Regler och anvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler och anvisningar"

Transkript

1 Regler och anvisningar

2 Regler och anvisningar Introduktion Regler och anvisningar, The Broccoli Company Kundförmåner samt avtalet The Broccoli Company Independent Recommender Agreement (Independent Contractor) innefattar det kompletta avtalet mellan Kund som rekommenderar produkter (Representant) och The Broccoli Company (nedan även kallat Företaget ). Det är varje Kunds ansvar att regelbundet uppdatera sig med den senaste versionen av avtalet, kundförmånerna och Regler och anvisningar samt att arbeta och verka i enlighet med dessa. Ovan nämnda dokument tillsammans med information på Företagets hemsida ger Kunden den information som behövs vad gäller marknadsföring och organisationsuppbyggnad. Företaget har alltid rätt att genomföra förändringar och justeringar i kundförmånerna, marknadsföringssystemet, Regler och anvisningar, Rekommendationstavtal, marknadsföringsmaterial och prissättning utan att meddela detta i förtid. Sådana förändringar kommer inte att göras utan att ett behov för detta finns. Orsaken kan vara baserad på ekonomiska eller juridiska aspekter, eller för att generellt öka och förbättra Företagets effektivitet. Alla Rekommenderande Kunder har genom sin underskrift av avtalet och förbundit sig att följa de regler som Företaget har nu och kan komma att ha i framtiden. 1. Att ansöka om att bli The Broccoli Company fristående Representant a. Alla personer, det vill säga juridiska personer och myndiga fysiska personer, kan ansöka om att bli fristående Representant genom att kryssa för att man tagit del av The Broccoli Company Independent Recommender Agreement (BIRA), på Företagets hemsida. b. Sökanden uppnår officiell status samma dag som ansökan har mottagits, godkänts och sökandes personnummer och bankkontouppgifter registrerats. c. Alla Kunder erhåller vid registrering ett permanent ID-nummer som skall användas vid alla kontakter med Företaget samt ett tillfälligt lösenord till Företagets hemsida. Detta kan enkelt bytas till ett eget lösenord under Mina uppgifter på hemsidan. ID-nummer och lösenord skall förvaras på ett säkert ställe för att undvika obehörig användning. Kunden ansvarar för att förse Företaget med aktuella kontaktuppgifter såsom korrekt mailadress och telefonnummer, för att inte gå miste om aktuell information samt tjänster som hemsidan erbjuder. d. Vid registrering av företag skall ett inte mer än 3 månader gammalt registreringsbevis samt eventuell F-Skattsedel sändas in. Finsk Kund som uppbär kontant provision skall inkomma med ett giltigt utdrag ur Förskottsuppbördsregistret för att provision skall kunna utbetalas 1. e. Företaget förbehåller sig rätten att godkänna eller avslå varje enskild ansökan/registrering efter eget gottfinnande. 1.1 Skriftligt godkännande från fristående Rekommenderande Kunder a. Rekommenderande Kunder skall ge sitt godkännande i samband med sin registrering på hemsidan. När registreringen slutförts skall Rekommendationsavtalet skrivas ut och undertecknas av den nyregistrerade Representanten. Dessa kontrakt skall inte skickas in till Företaget, men skall vid förfrågan från The Broccoli Company kunna uppvisas av Representanten. b. Rekrytering av Kunder utan deras samtycke och underskrifter, ger Företaget rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, (exkludering) Personuppgifter a. Företaget registrerar med anledning av Avtalet de personuppgifter som Representanten angivit vid ansökan, bland annat för Företagets marknadsföring samt kund- och registervård gentemot Kunden. Marknadsföring kan ske genom 1 Se även avsnitt 7.3, Skatt- och momsredovisning. 2 Se även avsnitt 9, Uppsägning av avtal.

3 direktutskick via post, eller på annat sätt. b. Ifyllda personuppgifter kan även komma att överföras mellan Företaget och andra bolag i Företagets koncern, (eventuellt utanför EES-området). c. Lämnat samtycke kan återkallas genom meddelande till Företaget. Om samtycke återkallas och Företaget därigenom inte utan svårighet kan fullfölja avtalet eller andra förpliktelser har Företaget rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. 2. Distanshandel och branschens etiska regler Företaget är mån om att följa de lagar och regler som finns inom försäljning och marknadsföring i respektive land där bolaget är verksamt. Därför sätts stort värde på affärsmässighet, etik och moral i Företagets, såväl som i fristående Representantens dagliga verksamhet. 2.1 Fristående Representants ansvar a. Varje The Broccoli Company Representant arbetar som en fristående näringsidkare och är inte anställd eller legal representant för Företaget och har ingen juridisk rätt att binda Företaget legalt. På alla brevpapper, visitkort och annat material som den fristående näringsidkaren önskar använda i sin verksamhet skall orden fristående Representant finnas med 3. b. Det är upp till varje Representant, liksom de Rekommenderande Kunder som han/hon rekommenderar, att se till att han/hon bedriver sin egen näringsverksamhet inom gällande föreskrifter. Muntliga respektive skriftliga presentationer av affärsmöjligheter måste överensstämma med The Broccoli Company Kundförmåner och de regler och anvisningar som innefattas av detta dokument. Företaget vill med dessa regler befrämja och utveckla sunda affärsrelationer kunder emellan samt gentemot Företaget. c. Representanten är införstådd med att alla utgifter som åsamkas i näringsverksamheten skall betalas av denne själv. Representanten är vidare ansvarig för att föra korrekta räkenskaper och är på alla andra sätt ansvarig för att hålla sig till de lagar och förordningar som gäller vad beträffar näringsverksamhet, momsredovisning, skatter och avgifter etc. d. En Rekommenderande The Broccoli Company kund skall alltid vara affärsmässig, uppträda professionellt samt får inte använda vilseledande, otillbörliga, bedrägliga eller illojala säljmetoder. Företags-, produkt- och försäljningspresentationer skall vara sanningsenliga och vederhäftiga. Representanten skall ansvara för att kund får en klar och tydlig beskrivning av produkten samt övriga villkor. e. Företaget tillämpar förmånligare returregler än gällande lagstiftning. Samtliga kunder kan i det fall de finner nödvändigt åberopa ångerrätten enligt distansavtalslagen (SFS 2000:274). Denna handling finns att hämta på företagets hemsida. f. Representanten skall inledningsvis vid den första kontakten med en kund tydligt presentera sig och sitt eventuella företag, ange att personen/företaget är en kund till The Broccoli Companys produkter samt informera om syftet med kontakten. Personlig kontakt eller kontakt via telefon skall göras på ett lämpligt sätt och vid rimliga tidpunkter. Säljkontakter får inte tas med anhöriga till nyligen avliden. g. Representanten skall inte använda sig av vilseledande eller otillbörlig marknadsföring. Det åligger den enskilde Representanten att införskaffa kunskap om de lagar och förordningar som gäller i det land där distributionen sker. Vid tveksamhet rekommenderas Representanten att tillfråga företaget. Vid grova överträdelser förbehåller sig Företaget rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan, (exkludering) 4. h. Försäljningserbjudanden får inte göras på grunder som inte överensstämmer med de specifikationer och övriga egenskaper som Företaget publicerar offentligt. i. Representanten skall inte ge några överdrivna, vilseledande eller osanningsenliga inkomstgarantier eller ge inkomstförespeglingar av något slag. Inte heller skall några faktiska eller kopierade utbetalningsavier, provisionsrapporter eller dylikt användas i försäljningsmaterial eller annat forum där presentation görs för potentiella Kunder. Representanten skall informera om att eventuella framtida inkomster står i relation till nedlagt arbete. 2.2 Ledare inom The Broccoli Company och deras ansvar a. Representant med hög provisionsnivå betraktas som nyckelpersoner och ledare inom The Broccoli Company och kommer också att ha ett närmre samarbete med Företaget och dess ledning. Representanten kommer nu även att fokusera på ledarskap som är grundläggande för att bygga en stark och effektiv organisation. 3 Se även avsnitt 5, Marknadsföring och annonsering. 4 Se även avsnitt 9, Uppsägning av avtal.

4 b. The Broccoli Company kundförmåner är rättvisa och kompenserar för det som är viktigt inom marknadsföring. Ju högre kompensation desto högre blir också förväntningarna på Representantens prestation. Rekommenderande kunder på denna nivå förväntas även aktivt medverka med ledning och utbildning i organisationen. 3. Rekommendation av nya Representanter 3.1 Representantens ansvar Som Representant till ny Rekommenderande Kund i din organisation har du ett stort ansvar. Det är ditt ansvar att informera och utbilda din nya Representant/kund så att denna följer de regler och förordningar som finns uppställda och att denne uppträder på ett etiskt korrekt och acceptabelt sätt. a. Representanten förpliktigar sig att ge den nya Rekommenderande Kunden en korrekt och fullgod upplärning om Företagets produkter och Kundförmåner. b. Det finns ett strikt rekommendationsansvar inom The Broccoli Company. Du som rekommenderar kan ställas till svars för de handlingar som den av dig rekommenderade Kunden gör. Det är av yttersta vikt att du håller nära kontakt och utbildar dina Representanter/kunder på ett sätt som möjliggör för dem att bli effektiva och framgångsrika. Självfallet gäller samma förhållande för dig och din Representant. Genom att bygga en stark och bra relation mellan Er kan samarbetet ge en långsiktig och framgångsrik verksamhet för Er båda. 3.2 Kommunikation a. För att effektivisera kommunikationen och supporten talar Representanten i första hand med den person som rekommenderade denne ifråga. Kunder på olika nivåer har olika behov av information och alla kontakter med huvudkontoret skall därför gå genom de olika leden. Som Representant i tidigare led, fungerar du som Företagets förlängda arm. b. Det är en del av den tidigare Representantens ansvar och skyldighet att information från Företaget inklusive planerade aktiviteter etc. förmedlas vidare i organisationen. c. Samtliga Representanter arbetar med att bygga upp och vidareutveckla sitt eget kundnät och Rekommendtionsorganisation. 4. Sekretessbelagd information a. Kundregistret i Företagets databas är konfidentiellt och tillhör Företaget. The Broccoli Company har laglig rätt och intresse av att skydda dessa register. b. Av säkerhetsmässiga skäl gentemot kunder och Representant anses information om eventuella provisioner samt personuppgifter såsom personnummer, kreditkorts-, och inkomstinformation som sekretessbelagd information som inte lämnas ut till tredje part. c. Begränsad information såsom order- och kontaktinformation publiceras på Representantens/kundens inloggade sida för att underlätta dennes uppföljning och upplärning av personliga kunder i sin respektive organisation (max 6 nivåer). Representanten/Kunden måste alltid hantera denna information såsom konfidentiell och får endast använda informationen i sin The Broccoli Company verksamhet. Används eller lämnas konfidentiell information till tredje part (inklusive annan kund inom The Broccoli Company), har Företaget rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, (exkludering) Marknadsföring och annonsering 5.1 Reproduktion av marknadsföringsmaterial och nedladdningar. a. Representanten skall i första hand enbart använda sig av det marknadsföringsmaterial som finns publicerat av Företaget. Bruk av missvisande egenproducerat marknadsföringsmaterial ger Företaget rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, (exkludering) 9. b. Företagets inregistrerade varumärken ägs av Företaget och får inte användas om det inte samtidigt framgår att Representanten är fristående Representant. Representanten har rätt att använda Företagets namn om det direkt efterföljs av orden fristående Representant samt Representantens namn. 8 Se även avsnitt 9, Uppsägning av avtal. 9 Se även avsnitt 9, Uppsägning av avtal.

5 c. Representant äger inte rätt att använda sig av The Broccoli Companys logotyp eller annat som kan identifiera Företaget på eget marknadsförings- och försäljningsmaterial. Avsteg från detta får ske endast efter skriftligt medgivande från Företaget i varje enskilt fall. d. Inga priser, prisjämförelser eller förtjänstmöjligheter får lov att förekomma på egenproducerat material. Överdrivna, vilseledande eller osanningsenliga inkomst- eller förtjänstmöjligheter får inte lov att ges i någon marknadsföringsform. 5.2 Publicering på hemsidor Representanter äger inte rätt att marknadsföra Företaget, dess produkter eller Kundförmåner genom massutskick, såväl elektroniska som fysiska medier, till adressater som denne inte har någon anknytning till (spamming). a. En Representants hemsida får använda en länk till Företagets egen hemsida. Det måste det tydligt framgå att sidan administreras av en fristående Representant. b. En Representants hemsida får INTE innehålla information om: Företagets produkter Företagets priser eller prislistor Företagets Kundförmåner Specifika inkomstmöjligheter. Inga inkomstgarantier eller förtjänstmöjligheter får lov att ges i marknadsföringen Utdrag ur Företagets marknadsföringsmaterial Domän namnet på hemsidan får inte anknyta till Företaget Företagets logotyper får inte användas Registrering av kunder och/eller försäljning får inte förekomma på egenpublicerade hemsidor Samtliga Representanter med hemsidor som relaterar eller refererar till Företaget förväntas följa de lagar som gäller för elektronisk publicering i respektive land. Hemsidor skall godkännas av Företaget innan de publiceras på Internet. 5.3 Produktgarantier a. Representant skall inte indikera eller låta påskina att produkten har egenskaper som inte finns dokumenterade i officiellt broschyr- och marknadsföringsmaterial. Inte heller skall produktgarantier eller utfästelser om en produkt överdrivas. Representanten får inte göra några påståenden, muntliga eller skriftliga, om Företaget eller produkterna andra än de som finns publicerade av Företaget. b. Representanten får inte göra några medicinska utfästelser rörande produkterna utan skall rekommendera nya kunder under läkarvård, eller som lider av kronisk åkomma, att rådgöra med sin läkare innan de börjar använda sig av produkterna ifråga. c. The Broccoli Companys produkter vållar ingen skada om de används för det ändamål och den funktion som de är avsedda för enligt rekommendationerna. The Broccoli Company har produktansvarsförsäkring på sina produkter som skyddar både Företaget och kunderna. Försäkringen täcker skada där en felaktig produkt är involverad, men inte oförsiktig eller försumlig tillämpning eller felaktig användning av en produkt. Företagets försäkring skyddar inte en kund när skadan är ett resultat av att etiketten har ändrats eller utbytts, produkten har framställts felaktigt, eller när anspråk andra än de som finns på produkten eller i Företagets material har gjorts. 5.4 Produktförpackningar a. Representanten förbinder sig att inte förändra Företagets förpackningar och etiketter, eller sälja Företagets produkter under annat namn. The Broccoli Companys produkter skall enbart säljas i originalförpackningar och enligt originalrecept. b. The Broccoli Company är registrerat varumärke och är en värdefull tillgång. Företaget tillåter inte Representanter att marknadsföra någon produkt genom Företagets varumärken om den inte är tillverkad och förpackad av Företaget. 5.5 Prisreservation Företaget förbehåller sig rätten till prisförändringar utan föregående avisering.

6 6. Leveransinformation 6.1 Frakt- och expeditionsavgift Vid leverans tillkommer frakt- och expeditionsavgift. För komplett information om frakt- och leveransvillkor hänvisas till Köpvillkoren på hemsidan. 6.2 Felaktig eller skadad leverans a. Felaktigheter i leverans eller skadat gods skall reklameras inom 30 dagar från det att varorna levererats till kunds postanstalt eller liknande ställe och är klara att hämtas av kund. Företaget betalar returfrakten och står för transportrisken. Returnota skall bifogas och felet anges. Reklamation som inkommer efter 30 dagar kan resultera i att felaktigheterna inte kan åtgärdas. Vid eventuell tvist följer Företaget svenska Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. b. En kund har bytesrätt inom 30 dagar (gäller obruten förpackning). Vid byte står kunden för kostnaden för returfrakt och transportrisk. Bifoga kvittensen och ange orsaken till byte. Administrationsavgifter tillkommer vid byte. c. Alla varor är transportförsäkrade. Vid skadat emballage eller om en skada upptäcks redan på utlämningsstället, skall det anmälas på plats. Upptäcks skadan först då försändelsen öppnas skall Företagets kundsupport kontaktas. 6.3 Outlöst paket a. Av kunden ej utlösta försändelser (på grund av flyttning, felaktig adress eller annan orsak) tillfaller Företaget 6 månader efter leveransdatum. b. Vid återleverans av paket debiteras fraktkostnad, returfrakt och övriga omkostnader. 6.4 Leveransförsening a. Vid leveransförsening bevakar Företaget beställningar. Produkter som inte finns i lager restnoteras. Konton belastas för att poäng skall genereras per aktuell vecka. Företaget bevakar beställningen och så snart varorna finns i lager skickas de utan kostnad. b. Vid leveransförsening/slut på beställd vara har kund rätt att häva köpet. 7. Provision Nyckeln till framgång inom The Broccoli Company är enkel. Var en lojal kund och rekommendera andra att bli kunder. 7.1 Aktivering av position och kvalificerad för provision a. Representanten är provisionsberättigad genom en månatlig personlig prenumeration på minst 1 st Daily Core Pac eller 700 kr/månad, för att få ut provision i rekommendationsled 1. b. Representanten är provisionsberättigad genom en månatlig personlig prenumeration på minst kr/månad, för att få ut provision i rekommendationsled 1-6, förutsatt att man uppnår omsättningskraven Deadlines och betalning På hemsidan finns komplett information om Företagets betalningsvillkor. a. Den sista dagen i en kalendermånad för beställningar som skall användas för kvalificeringar och vara underlag för provisioner. Samtliga betalda beställningar beräknas då för provisioner. b. Beställningar som betalas efter midnatt den sista dagen i en kalendermånad räknas som en order på efterföljande månad. c. Samtliga kunder ansvarar själva för att betalning kommer Företaget tillhanda, (till exempel vid betalning med kreditkort att det finns täckning på kontot samt att kortet är giltigt). d. Kreditkortsauktorisationer som skickas via accepteras inte. e. Vid de tillfällen Företaget inte erhåller fullgod betalning kan beställningen inte registreras f. Förändring av produktinnehåll, paus eller radering av en prenumeration måste göras senast 7 dagar före det datum (prenumerationsdatum) som ordern skall behandlas om beställningen garanterat skall registreras. 7.2 Provisionsinformation

7 All försäljning omvandlas och adderas ihop och utgör sedan grunden för beräkning och kvalificering till provisioner. Promotionprodukter, marknadsföringsmaterial, frakt-, faktura- och administrationsavgift genererar ej provision. a. Provisionsutbetalningar sker i den valuta i det land som Representanten är skriven. Det exakta värdet för utbetalningen kan variera i enlighet med fluktuationer på valutamarknaden. b. The Broccoli Company förbehåller sig rätten att maximera den total kompensationen till 60% av det totala ordervärdet av provisionsgrundande produkter. c. Provisionsutbetalningar sker månadsvis, beräknas i början av varje månad och utbetalas normalt den 10 dagen i påföljande kalendermånad, eller närmast efterföljande vardag. d. Representantens resultat för månaden sammanställs på rapporter som publiceras på den individuella Representantens webbsida Min sida i samband med utbetalningen för den aktuella månaden. e. Alla provisioner utbetalas direkt till bankkonto. Bankkontonummer (clearingnummer + kontonummer), ska registreras på hemsidan. Då bankkontonummer inte har registrerats hos The Broccoli Company får Representanten endast ut samtliga förmåner i värdecheckar, och ses som en kund. f. Provisionsbelopp understigande kr ackumuleras tills dess denna miniminivå uppnås. g. En administrativ avgift på 20 kr debiteras automatiskt från varje provisionsutbetalning. h. Vid returer påföres negativ ordersumma till organisationen. i. Ingen Representant tillåtes att beställa orimliga mängder produkter för att med hjälp av dessa uppnå provisioner eller avancemang. Varor skall ej heller beställas för att lagras för att vid köptillfället erhålla kvalificering till provisioner eller avancemang. Representant skall ej heller uppmuntra eller tvinga annan kund att beställa varor för att med hjälp av dessa uppnå provisioner eller avancemang. j. Företaget har inte gett Representanten några garantier eller utfästelser om förtjänstmöjligheter i Representantens egen fristående näringsverksamhet. Den enskilde Representantens förtjänstmöjligheter står i relation till dennes egen arbetsinsats. k. Eventuella felaktigheter i provisionsutbetalningar skall meddelas Företaget inom 21 dagar från dagen då provisionsinformationen fanns tillgänglig för Representanten. 7.3 Skatt- och momsredovisning a. Varje Representant arbetar som fristående näringsidkare och är som sådan själv helt ansvarig för skatter, moms och avgifter enligt gällande lagar och förordningar. Det åligger således varje Representant att själv registrera sig för eventuell momsplikt etc. b. Den som föredrar att arbeta i någon företagsform skall i samband med registrering insända ett inte mer än 3 månader gammalt registreringsbevis där det framgår vem eller vilka som är ägare/delägare till företaget. Om personnummer inte framgår av registreringsbeviset skall detta bifogas. c. Provisioner kan till svenska Representanter utbetalas i sin helhet (brutto) i det fall verksamhet i företagsform bedrivs och en så kallad F-Skattsedel innehas. I det fall företag inte har F-Skattsedel, eller om verksamhet bedrivs som privatperson, kommer samtliga provisioner som utbetalas att vara föremål för avdrag för lagstadgad preliminärskatt samt sociala avgifter. Denna hantering ombesörjes av Företaget. d. I Finland ombesörjes ovan av Representanten och provisioner utbetalas i Finland i sin helhet (brutto) under förutsättning att Representanten inkommer med ett giltigt utdrag ur förskottsuppbördsregistret. Detta både då verksamhet bedrivs som privatperson och i företagsform. e. I Norge ombesörjes ovan av Representanten och provisioner utbetalas i Norge i sin helhet (brutto). Moms utbetalas då Representanten inkommer med ett giltigt utdrag ur Brønnøysundregistrene som visar att Representanten är registrerad i Merverdiavgiftsmanntallet. Detta både då verksamhet bedrivs som privatperson och i företagsform. f. Giltig F-Skattsedel/Utdrag ur förskottsuppbördsregistret/utdrag ur Brønnøysundregistrene skall sändas till The Broccoli Company i samband med registrering eller så snart giltig F-Skattsedel/utdrag innehas. F-Skattsedeln/utdrag skall uppdateras varje år. 8 Returrätt 8.1 Returrätt a. En kund har 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti. Endast oanvända varor i försäljbart skick kan returneras.

8 b. Företaget tillämpar förmånligare returregler än gällande lagstiftning. Samtliga kunder kan i det fall de finner nödvändigt åberopa ångerrätten enligt distansavtalslagen (SFS 2000:274). c. Kunden skall innan varor returneras erhålla ett returnummer från Företaget och därefter inkomma med en skriftlig begäran på återbetalning för returnerade varor. Returnumret skall vara märkt på vart och ett av de paket som returneras. Alla brev och övriga ärenden skickas till returadressen i Sverige, se nedan. Alla paket retureras till: Returadress Sverige: The Broccoli Company, Box 319, Mölndal, Sweden. Returadress Finland: The Broccoli Company, c/o Bring Parcels, P.O Box 3710, FI Helsinki Returadress Norge: The Broccoli Company AB, c/o Postens Godscenter Utland, 0023 Oslo Returadress Danmark: The Broccoli Company AB, Postboks 5010, DK-9020 Aalborg d. Kunden ansvarar för samtliga kostnader som returen till Företaget medför såsom till exempel frakt och försäkring. e. Företaget återbetalar vid godkänd retur 100 % av varuvärdet minus frakt- och admininstrationsavgifter. f. Den Representant som erhållit provision från Företaget är inte berättigad till retur och ersättning för returnerade varor enligt ovan. g. Vid återbetalning belastas motsvarande negativ order såsom minskad försäljning/ordervärde. Vid retur av en order som genererat värdecheckar tilldelas Representanten negativ värdecheck vilket redovisas på Representantens Min sida. 9. Uppsägning av avtal a. Den Representant som frivilligt lämnar organisationen och på nytt önskar inträde skall; skriftligen ha varit utskriven ur Företaget i minst 6 månader, eller inte genomfört personliga under de senaste 12 månaderna. b. Representant har alltid rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Representanten har vid sådan egen uppsägning endast rätt att få sin, fram till och med dagen för uppsägningen, eventuellt upparbetade provision utbetald. c. Företaget har rätt att, oavsett om avtalsbrott förekommit eller inte, säga upp avtalet med en uppsägningstid om 6 månader. Uppsägning skall ske skriftligen. Representanten har rätt att erhålla eventuellt upparbetad provision från Företaget enligt Företagets Kundförmåner under det att uppsägningstiden löper. Efter det att avtalet upphört på grund av Företagets uppsägning enligt denna punkt, har Representanten rätt att erhålla ersättning motsvarande 50 procent av den provision som skulle ha utgått enligt Företagets Kundförmåner under 6 månader från det att Representantavtalet upphört. 9.1 Uppsägning på grund av avtalsbrott a. Representantavtalet kan sägas upp med omedelbar verkan av endera parten om motparten underlåter att uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet. Uppsägning skall ske skriftligen. b. Exempel på avtalsbrott från Representantens sida som kan leda till omedelbar uppsägning enligt denna punkt (så kallad exkludering) är bland annat något av följande; Handling i strid med Företagets regler och policy för rekommendation såsom: Rekommendation till och registrering av Representant utan deras samtycke och underskrifter. Rekommendation till ny kund genom överdrivna påståenden, vilseledande information, inkomstgarantier eller dylikt. medveten registrering av annan aktiv Representant med andra ord stöld från annan Representant/kund. systematisk registrering av annan Representants kunder. aktivt verkande för att rekommendera The Broccoli Company Representant och/eller kunder till detta andra motsvarande bolag. 12 Handling i strid med Företagets regler om sekretessbelagd information. 12 Se även avsnitt 4 Sekretessbelagd information.

9 Handling i strid med Företagets regler om marknadsföring och annonsering såsom: 14 bruk av missvisande egenproducerat marknadsföringsmaterial. presentation av produkterna på ett otillbörligt sätt med löften och påståenden i strid med av Företaget publiceradinformation 15. Handling i strid med Företagets regler om ansvar, etik och moral såsom: 16 omoraliskt, oetiskt eller annat uppträdande som kan påverka Företaget och andra kunder på ett negativt sätt. Handling i strid med Rekommendationsavtalets övriga förutsättningar och/eller Företagets övriga regler och anvisningar i detta dokument. Handling på ett sätt som kan verka negativt på Företagets framtida verksamhet och/eller kan framtvinga rättssak mot Företaget. Startar eget eller med andra etablerar motsvarande typ av bolag, är delägare eller sitter i styrelse för annat motsvarande bolag. c. Vid Representants avtalsbrott, eller befarade avtalsbrott, kan Företaget välja att skriftligen uppmana Representanten att vidta rättelse. För det fall Representanten inte vidtagit rättelse inom 30 dagar efter det att Företaget skickat uppmaningen om rättelse, äger Företaget rätt att säga upp Rekommendationsavtalet med omedelbar verkan enligt denna punkt. Företaget är inte skyldigt att medge Representanten möjlighet att vidta rättelse. Om Representanten efter vidtagen rättelse igen bryter mot Rekommendationsavtalet på ett liknande sätt, har Företaget rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet enligt denna punkt. d. När avtalet upphör på grund av uppsägning med anledning av avtalsbrott eller på grund av att Representant inte har vidtagit rättelse i rätt tid, har Representant endast rätt att få sin, fram till och med uppsägningsdatum, eventuellt upparbetade provision utbetald enligt Företagets kundförmåner, eventuellt med avdrag för den skada som Representanten kan ha orsakat Företaget på grund av avtalsbrott. e. Ersättning efter Rekommendationsavtalets upphörande: Representanten har inte rätt till någon ersättning från Företaget utöver vad som särskilt anges i Rekommendationstavtalet. 10. Avtalets giltighet Om det i framtiden skulle visa sig att någon av punkterna i Rekommendationsavtalet, Kundförmåner eller Regler och anvisningar skulle vara eller komma att vara i strid med gällande eller kommande lagar och förordningar och som följd av detta inte är juridiskt bindande, skall återstoden av Rekommendationsavtalet, Kundförmåner och Regler och anvisningar vara bindande. Detta gäller också eventuella tillägg för eventuella framtida försäljningsprogram Förlängning av avtal a. Rekommendationsavtalet gäller i 12 månader från den tidpunkt det godkänts och registrerats av Företaget. Förlängning av avtalet sker kontinuerligt och automatiskt under förutsättning att Representanten haft en varubeställning om minst 700 kr under de senaste 12 månaderna. b. Om avtalet inte förlängts enligt detta upphör avtalet automatiskt vid utgången av 12-månadersperioden. Rekommenderande Kund har endast rätt att få sin, fram till och med 12-månadersperiodens sista dag, eventuellt upparbetade provision utbetald om den samme lever upp till aktivitets- och kvalificeringskriterierna. 14 Se även avsnitt 5 Marknadsföring och annonsering. 15 Se även avsnitt 5.3 Produktgarantier. 16 Se även avsnitt 2.1 Fristående Representants ansvar.

10 11. Hur du driver verksamheten När du nu börjar din nya verksamhet finns det vissa legala och skatterättsliga aspekter som du bör överväga. Skall du bedriva verksamheten som privat individ eller under någon form av bolag? Som du säkert känner till varierar regler och bestämmelser beroende på vilken form du väljer. Detta avseende både vad gäller inbetalning av preliminär skatt och sociala avgifter samt redovisning av moms. Du kanske redan bedriver affärsrörelse inom en enskild firma, handelsbolag eller rent av aktiebolag. Om så är fallet kanske det är enklast och lämpligast att ditt företag blir den juridiska person som faktiskt och legalt uppbär eventuell ersättning från Företaget. Vi vill poängtera att du, oavsett vilken lösning du väljer, hela tiden är en fristående juridisk person som inte har något anställningsförhållande med The Broccoli Company. Du som har för avsikt att skapa dig en del- eller heltidssyssla har ytterligare en frågeställning att beakta. I och med att du börjar rekommendera kunder kan du erhålla provisioner och bonus. Dessa kan utbetalas i sin helhet (brutto) i det fall du bedriver verksamheten i företagsform och dessutom innehar en så kallad F-Skattsedel eller - som det heter i Finland - utdrag ur förskottsuppbördsregistret. I det fall ditt företag inte har F-Skattsedel alternativt utdrag ur förskottsuppbördsregistret, eller om du bedriver din verksamhet som privatperson, kommer samtliga provisioner/bonus som utbetalas att vara föremål för avdrag för preliminärskatt samt sociala avgifter. I Finland ombesörjes detta av den enskilde näringsidkaren och provisioner/bonus utbetalas i Finland i sin helhet (brutto) under förutsättning att du inkommer med ett giltigt utdrag ur förskottsuppbördsregistret. Eftersom du i din verksamhet är skyldig att ha en korrekt bokföring och kostnader och provisioner, är det viktigt att du redan från början skriver upp alla kostnader och intäkter som du har. Samtliga kvitton på inköp från Företaget är specificerade avseende produkternas pris samt debiterad moms. Bokföring skall alltid ske på ett betryggande sätt. Det viktiga är att du dokumenterar alla transaktioner som görs, samt sparar dessa noteringar för framtida redovisning. Vid mindre omfattande verksamhet kan detta lämpligen ske i en dagbok. Enligt lag är du skyldig att basera bokföringen på verifikat med nödvändiga uppgifter och att den sker löpande. Årets aktiviteter skall sammanställas till ett årsresultat som ligger till grund för den årliga deklarationen. Genom att bedriva verksamhet i bolagsform har du möjlighet att påverka hur utbetalda provisioner kommer att användas. Valet av en eventuell bolagsform kan komma att få betydelse när det gäller att göra avdrag för de kostnader du har för att bedriva din verksamhet. Vi föreslår att du diskuterar dessa frågor med din kontaktperson/representant och konsulterar en ekonomisk rådgivare. Du kan dessutom få detaljerad information från din bank, länsstyrelsen eller hos den lokala skattemyndigheten på den ort du bor Dina kostnader Kostnaderna varierar från fall till fall och det är mycket svårt att presentera siffror som skulle stämma överens med just dina kommande utgifter. Vi ger dig nedan exempel på tänkbara kostnader du kan ha. Fraktkostnader Telefon Bil Kontorsmaterial Broschyrer Porto Dessa kostnader är avdragsgilla i beskattningen och även vid uträkning av din mervärdesskatt. Vi förbehåller oss rätten att genomföra förändringar i Kundförmåner, Rekommendationsavtal samt Regler och anvisningar. Senaste publicerad version finns att tillgå på Detta dokument inklusive texter, bilder och illustrationer, omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt och får inte helt eller delvis kopieras och spridas till andra utan rättsinnehavarens medgivande, med undantag av vad som är uttryckligen tillåtet enligt lagen. Copyright 2013 The Broccoli Company.

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1 ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR Sidan 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 5 ARTIKEL I - DEFINITIONER... 6 ARTIKEL II - STARTA OCH UNDERHÅLLA DITT DISTRIBUTÖRSSKAP... 8 II.1. Din relation med ACN...

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder Skruvat.se Användarvillkor Kunder ANVÄNDARVILLKOR KUNDER Dessa användarvillkor (nedan Användarvillkor Kunder ) gäller för kunders (nedan Kund) köp av varor från AB Skruvat Reservdelar (org.nr.556605-7336,

Läs mer

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning.

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning. SkaffaMOBIL.se allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på SkaffaMOBIL.se hemsida angivet datum och ersätter tidigare av SkaffaMOBIL.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som

Läs mer

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning.

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning. AlltidREA.se:s allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på AlltidREA.se:s hemsida angivet datum och ersätter tidigare av AlltidREA.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som

Läs mer

SVERIGE: DISTRIBUTÖRSAVTAL

SVERIGE: DISTRIBUTÖRSAVTAL SVERIGE: DISTRIBUTÖRSAVTAL Blivande ANGO -distributör, Grattis! Du håller just på att ge dig ut på en fantastisk resa som ANGO-distributör. Detta företag kan skryta med att ha världens bästa distributörer;

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid Allmänna villkor.se och AB, AB, Olserödsgatan 90, 442 42 Kungälv. Org Nr 556711-5844. Tfn: 0303-71 91 00, Fax: 0303-71 91 09 Nedanstående avtalsvillkor och allmänna villkor ("villkor") avser din beställning

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

Sid 1 (10) Konto- och kortkredit gäller t.ex. för betalning av varor och tjänster efter närmare beskrivning nedan.

Sid 1 (10) Konto- och kortkredit gäller t.ex. för betalning av varor och tjänster efter närmare beskrivning nedan. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR privat Konto- och kortkredit samt privatlån ( RBAV04 Sverige ) Gällande fr.o.m. 2012-10-01 Sid 1 (10) Ref: {id=20891},{land=se},{customertype=natural},{doctype=allmanna-villkor-privat-konto-och-kortkrediter},{language=sv},{validfrom=20121001}

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

FULLSTÄNDIGA KÖPVILLKOR

FULLSTÄNDIGA KÖPVILLKOR FULLSTÄNDIGA KÖPVILLKOR FRÅN 2014-01-27 ALLMÄN INFORMATION Alla produkter vi säljer kan användas i Sverige. Alla priser anges i svenska kronor. Alla priser på www.phonehouse.se är webb-priser och gäller

Läs mer

villkoren ha företräde.

villkoren ha företräde. Det Finstilta 1 (6) ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA-bonus ICA Reklam REKHLG1058 2015.04 Art nr 40.2 Utg 20 Allmänna villkor ICA Banken AB,

Läs mer

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa.

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Vardagspaketet Få balans i vardagsekonomin Transaktionskonto Bankkort Visa Internetbank Transaktionskonto Med Vardagspaketet får du en bra ränta på ditt Transaktionskonto och kan enkelt sköta dina bankärenden.

Läs mer

Tillämplighet. Pris och Betalning. Fraktkostnad. Leverans. Återköp

Tillämplighet. Pris och Betalning. Fraktkostnad. Leverans. Återköp Försäljningsvillkor Försäljningsvillkor... 1 Tillämplighet... 2 Pris och Betalning... 2 Fraktkostnad... 2 Leverans... 2 Återköp... 2 Outlöst försändelse... 3 Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal...

Läs mer

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag SWISH företag Allmänna villkor från 2014-06-12 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Betalare är en fysisk person som lämnar och godkänner en

Läs mer

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen.

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Försäljningsvillkor Giltiga per 2011-11-01 Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Tillämplighet Wx3 telecom AB:s allmänna

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus 1 (5) Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit Januari 2015 1. Parter, avtal, ansökan m m Dessa

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer