Regler och anvisningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler och anvisningar"

Transkript

1 Regler och anvisningar

2 Regler och anvisningar Introduktion Regler och anvisningar, The Broccoli Company Kundförmåner samt avtalet The Broccoli Company Independent Recommender Agreement (Independent Contractor) innefattar det kompletta avtalet mellan Kund som rekommenderar produkter (Representant) och The Broccoli Company (nedan även kallat Företaget ). Det är varje Kunds ansvar att regelbundet uppdatera sig med den senaste versionen av avtalet, kundförmånerna och Regler och anvisningar samt att arbeta och verka i enlighet med dessa. Ovan nämnda dokument tillsammans med information på Företagets hemsida ger Kunden den information som behövs vad gäller marknadsföring och organisationsuppbyggnad. Företaget har alltid rätt att genomföra förändringar och justeringar i kundförmånerna, marknadsföringssystemet, Regler och anvisningar, Rekommendationstavtal, marknadsföringsmaterial och prissättning utan att meddela detta i förtid. Sådana förändringar kommer inte att göras utan att ett behov för detta finns. Orsaken kan vara baserad på ekonomiska eller juridiska aspekter, eller för att generellt öka och förbättra Företagets effektivitet. Alla Rekommenderande Kunder har genom sin underskrift av avtalet och förbundit sig att följa de regler som Företaget har nu och kan komma att ha i framtiden. 1. Att ansöka om att bli The Broccoli Company fristående Representant a. Alla personer, det vill säga juridiska personer och myndiga fysiska personer, kan ansöka om att bli fristående Representant genom att kryssa för att man tagit del av The Broccoli Company Independent Recommender Agreement (BIRA), på Företagets hemsida. b. Sökanden uppnår officiell status samma dag som ansökan har mottagits, godkänts och sökandes personnummer och bankkontouppgifter registrerats. c. Alla Kunder erhåller vid registrering ett permanent ID-nummer som skall användas vid alla kontakter med Företaget samt ett tillfälligt lösenord till Företagets hemsida. Detta kan enkelt bytas till ett eget lösenord under Mina uppgifter på hemsidan. ID-nummer och lösenord skall förvaras på ett säkert ställe för att undvika obehörig användning. Kunden ansvarar för att förse Företaget med aktuella kontaktuppgifter såsom korrekt mailadress och telefonnummer, för att inte gå miste om aktuell information samt tjänster som hemsidan erbjuder. d. Vid registrering av företag skall ett inte mer än 3 månader gammalt registreringsbevis samt eventuell F-Skattsedel sändas in. Finsk Kund som uppbär kontant provision skall inkomma med ett giltigt utdrag ur Förskottsuppbördsregistret för att provision skall kunna utbetalas 1. e. Företaget förbehåller sig rätten att godkänna eller avslå varje enskild ansökan/registrering efter eget gottfinnande. 1.1 Skriftligt godkännande från fristående Rekommenderande Kunder a. Rekommenderande Kunder skall ge sitt godkännande i samband med sin registrering på hemsidan. När registreringen slutförts skall Rekommendationsavtalet skrivas ut och undertecknas av den nyregistrerade Representanten. Dessa kontrakt skall inte skickas in till Företaget, men skall vid förfrågan från The Broccoli Company kunna uppvisas av Representanten. b. Rekrytering av Kunder utan deras samtycke och underskrifter, ger Företaget rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, (exkludering) Personuppgifter a. Företaget registrerar med anledning av Avtalet de personuppgifter som Representanten angivit vid ansökan, bland annat för Företagets marknadsföring samt kund- och registervård gentemot Kunden. Marknadsföring kan ske genom 1 Se även avsnitt 7.3, Skatt- och momsredovisning. 2 Se även avsnitt 9, Uppsägning av avtal.

3 direktutskick via post, eller på annat sätt. b. Ifyllda personuppgifter kan även komma att överföras mellan Företaget och andra bolag i Företagets koncern, (eventuellt utanför EES-området). c. Lämnat samtycke kan återkallas genom meddelande till Företaget. Om samtycke återkallas och Företaget därigenom inte utan svårighet kan fullfölja avtalet eller andra förpliktelser har Företaget rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. 2. Distanshandel och branschens etiska regler Företaget är mån om att följa de lagar och regler som finns inom försäljning och marknadsföring i respektive land där bolaget är verksamt. Därför sätts stort värde på affärsmässighet, etik och moral i Företagets, såväl som i fristående Representantens dagliga verksamhet. 2.1 Fristående Representants ansvar a. Varje The Broccoli Company Representant arbetar som en fristående näringsidkare och är inte anställd eller legal representant för Företaget och har ingen juridisk rätt att binda Företaget legalt. På alla brevpapper, visitkort och annat material som den fristående näringsidkaren önskar använda i sin verksamhet skall orden fristående Representant finnas med 3. b. Det är upp till varje Representant, liksom de Rekommenderande Kunder som han/hon rekommenderar, att se till att han/hon bedriver sin egen näringsverksamhet inom gällande föreskrifter. Muntliga respektive skriftliga presentationer av affärsmöjligheter måste överensstämma med The Broccoli Company Kundförmåner och de regler och anvisningar som innefattas av detta dokument. Företaget vill med dessa regler befrämja och utveckla sunda affärsrelationer kunder emellan samt gentemot Företaget. c. Representanten är införstådd med att alla utgifter som åsamkas i näringsverksamheten skall betalas av denne själv. Representanten är vidare ansvarig för att föra korrekta räkenskaper och är på alla andra sätt ansvarig för att hålla sig till de lagar och förordningar som gäller vad beträffar näringsverksamhet, momsredovisning, skatter och avgifter etc. d. En Rekommenderande The Broccoli Company kund skall alltid vara affärsmässig, uppträda professionellt samt får inte använda vilseledande, otillbörliga, bedrägliga eller illojala säljmetoder. Företags-, produkt- och försäljningspresentationer skall vara sanningsenliga och vederhäftiga. Representanten skall ansvara för att kund får en klar och tydlig beskrivning av produkten samt övriga villkor. e. Företaget tillämpar förmånligare returregler än gällande lagstiftning. Samtliga kunder kan i det fall de finner nödvändigt åberopa ångerrätten enligt distansavtalslagen (SFS 2000:274). Denna handling finns att hämta på företagets hemsida. f. Representanten skall inledningsvis vid den första kontakten med en kund tydligt presentera sig och sitt eventuella företag, ange att personen/företaget är en kund till The Broccoli Companys produkter samt informera om syftet med kontakten. Personlig kontakt eller kontakt via telefon skall göras på ett lämpligt sätt och vid rimliga tidpunkter. Säljkontakter får inte tas med anhöriga till nyligen avliden. g. Representanten skall inte använda sig av vilseledande eller otillbörlig marknadsföring. Det åligger den enskilde Representanten att införskaffa kunskap om de lagar och förordningar som gäller i det land där distributionen sker. Vid tveksamhet rekommenderas Representanten att tillfråga företaget. Vid grova överträdelser förbehåller sig Företaget rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan, (exkludering) 4. h. Försäljningserbjudanden får inte göras på grunder som inte överensstämmer med de specifikationer och övriga egenskaper som Företaget publicerar offentligt. i. Representanten skall inte ge några överdrivna, vilseledande eller osanningsenliga inkomstgarantier eller ge inkomstförespeglingar av något slag. Inte heller skall några faktiska eller kopierade utbetalningsavier, provisionsrapporter eller dylikt användas i försäljningsmaterial eller annat forum där presentation görs för potentiella Kunder. Representanten skall informera om att eventuella framtida inkomster står i relation till nedlagt arbete. 2.2 Ledare inom The Broccoli Company och deras ansvar a. Representant med hög provisionsnivå betraktas som nyckelpersoner och ledare inom The Broccoli Company och kommer också att ha ett närmre samarbete med Företaget och dess ledning. Representanten kommer nu även att fokusera på ledarskap som är grundläggande för att bygga en stark och effektiv organisation. 3 Se även avsnitt 5, Marknadsföring och annonsering. 4 Se även avsnitt 9, Uppsägning av avtal.

4 b. The Broccoli Company kundförmåner är rättvisa och kompenserar för det som är viktigt inom marknadsföring. Ju högre kompensation desto högre blir också förväntningarna på Representantens prestation. Rekommenderande kunder på denna nivå förväntas även aktivt medverka med ledning och utbildning i organisationen. 3. Rekommendation av nya Representanter 3.1 Representantens ansvar Som Representant till ny Rekommenderande Kund i din organisation har du ett stort ansvar. Det är ditt ansvar att informera och utbilda din nya Representant/kund så att denna följer de regler och förordningar som finns uppställda och att denne uppträder på ett etiskt korrekt och acceptabelt sätt. a. Representanten förpliktigar sig att ge den nya Rekommenderande Kunden en korrekt och fullgod upplärning om Företagets produkter och Kundförmåner. b. Det finns ett strikt rekommendationsansvar inom The Broccoli Company. Du som rekommenderar kan ställas till svars för de handlingar som den av dig rekommenderade Kunden gör. Det är av yttersta vikt att du håller nära kontakt och utbildar dina Representanter/kunder på ett sätt som möjliggör för dem att bli effektiva och framgångsrika. Självfallet gäller samma förhållande för dig och din Representant. Genom att bygga en stark och bra relation mellan Er kan samarbetet ge en långsiktig och framgångsrik verksamhet för Er båda. 3.2 Kommunikation a. För att effektivisera kommunikationen och supporten talar Representanten i första hand med den person som rekommenderade denne ifråga. Kunder på olika nivåer har olika behov av information och alla kontakter med huvudkontoret skall därför gå genom de olika leden. Som Representant i tidigare led, fungerar du som Företagets förlängda arm. b. Det är en del av den tidigare Representantens ansvar och skyldighet att information från Företaget inklusive planerade aktiviteter etc. förmedlas vidare i organisationen. c. Samtliga Representanter arbetar med att bygga upp och vidareutveckla sitt eget kundnät och Rekommendtionsorganisation. 4. Sekretessbelagd information a. Kundregistret i Företagets databas är konfidentiellt och tillhör Företaget. The Broccoli Company har laglig rätt och intresse av att skydda dessa register. b. Av säkerhetsmässiga skäl gentemot kunder och Representant anses information om eventuella provisioner samt personuppgifter såsom personnummer, kreditkorts-, och inkomstinformation som sekretessbelagd information som inte lämnas ut till tredje part. c. Begränsad information såsom order- och kontaktinformation publiceras på Representantens/kundens inloggade sida för att underlätta dennes uppföljning och upplärning av personliga kunder i sin respektive organisation (max 6 nivåer). Representanten/Kunden måste alltid hantera denna information såsom konfidentiell och får endast använda informationen i sin The Broccoli Company verksamhet. Används eller lämnas konfidentiell information till tredje part (inklusive annan kund inom The Broccoli Company), har Företaget rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, (exkludering) Marknadsföring och annonsering 5.1 Reproduktion av marknadsföringsmaterial och nedladdningar. a. Representanten skall i första hand enbart använda sig av det marknadsföringsmaterial som finns publicerat av Företaget. Bruk av missvisande egenproducerat marknadsföringsmaterial ger Företaget rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, (exkludering) 9. b. Företagets inregistrerade varumärken ägs av Företaget och får inte användas om det inte samtidigt framgår att Representanten är fristående Representant. Representanten har rätt att använda Företagets namn om det direkt efterföljs av orden fristående Representant samt Representantens namn. 8 Se även avsnitt 9, Uppsägning av avtal. 9 Se även avsnitt 9, Uppsägning av avtal.

5 c. Representant äger inte rätt att använda sig av The Broccoli Companys logotyp eller annat som kan identifiera Företaget på eget marknadsförings- och försäljningsmaterial. Avsteg från detta får ske endast efter skriftligt medgivande från Företaget i varje enskilt fall. d. Inga priser, prisjämförelser eller förtjänstmöjligheter får lov att förekomma på egenproducerat material. Överdrivna, vilseledande eller osanningsenliga inkomst- eller förtjänstmöjligheter får inte lov att ges i någon marknadsföringsform. 5.2 Publicering på hemsidor Representanter äger inte rätt att marknadsföra Företaget, dess produkter eller Kundförmåner genom massutskick, såväl elektroniska som fysiska medier, till adressater som denne inte har någon anknytning till (spamming). a. En Representants hemsida får använda en länk till Företagets egen hemsida. Det måste det tydligt framgå att sidan administreras av en fristående Representant. b. En Representants hemsida får INTE innehålla information om: Företagets produkter Företagets priser eller prislistor Företagets Kundförmåner Specifika inkomstmöjligheter. Inga inkomstgarantier eller förtjänstmöjligheter får lov att ges i marknadsföringen Utdrag ur Företagets marknadsföringsmaterial Domän namnet på hemsidan får inte anknyta till Företaget Företagets logotyper får inte användas Registrering av kunder och/eller försäljning får inte förekomma på egenpublicerade hemsidor Samtliga Representanter med hemsidor som relaterar eller refererar till Företaget förväntas följa de lagar som gäller för elektronisk publicering i respektive land. Hemsidor skall godkännas av Företaget innan de publiceras på Internet. 5.3 Produktgarantier a. Representant skall inte indikera eller låta påskina att produkten har egenskaper som inte finns dokumenterade i officiellt broschyr- och marknadsföringsmaterial. Inte heller skall produktgarantier eller utfästelser om en produkt överdrivas. Representanten får inte göra några påståenden, muntliga eller skriftliga, om Företaget eller produkterna andra än de som finns publicerade av Företaget. b. Representanten får inte göra några medicinska utfästelser rörande produkterna utan skall rekommendera nya kunder under läkarvård, eller som lider av kronisk åkomma, att rådgöra med sin läkare innan de börjar använda sig av produkterna ifråga. c. The Broccoli Companys produkter vållar ingen skada om de används för det ändamål och den funktion som de är avsedda för enligt rekommendationerna. The Broccoli Company har produktansvarsförsäkring på sina produkter som skyddar både Företaget och kunderna. Försäkringen täcker skada där en felaktig produkt är involverad, men inte oförsiktig eller försumlig tillämpning eller felaktig användning av en produkt. Företagets försäkring skyddar inte en kund när skadan är ett resultat av att etiketten har ändrats eller utbytts, produkten har framställts felaktigt, eller när anspråk andra än de som finns på produkten eller i Företagets material har gjorts. 5.4 Produktförpackningar a. Representanten förbinder sig att inte förändra Företagets förpackningar och etiketter, eller sälja Företagets produkter under annat namn. The Broccoli Companys produkter skall enbart säljas i originalförpackningar och enligt originalrecept. b. The Broccoli Company är registrerat varumärke och är en värdefull tillgång. Företaget tillåter inte Representanter att marknadsföra någon produkt genom Företagets varumärken om den inte är tillverkad och förpackad av Företaget. 5.5 Prisreservation Företaget förbehåller sig rätten till prisförändringar utan föregående avisering.

6 6. Leveransinformation 6.1 Frakt- och expeditionsavgift Vid leverans tillkommer frakt- och expeditionsavgift. För komplett information om frakt- och leveransvillkor hänvisas till Köpvillkoren på hemsidan. 6.2 Felaktig eller skadad leverans a. Felaktigheter i leverans eller skadat gods skall reklameras inom 30 dagar från det att varorna levererats till kunds postanstalt eller liknande ställe och är klara att hämtas av kund. Företaget betalar returfrakten och står för transportrisken. Returnota skall bifogas och felet anges. Reklamation som inkommer efter 30 dagar kan resultera i att felaktigheterna inte kan åtgärdas. Vid eventuell tvist följer Företaget svenska Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. b. En kund har bytesrätt inom 30 dagar (gäller obruten förpackning). Vid byte står kunden för kostnaden för returfrakt och transportrisk. Bifoga kvittensen och ange orsaken till byte. Administrationsavgifter tillkommer vid byte. c. Alla varor är transportförsäkrade. Vid skadat emballage eller om en skada upptäcks redan på utlämningsstället, skall det anmälas på plats. Upptäcks skadan först då försändelsen öppnas skall Företagets kundsupport kontaktas. 6.3 Outlöst paket a. Av kunden ej utlösta försändelser (på grund av flyttning, felaktig adress eller annan orsak) tillfaller Företaget 6 månader efter leveransdatum. b. Vid återleverans av paket debiteras fraktkostnad, returfrakt och övriga omkostnader. 6.4 Leveransförsening a. Vid leveransförsening bevakar Företaget beställningar. Produkter som inte finns i lager restnoteras. Konton belastas för att poäng skall genereras per aktuell vecka. Företaget bevakar beställningen och så snart varorna finns i lager skickas de utan kostnad. b. Vid leveransförsening/slut på beställd vara har kund rätt att häva köpet. 7. Provision Nyckeln till framgång inom The Broccoli Company är enkel. Var en lojal kund och rekommendera andra att bli kunder. 7.1 Aktivering av position och kvalificerad för provision a. Representanten är provisionsberättigad genom en månatlig personlig prenumeration på minst 1 st Daily Core Pac eller 700 kr/månad, för att få ut provision i rekommendationsled 1. b. Representanten är provisionsberättigad genom en månatlig personlig prenumeration på minst kr/månad, för att få ut provision i rekommendationsled 1-6, förutsatt att man uppnår omsättningskraven Deadlines och betalning På hemsidan finns komplett information om Företagets betalningsvillkor. a. Den sista dagen i en kalendermånad för beställningar som skall användas för kvalificeringar och vara underlag för provisioner. Samtliga betalda beställningar beräknas då för provisioner. b. Beställningar som betalas efter midnatt den sista dagen i en kalendermånad räknas som en order på efterföljande månad. c. Samtliga kunder ansvarar själva för att betalning kommer Företaget tillhanda, (till exempel vid betalning med kreditkort att det finns täckning på kontot samt att kortet är giltigt). d. Kreditkortsauktorisationer som skickas via accepteras inte. e. Vid de tillfällen Företaget inte erhåller fullgod betalning kan beställningen inte registreras f. Förändring av produktinnehåll, paus eller radering av en prenumeration måste göras senast 7 dagar före det datum (prenumerationsdatum) som ordern skall behandlas om beställningen garanterat skall registreras. 7.2 Provisionsinformation

7 All försäljning omvandlas och adderas ihop och utgör sedan grunden för beräkning och kvalificering till provisioner. Promotionprodukter, marknadsföringsmaterial, frakt-, faktura- och administrationsavgift genererar ej provision. a. Provisionsutbetalningar sker i den valuta i det land som Representanten är skriven. Det exakta värdet för utbetalningen kan variera i enlighet med fluktuationer på valutamarknaden. b. The Broccoli Company förbehåller sig rätten att maximera den total kompensationen till 60% av det totala ordervärdet av provisionsgrundande produkter. c. Provisionsutbetalningar sker månadsvis, beräknas i början av varje månad och utbetalas normalt den 10 dagen i påföljande kalendermånad, eller närmast efterföljande vardag. d. Representantens resultat för månaden sammanställs på rapporter som publiceras på den individuella Representantens webbsida Min sida i samband med utbetalningen för den aktuella månaden. e. Alla provisioner utbetalas direkt till bankkonto. Bankkontonummer (clearingnummer + kontonummer), ska registreras på hemsidan. Då bankkontonummer inte har registrerats hos The Broccoli Company får Representanten endast ut samtliga förmåner i värdecheckar, och ses som en kund. f. Provisionsbelopp understigande kr ackumuleras tills dess denna miniminivå uppnås. g. En administrativ avgift på 20 kr debiteras automatiskt från varje provisionsutbetalning. h. Vid returer påföres negativ ordersumma till organisationen. i. Ingen Representant tillåtes att beställa orimliga mängder produkter för att med hjälp av dessa uppnå provisioner eller avancemang. Varor skall ej heller beställas för att lagras för att vid köptillfället erhålla kvalificering till provisioner eller avancemang. Representant skall ej heller uppmuntra eller tvinga annan kund att beställa varor för att med hjälp av dessa uppnå provisioner eller avancemang. j. Företaget har inte gett Representanten några garantier eller utfästelser om förtjänstmöjligheter i Representantens egen fristående näringsverksamhet. Den enskilde Representantens förtjänstmöjligheter står i relation till dennes egen arbetsinsats. k. Eventuella felaktigheter i provisionsutbetalningar skall meddelas Företaget inom 21 dagar från dagen då provisionsinformationen fanns tillgänglig för Representanten. 7.3 Skatt- och momsredovisning a. Varje Representant arbetar som fristående näringsidkare och är som sådan själv helt ansvarig för skatter, moms och avgifter enligt gällande lagar och förordningar. Det åligger således varje Representant att själv registrera sig för eventuell momsplikt etc. b. Den som föredrar att arbeta i någon företagsform skall i samband med registrering insända ett inte mer än 3 månader gammalt registreringsbevis där det framgår vem eller vilka som är ägare/delägare till företaget. Om personnummer inte framgår av registreringsbeviset skall detta bifogas. c. Provisioner kan till svenska Representanter utbetalas i sin helhet (brutto) i det fall verksamhet i företagsform bedrivs och en så kallad F-Skattsedel innehas. I det fall företag inte har F-Skattsedel, eller om verksamhet bedrivs som privatperson, kommer samtliga provisioner som utbetalas att vara föremål för avdrag för lagstadgad preliminärskatt samt sociala avgifter. Denna hantering ombesörjes av Företaget. d. I Finland ombesörjes ovan av Representanten och provisioner utbetalas i Finland i sin helhet (brutto) under förutsättning att Representanten inkommer med ett giltigt utdrag ur förskottsuppbördsregistret. Detta både då verksamhet bedrivs som privatperson och i företagsform. e. I Norge ombesörjes ovan av Representanten och provisioner utbetalas i Norge i sin helhet (brutto). Moms utbetalas då Representanten inkommer med ett giltigt utdrag ur Brønnøysundregistrene som visar att Representanten är registrerad i Merverdiavgiftsmanntallet. Detta både då verksamhet bedrivs som privatperson och i företagsform. f. Giltig F-Skattsedel/Utdrag ur förskottsuppbördsregistret/utdrag ur Brønnøysundregistrene skall sändas till The Broccoli Company i samband med registrering eller så snart giltig F-Skattsedel/utdrag innehas. F-Skattsedeln/utdrag skall uppdateras varje år. 8 Returrätt 8.1 Returrätt a. En kund har 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti. Endast oanvända varor i försäljbart skick kan returneras.

8 b. Företaget tillämpar förmånligare returregler än gällande lagstiftning. Samtliga kunder kan i det fall de finner nödvändigt åberopa ångerrätten enligt distansavtalslagen (SFS 2000:274). c. Kunden skall innan varor returneras erhålla ett returnummer från Företaget och därefter inkomma med en skriftlig begäran på återbetalning för returnerade varor. Returnumret skall vara märkt på vart och ett av de paket som returneras. Alla brev och övriga ärenden skickas till returadressen i Sverige, se nedan. Alla paket retureras till: Returadress Sverige: The Broccoli Company, Box 319, Mölndal, Sweden. Returadress Finland: The Broccoli Company, c/o Bring Parcels, P.O Box 3710, FI Helsinki Returadress Norge: The Broccoli Company AB, c/o Postens Godscenter Utland, 0023 Oslo Returadress Danmark: The Broccoli Company AB, Postboks 5010, DK-9020 Aalborg d. Kunden ansvarar för samtliga kostnader som returen till Företaget medför såsom till exempel frakt och försäkring. e. Företaget återbetalar vid godkänd retur 100 % av varuvärdet minus frakt- och admininstrationsavgifter. f. Den Representant som erhållit provision från Företaget är inte berättigad till retur och ersättning för returnerade varor enligt ovan. g. Vid återbetalning belastas motsvarande negativ order såsom minskad försäljning/ordervärde. Vid retur av en order som genererat värdecheckar tilldelas Representanten negativ värdecheck vilket redovisas på Representantens Min sida. 9. Uppsägning av avtal a. Den Representant som frivilligt lämnar organisationen och på nytt önskar inträde skall; skriftligen ha varit utskriven ur Företaget i minst 6 månader, eller inte genomfört personliga under de senaste 12 månaderna. b. Representant har alltid rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Representanten har vid sådan egen uppsägning endast rätt att få sin, fram till och med dagen för uppsägningen, eventuellt upparbetade provision utbetald. c. Företaget har rätt att, oavsett om avtalsbrott förekommit eller inte, säga upp avtalet med en uppsägningstid om 6 månader. Uppsägning skall ske skriftligen. Representanten har rätt att erhålla eventuellt upparbetad provision från Företaget enligt Företagets Kundförmåner under det att uppsägningstiden löper. Efter det att avtalet upphört på grund av Företagets uppsägning enligt denna punkt, har Representanten rätt att erhålla ersättning motsvarande 50 procent av den provision som skulle ha utgått enligt Företagets Kundförmåner under 6 månader från det att Representantavtalet upphört. 9.1 Uppsägning på grund av avtalsbrott a. Representantavtalet kan sägas upp med omedelbar verkan av endera parten om motparten underlåter att uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet. Uppsägning skall ske skriftligen. b. Exempel på avtalsbrott från Representantens sida som kan leda till omedelbar uppsägning enligt denna punkt (så kallad exkludering) är bland annat något av följande; Handling i strid med Företagets regler och policy för rekommendation såsom: Rekommendation till och registrering av Representant utan deras samtycke och underskrifter. Rekommendation till ny kund genom överdrivna påståenden, vilseledande information, inkomstgarantier eller dylikt. medveten registrering av annan aktiv Representant med andra ord stöld från annan Representant/kund. systematisk registrering av annan Representants kunder. aktivt verkande för att rekommendera The Broccoli Company Representant och/eller kunder till detta andra motsvarande bolag. 12 Handling i strid med Företagets regler om sekretessbelagd information. 12 Se även avsnitt 4 Sekretessbelagd information.

9 Handling i strid med Företagets regler om marknadsföring och annonsering såsom: 14 bruk av missvisande egenproducerat marknadsföringsmaterial. presentation av produkterna på ett otillbörligt sätt med löften och påståenden i strid med av Företaget publiceradinformation 15. Handling i strid med Företagets regler om ansvar, etik och moral såsom: 16 omoraliskt, oetiskt eller annat uppträdande som kan påverka Företaget och andra kunder på ett negativt sätt. Handling i strid med Rekommendationsavtalets övriga förutsättningar och/eller Företagets övriga regler och anvisningar i detta dokument. Handling på ett sätt som kan verka negativt på Företagets framtida verksamhet och/eller kan framtvinga rättssak mot Företaget. Startar eget eller med andra etablerar motsvarande typ av bolag, är delägare eller sitter i styrelse för annat motsvarande bolag. c. Vid Representants avtalsbrott, eller befarade avtalsbrott, kan Företaget välja att skriftligen uppmana Representanten att vidta rättelse. För det fall Representanten inte vidtagit rättelse inom 30 dagar efter det att Företaget skickat uppmaningen om rättelse, äger Företaget rätt att säga upp Rekommendationsavtalet med omedelbar verkan enligt denna punkt. Företaget är inte skyldigt att medge Representanten möjlighet att vidta rättelse. Om Representanten efter vidtagen rättelse igen bryter mot Rekommendationsavtalet på ett liknande sätt, har Företaget rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet enligt denna punkt. d. När avtalet upphör på grund av uppsägning med anledning av avtalsbrott eller på grund av att Representant inte har vidtagit rättelse i rätt tid, har Representant endast rätt att få sin, fram till och med uppsägningsdatum, eventuellt upparbetade provision utbetald enligt Företagets kundförmåner, eventuellt med avdrag för den skada som Representanten kan ha orsakat Företaget på grund av avtalsbrott. e. Ersättning efter Rekommendationsavtalets upphörande: Representanten har inte rätt till någon ersättning från Företaget utöver vad som särskilt anges i Rekommendationstavtalet. 10. Avtalets giltighet Om det i framtiden skulle visa sig att någon av punkterna i Rekommendationsavtalet, Kundförmåner eller Regler och anvisningar skulle vara eller komma att vara i strid med gällande eller kommande lagar och förordningar och som följd av detta inte är juridiskt bindande, skall återstoden av Rekommendationsavtalet, Kundförmåner och Regler och anvisningar vara bindande. Detta gäller också eventuella tillägg för eventuella framtida försäljningsprogram Förlängning av avtal a. Rekommendationsavtalet gäller i 12 månader från den tidpunkt det godkänts och registrerats av Företaget. Förlängning av avtalet sker kontinuerligt och automatiskt under förutsättning att Representanten haft en varubeställning om minst 700 kr under de senaste 12 månaderna. b. Om avtalet inte förlängts enligt detta upphör avtalet automatiskt vid utgången av 12-månadersperioden. Rekommenderande Kund har endast rätt att få sin, fram till och med 12-månadersperiodens sista dag, eventuellt upparbetade provision utbetald om den samme lever upp till aktivitets- och kvalificeringskriterierna. 14 Se även avsnitt 5 Marknadsföring och annonsering. 15 Se även avsnitt 5.3 Produktgarantier. 16 Se även avsnitt 2.1 Fristående Representants ansvar.

10 11. Hur du driver verksamheten När du nu börjar din nya verksamhet finns det vissa legala och skatterättsliga aspekter som du bör överväga. Skall du bedriva verksamheten som privat individ eller under någon form av bolag? Som du säkert känner till varierar regler och bestämmelser beroende på vilken form du väljer. Detta avseende både vad gäller inbetalning av preliminär skatt och sociala avgifter samt redovisning av moms. Du kanske redan bedriver affärsrörelse inom en enskild firma, handelsbolag eller rent av aktiebolag. Om så är fallet kanske det är enklast och lämpligast att ditt företag blir den juridiska person som faktiskt och legalt uppbär eventuell ersättning från Företaget. Vi vill poängtera att du, oavsett vilken lösning du väljer, hela tiden är en fristående juridisk person som inte har något anställningsförhållande med The Broccoli Company. Du som har för avsikt att skapa dig en del- eller heltidssyssla har ytterligare en frågeställning att beakta. I och med att du börjar rekommendera kunder kan du erhålla provisioner och bonus. Dessa kan utbetalas i sin helhet (brutto) i det fall du bedriver verksamheten i företagsform och dessutom innehar en så kallad F-Skattsedel eller - som det heter i Finland - utdrag ur förskottsuppbördsregistret. I det fall ditt företag inte har F-Skattsedel alternativt utdrag ur förskottsuppbördsregistret, eller om du bedriver din verksamhet som privatperson, kommer samtliga provisioner/bonus som utbetalas att vara föremål för avdrag för preliminärskatt samt sociala avgifter. I Finland ombesörjes detta av den enskilde näringsidkaren och provisioner/bonus utbetalas i Finland i sin helhet (brutto) under förutsättning att du inkommer med ett giltigt utdrag ur förskottsuppbördsregistret. Eftersom du i din verksamhet är skyldig att ha en korrekt bokföring och kostnader och provisioner, är det viktigt att du redan från början skriver upp alla kostnader och intäkter som du har. Samtliga kvitton på inköp från Företaget är specificerade avseende produkternas pris samt debiterad moms. Bokföring skall alltid ske på ett betryggande sätt. Det viktiga är att du dokumenterar alla transaktioner som görs, samt sparar dessa noteringar för framtida redovisning. Vid mindre omfattande verksamhet kan detta lämpligen ske i en dagbok. Enligt lag är du skyldig att basera bokföringen på verifikat med nödvändiga uppgifter och att den sker löpande. Årets aktiviteter skall sammanställas till ett årsresultat som ligger till grund för den årliga deklarationen. Genom att bedriva verksamhet i bolagsform har du möjlighet att påverka hur utbetalda provisioner kommer att användas. Valet av en eventuell bolagsform kan komma att få betydelse när det gäller att göra avdrag för de kostnader du har för att bedriva din verksamhet. Vi föreslår att du diskuterar dessa frågor med din kontaktperson/representant och konsulterar en ekonomisk rådgivare. Du kan dessutom få detaljerad information från din bank, länsstyrelsen eller hos den lokala skattemyndigheten på den ort du bor Dina kostnader Kostnaderna varierar från fall till fall och det är mycket svårt att presentera siffror som skulle stämma överens med just dina kommande utgifter. Vi ger dig nedan exempel på tänkbara kostnader du kan ha. Fraktkostnader Telefon Bil Kontorsmaterial Broschyrer Porto Dessa kostnader är avdragsgilla i beskattningen och även vid uträkning av din mervärdesskatt. Vi förbehåller oss rätten att genomföra förändringar i Kundförmåner, Rekommendationsavtal samt Regler och anvisningar. Senaste publicerad version finns att tillgå på Detta dokument inklusive texter, bilder och illustrationer, omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt och får inte helt eller delvis kopieras och spridas till andra utan rättsinnehavarens medgivande, med undantag av vad som är uttryckligen tillåtet enligt lagen. Copyright 2013 The Broccoli Company.

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

Köp- och Leveransvillkor

Köp- och Leveransvillkor Köp- och Leveransvillkor Köp För att handla hos oss måste du vara 18 år. Vi bekräftar köpet genom en orderbekräftelse som automatiskt skickas till angiven e-postadress efter godkänd betalning. Vi polisanmäler

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 1. DEFINITIONER UL-kort Ett smartkort som kan laddas med Biljetter och Reskassa. UL:s kunder får genom UL-kortet även tillgång till ett antal Tjänster.

Läs mer

Köp & leveransvillkor utanför EU

Köp & leveransvillkor utanför EU Köp & leveransvillkor utanför EU KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT UTANFÖR EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga

Läs mer

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT AVTAL KUNDUPPGIFTER M.M.

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT AVTAL KUNDUPPGIFTER M.M. DIN SKO ECCO JERNS NILSON SHOES RADICAL SPORTS SKOPUNKTEN ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT Dessa villkor gäller alla beställningar som görs av kunden hos NilsonGroup AB, org. nr 556192-9315, via vår e-handelsbutik

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Är det något du undrar över gällande mina villkor når du mig enklast på

Är det något du undrar över gällande mina villkor når du mig enklast på Köpvillkor Villkor Är det något du undrar över gällande mina villkor når du mig enklast på info@peterskonsulttjanst.se 1. Köp Vid beställning träffas avtal om köp först när du fått bekräftat beställningen

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar. Allmänna villkor 1. Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås med oss (pinkorblue.se) med anledning av vårt utbud på vår webbshop-sida www.pinkorblue.se (nedan även kallad

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Köp & leveransvillkor

Köp & leveransvillkor Köp & leveransvillkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT INOM EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff.

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff. Ansökan ID06 konto För att kunna logga in och beställa ID06-kort måste ni först ansöka om ett ID06 konto hos Areff. Om företaget uppfyller kraven för ID06 så tar Areff fram ett Delgivningsbeslut, som skickas

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd.

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Det finns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt,

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar:

Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar: Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar: Betalningsalternativ och säkerhet Företagsinformation Butik Bijou - org.nr, moms.nr, bankgiro nr, adress, tnr, mejl Support Priser Leverans

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company Sida 1(5) 1.Villkor Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Norsk Bedriftstjeneste AS ("Mr Company") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Retursedel Campingvaruhuset.se

Retursedel Campingvaruhuset.se Retursedel Campingvaruhuset.se Kunduppgifter Ordernummer: Förnamn: Person/kundnummer: Efternamn: Adress: Postnummer: Ort: Returinformation Här anger du information om varför du retunerar din beställning.

Läs mer

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr.

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr. KÖPINFORMATION Alla priser inkluderar moms. Percykel reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

utbyte mot ett åtagande att utföra en automatisk månatlig beställning

utbyte mot ett åtagande att utföra en automatisk månatlig beställning GLOBAL Itworks VILLKOR : kundlojalitet Uppdaterat i April 2013 1. Lojal Kundens beställning kommer att undertecknas av dig kunden först, och det fungerar! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

PM i Ängelholm är i första hand en ordermottagning. Självklart ställer vi ändock upp och hjälper dig om

PM i Ängelholm är i första hand en ordermottagning. Självklart ställer vi ändock upp och hjälper dig om Bästa service vårt mål! Vi strävar efter att upprätthålla en mycket hög servicenivå. Av denna anledning är det extra viktigt för oss att poängtera några saker som vi ber dig att speciellt beakta. Se även

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2014-02- 11 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Från och med den 6 maj 2013 kommer alla SCUF:s regioner ges tillgång till en tjänst för

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

Våra allmänna köpvillkor

Våra allmänna köpvillkor Våra allmänna köpvillkor 1. Giltighetsområde Våra köpvillkor gäller för försäljning inom Sverige. Vid försäljning utanför Sverige ber vi dig kontakta vår kundtjänst. AtelierGS ingår inga avtal med minderåriga

Läs mer

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida.

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. Allmänna köpvillkor 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. 2. När du klickar på knappen Köp skickas din beställning på de varor som du lagt i varukorgen. Vi skickar dig en bekräftelse

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

AGENTAVTL 150728 Inledning 1. Upplåtelse 2. Nya produkter 3. Agentens behörighet 4. Försäljningsinsatser

AGENTAVTL 150728 Inledning 1. Upplåtelse 2. Nya produkter 3. Agentens behörighet 4. Försäljningsinsatser AGENTAVTL 150728 Inledning Detta avtal skall gälla mellan Faraday Zone AB nedan kallat Leverantören, med adress Saffransgatan 7 424 42 Angered och den till agent sökande som godkänt detta agentavtal med

Läs mer

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009.

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009. Leveransvillkor Gäller from 1 oktober 2009. Vi hälsar Dig välkommen som kund till oss. Vi skall tillsammans med Dig se till att Din butik har ett optimalt sortiment och bra förutsättningar för att sälja

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Köpvillkor 1 Köp 2 Pris 3 Betalning Betalning via Paypal med kredit-/kontokort

Köpvillkor 1 Köp 2 Pris 3 Betalning Betalning via Paypal med kredit-/kontokort Köpvillkor 1 Köp 2 Pris 3 Betalning 4 Leveranstid 5 Leverans 6 Garanti 7 Ångerrätt och Öppet köp 8 Reklamationer 9 Sekretess och säkerhet personuppgifter 10 Övrigt 11 Teknisk support och kundtjänst 1 Köp

Läs mer

Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter)

Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter) Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter) 1. Allmänt Följande köp- och leveransvillkor (hädanefter kallad villkoren ) gäller för order lagda av kunden (hädanefter kallad du eller kunden ) hos Volvo Merchandise

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ:

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ: 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av kosttillskott. Vi följer våra produkter noggrant från råvara till färdig produkt

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE 1. Allmänt 1.1 Posten Meddelande AB (nedan kallat Posten) erbjuder myndig konsument och företag tjänsten Riktiga vykort (hädanefter kallad tjänsten)

Läs mer

De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar.

De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar. Konsumentkunskap Ordet konsumtion betyder förbrukning. Alla vi som använder saker och tjänster är konsumenter för vi förbrukar. De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar.

Läs mer

Avtal med övergripande villkor kring köp av rättigheter. Mellan. Egmont Holding AB. , nedan kallad Uppdragstagaren 1 SYFTE

Avtal med övergripande villkor kring köp av rättigheter. Mellan. Egmont Holding AB. , nedan kallad Uppdragstagaren 1 SYFTE Avtal med övergripande villkor kring köp av rättigheter Mellan Egmont Holding AB Och, nedan kallad Uppdragstagaren 1 SYFTE 1.1 Syftet med detta avtal är att reglera förhållandet mellan Egmont HOLDING AB

Läs mer

AVTAL OM ENKELT BOLAG

AVTAL OM ENKELT BOLAG AVTAL OM ENKELT BOLAG Mellan registrerande bolagsmän har denna dag överrenskommits om att i enkelt bolag bedriva tränings- och tävlingsverksamhet med travhäst. Verksamheten bedrivs som enkelt bolag under

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Köpvillkor Priser Beställning

Köpvillkor Priser Beställning Priser Alla priser på våra klockor är angivna i SEK inklusive moms. Frakten är gratis inom Sverige. Frakt till Norge, Danmark eller Finland kostar 180 kr, och för utlandsbeställningar godtar vi endast

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Villkor för registrerad medlem

Villkor för registrerad medlem Villkor för registrerad medlem Sammanfattning Detta avtal innebär i sammanfattning: - All interaktion som sker på Crowdculture skall respektera villkoren i detta avtal samt tillämplig svensk och internationell

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Clean Me, Morpan 1, 611 94 Nyköping Org.nr:

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Köp av produkter hos oss innebär samtidigt godkännande av våra köpevillkor. Vid beställning via webshop föreligger bindande köpeavtal.

Köp av produkter hos oss innebär samtidigt godkännande av våra köpevillkor. Vid beställning via webshop föreligger bindande köpeavtal. Köpvillkor 1. Allmänt Vid beställning via webshop träffas avtal om köp först när VP Autoparts (fortlöpande "vi", "oss") bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via E-mail. Beställaren (fortlöpande

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Allmänna villkor. Innehåll. 1. Tillämpningsområde. 2. Beställningsprocess, ingående av avtal, mängdbegränsning. a. Beställningsprocess

Allmänna villkor. Innehåll. 1. Tillämpningsområde. 2. Beställningsprocess, ingående av avtal, mängdbegränsning. a. Beställningsprocess Allmänna villkor Innehåll Tillämpningsområde Beställningsprocess, ingående av avtal, mängdbegränsning Priser och leveranskostnader Leverans Äganderättsförbehåll Ångerrätt Garanti och ansvarsskyldighet

Läs mer

AVTAL OM ENKELT BOLAG

AVTAL OM ENKELT BOLAG AVTAL OM ENKELT BOLAG Mellan registrerande bolagsmän har denna dag överrenskommits om att i enkelt bolag bedriva tränings- och tävlingsverksamhet med travhäst. Verksamheten bedrivs som enkelt bolag under

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn

AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn 1(5) BILAGA 2 UTKAST AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG

Läs mer

Ansök om Autogiro hos din golfklubb

Ansök om Autogiro hos din golfklubb Ansök om Autogiro hos din golfklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Skapa en användare... 3 Fyll i en ansökan... 5 Skriv ut, signera och lämna in din blankett till din golfklubb... 6 Vid

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer