Marknadsundersökning Bilden av Östersund Upplevd av den svenska allmänheten och invånarna i Östersunds Kommun Oktober 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsundersökning Bilden av Östersund Upplevd av den svenska allmänheten och invånarna i Östersunds Kommun Oktober 2007"

Transkript

1 Marknadsundersökning Bilden av Östersund Upplevd av den svenska allmänheten och invånarna i Östersunds Kommun Oktober 2007 ~ 1 ~

2 Innehåll Inledning och bakgrund 4 Metod och genomförande 4 Läsanvisningar 4 Resultatet 6 Sammanfattning den svenska allmänheten 6 Sammanfattning invånarna i Östersunds Kommun 8 Sammanfattande slutsatser 9 Detaljresultat 10 Målgrupp den svenska allmänheten En plats betyder olika saker för olika människor. Vad kommer du först att tänka på när du hör Östersund nämnas? Ta ställning till följande påståenden om Östersund och ange i vilken du instämmer till dem. 15 Sammanfattande bild (medelvärde skala 1-6) 15 Detaljbilder Hur vill du beskriva din sammantagna uppfattning om Östersund? 24 4a. Vad är det främst som gör att du har en negativ uppfattning? 24 4b. Vad är det främst som gör att du har en positiv uppfattning? Har du hört talas om eller sett begreppet Vinterstaden Östersund som används för att marknadsföra Östersund? Har du någon spontan kommentar till marknadsföringsbegreppet Vinterstaden Östersund, positiv eller negativ? Kan du nämna några stora evenemang och/eller tävlingar som brukar genomföras eller som ska genomföras i Östersund? Känner du till att Östersund ska arrangera VM i skidskytte i feb 2008? Har du under de senaste 3 åren funderat på/övervägt att flytta till en annan ort/plats? Om förutsättningarna för dig/din familj vore de rätta utifrån arbete/skola/barnomsorg etc hur stor är sannolikheten för att du skulle kunna tänka dig att flytta till Östersund? 33 11a. Vilken är den främsta anledningen till att du är tveksam/inte kan tänka dig att flytta till Östersund? 33 11b. Vilken är den främsta anledningen till att du kan tänka dig att flytta till Östersund? Om jag ställer samma fråga kring ytterligare några platser, vilket svar vill du då ange på skalan från 1-6? 40 Umeå 40 Sundsvall 41 Åre Om du fick välja helt fritt i Sverige utifrån samma förutsättningar, vart skulle du då främst kunna tänka dig att flytta? Har du någon gång bott i Östersund? Har du besökt Östersund på sommaren? När besökte du senast Östersund på sommaren? Har du besökt Östersund på vintern? När besökte du senast Östersund på vintern? 44 ~ 2 ~

3 Sammanvägning av sommar och vinter Kön Vilken är din ålder? Ange åldern på ev. övriga personer i ditt hushåll Vilken är din högst avslutade utbildningsnivå? 46 Målgrupp invånarna i Östersunds Kommun En plats betyder olika saker för olika människor. Vad förknippar du främst med Östersund? Ta ställning till följande påståenden om Östersund och ange i vilken du instämmer till dem. 52 Sammanfattande bild (medelvärde skala 1-6) 52 Jämförelse med svenska allmänheten 53 Detaljbilder Hur vill du beskriva din sammantagna uppfattning om Östersunds Kommun som en plats att bo och leva i? 63 4a. Vad är det främst som gör att du har en negativ uppfattning? 63 4b. Vad är det främst som gör att du har en positiv uppfattning? Hur vill du beskriva ditt förtroende för Östersunds Kommun (organisationen) för deras sätt att sköta verksamheten? 68 6a. Vad är det främst som gör att du har lågt förtroende? 68 6b. Vad är det främst som gör att du har stort förtroende? Har du hört talas om eller sett begreppet Vinterstaden Östersund som används för att marknadsföra Östersund? Har du någon spontan kommentar till marknadsföringsbegreppet Vinterstaden Östersund, positiv eller negativ? Kan du nämna några stora evenemang och/eller tävlingar som brukar genomföras eller som ska genomföras i Östersund? Känner du till att Östersund ska arrangera VM i skidskytte i feb 2008? Har du under de senaste 3 åren funderat på/övervägt att flytta från Östersunds kommun? Vilken är den främsta anledningen till att du har funderat på/övervägt att flytta från Östersunds kommun? Ungefär hur länge har du bott i Östersunds Kommun? Om du bott här i flera olika perioder, räkna ihop den sammanlagda tiden Ungefär hur ofta har du personlig kontakt med människor som inte bor i Jämtlands län? Det kan handla om att du får besök, gör egna resor utanför länet, men också brev, telefon eller . Det kan gälla både privat och i arbetet Är du anställd eller har du varit anställd på Östersunds Kommun (organisationen)? Kön Vilken är din ålder? Ange åldern på ev. övriga personer i ditt hushåll Vilken är din högst avslutade utbildningsnivå? Vilken är din sysselsättning? 87 Bilaga: Frågeformulär ~ 3 ~

4 Inledning och bakgrund I den rapporten redovisas resultatet av två undersökningar som handlar om bilden av Östersund. Undersökningarna är beställda av informationsavdelningen på Östersunds Kommun. Underökningarna som riktar sig till dels till den svenska allmänheten och dels till invånarna i Östersunds Kommun har en tydlig koppling till det profileringsarbete som initierats av Östersunds Kommun och lett fram till det övergripande begreppet Vinterstaden Östersund. Syftet har varit att kartlägga hur detta tas emot av de aktuella målgrupperna i kombination med ett antal andra frågor som är av intresse för det fortsatta arbetet med att utveckla och profilera Östersund. Undersökningen är genomförd i september NordAnalys har fungerat som projektledare för genomförandet av undersökningen. Metod och genomförande Målgrupperna för undersökningarna utgörs av: Boende i Östersunds Kommun inom åldersintervallet år Den svenska allmänheten inom åldersintervallet år Ur slumpmässiga hushållsurval beställda från PAR, har slumpning av intervjuperson gjorts inom det aktuella åldersintervallet. Datainsamlingen är gjord med hjälp av telefonintervjuer där Infoone har anlitats som underleverantör. Intervjuarbetet har skett kvällstid söndag-torsdag mellan under perioden 16/9-3/ De intervjuare och intervjuledare som har arbetat med undersökningen har fått instruktioner av projektledaren både skriftligt och muntligt. Intervjuledarens uppgift är att informera om eventuella förändringar i undersökningen och hjälpa intervjupersonalen vid eventuella problem i frågeformuläret eller tekniska problem. Intervjuledaren följer intervjuarnas arbete genom medhörning och kan kontrollera att alla intervjuare har uppfattat instruktionerna på samma sätt. Svarsfrekvensen är beräknad på samtliga kontaktförsök och är för: Boende i Östersunds Kommun 57% Svenska allmänheten 53% Läsanvisningar Inledningsvis redovisas resultatet som en sammanfattning i löpande text, där varje målgrupp presenteras var för sig och belyses utifrån olika undergrupper i undersökningen. Vissa jämförelser mellan målgrupperna görs också. Den löpande texten avslutas med sammanfattande slutsatser. Därefter redovisas resultatet fråga för fråga med hjälp av diagram där resultatet för hela målgruppen framgår, samt alla kommentarer och frågor med öppna svar listade i bokstavsordning, oftast grupperade efter någon bakgrundsvariabel. Till rapporten finns också en tabellbilaga där skillnader mellan olika undergrupper kan studeras. Anledningen att tabellerna finns i en separat bilaga, är att man ska kunna studera tabellerna parallellt med rapporten på ett enkelt sätt. Alla stickprovsundersökningar är behäftade med felmarginaler. Resultatet ska därför inte tolkas som en absolut sanning. Tabellen på nästa sida används för att beräkna den statistiska felmarginalen i undersökningar som bygger på ett obundet slumpmässigt urval (OSU). För denna urvals- och beräkningsmetod gäller att alla i populationen skall ha samma chans att komma med i undersökningen, vilket i princip gäller denna undersökning. ~ 4 ~

5 Man brukar säga att det sanna procenttalet med 9 sannolikhet ligger inom intervallet, observerat procenttal, + det antal procentenheter som anges i tabellen. Om man istället vill använda sig av t ex 99% sannolikhet blir intervallet större. Motsatsen gäller om man använder 7 sannolikhet. Observerat procenttal (Procent uppmätt i stickprovet ) Antal tillfrågade 100 3,6% 4,9% 5,9% 6,6% 7,1% 7, 7,8% 8, 8,2% 8,2% 200 2, 3, 4,1% 4,6% 5, 5,3% 5, 5,7% 5,8% 5,8% 300 2,1% 2,8% 3,4% 3,8% 4,1% 4,3% 4, 4,6% 4,7% 4,7% 600 1, 2, 2,4% 2,7% 2,9% 3,1% 3,2% 3,3% 3,3% 3,3% ,1% 1,6% 1,9% 2,1% 2,2% 2,4% 2, 2, 2,6% 2,6% ,8% 1,1% 1,3% 1, 1,6% 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% ,6% 0,8% 0,9% 1, 1,1% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% Tabell över felmarginal vid OSU Förklaring: I ett exempel antas att 15 % svarar ja på en viss fråga där 600 personer blivit tillfrågade. Vid beräkning av felmarginalen (standardavvikelsen) utgår vi då från 2,4%. Resultatet skall då läsas som: 1 + 2,4% svarar ja. Vi kan således med 9 sannolikhet säga att det sanna värdet ligger mellan 12,6% och 17,4%. Med ökad stickprovsstorlek minskar felmarginalen. ~ 5 ~

6 Resultatet Sammanfattning den svenska allmänheten Bilden av Östersund har främst utvärderats med ett antal olika påståenden som respondenten fått ta ställning till och ange instämmelse på en skala från 1-6. Den svenska allmänheten har överlag en relativt positiv bild av Östersund utifrån de olika utvärderade parametrarna. För en hel del av de utvärderade områdena gäller att en stor andel, i vissa fall över 5, inte har någon uppfattning, men det är ju i sig också ett svar. Samtidigt det är fullt rimligt att en hög andel av ett tvärsnitt av Sveriges befolkning inte kan begäras att ha en bild av exv. företagsklimatet i Östersund, även om det vid intervjutillfället har understrukits att uppfattningarna inte behöver vara faktaunderbyggda, utan lika gärna kan spegla en känsla/subjektiv uppfattning. De högsta instämmelsevärdena får områden som är kopplade till sport- och friluftslivsutrustning, turism och vinter, vilka också tillsammans har en hel del beröringspunkter. På en 6-ig skala är medelvärdet 4,6 för påståendet att I Östersund finns en intressant miljö för utveckling av sport- och friluftsutrustning, vilket är det högsta resultatet av samtliga. Påståendet att Östersund är ett attraktivt vinterresmål får värdet 4,4 (kan jämföras med 3,2 för Östersund som attraktivt sommarresmål), följt av värdet 4,3 för påståendet att turism och besöksnäring är väl utvecklat i Östersund. I ett mellanskikt med värden strax under resp. över 4,0 återfinns lite mer allmänt hållna påståenden om Östersund. Östersund erbjuder en god samhällsservice (3,9), Östersund andas optimism och framtidsanda (3,9), Kommunikationsmöjligheterna till Östersund är goda (4,0) samt påståendet att folk i allmänhet pratar gott om Östersund (4,1). På den nedre delen av skalan märks främst påståenden som är kopplade till arbete, utbildning och företagsamhet, där påståendet att Östersund har en attraktiv/intressant arbetsmarknad hamnar i botten med omdömet 2,8. Endast påståendet att Östersund är en stad som jag skulle kunna bosätta mig i får ett lägre värde, 2,2, vilket vid första anblicken kan verka nedslående, men det ska bedömas mot bakgrund av att en stor andel av befolkningen inte kan tänka sig att flytta överhuvudtaget och att en majoritet av de tillfrågade bor i Mälardalen och söderut, vilket innebär att det handlar om stora avstånd vid en ev. flytt för en klar majoritet av de tillfrågade. En jämförelse med andra städer/platser bekräftar den här bilden, där Östersund bedöms som mer attraktivt att flytta till jämfört med både Umeå och Sundsvall och lika attraktivt som Åre. I gruppen som under den senaste 3-årsperioden har övervägt att flytta (en dryg fjärdedel av samtliga tillfrågade) bedöms Östersund som mest intressant av dessa alternativ. Om respondenten får välja helt fritt hamnar Göteborgsområdet i topp, följt av Malmöregionen och Stockholmsområdet. De främsta invändningarna mot att flytta till Östersund, utöver generella hinder (socialt nätverk, ålder, barn i skolan osv), är framförallt avståndet/att det ligger långt bort (underförstått i relation till vänner/släktingar), men det finns också invändningar mot klimat, mörker och möjligheter till arbete. Bland dem som kan tänka sig att flytta till Östersund märks svar som natur/miljö, närhet till fjäll/fritidsmöjligheter/vinter/skidåkning, men också svar som relaterar till arbete och en allmänt positiv bild av själva staden. På frågan om vilken sammantagen uppfattning man har om Östersund svarar en fjärdedel positiv eller mycket positiv (5-6), en dryg tredjedel ger omdömet 4 (dvs. svagt positivt), medan en knapp fjärdedel är svagt negativa (3). Endast 6% uttalar en tydligt negativ inställning (1-2). 11% har ingen ~ 6 ~

7 uppfattning. Totalt sett ger det ett medelbetyg på 4,0, vilket även om det inte är ett toppbetyg måste ses som ett positivt utfall. En jämförelse mellan olika undergrupper i undersökningen visar inte på några dramatiska skillnader, men konstateras kan att den positiva bilden förstärks något med stigande ålder, är högst bland lågutbildade följt av de högst utbildade. Boende i Svealand följt av norra Norrland är något mer positiva än övriga. Bland dem som antingen har bott i Östersund eller besökt Östersund (oberoende om det vinter eller sommar) så är också den generella uppfattningen om Östersund något mer positiv. De som har hört talas om begreppet Vinterstaden Östersund, 36% av de tillfrågade, är också tydligt mer positivt inställda till Östersund. Samma mönster gäller för merparten av de olika påståendena om Östersund. Mot bakgrund av att Vinterstaden Östersund är ett relativt nytt begrepp och egentligen först de senaste åren har kommunicerats utanför staden måste utfallet betecknas som positivt. Bland dem som känner till begreppet är männen överrepresenterade, vilket också gäller i de två äldsta åldersgrupperna där 46% känner till begreppet. Det kan jämföras med 17% i gruppen år. De spontana kommentarerna till marknadsföringsbegreppet Vinterstaden Östersund är överlag positiva. Bland ungefär 150 kommentarer är det högst en handfull som är negativa. Kännedomen kring olika evenemang i Östersund kanske kan sägas vara varken hög eller låg, en tredjedel kan nämna ett eller flera evenemang varav VM i skidskytte (1) följt av Storsjöyran (9%) och SM i längdåkning () är mest frekventerade. Männen uppvisar betydligt högre kännedom när det gäller skidskytte och längdåkning, medan motsatsen gäller för Storsjöyran. En följdfråga till dem som inte kände till VM i skidskytte ger det totala utfallet att 1 spontant kunde nämna detta och att ytterligare 13% på en direkt fråga om de känner till att VM i skidskytte avgörs i Östersund 2008 svarade ja. Det innebär att en knapp fjärdedel av svenska allmänheten mer eller mindre väl känner till VM i skidskytte. I jämförelse med kännedomen om Vinterstaden Östersund (36%) kan detta möjligen ses som en något låg andel. Inledningsvis i undersökningen ombads respondenten spontant att beskriva med ett ord eller fras vad de kom att tänka på när man hör Östersund nämnas. Det finns inget tydligt första- eller andrahandssvar utan det handlar snarare om en ganska stor spridning av svar, vilket känns igen från andra undersökningar, exv. när besökare/turister har associerat något med Östersund. Det utkristalliserar sig en kategori av svar som på ett eller annat sätt relaterar till det geografiska läget, uttryckt bl.a som Norrland, Mitt i Sverige, Långt bort osv. En annan kategori svar relaterar till väder/klimat, exv kallt, kyla, vilka gissningsvis associeras främst negativt, men sedan glider det över på ord som snö/is, vinter, vintersport, skidåkning i mer positiv bemärkelse för att slutligen landa i Åre. Andra frekvent förekommande ord/företeelser är Storsjön, Frösön, Storsjöyran, Storsjöodjuret, vilket väl känns igen från exv. gästundersökningar. Det faktum att Östersund har varit en stor militärstad märks också fortfarande, samt en hel del svar som är kopplade till olika typer av relationer. Enstaka svar indikerar också felaktiga uppfattningar, exv. uttryckt som Siljan, Höga Kusten, Malmö (förmodligen sammanblandning med Öresund). Men det sammantagna intrycket är kunskapen om och bilden av Östersund trots allt är ganska god, ofta uttryckt i specificerade svar, om än ganska mångfacetterad. En sammanfattning när det gäller den svenska allmänheten både utifrån fria associationer och svar på övriga frågor är att den inslagna strategin att profilera Östersund som en vinterstad i en övergripande mening är riktig. Den är förvisso inte ställd mot något annat uttryckligt alternativ i den här undersökningen, men helt klart är att Östersund bland den svenska allmänheten är väsentligt mycket mer vinter än sommar. ~ 7 ~

8 Sammanfattning invånarna i Östersunds Kommun Östersundarnas egna spontana associationer till hemstaden skiljer sig delvis från den bild som den svenska allmänheten har. På samma sätt som delar av svenska allmänheten visade geografiska associationer, finns på samma sätt liknande associationer bland Östersundarna, mestadels uttryckt i termer av hemma, hemstad etc. Även bland Östersundarna finns en del kommentarer kring väder/klimat, främst i negativa termer, men då inte i första hand kyla, utan regn och blåst. Naturligtvis finns också en hel del associationer till snö och vinter, främst uttryckt som vinter, vintersport och vinterstaden. Naturen, Storsjön, fjällen, friluftsliv är utöver vinterbegreppen de mest frekventa. Även själva staden/stadsmiljön benämns av relativt många, i huvudsak i positiva termer. Även Östersundarna har fått ge sin bild av Östersund genom att ta ställning till ett antal påståenden. Merparten av påståendena är identiska med dem som svenska allmänheten tog ställning till, men det finns också några påståenden som enbart gäller för Östersundarna. Dessa är Jag känner stolthet över staden Östersund (4,8) och Talar väl om Östersund för vänner/bekanta (5,1), vilka båda får hög instämmelse. I det övre skiktet hamnar också Östersund är en attraktiv stad att bo i (4,9), Östersund är ett attraktivt vinterresmål (5,0) och Intressant miljö för utveckling av sport- och friluftsutrustning (4,8). De två sistnämnda hamnar de också högst upp när allmänheten tog ställning. Generellt sett ligger Östersundarnas värden högre jämfört med svenska allmänhetens, vilket kanske inte är så konstigt. Störst är skillnaden kring följande påståenden: Östersund är en attraktiv sommarstad (4,3) skillnad 1,1 Goda möjligheter till akademisk utbildning och forskning (4,0) skillnad 0,8 Har en attraktiv/intressant arbetsmarknad (3,6) skillnad 0,8 Noterbart är dock att de två sistnämnda påståenden rankas lägst både av Östersundarna och av svenska allmänheten. I andra änden dvs. där skillnaden mellan Östersundarna och svenska allmänheten är liten återfinns: Turism och besöksnäring är väl utvecklade näringar (4,3) ingen skillnad Kommunikationsmöjligheterna är goda (4,1) skillnad 0,1 Befolkningen är överlag öppen och gästvänlig (4,5) skillnad 0,2 På motsvarande fråga om den sammantagna uppfattningen om Östersund (som en plats att bo och leva på) så är 2/3 positiva eller mycket positiva (5-6), en fjärdedel svagt positiva (4), medan endast 8% intar en negativ hållning varav merparten, 6% svagt negativ (3). Medelbetyget på en 6-ig skala är 4,8, vilket får bedömas som bra, men med en tydlig förbättringspotential utifrån utgångspunkten att endast 2 är mycket positiva (6). Omdömet stiger något med ökande ålder, från 4,5 (18-29 år) till 4,9 (60-74 år). Samma mönster som för svenska allmänheten gäller för utbildning, lågutbildade är mest positiva, även om skillnaderna totalt sett är små. Inte heller sysselsättningsstatus har någon avgörande inverkan på hur man totalt sett uppfattar Östersund. Personer som antingen har bott kort tid (0-5 år) eller mycket lång tid (>30 år) är mest positiva. Förtroendet för Östersunds kommun (organisationen) har också utvärderats med en 6-ig skala och medelbetyget hamnar på 3,8, vilket även om det knappast kan sägas vara ett bra betyg, är mer positivt än negativt. Drygt 6 har stort förtroende (4-6) varav merparten, 41% ger omdömet 4, vilket kan översättas till ganska stort förtroende. En tredjedel uttrycker litet förtroende, varav merparten, 2 ger omdömet 3 (ganska litet förtroende). Det innebär att 2/3 hamnar i mitten med betyget 3 eller 4, vilket kanske är ganska signifikativt för en kommunorganisation. ~ 8 ~

9 Ungefär samma mönster gäller som för frågan om Östersund som en plats att bo och leva på när det gäller olika undergrupper, men med vissa undantag. Ålderssambandet är inte lika starkt/tydligt. Gruppen med högst utbildning har lägst förtroende för kommunen. Man kan också konstatera ett mycket tydligt samband mellan bo och leva i Östersund och den här frågan. Noterbart är att nuvarande anställda i Östersund i princip inte har större förtroende för organisationen än vad övriga invånare har. Marknadsföringsbegreppet Vinterstaden Östersund har verkligen satt sig hos Östersundarna, 97% svarar att de känner till begreppet och merparten som ger spontana kommentarer är positiva. Av förklarliga skäl är kunskapen/kännedomen om olika evenemang väsentligt högre bland Östersunds befolkning jämfört med den svenska allmänheten. Om genomslaget för VM i skidskytte möjligen kan upplevas som svagt bland allmänheten så är den hög bland invånarna i arrangörsstaden, 87% nämner detta spontant och ytterligare 12% på en direkt fråga, vilket innebär att endast 1% (5 av 600) inte känner till VM i skidskytte. Bland övriga evenemang märks Storsjöyran (24%) världscupen i skidskytte (1), VM i Enduro (9%) och SM i längdåkning (8%). 22% av de tillfrågade har under den senaste 3-årsperioden övervägt att flytta från Östersund. Den här gruppen är generellt sett mindre nöjda med att bo i Östersund, har lägre förtroende för kommunen och är kraftigt överrepresenterad i den yngsta åldersgruppen (18-29 år), vilket i och för sig säkert inte är något unikt för Östersund. Andelen stiger med ökad utbildningsnivå. Personer som har dagliga kontakter utanför länet har i större övervägt att flytta jämfört med övriga. Den sistnämnda gruppen utgår från en fråga som i första hand är avsedd att vara en bakgrundsvariabel, men den är också av intresse som enskild fråga. 28% svarar att de dagligen har kontakt (telefon, brev, , besök, resor) med personer utanför länet. Ytterligare knappt 5 har kontakter varje vecka, varav 18% flera ggr och 3 ungefär 1 gång per vecka. 1 svarar minst 1 gång per månad, medan resterande 8% anger mer sällan. En sammanfattning av resultatet för invånarna i Östersunds Kommun visar på ett totalt sett positivt utfall, även om det naturligtvis finns förbättringspotential. Det är alltid lite vanskligt att säga vad de olika värdena står för efter en första mätning, utan några direkt jämförbara andra undersökningar att relatera till. Sammanfattande slutsatser Ett viktigt syfte med den här undersökningen har varit att göra en avstämning av hur det av Östersunds Kommuns tagna profilbegrepp Vinterstaden Östersund uppfattas tillsammans med övriga utpekade strategiska utvecklingsområden. Helt klart är att Östersund, både bland den svenska allmänheten och de egna invånarna, i väsentligt högre förknippas med vinter än sommar (och övriga årstider). Detta framkommer både i öppna och styrda frågor. Begreppet Vinterstaden Östersund uppfattas som positivt eller t.o.m. mycket positivt och är redan i dagsläget välkänt. Sport, friluftsliv och utveckling av utrustning till dessa aktivteter är också utpekat som ett strategiskt utvecklingsområde, vilket också utifrån undersökningsresultatet kan bedömas ligga rätt. Däremot finns ingen tydlig bild av Östersund som en stad förknippad med högre utbildning och forskning, vare sig bland allmänheten eller bland Östersundarna själva. Det kanske största problemet, åtminstone i ett perspektiv som syftar till ökad inflyttning, är synen på/uppfattningen om arbetsmarknaden i Östersund. Återigen lite svårt att relatera värdet, men i relation till andra påståenden/parametrar är upplevelsen att det är lågt och därmed ett problem. ~ 9 ~

10 Detaljresultat Målgrupp den svenska allmänheten 1. En plats betyder olika saker för olika människor. Vad kommer du först att tänka på när du hör Östersund nämnas? Kategoriserade svar sammanfattande diagram Geografiskt Skidåkning/idrott Snö/ vinter/ "Vinterstaden" Storsjön Åre Social relation Frösön OS-ansökan Regementen/militärt Plats/sevärdhet/natur Yran Kallt/väder Staden/stadsmiljön Jämtland Storsjöodjuret Jamtli Universitet/utbildning Negativt Peterson-Berger Annat Ingenting/vet ej 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 4% 4% 4% 6% 6% 7% 8% 11% 16% 17% 2% 4% 6% 8% 1 12% 14% 16% 18% Listning av öppna svar HAR BOTT I ÖSTERSUND BRYGGERI FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN HÖGSKOLA JAMTLI LUMPEN LUMPEN MILITÄRTJÄNST MILITÄRTJÄNST MIN GAMLA HEMSTAD MITT I SVERIGE NORRLAND OCH VM SER NER PÅ KLYKTATTARE SKIDOR SKIDÅKNING TILLSTÄLLINGAR TÅG VATTENDRAG BESÖKTE ÖSTERSUND BRA SHOPPING EN BRO. FISKE FIN OCH VACKER STAD. FINT STÄLLE. FRÖSÖN FRÖSÖN ~ 10 ~ FRÖSÖN HÖGA KUSTEN BRON JAMTLI JOBB LUMPEN A4 MILITÄRTJÄNST, STORSJÖN MITTHÖGSKOLAN. MODO NEDLAGD MILITÄRANLÄGGNING, STORSJÖYRAN NORRLAND NORRLAND OS OS, ÅRE. OS.

11 SKIDÅKNING SKIDÅKNING OCH HANDBOLLSMATCHER SLALOM SLALOMÅKNING. STORSJÖODJURET STORSJÖYRAN STORSJÖYRAN STORSJÖYRAN SVÄRFÖRÄLDRAR VACKER NATUR. VARIT BOSATT I NÄRHETEN VINTERSPORT ÅRE BESÖKTE ÖSTERSUND TIDIGARE PÅ 2000-TALET ARBETE BESVÄRLIG KOMMUN WÅNGEN, ÅRE EN BEKANT SOM VARIT BOSATT DÄR FIN NATUR FIN STAD FISKE FJÄLLVANDRING FRASSES HAMBURGERKEDJA FRÖSÖN OCH ATT DET LIGGER MITT I SVERIGE. FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN, ÅRE. GAMMAL REGEMENTSTAD, STORSJÖN HOCKEYTÄVLING ISHOCKEY JAMTLE JÄMTLAND JÄMTLAND KALLT KALLT KALLT LIGGER I JÄMTLAND LIGGER I NORRLAND LIGGER NÄRA ÅRE MILITÄR MITTEN AV SVERIGE MITTEN AV SVERIGE OCH FRÖSÖ. NORRLAND NORRUT I LANDET NÄRA TILL ÅRE. KOMPISAR. NÄRA ÅRE OS OS ANSÖKAN REPUBLIKEN JÄMTLAND SIN DOTTER. SKIDOR SKIDOR SKIDOR SKIDOR SKIDSKYTTE VM SKIDSPORT SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKIDÅKNING, HÖGSKOLA. SKIDÅKNING. SKIDÅKNING. SKOG OCH MARK SLÄKT SLÄKTEN SNÖ SNÖ. STORSJÖODJURET STORSJÖODJURET STORSJÖODJURET OCH STORSJÖYRAN STORSJÖYRAN STRÖMSUND STUDIER STÖRSJÖN TRAVBANAN TREVLIG STAD VACKER STAD VERKSTAD MED JOBBET ~ 11 ~ VINTER VINTER VINTER VINTERSPORTER VINTERSPORTER VINTERSTAD. VÄRMLAND ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE BESÖKTE ÖSTERSUND FÖRE 2000-TALET AFFÄRER ARBETSLÖSHET BACKE BARNDOMSVÄN BÅTAR DIVERSE SKIDSPORTER EN KOMPIS. FASTER FJÄLL FJÄLLEN FLYGPLATS FLYGPLATS FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FÖR LÅNGT NORRUT FÖR LÅNGT UPP I LANDET GENOMRESA TILL ÅRE HANDBOLL HÖGA KUSTEN I MITTEN AV SVERIGE JAMTLI JAMTLI JÄMTLAND OCH SKIDOR KALLT KALLT, SNÖ, VINTER KYLA KYLA

12 LIGGER I MELLANSVERIGE LIGGER MITT I SVERIGE LITEN STAD LÅNG VINTER LÅNGT BORT LÅNGT NORR UT MALMÖ MAMMA MELLANSVERIGE MILITÄREN MILITÄRTJÄNST OCH OS- ANSÖKAN MILTITÄRANLÄGGNING. MIN FASTER BOR I ÖSTERSUND MITT I LANDET MITT I SVERIGE MITT I SVERIGE MITT I SVERIGE MÄSS OCH CURLINGHALL, LÄGET. NORRA DELEN AV SVERIGE. NORRA SVERIGE NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRUT NÄR JAG VAR DÄR SIST OS-SATSNINGAR. OS. PETTERSSON BERGER PLUGGA, FIN STAD REGEMENTET REGEMENTET RESMÅL REVYN SEMESTER SILJAN SKIDBACKEN SKIDOR SKIDOR SKIDOR SKIDOR SKIDOR SKIDRESOR OCH KOLLEGOR SOM FINNS I ÖSTERSUND SKIDSEMESTER SKIDSPORT SKIDSPORTER OCH MILITÄRTJÄNSTGÖRING SKIDÅKING SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKOG SLALOM SLÄKT SLÄKT SLÄKT OCH VÄNNER SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ OCH SKIDOR SNÖ OCH SKIDÅKNING SNÖ, KALLT SNÖ, NORRLAND SOMMAR STAD TILLVÄXT STOLTA MÄNNISKOR STORA MYGG.. STORSJÖODJURET STORSJÖODJURET STORSJÖYRAN STORSJÖYRAN STORSJÖYRAN STORSJÖYRAN STORSJÖYRAN STORSJÖYRAN STORSJÖYRAN. STORSKYRAN TREVLIG STAD TREVLIGT STÄLLE. STORSJÖN TRÅKIG STAD UPPÅT LANDET UTFÖRSÅKNING VACKER OMGIVNING VACKERT I ÖSTERSUND. ~ 12 ~ VINTER VINTER OCH SNÖ VINTER OS VINTERAKTIVITETER VINTERIDROTT VINTERLANDSKAP VINTERSPELEN VINTERSPORT VINTERSPORT VINTERSPORTER VINTERSTÄLLE VÄGEN TILL ÅRE VÄN SOM BOR DÄR ÅKA SKIDOR ÅNN ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE HAR ALDRIG BESÖKT ÖSTERSUND ANSÖKNING OM VINTER- OS ARBETSKOLLEGA ATT ÅKA FÖR LÅNGT MED TÅGET BACKHOPPNING OCH STORSJÖN BEKANT I STADEN

13 BERG OCH FJÄLL BOSATTA BEKANTA DE HAR SÖKT OS DET LIGGER MITT I SVERIGE DIV 2 FOTBOLL EN BEKANT SOM VARIT BOSATT DÄR EN BOR. EN BRA KOMMUN. EN BRO EN GAMMAL KLASSKAMRAT EN KOMPIS I STADEN EN SLÄKTING ENDURO FJÄLLEN FJÄLLEN FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FRÖSÖN FÖRELÄSNINGAR HAR SÖKT VINTER-OS IDROTT JAMTLI JÄMTLAND JÄMTLAND JÄMTLAND JÄMTLAND JÄMTLAND JÄMTLAND KALLT KALLT KALLT KALLT KOLLEGA KOMPIS KYLA KYLA KYLA. LIGGER HÖGT UPP LIGGER LÅNGT NORR UT LIGGER LÅNGT UPP LIGGER LÄNGRE UPP I LANDET LIGGER NORR UT LIGGER UPPE I FJÄLLEN LIGGER VID STORSJÖN. LÅNG BORT LÅNG NORRUT LÅNGT BORT LÅNGT BORT LÅNGT BORTA LÅNGT HÄRIFRÅN LÅNGT NORR UT LÅNGT NORRUT I LANDET LÅNGT UPP LÅNGT UPP LÅNGT UPP LÅNGT UPP I LANDET LÅNGT UPP I LANDET LÅNGT UPP I LANDET MITTEN AV LANDET MITTEN AV SVERIGE MITTEN AV SVERIGE MITTEN AV SVERIGE MITTEN AV SVERIGE MITTPUNKTEN I SVERIGE MYGG MÖRKER, SNÖ NERLAGGD FLYGFLOTTILJ NORR NORR OM STOCKHOLM NORRA SVERIGE NORRA SVERIGE. NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND NORRLAND. NORRUT NÄRA NORSKA GRÄNSEN OS OS OS OS ANSÖKAN OS ANSÖKAN OS ANSÖKNINGAR OS ANSÖKNINGAR. PETTERSON BERGER REGEMENTET SJUKCENTRALEN SJÖODJUR SKIDOR SKIDOR SKIDOR SKIDOR SKIDOR ~ 13 ~ SKIDOR SKIDOR SKIDOR SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKIDÅKNING SKIDÅKNING SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ SNÖ VINTER SPORTER OCH SNÖ STAD STAD I MELLANSVERIGE STAD I NORR. STAD I NORRLAND STAD I SVERIGE STAD LÅNGT NORR UT STADEN OCH SKIDAKTIVITETER STORSJÖODJURET STORSJÖYRAN STROSJÖYRAN STUDENTEN SÖDER SÖKTE FÖR ATT ARRANGERA OS TJEJ PÅ JOBBET SOM KOMMER DÄRIFRÅN TREVLIG STAD TRÅKIG, LUGN STAD TURISM TÅG TILL FJÄLLEN UPPÅT UPPÅT I LANDET UPPÅT I LANDET UPPÅT I LANDET. UTBILDNING UTTAGNING TIL OS VATTEN

14 VATTEN VATTEN VART DET LIGGER VINTER-OS VINTER VINTER VINTER VINTER VINTER OS VINTERSPORT ORT VINTERSPORTER VINTERSPORTER VISCHAN VM ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÅRE ÖSTERSUNDBRON ÖSTERSUNDSBRON ~ 14 ~

15 2. Ta ställning till följande påståenden om Östersund och ange i vilken du instämmer till dem. Sammanfattande bild (medelvärde skala 1-6) Intressant miljö för utveckling av sport- och friluftsutrustning Attraktivt vinterresmål Turism och besöksnäring är väl utvecklade näringar Befolkningen är överlag öppen och gästvänlig 4,6 4,4 4,3 4,3 När folk i min omgivning pratar om Ösd är det oftast i positiva termer Kommunikationsmöjligheterna är goda Östersund andas optimism och framtidsanda Väl fungerande samhällsservice Företagsklimatet är positivt i Östersund Goda möjligheter för entreprenörer att starta och utveckla företag Östersund är en attraktiv stad att bo i Satsar hårt på innovationsutveckling och forskning Goda möjligheter till akademisk utbildning och forskning Attraktivt sommarresmål 4,1 4,0 3,9 3,9 3,7 3,5 3,4 3,4 3,2 3,2 Har en attraktiv/intressant arbetsmarknad 2,8 Är en stad som jag skulle kunna bosätta mig i 2,2 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 ~ 15 ~

16 Detaljbilder Östersund är ett attraktivt sommarresmål 2 Medelvärde instämmelse (skala 1-6): 3,2 22% 2 19% 17% 17% Instämmer i mycket liten Instämmer i mycket hög Ingen uppfattning Östersund är ett attraktivt vinterresmål 3 Medelvärde instämmelse (skala 1-6): 4,4 27% 2 21% 2 18% 1 14% 1 11% 4% 1 Instämmer i mycket liten Instämmer i mycket hög Ingen uppfattning ~ 16 ~

17 Kommunikationsmöjligheterna till Östersund är goda 3 Medelvärde instämmelse (skala 1-6): 4,0 31% % 17% 1 14% 1 7% 9% 3% 1 Instämmer i mycket liten Instämmer i mycket hög Ingen uppfattning Befolkningen i Östersund är överlag öppen och gästvänlig 4 Medelvärde instämmelse (skala 1-6): 4,3 4 41% % 19% 1 11% 9% 2% 2% 1 Instämmer i mycket liten Instämmer i mycket hög Ingen uppfattning ~ 17 ~

18 Östersund är en attraktiv stad att bo i Medelvärde instämmelse (skala 1-6): 3, % % 1 14% 1 7% 9% 2% 1 Instämmer i mycket liten Instämmer i mycket hög Ingen uppfattning Östersund har en attraktiv/intressant arbetsmarknad 7 Medelvärde instämmelse (skala 1-6): 2,8 6 61% % 11% 1 4% 1 Instämmer i mycket liten 7% Instämmer i mycket hög 2% 1% Ingen uppfattning ~ 18 ~

19 Östersund erbjuder goda möjligheter till akademisk utbildning och forskning Medelvärde instämmelse (skala 1-6): 3,2 6 56% % 1 9% 9% 6% 2% 1 Instämmer i mycket liten Instämmer i mycket hög Ingen uppfattning I Östersund finns en väl fungerande samhällsservice 7 Medelvärde instämmelse (skala 1-6): 3,9 6 59% % 1 1 1% 1% 1 Instämmer i mycket liten Instämmer i mycket hög 8% 3% Ingen uppfattning ~ 19 ~

20 Östersund erbjuder goda möjligheter för entreprenörer att starta och utveckla företag 7 Medelvärde instämmelse (skala 1-6): 3,5 6 63% % 14% 1 2% 1 Instämmer i mycket liten 3% Instämmer i mycket hög 1% Ingen uppfattning Företagsklimatet är positivt i Östersund Medelvärde instämmelse (skala 1-6): 3, % % 14% 1 7% 1% 1 Instämmer i mycket liten 3% Instämmer i mycket hög 1% Ingen uppfattning ~ 20 ~

Marknadsundersökning. Bilden av Östersund. Upplevd av svenska allmänheten

Marknadsundersökning. Bilden av Östersund. Upplevd av svenska allmänheten Marknadsundersökning Bilden av Östersund Upplevd av svenska allmänheten Oktober 008 Innehåll Inledning och bakgrund Metod och genomförande Läsanvisningar Resultatet Sammanfattning Slutsatser 6 1. En plats

Läs mer

Marknadsundersökning. Bilden av Östersund. Upplevd av invånarna i Östersunds Kommun

Marknadsundersökning. Bilden av Östersund. Upplevd av invånarna i Östersunds Kommun Marknadsundersökning Bilden av Östersund Upplevd av invånarna i Östersunds Kommun Oktober Innehåll Inledning och bakgrund Metod och genomförande Läsanvisningar Resultatet Sammanfattning Slutsatser 6 1.

Läs mer

Varumärket Gotland Bilaga 2 Gotland från fastlandet Marknadsundersökning svensk allmänhet och ledare i näringslivet

Varumärket Gotland Bilaga 2 Gotland från fastlandet Marknadsundersökning svensk allmänhet och ledare i näringslivet Varumärket Gotland Bilaga 2 Gotland från fastlandet Marknadsundersökning svensk allmänhet och ledare i näringslivet Oktober 2007 Bilden av Gotland En undersökning bland svenska allmänheten och företagare

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun Attitydundersökning värdskap Härjedalens kommun Innehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 3 ANSTÄLLDA 4 FÖRTROENDEVALDA 7 INVÅNARNA 10 ATTITYDER TILL HÄRJEDALENS KOMMUN/ANSTÄLLDA 10 ATTITYDER TILL FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Trelleborgs varumärke. Hösten 2012

Trelleborgs varumärke. Hösten 2012 Trelleborgs varumärke Hösten 2012 Bakgrund och syfte Kartläggning av Trelleborgs varumärke. Två centrala frågor: Vilken är bilden av Trelleborg? Vilka prioriteringar kan göras? Målgrupper A) Privatpersoner

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Svenska reserapporten 2014 Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Resultat i korthet * Svenskarna spenderar nästan hela sin semester i Sverige * Semestrandet inom Sverige ökar kraftigare än

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 1 2 Målet med undersökningen;? Att klargöra hur omvärldsbilden av Tierp ser ut. Viktiga frågor att besvara är: - Hur står det till med kännedomen om Tierp?

Läs mer

Attraktionsindex Blekinge November 2009. Geobrands / Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 www.geobrands.

Attraktionsindex Blekinge November 2009. Geobrands / Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 www.geobrands. Attraktionsindex Blekinge November 2009 Geobrands / Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 www.geobrands.se Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 3 Information om

Läs mer

Hej och välkommen! Tack för att du vill ge din syn på Åsele!

Hej och välkommen! Tack för att du vill ge din syn på Åsele! Hej och välkommen! Tack för att du vill ge din syn på Åsele! Enkäten tar 8-12 minuter att svara på. För att vi ska kunna bearbeta och beakta dina svar måste du besvara alla frågorna och sedan själv, eller

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Attraktionsindex Avesta november 2013

Attraktionsindex Avesta november 2013 Attraktionsindex Avesta november 2013 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 3 2. Resultatredovisning 5 3. Sammanfattning 25 4. Fakta om Attraktionsindex 27 2. Information om undersökningen

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

Svartviks Industriminnen

Svartviks Industriminnen Svartviks Industriminnen Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Svartvik fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök 4 Hur fick

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Sammanfattning Bilden av Skövde. Nulägesanalys i projekt Varumärket Skövde Februari 2011

Sammanfattning Bilden av Skövde. Nulägesanalys i projekt Varumärket Skövde Februari 2011 Sammanfattning Bilden av Skövde Nulägesanalys i projekt Varumärket Skövde Februari 2011 1.INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Undersökningen är en del av arbetet med att skapa en varumärkesplattform för Skövde

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Attityderna till Gävleborgs län

Attityderna till Gävleborgs län Attityderna till s län Presentation för Hälsingland Turism november 2007 CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Fakta om undersökningen Syfte Undersökningens syfte är att, inför kommande marknadsföring

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Bilden av Eskilstuna kommun 2012

Bilden av Eskilstuna kommun 2012 Bilden av Eskilstuna kommun 1 Syfte Kartlägga centrala målgruppers kunskap om och bild av Eskilstuna kommun. Underlaget/resultatet ska utgöra en av flera grunder i kommunens kommande varumärkesarbete.

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Kommun och landsting 2016

Kommun och landsting 2016 SVENSKT KVALITETSINDEX Kommun och landsting 2016 SKL 1 Vid frågor eller för ytterligare information: Johan Parmler 0731-51 75 98 Johan.Parmler@kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX 2 Förord Svenskt

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningsperiod: Juli/augusti 2016 Metod: Telefonintervju Antal svar: 150 Målgrupper: Åldersgrupper;,, 45-59, 60-74 Ansvarig hos Bergs Kommun:Anders

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

En trevligare upplevelse

En trevligare upplevelse En trevligare upplevelse Kännedom och attitydmätning om Värmland En undersökning genomförd av Attityd i Karlstad AB 9-1 Sammanfattning Bakgrund Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland driver tillsammans

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

BILAGA 5: Samtliga citat fråga 17

BILAGA 5: Samtliga citat fråga 17 BILAGA 5: Samtliga citat fråga 17 Samtliga citat på frågan När du hör namnet Sunne, vad tänker du främst på? Antal Selma Lagerlöf 54 Selma 28 Selma Spa 21 Fryksdalsdansen 20 Göran Thunström 13 Mårbacka

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Sammanfattning Heminredningsintresset är fortfarande på topp, för de allra flesta har

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport Lansen Omsorg AB Blåklockan. LSS, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport Lansen Omsorg AB Blåklockan. LSS, handläggare Kvalitetsindex LSS, handläggare Lansen Omsorg AB Blåklockan Rapport 20160614 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009

Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009 Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009 Telefonintervjuer med mottagare av ÅB09 (normal-åb). Februari-mars 2009. Christer Nordh/2009-06-15 1 Bakgrund och syfte PPM och Försäkringskassan

Läs mer

Svenskt Näringsliv. Hushållsnära tjänster Eureka. Eureka 2001

Svenskt Näringsliv. Hushållsnära tjänster Eureka. Eureka 2001 Svenskt Näringsliv Hushållsnära tjänster Eureka 1. Innehåll Beskrivning av utförandet 3 Sammanfattning 5 Resultat 6-18 Diagram 19-54 BILAGA Korstabell Öppna svar Se pärm Se pärm Stockholm den 18:e december

Läs mer

Attraktionsindex Sölvesborg. Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor.

Attraktionsindex Sölvesborg. Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor. Attraktionsindex Sölvesborg Dokumenttyp: Slutrapport Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor.se Datum: 29 april, 2010 Innehåll Information

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR. Rapport

Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR. Rapport Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR Rapport Total Försommaren 2006 ARS P0766 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

6. Norrlänningarnas syn på livet och tillvaron

6. Norrlänningarnas syn på livet och tillvaron 6. Norrlänningarnas syn på livet och tillvaron Kerstin Westin, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet Vad är viktigt i livet? Synen på livet och tillvaron kan diskuteras eller beskrivas i termer

Läs mer

Svenskt Näringsliv. Privat/Offentligt Gymnasieskolor P 10123

Svenskt Näringsliv. Privat/Offentligt Gymnasieskolor P 10123 Svenskt Näringsliv Privat/Offentligt P INNEHÅLL P.O. Box 6733 S-113 85 Stockholm Sweden Visiting address: Gävlegatan 16 Tel +46 8 598 998 00 Fax +46 8 598 998 05 Köpmangatan 7 S-871 30 Härnösand Sweden

Läs mer

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204)

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204) ÖREBRO UNIVERSITET Hälsoakademin Idrott B Vetenskaplig metod EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204) Examinationen består av 11 frågor, flera med tillhörande följdfrågor. Besvara alla frågor i direkt

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät Kommunuppdelade svar. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät Kommunuppdelade svar. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Kommunuppdelade svar Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 Kommunuppdelade svar I denna bilaga redovisas

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Bilaga #2 Enkätsammanställning. Bilaga till rapport, Omvandla och involvera! Freija Frändberg & Maria Johansson

Bilaga #2 Enkätsammanställning. Bilaga till rapport, Omvandla och involvera! Freija Frändberg & Maria Johansson Bilaga #2 Enkätsammanställning Bilaga till rapport, Omvandla och involvera! Freija Frändberg & Maria Johansson 1 Enkäten För att få ett större underlag och kunskap kring ungas prioriteringar och önskemål

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Det är viktigast för svensken på semestern

Det är viktigast för svensken på semestern Det är viktigast för svensken på semestern Om undersökningen En webbenkät har i samarbete med Mind Research skickats ut till urval av SJ Prio-medlemmar i: - Stockholm - Göteborg - Malmö - Karlstad - Linköping

Läs mer

Anledningar till inflyttning i Ljusdals kommun 2010

Anledningar till inflyttning i Ljusdals kommun 2010 Kommunledningskontoret Inflyttarservice Datum 2011-12-09 Anledningar till inflyttning i Ljusdals kommun 2010 Bakgrund och syfte Befolkningsutvecklingen i Ljusdals kommun är negativ, och antalet invånare

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

Lite pengar gör stor skillnad

Lite pengar gör stor skillnad Lite pengar gör stor skillnad Om undersökningen Undersökningen genomfördes i Sverige i månadsskiftet oktober-november 2007. Datainsamlingen gjordes i form av en e- postenkät tillsammans med datainsamlingsföretaget

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014 Bilden av Karlstad Attraktionsindex 2014 Målet med undersökningen En klar bild av varumärket Karlstad sett ur svenska befolkningens ögon. Ma let med underso kningen a r att tillhandaha lla ett tydligt

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Projekt Vackert Rättvik Projektet

Projekt Vackert Rättvik Projektet Projekt Vackert Rättvik Projektet Vackert Rättvik startade 1994 och byggdes färdigt 2005. Syftet var att förbättra miljön längs riksvägen och stationsområdet och att skapa ett samarbete mellan kommunen,

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009 Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September Viktoriagatan, Box 068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 7 9 000, Fax +46 7 9 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011 april/maj 2011 SKOP har på uppdrag av ABM Resurs Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under april 2011 med några kompletterande

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer