UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08"

Transkript

1 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1

2 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som utbytesstudent. HDa samarbetar med universitet och högskolor i Europa, Nordamerika, Afrika, Asien och Australien. Vill du göra din praktik i Europa? Du har då möjlighet att söka ett stipendium. För att kunna söka måste du ha kommit överens med ett företag eller en organisation om att göra din praktik där under 3-12 månader. I regel ansvarar du själv för den kontakten. Information om vilka utbytesmöjligheter du som student vid HDa erbjuds finner du här: aspx?epslanguage=SV De två största utbytesprogrammen är Nordplus, Nordiska Ministerrådets utbytesprogram för de nordiska länderna och LLP/Erasmus, EU:s utbytesprogram för EU:s medlemsländer och ett antal associerade länder i Europa. Läs mer här: aspx?epslanguage=SV Information om LLP/Erasmus studentpraktik: aspx?epslanguage=SV Undervisningsspråk vid våra partneruniversitet är i huvudsak respektive lands hemspråk. Förutom hos våra engelsktalande partners, finns möjlighet att läsa kurser på engelska i Nederländerna, Ungern, Polen, Island, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien m fl. Det är endast enstaka av våra avtalsuniversitet i Tyskland, Frankrike och Italien som erbjuder kurser på engelska. Vanliga frågor om utbytesstudier: aspx?epslanguage=SV Om du vill förbereda din utlandsvistelse genom att studera landets språk så kan du i vissa fall söka en EILC (minoritetsspråkkurs) och få extra stipendier: 2

3 Grundkrav för utbytesstudier LLP/Erasmus: Du ska vara EU-medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige Nordplus: Du är registrerad som examensstuderande (degreeseeking) student. Du kan åka som utbytesstudent fr o m år 2. Du ska vara registrerad som student vid HDa vid ansökningstillfället Du ska ha läst 60 hp på universitet/högskola varav 30 hp vid HDavid konkurrens prioriteras studenter som läst 60 hp vid HDa. Antalet ansökningar till några av våra avtalsuniversitet överstiger ibland antalet friplatser(= inga terminsavgifter) HDa kan erbjuda. Konkurrens kan därför uppstå om dessa platser. I dessa fall sker ett urval i samråd med Högskolans studentkårer. Kriterier för urval: - Studenten följer sin egen studieplanering - Studenten har goda kunskaper i relevant språk - Studenten tar aktiv del i studentlivet och visar prov på ansvarstagande i studierelaterad verksamhet, t ex genom engagemang i studentkårernas verksamhet, såväl utbildningsmässigt som studiesocialt eller i annat föreningsliv. - Studenten är/har varit engagerad i annat samhälls- och föreningsliv. Glöm inte att till ansökan bifoga ett personligt brev på engelska eller annat relevant språk och motivera varför just du bör få en friplats. Bifoga även andra dokument, t ex: - intyg om kår- och annat engagemang (föreningar etc.) - betyg i engelska/annat främmande språk från gymnasiet eller liknande (högskolestudier, andra kurser) eller annat intyg som visar att du har kunskaper i det relevanta språket Läs mer om hur du ansöker här: aspx?epslanguage=SV Sista ansökningsdatum inför vårtermin: 15 oktober Sista ansökningsdatum inför hösttermin: 15 mars Ansökan till utlandsstudier lämnas in på internationella kontoren i Falun respektive Borlänge. Ange gärna flera alternativ på din ansökan, i prioritetsordning. Kort efter den 15 oktober respektive 15 mars fördelar vi platserna och meddelar dig vad du erbjuds. Om du tackar ja, kontaktar vi våra partneruniversitet och meddelar att du har nominerats till en utbytesplats hos 3

4 dem. Partneruniversitetet ska sedan godkänna din ansökan innan klartecken att åka kan ges. Besked att du tilldelats en utbytesplats skickas till dig via e-post. Du ombeds att tacka ja eller nej inom en vecka 10 dagar. Ansökan till partneruniversitet Ansökan skickas till partneruniversiteten, via internationella kontoret (du behöver stämpel och underskrift från HDa). Läs noga vad som krävs i din ansökan från universitetet du söker till. Kraven är olika från skola till skola. Erasmus studenter Learning Agreement ett avtal mellan studenten, hemuniversitet och värduniversitetet. Blanketten finns att hämta på internationella kontoret och på hemsidan: Du, HDa och partneruniversitet skriver under. I avtalet framgår vilka kurser som ska läsas under utbytet. Ska helst fyllas i innan du åker! Kopia ska lämnas på internationella kontoret. ERASMUS-stipendium får du efter att du har fyllt i en finansieringsöverenskommelse: Du måste också lämna ett bankintyg med ditt kontonummer, bankens namn och clearingnummer. Sök stipendium redan innan du åker annars riskerar du att missa stipendiet! Erasmusstipendiets storlek beror bland annat på hur många utresande studenter vi har haft tidigare och därför är det svårt att säga hur stort beloppet blir, minimibeloppet är 200 /månad. Nordplus studenter Om du åker inom NORDPLUS har du också rätt till ett stipendium. Blankett för detta hämtar du på internationella kontoren. Stipendieansökan skickas till CIMO i Finland av internationella handläggarna. Även när man åker som utbytesstudent inom Nordplus ska ett Learning Agreement fyllas i och skrivas under av alla parter. Den blanketten finns att hämta på internationella kontoren. Val av kurser Information om kurser du kan läsa finns oftast att få på universitetens hemsidor. Diskutera med ämnesansvarig/studievägledare/programansvarig vilka kurser du kan läsa utomlands för att få tillgodoräkna dig studierna! Ta fram så mycket information som möjligt om kurserna, framför allt kursbeskrivningar och kurslitteratur. Ta all information om de utländska kurserna till internationella kontoren som vidarebefordrar till ämnesansvariga och ber dem att skriva under blanketten Begäran om förhandsbesked om 4

5 tillgodoräknande av utlandsstudier om de bedömer att kurserna kan tillgodoräknas. Blanketten finns hos de internationella handläggarna och på hemsidan: OBS: Beslut om tillgodoräknande av utlandsstudier är ett viktigt dokument som ska skickas till och diarieföras (tillsammans med kursplanerna!). Om du ändrar ditt val av kurser när du är utomlands bör du alltid kontakta studievägledningen som kontrollerar att du kan tillgodoräkna dig den nya kursen. Du ska också skaffa så mycket information som möjligt om universitet/högskolan där du ska studera. Informationen kan hämtas i huvudsak från deras hemsida. Om poäng och betygsystem Inom EU ECTS - European Credit Transfer System - skapat av EU för att underlätta överföringen av studieprestationer mellan medlemsländerna. En svensk högskolepoäng = 1 ECTS credit. I systemet ingår även de s k ECTS grades (betygsskala): A, B, C, D, E, F, FX; där A är den högsta. F är underkänt och FX är rest. 30 ECTS/termin = 30 högskolepoäng = heltidsstudier. Australien: Varje universitet har sitt egna poängsystem. Omräkningsnyckeln HDa använder sig av är att 1 kurs = 7,5 hp. Fyra kurser = 30 hp/heltidsstudier. Kanada: Kanadensiska studenter läser oftast 5 kurser och utländska studenter 4 kurser (half-courses) per termin. Kurserna går parallellt. OBS! En del kurser är helårskurser (full course motsvarar ungefär 15 hp) och en del är halv-års-kurser (half course motsvarar ungefär 7,5 hp). Om du är där bara en termin, välj halvårskurser annars har du inte möjlighet att avsluta kursen och få betyg på den. 5

6 Försäkringar Inom EU (EU/EES-länderna): Om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka när du reser i ett annat EU/EES-land kan du ha rätt till medicinsk vård på samma ekonomiska villkor som landets egna invånare, dvs. du betalar endast patientavgiften. Du måste vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i det land där du vistas. Dessutom måste du ha med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet som du visar upp direkt för vårdgivaren. Beställ det Europeiska sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan Kortet levereras hem till dig cirka en vecka efter beställning. Australien: Försäkring är obligatorisk för att få studentvisum till Australien. Kammarkollegiets försäkring STUDENT-UTsom du får via högskolan och CSNs studentförsäkring är båda godkända av Australian Immigration Department. Kanada: Alla studenter måste köpa en sjukvårdsförsäkring genom Lakehead University till en kostnad av lägst 1000 kr. Detta görs efter ankomsten till universitet. Dessutom är alla utbytesstudenter försäkrade via högskolan. Försäkringen heter STUDENT-UT och gäller dygnet runt och omfattar inte bara sjukvård utan ger även reseförsäkringsskydd. Läs om försäkringsvillkoren på: Studiemedel Läs denna information noga: Du använder en speciell blankett: Ansökan om studiemedel för studier utomlands (5501M) som kan laddas ner från Internet: Du måste själv styrka dina studietider = terminstider. Detta kan ske med intyg från den utländska läroanstalten eller t ex genom en kopia från aktuell kurskatalog eller ett utdrag från Internet. Start - och slutdatum samt datum för eventuella lov för respektive studieperiod ska tydligt framgå. HDa intygar att du deltar i ett utbytesprogram genom att registrera detta i LADOK (som CSN har åtkomst till) eller genom att skriva under Intyg om deltagande i ett utbytesprogram (5524W). 6

7 Bidragsdelen blir densamma som i Sverige, däremot är studielånets storlek olika beroende på i vilket land du ska studerar. I vissa fall kan du låna extra pengar genom så kallad merkostnadslån (det kan t.ex. gälla lån för undervisningsavgifter, resa från Sverige till studielandet och försäkring). Kostnaderna ska kunna styrkas. Studiemedel kommer i form av en klumpsumma till ditt konto några veckor före terminsstarten. Visum/uppehållstillstånd Inom EU: Är du svensk medborgare och ska studera i ett annat EU-land i högst tre månader behöver du inte visum eller uppehållstillstånd. Däremot måste du ha ett giltigt pass. Det räcker inte med ett svenskt ID-kort. I vissa EU-länder måste du anmäla dig hos de lokala myndigheterna. Se information från värduniversitetet. Australien: Studentvisum söks online via ambassaden i Berlin: Kanada: Du söker visum genom Kanadensiska ambassaden i London: Kostnad se: Sydafrika: USA: Boende Ordna boende så fort som möjligt. Information om boende får du från partneruniversitet direkt eller från deras hemsida. Ibland ska du skicka ansökan om bostad tillsammans med ansökan till partneruniversitet. Tänk på att alla universitet/högskolor inte har bostadsgaranti men de flesta brukar hjälpa utbytesstudenter. 7

8 Resa Om du ska till Australien och Kanada, se till att boka flyg tidigt. Du kan låna extra pengar från CSN till resan (ange det på blanketten Ansökan om studiemedel för studier utomlands ) (resor för studenter) (resor för dem som är under 26 eller studenter under 33) (sök biljetter från olika resebyråer till hela världen) (billiga biljetter till Europa) Hör av dig! Direkt efter ankomsten till partneruniversitet måste du höra av dig till internationella kontoret. Meddela oss din adress, det slutliga valet av kurser och även ev ändringar som sker under läsåret! HDa behöver veta att du registrerats vid partneruniversitetet för att kunna registrera dig i LADOK. Detta krävs för att du ska kunna få ditt Erasmusstipendium och för att Kammarkollegiets försäkring StudentUT ska gälla. Utvärdering Vi använder oss av databasen IRIS Vi kontaktar dig via och ber dig att fylla i en utvärderingsblankett på IRIS hemsida. När du kommer tillbaka Kom till internationella kontoret med ditt studieintyg från dina utlandsstudier (ibland får du intyget med dig hem, ibland skickas det till dig och oftast direkt till oss). Om du har ändrat ditt kursval måste även Beslut om tillgodoräknande ändras. Vi lägger in tillgodoräknade kurser i LADOK. OBS! Detta sker inte automatiskt och du måste begära att kurserna registreras i Ladok. Underlag som krävs för att detta ska kunna göras är studieintyget från värduniversitetet och förhandsbesked om beslut av tillgodoräkning. Och slutligen: Berätta om dina utlandsstudier för andra studenter på högskolan så att det blir fler som åker i framtiden!!! Vi kommer även att be dig att delta i informationsträffarna vi anordnar för att delge de andra studenterna dina erfarenheter. 8

9 Kontakt internationella kontoret Campus Lugnet (kontoret finns bakom receptionen) Sofie H Dougherty Falun Tel +46 (0) Fax +46 (0) Catharina Enhörning Falun Tel +46 (0) Fax +46 (0) Campus Framtidsdalen (kontoret finns bredvid receptionen) Märet Brunnstedt Borlänge Tel +46(0) Fax: +46(0) Centralt (Falun) Susanne Corrigox (Erasmusansvarig) Falun Tel +46(0) Mobil +46(0) Fax: +46(0)

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Innehåll Ta chansen att studera utomlands 2 Flera sätt att studera utomlands 3 Låt planeringsarbetet ta tid 6 Var vill du studera? 8 Så bekostar

Läs mer

Att åka utomlands som freemover-student

Att åka utomlands som freemover-student Att åka utomlands som freemover-student Att åka utomlands som free-mover-student Att ordna sina utlandsstudier på egen hand är ofta en tidskrävande process. Du följer inte en snitslad bana utan får själv

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!! Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Information till. elever och föräldrar om. svensk undervisning i utlandet

Information till. elever och föräldrar om. svensk undervisning i utlandet Information till elever och föräldrar om svensk undervisning i utlandet 2 (12) Förord Att flytta utomlands - vilket äventyr, vilken chans! De flesta barn upplever det nog så, medan andra oroar sig för

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

Det är fortfarande få unga med funktionshinder som gjort eller gör det just nu. Däremot är det vanligt bland unga utan funktionshinder.

Det är fortfarande få unga med funktionshinder som gjort eller gör det just nu. Däremot är det vanligt bland unga utan funktionshinder. foto rickard kilström KARRIÄR text anna bergholtz Det är fortfarande få unga med funktionshinder som gjort eller gör det just nu. Däremot är det vanligt bland unga utan funktionshinder. Att studera eller

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Idrott och studier i USA

Idrott och studier i USA Idrott och studier i USA Inledning...3 Idrottsstipendium...4 Andra typer av stipendium...4 Kostnader för skolorna...4 Andra sätt att finansiera studierna...4 Idrotter som det går att få stipendium inom...6

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Resevillkor. Ansvar för resans utförande

Resevillkor. Ansvar för resans utförande Resevillkor Ansvar för resans utförande Travelpartner är endast en förmedlare av flygbiljetter, hotell, hyrbilar och kring arrangemang. Vi ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg,

Läs mer