Årsredovisning Bostadsrättsföreningen. Montebello 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen. Montebello 8"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Montebello 8

2 Bostadsrättsföreningen Montebello 8 Organisationsnummer Disponentgatan Stockholm Fotografiet på första sidan är taget Bebyggelsen på ön har börjat komma igång. Ännu ska det dröja ett par år innan föreningens hus byggs på den markerade tomten i bilden. Den gamla bron från Kungsholmen som ansluter mot Luxgatan ska stå några år till innan den nya bron invigs 1936.

3 Föreningens Förvaltningsberättelse Inledning Styrelsen för bostadsrättsföreningen Montebello 8 avger härmed redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Föreningens styrelse Christoffer Romnäs André Sandin Michael Borgert Christina Holmström Clara Lindström Bodil Andersdotter Bozenna Baginska Ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Vid ordinarie föreningsstämma 2013 valdes Christoffer Romnäs, André Sandin, Michael Borgert, Christina Holmström och Clara Lindström till ledamöter. Till suppleanter valdes Bodil Andersdotter, Bozenna Baginska och Patrik Hedljung. Styrelsen konstituerade sig på följande sätt: Christoffer Romnäs André Sandin Michael Borgert Christina Holmström Clara Lindström Bodil Andersdotter Bozenna Baginska Patrik Hedljung Ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Under kalenderåret har styrelsen genomfört fyra protokollförda sammanträden. Revisor Revisor under verksamhetsåret har varit Solveig Turunen, Revisionsfirman Solitär. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls den 25 april Förvaltning Föreningens kassör har ansvarat för den kamerala förvaltningen. Revac Redovisningsbyrå AB har ansvarat för löpande bokföring, bokslut och hyresavisering. Den tekniska förvaltningen av fastigheten har skötts av föreningens styrelse. Under året har föreningen haft ett avtal med Fastighetsskötsel AB på Lilla Essingen angående löpande fastighetsskötsel. 3 (14)

4 Föreningens Förvaltningsberättelse Medlemsförändringar Under året ansökte 13 personer om medlemskap i föreningen. Alla nya medlemmar tillkom genom ägarbyte av befintliga bostadsrätter. Datum Lägenhet nummer Ny innehavare och medlem 2013 Tidigare innehavare och utträdande medlem Joshua Monastyrski Daniel Edelsvärd Martin Ostonen Oskar Serrander Nathalie Anderberg Natalia Hellborg Theresa Wolde Yohannes (1/10) Catharina Wolde Yohannes (9/10) Mikael Ekelund Leif Bengtsson Sawanee Engblom Carl Plogbäck Ola Birkeland (1/2) Anna-Lena Birkeland (1/2) Jacqueline Grünthal (10/100) Susanne Granat (45/100) Louis Grünthal (45/100) Mikael Lindberg Pernilla Nilsson Josefin Sefastsson (1/10) Björn Sefastsson (9/10) Karin Facius Anna-Karin Hallqvist Per Danielsson Frida Ehres (85/100) Mikael Bergquist (15/100) Löpande bokföring, hyresavisering Under året har Revac Redovisningsbyrå AB ansvarat för löpande bokföring, bokslut och hyresavisering. 4 (14)

5 Föreningens Förvaltningsberättelse Fastighet Fastighetsbeteckningen är Montebello 8. Fastigheten är försäkrad till fullvärde genom Länsförsäkringar. Fastighetens totala taxeringsvärde för 2013 är kronor med fördelning enligt nedan. Taxeringsvärde bostäder Byggnad bostäder Mark bostäder Summa taxeringsvärde bostäder Taxeringsvärde lokaler Byggnad lokaler Mark lokaler Summa taxeringsvärde lokaler Summa totalt taxeringsvärde Fastighetens ytfördelning Antal Yta (kvm) Bostadsrätter Hyresrätter 1 60 Hyreslokal Totalt Renoveringar, drift och underhåll Efter de senaste årens omfattande renoveringsprogram måste huset anses vara mycket väl underhållet. 2000/2001 installerades en ny fjärrvärmeväxlare, 2001/2002 genomfördes stambyte då samtliga avloppsstammar, vattenstammar samt el byttes. Under 2002/2003 renoverades fasaderna, fram och baksida, samt balkongerna. Under 2004 renoverades taket ut mot gatan. Hissmaskinen/elektronik byttes ut under 2006, den inre hissdörren byttes ut under Fönstren inkl. balkongdörrar byttes i hela huset under 2007 och 2008/2009 totalrenoverades trapphuset. Under 2010/2011 har åtgärder som syftar till minskade framtida kostnader för drift och underhåll prioriterats. Under 2012 har takmålning av plåttaket genomförts. Brandskyddsinventering Under 2011 genomförde föreningen en brandskyddsinventering. Denna inventering resulterade i en föreslagen åtgärdsplan, som föreningen delvis redan genomfört. Under året har det brandspjäll som finns i trapphuset renoverats samt att dörrstängare installerats på vinden för att hålla den branddörr som finns där stängd. Åtgärderna utförda under året belastar årets resultat med kronor. 5 (14)

6 Föreningens Förvaltningsberättelse Källarrenovering Under året har en mycket omfattande källarrenovering genomförts. Under årens gång har det vid enstaka tillfällen blivit översvämning i källaren vid omfattande regnoväder. Detta har då kopplats till att den avloppsbrunn som finns nedanför den yttre källartrappan satt igen pga. löv och en dålig brunnslösning. Antalet översvämningstillfällen per år i källaren har ökat från något enstaka till flera som inte enbart kunnat kopplas till löv, samt att fuktskador observerat i ett par väggar i cykelrummet. Styrelsen tog därför in offerter på en renovering av källaren. Styrelsen beslutade att genomföra en renovering där väggar och tak målades vita samt att golvet belas med klinker. Putsskador på de inre källarväggarna skulle åtgärdas samt att källargolvet skulle jämnas av så att klinker kunde läggas på golvet. Inre källardörrar skulle bytas ut då flera av dessa var skadade, samt att ett par dörrar/tidigare dörrar kunde tas bort. De äldre cykelställen i cykelförrådet i källaren skulle bytas ut till ställ som rymmer fler cyklar samt att en ramp skulle byggas i cykelförrådet i gången ut mot gatan för att slippa den höga tröskel som fanns vid dörren. Styrelsen beslutade dessutom att installera en bättre dörrmatta innanför entrédörren från Disponentgatan då den tidigare lösningen med en lös matta inte fungerat bra, utan det har resulterat i mycket sand och sten i trapphuset under vintersäsongen. Som totalentreprenör valdes Jungarve Bygg AB. Arbetet omfattade även att putsa om de yttre väggarna på källarvåningen, både ut mot Luxgatan/Disponentgatan samt in mot gården, då dessa var skadade. Initialt beslutades att brunnen på gården skulle bytas ut till en brunn avsedd för utomhusbruk, men att i övrigt bedömdes att inga fler åtgärder vara nödvändiga. Arbetet som helhet var tänkt att vara avslutat innan semesterperioden. Arbetet inleddes under maj. Det inträffade ett skyfall under maj, samtidigt som arbetet pågick. Entreprenören uppmärksammade att det strömmade ner mycket vatten mot baksidan av föreningens fastighet, det rann in i källaren, trots att brunnen vid detta tillfälle var fungerande. Entreprenören kontaktade styrelsen och det beslutades att inkalla en byggnadsingenjör för att utreda varför detta inträffade. Utredningen pekade på att avrinningsområdet är väldigt stort. En ganska stor del av gården i kvarteret har sin avrinning till hörnet på baksidan av föreningens fastighet, vilket är lägsta punkten. Brunnslösningen var underdimensionerad för de flöden som kan uppstå under regnoväder. Föreningens fastighet var sannolikt inte dränerad på rätt sätt, eller saknade helt dränering. Väggar fuktmättes i källaren och det fanns vara höga fukthalter främst i väggarna ut mot gården, samt i ett par väggar i cykelrummet. Takavrinngen, stuprörens koppling till avloppssystemet, var undermålig. Utredningen gav även förslag på åtgärder, samt hur dessa borde utformas. Styrelsen såg inte något alternativ till att inte åtgärda dräneringsproblemet och takavrinningen enligt föreslagen plan. Detta var både krångligt, tidsödande och kostsamt att genomföra. Under arbetets gång kunde konstateras att dränering ej funnits, jord har legat direkt mot 6 (14)

7 Föreningens Förvaltningsberättelse fasaden. Grävarbete kunde till viss dels utföras med maskinellt men det var på vissa platser så trångt att grävning fick ske för hand. Grävningen genomfördes så att lägsta punkten i den pumpbrunn som installerades ligger ca cm under källarnivån. Återfyllning skedde med singel, samt att en stödmur installerades så att inte jordmassor ska kunna nå fasaden/fastigheten. Ny och en mycket bättre utformad lösning för takavrinningen installerades. Golvet i cykelrummet i källaren bilades upp. Det fanns rostskador i avloppsrören, vilket lett till att vatten trängt ut i grunden under källaren. Nya rör installerades. Styrelsen beslutade att samtidigt helt putsa om ett par av väggarna i cykelrummet då dessa var väldigt skadade av fukt. Arbetet genomfördes under sommaren/hösten och besiktigades löpande. I oktober slutbesiktigades källaren/baksidan och arbetet var så pass klart att källaren kunde användas som helhet. Inga översvämningar har inträffat efter det att dräningeringen och avloppslösningen åtgärdades. De tidigare fuktskadade väggarna i källaren har torkat upp. Arbetet med källarrenoveringen belastar årets resultat med kronor. Källarrenoveringen har kostnadsförts direkt i årets resultaträkning. Arbetet med källarrenoveringen kommer att avslutas under inledningen av Projektledare från föreningens sida har varit Clara Lindström, Michael Borgert och Christoffer Romnäs. Hiss Under 2012 byttes den inre hissdörren ut. Ordern på hissdörren las direkt efter stämman 2012, men pga. av en miss från leverantören, installerades dörren först efter sommaren Föreningen drabbades under den utdragna leveranstiden av relativt höga kostnader för jourutryckningar och akutlagningar av den inre hissdörren. Föreningen bestred en del av de fakturor som föreningen hävdade kom av att den inre hissdörren ej levererats som avtalats. Föreningen bestred fakturor till ett värde av kronor. Fakturan från hissdörrsbytet var på kronor. Föreningen och hissleverantören nådde under året en överenskommelse och hissdörrsbytet belastar årets resultat med kronor, det löpande underhållet med kronor, totalt kronor. Ekonomi Föreningens ekonomi är fortsatt mycket god. De senaste årens omfattande renoveringsprogram med bland annat fjärrvärmeinstallation, stambyte, fasadrenovering, nytt tak, hissmaskinsbyte, ny tvättstuga med nya maskiner, fönsterbyte, trapphusrenovering och källarrenovering har till största del betalts med sparade medel. Föreningen är skuldfri. Föreningens ställda säkerheter, i form av fastighetsinteckningar, är totalt kronor. 7 (14)

8 Föreningens Förvaltningsberättelse Vid halvårsskiftet genomfördes en avgiftssänkning på 10%. Detta är möjligt då föreningens ränteintäkter från sparade medel är så pass god att avgiftssänkningen ej medför någon försämring för föreningen. För helåret 2013 gör föreningen en förlust på kronor. I föreningen finns det kvar en hyresrätt, en hyreslokal och en oinredd vind. Utveckling Tillgångar och eget kapital Med tillgångar avses omsättningstillgångar minus skulder (lång och kortfristiga) Nyckeltal Soliditet 98 % 98 % 98 % Tillgångar / Eget kapital Skuldsättningsgrad 0 % 0 % 0 % Långfristiga skulder / Eget kapital Resultatdisposition Styrelsen föreslår att årets förlust på kronor jämte tidigare års balanserade resultat kronor, sammantaget kronor behandlas enligt nedan: Stadgeenlig avsättning till förenings reparationsfond med 0.3% ( kronor) på fastighetens anskaffningsvärde ( kronor). Årets resultat Balanserad vinst Årets förlust Avsättning till reparationsfond Att balanseras i ny räkning (14)

9 Föreningens Resultaträkning Resultaträkning för Intäkter Årsavgifter och hyror Hyror lokaler Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Reparation och underhåll [Not 1] Uppvärmning Vatten och avlopp Elkostnader Skötsel och renhållning [Not 2] Fastighetsadministration [Not 3] Mäklararvode Kabel-TV/Bredband Fastighetsskatt Styrelsekostnader [Not 4] Försäkringar Summa driftskostnader Driftsresultat Avskrivningar [Not 5] Byggnad Fastighetsförbättringar Summa avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella poster Räntebidrag [Not 6] Ränteintäkter Räntekostnader till kreditinstitut Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets beräknade inkomstskatt Årets resultat (14)

10 Föreningens Balansräkning Balansräkning per Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnad [Not 7] Fastighetsförbättringar [Not 8] Mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa & bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital & skulder Eget kapital [Not 9] Bundet eget kapital Grundavgifter Upplåtelseavgift Kapitaltillskott Föreningens reparationsfond Summa bundet eget kapital Eget kapital, fritt Balanserat resultat Årets resultat Summa ansamlat resultat Summa Eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Förutbetalda hyror/avgifter Övriga interimsskulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 10 (14)

11 Noter Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Föreningen tillämpar årsredovisningslagen förutom resultaträkningen som innehåller fler poster samt jämförelsesiffrorna som innehåller 2 jämförelseår. Redovisningen omfattar kalenderåret Enligt Bokföringsnämndens rekommendation redovisas föreningens reparationsfond som bundet eget kapital. Redovisningsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningar enligt plan beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde. Avskrivningssatserna baseras på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Not 1 Reparation och underhåll Hiss Brandskyddsinventering Källarrenovering, dränering baksida Övrigt underhåll Summa reparation och underhåll Not 2 Skötsel och renhållning Städning och renhållning Sophämtning Fastighetsskötare, Fastighetsskötsel AB Summa skötsel och renhållning Not 3 Fastighetsadministration Löpande bokföring och hyresavisering, Revac Redovisningsbyrå AB Revisionsarvode, Revisionsfirman Solitär Medlemsavgifter Administration Summa fastighetsadministration (14)

12 Noter Not 4 Styrelsekostnader Styrelsearvoden styrelsen 2012/ Sociala avgifter styrelsen 2012/ Styrelsearvoden styrelsen 2013/ Sociala avgifter styrelsen 2013/ Summa styrelsekostnader På föreningsstämman 2013 beslutades om ett styrelsearvode om 115% av gällande prisbasbelopp inkl. sociala avgifter. Prisbasbeloppet för 2013 är fastställt till kronor. Styrelsearvodet har delvis betalats ut under 2013, resterande belopp betalas ut under Not 5 Avskrivningar Utifrån fastighetens ålder och skick, att reparationer och underhåll kostnadsförts direkt i årets resultaträkning, fastighetsmarknadens värdeutveckling samt fastighetens bokförda värde, bedömer styrelsen att en årlig avskrivning av byggnad om 1 procent är lämplig. Utifrån bedömd livslängd för värdehöjande reparationer på cirka 40 år, bedömer styrelsen att en årlig avskrivningstakt på 2,5 procent är lämplig för värdehöjande reparation. I värdehöjande reparationer ingår stambyte, hissmaskin, fönster och tvättstuga. Not 6 Räntebidrag Den bostadsbyggnadssubvention, räntebidrag, för investeringar i samband med stambytet som föreningen tidigare var beviljad, upphörde vid årsskiftet Not 7 Anläggningstillgångar - Byggnad Datum Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde (14)

13 Noter Not 8 Anläggningstillgångar - Fastighetsförbättringar Datum Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 9 Eget kapital Grundavgifter Upplåtelseavgifter/ kapitaltillsk. Reparationsfond Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Förändring under året Vinstdisposition enligt beslut på föreningsstämma Årets resultat Belopp vid årets utgång (14)

14 Styrelse och revisors underskrift Stockholm den 2/ Min revisionsberättelse beträffande denna redovisning har avgivits den 14/ (14)

15

16

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Terrakottan 9 Org.nr 716422-1272

Bostadsrättsföreningen Terrakottan 9 Org.nr 716422-1272 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Styrelsen för Brf Terrakottan 9 får härmed lämna följande redovisning för verksamhetsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastigheten Föreningen äger fastigheten Terrakottan

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN

Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Fanan 769613-5461

BRF Fanan 769613-5461 Årsredovisning för BRF Fanan Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 12 Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fanan, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. För. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. För. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Årsredovisning För räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Sid 1-6 Verksamhetsberättelse Sid 7 Resultaträkning Sid 8-9 Balansräkning Sid 10-12 Tilläggsupplysningar Sid 13 Underskrifter VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer