Årsmötesprotokoll 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmötesprotokoll 2013"

Transkript

1 Årsmötesprotokoll 2013 Unga Synskadade Stockholm (USS) Plats: Långholmen Hotell & Konferens Datum: Slag av sammanträde: Årsmötesprotokoll Protokollsförare: Johan Häglerud Justerare: Jennifer Jungelin & Caroline Hammar 1. Mötets Öppnande Lars Karlström hälsade alla varmt välkomna till årets årsmöte. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden lästet upp och därefter fattade mötet: att fastställa röstlängden till 11 närvarande ombud att ge övriga närvarande yttrande- och förslagsrätt Röstberättigade: Ronja Helt Caroline Hammar Jennifer Jungelin Barsam Zakkeri Crystal Jing Wuu Hannah Ryding Maja Reichard Lars Kalström Peter Wrigstedt Johan Häglerud Ida Östlund (från paragraf 6) Lukas Appelqvist (till och med paragraf 11) Övriga närvarande: Torbjörn Andersson Linnéa Cavalin Linus Mattsson Linus Forsberg Jakob Larsson Rakel Eriksson

2 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande Det konstaterades att handlingarna lämnat kansliet i tillräckligt god tid. att årsmötet utlysts i enlighet med stadgan 4. Godkännande av dag- och arbetsordning Jakob Larsson förslog att lägga till en punkt som heter US RIks under övriga frågor att lägga till punkten a) Info från US Riks under övrigt att i övrigt fastställa dag- och arbetsordning i enlighet med det utsända förslaget 5. Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande att välja Torbjörn Andersson till mötesordförande. b. Mötessekreterare att välja Johan Häglerud till mötessekreterare. c. Två justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet att välja Jennifer Jungelin och Carolin Hammar till mötesjusterare. d. Två rösträknare att utse Linus Forsberg och Linnéa Cavalin till rösträknare. Eftersom Ida Östlund anlände till mötet föreslogs det att justera röstlängden till 12 personer. att justera röstlängden till 12 röstberättigade Här ajournerade mötet sig för utskottsarbete. För att sedan återupptas vid Sedan diskuterades verksamhetsberättelsen för 2012.

3 6. Verksamhetsberättelse för 2012 Under punkt 1 föreslog utskott ett att stycket om föräldrakommittén ska tas bort. Det höll mötet med om. Under punkt 2 ville utskott ett korrigera en särskrivning där det stod ungdomsgården. Även denna gång var årsmöte eniga med utskott ett. Under punkt 3.1 ville mötet att Caroline skulle tas bort ifrån listan över ansvariga. Under punkt 3.2 föreslog utskott två att meningen skulle ändras till helgen präglades av bra stämning istället för det som stod ursprungligen. Mötet höll med. Under punkt 3.4 ville mötet ändra meningen till för att öka sammanhållningen och arbetsglädjen i styrelsen och utskott ett ville också ändra i texten där det står en styrelsedygn till ett styrelsedygn. Mötet höll med utskott ett. Under punkt 3.5 föreslog mötet att styrelsen skulle få i uppdrag att korrigera stavning och grammatik. Under punkt 4.1 föreslog utskott ett att man skulle ändra i texten där det står en kväll i augusti till en dag i augusti istället. Mötet var enigt med utskott ett. Under punkt 4.2 påpekade utskott ett att Rebecka Krebbs ska stå med som ansvarig. Årsmötet ansåg detsamma. Under punkt 6.2 ville utskott tre att man skulle lägga till en rad om att Fredrik Brolund endast var med i styrelsen från maj-september. Detta verkade rimligt menade mötet. Här ville också utskott tre ändra ordet USSlingen till utskick istället. Detta gick mötet med på. Under punkt 7.4 påpeka utskott ett att det borde stå rätt årtal, nämligen 2012 istället för Resten av mötet var eniga med utskottet. Det diskuterades också om verksamhetsberättelse borde stå i kronologisk ordning istället. Det togs dock inget beslut om detta. att med ovanstående ändringar lägga verksamhetsberättelsen för 2012 till handlingarna. 7. Fastställande av 2012 års resultaträkning och balansräkning Ordet var fritt och bland annat styrelsen berättade om hur det ekonomiska året har varit. Ett förslag som utskott ett ville skicka med till styrelsen är att det kanske borde

4 finnas en förenklad version av bokslutet så att alla verkligen förstår. att lägga resultat & balansräkningen till handlingarna. 8. Revisionsberättelse Med norrländsk stämma läste Linus Mattsson upp revisionsberättelsen. Inge diskussion följde därefter. att lägga revisionsberättelsen till handlingarna 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2012 Mötet kunde genast gå till beslut. att ge styrelsen ansvarsfrihet för Motioner Årsmötet lämnade punkten då inga motioner inkommit. 11. Styrelsens förslag Eftersom utskotten diskuterat detta tidigare lämnade ordet över till utskotten som hade följande åsikter Utskott ett undrade över vem som ska kontrollera att man uppfyllt kraven. Utskottet föreslår också att man ska halvera arvodena både för ordförande och ledamöter. Utskottet vill också att man som styrelsemedlem endast får åka gratis på max 2 aktiviteter om året eftersom det redan finns ett sådant beslut. Utskott tre hade lite samma tankar som utskott ett. Utskott fyra yrkar avslag på styrelsens förslag. Rakel Eriksson tyckte att man ska införa ett krav som gör arvodet utgår om man inte är närvarande minst 75% av styrelsemötena. Rakel tyckte också att delen med att skriva på ett avtal borde bifallas oavsett om förslaget i sin helhet går igenom. Efter debatten begärdes votering och det verkställdes med följande resultat: 8 ja, 3 nej, 1 avstår att bifalla styrelsens förslag i sin helhet

5 Då återstod ett förslag ifrån utskott ett som föreslår att det tidigare förslaget som ligger om att åka gratis på aktiviteter ska begränsas till max 2 aktiviteter per året. Mötet höll med utskott ett. att i förslaget som ligger en tidigare angående att styrelsemedlemmar ska få åka gratis på våra aktiviteter ska begränsat till max 2 aktiviteter om året. Här justerades röstlängden till 11 personer då Lukas Appelqvist lämnat lokalen bort. att justera röstlängden till 11 personer. Därefter föredrogs kandidaterna inför valet och nomineringstiden fastställdes till Sedan ajournerade mötet sig för lunch. 12. Val Till valet hade följande kandidater föreslagits: Nils Eriksson Sandra Ristic Lukas Appelqvist Barsam Zakkeri Hanna Ryding Rebecka Krebbs Jing Wuu Peter Wrigstedt a. Ordförande på ett år Peter Wrigstedt föreslogs. Inga andra förslag. att välja Peter Wrigstedt b. Minst 4 styrelseledamöter på ett år Här föreslog Caroline Hammar att det bara är 6 av kandidaterna som ska väljas för att få en lite mindre styrelse. att endast sex kandidater ska väljas in i styrelse av de 7 förslag som kommit in. Sluten omröstning begärdes Rösträknarna föredrog resultatet enligt följande:

6 Nils Eriksson, Hanna Ryding, Lukas Appelqvist, Jing Wuu, Rebecka Krebbs, Sandra Ristic. att välja Nils Eriksson, Hanna Ryding, Lukas Appelqvist, Jing Wuu, Rebecka Krebbs och Sandra Ristic. c. En auktoriserad revisor och en ersättare för denna Här fanns det ett förslag, nämligen Malin Nilsson. att välja Malin Nilsson på BDO redovisningsbyrå. att uppdra åt BDO att hitta en ersättare om behovet skulle uppstå. d. En verksamhetsrevisor och en ersättare för denna att välja Raouf Sormunnen till ordinarie och Ulrika Norelius till ersättare. e. Valkommitté Mötet skickade ut lite olika förslag i luften. Tillslut fanns det tre namn. att välja Johan Häglerud, Jennifer Jungelin & Barsam Zakkeri. att välja Johan Häglerud till sammankallande. Sedan ajournerade mötet sig ännu en gång för utskottsarbete. 13. Målplan för 2013 Målplanen diskuterades, punkt för punkt. Under punkt 1 ville utskott ett lägga till t ex. innan listan med högskolor. Under punkt 2 hade Barsam en idé om att skapa en app som man kunde beställa färdtjänst via. Ronja uppmanade Barsam att ta upp det med den nya styrelsen. Under punkt 3 ville utskott ett uppmärksamma att man har bytt plats på meningarna. Det första stycket ska ligga sist. Här kom mötet fram till att man kanske ska uppdra till styrelse att se över texten en gång till men att andemeningen är bra.

7 att godkänna målplanen i sin helhet men med diverse redaktionella ändringar som styrelsen får i uppdrag att ändra. 14. Verksamhetsplan för 2013 Diskussionerna gick igång igen. Under punkt 1 vill utskott ett vill att man tar den konkreta siffran och istället skriver att hitta nya medlemmar. Dom ville också lägga till att vi ska vara med i Ung 08. Under punkt 2 ville många förtydliga att det är en provperiod på nya stället. Under punkt 4 ville utskott ett ändra meningen mindre storsatsning till något mindre paradoxalt. Under punkt 6 ville Rakel att man ska ändra så att det står att skidresan ska arrangeras i Sälen och inte i Björkliden. Under punkt 8 ville utskott ett att meningen i texten ska skrivas om till reagera när det händer något dåligt men också reagera när det är något bra. Utskott ett ville också att man ska ändra så att det står att ungdomsgården finns på Dukis och inte i Aspudden. Samtliga dessa ändringar godkändes av årsmötet. att godkänna verksamhetsplanen i sin helhet med ovanstående ändringar. 15. Budget för 2013 Inga synpunkter. att godkänna budgeten i sin helhet. 16. Övriga frågor a. Info ifrån US Riks Jakob informerade om vad som händer på US Riks. Han berättade om US organisationsträff som äger rum i maj och vad som kommer att hända där. Han uppmanade också personer att inte tveka om det har någon idé på vad som US Riks borde syssla med i framtiden. Han informerade också om en tävling om tillgängliga livsmedelsbutiker som USS skulle kunna delta i.

8 17. Årsmötets avslutande Nya ordföranden Peter Wrigstedt avslutade mötet i sann USS anda. Hör skedde också avtackning av avgående styrelseledamöter. Vid protokollet: Johan Häglerud Justeras: Thorbjörn Andersson Mötesordförande Jennifer Jungelin Justerare Caroline Hammar Justerare

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19:25. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping Djurskyddet Sverige Virkesvägen 10 120 30 Stockholm 08-673 35 11 info@djurskyddet.se www.djurskyddet.se Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer