är 432,0 miljoner euro. Enligt en uppskattning används 47 miljoner euro för investeringar, av vilka hälften riktas till förnyande av automatparken. Den nya strategin Till nytta och nöje som har godkänts av RAY:s styrelse börjar på allvar tillämpas i praktiken. Riktlinjerna för både penningspelverksamheten och understödsverksamheten förnyas och även principerna för personalpolitiken samt riktlinjerna för kommunikationen uppdateras så att de svarar mot den nya strategin. I verksamhetsplaneringen stärks fokuseringen på strategin i sin helhet. Penningspelverksamheten En positiv utveckling av omsättningen förväntas 2014, trots den allmänna ekonomiska situationen. Det totala avkastningsmålet för penningspelen 2014 är 817,7 miljoner euro. I spelställeverksamheten fortsätter förnyandet av penningautomatbasen. Dessutom publiceras ännu flera nya spel än tidigare och partnersamarbetet utvecklas. I spelsalarna fortsätter förnyandet av penningautomatbasen. Införandet av kedjekonceptet Pelaamo fortsätter och höjer antalet förnyade salar till närmare 50. Dessutom fortsätter arbetet med att utveckla kundservicen. 9

10 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 I fråga om restaurangkasinospelen fortsätter utvecklingen av kundservicen och samarbetet med placeringspartners, och bordspelssystemet förnyas. Ett gemensamt centralt mål för utvecklingen är att kunderna får en bättre erfarenhet av kundservicen i spelen som leds av en croupier. Utvecklingen genomförs i nära samarbete med teamet för servicekontroll med stöd av mätningar av servicekvaliteten samt utbildningar för varje verksamhetsställe. I Casino Helsinki förnyas kundlokaliteterna i Fennia och Piazza, och kundservicen vidareutvecklas genom att revidera verksamhetsmodellerna. Casino Vaalimaa framskrider som ett eget separat projekt. Understödsverksamheten Ett mål som har införts i resultatavtalet ( ) mellan RAY och socialoch hälsovårdsministeriet är att klarlägga på vilket sätt penningautomatunderstöden anknyter till förvaltningsområdets social- och hälsovårdspolitiskt centrala samhälleliga effektmål. Centrala mål för utvecklingen av understödsverksamheten som har antecknats i resultatavtalet omfattar att förbättra understödsstrategins styrande effekt, utveckla understödsverksamhetens ärendehanteringssystem, klarlägga understödsbesluten och motiveringarna i anslutning till dessa, öka transparensen i understödsprocesserna, utveckla och etablera resultat- och effektstyrningen samt effektivisera övervakningen och förtydliga övervakningsprinciperna. De digitala kanalerna satsar på att vidareutveckla mobiltjänsten samt på en lansering av den nya tjänsten Live Gaming. Målet är nya registrerade kunder. Spelrelaterade och andra förmåner som ingår i Förmånskundprogrammet utvecklas på basis av erhållna erfarenheter och mål. Tyngdpunkten inom marknadsföringen ligger på främjande av identifierat spelande. Också spelkonceptet för det förnyade Casino Helsinki stöd med hjälp av marknadsföring. Producering av information som delas ut om spelen fortsätter, så att spelarna ska ha möjligheten att göra sitt spelval på basis av omfattande och rätt information. RAY:s företagsimage och bilden av spelverksamheten utvecklas i enlighet med de mål som har ställts upp för dem. De strategiska riktlinjer för allokeringen av understöden som satts upp av RAY:s styrelse förnyas under Också till andra delar genomförs de nämnda projekten enligt separata projekt- och uppföljningsplaner, och rapporter om dessa sänds till ministeriet våren efter planeringsåret. Förutsättningen för att projekten ska lyckas och vara ändamålsenliga är en nära diskussionskontakt med understödsmottagarna. Utvecklingen av RAY:s egen programfinansiering är en viktig del då det gäller att stärka understödsstrategins styrande effekt. På initiativ av RAY har programmen Emma & Elias som anknyter till välmående bland barn och familjer samt Eloisa ikä som anknyter till välmående i vardagen bland äldre påbörjats, och dessa genomförs i enlighet med de specifika planerna. Programmet Paikka auki som främjar ungdomarnas sysselsättning och offentliggjordes i fjol startar med understöden 2014 och pågår fram till Målet för detta är både att finna nya typer av verksamhetsmodeller för att främja sysselsättningen bland ungdomar som står utanför arbetslivet och att möjliggöra en anställning av ungdomar hos organisationer i rätt arbetsuppgifter. 10

11 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Kommunikation I enlighet med den nya strategin ska föreningens renommé och varumärke stärkas. För varumärkesledningen skapas en struktur och praxis I och med dessa förbättras och förenhetligas RAY:s synlighet till exempel i anslutning till produkter och tjänster. Målet för understödsverksamhetens kommunikation är att förbättra medborgarnas kännedom om för vilka ändamål RAY:s spelavkastning används och vilken betydelse medborgarverksamheten har i Finland. Samhällsansvar Samhällsansvarsenheten följer upp att normerna för ansvarsfullhet i spelverksamheten iakttas samt fortsätter med samordningen av programmet för ansvarsfullhet i spelverksamheten som uppdateras Det nära samarbetet med tjänsten Peluuri som samfinansieras av RAY fortsätter, i synnerhet nu när Peluuri fyller 10 år. År 2014 börjar förberedelserna för utmaningarna med rapporteringen som ska förnyas. RAY reviderar sitt eget ansvarighetsarbete i enlighet med European Lottiers standarder för ansvarsfullhet. I fråga om kontrollen över spelproblem satsar RAY i synnerhet på att stödja spelarnas kontroll över sitt spelande. Särskild uppmärksamhet fästs på de digitala kanalerna. I detta arbete har Playscan och Fiksun Pelaajan Klubi en central ställning. RAY-personalens färdigheter för ansvarsfull penningspelverksamhet stärks genom att utbildningen om ansvarsfullhet utvecklas. Riskhantering Inom RAY:s riskhantering har man tagit i bruk ett utvärderingsverktyg som har använts i både strategi- och verksamhetsplaneringen. Inga nämnvärda förändringar har under året gjorts i riskkartan eller betoningarna i denna. I fråga om riskhanteringen har man fokuserat på en bättre kontroll över helhetsbilden, reaktionssnabbhet och öppenhet. Utlåtande om den interna kontrollen Penningautomatföreningens ledning ansvarar för den interna kontrollen inom organisationen och riskhanteringen i anknytning till denna. Syftet med den interna kontrollen är att i tillbörlig utsträckning försäkra sig om att verksamheten är effektiv och ändamålsenlig, att rapporteringen om verksamheten är tillförlitlig och att man följer lagar, författningar och RAY:s anvisningar i verksamheten. Situationen för den interna kontrollen evalueras årligen på olika sätt. Den interna kontrollen uppfyller i huvudsak de mål som har satts upp. Utvecklingsarbetet för den interna kontrollen fortsatte RAY:s arbetsordning och Corporate Governance-anvisning uppdaterades med tanke på ledningsgruppens nya sammansättning och i fråga om några andra faktorer. Styrelsen godkände RAY:s riktlinjer för anskaffningar. Inarbetandet av de etiska anvisningarna fortsatte bland annat i samband med personalens utvecklingssamtal. 11

12 RESULTATRÄKNING Euro Not OMSÄTTNING , ,16 Övriga rörelseintäkter , ,18 Material och tjänster Inköp under räkenskapsperioden , ,70 Ökning (-)/minskning (+) av lager , ,46 Spelplatsavgifter , ,28 Externa tjänster , ,32 Material och tjänster sammanlagt , ,84 Personalkostnader 3 Löner och arvoden , ,47 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,23 Övriga lönebikostnader , ,00 Personalkostnader totalt , ,70 Avskrivningar , ,37 Övriga rörelsekostnader , ,58 RÖRELSEVINST , ,85 Finansiella intäkter Ränteintäkter , ,52 VINST FÖRE SKATTER , ,37 Inkomstskatt , ,24 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST , , 13 12

13 BALANSRÄKNING Euro Not Euro Not AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 9 Immateriella rättigheter , ,20 Övriga utgifter med lång verkningstid , ,42 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar , ,98 Materiella tillgångar , ,60 Mark- och vattenområden , ,80 Byggnader och konstruktioner , ,76 Maskiner och inventarier , ,40 Övriga materiella tillgångar , ,16 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar , ,74 Placeringar 11 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar , ,86 Andelar i företag inom samma koncern , ,05 Övriga aktier och andelar , ,32 Material och förnödenheter , ,90 Fordringar Långfristiga , ,37 Avräknat till social- och hälsovårdsministeriet , ,32 Övriga fordringar , ,00 Kortfristiga , ,32 Kundfordringar , ,83 Lånefordringar , ,25 Resultatregleringar , ,34 Förskott på ren avkastning , ,00 Understöd , , , ,22 Kontanter och banktillgångar , ,98 AKTIVA TOTALT , ,25 PASSIVA EGET KAPITAL 17 Verksamhetskapital , ,83 Räkenskapsperiodens vinst , , 13 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt , ,96 Oriktade understöd , ,32 Kortfristigt Erhållna förskott , ,00 Leverantörsskulder , ,02 Övriga skulder , ,35 Resultatregleringar , ,60 Obetalda understöd , , , ,97 PASSIVA TOTALT , ,25 13

14 FINANSIERINGSANALYS 1000 euro RÖRELSENS KASSAFLÖDE Rörelsevinst Korrektivposter: Avskrivningar enligt plan Övriga korrektivposter Rörelsens kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapitalet: Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar Ökning (-)/minskning (+) av omsättningstillgångar Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder Rörelsens kassaflöde före finansiella poster och skatter Erhållna räntor från affärsverksamheten Betalda direkta skatter RÖRELSENS KASSAFLÖDE INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från immateriella tillgångar och övriga placeringar INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE UTBETALDA UNDERSTÖD REDOVISNINGAR TILL/FRÅN SHM FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ÖKNING (+)/MINSKNING (-) Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

15 REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR BOKSLUTET Lagstiftning Bokslutet har upprättats i enlighet med gällande redovisningsbestämmelser. RAY är enligt 21 i inkomstskattelagen inkomstskattepliktig endast för resultatet från annan verksamhet än den som avses i lotteriskattelagen. Koncernbokslut Inget koncernbokslut har upprättats, eftersom den inverkan som dotterbolagen Asunto Oy Nilsiän Eturessu, Kiinteistö Oy Mikkelin Yrittäjänkatu 19och delägarskapet i fastighetsbolag har på RAY:s verksamhetsresultat och ekonomiska ställning är ringa. Periodisering av pensionsutgifterna Personalens pensionsskydd har arrangerats genom en försäkring som har tecknats i ett pensionsförsäkringsbolag. Pensionsförsäkringarna har periodiserats för att motsvarade prestationsbaserade lönerna i bokslutet. Ledningsgruppens pensionsförbindelser Ledningsgruppen har inga gällande pensionsförbindelser. Omsättning Lotteriskatten och kursdifferenserna har dragits av från spelverksamhetens avkastning före presentationen av omsättningen. Den icke uppburna avkastningen i penningautomaternas kassor per har inkomstförts. Den lotteriskatt som till posten och spelplatsavgifterna har upptagits som skuld. Spelkapitalet i penningautomaternas vinstutdelningsmaskineri per har inkomstförts och upptagits i balansräkningens likvida medel. Den lotteriskatt som hänför sig till posten och spelplatsavgifterna har upptagits som skuld. Spelplatsavgifter Spelplatsavgifterna har periodiserats i enlighet med intäkterna från automaterna och de avtal som har ingåtts med innehavarna av spelplatserna. Skatter Lotteriskatten har redovisats på prestationsbasis. Lotteriskatten utgör 12,0 procent av den avkastning från penningautomaterna, kasinospelen och Casino Helsinki som i bokföringen hänför sig till kalendermånaden. RAY är inte mervärdesskattepliktig enligt 59 i mervärdesskattelagen. I föreningens utgifter och investeringar ingår gällande mervärdesskatt. Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgift med avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats som linjära avskrivningar utifrån objektets ekonomiska verkningstid. De direkta kostnaderna för tillverkningen av penningautomater samt en andel av de fasta kostnaderna för tillverkning och förvaltning har aktiverats som anskaffningsutgift för penningautomater som har tillverkats för eget bruk. Köpta penningautomater har uppta- 15

16 REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR BOKSLUTET gits i balansräkningen till anskaffningsutgift med avdrag för planenliga avskrivningar. De betalterminaler som har skaffats till de befintliga penningautomaterna har redovisats som kostnader för räkenskapsperioden. Avskrivningsplanen är den samma som året innan. Likvida medel De likvida medlen innefattar kontanta medel, bankdepositioner och bankfordringar som kan realiseras. De likvida medlen har värderats till gängse värde. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNAS AVSKRIVNINGSTIDER: Byggnader och konstruktioner Spelutrustning 5 10 Maskiner och inventarier 3 7 Immateriella rättigheter 3 10 Materiella tillgångar 10 Övriga utgifter med lång verkningstid 7 20 Vinst eller förlust till följd av försäljning och överlåtelse av anläggningstillgångar upptas i resultaträkningen under övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader. Prestationsbaserade löner med lagstadgade bikostnader som under räkenskapsperioden allokerats till utveckling av penningautomaternas nya plattform har aktiverats. Beloppet som aktiverats redovisas som gottgörelse för personalkostnader och som bestående aktiva. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångarna har värderats till den direkta anskaffningskostnaden beräknad enligt glidande medelpris. Den värdeminskning som orsakades av att omsättningstillgångarna omvärderades har bokförts som en utgift för räkenskapsperioden. År Forskning och utveckling Utgifterna för forskning och utveckling har redovisats under den räkenskapsperiod då de har uppstått. Eget kapital Med Social- och hälsovårdsministeriets tillstånd har ett verksamhetskapital grundats i det egna kapitalet. Till storleken motsvarar verksamhetskapitalet avsättningen för de bestående aktivas anskaffningsutgifter utan avskrivningar och kommande investeringar. Utländska monetära leverantörsskulder och kundfordringar De utländska monetära leverantörsskulderna och kundfordringarna har omvandlats till euro enligt medelkursen på bokslutsdagen. Kursdifferenserna har redovisats i resultatet för räkenskapsperioden. Förskottsbetalningar I enlighet med 19 i penningautomatförordningen redovisas det förskott på räkenskapsperiodens vinst som har avräknats till Social- och hälsovårdsministeriet som förskott på ren avkastning. De andelar av räkenskapsperiodens resultat som används till understöd och som verksamhetskapital redovisas ur det egna kapitalet i enlighet med föreningsmötets beslut. 16

17 REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR BOKSLUTET Hyror som betalats i förskott De långfristiga övriga fordringarna innefattar den hyra som har betalts för Casino Helsinkis affärslokal och som upptas som kostnad fördelad över hyrestiden på 20 år. Kortfristiga understödsfordringar och -skulder De understöd som inte har betalats ut trots beslut om utdelning har upptagits som kortfristig fordring på Social- och hälsovårdsministeriet och kortfristig skuld till organisationerna. Outdelade vinstmedel De vinstmedel som under tidigare räkenskapsperioder har redovisats till social- och hälsovårdsministeriet och vars användning man inte har fattat beslut om, har upptagits som rörliga aktiva långfristiga fordringar och till motsvarande belopp som oriktade understöd bland de långfristiga skulderna. Skulder till spelarna Innestående medel på internetspelarnas spelkonton ingår i övriga skulder. 17

18 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 1000 euro 1 OMSÄTTNING ENLIGT DISTRIBUTIONSKANAL 2013 Av omsättningen 2012 Av omsättningen Penningautomater vid spelställena ,7 % ,5 % RAY:s spelsalar ,1 % ,3 % Digitala kanaler ,6 % ,4 % Casino Helsinki ,5 % ,7 % Restaurangkasinospel vid placeringsplatserna ,8 % ,9 % Hyresintäkter för penningväxlare o.d ,3 % ,3 % Sammanlagt ,0 % ,0 % 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Serviceintäkter Hyresintäkter Erhållna skadeersättningar Övriga rörelseintäkter Sammanlagt PERSONALKOSTNADER Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Sammanlagt Styrelsens löner och arvoden Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader PERSONALANTAL I GENOMSNITT Totalt före aktiveringar Personalkostnader som aktiverats under räkenskapsperioden Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Personalkostnader totalt Heltidsanställda Deltidsanställda Sammanlagt AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN Immateriella tillgångar Byggnader och konstruktioner Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar 10 9 Sammanlagt ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Frivilliga socialutgifter Lokalhyror och övriga hyror Marknadsföring och sales promotion Kostnader för fastighetsskötsel Externa tjänster Kostnader för telekommunikation Myndighetsavgifter Kostnader för användning och utveckling av programvaror Bankkostnader och kortbetalningsprovisioner Resekostnader Kostnader för användning och underhåll Övriga främmande tjänster Övriga rörelsekostnader Sammanlagt SKATTER SOM OMFATTAS AV RESULTATRÄKNINGEN Lotteriskatt (ingår i omsättningen) Tillstånds- och anmälningsavgifter Fastighetsskatter Direkta skatter Sammanlagt REVISIONSARVODEN Ingår i främmande tjänster bland övriga rörelsekostnader Revision Skatterådgivning 10 1 Övriga arvoden 91 7 Sammanlagt

19 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 1000 euro 9 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar Sammanlagt Anskaffningsutgift Ökningar Minskningar Överföring mellan posterna Anskaffningsutgift Kumulativa avskrivningar Kumulativa avskrivningar för minskningar och överföringar 10 MATERIELLA TILLGÅNGAR Mark- och vattenområden Byggnader och konstruktioner Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar Sammanlagt Anskaffningsutgift Ökningar Minskningar Överföring mellan posterna Anskaffningsutgift Kumulativa avskrivningar Kumulativa avskrivningar för minskningar och överföringar Räkenskapsperiodens avskriv Kumulativa avskrivningar Bokföringsvärde Bokföringsvärde Räkenskapsperiodens avskriv Kumulativa avskrivningar Bokföringsvärde Bokföringsvärde PLACERINGAR Andelar i företag inom samma koncern Övriga aktier och andelar Sammanlagt Anskaffningsutgift Anskaffningsutgift Bokföringsvärde

20 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 1000 euro 12 INVESTERINGAR Patent och mönsterskydd 22 0 Programvaror Övriga utgifter med lång verkningstid Saneringar och ändringsarbeten Hyreslägenheter Byggnader och konstruktioner Penningautomater Kasinospel Maskiner och anläggningar Data- och telekommunikationsutrustning Transportmateriel Övrigt materiel Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar Sammanlagt LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR RAY:s avkastning i SHM:s besittning Avräkning till SHM av avkastningen år Belopp som beviljats i understöd år 2013, överfört till kortfristiga fordringar Använts för ändamål som anvisats av Statskontoret Avräkning till SHM gällande korrigering av understöd Avkastning i SHM:s besittning ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Förskottsbetalda hyror I kortfristiga fordringar Upptagits under perioden som kostnad från kortfristiga fordringar Överföring till kortfristiga fordringar Övriga långfristiga fordringar KUNDFORDRINGAR Fordringar på avkastningen från penningautomater Fordringar på avkastningen från kasinospel Övriga kundfordringar Kundfordringar RESULTATREGLERINGAR Lagstadgade pensionsavgifter Förskottshyror Övriga resultatregleringar Totala resultatregleringar EGET KAPITAL Eget kapital Överfört till understödsmedel Verksamhetskapital Räkenskapsperiodens vinst Totalt eget kapital KALKYLMÄSSIG BERÄKNING AV VERKSAMHETSKAPITALET Förslitning icke underkastade anläggningstillgångar Förslitning underkastade anläggningstillgångar Reserveringar för kommande investeringar Totalt verksamhetskapital LÅNGFRISTIGA SKULDER Oriktade understöd Överfört från vinstmedel Överfört till kortfristiga skulder Betalt till Statskontoret Korrigeringar av understöden under räkenskapsperioden Oriktade understöd LEVERANTÖRSSKULDER Skulder gällande avgifter för placeringsplatser Övriga leverantörsskulder Leverantörsskulder ÖVRIGA SKULDER Skuld gällande lotteriskatt Skulder till spelarna Övriga skulder Övriga skulder RESULTATREGLERINGAR Semesterlöneskuld Periodiserade personalkostnader Övriga resultatregleringar Resultatregleringar

PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014

PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014 PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultaträkningen...11 Balansräkning...12 Finansieringsanalys...14 Redovisningsprinciper för bokslutet 31.12.2014...15

Läs mer

RAY BOKSLUT 2012 BOKSLUT 2012

RAY BOKSLUT 2012 BOKSLUT 2012 RAY BOKSLUT 2012 BOKSLUT 2012 2 Innehåll 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Finansieringsanalys 13 Redovisningsprinciper för bokslutet 15 Noter till resultaträkningen

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014 telefonandelslaget LPO:s balansbok Vi publicerar balansboken endast i elektronisk form. Balansboken kan läsas på adressen www.lponet.fi. På begäran fås pappersutskrift på balansboken: asiakaspalvelu@lponet.fi

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Enersize OY BALANSBOK

Enersize OY BALANSBOK Enersize OY BALANSBOK 31.12.2016 Bokslut för räkenskapsperioden 1.1.2016 31.12.2016 Innehållsförteckning: Sida Balansräkning 1 2 Resultaträkning 3 Bilagor 4 9 Förteckning över bokslutsböcker 10 Bokslutets

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9)

Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9) Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9) Resultaträkning 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013 ORDINARIE VERKSAMHET Intäkter 13 483,03 23 184,00 Kostnader Ordinarie verksamhetens kostnader -36 763,43-40 096,20

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

REDOVISNINGENS GRUNDER

REDOVISNINGENS GRUNDER REDOVISNINGENS GRUNDER Tid: 3 h Bokföring Texten får medtas 28.08.2006 Hjälpmedel: Kalkylator ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer