Verksamhetsberättelse för Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar år 2014 Organisationsnummer [Skriv text] Sida 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar år 2014 Organisationsnummer 802009-0125. [Skriv text] Sida 1"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar år 2014 Organisationsnummer Årsmötet 2014 Årsmötet hölls söndagen 28 mars 2014 på restaurang Heat intill Vattenfall AB:s kraftvärmeverk i Uppsala. Efter en gemensam lunch inleddes årsmötesförhandlingarna av ordförande Johan Vinberg. Svante Lindsjö valdes till årsmötesordförande och Kjell G Bränge till mötessekreterare. Efter ny- och omval fick föreningsstyrelsen följande utseende: Ordförande: Johan Vinberg (omvald, ett års mandat) Vice ordf. Jan-Olof Persson (omvald, ett års mandat) Ledamöter: Ewa Bergström (omvald, två års mandat) Gert Carlsson (omvald 2013, ett års mandat kvar) Lars Holmquist (omvald 2013, ett års mandat kvar) Bo Nilsson, (omvald, två års mandat ) Jan Winberg (omvald 2013, ett års mandat kvar ) Suppleanter: Alexandra Sjöberg (omvald, ett års mandat) Hans Lindblom (omvald, ett års mandat) Till revisorer valdes Harald Agrell (nyval) och Lars-Erik Torstensson (om val) med Paula von Weitz (om val) resp. Lars Granström (om val) som suppleanter. Till valberedning omvaldes: Lars Björneheim, Henrik Johansson (sammankallande) och Hans-Otto Lundqvist Under mötet diskuterades bl.a. om tidningen Roslagsexpressen skulle kunna distribueras i elektroniskt format till de medlemmar som så önskade (och därmed avstå pappersutgåvan). Men styrelsens förslag bifölls ej och frågan återremitterades till styrelsen. Efter förhandlingarna berättade medlemmen tillika projektledaren Allan Magnusson på Vattenfall AB om värmekraftverket i Uppsala. Han visade bilder och diagram över utvecklingen av verksamheten. Ordföranden Johan Vinberg, presenterade kraftvärmeverkets fyra år gamla ångturbin Gabriella som han i sitt ordinarie arbete varit med om att projektera och installera i samarbete med nyss nämnda Magnusson. Alexandra och Stefan Sjöberg presenterade den nya museiguiden som just anlänt från tryckeriet och som såldes i flera exemplar till mötesdeltagarna. Därefter blev det rundvandring på kraftvärmeverket under ledning av Magnusson och nyss pensionerade driftingenjören Roland Hansson (som även är museiföreningens vagnmästare). Innan möte avslutades passade Johan Vinberg på att tacka årsmötesgruppens medlemmar Allan Magnusson, Bo Nilsson och Jan-Olof Persson för deras arbete med den just genomförda dagen. Styrelsen Museiföreningens styrelse har under verksamhetsåret haft tio protokollförda sammanträden. Löpande kontakter mellan ledamöterna tas däremellan i stor omfattning. Styrelsen arbetar i nära samverkan med järnvägsförvaltningen och dess direktion vilket ger stabilitet i verksamheten. Under verksamhetsåret har Företagarnas Redovisningsbyrå i Tierp AB haft kassörsfunktionen, fast utanför styrelsen. Staffan Frisk har varit styrelsens sekreterare under * Ekonomiska bidrag och gåvor Från Uppsala kommuns Gatu- och samhällsbyggnadsnämnd har museiföreningen erhållit kronor i bidrag till veteranbusstrafiken mellan Selknä hållplats och Fjällnora. Genom minskning av bidraget år 2012 kördes veteranbussarna precis som under 2013 endast vid högtrafiksäsongen. * Försäkringshandläggare Bengt Norberg, föreningens försäkringshandläggare, har under året förnyat ett treårsavtal med vårt försäkringsbolag Folksam i nära samarbete med försäkringsmäklarna Marsh. * Nytt bostadsområde i Gunsta Kommunens planer på ett större bostadsområde söder om järnvägen i Gunsta börjar ta form. Föreningens miljöhandläggare Bo Lönnemyr samt infrastrukturteknikerna Henrik Block och Lars- Henrik Eriksson har deltagit i möten med kommunens representanter om detta projekt. Gunstaområdet har behandlats av kommunen i två stora detaljplaneförslag och ett litet. Under 2014 fastställde kommunens Plan- och byggnadsnämnd [Skriv text] Sida 1

2 en av de två stora detaljplanerna och den lilla. Museiföreningen överklagade båda besluten till Länsstyrelsen då man anser planerna strida mot den 2012 fastställda Översiktsplanen samt genom allt för nära järnvägen planerad bostadsbebyggelse riskera framtida bullerklagomål från de boende i de blivande husen. Länsstyrelsen valde att gå på kommunens linje varför båda planerna överklagades till Miljödomstolen. Vid verksamhetsårets slut var de båda överklagade planerna fortfarande under handläggning hos denna myndighet. Rörande den andra stora detaljplanen har denna ännu inte fastställts av kommunen. Föreningen inbjöds av Trafikverket i december att delta i diskussionerna kring en vägtrafikplan som ska upprättas i området kring länsväg 282, museijärnvägen samt nya bostadsområdet. * Övriga samhällskontakter Uppsala kommun har flera samhällsutvecklande projekt på gång längs ULJ. Många miljö- och säkerhetsfrågor, liksom praktiska frågor om behövliga utrymmen, höjdförhållanden, diken etc. berör järnvägen. Föreningens banavdelningen har handlagt kontakterna kring en ny VA-ledning som byggs ut i etapper från Bärby till Almunge för att möjliggöra nya tätortsutbyggnader på flera ställen längs järnvägen. Kontakter med kommunen såsom ägare av järnvägsfastigheten m.m. Museiföreningen har fortlöpande kontakt med kommunens företrädare såsom vår arrendevärd om avtalsfrågor och om samhällsplaneringsfrågor som berör arrendefastigheterna. Kontakter med grannar längs järnvägen Förfrågningar från grannar har som vanligt förekommit under året. Mest uppmärksammad av dessa var en ansökan under 2013 hos Lantmäteriet om att få servitutsrätt att ha utfart från en villa över järnvägen istället för åt annat håll. Denna förrättning avslutades under hösten 2015 då Miljödomstolen (där ärendet till slut hamnade) avslog ansökan. * Politisk hearing Inför kommunalvalet i september 2014 bjöd föreningen in till en hearing med kommunens politiska partier i Almtunaskolan den 27 augusti. Alla partier utom Sverigedemokraterna (som in te ens hörde av sig) tackade ja att medverka. Ove Hultqvist (Centerpartiet) och landstingsrådet Anna- Karin Klomp (Kristdemokraterna) var verksamma på landstingsnivå men hade bra kontroll på vad deras partier ansåg om Lennakatten ur kommunal synvinkel. Samtidigt var det intressant att höra hur man såg på museijärnvägen på regional nivå. Alla närvarande partier uttryckte sin mycket positiva syn på vår verksamhet. Moderaternas Gunnar Hedberg påpekade också att museibanans station inne vid Uppsalas resecentrum fick sitt centrala läge för att den i en framtid också ska kunna användas för kollektivtrafik på delar av museijärnvägen. Kommunalrådet Mohammad Hassan (Folkpartiet) menade att en utredning om detta borde tillsättas omgående. Socialdemokraternas Peter Gustavsson ansåg att det borde bildas en samrådsgrupp med representanter för museiföreningens styrelse och Uppsala politiska läger utan kommuntjänstemän närvarande - för att bl.a. kunna samtala om framtiden och utvecklingen av områdena utmed banan ifråga. Miljöpartiets Ted Berglund sa att hans parti vill att museijärnvägen ska hanteras av Kulturnämnden och dess kontor och inte som idag var utspridd på tekniska nämnder och förvaltningar. Vänsterpartiets Tobias Smedberg tyckte det var viktigt att museijärnvägen höll fast vid sin profil som fritids- och familjeattraktion. Moderator vid evenemanget var föreningens mångårige aktive medlem Gunnar Melin som avslutade hearingen med att tacka alla inbjudna för att de tog sig tid att delta och komma med tankar och idéer inför framtiden. * Företags- och organisationskontakter Museiföreningen har under 2014 varit medlem i Museibanornas Riksorganisation (MRO), Före - ningen Hjulmarknaden, Järnvägsmusei vänner, Uppsalamuseernas Informationsförening, Uppsala Industriminnesförening, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (Arbetsam), Föreningen Vallonbruk i Uppland, Föreningen Folkrörelsearkivet i Uppsala län, Almunge-Knutby Företagarförening och Näsby vattenförening. Föreningen har under slutet av året också blivit medlemmar i samarbetsorganisationen Samtrafiken. * Föreningen firade 40 års museitrafik på Upsala-Lenna Jernväg För 40 år sedan, 26 maj 1974, inleddes museiföreningens sommartrafik på sträckan Uppsala Östra-Faringe under projektnamnet Upsala-Lenna Jernväg. Sträckan var vid den tiden fortfarande en del av en godstrafikbanan mellan Uppsala, Rimbo och Hallstavik som drev av dåvarande Statens Järnvägar (SJ). Tack vare goda kontakter med SJ kunde föreningen starta museitrafiken på nämnda sträcka. Detta firades den 29 maj med ett extratåg från Faringe till Uppsala Ö med speciellt inbjudna gäster där några också var talare. I Faringe höll förre föreningsordföranden Bengt Karlsson ett anförande, han var med att sjösätta museitrafikprojektet för 40 år sedan. I Almunge talade förre ordföranden Gunnar Melin som också varit med och bildat föreningen1968. I Länna var ännu en ordförande emeritus högtidstalare - Henrik Block. I Marielund talade nuvarande ordföranden [Skriv text] Sida 2

3 Johan Vinberg samt i Bärby marknadschefen Bernt Karlsson. Inne i Uppsala avslutades raden av talare med kommunalrådet Mohammad Hassan som är medlem sedan många år och även suttit i föreningsstyrelsen en period. * Arbetsmarknadsprojekt i samarbete med Arbetsförmedlingarna i Uppsala och Tierp Museiföreningen har under 2014 haft ett antal personer sysselsatta i arbetsmarknadsåtgärder. Under 2014 var en person lönebidragsanställd och arbetade med fastighetsunderhåll. En person har haft en ungdomspraktikplats och arbetat ute längs linjen med bl.a. buskröjning vid stationsområdena i Länna och Bärby. Det har även funnits anställda inom "tredje fasen". Under sommarmånaderna höll en praktikantanställd biljettexpeditionen och trafikinformationen öppen på Uppsala Östra alla dagar i juni, juli, augusti och september även under de dagar då ingen trafik förekom. Samma person fortsatte sedan under hösten och vintern med att sortera upp och föra över en mängd digitala bilder från diverse USB-minnen, CD- och DVD-skivor till en hårddisk. Skivorna och USB-stickorna har varit utspridda hos flera medlemmar. Ett nytt stort bildoch fotoregister blev nu till där både dokument från järnvägens historiska period såväl i nutid finns sorterade inom olika ämnesområden. En Fas3-anställd började i november 2013 att fotodokumentera järnvägslinjen och detta arbete har sedan pågått under hela Med anledning av de stora förändringarna utmed banan som kommer ske främst i Gunsta men troligtvis med tiden också i Länna och Almunge finns det ett behov av att dokumentera hur omgivningarna utmed banan såg ut Samma person ska också fotodokumentera själva järnvägslinjen med tyngdpunkt gamla grindstolpar i sten som fortfarande finns kvar här och var, stengärdsgårdar, dikestrummor i banvallen, gamla kilometerstolpar, samt telegrafledningen mellan Bärby och Marielund som inom en snar framtid måste rivas. Slutligen har en anställd inom Fas3 varit sysselsatt sedan i maj 2013 med att inventera, registrera och sortera vårt stora arkiv i Faringe, en stor och viktig insats för kommande generationer medlemmar och forskare. Bl.a. har ritningsförrådet inventeras och delats upp i dels historiska ritningar som ska finnas till för forskning och dels alldagliga ritningar för bana och fordon och som används kontinuerligt i renoverings- och reparationsarbeten. Detta arkivarbete avslutades i maj * Facebook Sedan 2012 har - på initiativ av två aktiva medlemmar - museijärnvägen och föreningen en Facebooksida där i dagsläget över 500 medlemmar finns registrerade. På denna mötesplats redovisas t.ex. en just avslutad banarbetshelg med fotografier, den pågående omtubningen av BLJ 5 Thor i Faringe lokstall med kommentartexter eller så efterlyser cafépersonalen inredningsmaterial till det blivande caféet i Marielund. Här finns även minnestexter och dito bilder från förr i tiden täckande både norra och södra delarna av Roslagbanan dvs. från 1880-talet fram till 1990-talet. Men här förekommer också debatter och diskussioner som berör museijärnvägen i nutid och framtid. I vår organisation som nu har över 220 aktiva medlemmar är Facebooksidan ovärderlig för alla aktiva som vill lära känna andra inom organisationen som man inte träffar så ofta, Den skapar dessutom bättre förståelse bland alla medlemmar - aktiva som stödjande - för de olika inriktningar föreningens och museijärnvägens avdelningar har. Facebook-ansvarig har under 2014 varit Mathias Rickman och Olof Ellnebo Larsson. * Kommentarer till den ekonomiska årsredovisningen: Trafiken 2014 blev inte lika framgångsrik som säsongerna 2012 och Möjligen kan nedgången spåras i den ovanligt kalla väderleksperiod som rådde i hela juni månad och som avlöstes av en stundtals torr och het sommar med lufttemperaturer på över 30 grader Celsius. Föreningens omsättning är dock fortfarande lite över två miljoner. De ekonomiansvariga inom föreningens resp. verksamhetsområden är mycket noga med att hålla kontroll att utgifterna håller sig inom budgeterade ramar och t.o.m. med håller igen på utgifterna i vissa fall. Det gjorde att effekten av de minskade trafikinkomsterna endast blev marginell. Men kraftigt stigande elförbrukningskostnader under hösten 2014, ett uteblivet kommunbidrag, oväntade skador på stations- och uthus samt ett 2013 icke avslutat projekt bidrog till att verksamheten 2014 gick med förlust. Dock ska man ha i minnet att förra verksamhetsåret resulterade i drygt en halv miljon kronor i vinst som nu får kompensera årets förlust. [Skriv text] Sida 3

4 Museiföreningens Stabsverksamhet * Arkiv Museiföreningens förenings- och järnvägshistoriska arkiv är inrymt i Faringe stationshus källarvåning. Roland Hansson har under 2014 varit järnvägshistorisk arkivarie och Jan-Olof Persson har under samma tid ansvarat för avtalsarkivet. Från och med maj manad 2013 har projektanställde Leif Naess inventerat, sorterat och registrerat föreningens stora arkivsamling i Faringes stationshuskällare. Detta projekt avslutades i maj 2014 och styrelsen vill rikta ett stort och varm tack till Leif för detta tunga och stundtals lite otacksamma arbete. * Banantikvarie ULJ Banantikvarie är en funktionärstjänst underställd styrelsen. Banantikvarien fungerar som järnvägshistorisk rådgivare till föreningens övriga avdelningar men arbetar också självständigt med tillsyn av antikvariska frågor i föreningens verksamhet samt med förslag till förbättringar av främst miljöerna längs museijärnvägen John Thoweman har varit banantikvarie under 2014 och under året fortlöpande handlagt antikvariska spörsmål och ärenden inom föreningens verksamhet, främst frågor kring historiskt korrekt utförande och materialval. * Ekonomifunktionen Föreningens innehav av aktier förblev under 2014 oförändrat, då dessa ger ett ekonomiskt tillskott i verksamheten. Ekonomifunktionen har under året bestått av tre huvudområden: a) Registratur och skanning av inkommande fakturor, räkningar och kvitton handhas av Kjell Bränge. b) Bokföring, in- och utbetalningar, fakturering, bokslut och deklarationer utförs av Företagarnas Redovisningsbyrå i Tierp AB (FRT). c) Internkontroll och uppföljning har skötts av Stig Jandrén som har titeln Interncontroller. Kjell och Stig har de löpande kontakterna med FRT. Interncontrollern Stig medverkar även som föredragande på styrelsemötena och i järnvägsdirektionen. Han ledde också det årliga budgetplaneringsmötet i december 2014 inför verksamhetsåret 2015, där representanter för föreningens alla avdelningar drog upp riktlinjerför * Försäljningsprodukter & Hjulmarknad Arbetet med att förnya och förbättra Museiguiden avslutades i mars 2014 av medlemmarna Alexandra, Lotta och Stefan Sjöberg samt Tomas Johansson. Museiguiden kunde presenteras i nytryckt version på årsmötet 28 mars. Samma arbetsgrupp har även producerat en serie nya vykort som började säljas vid trafikstarten i juni samt har arbetat för framtagande av nya försäljningsprodukter som såpbubblor, konduktörsväskor för barn, mm. Donny Lindberg har ansvarat för vår medverkan vid den årliga Hjulmarknaden i Solnahallen (Stockholm) sista helgen i november Årets medverkan inbringade lite över 4000 kronor. * Hemsida på Internet Hemsidan har under året haft över tusentalet besökare. ULJs biljettexpedition på Uppsala Östra respektive gruppresebokning har noterat att allt fler kunder refererar till denna. Hemsidans layout och grafik har successivt förändrats och förädlats under I år blev det två hemsidor med en specifik för upplysningar kring själva museitrafiken medan museiföreningen i övrigt fick en separat hemsida. Webbmaster var under 2014 Lars Holmqvist. * Järnvägslantmätare och miljöhandläggare Museiföreningens järnvägslantmätare Björn Rossipal och miljöhandläggaren Bo Lönnemyr har under verksamhetsåret effektuerat ett flertal ärenden via , brev, telefonkontakter och möten rörande bygglov, skrivelser från fastighetskontoret, fastighetsjuridiska ärenden och korsande vägar. Under år 2014 har järnvägslantmätaren Björn Rossipal följt sin befattningsinstruktion på följande sätt. Samhällsplanering Järnvägslantmätaren har bevakat kommunens hemsida men även massmedia rörande kommunen såväl statsförvaltningens planering som berör järnvägssträckan Uppsala-Faringe. Det kan handla om detaljplaner, nya bilvägar och vattenledningar samt kraft- och telekablar. Internt stöd till styrelsen och järnvägsförvaltningens avdelningar Järnvägslantmätaren har funnits till hands för rådgivning och fakta om fastighetsgränser, grannar, fastighetsrättsliga regler, kartor. * Marknadsavdelningen Det ankommer på marknadsavdelningen att organisera den övergripande marknadsföringen av verksamheten inom SRJmf och museitågtrafiken med Lennakatten på ULJ. Kärnan i det sammanhanget har utgjorts av sommartrafiken från början av juni t o m mitten av september tillsammans med försommartrafiken under några vardagar i slutet av maj och början juni och inte minst den beställningstrafik, som inletts redan i början av maj [Skriv text] Sida 4

5 och fortsatt med varierande intensitet till slutet av september. Av egna välkända trycksaksproduktioner, som återkommit kan nämnas Försommartrafikfoldern (upplaga ex, fyra sidor A 4) samt Sommartrafikfoldern (upplaga ex, tolv sidor A 65). I november producerades därtill en reklamfolder Hyr ett eget tåg, (upplaga ex, sex sidor A 65). Likt tidigare år har tågtrafiken annonserats i årsoch säsongsbaserade trycksaker som Museer i Uppsala (Uppsalamuseernas Informationsförening), Arbetsamma museer, Tågsommar, Vallonbruk i Uppland (både konsumentbroschyr för 2014 och gruppresebroschyr för ), samt What s on Uppsala (aktivitets-broschyr för Uppsala kommun (perioden juni-augusti). Annonser har under trafiksäsongen publicerats varje vecka i Upsala Nya Tidning (På Gångsidan) samt vid enstaka tillfällen i gratistidningen Roslagen runt (juni -utgåvan) samt i Aftonbladet (lördagsutgåvan 14 juni). Artikel- och notismateriel har kostnadsfritt förekommit i bl a Upsala Nya Tidning, Upplands Nyheter och Uppsala-Tidningen. Föreningen har genom avdelningen varit representerad på +60-mässan i Fyrishov ( mars) samt Upplands Vykortsförenings mässa i Vaksalaskolan (29 mars).. Lennakattens tågtrafik har vidare uppmärksammats genom nyhetsinslag och reportage i etermedier som Radio Uppland, TV 4 Uppland, UNT:s TV-kanal, ABC-redaktionen (den regionala TV -kanalen) och TV Uppsala. Marknadsavdelningen har vidare tagit praktiskt arrangörsansvar för ett antal evenemang som genomförts i regi av museiföreningen, varav kan nämnas: Tågsläpp (27 april, Faringe stn), Lennakattens museitåg 40 år (29 maj, Faringe stn och museijärnvägen till Uppsala östra), Vallonbruksveckan (9-17 aug., Länna), Harry Potter och Hogwarts (30 aug., Marielunds stn), Kulturnatten i Uppsala (13 sept., Marielunds stn), En kul tur (20 september på Almunge stn). Bernt Karlsson har varit marknadschef.. I ledningsgruppen för avdelningen har också ingått Thomas Montgomery och Cecilia B Lundahl. * Medlemsservice 2014 blev för föreningens medlemsservice i händelserikt år. Utöver det ordinarie löpande arbetet med att registrera nya medlemmar och upprätthålla aktualiteten av adressuppgifter, fick vi Medlemsantalet för 2014 slutar på 1855 medlemmar. En nettoökning med 83 medlemmar i förhållande till Jämför man nya medlemmar separat för 2014 mot 2013, fick brutto 316 nya medlemmar Antalet medlemmar var 1855 (varav 17 boende utomlands) fördelat enligt följande: Fullt medlemskap 1188, varav åtta boendes utomlands. Familjemedlemskap 591, varav sex boendes utomlands. Ungdomsmedlemskap 47, varav tre bosatta utomlands. Föreningen hade vid samma datum 13 hedersmedlemmar och 16 ständiga medlemmar. Antalet aktiva medlemmar var vid årsskiftet 234, varav två är bosatta utomlands. Vad avser barn- och ungdomsmedlemmar fördelat på ålder finns att redovisa följande: Barn 0-6 år: 16 personer. Barn & Ungdomar 7-25 år: 215 personer. Men dessa återfinns som familjemedlem eller ungdomsmedlem. Medlemsregistrator har under 2014 varit Kjell G Bränge. * Tidskriften Roslagsexpressen Roslagsexpressen har kommit ut med fyra nummer i sin 46:e årgång sedan starten Det har inneburit en utgåva om 16 sidor per kvartal eller tillsammans 64 sidor i A 4-format. Beträffande det redaktionella materialet har redaktionen själv svarat för 21 bidrag, styrelsen för åtts, föreningens funktionärer för 23, medlemmarna i övrigt för 25 och utomstående för en, allt av varierande längd. Därtill kommer ett 20-tal osignerade notiser som redaktionen, styrelsen och olika funktionärer bidragit till. 115 bilder, varav 90 i fyrfärg, har publicerats. Av färgbilderna utgör åtta omslag. Den tryckta upplagan har uppgått till i runt exemplar per utgåva, varav drygt har distribuerats till föreningens medlemmar inom ramen för erlagda medlemsavgifter (familje - medlemmar erhåller dock inte tidskriften). Peter Norrbohm har varit ansvarig utgivare och därtill haft rollen som huvudredaktör. I redaktionen har också Bernt Karlsson ingått. Lars Granström har varit adjungerad till redaktionen som bildredaktör. Roger Malmer har svarat för lay out och teknisk redigering. Tryckeri Printr i Stockholm har ansvarat för tryckning och distribution. [Skriv text] Sida 5

6 * Säkerhetsinspektörerna Organisation Under året har säkerhetsinspektör med ansvar för säkerhetsjour och utredningar varit Donny Lindberg. Under hösten 2014 kunde dessutom två säkerhetsinspektörer (revisorer) tillsättas för att handa internkontroll av både enskilda avdelningar inom Upsala-Lenna Järnvägs organisation såväl hela nämnda trafikorganisationen som sådan. Revision P.g.a. av vakanser t.o.m. hösten 2014 har inga revisioner genomförts fullt ut i enlighet med upprättad plan. Säkerhetsförbättrande åtgärder Ett flertal säkerhetsförbättrande åtgärder har föreslagits i utredningar och de internrevisioner som påbörjades i slutet av 2014 överlämnades till direktionens vid dess första möte i januari Säkerhetsinspektörer med inriktning på interrevision har varit sedan november 2014 varit Björn-Erik Erlandson och Anders Wårdenius Järnvägsförvaltningen Upsala-Lenna Jernväg * Direktionen Järnvägsförvaltningens arbete samordnas av en järnvägsdirektion. Denna består av cheferna för samtliga avdelningar i järnvägsdriften samt ett antal funktionärer. Under 2014 har direktionen haft tio protokollförda möten samt även medverkat vid det årliga planerings- och beredningsmötet för kommande års budget. Ordförande var Johan Vinberg, vice ordförande var Jörgen Johansson och sekreterare har varit Fredrik Marcus. * Säo 14 Järnvägstrafiken på ULJ regleras i ett antal säkerhetsföreskrifter. En av de grundläggande förskrifterna kallas Säkerhetsordning. Den som ULJ har arbetat efter infördes 1982 och används av en majoritet av de svenska museijärnvägarna. Sedan några år tillbaka har en arbetsgrupp inom Museibanornas Riksorganisation (MRO) arbetat fram en ny och förbättrad version av säkerhetsordning, kallad Säo 14. En arbetsgrupp inom direktionen har under Björn Perneborns ledning börjat bearbeta och anpassa MROföreskriften efter ULJs specifika behov och önskemål. Ett arbete som kommer ta minst ett till två år med tanke på de krav som tillsynsmyndigheten ställer med bl.a. riskanalyser nya föreskrifter. * Banavdelningen Det är i nuläget ca 30 aktiva medlemmar i Banavdelningen. Under året har det tillkommit en ny aktiv och därtill fem som visat intresse av att delta. Under framför allt sommaren och hösten har verksamheten utökats med spontana arbetshelger och arbetskvällar. På grund av en mild höst har vi även detta år kunnat ha arbetshelger utomhus ända in i december månad. Sammantaget kan sägas att mycket av det som formulerats i verksamhetsplanen också har genomförts. Den punkt där det är minst genomfört är den som rör växlar. Restpunkter är dock överförda till kommande plan. Arbetshelger/-kvällar Antalet arbetshelger har under året utökats. Arbetshelger i Faringe påbörjades redan i början av januari och fortgick därefter varannan helg. Helgerna i Faringe hade fokus på service och underhåll av Ba-utrustning och åtgärder på diverse spårmateriel. I mars började arbetshelgerna kunna ske utomhus längs banan med bl. a röjning av fallna träd. Under sommaren provade Banavdelningen att hålla fyra arbetskvällar för att dels möjliggöra aktiviteter inom avdelningen, även under trafiksäsong, men också i syfte att åtgärda mindre fel. Vid två av arbetskvällarna genomfördes också åtgärder av sättningar i spåret med gott resultat och som visar att dessa kvällar är värdefulla för Banavdelningens möjlighet att återställa fel i infrastrukturen. Utöver dessa mer ordnade arbetsträffar så har flera aktiva haft enskilda mer spontana arbetsdagar i veckorna. Sammantaget har detta medfört att flera åtgärder än tidigare kunnat vidtas och att anläggningens standard höjts. Banbesiktning och felrapportering Under året så har de föreskrivna banbesiktningarna genomförts av våra besiktningsmän och inrapporterade brister har införts i vår databaserade sammanställning av felrapporter (FELSAM). Banjour har också upprättats under trafiksäsongen med ett gott resultat. Antalet anmärkningar vid besiktning steg kraftigt under året och berodde till stor del på lösa skarvbultar har också banbesiktare och banbesiktarelever haft erfarenhetsåter-kopplingsmöte som en del i fortbildningen. Mötet var uppskattat och kommer bli ett återkommande inslag. [Skriv text] Sida 6

7 Upprustning av banan Under hösten har 1175 slipers bytts på sträckorna Björkgatan Björnbärsgatan i Uppsala, Moga hållplats Gödsättra ägoväg, Sandgatan (Lv 273) Faringe station samt inom Faringe station. Kommunens OSA-lag har genomfört slipersbytet. Använda slipers har omhändertagits för destruktion i enlighet med den överenskommelse som finns med Trafikverket gällande museijärnvägar. Även arbete med planering av åtgärder på våra broar har genomförts under året och resulterade i dels en ansökan om bidrag för Näcksundsbron, ställd till Riksantikvarieämbetet, men som inte beviljade då föreningen har för många oavslutade projekt som fått bidrag tidigare år. Parallellt har också arbete skett med finansiering av åtgärder på betongbron Samnan som är belägen strax väster om Skölsta gård. Det har även under året förts en dialog med Uppsala kommun som är ägare av järnvägsfastigheten och därmed broarna. Under hösten har också banarbeten, utöver de ovannmända slipersbytena, påbörjats på Faringe bangård. Det handlar om slipersbyte i växlar, byte av växel 6, urtag av icke använd växel samt efterföljande återställningsarbeten. Därtill helbyten av slipers på så sträckor av spår 3 samt slaggspåret. Spårriktning Under våren och försommaren genomfördes två spårriktarveckor i enlighet med verksamhetsplanen. Förutom spårriktning kördes det ut makadam, rensades trummor och diken, samt träd togs ner. Därtill tillkom många mindre arbeten. Resultatet blev som vanligt gott och efter dessa veckor kunde full linjehastighet tillämpas på hela banan. En tråkig händelse under våren i samband med spårriktningen var oljeläckaget i Almunge som medförde ett omfattande saneringsarbete av så väl räddningstjänst som saneringsföretag och renderade i ökade kostnader för så väl självrisk som investeringar i nya slangar. Tack till alla som var inblandade för de insatser som gjordes vid olyckan men också efteråt för att återfå spårriktaren i drift. Ogräsbekämpning Under året har ogräsbekämpning av hela banan genomförts vid två tillfällen. Buskröjning Under året har också buskröjning utförts på sträckan Marielund-Uppsala. Därtill har större siktröjningar skett vid plankorsningarna Labruden utanför Marielund, Ulvbygdsvägen i Länna samt ägovägsövergången i Skölsta. I Skölsta genomfördes stamkvistning i granplanteringen för att förbättra sikten från Uppsala. I samtliga ovannämnda fall får Banavdelningen tacka berörda markägare. Därtill har ett ökat antal mindre siktröjningar ägt rum längs järnvägen men då inom arrendet. Banavdelningen har även under året tagit om hand om träd inom arrendet och vår egen mark. Det har handlat om så väl fallna träd som nedtagning av träd som bidrar till sättningar i spåret. Avdelningen har också tagit om hand om ett större bestånd av avverkade träd på en fastighet i Selknä då ägaren hade svårigheter i att bli av med träden. Allt virke har under hösten körts till Faringe för att kapas och klyvas till bl. a lokved. Diken och trummor Under året har åtgärder genomförts på fem trummor inklusive dikning. Det handlar om trummorna vid Sandgatan, Bosshus, Storängskurvan, Lillån, samt Almunge. Den sistnämnda rör en sättning i banvallen som medförde att spårspann var svävande. Arbetena i Almunge genomfördes som ett försäkringsarbete och innebar nedläggning av rör i diket för ökat mothåll, spolning av trumma samt nytt grus i banvallen. Plankorsningar Kontakt med väghållare har skett under året och resulterat i omasfaltering av Fyrislundsgatan och, Björnbärsgatan. Vid Björnbärsgatan fick också gaturäl bytas ut då den var i dåligt skick. Även mindre beläggningsåtgärder har genomförts vid Almunge, Lv 282, Bärby Lv 282, Sandgatan, Lv 273 samt vid Tycho Hedéns väg. Under året har också arbete påbörjats med reklamation av genomförda arbeten vid plankorsningen Byrsjön. Därtill har väghållare kontaktats för utbyte av dåliga varnings- och avståndsskyltar eller om det har satts upp felaktiga skyltar. Slutligen kan nämnas att ombyggnation har skett under hösten och vinter av plankorsningen Björkgatan. Ur bansynpunkt har det inneburit att plankorsningen breddats och att det i samband med detta gjorts ett helbyte av spårmaterial. Istället för gaturäl har det lagts 50 kg räler med lös flänsränna. Därtill har övergångsräler mot 43 kg räler lagts på båda sidor om korsningen för att möjliggöra framtida rälsbyte, i backen, till 43 kg räler. Själva spårarbetena har utförts av Spårbyggaren AB. Övrigt Banavdelningen har några medlemmar som har möjlighet att göra insatser även på vardagar. Dessa har under året genomfört en stor mängd större och mindre projekt som kanske inte alltid är så påtagliga, men likväl mycket värdefulla för helheten. Under vintern gjordes det med mycket arbete med våra maskiner och utrustning. Bl. a fick ballastplogen och slipersbytaren en välbehövlig ommålning och uppfräschning. Även vissa arbetet [Skriv text] Sida 7

8 med renovering och omspårning av Robel motortrallan påbörjades. Lösa bult har systematiskt arbetats bort under sommaren och hösten och i nuläget återstår dragning på sträckorna Selknä Råberg, Löt Marmavägen och Almunge Faringe. Därtill dragning inom Faringe station. Ett flertal ärenden som rör Banavdelningen och grannar har pågått under året där det bland annat kan nämnas Uppsala vattens ledningsarbeten på sträckan Uppsala Gunsta och påbörjande av ledningsarbeten på sträckan Gunsta Länna. Två passager över järnvägen har också skett för avverkning av skog. Dels vid Lövtunneln ca km 107 gällande gallring och dels strax öster om Faringe station vid km där slutavverkning ägt rum. Under året har det också gjorts en kartsammanställning av hela arrendet samt vår egen mark. Vi har nu goda möjligheter att på plats få klarhet i var markägargränser går. Detta för att underlätta så väl buskröjning som siktröjning men även överblick över vilken mark vi ansvarar för. Under året har också avdelningens ärendearkiv gåtts igenom, sorterats, förtecknats samt digitaliserats. Arbetet är inte slutfört men en betydande del är genomfört. Vad gäller investeringar i spårmateriel så har ny rälsspik införskaffats därtill behov av reservdelar till spårriktare, buskröjare och spikmaskin. Utöver detta har diverse spårmateriel som är av sådana dimensioner att de inte passar ULJ försålts till andra föreningar eller underhållsföretag. Det har även skett en fortsättning av materialsorteringen och en del har även gått till skrot. Sammantaget har dessa intäkter varit viktiga för att minimera det underskott som de extra utgifterna medförde under året. Ledning Banavdelningen har letts av banchefen, bitr. banchef och en ledningsgrupp som berett ärenden och planerat årets arbeten. Under trafiksäsongen har vi haft ett välfungerande system med en jourhavande banmästare som roterat mellan olika personer inom avdelningen. Chef för Banavdelningen under 2014 har varit Christian Jerrestål med Mats Gustavsson som biträdande. Ledningsgruppen har därutöver bestått av Bengt Karlsson, Gunnar Melin, Tommy Jonsson, Börje Helgeström och Martin Pålsson. Ledningsgruppen har under året haft åtta möten. Därtill har det varit två banavdelningsmöten. * Fastighetsavdelningen Sedan 2010 är fastighetsavdelningen en chefslös avdelning där de stationsansvariga har en egen budget med ansvar för underhåll, reparationer och ev. nyinvesteringar. Sedan 2012 finns det också ansvariga för några av museibanans hållplaster (se nedan) Banantikvarien John Thoweman är rådgivande vid material- och färgval. Avdelningen har dock en övergripande budgetansvarig vilken under 2014 var Kjell G Bränge. Owe Danneskog har varit arbetsledare för den lönebidragsanställde snickaren som arbetat på flera av stationerna utmed banan. Uppsala Östra Reparationer och förbättringar av stationens alla utrymmen har gjorts löpande under Från den 5 december 2012 hyr Stockholmståg AB del i pentry, toalett och personalrum för sin tågpersonals räkning. Stationsföreståndare var under 2014 Rolf Englund. Skölsta hållplats Under året har plattformen grusats upp, dikena mellan vägen och plattformsorådet rensats och bänken målats upp. Hållplatsföreståndare var under 2014 Åke Englund. Bärby station Trädgården kring stationshuset fick under året en fortsatt uppröjning där mycket busk och träd fälldes. Tvättstugan med tillhörande vedbod, utedass trädgårdsbord fick en ordentlig fasad- och takrenovering påbörjad i maj 2014 av föreningens lönebidragsanställde snickare. Detta arbete pågick fram till slutet november, då väderleken satte stop för utomhusjobb av denna sort. En del arbeten återstår innan byggnaden kan ansedd vara färdigrenoverad. Stationsansvarig var under 2014 Anders Arbring. Gunsta hållplats Hållplatsen har fått en fortsatts välbehövliga ansiktslyftning. Nya buskar har planterats och ojämnheter i gräsmattan fyllts upp rejält med matjord. Hållplatsföreståndare var under 2014 Anders Haag. Marielunds station Allmänna mindre underhållsåtgärder på stationsområdet och på stationens byggnader, Det f.d. stationshuset från Bergsbrunnaparken, som flyttades till caféområdet i Marielund i september 2012, har under hela 2014 varit föremål för föremål för ombyggnad till ett café med serveringsutrymme. [Skriv text] Sida 8

9 Ansvarig för stationsområdet och alla dess byggnader (utom caféet) under 2014 var John Thoweman. Länna station Väntkuren skulle ha målats om under verksamhetsåret men detta fick anstå då arbetet med tvättstugan i Bärby tog längre tid än väntat. Ommålning sker först I övrigt har det röjts busk och klippts gräs på de områden av stationen som museiföreningen disponerar. Stationsansvariga var under 2014 Lars Uppling och Jakob Larsson. Almunge station Caféarrendatorerna Lindah och Sarah Blom (Lisas Fik) har fortsatt sin verksamhet i det nyrenoverade caféet. De har även öppet vissa dagar i veckan före och efter trafiksäsongen och är uppskattade av Almungeborna för sin verksamhet. Stationsansvariga under 2014 var Björn Åkerlund och Ove Ahlund. Moga hållplats I december 2014 påbörjades bygget av en ny träplattform på södra sidan av banan, där det en gång i tiden fanns en motsvarande. Dett avslutades under våren En högtidlig återinvigning av Moga hölls den 22 juni. Bl.a. talade förre banarbetaren som från SRJ som vuxit upp i Moga. Hållplatsansvarig under 2014 har varit Ingemar Skalmark. Faringe station (med lokstall och vagnhallar) Vagnhall nr 1 (den största av dem tre i Faringe) har i sommar fått sprinklersystem inmonterat. Inga större arbeten utförda på övriga byggnader förutom regelbunden fastighetstillsyn och mindre underhållsarbeten. Ansvarig för stationens alla byggnader under 2014 var Rickard Vahlberg. * Jernvägscaféet i Marielund Järnvägscaféet hade öppet under säsongens alla ordinarie trafikdagar. Dessutom hölls caféet öppet i samband med de utflyktståg som hade Marielund som destination och under kulturnatten. Den administrativa delen av verksamheten är liksom tidigare år samordnad med trafikavdelningen och cafépersonalen bokades via trafikavdelningens personalorganisation och turbokningssystem. Denna samordning och personalbokning har liksom tidigare fungerat utmärkt. Ur ekonomisk synvinkel innebar resultatet år 2014 en minskning på 6% jämfört med år 2013 och 8% under budgetmålet. Kulturnatten den 13 september bjöd även i år på ett flertal evenemang i Marielunds godsmagasin. I likhet med tidigare år inleddes aktiviteterna med dockteater redan på eftermiddagen och fortsatte till midnatt. Även i år var evenemangen välbesökta. Caféföreståndare under 2014 var Gabriele Bergman. Godsmagasinet Godsmagasinet i Marielund har under sex veckor i juli och början av augusti upplåtits för dockteaterföreställningar arrangerade av Katja Pertoft. Föreställningarna har varit både uppskattade och välbesökta. * Maskinavdelningen Maskinavdelningens arbete under 2014 har varit inriktat på fordonsunderhåll och fordonsrenovering. Ånglok driftfordon Driftsatta ånglok har varit BLJ 4 Långshyttan och BLJ 5 Thor. Ett byte av tubsatsen på BLJ 4 påbörjades under 2013 och kunde slutföras under senvintern/våren Under försäsongen 2014 drabbades BLJ 5 av ett antal tubläckor, varvid beslutet att byta pannans tubsats togs. Detta arbete påbörjades under hösten 2014 och kommer vara klart till trafiksäsongen I övrigt har normalt underhåll utförts på driftloken. Sedan 2013 köper föreningen stenkol till ånglokens bränsleförsörjning direkt av en grossist i Polen som förmedlats av museijärnvägen vid Ohs Bruk i Småland. Denna kontakt har sparat åtskilliga tusenlappar åt föreningen då en mängd kostnadsökande mellanhänder försvunnit. Ett nytt vattenbehandlingsaggregat för ångloksvattnet från brunnen intill Faringe lokstall inköpets i juni då det gamla tjänat ut. Diesellok/lokomotorer - driftfordon Av föreningens motorlok har SRJ 1 (Z4), SRJ 3 (Z6) och SJ 3515 (Tp) varit i drift. Dessa har använts i såväl trafiken som vid banarbeten. Normalt underhåll har utförts. Rälsbussar - driftfordon Av föreningens rälsbussar har YBo5p 809 och 885, YFo5p 904 och UBFo3yp 2109 varit i drift. Inför säsongen byttes hydraulkopplingen på 809 och på 885 byttes dieselmotor och kompressor. I övrigt har normalt underhåll utförts. Personvagnar - driftfordon I trafiken har ett tiotal personvagnar varit driftsatta. Normalt underhåll har utförts. [Skriv text] Sida 9

10 Godsvagnar - driftfordon De godsvagnar som använts under året har likt övriga driftfordon erhållit normalt underhåll. Samtliga fordon som använts vid ULJ under året har även genomgått föreskriven säkerhetsbesiktning. Utbildning Utbildningsverksamheten inom avdelningen omfattade bland annat en teorikurs för ånglokseldare under våren Under 2014 färdigutbildades och examinerades: 1 lokförare, 3 ånglokseldare, 1 rälsbussförare, Renovering av fordon Ånglok Arbetet med renoveringen av ångloket NÖJ 16 har fortsatt. Under hösten 2014 kunde loket äntligen eldas på för första gången (med lyckat resultat). Nu skall pannan kläs med isolering och täckplåtar varvid blanda annat arbete med lokets maskineri kommer att ta vid. Diesellok/lokomotorer På SRJ 55 har arbetet med att återställa lokets förarhytter till originalskick fortsatt. Rälsbussar Komponenter till drivlinor genomgår renovering i Faringe samt hos en extern firma. En boggi till en motorvagn är under renovering. Rälsbil Till föreningens Volvo-rälsbil har efter många års arbete ett varmt utrymme i dressinskjulet färdigställts. Man har även undersökt möjligheten att klä om bilens hårt åtgångna inredning. Personvagnar Arbetet med sommarvagnarna Coö 37 och 38 har pågått under hela året. Under hösten 2014 påbörjades en renovering av personvagnen SRJ Co 22 (f.d. DHJ BCo 9/SJ Bop 859). Den kommer gås igenom in- och utvändigt samt erhålla boggirevision. Vagnen kommer renoveras till det utseende den hade på 1950-talet. Chefer för Maskinavdelningen under 2014 var Robin Högberg med Rickard Vahlberg som operativ chef. * Personalchefen Antalet aktiva vid ULJ uppgick vid årets slut till 234, enligt medlemsregistret. Hälsokontroll av ULJ:s personal i säkerhetstjänst har genomförts, med iakttagande av de åldersberoende tidsintervall, ett, tre respektive fem år, som stipuleras i Transportstyrelsens föreskrifter. Huvuddelen av kollegerna genomförde sin hälsokontroll hos någon av de två ULJ-läkarna, medan några, främst de som varit verksamma även vid någon annat järnvägsföretag, musealt eller kommersiellt, anlitade en extern läkare. Gällande regelverk utgörs av BVFS 2000:4, med tillägg och ändringar i TSFS 2013:50. Under 2014 utförde de två ULJ-läkarna 33 läkarundersökningar och granskade 34 hälsodeklarationer. Under 2014 inlämnades fem ansökningar om undantag från hälsokrav till Tranportstyrelsen. Enligt föreskrifterna ska 10% av personalen i säkerhetstjänst testas per år för förekomst av missbruk av narkotika. En grupp av provtagare inom ULJ har utfört huvuddelen av testen. Testkit för drogkontroll med utandningsprov har tillhandahållits av Nordisk Drog Prevention AB som även har stått för slumpningen av provtagningen och administrerat analyserna, samt i några fall tillhandahållit provtagare. Utblåsningsprov för alkohol har utförts i samband med dessa tester och dessutom vid några fristående tillfällen. Personalchef under 2014 har varit Svante Lindsjö. * Signalavdelningen Allmänt Signalavdelningen har under året utgjorts av ett tjugotal aktiva medlemmar vilka i olika grad deltagit i verksamheten. Avdelningen har haft regelbundna arbetskvällar de flesta av årets måndagar. Dessutom har en del planerade heldagsarbeten förekommit speciellt i samband med årligt underhåll och arbetena vid Björkgatan. Akuta arbeten för felavhjälpning har också förekommit. Inom signalavdelningen bedrivs även ett omfattande "skrivbordsarbete" med administration, planering och konstruktion. Bland medlemmarna finner man både rent internutbildade personer och personer som arbetar yrkesmässigt med signalteknik. De har tillsammans kompetens för alla förekommande arbeten på banan såväl som projektering, granskning och besiktning. Normalt utförs alla signalarbeten på ULJ av egen personal även om inköpta arbeten förekommer i samband med större projekt För att uppfylla kraven på behörighet för starkströmsarbeten har avdelningen dessutom, genom delegeringsavtal, haft en behörig elektriker knuten till sig. Drift och underhåll Samtliga signalanläggningar har som vanligt genomgått besiktning och funktionsprovning i [Skriv text] Sida 10

11 samband med att banan öppnats för trafik under våren. Under året har fel uppstått på anläggningarna i normal omfattning. Under trafiksäsongen hade vi en jourverksamhet där det varje dag fanns en signaljour och en jourhavande signalingenjör schemalagd. Ambitionen är att alla trafikstörande fel skall vara åtgärdade före nästa ordinarie trafikdag en målsättning som vi för majoriteten av de rapporterade felen har kunnat uppfylla. Samtliga fel som inträffat under året har följts upp och det görs under början av 2015 en analys av dem för att finna eventuella möjligheter till förbättringar. Väsentligare ny- och ombyggnader Under sensommaren påbörjades en ombyggnad av vägskyddet vid Björkgatan som beräknas bli klar till trafikstarten våren Chef för Signalavdelningen (CSia) under 2014 var Markus Nordén. * Säkerhetschefen Säkerhetschefen har ansvaret att hålla samman arbetet med all trafiksäkerhetverksamhet inom Upsala-Lenna Jernväg. Även denna trafiksäsong har säkerhetsjour upprättats. Säkerhetsjourens händelseförteckning som upprättades 2009 används fortfarande och utgör ett bra dokument för att logga händelser, ref 1, och få en överblick. På den administrativa fronten har den förenklade utredningsmallen använts i ökad grad under året, vid framförallt avvikelser och tillbud. Händelser, sammanställning Säkerhetsjourens händelseförteckning visar 34 inrapporterade eller upprättade händelser under år För år 2013 handlade det om 71 händelser för händelser och för år 2011 handlade det om 19 händelser. Om varför antalet rapporterade händelser sjunkit sedan 2013 beror verkligen på färre händelser eller ett större mörkertal, är dock svårt att fastställa. Under året har nio utredningar påbörjats varav tre avslutats innan årsskiftet. Det har i flertal fall handlat om tillbud. En plankorsningsolycka har varit av karaktären att den utretts. Omedelbar rapportering till Transportstyrelsens olycksberedskap har skett vid ett tillfälle, vid ovan nämnda plankorsningsolycka. Säkerhetsförbättrande åtgärder Ett flertal säkerhetsförbättrande åtgärder har föreslagits i utredningar och de internrevisioner som påbörjades i slutet av 2014 överlämnades till direktionens vid dess första möte i januari Säkerhetschef var fram till 30 juni 2014 Stefan Sjöberg som från 1 juli efterträddes av Donny Lindberg. * Trafikavdelningen Utbildning Den påbjudna säo-repetitionsskrivningen genomfördes liksom föregående år som hemskrivning. Liksom tidigare år hölls en grundkurs i tre avsnitt: säkerhetsintroduktion, säo nivå 1 samt biljettkurs. I det första kursavsnittet deltog 24 personer, varav några var etablerade aktiva som repeterade. I den efterföljande kursen i säo 1 deltog tio personer. Kursen följdes i sin tur av en kurs i säo nivå 2 med sex deltagare. I biljettkursen deltog 13 personer, fördelat på fyra utbildningstillfällen. Några av dessa påbörjade under sommaren elevtjänstgöring som konduktör och bromsare, medan andra fortsatte med utbildning på biljettexpeditionen. Kurs i säo nivå 3 senareläggs till januari-februari I slutet av september genomfördes introduktionskvällen i Vuxenskolan i Uppsala, med 15 nya intresserade, samt en handfull etablerade ULJ:are. Trafik Trafiksäsongen inleddes den 25 maj med att i möjligaste mån återskapa tåget som 25 maj 1974 körde från Stockholm via Faringe till Uppsala. Sedvanliga försommarutflyktståg kördes fem dagar kring månadsskiftet maj/juni. Även i år kördes ett ångtåg till midsommarfirandet i Marielund antalet resande blev 258. Abonnemang kördes vid 32 tillfällen under 2014, samt sex gruppbokningar i ordinarie tåg. Detta är en ökning jämfört med 2013; antalet ångloksdragna abonnemang ökade från 14 till 21. Resultatet var i samma nivå som 2013 om man räknar in den välbetalda filminspelningen detta år och därmed mycket bättre än budget. Den ordinarie trafiken var i år nästan oförändrad. Vi körde söndagar från juni till söndagen efter Kulturnatten. Veckan efter midsommar kördes lördag och söndag och sedan följde sju veckor med trafik onsdagar, torsdagar, lördagar och söndagar. Onsdagar och torsdagar kördes tretågstrafik med ångtåg (Thor), dieseltåg och rälsbuss; på söndagar kördes Långshyttan i stället för dieseltåget. På lördagar kördes tvåtågstrafik med ångtåg och dieseltåg (den fortsatte även sen eftermiddag och kvällsrälsbussen drogs in). Endast en kort period i slutet av juli hade högt brandrisk. Busstrafiken var även i år begränsad till veckorna med högtrafik. Hogwartsexpressen i samarbete med Uppsala Slug Club (Uppsalas Harry Potter -förening) fick i år en [Skriv text] Sida 11

12 egen dag, lördag 30 augusti. Antalet resande blev 253 färre än förra året men också lite mer hanterbart. Trafiken på Kulturnatten var ganska likt 2013, utom att vår egen rälsbil använde tåglägen som året innan upptogs av loket Loke från Galtströmståget. Under eftermiddagen hade Dockteatern två föreställningar i Marielund. På kvällen genomfördes tre föredrag och ett framförande av folkmusik. Antalet resande i den ordinarie trafiken minskade med 10%, främst på onsdagar och söndagar utanför högtrafiken, antagligen beroende på lite sämre väder. I budget hade vi räknat med en fortsatt ökning, men resultatet i den ordinarie trafiken blev ca 3% under det från Försommardag Abonnemang 17* Tretåg söndagar Tretåg onsdagar Tretåg torsdagar Tvåtåg lördagar Evenemang** Totalt 61* * ej inräknad abonnerad vagn. Ofta kördes två abonnemang på samma dag, eller på trafikdag. ** 25 maj, Nymans vänner (rälsbuss Uö -Ml ToR), Midsommartåg, Hogwarts, Kulturnatten. Antalet förseningar återgick efter fjolårets topp till mer normala värden: 13% var mer än fem minuter sen, eller inställd. Två olyckor inträffade: en kollision mellan rälsbuss och bil i Almunge och en eldare som föl från loket i Marielund. Två gånger drabbades Thor av fjäderbrott och kördes med stor försiktighet till Faringe. En dag blev en förare akut sjuk. I de flesta fall kunde inställda tåg ersättas med buss. Samarbeten Lennakattens trafik syns på Fyrishovs webbshop. Där kan man även förboka biljetter. Antalet bokningar har dock minskat från 25 i 2011 till endast tre i år. Genom samarbete med Samtrafiken kan man köpa Resplusbiljetter till Lennakatten. Antalet sålda enkelresor genom denna kanal ökade återigen med 50% till 1141 enkelresor (varav 119 till Hogwartsexpressen) till ett värde av 47,5 kkr. Spårvägssällskapet körde anslutningsbussarna från Selknä till under 30 trafikdagar. Dagar Enkelresor Som rabattkort gällde COOP-kort. Intäkter (kkr.) exkl. moms Tågkm Första förbindelsen till Faringe på onsdagar, torsdagar och lördagar marknadsfördes som Thunsexpressen. Dockteaterns föreställningar i Marielund under 6½ veckor med vardagstrafik, samt under Kulturnatten, var välbesökta. Bemanning Under säsongen 2014 genomförde 160 personer 1297 tjänstgöringsturer (busstrafiken ej inräknad). Av de 1297 turerna utfördes 50% av 31 personer. Antalet elevturer var 128. Examination av nya befattningshavare i säkerhetstjänst: 1 lokförare, 3 eldare, 1 rälsbussförare, 2 tågbefälhavare, 3 konduktörer och 1 bromsare. Turfördelningen organiserades av Svante Lindsjö. Turfördelningen var under ett antal perioder fördelad mellan Roland Bol, Kjell G. Bränge, Peter K. Hansen, Louis Hedström-Francis, Donny Lindberg, Svante Lindsjö, Alexandra Sjöberg, Kenth Uppling och Anders Wårdenius. Liksom föregående säsong tjänstgjorde två turfördelare parallellt vissa veckor. Inga tåg ställdes in p.g.a. personalbrist. Mobiltelefonen avsedd för resenärernas frågor om trafiken, kundtelefonen, var påslagen dagtid måndag-fredag varje vecka under försäsong och eftersäsong. Under trafiksäsongen var telefonen påslagen under icke-trafikdagar, däremot avstängd på trafikdagar, då eventuella frågor istället besvarades av Bx-personalen. Flest telefonsamtal kom som väntat under trafiksäsongen, men även före och efter säsongen var denna kommunikationsmöjlighet till nytta. Det var 13 personer som turades om att inneha mobiltelefonen. Under våren hölls aktivmöte på Institutionen för informationsteknologi i Uppsala, med information om den kommande säsongen. Under hösten hölls likaså ett aktivmöte på samma plats, med redogörelse för hur säsongen blev intäktsmässigt, trafikmässigt och personalmässigt, och med en kort framåtblick mot den kommande säsongen. Planer Under vintern 2015 planeras en kurs i säo 2-3 samt säo-repetitionsskrivningar. Under våren planeras en grundutbildning inklusive säo-kurs nivå 1. Upplägget för trafiken under 2015 blir i huvudsak som 2014; även veckan efter midsommar planeras vardagstrafik (onsdag, torsdag, lördag). På lördagar planeras att BLJ4 drar ett tredje tåg en vända F-Uö-F med avgång när Thuns stänger kl.14. Därmed kan vi [Skriv text] Sida 12

13 undvika den ansträngda och förseningskänsliga lördagstidtabellen från tidigare år. Chef för trafikavdelningen fram till 30 november 2014 har varit Roland Bol. Från den 1 december 2014 innehas tjänsten av Anders Ljung. Ansvarig för beställningstrafik Ruth McKie, för utflyktstrafiken Thomas Montgomery. Chef för biljettkontoret har varit Paula von Weisz Trafikavdelningens ledningsgrupp har under 2013 hållit tio protokollförda möten. Uppsala den 10 mars 2015 Styrelsen för Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar Johan Vinberg (ordförande) Jan-Olof Persson (vice ordförande) Ewa Bergström Gert I. Carlsson Lars Holmquist Bo Nilsson Jan Winberg Alexandra Sjöberg (suppleant) Hans Lindblom (suppleant) [Skriv text] Sida 13

Verksamhetsberättelse för Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar år 2013 Organisationsnummer 802009-0125. [Skriv text] Sida 1

Verksamhetsberättelse för Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar år 2013 Organisationsnummer 802009-0125. [Skriv text] Sida 1 Verksamhetsberättelse för Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar år 2013 Organisationsnummer 802009-0125 Årsmötet 2013 Årsmötet hölls söndagen 26 mars 2013 på ångbåten s/s Norrtälje i Norrtälje

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRJmf

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRJmf sid1/6 Plats och tid Stationshuset, Uppsala Östra onsdag 28 januari 2015 kl 19.00 Närvarande Johan Vinberg Jan-Olof Persson Jan Winberg Gert Karlsson Bo Nilsson Alexandra Sjöberg Hans Lindblom Donny Lindberg,

Läs mer

JÄRNVÄGSSÄLLSKAPET ÅMÅL ÅRJÄNGs JÄRNVÄG

JÄRNVÄGSSÄLLSKAPET ÅMÅL ÅRJÄNGs JÄRNVÄG 1 JÄRNVÄGSSÄLLSKAPET ÅMÅL ÅRJÄNGs JÄRNVÄG Foto: David Sohlberg Verksamhetsberättelse 2016 JÅÅJ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 1 2 Inledning Verksamhetsberättelsen har utformats utifrån de eventuella tänkta

Läs mer

Organisation och befattningar

Organisation och befattningar 4 SkLJF 402 SkLJ ansvarig signal (asi) ansvarig motorlok personalfördelare ansvarig ånglok ansvarig vagnar säkerhetshandläggare Signalgrupp Ånglok Motorlok Vagnar Personal Säkerhet chef bana (cba) chef

Läs mer

FÖRVALTNINGSSAMMANTRÄDE

FÖRVALTNINGSSAMMANTRÄDE UPSALA-LENNA JERNVÄG 2012-10-18 Sida 1 (5) FÖRVALTNINGSSAMMANTRÄDE PROTOKOLL 2012-10-18 kl. 19.00 Lokal: Personalrummet, Uppsala Östra Johan Vinberg Roland Bol Lars-Henrik Eriksson Martin Pålsson Kenth

Läs mer

Personal och hälsokrav

Personal och hälsokrav Museiföreningen MUNKEDALS JERNVÄG Föreskrift MJTa 400 utgåva 4 Internkontroll Gäller fr o m: Gäller t o m: tills vidare Antal sidor: 7 Bilagor 0 Ansvarig funktion CTa Personal och hälsokrav Innehållsförteckning

Läs mer

Årsmöte Svedjeholmens IF

Årsmöte Svedjeholmens IF Årsmöte Svedjeholmens IF 2017-07-21 Närvarande: Ett 20-tal medlemmar 1. Mötets öppnanden: Patric öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 2. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes. 3. Årsmötets

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN

Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN Föreningsmedlemskap Vår bostadsrättsförening är medlem i följande organisationer: Fastighetsägarna (tidigare Stockholms Fastighetsägareförening) Föreningen kan genom medlemskapet få juridisk och annan

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

i Styrsö Fastighetsägareförening den 6 april 2014, kl 13:00, 1. Stämman öppnas 2. Val av justeringsmän 3. Stadgeenligt utlysande

i Styrsö Fastighetsägareförening den 6 april 2014, kl 13:00, 1. Stämman öppnas 2. Val av justeringsmän 3. Stadgeenligt utlysande Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Styrsö Fastighetsägareförening den 6 april 2014, kl 13:00, Kalvhagsskolan, Styrsö Närvarande: Se bifogad närvarolista, bilaqa 1 1. Stämman öppnas Mötet öppnades

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5)

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 2012 31/12 2012 Innehåll: Styrelsens sammansättning Revisorer Valberedning Funktionärer Stöd åt Valberedningen Medlemmar

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR SVARTSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (Svartsö ga:2) Perioden 2014-07-01 till 2015-06-30

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR SVARTSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (Svartsö ga:2) Perioden 2014-07-01 till 2015-06-30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR SVARTSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (Svartsö ga:2) Perioden 2014-07-01 till 2015-06-30 Styrelsens arbete Styrelsen valdes vid årsstämma 2014-08-23 och har avhållit sex protokollförda

Läs mer

Bergslagernas Järnvägssällskap information februari 2014

Bergslagernas Järnvägssällskap information februari 2014 Bergslagernas Järnvägssällskap information februari 2014 Kallelse till granskande stämma 2014, vi granskar föregående års verksamhet i sällskapet. Stämman äger rum torsdag 27e mars 2014 kl 18.00 i Lärje.

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Senast uppdaterad

Senast uppdaterad 1 MÅLSÄTTNING Mom 1: Ohs Bruks Järnvägs Museiförening (signatur OBJ) är en ideell förening med säte i Ohs Bruk. Dess uppgift är att bevara och trafikera järnvägen Ohs Bruk - Bor. Föreningen skall därmed

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(7) Rosenlunds Herrgårds Vänner ideell förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Information om verksamheten

Läs mer

Tågsläpp 2014 En resumé

Tågsläpp 2014 En resumé Tågsläpp 2014 En resumé 2014-04-26 SkLJ Åke Paulsson Sammanfattning: Årets Tågsläpp ägde rum söndagen den 27 april. I arrangemanget har28 föreningar deltagit. Marknadsföringen har skett i form av helsidesannons

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012

Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 Mässföreningen TRIANON VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Sida 2(7) Verksamhets- och förvaltningsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm STUDSVIK AB (publ) PROTOKOLL 1 (5) Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm Deltagande aktieägare Enligt förteckning i Bilaga 1. Övriga deltagande Enligt

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET

STADGAR FÖR FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET STADGAR FÖR FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET 2008 1 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET ar en i d e e l l, i partipolitiskt avseende neutral sammanslutning med uppgift att kulturhistoriskt

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård.

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Mötesdeltagare: ca; 18 st. 1 Årsmötet öppnades. 2 Fastställdes att kallelsen till mötet gjorts

Läs mer

GHJF 6 SÄKERHETSSTYRNING

GHJF 6 SÄKERHETSSTYRNING GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET GHJF 6 SÄKERHETSSTYRNING Föreskrift Utgåva 1 Dokumentansvarig: GHJ Trafiksäkerhetsansvarig Omfattar 19 sidor Gäller fr.o.m. 2012-06-01 0. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SMC Gotland

Verksamhetsberättelse för SMC Gotland Verksamhetsberättelse för SMC Gotland Verksamhetsåret omfattar tiden 1 september 2012 t.o.m. 31 augusti 2013 Styrelse Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer: Ordförande Vice ordförande

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars 2014.

SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars 2014. ÅRSMÖTE 2014 SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars 2014. Årsmöteshandlingar och stadgar finns som bilagor. Välkomna! Dagordning 1. Val

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Dagordning årsmöte 2010-02-04 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Österängs Ångsåg ideell förening

Österängs Ångsåg ideell förening Österängs Ångsåg ideell förening Styrelsens redovisning av verksamheten i Österängs Ångsågsförening räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Förvaltningsberättelse Föreningsstämma hölls i Gamlegården 2015-04-25

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Stadgar för Skags kapellag

Stadgar för Skags kapellag Stadgar för Skags kapellag 1 NAMN Föreningens namn är Skags kapellag. 2 ÄNDAMÅL Skags Kapellag är en ideell förening som har till uppgift att underhålla och förvalta Skags kapell och Theastugan samt att

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Järfälla Civilförsvarsförening

Järfälla Civilförsvarsförening Protokoll fört vid JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENINGS FÖRENINGSSTÄMMA 2013-03-19 Före stämmans öppnande gavs en presentation av säkerhetsproblematiken vid utbyggnad av järnvägen mellan Barkarby och Kallhäll

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

Utbildningsplaner. Museiföreningen. Föreskrift MJ 102 utgåva 4 MUNKEDALS JERNVÄG. Internkontroll Flik 6 Gäller fr o m: 2014-08-13

Utbildningsplaner. Museiföreningen. Föreskrift MJ 102 utgåva 4 MUNKEDALS JERNVÄG. Internkontroll Flik 6 Gäller fr o m: 2014-08-13 Museiföreningen MUNKEDALS JERNVÄG Föreskrift MJ 102 utgåva 4 Internkontroll Gäller fr o m: Gäller t o m: tillsvidare Antal sidor: 6 Bilagor 0 Ansvarig funktion CTa Utbildningsplaner Innehållsförteckning

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb 1. Föreningens namn Norbergs Rid- och Travklubb. 2. Föreningens syfte Norbergs Rid- och Travklubb är en ideell förening vars syfte är att medlemmarna tillsammans

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD

GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD Föreskrift Utgåva 3 Dokumentansvarig: GHJ Trafiksäkerhetsansvarig Omfattar 15 sidor Gäller fr.o.m. 2012-06-01

Läs mer

Anten-Gräfsnäs Järnväg

Anten-Gräfsnäs Järnväg 1 Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg Stadgar Ändrade stadgar beslutade 1:a gång på föreningsstämma 2013-03-23 och en andra gång vid föreningsstämma 2014-03-29. AGJ 2 1. Föreningens syfte Museiföreningen

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer