Marknadsundersökning Bilden av Östersund Upplevd av den svenska allmänheten och invånarna i Östersunds Kommun Oktober 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsundersökning Bilden av Östersund Upplevd av den svenska allmänheten och invånarna i Östersunds Kommun Oktober 2007"

Transkript

1 Marknadsundersökning Bilden av Östersund Upplevd av den svenska allmänheten och invånarna i Östersunds Kommun Oktober 2007 ~ 1 ~

2 Innehåll Inledning och bakgrund 4 Metod och genomförande 4 Läsanvisningar 4 Resultatet 6 Sammanfattning den svenska allmänheten 6 Sammanfattning invånarna i Östersunds Kommun 8 Sammanfattande slutsatser 9 Detaljresultat 10 Målgrupp den svenska allmänheten En plats betyder olika saker för olika människor. Vad kommer du först att tänka på när du hör Östersund nämnas? Ta ställning till följande påståenden om Östersund och ange i vilken du instämmer till dem. 15 Sammanfattande bild (medelvärde skala 1-6) 15 Detaljbilder Hur vill du beskriva din sammantagna uppfattning om Östersund? 24 4a. Vad är det främst som gör att du har en negativ uppfattning? 24 4b. Vad är det främst som gör att du har en positiv uppfattning? Har du hört talas om eller sett begreppet Vinterstaden Östersund som används för att marknadsföra Östersund? Har du någon spontan kommentar till marknadsföringsbegreppet Vinterstaden Östersund, positiv eller negativ? Kan du nämna några stora evenemang och/eller tävlingar som brukar genomföras eller som ska genomföras i Östersund? Känner du till att Östersund ska arrangera VM i skidskytte i feb 2008? Har du under de senaste 3 åren funderat på/övervägt att flytta till en annan ort/plats? Om förutsättningarna för dig/din familj vore de rätta utifrån arbete/skola/barnomsorg etc hur stor är sannolikheten för att du skulle kunna tänka dig att flytta till Östersund? 33 11a. Vilken är den främsta anledningen till att du är tveksam/inte kan tänka dig att flytta till Östersund? 33 11b. Vilken är den främsta anledningen till att du kan tänka dig att flytta till Östersund? Om jag ställer samma fråga kring ytterligare några platser, vilket svar vill du då ange på skalan från 1-6? 40 Umeå 40 Sundsvall 41 Åre Om du fick välja helt fritt i Sverige utifrån samma förutsättningar, vart skulle du då främst kunna tänka dig att flytta? Har du någon gång bott i Östersund? Har du besökt Östersund på sommaren? När besökte du senast Östersund på sommaren? Har du besökt Östersund på vintern? När besökte du senast Östersund på vintern? 44 ~ 2 ~

3 Sammanvägning av sommar och vinter Kön Vilken är din ålder? Ange åldern på ev. övriga personer i ditt hushåll Vilken är din högst avslutade utbildningsnivå? 46 Målgrupp invånarna i Östersunds Kommun En plats betyder olika saker för olika människor. Vad förknippar du främst med Östersund? Ta ställning till följande påståenden om Östersund och ange i vilken du instämmer till dem. 52 Sammanfattande bild (medelvärde skala 1-6) 52 Jämförelse med svenska allmänheten 53 Detaljbilder Hur vill du beskriva din sammantagna uppfattning om Östersunds Kommun som en plats att bo och leva i? 63 4a. Vad är det främst som gör att du har en negativ uppfattning? 63 4b. Vad är det främst som gör att du har en positiv uppfattning? Hur vill du beskriva ditt förtroende för Östersunds Kommun (organisationen) för deras sätt att sköta verksamheten? 68 6a. Vad är det främst som gör att du har lågt förtroende? 68 6b. Vad är det främst som gör att du har stort förtroende? Har du hört talas om eller sett begreppet Vinterstaden Östersund som används för att marknadsföra Östersund? Har du någon spontan kommentar till marknadsföringsbegreppet Vinterstaden Östersund, positiv eller negativ? Kan du nämna några stora evenemang och/eller tävlingar som brukar genomföras eller som ska genomföras i Östersund? Känner du till att Östersund ska arrangera VM i skidskytte i feb 2008? Har du under de senaste 3 åren funderat på/övervägt att flytta från Östersunds kommun? Vilken är den främsta anledningen till att du har funderat på/övervägt att flytta från Östersunds kommun? Ungefär hur länge har du bott i Östersunds Kommun? Om du bott här i flera olika perioder, räkna ihop den sammanlagda tiden Ungefär hur ofta har du personlig kontakt med människor som inte bor i Jämtlands län? Det kan handla om att du får besök, gör egna resor utanför länet, men också brev, telefon eller . Det kan gälla både privat och i arbetet Är du anställd eller har du varit anställd på Östersunds Kommun (organisationen)? Kön Vilken är din ålder? Ange åldern på ev. övriga personer i ditt hushåll Vilken är din högst avslutade utbildningsnivå? Vilken är din sysselsättning? 87 Bilaga: Frågeformulär ~ 3 ~

4 Inledning och bakgrund I den rapporten redovisas resultatet av två undersökningar som handlar om bilden av Östersund. Undersökningarna är beställda av informationsavdelningen på Östersunds Kommun. Underökningarna som riktar sig till dels till den svenska allmänheten och dels till invånarna i Östersunds Kommun har en tydlig koppling till det profileringsarbete som initierats av Östersunds Kommun och lett fram till det övergripande begreppet Vinterstaden Östersund. Syftet har varit att kartlägga hur detta tas emot av de aktuella målgrupperna i kombination med ett antal andra frågor som är av intresse för det fortsatta arbetet med att utveckla och profilera Östersund. Undersökningen är genomförd i september NordAnalys har fungerat som projektledare för genomförandet av undersökningen. Metod och genomförande Målgrupperna för undersökningarna utgörs av: Boende i Östersunds Kommun inom åldersintervallet år Den svenska allmänheten inom åldersintervallet år Ur slumpmässiga hushållsurval beställda från PAR, har slumpning av intervjuperson gjorts inom det aktuella åldersintervallet. Datainsamlingen är gjord med hjälp av telefonintervjuer där Infoone har anlitats som underleverantör. Intervjuarbetet har skett kvällstid söndag-torsdag mellan under perioden 16/9-3/ De intervjuare och intervjuledare som har arbetat med undersökningen har fått instruktioner av projektledaren både skriftligt och muntligt. Intervjuledarens uppgift är att informera om eventuella förändringar i undersökningen och hjälpa intervjupersonalen vid eventuella problem i frågeformuläret eller tekniska problem. Intervjuledaren följer intervjuarnas arbete genom medhörning och kan kontrollera att alla intervjuare har uppfattat instruktionerna på samma sätt. Svarsfrekvensen är beräknad på samtliga kontaktförsök och är för: Boende i Östersunds Kommun 57% Svenska allmänheten 53% Läsanvisningar Inledningsvis redovisas resultatet som en sammanfattning i löpande text, där varje målgrupp presenteras var för sig och belyses utifrån olika undergrupper i undersökningen. Vissa jämförelser mellan målgrupperna görs också. Den löpande texten avslutas med sammanfattande slutsatser. Därefter redovisas resultatet fråga för fråga med hjälp av diagram där resultatet för hela målgruppen framgår, samt alla kommentarer och frågor med öppna svar listade i bokstavsordning, oftast grupperade efter någon bakgrundsvariabel. Till rapporten finns också en tabellbilaga där skillnader mellan olika undergrupper kan studeras. Anledningen att tabellerna finns i en separat bilaga, är att man ska kunna studera tabellerna parallellt med rapporten på ett enkelt sätt. Alla stickprovsundersökningar är behäftade med felmarginaler. Resultatet ska därför inte tolkas som en absolut sanning. Tabellen på nästa sida används för att beräkna den statistiska felmarginalen i undersökningar som bygger på ett obundet slumpmässigt urval (OSU). För denna urvals- och beräkningsmetod gäller att alla i populationen skall ha samma chans att komma med i undersökningen, vilket i princip gäller denna undersökning. ~ 4 ~

5 Man brukar säga att det sanna procenttalet med 9 sannolikhet ligger inom intervallet, observerat procenttal, + det antal procentenheter som anges i tabellen. Om man istället vill använda sig av t ex 99% sannolikhet blir intervallet större. Motsatsen gäller om man använder 7 sannolikhet. Observerat procenttal (Procent uppmätt i stickprovet ) Antal tillfrågade 100 3,6% 4,9% 5,9% 6,6% 7,1% 7, 7,8% 8, 8,2% 8,2% 200 2, 3, 4,1% 4,6% 5, 5,3% 5, 5,7% 5,8% 5,8% 300 2,1% 2,8% 3,4% 3,8% 4,1% 4,3% 4, 4,6% 4,7% 4,7% 600 1, 2, 2,4% 2,7% 2,9% 3,1% 3,2% 3,3% 3,3% 3,3% ,1% 1,6% 1,9% 2,1% 2,2% 2,4% 2, 2, 2,6% 2,6% ,8% 1,1% 1,3% 1, 1,6% 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% ,6% 0,8% 0,9% 1, 1,1% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% Tabell över felmarginal vid OSU Förklaring: I ett exempel antas att 15 % svarar ja på en viss fråga där 600 personer blivit tillfrågade. Vid beräkning av felmarginalen (standardavvikelsen) utgår vi då från 2,4%. Resultatet skall då läsas som: 1 + 2,4% svarar ja. Vi kan således med 9 sannolikhet säga att det sanna värdet ligger mellan 12,6% och 17,4%. Med ökad stickprovsstorlek minskar felmarginalen. ~ 5 ~

6 Resultatet Sammanfattning den svenska allmänheten Bilden av Östersund har främst utvärderats med ett antal olika påståenden som respondenten fått ta ställning till och ange instämmelse på en skala från 1-6. Den svenska allmänheten har överlag en relativt positiv bild av Östersund utifrån de olika utvärderade parametrarna. För en hel del av de utvärderade områdena gäller att en stor andel, i vissa fall över 5, inte har någon uppfattning, men det är ju i sig också ett svar. Samtidigt det är fullt rimligt att en hög andel av ett tvärsnitt av Sveriges befolkning inte kan begäras att ha en bild av exv. företagsklimatet i Östersund, även om det vid intervjutillfället har understrukits att uppfattningarna inte behöver vara faktaunderbyggda, utan lika gärna kan spegla en känsla/subjektiv uppfattning. De högsta instämmelsevärdena får områden som är kopplade till sport- och friluftslivsutrustning, turism och vinter, vilka också tillsammans har en hel del beröringspunkter. På en 6-ig skala är medelvärdet 4,6 för påståendet att I Östersund finns en intressant miljö för utveckling av sport- och friluftsutrustning, vilket är det högsta resultatet av samtliga. Påståendet att Östersund är ett attraktivt vinterresmål får värdet 4,4 (kan jämföras med 3,2 för Östersund som attraktivt sommarresmål), följt av värdet 4,3 för påståendet att turism och besöksnäring är väl utvecklat i Östersund. I ett mellanskikt med värden strax under resp. över 4,0 återfinns lite mer allmänt hållna påståenden om Östersund. Östersund erbjuder en god samhällsservice (3,9), Östersund andas optimism och framtidsanda (3,9), Kommunikationsmöjligheterna till Östersund är goda (4,0) samt påståendet att folk i allmänhet pratar gott om Östersund (4,1). På den nedre delen av skalan märks främst påståenden som är kopplade till arbete, utbildning och företagsamhet, där påståendet att Östersund har en attraktiv/intressant arbetsmarknad hamnar i botten med omdömet 2,8. Endast påståendet att Östersund är en stad som jag skulle kunna bosätta mig i får ett lägre värde, 2,2, vilket vid första anblicken kan verka nedslående, men det ska bedömas mot bakgrund av att en stor andel av befolkningen inte kan tänka sig att flytta överhuvudtaget och att en majoritet av de tillfrågade bor i Mälardalen och söderut, vilket innebär att det handlar om stora avstånd vid en ev. flytt för en klar majoritet av de tillfrågade. En jämförelse med andra städer/platser bekräftar den här bilden, där Östersund bedöms som mer attraktivt att flytta till jämfört med både Umeå och Sundsvall och lika attraktivt som Åre. I gruppen som under den senaste 3-årsperioden har övervägt att flytta (en dryg fjärdedel av samtliga tillfrågade) bedöms Östersund som mest intressant av dessa alternativ. Om respondenten får välja helt fritt hamnar Göteborgsområdet i topp, följt av Malmöregionen och Stockholmsområdet. De främsta invändningarna mot att flytta till Östersund, utöver generella hinder (socialt nätverk, ålder, barn i skolan osv), är framförallt avståndet/att det ligger långt bort (underförstått i relation till vänner/släktingar), men det finns också invändningar mot klimat, mörker och möjligheter till arbete. Bland dem som kan tänka sig att flytta till Östersund märks svar som natur/miljö, närhet till fjäll/fritidsmöjligheter/vinter/skidåkning, men också svar som relaterar till arbete och en allmänt positiv bild av själva staden. På frågan om vilken sammantagen uppfattning man har om Östersund svarar en fjärdedel positiv eller mycket positiv (5-6), en dryg tredjedel ger omdömet 4 (dvs. svagt positivt), medan en knapp fjärdedel är svagt negativa (3). Endast 6% uttalar en tydligt negativ inställning (1-2). 11% har ingen ~ 6 ~

7 uppfattning. Totalt sett ger det ett medelbetyg på 4,0, vilket även om det inte är ett toppbetyg måste ses som ett positivt utfall. En jämförelse mellan olika undergrupper i undersökningen visar inte på några dramatiska skillnader, men konstateras kan att den positiva bilden förstärks något med stigande ålder, är högst bland lågutbildade följt av de högst utbildade. Boende i Svealand följt av norra Norrland är något mer positiva än övriga. Bland dem som antingen har bott i Östersund eller besökt Östersund (oberoende om det vinter eller sommar) så är också den generella uppfattningen om Östersund något mer positiv. De som har hört talas om begreppet Vinterstaden Östersund, 36% av de tillfrågade, är också tydligt mer positivt inställda till Östersund. Samma mönster gäller för merparten av de olika påståendena om Östersund. Mot bakgrund av att Vinterstaden Östersund är ett relativt nytt begrepp och egentligen först de senaste åren har kommunicerats utanför staden måste utfallet betecknas som positivt. Bland dem som känner till begreppet är männen överrepresenterade, vilket också gäller i de två äldsta åldersgrupperna där 46% känner till begreppet. Det kan jämföras med 17% i gruppen år. De spontana kommentarerna till marknadsföringsbegreppet Vinterstaden Östersund är överlag positiva. Bland ungefär 150 kommentarer är det högst en handfull som är negativa. Kännedomen kring olika evenemang i Östersund kanske kan sägas vara varken hög eller låg, en tredjedel kan nämna ett eller flera evenemang varav VM i skidskytte (1) följt av Storsjöyran (9%) och SM i längdåkning () är mest frekventerade. Männen uppvisar betydligt högre kännedom när det gäller skidskytte och längdåkning, medan motsatsen gäller för Storsjöyran. En följdfråga till dem som inte kände till VM i skidskytte ger det totala utfallet att 1 spontant kunde nämna detta och att ytterligare 13% på en direkt fråga om de känner till att VM i skidskytte avgörs i Östersund 2008 svarade ja. Det innebär att en knapp fjärdedel av svenska allmänheten mer eller mindre väl känner till VM i skidskytte. I jämförelse med kännedomen om Vinterstaden Östersund (36%) kan detta möjligen ses som en något låg andel. Inledningsvis i undersökningen ombads respondenten spontant att beskriva med ett ord eller fras vad de kom att tänka på när man hör Östersund nämnas. Det finns inget tydligt första- eller andrahandssvar utan det handlar snarare om en ganska stor spridning av svar, vilket känns igen från andra undersökningar, exv. när besökare/turister har associerat något med Östersund. Det utkristalliserar sig en kategori av svar som på ett eller annat sätt relaterar till det geografiska läget, uttryckt bl.a som Norrland, Mitt i Sverige, Långt bort osv. En annan kategori svar relaterar till väder/klimat, exv kallt, kyla, vilka gissningsvis associeras främst negativt, men sedan glider det över på ord som snö/is, vinter, vintersport, skidåkning i mer positiv bemärkelse för att slutligen landa i Åre. Andra frekvent förekommande ord/företeelser är Storsjön, Frösön, Storsjöyran, Storsjöodjuret, vilket väl känns igen från exv. gästundersökningar. Det faktum att Östersund har varit en stor militärstad märks också fortfarande, samt en hel del svar som är kopplade till olika typer av relationer. Enstaka svar indikerar också felaktiga uppfattningar, exv. uttryckt som Siljan, Höga Kusten, Malmö (förmodligen sammanblandning med Öresund). Men det sammantagna intrycket är kunskapen om och bilden av Östersund trots allt är ganska god, ofta uttryckt i specificerade svar, om än ganska mångfacetterad. En sammanfattning när det gäller den svenska allmänheten både utifrån fria associationer och svar på övriga frågor är att den inslagna strategin att profilera Östersund som en vinterstad i en övergripande mening är riktig. Den är förvisso inte ställd mot något annat uttryckligt alternativ i den här undersökningen, men helt klart är att Östersund bland den svenska allmänheten är väsentligt mycket mer vinter än sommar. ~ 7 ~

8 Sammanfattning invånarna i Östersunds Kommun Östersundarnas egna spontana associationer till hemstaden skiljer sig delvis från den bild som den svenska allmänheten har. På samma sätt som delar av svenska allmänheten visade geografiska associationer, finns på samma sätt liknande associationer bland Östersundarna, mestadels uttryckt i termer av hemma, hemstad etc. Även bland Östersundarna finns en del kommentarer kring väder/klimat, främst i negativa termer, men då inte i första hand kyla, utan regn och blåst. Naturligtvis finns också en hel del associationer till snö och vinter, främst uttryckt som vinter, vintersport och vinterstaden. Naturen, Storsjön, fjällen, friluftsliv är utöver vinterbegreppen de mest frekventa. Även själva staden/stadsmiljön benämns av relativt många, i huvudsak i positiva termer. Även Östersundarna har fått ge sin bild av Östersund genom att ta ställning till ett antal påståenden. Merparten av påståendena är identiska med dem som svenska allmänheten tog ställning till, men det finns också några påståenden som enbart gäller för Östersundarna. Dessa är Jag känner stolthet över staden Östersund (4,8) och Talar väl om Östersund för vänner/bekanta (5,1), vilka båda får hög instämmelse. I det övre skiktet hamnar också Östersund är en attraktiv stad att bo i (4,9), Östersund är ett attraktivt vinterresmål (5,0) och Intressant miljö för utveckling av sport- och friluftsutrustning (4,8). De två sistnämnda hamnar de också högst upp när allmänheten tog ställning. Generellt sett ligger Östersundarnas värden högre jämfört med svenska allmänhetens, vilket kanske inte är så konstigt. Störst är skillnaden kring följande påståenden: Östersund är en attraktiv sommarstad (4,3) skillnad 1,1 Goda möjligheter till akademisk utbildning och forskning (4,0) skillnad 0,8 Har en attraktiv/intressant arbetsmarknad (3,6) skillnad 0,8 Noterbart är dock att de två sistnämnda påståenden rankas lägst både av Östersundarna och av svenska allmänheten. I andra änden dvs. där skillnaden mellan Östersundarna och svenska allmänheten är liten återfinns: Turism och besöksnäring är väl utvecklade näringar (4,3) ingen skillnad Kommunikationsmöjligheterna är goda (4,1) skillnad 0,1 Befolkningen är överlag öppen och gästvänlig (4,5) skillnad 0,2 På motsvarande fråga om den sammantagna uppfattningen om Östersund (som en plats att bo och leva på) så är 2/3 positiva eller mycket positiva (5-6), en fjärdedel svagt positiva (4), medan endast 8% intar en negativ hållning varav merparten, 6% svagt negativ (3). Medelbetyget på en 6-ig skala är 4,8, vilket får bedömas som bra, men med en tydlig förbättringspotential utifrån utgångspunkten att endast 2 är mycket positiva (6). Omdömet stiger något med ökande ålder, från 4,5 (18-29 år) till 4,9 (60-74 år). Samma mönster som för svenska allmänheten gäller för utbildning, lågutbildade är mest positiva, även om skillnaderna totalt sett är små. Inte heller sysselsättningsstatus har någon avgörande inverkan på hur man totalt sett uppfattar Östersund. Personer som antingen har bott kort tid (0-5 år) eller mycket lång tid (>30 år) är mest positiva. Förtroendet för Östersunds kommun (organisationen) har också utvärderats med en 6-ig skala och medelbetyget hamnar på 3,8, vilket även om det knappast kan sägas vara ett bra betyg, är mer positivt än negativt. Drygt 6 har stort förtroende (4-6) varav merparten, 41% ger omdömet 4, vilket kan översättas till ganska stort förtroende. En tredjedel uttrycker litet förtroende, varav merparten, 2 ger omdömet 3 (ganska litet förtroende). Det innebär att 2/3 hamnar i mitten med betyget 3 eller 4, vilket kanske är ganska signifikativt för en kommunorganisation. ~ 8 ~

9 Ungefär samma mönster gäller som för frågan om Östersund som en plats att bo och leva på när det gäller olika undergrupper, men med vissa undantag. Ålderssambandet är inte lika starkt/tydligt. Gruppen med högst utbildning har lägst förtroende för kommunen. Man kan också konstatera ett mycket tydligt samband mellan bo och leva i Östersund och den här frågan. Noterbart är att nuvarande anställda i Östersund i princip inte har större förtroende för organisationen än vad övriga invånare har. Marknadsföringsbegreppet Vinterstaden Östersund har verkligen satt sig hos Östersundarna, 97% svarar att de känner till begreppet och merparten som ger spontana kommentarer är positiva. Av förklarliga skäl är kunskapen/kännedomen om olika evenemang väsentligt högre bland Östersunds befolkning jämfört med den svenska allmänheten. Om genomslaget för VM i skidskytte möjligen kan upplevas som svagt bland allmänheten så är den hög bland invånarna i arrangörsstaden, 87% nämner detta spontant och ytterligare 12% på en direkt fråga, vilket innebär att endast 1% (5 av 600) inte känner till VM i skidskytte. Bland övriga evenemang märks Storsjöyran (24%) världscupen i skidskytte (1), VM i Enduro (9%) och SM i längdåkning (8%). 22% av de tillfrågade har under den senaste 3-årsperioden övervägt att flytta från Östersund. Den här gruppen är generellt sett mindre nöjda med att bo i Östersund, har lägre förtroende för kommunen och är kraftigt överrepresenterad i den yngsta åldersgruppen (18-29 år), vilket i och för sig säkert inte är något unikt för Östersund. Andelen stiger med ökad utbildningsnivå. Personer som har dagliga kontakter utanför länet har i större övervägt att flytta jämfört med övriga. Den sistnämnda gruppen utgår från en fråga som i första hand är avsedd att vara en bakgrundsvariabel, men den är också av intresse som enskild fråga. 28% svarar att de dagligen har kontakt (telefon, brev, , besök, resor) med personer utanför länet. Ytterligare knappt 5 har kontakter varje vecka, varav 18% flera ggr och 3 ungefär 1 gång per vecka. 1 svarar minst 1 gång per månad, medan resterande 8% anger mer sällan. En sammanfattning av resultatet för invånarna i Östersunds Kommun visar på ett totalt sett positivt utfall, även om det naturligtvis finns förbättringspotential. Det är alltid lite vanskligt att säga vad de olika värdena står för efter en första mätning, utan några direkt jämförbara andra undersökningar att relatera till. Sammanfattande slutsatser Ett viktigt syfte med den här undersökningen har varit att göra en avstämning av hur det av Östersunds Kommuns tagna profilbegrepp Vinterstaden Östersund uppfattas tillsammans med övriga utpekade strategiska utvecklingsområden. Helt klart är att Östersund, både bland den svenska allmänheten och de egna invånarna, i väsentligt högre förknippas med vinter än sommar (och övriga årstider). Detta framkommer både i öppna och styrda frågor. Begreppet Vinterstaden Östersund uppfattas som positivt eller t.o.m. mycket positivt och är redan i dagsläget välkänt. Sport, friluftsliv och utveckling av utrustning till dessa aktivteter är också utpekat som ett strategiskt utvecklingsområde, vilket också utifrån undersökningsresultatet kan bedömas ligga rätt. Däremot finns ingen tydlig bild av Östersund som en stad förknippad med högre utbildning och forskning, vare sig bland allmänheten eller bland Östersundarna själva. Det kanske största problemet, åtminstone i ett perspektiv som syftar till ökad inflyttning, är synen på/uppfattningen om arbetsmarknaden i Östersund. Återigen lite svårt att relatera värdet, men i relation till andra påståenden/parametrar är upplevelsen att det är lågt och därmed ett problem. ~ 9 ~

10 Detaljresultat Målgrupp den svenska allmänheten 1. En plats betyder olika saker för olika människor. Vad kommer du först att tänka på när du hör Östersund nämnas? Kategoriserade svar sammanfattande diagram Geografiskt Skidåkning/idrott Snö/ vinter/ "Vinterstaden" Storsjön Åre Social relation Frösön OS-ansökan Regementen/militärt Plats/sevärdhet/natur Yran Kallt/väder Staden/stadsmiljön Jämtland Storsjöodjuret Jamtli Universitet/utbildning Negativt Peterson-Berger Annat Ingenting/vet ej 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 4% 4% 4% 6% 6% 7% 8% 11% 16% 17% 2% 4% 6% 8% 1 12% 14% 16% 18% Listning av öppna svar HAR BOTT I ÖSTERSUND BRYGGERI FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN HÖGSKOLA JAMTLI LUMPEN LUMPEN MILITÄRTJÄNST MILITÄRTJÄNST MIN GAMLA HEMSTAD MITT I SVERIGE NORRLAND OCH VM SER NER PÅ KLYKTATTARE SKIDOR SKIDÅKNING TILLSTÄLLINGAR TÅG VATTENDRAG BESÖKTE ÖSTERSUND BRA SHOPPING EN BRO. FISKE FIN OCH VACKER STAD. FINT STÄLLE. FRÖSÖN FRÖSÖN ~ 10 ~ FRÖSÖN HÖGA KUSTEN BRON JAMTLI JOBB LUMPEN A4 MILITÄRTJÄNST, STORSJÖN MITTHÖGSKOLAN. MODO NEDLAGD MILITÄRANLÄGGNING, STORSJÖYRAN NORRLAND NORRLAND OS OS, ÅRE. OS.

11 SKIDÅKNING SKIDÅKNING OCH HANDBOLLSMATCHER SLALOM SLALOMÅKNING. STORSJÖODJURET STORSJÖYRAN STORSJÖYRAN STORSJÖYRAN SVÄRFÖRÄLDRAR VACKER NATUR. VARIT BOSATT I NÄRHETEN VINTERSPORT ÅRE BESÖKTE ÖSTERSUND TIDIGARE PÅ 2000-TALET ARBETE BESVÄRLIG KOMMUN WÅNGEN, ÅRE EN BEKANT SOM VARIT BOSATT DÄR FIN NATUR FIN STAD FISKE FJÄLLVANDRING FRASSES HAMBURGERKEDJA FRÖSÖN OCH ATT DET LIGGER MITT I SVERIGE. FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN, ÅRE. GAMMAL REGEMENTSTAD, STORSJÖN HOCKEYTÄVLING ISHOCKEY JAMTLE JÄMTLAND JÄMTLAND KALLT KALLT KALLT LIGGER I JÄMTLAND LIGGER I NORRLAND LIGGER NÄRA ÅRE MILITÄR MITTEN AV SVERIGE MITTEN AV SVERIGE OCH FRÖSÖ. NORRLAND NORRUT I LANDET NÄRA TILL ÅRE. KOMPISAR. NÄRA ÅRE OS OS ANSÖKAN REPUBLIKEN JÄMTLAND SIN DOTTER. SKIDOR SKIDOR SKIDOR SKIDOR SKIDSKYTTE VM SKIDSPORT SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKIDÅKNING, HÖGSKOLA. SKIDÅKNING. SKIDÅKNING. SKOG OCH MARK SLÄKT SLÄKTEN SNÖ SNÖ. STORSJÖODJURET STORSJÖODJURET STORSJÖODJURET OCH STORSJÖYRAN STORSJÖYRAN STRÖMSUND STUDIER STÖRSJÖN TRAVBANAN TREVLIG STAD VACKER STAD VERKSTAD MED JOBBET ~ 11 ~ VINTER VINTER VINTER VINTERSPORTER VINTERSPORTER VINTERSTAD. VÄRMLAND ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE BESÖKTE ÖSTERSUND FÖRE 2000-TALET AFFÄRER ARBETSLÖSHET BACKE BARNDOMSVÄN BÅTAR DIVERSE SKIDSPORTER EN KOMPIS. FASTER FJÄLL FJÄLLEN FLYGPLATS FLYGPLATS FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FÖR LÅNGT NORRUT FÖR LÅNGT UPP I LANDET GENOMRESA TILL ÅRE HANDBOLL HÖGA KUSTEN I MITTEN AV SVERIGE JAMTLI JAMTLI JÄMTLAND OCH SKIDOR KALLT KALLT, SNÖ, VINTER KYLA KYLA

12 LIGGER I MELLANSVERIGE LIGGER MITT I SVERIGE LITEN STAD LÅNG VINTER LÅNGT BORT LÅNGT NORR UT MALMÖ MAMMA MELLANSVERIGE MILITÄREN MILITÄRTJÄNST OCH OS- ANSÖKAN MILTITÄRANLÄGGNING. MIN FASTER BOR I ÖSTERSUND MITT I LANDET MITT I SVERIGE MITT I SVERIGE MITT I SVERIGE MÄSS OCH CURLINGHALL, LÄGET. NORRA DELEN AV SVERIGE. NORRA SVERIGE NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRUT NÄR JAG VAR DÄR SIST OS-SATSNINGAR. OS. PETTERSSON BERGER PLUGGA, FIN STAD REGEMENTET REGEMENTET RESMÅL REVYN SEMESTER SILJAN SKIDBACKEN SKIDOR SKIDOR SKIDOR SKIDOR SKIDOR SKIDRESOR OCH KOLLEGOR SOM FINNS I ÖSTERSUND SKIDSEMESTER SKIDSPORT SKIDSPORTER OCH MILITÄRTJÄNSTGÖRING SKIDÅKING SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKOG SLALOM SLÄKT SLÄKT SLÄKT OCH VÄNNER SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ OCH SKIDOR SNÖ OCH SKIDÅKNING SNÖ, KALLT SNÖ, NORRLAND SOMMAR STAD TILLVÄXT STOLTA MÄNNISKOR STORA MYGG.. STORSJÖODJURET STORSJÖODJURET STORSJÖYRAN STORSJÖYRAN STORSJÖYRAN STORSJÖYRAN STORSJÖYRAN STORSJÖYRAN STORSJÖYRAN. STORSKYRAN TREVLIG STAD TREVLIGT STÄLLE. STORSJÖN TRÅKIG STAD UPPÅT LANDET UTFÖRSÅKNING VACKER OMGIVNING VACKERT I ÖSTERSUND. ~ 12 ~ VINTER VINTER OCH SNÖ VINTER OS VINTERAKTIVITETER VINTERIDROTT VINTERLANDSKAP VINTERSPELEN VINTERSPORT VINTERSPORT VINTERSPORTER VINTERSTÄLLE VÄGEN TILL ÅRE VÄN SOM BOR DÄR ÅKA SKIDOR ÅNN ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE HAR ALDRIG BESÖKT ÖSTERSUND ANSÖKNING OM VINTER- OS ARBETSKOLLEGA ATT ÅKA FÖR LÅNGT MED TÅGET BACKHOPPNING OCH STORSJÖN BEKANT I STADEN

13 BERG OCH FJÄLL BOSATTA BEKANTA DE HAR SÖKT OS DET LIGGER MITT I SVERIGE DIV 2 FOTBOLL EN BEKANT SOM VARIT BOSATT DÄR EN BOR. EN BRA KOMMUN. EN BRO EN GAMMAL KLASSKAMRAT EN KOMPIS I STADEN EN SLÄKTING ENDURO FJÄLLEN FJÄLLEN FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FÖRELÄSNINGAR HAR SÖKT VINTER-OS IDROTT JAMTLI JÄMTLAND JÄMTLAND JÄMTLAND JÄMTLAND JÄMTLAND JÄMTLAND KALLT KALLT KALLT KALLT KOLLEGA KOMPIS KYLA KYLA KYLA. LIGGER HÖGT UPP LIGGER LÅNGT NORR UT LIGGER LÅNGT UPP LIGGER LÄNGRE UPP I LANDET LIGGER NORR UT LIGGER UPPE I FJÄLLEN LIGGER VID STORSJÖN. LÅNG BORT LÅNG NORRUT LÅNGT BORT LÅNGT BORT LÅNGT BORTA LÅNGT HÄRIFRÅN LÅNGT NORR UT LÅNGT NORRUT I LANDET LÅNGT UPP LÅNGT UPP LÅNGT UPP LÅNGT UPP I LANDET LÅNGT UPP I LANDET LÅNGT UPP I LANDET MITTEN AV LANDET MITTEN AV SVERIGE MITTEN AV SVERIGE MITTEN AV SVERIGE MITTEN AV SVERIGE MITTPUNKTEN I SVERIGE MYGG MÖRKER, SNÖ NERLAGGD FLYGFLOTTILJ NORR NORR OM STOCKHOLM NORRA SVERIGE NORRA SVERIGE. NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND. NORRUT NÄRA NORSKA GRÄNSEN OS OS OS OS ANSÖKAN OS ANSÖKAN OS ANSÖKNINGAR OS ANSÖKNINGAR. PETTERSON BERGER REGEMENTET SJUKCENTRALEN SJÖODJUR SKIDOR SKIDOR SKIDOR SKIDOR SKIDOR ~ 13 ~ SKIDOR SKIDOR SKIDOR SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKIDÅKNING SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ VINTER SPORTER OCH SNÖ STAD STAD I MELLANSVERIGE STAD I NORR. STAD I NORRLAND STAD I SVERIGE STAD LÅNGT NORR UT STADEN OCH SKIDAKTIVITETER STORSJÖODJURET STORSJÖYRAN STROSJÖYRAN STUDENTEN SÖDER SÖKTE FÖR ATT ARRANGERA OS TJEJ PÅ JOBBET SOM KOMMER DÄRIFRÅN TREVLIG STAD TRÅKIG, LUGN STAD TURISM TÅG TILL FJÄLLEN UPPÅT UPPÅT I LANDET UPPÅT I LANDET UPPÅT I LANDET. UTBILDNING UTTAGNING TIL OS VATTEN

14 VATTEN VATTEN VART DET LIGGER VINTER-OS VINTER VINTER VINTER VINTER VINTER OS VINTERSPORT ORT VINTERSPORTER VINTERSPORTER VISCHAN VM ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÖSTERSUNDBRON ÖSTERSUNDSBRON ~ 14 ~

15 2. Ta ställning till följande påståenden om Östersund och ange i vilken du instämmer till dem. Sammanfattande bild (medelvärde skala 1-6) Intressant miljö för utveckling av sport- och friluftsutrustning Attraktivt vinterresmål Turism och besöksnäring är väl utvecklade näringar Befolkningen är överlag öppen och gästvänlig 4,6 4,4 4,3 4,3 När folk i min omgivning pratar om Ösd är det oftast i positiva termer Kommunikationsmöjligheterna är goda Östersund andas optimism och framtidsanda Väl fungerande samhällsservice Företagsklimatet är positivt i Östersund Goda möjligheter för entreprenörer att starta och utveckla företag Östersund är en attraktiv stad att bo i Satsar hårt på innovationsutveckling och forskning Goda möjligheter till akademisk utbildning och forskning Attraktivt sommarresmål 4,1 4,0 3,9 3,9 3,7 3,5 3,4 3,4 3,2 3,2 Har en attraktiv/intressant arbetsmarknad 2,8 Är en stad som jag skulle kunna bosätta mig i 2,2 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 ~ 15 ~

16 Detaljbilder Östersund är ett attraktivt sommarresmål 2 Medelvärde instämmelse (skala 1-6): 3,2 22% 2 19% 17% 17% Instämmer i mycket liten Instämmer i mycket hög Ingen uppfattning Östersund är ett attraktivt vinterresmål 3 Medelvärde instämmelse (skala 1-6): 4,4 27% 2 21% 2 18% 1 14% 1 11% 4% 1 Instämmer i mycket liten Instämmer i mycket hög Ingen uppfattning ~ 16 ~

17 Kommunikationsmöjligheterna till Östersund är goda 3 Medelvärde instämmelse (skala 1-6): 4,0 31% % 17% 1 14% 1 7% 9% 3% 1 Instämmer i mycket liten Instämmer i mycket hög Ingen uppfattning Befolkningen i Östersund är överlag öppen och gästvänlig 4 Medelvärde instämmelse (skala 1-6): 4,3 4 41% % 19% 1 11% 9% 2% 2% 1 Instämmer i mycket liten Instämmer i mycket hög Ingen uppfattning ~ 17 ~

18 Östersund är en attraktiv stad att bo i Medelvärde instämmelse (skala 1-6): 3, % % 1 14% 1 7% 9% 2% 1 Instämmer i mycket liten Instämmer i mycket hög Ingen uppfattning Östersund har en attraktiv/intressant arbetsmarknad 7 Medelvärde instämmelse (skala 1-6): 2,8 6 61% % 11% 1 4% 1 Instämmer i mycket liten 7% Instämmer i mycket hög 2% 1% Ingen uppfattning ~ 18 ~

19 Östersund erbjuder goda möjligheter till akademisk utbildning och forskning Medelvärde instämmelse (skala 1-6): 3,2 6 56% % 1 9% 9% 6% 2% 1 Instämmer i mycket liten Instämmer i mycket hög Ingen uppfattning I Östersund finns en väl fungerande samhällsservice 7 Medelvärde instämmelse (skala 1-6): 3,9 6 59% % 1 1 1% 1% 1 Instämmer i mycket liten Instämmer i mycket hög 8% 3% Ingen uppfattning ~ 19 ~

20 Östersund erbjuder goda möjligheter för entreprenörer att starta och utveckla företag 7 Medelvärde instämmelse (skala 1-6): 3,5 6 63% % 14% 1 2% 1 Instämmer i mycket liten 3% Instämmer i mycket hög 1% Ingen uppfattning Företagsklimatet är positivt i Östersund Medelvärde instämmelse (skala 1-6): 3, % % 14% 1 7% 1% 1 Instämmer i mycket liten 3% Instämmer i mycket hög 1% Ingen uppfattning ~ 20 ~

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Attityderna till Gävleborgs län

Attityderna till Gävleborgs län Attityderna till s län Presentation för Hälsingland Turism november 2007 CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Fakta om undersökningen Syfte Undersökningens syfte är att, inför kommande marknadsföring

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Svenska reserapporten 2014 Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Resultat i korthet * Svenskarna spenderar nästan hela sin semester i Sverige * Semestrandet inom Sverige ökar kraftigare än

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014 Bilden av Karlstad Attraktionsindex 2014 Målet med undersökningen En klar bild av varumärket Karlstad sett ur svenska befolkningens ögon. Ma let med underso kningen a r att tillhandaha lla ett tydligt

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2015 TNS Sifo 2014 1531264 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2014 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Flyttstudie Mora kommun

Flyttstudie Mora kommun Flyttstudie Mora kommun Rapport 1 Tabellsammanställning Kund Mora kommun Mottagare Owe Hållmarker Version Klass Antal sidor 3-31 Datum 2012-10-31 Statisticons ProjektID kmor4446 Ämne Tabellsammanställning.

Läs mer

Attraktionsindex Ljungby Mars 2009

Attraktionsindex Ljungby Mars 2009 Attraktionsindex Ljungby Mars 2009 Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post: per.ekman@geobrands.se www: www.geobrands.se Innehållsförteckning Information

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun

Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun Synovate 2008 1 Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun Synovate Sweden: David Ahlin Linda Erdös Projektnummer: S-115072 Datum: Maj 2008 Innehållsförteckning Executive Summary Positionering Kännedom

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Naturens Bästa. Kundundersökning Sommaren 2006. Sammanfattning

Naturens Bästa. Kundundersökning Sommaren 2006. Sammanfattning Naturens Bästa Kundundersökning Sommaren 2006 Sammanfattning Bakgrund NordAnalys AB har på uppdrag av Svenska Ekoturismföreningen genomfört en gästundersökning bland ett urval av godkända arrangörer och

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då!

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då! BalticSurvey questionnaire 13 April 2010 Hej! Vi gör en undersökning om folks åsikter om olika saker som har med Östersjön och Västerhavet att göra och skulle därför vilja ställa några frågor till dig.

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING 2013 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Frågans prioritering Synen på kranvattnet Attityden till VA-taxa Sammanfattning & slutsatser BAKGRUND Om undersökningen

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Ledarskap hands on eller hands off?

Ledarskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Ledarskap hands on eller hands off? Hur kan företag förbättra sitt rykte? Det finns självklart många faktorer som påverkar hur ett företag uppfattas. Enligt en Manpower

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Varumärkesundersökning. Rapport Kärntracking Augusti 2015

Varumärkesundersökning. Rapport Kärntracking Augusti 2015 Varumärkesundersökning Rapport Kärntracking Augusti 2015 Undersökningens syfte och data Bakgrund och syfte Tourism in Skåne arbetar aktivt med att locka potentiella besökare till Skåne. En viktig del i

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

2013-01-16. Flyttstudie 2012

2013-01-16. Flyttstudie 2012 Flyttstudie 2012 Befolkningsförändringar hittills 2012, v 52 Inflyttade: 883 Utflyttade: 824 + 59 Födda: 177 Döda: 259-82 Total -23 Målpopulation: a. individer id som flyttat t till Mora kommun under åren

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 1 (8) 2009-10-20 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet Rapport Drömjobbet 2010 Ingenjör är drömjobbet En av tio yrkesverksamma (11%) svarar att det nuvarande jobbet är deras drömjobb! Resterande nio har drömmarna någon annanstans. Bland yrkesverksamma är det

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2005 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2005 FÖRENINGSSPARBANKENS HUSHÅLLSBAROMETER Om undersökningen 3 Förändringar på totalnivå jämfört med förra årets undersökningar

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Sammanställning av enkäter gjorda under februari 2012 för att belysa arbetsbelastningen på butikerna i Systembolaget.

Sammanställning av enkäter gjorda under februari 2012 för att belysa arbetsbelastningen på butikerna i Systembolaget. Sammanställning av enkäter gjorda under februari för att belysa arbetsbelastningen på butikerna i Systembolaget. Vi från SPF's sida har gjort en enkät som är ett försök att visa om vi hinner med det vi

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009 Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA 2009 1 13 oktober 2009 Data för undersökningen samlades in genom intervjuer med ett urval av besökarna. Vid utgången tillfrågades 661 slumpvis utvalda besökare. Av dem

Läs mer

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket SVENSKAR OM BILEN Svenskar om bilen Att vi som bor i Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Vi behöver bilen för att klara av vårt livspussel och för att kunna sköta våra arbeten. Vi använder den i

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

Utvärdering EPG Jan-Feb 2008

Utvärdering EPG Jan-Feb 2008 Utvärdering EPG Jan-Feb 2008 I N N E HÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 5 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer