Björn Larsson - Teaterlärare Tommy Åberg - Musiklärare Kenth Nilsson - Marknadsföringslärare. Sidan 1. Handledare: Elisabeth Banemark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björn Larsson - Teaterlärare Tommy Åberg - Musiklärare Kenth Nilsson - Marknadsföringslärare. Sidan 1. Handledare: Elisabeth Banemark"

Transkript

1 Söderportskolans Musikteaterprojekt ITiS-Rapport Björn Larsson - Teaterlärare Tommy Åberg - Musiklärare Kenth Nilsson - Marknadsföringslärare Sidan 1 Handledare: Elisabeth Banemark

2 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 4 2. Bakgrund sid 4 3. Preciserat problem och syfte sid 5 4. Genomförande sid Manusarbetet sid Musiken sid Marknadsföringen. sid Kringarbete sid HTG sid Resultat och diskussion sid 11 Sidan 2

3 Sammanfattning Sedan läsåret 1997/98 har Söderportskolan erbjudit Musikteaterprojekt som individuellt val. Då flera olika elevgrupper (musik, teater, marknadsföring) varit inblandade, har behovet av effektiv kommunikation varit av yttersta vikt. Den här ITiS-rapporten beskriver vårt arbete med att effektivisera kommunikationen med hjälp av modern IKT-teknik i form av konferenser i First Class. På så sätt kan man möjliggöra för t ex textförfattare att höra på musikförslag på nätet, eller för marknadsförare att följa manusarbetet. Sidan 3

4 1. Inledning Under fyra års tid har vi på Söderportskolan arbetat med ett musikteaterprojekt. Olika elevgrupper har haft olika uppgifter inom projektet, och informationen mellan grupperna har varit ett problem. Utbyte av information har skett genom att t ex scener mailats mellan elever och mellan elever och lärare. Musik har förmedlats genom att musikkassetter lämnats. Det hela har varit otympligt, och vår vilja är att effektivisera kommunikationen. Ett problem är att det schematekniskt är omöjligt att sammanföra alla berörda grupper på en schemaposition. Därför vill vi öka informationsflödet genom att på ett smidigare vis använda modern IKT-teknik. Via First Class har vi för avsikt att lägga upp konferenser där man t. ex kan hitta musikfiler, musiktexter, story och pdf-filer med affischförslag. 2. Bakgrund Elevgrupperna som arbetar i musikteaterprojektet överlappar varandra inom musik, teater, marknadsföring, svenska och eventuellt ytterligare något ämne. Läsåret 1997/1998 gjordes den första pjäsen, "Under Press". Projektet var då ett samarbete mellan elever som valt musik, teater och bild i individuellt val. Musik- och teatereleverna gjorde det mesta av arbetet på både på och bakom scenen, medan bildeleverna var med och (tillsammans med musik- och teaterelever) bygga scenografi. Några bildelever var också med i smink-gruppen. Läsåret 1998/1999 blev pjäsen "Mammon" till. Vi hade då upptäckt att alltför mycket låg på de elever som var inblandade i projektet. En stor bit var marknadsföringen. En marknadsföringslärare såg att det var en tillgång att kunna arbeta med ett skarpt projekt inom sitt ämne. Så kom eleverna på Samhällsprogrammets ekonomiska gren som valt marknadsföring som tillval med i projektet. I läsåret 1999/2000 års musikteaterprojekt "Soft Pop Café" arbetade vi på samma vis som året innan, med ett samarbete mellan musik, teater, Sidan 4

5 bild och marknadsföring. Dock upplevde vi fortfarande att arbetet med manusarbete tog alltför mycket tid, och elevernas arbetsbelastning var alltför hög. År 2000/2001, i musikteaterpjäsen "PUNKt" tog vi därför hjälp av en "hjälpklass" som i ämnena svenska och historia hjälpte musikteaterprojektet. Dels genom att vara med och skriva scener till manus (i svenskämnet), men också genom att plocka fram historisk research. (Pjäsen utspelade sig på 70-talet. En onekligen historisk tid för våra elever födda på 80-talet). 3. Preciserat problem och syfte Alla elever och lärare behöver tillgång till vad som produceras i respektive elevgrupper för att få en helhet d v s en nyskriven musikal. Ex Musiker behöver musiktext, marknadsförare behöver story etc. Fr o m läsåret 1998/1999 har mycket kommunikation skett via som i och för sig är ett framsteg men ändå känns otympligt. Målet är att genom modern IKT-teknik öka informationsflödet och tillgängligheten så att alla kan ta del av varandras arbete. Frågeställning: Hur kan IKT användas för att nå våra mål d v s öka tillgängligheten av information för de medverkande? 4. Genomförande Musikalprojektets upplägg bygger på att ansvarsområdena manus, musik, scenografi, smink och marknadsföring är fördelade mellan lärare och elevgrupper. Detta innebär inte att dessa områden kan jobba hermetiskt tillslutet utan det krävs en ständig kontakt och uppdatering av information för att det ska bli en helhet. För att få till ett informationsflöde som alla har tillgång till utnyttjar vi konferenser i First Class. Sidan 5

6 Alla ansvarsområden har sina underkonferenser i den gemensamma musikalkonferensen. På detta viset har vi hela tiden en överblick hur projektet fortskrider och kan alltid hämta information från ett annat ansvarsområde som behövs i det egna. I underkonferensen Musiknummer kan man t ex hitta musikfiler som textförfattarna behöver när de skall skriva texten och vice versa. I underkonferensen Marknadsföring kommer vi så småningom kunna hitta med affischförslaget i pdf-format, så att alla kan komma med synpunkter på det. Under arbetets gång skall relevant och uppdaterad information alltid finnas tillgänglig via konferenserna. 4.1 Manusarbetet Manusarbetet startar med att eleverna får formulera vad de skulle vilja förmedla med sin pjäs. Detta formuleras som möjliga teman för pjäsen. Kring dessa teman får musikaleleverna i uppgift att formulera det som vi kallar konflikter. En dramatisk konflikt består i att en rollkaraktär, den s k Huvudkaraktären har ett mål som denne vill uppnå. Men det finns ett hinder, en Drivande Kraft som Huvudkaraktären måste försöka ta sig förbi för att nå detta mål. Den Drivande Kraften kan vara en person, som t ex skurken i en klassisk actionfilm eller thriller, men det kan också vara t ex en dödlig sjukdom i ett drama om viljan att överleva, eller varför inte Ödet som i det antika dramat Oidipus. Sidan 6

7 Eleverna skall alltså skapa sådana här dramatiska konflikter, som står mellan en Huvudkaraktär och en Drivande Kraft, och som formulerar de temata de bestämt sig för att arbeta kring. Nästa steg är att eleverna väljer ut de konflikter som de tycker är de mest utvecklingsbara. Dessa skall sedan formuleras som scener, d v s eleverna skall fundera ut vilka och hur många olika scener som behövs för att berätta den historia, vars essens utgörs av den valda konflikten. Undermappen Scener är indelad i ytterligare 2 undermappar: Konflikterna som är indelade i scener läggs ut i mappen konflikter. Där kan alla läsa den, så att vi sedan kan diskutera vilka förbättringar som bör göras. Någon eller några elever (inte någon av dem som ursprungligen skrivit konflikten) får i uppgift att utveckla konflikten efter de riktlinjer vi bestämt. Varför låter vi eleverna "byta" texter och vidareutveckla varandras idéer. Jo, det finns egentligen två anledningar till detta. Den första anledningen är att man lätt blir hemmablind. Det är faktiskt svårt att se vad som inte är begripligt för publiken om man granskar sin egen text. I och med att man vet vad man har tänkt "fyller man i" de luckor som kan finnas. En annan anledning är alla känner sig delaktiga i hela arbetet. Genom att de språkligt svaga blir "rättade" av de starkare eleverna som kanske bearbetar deras texter, så behöver de inte känna sig så utpekade, som om jag rättat i några elevers texter mer än i andra. Nästa steg är att bestämma vilka av dessa konflikter vi verkligen skall använda oss av i det färdiga manuset. Oftast brukar vi välja ut mellan fyra och sex konflikter, men i år nöjde vi oss med två. Detta beroende Sidan 7

8 på att årets konflikter redan från början var så utmejslade och innehöll så många karaktärer, att det räckte med att kombinera dessa två för att få ett manus med tillräckligt många karaktärer och skeenden för att alla skådespelare skall få utmaningar i sitt gestaltningsarbete. Dessa konflikter vävs samman till en Dummy. Dummyn är en beskrivning över hela pjäsen steg för steg, eller kanske snarare scen för scen. I Dummyn står också angivet på vilka platser i berättelsen som det passar att lägga in musiknummer. Dummyn läggs i mappen Manus, och ett andra utkast till Dummyn är utlagt, även om det kommer en eller ett par versioner till innan den är riktigt klar, har vi de stora dragen över hur pjäsen kommer att forma sig klara. Några elever i manusgruppen har därför börjat skriva repliker till några av scenerna. Dessa kommer att läggas ut i undermappen Scener med repliker, diskuteras i gruppen och vidareutvecklas tills vi är nöjda med dem. På samma sätt som vi gjorde med konflikterna. 4.2 Musiken Vi har en konferens för musiknummer med tre underkonferenser: När texterna blir tillgängliga i mappen låttexter kan musikskaparna börja skriva musik till dem. I fjol skrevs musik innan vi visste var den skulle passa in, och vi fick i efterhand foga in den i helheten. Tillgängligheten av material är den stora fördelen med projektet. Det är en förutsättning för att kunna komma upp med rätt pusselbit i processen. Att hålla bollen i luften mellan textförfattare och musikskapare är viktigt för ett bra resultat. Sidan 8

9 Musikalen växer och värker fram i en kreativ process när det gäller story och musik, medan marknadsföringen sköter de mer rationella bitarna. Alla elever kan inte skriva en hel låt, med ett helt arrangemang. Då kan de komma med en grundidé och få hjälp med att fullfölja den från musikläraren. Två musikinslag har skrivits på det sättet; att eleven kommer till musikläraren med en ide, och de två jobbar fram en färdig låt. Dessa bägge låtar ska komma ut på First Class snarast, så att vi kan få feedback och synpunkter från ensemblen. Ett musiknummer är skrivit av en av eleverna, som skrev det utan att veta var det skulle infogas, men vi hittade en preliminär plats. Det återstår en del praktiska problem att lösa, men vid redovisningen i räknar vi med att kunna utvärdera betydelse och funktion av projektet fullt ut. 4.3 Marknadsföringen. Kursen i marknadsföring har som namnet antyder det övergripande ansvaret för all marknadsföring och kontakter med potentiella kunder, sponsorer samt praktisk biljetthantering. Marknadsföringskursen startar vid höstterminens början och arbetet med musikalprojektet startade ungefär mitt i terminen. Under terminens första halva har eleverna läst in viktiga teoretiska avsnitt som är grunden för att klara projektet. Trots teorin kan man hela tiden referera och exemplifiera utifrån den kommande marknadsföringen av musikalen vilket gör de teoretiska avsnitten bättre förankrade i verkligheten. Eftersom tanken i projektet är att allt ska utgå och genomföras av eleverna, börjar marknadsföringsarbetet med en kartläggning av vilka moment som ingår i uppgiften. Den största svårigheten med elever som vuxit upp i en teoretisk studiemiljö är att få dem att förstå att vi har det fullständiga ansvaret för att alla idéer också ska genomföras fullt ut praktiskt. Kartläggningsarbetet sker i en kombination av storforum och mindre grupper. Efter diskussionerna lägger marknadsföringsläraren ut en uppgift i konferensen där eleverna gruppvis ska sammanfatta sina intryck av vad marknadsföringen av musikalen praktiskt innebär. Konferensen spelade här en viktig roll eftersom klassen inte hade möjlighet att träffas under vanlig lektionstid på grund av en pågående FN-vecka. Eleverna kunde hämta uppgiften och senare lägga in sina lösningar på konferensen på den tid som var möjlig. En fördel med en konferens jämfört med att lägga uppgifter på skolans server är att man även har tillgång till informationen utanför skolan, i hemmet. Efter att man nu vet vilka uppgifter som finns att utföra blir nästa fas att organisera arbetet. Flera av eleverna läser även kursen Sidan 9

10 Organisation och ledarskap och har därför insikt efter vilka principer man kan organisera arbetet. Gruppernas lösning på det hela blev en kombination av funktions- och kundgruppsorganisation. Ett organisationsschema presenterades och lades in på konferensen för att vara åtkomligt för alla och för att kunna hämta det senare när det behövs. Ett vanligt problem är annars att när man behöver filen är den eleven sjuk eller så har den försvunnit spårlöst, vilket innebär att man får göra allt skrivarbete om igen. Organisationsschemat är nu klart och man börjar fundera på vem som ska ha vilken befattning. I det här fallet började vi från toppen. Vem ska vara med i ledningen? Det ska finnas två stycken i VD rollen. Eftersom eleverna jobbat ihop under en halv termin och många känner varandra sen tidigare årskurser har de en ganska klar uppfattning om vem som har ledaregenskaper. Klassen får göra en enskild och hemlig omröstning. Den som får flest röster får sedan välja sin med-ledare oavsett röstresultat. Röstningsresultatet visas enbart för den elev som fått flest röster. Ledarna tar över och ser till att de olika befattningarna tillsätts av intresserade elever. Resultatet blir ett organisationsschema som nu är bemannat och läggs ut på konferensen. Nu kan alla se vem som har ansvaret för vilken uppgift och kan därmed vända sig till rätt person direkt eller via Kringarbete Det kringarbete som görs för att det skall bli en föreställning; kostym, scenografi och mask, har fått en egen konferens. Detta arbete sätter igång först efter jul, och kan inte utvärderas i denna rapport. Vår målsättning är dock att dessa gruppers arbete också skall läggas ut på nätet så att deras arbete skall vara tillgängligt för alla som är involverade i musikalprojektet. 4.5 HTG Under arbetets gång har ytterligare en klass anslutet sig till musikalprojektet. HTG, Handels och Turistgymnasiet ska ansvara för att det sker en fotografisk dokumentation av musikalen och att göra en skärmutställning i samband med Söderportskolans Öppet hus och en som ska finnas på teatern. Dessutom kommer de att vara teatervärdar och ansvara för biljett- och godis&kaffeförsäljningen på teatern samt utdelning av programblad i samband med föreställningarna. HTG ingår organisatoriskt under marknadsförarna. Sidan 10

11 5. Resultat och diskussion Så här långt har ITiS-projektet kommit just nu men kommer att fortsätta i samma anda. Konferenserna kommer att användas dels för att lägga ut färdigt material t ex manus, färdiga musiknummer, affisch, bilder, interntvmaterial, infoblad, presskonferensmaterial, programblad, annonsmaterial, hemsidematerial, beställningslistor, så att alla grupper som är involverade i projektet kan få tillgång till varandras material. Informationen kan flöda fritt och vara tillgängligt när man behöver den. Det är ännu för tidigt att utvärdera projektet vad gäller hur konferenserna och First Class underlättat för arbetet. Arbetet med storyn har egentligen först nu kommit så långt att vi till exempel vet var vi behöver musik. I fjol skrevs musik innan vi visste var den skulle passa in, och vi fick i efterhand foga in den i helheten. Det resultatet blev inte alla gånger så bra som det skulle kunnat bli om vi hade haft en klar bild av sammanhanget i förväg. Detta gör att musikläraren anser att man bör ha som praxis att utgå från textinnehållet när man skapar musiken, även om undantag finns. Detta underlättas givetvis av att musikeleverna hela tiden har tillgång till hur manuset växer fram via First Klass En rapport om informationstillgängligheten i musikalprojektet måste ta hänsyn till såväl lärarnas som elevernas uppfattningar. Skillnaden är att lärarna kan jämföra med tidigare år, medan eleverna inte har de referenserna. Vilka skillnader har medverkande lärare upplevt jämfört med tidigare år? Våra förväntningar på ITiS-projektet var att vi skulle få; - Snabbare kommunikation Före ITiS gick mycket tid åt till att kopiera papper och distribuera dessa till berörda elever. Nu finns all information tillgänglig i konferenserna. - Bättre kommunikation Tidigare förfarande innebar att informationen endast nådde vissa elever. Nu har alla tillgång till allt material, vilket i sin tur innebär att alla blir delaktiga i hela skeendet. - Säkrare kommunikation Tidigare har material försvunnit. Disketter kan gå sönder, papper Sidan 11

12 kan komma bort - men i ITiS-konferenserna är informationen i trygga händer. Detta eliminerar risken för dubbelarbete som tidigare varit nödvändigt alltför frekvent. Vi kan väl konstatera att allt detta i viss mån har infriats, och vi är övertygade om att det i än högre grad kommer att infrias allteftersom projektet fortskrider. Men dessutom har vi märkt av även följande fördelar: - Numera finns bara en version av manus- och musik-idéerna i omlopp. Tidigare "pappers-system" innebar att förväxlingar kunde skapa stora problem. - Numera har man också tillgång till materialet, även om någon av eleverna är sjuk. Ett känt fenomen är ju att av någon anledning är det alltid den elev som är sjuk i en grupp som har materialet inlåst i sitt skåp - Visst material fanns även tidigare utlagt i elektroniks form - då på vår server i skolan. Men det materialet kunde ju varken elever eller lärare nå hemifrån. Nu finns allt material utlagt, och alla vi som har tillgång till nätet hemifrån, har också tillgång till detta dygnet runt. - Nu kan man också via historiken, se vilka av eleverna som tagit del av information. Hur upplever medverkande elever tillgängligheten av information i projektets olika stadier? Elevernas synpunkter är av stort intresse i det här projektet. Musikalen är ett elevprojekt där elevernas medverkan i form av att skriva story, musik, marknadsföring etc är av central och helt avgörande betydelse. Ingen elevmedverkan ingen musikal. Därför är deras syn på IKT-teknikens möjligheter och begränsningar ytterst intressant att analysera. Synpunkterna som presenteras och analyseras nedan är en sammanställning och gruppering av de svar som lämnats av de deltagande eleverna. Några positiva eleverröster: Bra att ha allt samlat och renskrivet Ju fler deltagare som deltar i ett projekt ju större är risken att det blir kaos i det material som produceras i gruppen. Speciellt känsligt är det om det producerade materialet ska vara underlag för andra elevers arbete. Man vet inte vem som har de uppgifter man söker eller var den personen befinner sig vid olika tidpunkter. Konferensen samlar allt material på ett ställe. Sidan 12

13 I och med att materialet är sparat i digital form kan de grupper som behöver använda den utgå från ett färdigt dokument som kan modifieras efter behov. Allt måste inte skrivas in ytterligare en gång. Alla kan använda informationen när som helst Musikalens organisation består av ett 60-tal elever som ingår i olika grupperingar och som arbetar i olika lokaler vid olika tidpunkter och med olika arbetsuppgifter. Många av uppgifterna bygger på varandra och kräver tillgång till varandras material. Konferensen gör att eleverna kan nå information och material oavsett tid och rum. Inte att förglömma är möjligheten för eleverna att kunna ha tillgång till informationen under icke skoltid, när man är hemma. Inspirationen att sätta text till ett musikavsnitt eller andra kreativa aktiviteter kommer inte alltid mellan och Effektivt och enkelt arbetssätt Bland det mest frustrerande som finns när man är under tidspress, vilket man alltid är i showbiz, är att behöva lägga tid på att leta efter personer som har det material som man måste ha för att kunna hålla en dead-line. Eleverna har successivt insett att genom att offra två minuter på att göra ett inlägg i konferensen kan man i slutändan tjäna timmars letande dvs skillnaden mellan att klara tidsgränsen och att försena delar av projektet. Några negativa eleverröster: Alla kollar inte buffen - tillgången till dator kan vara svår. Här på skolan har vi varit sena med att införa First Class. Det är först i år som alla lärare har tillgång till systemet. Det kan jämföras med eleverna som haft tillgång till det från start på skolan. Därför har FC inte använts aktivt utan har upplevts som en teknik utan värde. Detta gör att eleverna har känt ett motstånd mot tekniken. Varför ska vi ha ytterligare en adress att hålla reda på? Vi har ju redan HotMail. Flera elever har inte ens haft kvar sin inloggning på First Class. Nu börjar så smått även eleverna inse fördelarna med systemet. Teknik som kan underlätta deras arbetsbörda är lättare att ta till sig. Framtida elever kommer att vara inarbetade på systemet redan när man börjar på musikalprojektet och erfarenhetsmässigt känna till IKT:s fördelar och nytta, Om man inte har dator hemma, kan man bli efter dom som har. En liten och minskande skara elever har trots allt inte förmånen av att ha tillgång till egen dator i det egna boendet. Elever vars föräldrar inte har dator i hemmet är sällsynt men elever i årskurs tre på gymnasiet flyttar inte allt för sällan till egen lägenhet. Man måste då Sidan 13

14 prioritera, pengarna räcker kanske inte till både möbler, TV, mobil och egen dator. Problemet med att inte ha tillgång till dator för skolarbete hemifrån kommer att bli ett än större hinder i studierna i framtiden. Skolan arbetar allt mer med arbetsuppgifter som kräver tillgång till dator och Internet även när det gäller hem- och läxuppgifter. Eleverna i musikalgruppen har förstått riskerna med att inte ha tillgång till dator i hemmet man riskerar att bli efter. Sidan 14

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT Litorina folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning

Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning Ek Dr Henrik Hansson 051231 1 Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning...1 Förslag till förbättringar av Förändringsledarutbildningen

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Intize ipads. Projektrapport 2012-10-25

Intize ipads. Projektrapport 2012-10-25 Intize ipads Projektrapport 2012-10-25 Edvin Linge Sara Johansson Rikard Ljungstrand Chalmers Tekniska Högskola VFU Tummelplats Examinator: Tom Adawi Handledare: Jens Kabo Handledare: Åsa Ek Handledare:

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer