Björn Larsson - Teaterlärare Tommy Åberg - Musiklärare Kenth Nilsson - Marknadsföringslärare. Sidan 1. Handledare: Elisabeth Banemark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björn Larsson - Teaterlärare Tommy Åberg - Musiklärare Kenth Nilsson - Marknadsföringslärare. Sidan 1. Handledare: Elisabeth Banemark"

Transkript

1 Söderportskolans Musikteaterprojekt ITiS-Rapport Björn Larsson - Teaterlärare Tommy Åberg - Musiklärare Kenth Nilsson - Marknadsföringslärare Sidan 1 Handledare: Elisabeth Banemark

2 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 4 2. Bakgrund sid 4 3. Preciserat problem och syfte sid 5 4. Genomförande sid Manusarbetet sid Musiken sid Marknadsföringen. sid Kringarbete sid HTG sid Resultat och diskussion sid 11 Sidan 2

3 Sammanfattning Sedan läsåret 1997/98 har Söderportskolan erbjudit Musikteaterprojekt som individuellt val. Då flera olika elevgrupper (musik, teater, marknadsföring) varit inblandade, har behovet av effektiv kommunikation varit av yttersta vikt. Den här ITiS-rapporten beskriver vårt arbete med att effektivisera kommunikationen med hjälp av modern IKT-teknik i form av konferenser i First Class. På så sätt kan man möjliggöra för t ex textförfattare att höra på musikförslag på nätet, eller för marknadsförare att följa manusarbetet. Sidan 3

4 1. Inledning Under fyra års tid har vi på Söderportskolan arbetat med ett musikteaterprojekt. Olika elevgrupper har haft olika uppgifter inom projektet, och informationen mellan grupperna har varit ett problem. Utbyte av information har skett genom att t ex scener mailats mellan elever och mellan elever och lärare. Musik har förmedlats genom att musikkassetter lämnats. Det hela har varit otympligt, och vår vilja är att effektivisera kommunikationen. Ett problem är att det schematekniskt är omöjligt att sammanföra alla berörda grupper på en schemaposition. Därför vill vi öka informationsflödet genom att på ett smidigare vis använda modern IKT-teknik. Via First Class har vi för avsikt att lägga upp konferenser där man t. ex kan hitta musikfiler, musiktexter, story och pdf-filer med affischförslag. 2. Bakgrund Elevgrupperna som arbetar i musikteaterprojektet överlappar varandra inom musik, teater, marknadsföring, svenska och eventuellt ytterligare något ämne. Läsåret 1997/1998 gjordes den första pjäsen, "Under Press". Projektet var då ett samarbete mellan elever som valt musik, teater och bild i individuellt val. Musik- och teatereleverna gjorde det mesta av arbetet på både på och bakom scenen, medan bildeleverna var med och (tillsammans med musik- och teaterelever) bygga scenografi. Några bildelever var också med i smink-gruppen. Läsåret 1998/1999 blev pjäsen "Mammon" till. Vi hade då upptäckt att alltför mycket låg på de elever som var inblandade i projektet. En stor bit var marknadsföringen. En marknadsföringslärare såg att det var en tillgång att kunna arbeta med ett skarpt projekt inom sitt ämne. Så kom eleverna på Samhällsprogrammets ekonomiska gren som valt marknadsföring som tillval med i projektet. I läsåret 1999/2000 års musikteaterprojekt "Soft Pop Café" arbetade vi på samma vis som året innan, med ett samarbete mellan musik, teater, Sidan 4

5 bild och marknadsföring. Dock upplevde vi fortfarande att arbetet med manusarbete tog alltför mycket tid, och elevernas arbetsbelastning var alltför hög. År 2000/2001, i musikteaterpjäsen "PUNKt" tog vi därför hjälp av en "hjälpklass" som i ämnena svenska och historia hjälpte musikteaterprojektet. Dels genom att vara med och skriva scener till manus (i svenskämnet), men också genom att plocka fram historisk research. (Pjäsen utspelade sig på 70-talet. En onekligen historisk tid för våra elever födda på 80-talet). 3. Preciserat problem och syfte Alla elever och lärare behöver tillgång till vad som produceras i respektive elevgrupper för att få en helhet d v s en nyskriven musikal. Ex Musiker behöver musiktext, marknadsförare behöver story etc. Fr o m läsåret 1998/1999 har mycket kommunikation skett via som i och för sig är ett framsteg men ändå känns otympligt. Målet är att genom modern IKT-teknik öka informationsflödet och tillgängligheten så att alla kan ta del av varandras arbete. Frågeställning: Hur kan IKT användas för att nå våra mål d v s öka tillgängligheten av information för de medverkande? 4. Genomförande Musikalprojektets upplägg bygger på att ansvarsområdena manus, musik, scenografi, smink och marknadsföring är fördelade mellan lärare och elevgrupper. Detta innebär inte att dessa områden kan jobba hermetiskt tillslutet utan det krävs en ständig kontakt och uppdatering av information för att det ska bli en helhet. För att få till ett informationsflöde som alla har tillgång till utnyttjar vi konferenser i First Class. Sidan 5

6 Alla ansvarsområden har sina underkonferenser i den gemensamma musikalkonferensen. På detta viset har vi hela tiden en överblick hur projektet fortskrider och kan alltid hämta information från ett annat ansvarsområde som behövs i det egna. I underkonferensen Musiknummer kan man t ex hitta musikfiler som textförfattarna behöver när de skall skriva texten och vice versa. I underkonferensen Marknadsföring kommer vi så småningom kunna hitta med affischförslaget i pdf-format, så att alla kan komma med synpunkter på det. Under arbetets gång skall relevant och uppdaterad information alltid finnas tillgänglig via konferenserna. 4.1 Manusarbetet Manusarbetet startar med att eleverna får formulera vad de skulle vilja förmedla med sin pjäs. Detta formuleras som möjliga teman för pjäsen. Kring dessa teman får musikaleleverna i uppgift att formulera det som vi kallar konflikter. En dramatisk konflikt består i att en rollkaraktär, den s k Huvudkaraktären har ett mål som denne vill uppnå. Men det finns ett hinder, en Drivande Kraft som Huvudkaraktären måste försöka ta sig förbi för att nå detta mål. Den Drivande Kraften kan vara en person, som t ex skurken i en klassisk actionfilm eller thriller, men det kan också vara t ex en dödlig sjukdom i ett drama om viljan att överleva, eller varför inte Ödet som i det antika dramat Oidipus. Sidan 6

7 Eleverna skall alltså skapa sådana här dramatiska konflikter, som står mellan en Huvudkaraktär och en Drivande Kraft, och som formulerar de temata de bestämt sig för att arbeta kring. Nästa steg är att eleverna väljer ut de konflikter som de tycker är de mest utvecklingsbara. Dessa skall sedan formuleras som scener, d v s eleverna skall fundera ut vilka och hur många olika scener som behövs för att berätta den historia, vars essens utgörs av den valda konflikten. Undermappen Scener är indelad i ytterligare 2 undermappar: Konflikterna som är indelade i scener läggs ut i mappen konflikter. Där kan alla läsa den, så att vi sedan kan diskutera vilka förbättringar som bör göras. Någon eller några elever (inte någon av dem som ursprungligen skrivit konflikten) får i uppgift att utveckla konflikten efter de riktlinjer vi bestämt. Varför låter vi eleverna "byta" texter och vidareutveckla varandras idéer. Jo, det finns egentligen två anledningar till detta. Den första anledningen är att man lätt blir hemmablind. Det är faktiskt svårt att se vad som inte är begripligt för publiken om man granskar sin egen text. I och med att man vet vad man har tänkt "fyller man i" de luckor som kan finnas. En annan anledning är alla känner sig delaktiga i hela arbetet. Genom att de språkligt svaga blir "rättade" av de starkare eleverna som kanske bearbetar deras texter, så behöver de inte känna sig så utpekade, som om jag rättat i några elevers texter mer än i andra. Nästa steg är att bestämma vilka av dessa konflikter vi verkligen skall använda oss av i det färdiga manuset. Oftast brukar vi välja ut mellan fyra och sex konflikter, men i år nöjde vi oss med två. Detta beroende Sidan 7

8 på att årets konflikter redan från början var så utmejslade och innehöll så många karaktärer, att det räckte med att kombinera dessa två för att få ett manus med tillräckligt många karaktärer och skeenden för att alla skådespelare skall få utmaningar i sitt gestaltningsarbete. Dessa konflikter vävs samman till en Dummy. Dummyn är en beskrivning över hela pjäsen steg för steg, eller kanske snarare scen för scen. I Dummyn står också angivet på vilka platser i berättelsen som det passar att lägga in musiknummer. Dummyn läggs i mappen Manus, och ett andra utkast till Dummyn är utlagt, även om det kommer en eller ett par versioner till innan den är riktigt klar, har vi de stora dragen över hur pjäsen kommer att forma sig klara. Några elever i manusgruppen har därför börjat skriva repliker till några av scenerna. Dessa kommer att läggas ut i undermappen Scener med repliker, diskuteras i gruppen och vidareutvecklas tills vi är nöjda med dem. På samma sätt som vi gjorde med konflikterna. 4.2 Musiken Vi har en konferens för musiknummer med tre underkonferenser: När texterna blir tillgängliga i mappen låttexter kan musikskaparna börja skriva musik till dem. I fjol skrevs musik innan vi visste var den skulle passa in, och vi fick i efterhand foga in den i helheten. Tillgängligheten av material är den stora fördelen med projektet. Det är en förutsättning för att kunna komma upp med rätt pusselbit i processen. Att hålla bollen i luften mellan textförfattare och musikskapare är viktigt för ett bra resultat. Sidan 8

9 Musikalen växer och värker fram i en kreativ process när det gäller story och musik, medan marknadsföringen sköter de mer rationella bitarna. Alla elever kan inte skriva en hel låt, med ett helt arrangemang. Då kan de komma med en grundidé och få hjälp med att fullfölja den från musikläraren. Två musikinslag har skrivits på det sättet; att eleven kommer till musikläraren med en ide, och de två jobbar fram en färdig låt. Dessa bägge låtar ska komma ut på First Class snarast, så att vi kan få feedback och synpunkter från ensemblen. Ett musiknummer är skrivit av en av eleverna, som skrev det utan att veta var det skulle infogas, men vi hittade en preliminär plats. Det återstår en del praktiska problem att lösa, men vid redovisningen i räknar vi med att kunna utvärdera betydelse och funktion av projektet fullt ut. 4.3 Marknadsföringen. Kursen i marknadsföring har som namnet antyder det övergripande ansvaret för all marknadsföring och kontakter med potentiella kunder, sponsorer samt praktisk biljetthantering. Marknadsföringskursen startar vid höstterminens början och arbetet med musikalprojektet startade ungefär mitt i terminen. Under terminens första halva har eleverna läst in viktiga teoretiska avsnitt som är grunden för att klara projektet. Trots teorin kan man hela tiden referera och exemplifiera utifrån den kommande marknadsföringen av musikalen vilket gör de teoretiska avsnitten bättre förankrade i verkligheten. Eftersom tanken i projektet är att allt ska utgå och genomföras av eleverna, börjar marknadsföringsarbetet med en kartläggning av vilka moment som ingår i uppgiften. Den största svårigheten med elever som vuxit upp i en teoretisk studiemiljö är att få dem att förstå att vi har det fullständiga ansvaret för att alla idéer också ska genomföras fullt ut praktiskt. Kartläggningsarbetet sker i en kombination av storforum och mindre grupper. Efter diskussionerna lägger marknadsföringsläraren ut en uppgift i konferensen där eleverna gruppvis ska sammanfatta sina intryck av vad marknadsföringen av musikalen praktiskt innebär. Konferensen spelade här en viktig roll eftersom klassen inte hade möjlighet att träffas under vanlig lektionstid på grund av en pågående FN-vecka. Eleverna kunde hämta uppgiften och senare lägga in sina lösningar på konferensen på den tid som var möjlig. En fördel med en konferens jämfört med att lägga uppgifter på skolans server är att man även har tillgång till informationen utanför skolan, i hemmet. Efter att man nu vet vilka uppgifter som finns att utföra blir nästa fas att organisera arbetet. Flera av eleverna läser även kursen Sidan 9

10 Organisation och ledarskap och har därför insikt efter vilka principer man kan organisera arbetet. Gruppernas lösning på det hela blev en kombination av funktions- och kundgruppsorganisation. Ett organisationsschema presenterades och lades in på konferensen för att vara åtkomligt för alla och för att kunna hämta det senare när det behövs. Ett vanligt problem är annars att när man behöver filen är den eleven sjuk eller så har den försvunnit spårlöst, vilket innebär att man får göra allt skrivarbete om igen. Organisationsschemat är nu klart och man börjar fundera på vem som ska ha vilken befattning. I det här fallet började vi från toppen. Vem ska vara med i ledningen? Det ska finnas två stycken i VD rollen. Eftersom eleverna jobbat ihop under en halv termin och många känner varandra sen tidigare årskurser har de en ganska klar uppfattning om vem som har ledaregenskaper. Klassen får göra en enskild och hemlig omröstning. Den som får flest röster får sedan välja sin med-ledare oavsett röstresultat. Röstningsresultatet visas enbart för den elev som fått flest röster. Ledarna tar över och ser till att de olika befattningarna tillsätts av intresserade elever. Resultatet blir ett organisationsschema som nu är bemannat och läggs ut på konferensen. Nu kan alla se vem som har ansvaret för vilken uppgift och kan därmed vända sig till rätt person direkt eller via Kringarbete Det kringarbete som görs för att det skall bli en föreställning; kostym, scenografi och mask, har fått en egen konferens. Detta arbete sätter igång först efter jul, och kan inte utvärderas i denna rapport. Vår målsättning är dock att dessa gruppers arbete också skall läggas ut på nätet så att deras arbete skall vara tillgängligt för alla som är involverade i musikalprojektet. 4.5 HTG Under arbetets gång har ytterligare en klass anslutet sig till musikalprojektet. HTG, Handels och Turistgymnasiet ska ansvara för att det sker en fotografisk dokumentation av musikalen och att göra en skärmutställning i samband med Söderportskolans Öppet hus och en som ska finnas på teatern. Dessutom kommer de att vara teatervärdar och ansvara för biljett- och godis&kaffeförsäljningen på teatern samt utdelning av programblad i samband med föreställningarna. HTG ingår organisatoriskt under marknadsförarna. Sidan 10

11 5. Resultat och diskussion Så här långt har ITiS-projektet kommit just nu men kommer att fortsätta i samma anda. Konferenserna kommer att användas dels för att lägga ut färdigt material t ex manus, färdiga musiknummer, affisch, bilder, interntvmaterial, infoblad, presskonferensmaterial, programblad, annonsmaterial, hemsidematerial, beställningslistor, så att alla grupper som är involverade i projektet kan få tillgång till varandras material. Informationen kan flöda fritt och vara tillgängligt när man behöver den. Det är ännu för tidigt att utvärdera projektet vad gäller hur konferenserna och First Class underlättat för arbetet. Arbetet med storyn har egentligen först nu kommit så långt att vi till exempel vet var vi behöver musik. I fjol skrevs musik innan vi visste var den skulle passa in, och vi fick i efterhand foga in den i helheten. Det resultatet blev inte alla gånger så bra som det skulle kunnat bli om vi hade haft en klar bild av sammanhanget i förväg. Detta gör att musikläraren anser att man bör ha som praxis att utgå från textinnehållet när man skapar musiken, även om undantag finns. Detta underlättas givetvis av att musikeleverna hela tiden har tillgång till hur manuset växer fram via First Klass En rapport om informationstillgängligheten i musikalprojektet måste ta hänsyn till såväl lärarnas som elevernas uppfattningar. Skillnaden är att lärarna kan jämföra med tidigare år, medan eleverna inte har de referenserna. Vilka skillnader har medverkande lärare upplevt jämfört med tidigare år? Våra förväntningar på ITiS-projektet var att vi skulle få; - Snabbare kommunikation Före ITiS gick mycket tid åt till att kopiera papper och distribuera dessa till berörda elever. Nu finns all information tillgänglig i konferenserna. - Bättre kommunikation Tidigare förfarande innebar att informationen endast nådde vissa elever. Nu har alla tillgång till allt material, vilket i sin tur innebär att alla blir delaktiga i hela skeendet. - Säkrare kommunikation Tidigare har material försvunnit. Disketter kan gå sönder, papper Sidan 11

12 kan komma bort - men i ITiS-konferenserna är informationen i trygga händer. Detta eliminerar risken för dubbelarbete som tidigare varit nödvändigt alltför frekvent. Vi kan väl konstatera att allt detta i viss mån har infriats, och vi är övertygade om att det i än högre grad kommer att infrias allteftersom projektet fortskrider. Men dessutom har vi märkt av även följande fördelar: - Numera finns bara en version av manus- och musik-idéerna i omlopp. Tidigare "pappers-system" innebar att förväxlingar kunde skapa stora problem. - Numera har man också tillgång till materialet, även om någon av eleverna är sjuk. Ett känt fenomen är ju att av någon anledning är det alltid den elev som är sjuk i en grupp som har materialet inlåst i sitt skåp - Visst material fanns även tidigare utlagt i elektroniks form - då på vår server i skolan. Men det materialet kunde ju varken elever eller lärare nå hemifrån. Nu finns allt material utlagt, och alla vi som har tillgång till nätet hemifrån, har också tillgång till detta dygnet runt. - Nu kan man också via historiken, se vilka av eleverna som tagit del av information. Hur upplever medverkande elever tillgängligheten av information i projektets olika stadier? Elevernas synpunkter är av stort intresse i det här projektet. Musikalen är ett elevprojekt där elevernas medverkan i form av att skriva story, musik, marknadsföring etc är av central och helt avgörande betydelse. Ingen elevmedverkan ingen musikal. Därför är deras syn på IKT-teknikens möjligheter och begränsningar ytterst intressant att analysera. Synpunkterna som presenteras och analyseras nedan är en sammanställning och gruppering av de svar som lämnats av de deltagande eleverna. Några positiva eleverröster: Bra att ha allt samlat och renskrivet Ju fler deltagare som deltar i ett projekt ju större är risken att det blir kaos i det material som produceras i gruppen. Speciellt känsligt är det om det producerade materialet ska vara underlag för andra elevers arbete. Man vet inte vem som har de uppgifter man söker eller var den personen befinner sig vid olika tidpunkter. Konferensen samlar allt material på ett ställe. Sidan 12

13 I och med att materialet är sparat i digital form kan de grupper som behöver använda den utgå från ett färdigt dokument som kan modifieras efter behov. Allt måste inte skrivas in ytterligare en gång. Alla kan använda informationen när som helst Musikalens organisation består av ett 60-tal elever som ingår i olika grupperingar och som arbetar i olika lokaler vid olika tidpunkter och med olika arbetsuppgifter. Många av uppgifterna bygger på varandra och kräver tillgång till varandras material. Konferensen gör att eleverna kan nå information och material oavsett tid och rum. Inte att förglömma är möjligheten för eleverna att kunna ha tillgång till informationen under icke skoltid, när man är hemma. Inspirationen att sätta text till ett musikavsnitt eller andra kreativa aktiviteter kommer inte alltid mellan och Effektivt och enkelt arbetssätt Bland det mest frustrerande som finns när man är under tidspress, vilket man alltid är i showbiz, är att behöva lägga tid på att leta efter personer som har det material som man måste ha för att kunna hålla en dead-line. Eleverna har successivt insett att genom att offra två minuter på att göra ett inlägg i konferensen kan man i slutändan tjäna timmars letande dvs skillnaden mellan att klara tidsgränsen och att försena delar av projektet. Några negativa eleverröster: Alla kollar inte buffen - tillgången till dator kan vara svår. Här på skolan har vi varit sena med att införa First Class. Det är först i år som alla lärare har tillgång till systemet. Det kan jämföras med eleverna som haft tillgång till det från start på skolan. Därför har FC inte använts aktivt utan har upplevts som en teknik utan värde. Detta gör att eleverna har känt ett motstånd mot tekniken. Varför ska vi ha ytterligare en adress att hålla reda på? Vi har ju redan HotMail. Flera elever har inte ens haft kvar sin inloggning på First Class. Nu börjar så smått även eleverna inse fördelarna med systemet. Teknik som kan underlätta deras arbetsbörda är lättare att ta till sig. Framtida elever kommer att vara inarbetade på systemet redan när man börjar på musikalprojektet och erfarenhetsmässigt känna till IKT:s fördelar och nytta, Om man inte har dator hemma, kan man bli efter dom som har. En liten och minskande skara elever har trots allt inte förmånen av att ha tillgång till egen dator i det egna boendet. Elever vars föräldrar inte har dator i hemmet är sällsynt men elever i årskurs tre på gymnasiet flyttar inte allt för sällan till egen lägenhet. Man måste då Sidan 13

14 prioritera, pengarna räcker kanske inte till både möbler, TV, mobil och egen dator. Problemet med att inte ha tillgång till dator för skolarbete hemifrån kommer att bli ett än större hinder i studierna i framtiden. Skolan arbetar allt mer med arbetsuppgifter som kräver tillgång till dator och Internet även när det gäller hem- och läxuppgifter. Eleverna i musikalgruppen har förstått riskerna med att inte ha tillgång till dator i hemmet man riskerar att bli efter. Sidan 14

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000. Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson

VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000. Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson 1 VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000 Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson 2 Bakgrund Inom vårt program arbetar vi med elever med särskilda behov. (IV-program). För att vi skall kunna

Läs mer

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN 1 RADIOSKRIVARKLUBBEN Radioskrivarklubben är ett projekt som UR drivit sedan mitten av 1990-talet. Målet

Läs mer

Ta med skolklassen på teater!

Ta med skolklassen på teater! Ta med skolklassen på teater! Ett handledningsmaterial för högstadiet och gymnasiet Att ta med sina elever på en teaterföreställning behöver inte vara så svårt. Visst kan man vara orolig över hur de ska

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Pustervik LIA- rapport Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Min LIA- plats Jag gjorde min LIA på Pustervik i Göteborg mellan 17 mars och 21 april 2011. Pustervik är en gästspelscen med både nationella och

Läs mer

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt!

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt! Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT gör det jämt! GöteborgsOperan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Bakgrund 3 Målsättning Problemanalys Processen 4 Förankring Genomförande

Läs mer

Projektplan, teaterqlan

Projektplan, teaterqlan Projektplan, teaterqlan 1.1 Projektbenämning TeaterQlan 1.2 Projektgrupp Malimo Productions har tre medarbetare. Det är Mario Frost, Linnéa Forsberg och Mona Wallin Utefter kvalifikationer och personliga

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

Jag vill forma goda läsare

Jag vill forma goda läsare Fackuppsats Antonia von Etter Jag vill forma goda läsare Hur lätt är det att plocka ut det viktigaste ur en lärobokstext, som när man läser den inför ett prov till exempel? Jag minns att många av mina

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER

INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER Av Ellinor Lidén, barnteaterforskare vid Stockholms universitet och av Malin Appeltoft, dramapedagog Texten är baserad på en handledning som skrevs för Stockholms

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Musikalen FETT. en projektredovisning från

Musikalen FETT. en projektredovisning från Musikalen FETT en projektredovisning från 2 VAD GJORDE VI? Under ca två års tid har vi, tillsammans med kompositören och författaren Bertil Goldberg, arbetat på att skapa en musikal med målsättningen att

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor Debattartiklar rutiner och tips Januari 2015 Debattartiklar är ett av de verktyg vi använder för att nå ut med våra frågor och opinionsbilda i de frågor vi arbetar med. Många inom organisationen anställda,

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP Maria Jönsson Åsa Jönsson Kicki Wemmenborn Bakgrund Vi jobbar på Helgedalskolan i Kristianstad. Helgedalskolan är en 0-5-skola med ca 280 elever.

Läs mer

Handledningsmaterial för lärare, ledare m.fl. Lägret Barndomen drabbar oss alla

Handledningsmaterial för lärare, ledare m.fl. Lägret Barndomen drabbar oss alla Handledningsmaterial för lärare, ledare m.fl. Lägret Barndomen drabbar oss alla efter en allåldersbok av Oscar K och Dorte Karrebaek www.tigerbrand.se cirkustigerbrand@telia.com tel. 08-665 80 18 Inledning

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=?

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Hanna Melin Nilstein Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Lpp (Lokal pedagogisk plan) för verklighetsbaserad och praktisk matematik Bakgrund och beskrivning

Läs mer

SKOLRÅDET Mötesprotokoll (2014-03-25)

SKOLRÅDET Mötesprotokoll (2014-03-25) 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande, sekreterare & justeringsman Sverker & Annette (ordf), Patrik (sekreterare), Ingela (justerare) 3. Föregående protokoll Besök av Michael Asp (IKT-frågor) flera anmälde

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Foto Petra Hellberg 1

Foto Petra Hellberg 1 Foto Petra Hellberg 1 Skuggfåglarna Om att ockupera sin plats i livet trots att ingen erbjuder dig den premiär på Unga Klara 25 januari 2007 Lärarmaterial av Monica Nyberg, lärare och dramapedagog. Det

Läs mer

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Bakgrund: Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Vi är en ideell förening som består av unga konstnärer från Västra Götalands län i åldrarna 18 25 år som har sitt säte i Skaraborg. Nedanstående

Läs mer

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande. OUCI +! Datum: 17/11-09 Tid: 08.34 Plats: Linas kök Närvarande: Madeleine Lindberg, Olivia Ekman och Lina Nilsson 1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

Läs mer

FILM- OCH TV-PRODUKTION

FILM- OCH TV-PRODUKTION FILM- OCH TV-PRODUKTION Film- och tv-produktion omfattar ett stort område, från olika tv-genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm samt informations- och beställningsfilm. Den digitala

Läs mer

Läraren som visar ungdomar hur man räddar världen

Läraren som visar ungdomar hur man räddar världen Läraren som visar ungdomar hur man räddar världen Om socialt entreprenörskap i skolan Solen skiner och min gamla kollega Thor-Björn Schiller är på gott humör. De har lyckats vända en negativ utveckling

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Film och medier i undervisningen och lokal skolutveckling Slutrapport

Film och medier i undervisningen och lokal skolutveckling Slutrapport Film och medier i undervisningen och lokal skolutveckling Slutrapport AV-Media Kronoberg Mathias Ahrn Kungsmad Eva-Maria Johnsson Susanna Henningsson Iréne Wirdelöv Per-Håkan Jonestrand Teleborgs Centrum

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Datorn som Pedagogiskt Verktyg

Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lär dig koppla ihop Internet, MS Word och Paint Shop Pro 6.0 Sammanställd av Peter Essen

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23) D nr YTTRANDE Stockholm 2013-07-10 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Läs mer

Reviderad senast. Högelidsskolans vision är en tobaksfri skoltid/arbetstid för alla elever och all personal.

Reviderad senast. Högelidsskolans vision är en tobaksfri skoltid/arbetstid för alla elever och all personal. Tobakspolicy. Datum Reviderad senast 2013-11-24 2015-01-22 Mål En rökfri skola Vision Högelidsskolans vision är en tobaksfri skoltid/arbetstid för alla elever och all personal. Regler om tobak Rökfri skola

Läs mer

Förbered och planera bildmanuset

Förbered och planera bildmanuset Del av Kapitel 4: Förbered och planera bildmanuset I detta kapitel kommer du att: Omvandla ditt manus till ett bildmanus Lägga till bildmanusguider Planera för de bilder som ska visas på skärmen Skriva

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk AV-nr 100009tv1-4 sas Om serien Ramp svenska som andraspråk Porträtt Handledning av Pia Minati Ramp svenska som andraspråk Porträtt är fyra program som kommer från tv-serien Sve-à-long och som har bearbetats

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT NFT 4/1999 Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT av Isabella Fogelström Det i uppsatsen redovisade materialet baseras på ett stort antal intervjuer och diskussioner med kunder (Risk Managers),

Läs mer

Max18skolan Gymnasiet. Hälsa

Max18skolan Gymnasiet. Hälsa Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TRESTEG

LÄRARHANDLEDNING TRESTEG LÄRARHANDLEDNING TRESTEG Om Lärarhandledningen Det är sommarlov. På en gräsmatta i ingenmanslandet mellan två bostadsområden försöker några barn, som är för stora för att leka, att fylla dagarna i det

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning BOKEN PÅ DUKEN Lärarhandledning Inledning Barn ser alltmer rörliga bilder och läser allt färre böcker men de båda medierna står inte i något motsatsförhållande till varandra. Film ger upphov till starka

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Projektmaterial. Sigtuna folkhögskola

Projektmaterial. Sigtuna folkhögskola Projektmaterial IT I FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN Sigtuna folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Musiklinjen Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Läsåret 2010/2011 Huvudinstrument Syftet med kursen är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter på sitt huvudinstrument,

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Vad jag vill med denna kurs är att vi ska använda oss av olika mappar, som gör det överskådligt.

Vad jag vill med denna kurs är att vi ska använda oss av olika mappar, som gör det överskådligt. ORDNING och REDA Jag har inte varit aktiv inom SeniorNet mer än några år, men har träffat flera som haft datorer, som varit minst sagt röriga. Därmed inte sagt att de som ägt dem varit röriga, snarare

Läs mer

FILM- OCH TV-PRODUKTION

FILM- OCH TV-PRODUKTION FILM- OCH TV-PRODUKTION Film- och tv-produktion omfattar ett stort område, från olika tv-genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm samt informations- och beställningsfilm. Den digitala

Läs mer

Projektrapport från. BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002. Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren

Projektrapport från. BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002. Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren Projektrapport från BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002 Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren 1 Bakgrund Sedan 1980 bedriver vi en behandlingsassistentlinje (BAL) på

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Material från www.etthalvtarkpapper.se

Material från www.etthalvtarkpapper.se Svenska 1 Litterär förståelse och litterära begrepp Centralt innehåll och kunskapskrav I det centrala innehållet för svenska 1 anges Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbete

Dokumentation av kvalitetsarbete Dokumentation av kvalitetsarbete Svampar Hedekas förskola Smörblomman Hösten 2014 Förskolor Norr Munkedals kommun Jeanette Björlén Nadia Lindh Elisabet Sjöberg Grundförutsättningar Personalgrupp Vår personalgrupp

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

Matematik sommarskola

Matematik sommarskola Matematik sommarskola Metodkategori 4. Individuellt anpassat stöd/utbildning Problemet: Elever från grundskolan saknar i högre grad betyg i matematik än i andra kärnämnen. Detta leder till att de ej är

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Lösningsfokuserat ledarskap i praktiken Thomas Paananen

Lösningsfokuserat ledarskap i praktiken Thomas Paananen Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Lösningsfokuserat ledarskap i praktiken Thomas Paananen Handledare: Anders Lundberg 2014-04-17 1 Sammanfattning Syftet med detta arbete är att visa på hur det går att

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar är en kul, lärorik och intressant bok om kommunikation. Eleverna får konkreta tips och tydliga arbetsgångar för att lära

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SKRIVREGLER FINNS I FLERA DOKUMENT I det här dokumentet finns våra övergripande riktlinjer för enkelt språk, tilltal samt inkluderande,

Läs mer

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild.

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Medieproduktion Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Skolverket Projektets omfattning och innehåll styrs av skolverkets krav på det som kallas för "centrallt innehåll" dvs det du

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Bo Hjalmarsson och Maria Lindborg hösten 2011 Upplägg av dagen Vi presenterar och resonerar kring Tematiska föräldramöten Ni kommer att få prova på delar av materialet

Läs mer

NYA MALMÖ LATIN MLF KONFERENS HTG 16SEPTEMBER JONAS HEDMAN

NYA MALMÖ LATIN MLF KONFERENS HTG 16SEPTEMBER JONAS HEDMAN NYA MALMÖ LATIN MLF KONFERENS HTG 16SEPTEMBER JONAS HEDMAN DISPOSITION Verksamhet Motiverande samtal (MI) Digitalt arbete Formativ bedömning Prov/studietid Hemmasittarprojekt MLF-MALMÖ LATIN FÖRSTÄRKT

Läs mer

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet Projektarbete kring system X Det här dokumentet beskriver uppgiften samt innehåller mallar för de rapporter som ska lämnas in. Bild 1 visar ordning och ungefärligt förhållande för tidsåtgång mellan de

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

PM gällande självständigt arbete på KMH

PM gällande självständigt arbete på KMH PM Utbildnings- och forskningsavdelningen 1(5) PM gällande självständigt arbete på KMH Detta PM ska användas som guide och hjälp för såväl kursledning, handledare som student vid KMH. Varje färdigställt

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer