For Exclusive Artist (FEAR) har just sådan kompetens och unik tillgång till sådana nätverk.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "For Exclusive Artist (FEAR) har just sådan kompetens och unik tillgång till sådana nätverk."

Transkript

1 Statens kulturråd Box Stockholm Ansökan avseende bidrag ur det extra anslag på 4,5 miljoner kr som regeringen givit Kulturrådet för att möjliggöra verksamheter som Rikskonserter haft ansvar för. SAMMANFATTNING Folk- och världsmusikmässan WOMEX är det enskilt mest betydelsefulla internationella årliga evenemanget för de svenska musikliven inom dessa genreområden. WOMEX avses genomföras i Köpenhamn åren Rikskonserter har initierat ett nära nordiskt samarbete i samband med WOMEX under denna period samt därvid gjort omfattande åtaganden vad gäller svensk medverkan i gemensam monter, olika marknadsföringsaktiviteter samt genomförande av projektet Nordic Club. Om inte någon svensk aktör ikläder sig ansvar för koordinering av de svenska musiklivens medverkan på WOMEX 2011 samt ges erforderliga finansiella medel för att uppfylla de åtaganden gentemot övriga nordiska mässkoordinatörer som gjorts av Rikskonserter kommer inte bara de svenska musikliven utan också det nordiska samarbetet att drabbas hårt såväl kort- som långsiktigt. Koordinering av de svenska musiklivens medverkan på WOMEX och genomförande av såväl svenska som nordiska aktiviteterna kräver hög kompetens på såväl mässarrangemang som inom de mycket speciella förutsättningar som råder på WOMEX samt tillgång till och förtroende bland de på mässan verksamma internationella nätverken. Mässkoordinatören måste också ha förankring i och förtroende från de svenska musiklivens olika funktioner och näringar. For Exclusive Artist (FEAR) har just sådan kompetens och unik tillgång till sådana nätverk. FEAR ansöker sålunda om kronor för anordnande av en svensk monter på WOMEX 2011, säkerställande svensk medverkan i olika marknadsföringsaktiviteter, fullföljande av projektet Nordic Club med mera ur det extra anslaget på 4,5 miljoner kr som regeringen beslutat att ge Kulturrådet för att möjliggöra bidrag till verksamheter som Rikskonserter 1 (11)

2 haft ansvar för. FEAR avser, under förutsättning att ansökan beviljas, också att genom informationsöverlämning och upprättande av förslag till framtidsstrategier agera för långsiktigt hållbara organisatoriska modeller och finansiella lösningar för framtida svenska musikexportarbeten. VAD ÄR WOMEX I slutet av åttiotalet fann många av världsmusikens växande skara pionjärer en gemensam träffpunkt på den alternativa musikmässan Berlin Independence Days (BID). Ur de nätverk som skapades vid BID bildades bland annat 1991 organisationen European Forum of World Music Festivals (EFWMF), en mötesplats för europeiska festivaler inom genreområdet. När BID sedermera gick ur tiden initierade EFWMF en kombinerad mässa/konferens/show caseevenemang inriktad på världsmusik vilken fick namnet World Music Expo, eller kort och gott WOMEX arrangerades i Berlin den första upplagan av WOMEX och attraherade drygt 500 delegater, varav knappt åttio journalister, från trettioåtta nationer. Fyrtiofyra utställare samsades i trettio utställningsmontrar, i utbudet fanns också tio olika paneler/seminarier och tjugofem olika s k show case-framträdanden. EFWMF anlitade inledningsvis det tyska bolaget Piranha för det praktiska genomförandet av WOMEX. Slitningar mellan EFWMF och Piranha resulterade dock sedermera i att samarbetet avbröts i och med genomförandet av WOMEX 1998 i Stockholm varvid EFWMF tecknande genomförandeavtal med Rikskonserter. Följande år överläts rätten avseende varumärket till Piranha som idag driver WOMEX drivs genom ett av sina dotterbolag. WOMEX har ambulerat till olika platser i Europa; utöver redan nämnda Berlin (1994, 1999, 2000) och Stockholm (1998) även Bryssel (1995), Marseilles (1997), Rotterdam (2001), Essen (2002, 2004), Newcastle (2005), Sevilla (2003, 2006, 2007, 2008 samt Köpenhamn (2009, 2010). WOMEX är av allt att döma under fortsatt expansion. WOMEX 2009 noterade enligt arrangören delegater, varav drygt 400 journalister, som tillsammans representerade olika bolag och organisationer från 92 nationer. Sexhundrafemtio utställare samsades i knappt trehundra utställningsmontrar, i utbudet fanns också ett trettiotal olika paneler, seminarier och mentoraktiviteter samt inte mindre än femtiosju olika s k show caseframträdanden. Ökningen är inte bara avsevärd jämfört med den första upplagan utan återspeglar också en pågående process. De senaste åren har bland annat sett tillkomsten av ytterligare komponenter i mässan som exempelvis WOMEX Awards, WOMEX World Music Film Market med elva olika filmvisningar år 2009 samt den senaste innovationen i form av WOMEX Book Conference för författare och förlag. I motsats till många andra mässarrangemang på musikområdet initierades WOMEX, som refererats ovan, av arrangörer och andra aktörer från livemusikens planhalva snarare än från skivbolags- och förlagssektorerna. Även om den distribuerande musikbranschen inom genreområdet naturligtvis också haft stort betydelse för WOMEX så är det dock troligt att de aktuella problemen inom denna del av musikindustrin av den anledningen kommer att påverka WOMEX:s utveckling kommande år i mindre utsträckning än andra mässarrangörer. Bland de stora internationella musikmässorna har WOMEX därmed en närmast unik bredd av utställare och delegater Där de andra större mässorna i mångt och mycket förtvivlat försöker utveckla sina koncept allteftersom skivbolagens kris(er) blivit allt tydligare har WOMEX ett försprång. 2 (11)

3 En trend som framstår mycket tydlig är att utställare på WOMEX i allt högre utsträckning samverkar i gemensamma aktiviteter och under samlande varumärken. Dessa är i regel baserade på nationell, men ibland också av regional, samverkan. Detta är också tydligt vad gäller våra grannländer. Kraven på framgångsrika nationella, eller på andra grunder samlande varumärkens, mässaktiviteter är, mot bakgrund av WOMEX:s särskilda karaktär, något mer komplicerade än motsvarande aktiviteter på övriga stora musikmässor. För den som ikläder sig uppdraget att koordinera sådana gemensamma mässaktiviteter är kraven på erfarenhet av och kompetens på grundläggande saker som monterdesign, monterfunktioner som receptionstjänster m m samt gemensamt informationsarbete och marknadsföring och liknande naturligtvis alltid en förutsättning. WOMEX karaktäriseras dock inte bara av en stor bredd av aktörer från musiklivens olika funktioner. Många delegater är entreprenörer snarare än representanter för större bolag. Dessa entreprenörer omfattar ofta flera delar av musiklivens varierande funktioner. Det är följaktligen inte ovanligt att exempelvis mindre skivbolag parallellt bedriver någon form av agenturverksamhet för sina artister. Många av de svenska bolag och organisationer som medverkar i WOMEX behöver i regel konkret och praktiskt applicerbar rådgivning vad gäller deras respektive mässarbete samt stora behov av dörröppning och introduktion till de olika nätverk och större aktörer som i övrigt finns representerade på mässan. Den svenska mässkoordinatören måste därmed ha både kunskaper om och ingångar till sådana nätverk med flera för att effektivt kunna bistå de enskilda svenska delegaterna. Den svenska mässkoordinatören måste också aktivt arbeta med att skapa samarbeten och samverkan mellan olika enskilda svenska aktörer så att dessa kan förstärka sina positioner och om möjligt uppnå olika synergieffekter. WOMEX OCH SVERIGE Svenska bolag, organisationer och enskilda entreprenörer har deltagit i WOMEX sedan mässan skapades För ett antal svenska artister har WOMEX varit startpunkten för internationella framgångar och grupper som Hedningarna, Garmarna, Väsen, Hoven Droven, Ale Möller, Sofia Jannok m fl har genom show case-framträdanden och andra exponeringar på olika upplagor av WOMEX inlett sina respektive internationella karriärer. Samordnade aktiviteter från svenska aktörer på WOMEX förekom dock inte egentligen före 2006, med undantag för att FEAR åren 2004 och 2005 dels upplät plats till enstaka närstående aktörer i sin monter samt så långt som möjligt koordinerade olika marknadsföringsaktiviteter med Rikskonserters delegater från folk- och världsmusikenheten. Regeringen beslutade emellertid 2006 ge Rikskonserter i uppdrag, i förekommande fall i samarbete med branschorganisationen Export Music Sweden (ExMS), att arbeta för att uppnå en bredare marknadsetablering för svensk musik i utlandet. Satsningen bestod av en treårig försöksperiod med olika insatser för internationell lansering av musik och musiker från Sverige. I uppdraget ingick att skapa arbetssätt som utvecklar kontaktnät och nya lanseringsformer till nytta för svenskt musikliv. Regeringen avsatte i sammanhanget en miljon kronor i extra anslag till Rikskonserter för vart och ett av de tre försöksåren för genomförande av uppdraget. Övriga nordiska länder hade flera år tidigare i likhet med bland annat Storbritannien, Kanada, Frankrike, Holland, Belgien, Spanien m fl genom Finnish Music Information Centre, Music Export Norway, Kunststyrelsens Musikcenter i Danmark samt Iceland Music Export skapat nationella mässmontrar genom vilka ett antal för varje nation gemensamma aktiviteter skapades samt de fristående aktörerna från respektive land koordinerades. 3 (11)

4 Export Music Sweden hade förmodligen beroende på sin jämfört med övriga länder mycket begränsade ägarstruktur - så långt inte visat intresse för de musikgenrer och de svenska musikliven för vilka WOMEX utgjorde en mycket väsentlig händelse. Rikskonserter inledde dock, i enlighet med regeringsuppdraget, under relativt blygsamma former ett första försök att skapa en nationell plattform på WOMEX Till denna första gemensamma svenska mässmonter inbjöds därför Swedish Music Information Service och Export Music Sweden som Rikskonserters gäster i syfte att försöka skapa en bredare plattform för arrangerande av framtida gemensamma aktiviteter Därutöver inbjöds skivbolagen Drone och Amigo, folkmusikorganisationen RFOD, produktionsbolagen Headstomp, Evolving Traditions och FEAR. Rikskonserter representerades av folk- och världsmusikenheten, informationsavdelning, skivbolaget Caprice samt dåvarande dotterbolaget CDA. Rikskonserter svarade därvid för inbjudna delegaters resor, logi samt deltagaravgifter. År 2007 utvecklades konceptet markant. Rikskonserter fokuserade på att utveckla den gemensamma svenska mässmontern och olika aktiviteter kring denna. Subventioner eller annan kostnadstäckning till svenska aktörer utgick inte. I stället lades fokus på information, gemensamma kick-off seminarier för svenska delegater, grundläggande servicefunktioner som reception i montern m m. Uppslutningen kring den gemensamma svenska montern ökade kraftigt och fjorton olika bolag och organisationer med tillsammans mer än tjugo delegater anmälde sig för att använda den svenska monterns resurser. En särskild Nordic Brunch för media m fl arrangerades också under pågående mässa tillsammans med den danska och den norska nationella mässmontern. Grunden lades därmed också för diskussioner med övriga nordiska parter om fördjupad samverkan i framtiden. År 2008 valde därmed Rikskonserter, Finnish Music Information Centre, Music Export Norway samt den danska Kunststyrelsens Musikcenter att samlokalisera sina respektive nationella montrar. Grafisk form, möblering m m koordinerades så att de nordiska montrarna var och en kommunicerade respektive nationella särart samtidigt som en gemensam nordisk profil tydligt framstod. Enär Norden internationellt är ett starkare varumärke än respektive nation, i vart fall i dessa sammanhang, förstärktes därmed intresset från övriga delegater för mer fördjupade samtal och dialog. Parterna arrangerade också en gemensam aktivitet i form av en skandinavisk brunch för inbjudna gäster varvid kunde konstateras att detta resulterade i betydligt högre besöksantal än vid tidigare enskilda aktiviteter från respektive nation. Antalet svenska aktörer som valde att samverka genom den gemensamma svenska mässmontern ökade ytterligare. Strax över tjugo olika bolag och organisationer med tillsammans 41 delegater anmälde sig genom den gemensamma svenska plattformen för att använda dennas resurser samt ta del av olika rabatter på registreringsavgifter, annonsering m m som Rikskonserter kunnat framförhandla med mässarrangören i kraft av en allt mer ökande verksamhet. Rikskonserter initierade samtidigt nya diskussioner med övriga nordiska parter om ytterligare fördjupat samarbete med anledning av att WOMEX tecknat avtal om att mässan åren skall genomföras i Köpenhamn. Utöver fortsatt samarbete mellan de nordiska ländernas nationella mässmontrar under ett nordiskt paraply identifierade Rikskonserter ytterligare några möjliga gemensamma nordiska projekt med utgångspunkt från WOMEX lokalisering till Köpenhamn. Dessa utgick från den strategiska plan för utveckling av Rikskonserters engagemang i WOMEX, The 4 (11)

5 Association of Performing Arts Presenters (APAP), Folk Alliance International, BabelMed samt ytterligare några internationella mässarrangemang av strategisk betydelse för marknadsföring av svensk musik inom framför allt folk- och världsmusikens, jazz och kammarmusikens genreområden. Rikskonserter initierade också diskussioner direkt med WOMEX om förutsättningarna för sådana gemensamma nordisk projekt i samband med WOMEX. Sålunda kom ett antal möten till stånd mellan WOMEX och de nordiska aktörerna varvid enighet kunde skapas om genomförande av såväl Rikskonserters koncept för en gemensam nordisk invigningskonsert för WOMEX samt Rikskonserters koncept för en särskild show case-arena med namnet Nordic Club År 2009 inviges sålunda WOMEX med en stor och i såväl Norden som i ett antal andra europeiska länder TV eller radiosänd nordisk konsert. Vidare inrättades i enlighet med Rikskonserters förslag Nordic Club som en särskild show case arena i den danska radions konserthus. Programmet i Nordic Club omfattar sammanlagt nio olika artister, två vardera från Sverige, Danmark, Norge och Finland samt en från Island. Rikskonserter, Finnish Music Information Centre, Music Export Norway, den danska Kunststyrelsens Musikcenter samt nytillkomna Iceland Music Export fortsatte att samlokalisera sina respektive nationella montrar med en gemensam nordisk grafisk design och profil och vissa gemensamma marknadsföringsaktiviteter. Såväl Nordic Club som de gemensamma monteraktiviteterna under ett nordiskt paraply förutsattes bibehållas under samtliga år WOMEX lokaliserats till Köpenhamn. År 2010 kommer så också att ske varvid Rikskonserter fortsatt svarat för de svenska insatserna. De anslagsnedskärningar som drabbade Rikskonserter 2009, de efterföljande diskussionerna om och slutligen beslutet om nedläggning av Rikskonserter föranledde dock helt naturligt att den strategiska utvecklingsplan för WOMEX och andra engagemang som upprättades 2008 inte implementerades. WOMEX 2011 WOMEX betydelse för viktiga delar av de svenska musikliven är obestridlig. Rikskonserters nedläggning innebär att en ny aktör måste träda in för att säkerställa att en för musikliven gemensam nationell plattform i form av mässmonter och andra aktiviteter kan genomföras Även om de enskilda svenska aktörerna från skivbolag, agenturer, arrangörer, media m fl rimligen även 2011 kommer att medverka i WOMEX 2011 kommer de om ingen samordning skapas genom en ny, om än tillfällig part att göra detta utan det stöd och de tjänster som de senaste åren etablerats genom en svensk monter. De kommer också att i olika sammanhang drabbas av den bad will som kommer att skapas om Sverige inte förmår agera utifrån en gemensam plattform. Sverige har genom Rikskonserter gjort både organisatoriska och ekonomiska åtaganden som sträcker sig över Såväl den gemensamma nordiska profilen vad gäller mässmontrar och därtill hörande aktiviteter som projektet Nordic Club kommer att falla sönder om någon svensk aktör inte kan fullfölja dessa åtaganden under det sista året WOMEX genomförs i Köpenhamn. Detta kommer naturligtvis inte bara att drabba de svenska musiklivens förutsättningar för att bedriva ett framgångsrikt arbete på WOMEX. Det kommer också att innebära betydligt sämre förutsättningar för fortsatt nordiskt samarbete vad gäller marknadsföring av musik, 5 (11)

6 artister m m i framtiden mot bakgrund av att Sverige kommer att hållas ansvarigt för sammanbrottet av de nordiska samarbetsprojekten på WOMEX år WOMEX I ETT LÄNGRE FRAMTIDSPERSPEKTIV På uppdrag av Statens kulturråd har Torgny Sandgren genomfört ett utredningsarbete om svensk musik och internationell kontaktförmedling. I rapporten Svensk musik i utlandet - Information och internationell kontaktförmedling som upprättades i november 2009 framgår av de enkätsvar som ingår i utredningsmaterialet att merparten av de svarande framhåller betydelsen av att de beretts tillfälle att vara med på mässor eller events, särskilt vid MIDEM och WOMEX, och genom detta fått hjälp att skapa kontakter med viktiga aktörer i andra länder. Detta bekräftar att WOMEX, för de svenska intressenterna i folk- och världsmusik samt i olika former av gränsöverskridande musikformer från både jazzens och kammarmusikens genreområden, är den årligt mest betydelsefulla aktiviteten. Rikskonserter har sedan man tog ansvar för att utveckla en nationell plattform i samband med WOMEX vid olika tillfällen angett att Export Music Sweden, Svensk Musik samt det senaste året Musik i Syd varit någon form av samarbetspartners. Samarbetet har dock varit mer nominellt än reellt. Export Music Sweden har inte ens varit närvarande vid merparten av de svenska aktiviteterna på WOMEX. Insatserna från Svensk Musik har i första hand bestått i att man varit medfinansiär till en årlig utgivning av en samlings-cd med svensk folk- och världsmusik som distribuerats inte bara vid WOMEX utan även vid mässorna APAP, Folk Alliance, BabelMed m fl samt direktdistribuerats till ett antal utländska radiostationer och journalister. Musik i Syds medverkan har utgått från lokaliseringen till Köpenhamn och ett mer allmänt Öresundsregionsperspektiv. Ingen av dessa parter har därmed reella förutsättningar för att överta Rikskonserters roll vad gäller WOMEX i det korta perspektivet. De svenska musikliven befinner sig naturligtvis i en tid av betydande förändring. Än så länge råder oklarhet om hur den nya musikplattformen, som skall skapas inom Statens musikverk, kommer att utformas. Ett förslag till ny förordning med instruktion för myndigheten samt förslag till bidragsförordning ska lämnas till kulturdepartementet senast den 30 september 2010 av nuvarande Statens musiksamlingar. Uppdragsbeskrivningen anger även att det i förslaget skall framgå att bidragsfördelning skall ske till projekt i vilka myndigheten själv är en deltagande part samt att fördelningen skall vara förenad med aktiva insatser från myndigheten för information, rådgivning, samplanering och samordning. Det framgår vidare att regeringen anser att det i myndighetens nya roll skall ingå att som konstnärlig samarbetspart koordinera och stödja samarbetsprojekt i musiklivet av nationellt och internationellt intresse samt att myndigheten själv inom ramen för den nya musikplattformen kan ta initiativ till samarbetsprojekt. Regeringen anger även att den nya myndigheten skall vara praktiskt och operativt inriktad för att kunna utnyttjas i projektverksamheten och för att främja kontaktförmedling och nätverksbygge i musiklivet. Det förefaller därmed möjligt att den nya musikplattformen kan komma, åtminstone vad gäller internationell marknadsföring av svensk musik och svenska musiker, att ikläda sig en roll som påminner om den danska Kunststyrelsens Musikcenter. Men det återstår naturligtvis att se. Frågan är i det sammanhanget naturligtvis också om den danska modellen är den mest eftersträvansvärda. Det finns en hel del i de danska arbetsformerna som är mycket bra och utvecklat till en nivå som saknar motsvarighet i Sverige, särskilt vad gäller kunskapsspridning till olika danska aktörer, strategiska analysverktyg m m. Men det finns också problem med en så komplicerad modell byggd på ett lappverk av olika samarbeten och samverkansorgan som i mångt och mycket präglar den danska modellen. 6 (11)

7 Den norska modellen med en från staten fristående organisation i form av Music Export Norway förefaller att vara en mer framgångsrik förebild. Inrättande av en sådan organisation i Sverige kommer dock att kräva genomgripande förändringar av nuvarande strukturer och förmodligen inte vara helt okontroversiell. Export Music Sweden är ju, trots namnet, väsenskilt från Music Export Norway. Det sistnämnda har en helt annan, och mycket bredare, ägarstruktur. Detta ger en helt annan förankring bland musiklivens olika aktörer och möjliggör därmed också helt andra arbetsmetoder. Export Music Norway har också ett mycket tydligt, och välfinansierat, statligt uppdrag som balanserar musiklivens stundtals divergerande och mer kortsiktiga strategier. Export Music Sweden har varit representerat på WOMEX 2006 (som inbjudna gäster av Rikskonserter) samt 2007 och Svensk Musik å sin sida är ju ett av upphovsrättsorganisationen STIM helägt bolag. Förankringen bland merparten av de svenska musikliven är därmed följaktligen obefintlig. Svensk Musik har varit representerat på WOMEX 2006 (som inbjudna gäster av Rikskonserter) samt 2007, 2008 och Svensk Musik definierar sig som Sveriges "Music Information Centre" och ingår också i det internationella nätverket för sådana center. Svensk Musik kommer förhoppningsvis att utvecklas till en väl fungerande s k MIC och i likhet med andra motsvarande organisationer såväl i Norden som Europa att vara en värdefull aktör för upphovsmännen. Å andra sidan saknar Svensk Musik reella förutsättningar att vara plattform för de samlade musikliven. Noteras bör kanske också att ingen av de övrig s k MIC-organisationerna i Norden försökt påtaga sig en sådan roll utan lever parallellt med en mer operativ exportorganisation med undantaget Sverige mer brett förankrad struktur. Länsmusikorganisationerna är regionalt formerade och har generellt i uppdrag att värna om det professionella musiklivet i länet / regionen. Länsmusikorganisationerna har något varierande inriktning i respektive län / region men utgångspunkten är i allmänhet arrangerande verksamhet. Musik i Syd anger exempelvis som sin uppgift att vara en initierande och samordnande kraft i det sydsvenska musiklivet samt att man vill underlätta för alla intresserade att uppleva musik, dans eller musikdramatik, som publik eller som utövare. Länsmusiken har därmed aldrig haft något nämnvärt engagemang i WOMEX även om en knapp handfull vill olika tillfällen deltagit, för och främst i egenskap av inköpare, nämligen Musik i Gävleborg 2004/ 2005/ 2007/2009, Musik i Väst 2002/2005/2006, Musik i Västernorrland 2005/2006 samt Musik i Syd 2008/2009. Länsmusikorganisationerna har förmodligen personella och ekonomiska resurser, under förutsättning att länsmusikuppdragen och nuvarande prioriteringar kraftigt revideras, att skapa en gemensam organisation för att vara en part i framtida svensk musikexport. För närvarande finns dock inga indikationer på att en sådan gemensam organisation kommer att skapas. Det är naturligtvis också orimligt att föreställa sig att en enskild länsmusikorganisation skulle bygga upp en förankring bland de samlade svenska musikliven. I Sverige, liksom i övriga nordiska länder, finns ett antal intresse- och genreorganisationer med mer eller mindre identifierbara intressen i de musikformer som står i fokus vad gäller WOMEX. Detta inkluderar organisationer som fokuserar på folkmusik, världsmusik och jazz m m. Men även sådana organisationer saknar förutsättningar för att få förankring och förtroende från de samlade svenska musikliv för vilka WOMEX, som ju i mångt och mycket är en marknad för business to business, är en viktig händelse. Många skivbolag, förlag, managers, agenter samt arrangörer som medverkar på WOMEX har kommersiella utgångspunkter och, vilket kanske är särskilt viktigt att se, bedriver affärsverksamhet som omfattar många olika genrer och musikaliska uttryck. Förtroendet från sådana aktörer för 7 (11)

8 en uttalad intresseorganisation med en egen agenda torde vara svår att skapa. Intresset för WOMEX från de svenska intresse- och genreorganisationerna har också hittills varit svagt, exempelvis har Riksförbundet för folkmusik och dans (RFoD) enbart medverkat på WOMEX 2001 och Intresse- och genreorganisationerna kan emellertid spela en betydande roll. Inte bara för uppnående av egna syften utan också som referenter avseende de svenska musikliven gentemot liknande organisationer från andra länder. Att långsiktigt öka de svenska intresse- och genreorganisationernas engagemang i WOMEX är därmed angeläget. Frågorna om hur de svenska musikliven i framtiden kommer att tillförsäkras kompetent och kontinuerligt stöd vad gäller internationell marknadsföring och samverkan är sålunda många. Vilken roll och vilket ansvar är staten beredd att ikläda sig? Vilken av de övriga nordiska modellerna kan bäst utgöra förebild för en svensk organisation? Kan Export Music Sweden utvecklas på ett sådant sätt att ägarstrukturen radikalt förändras och verksamheten finna nya former som tjänar de samlade musiklivens behov? Eller vilket förefaller mer troligt måste en ny organisation skapas i en dialog mellan musikliven och staten? Mot denna bakgrund är det naturligtvis omöjligt att teckna framtidsscenarier som avgränsar sig enbart till svenska insatser på WOMEX. Samtidigt är det oerhört viktigt att denna, och vissa andra aktiviteter som står utanför de prioriteringar som idag gäller för såväl Svensk Musik som Export Music Sweden kan övervintra under den tid som otvivelaktigt kommer att gå innan de övergripande frågorna finner en långsiktig lösning. Med utgångspunkt från WOMEX 2011 är det därmed viktigt att initiera dialoger med såväl Svensk Musik, Export Music Sweden, Statens Musikverk samt Kulturrådet för att söka kortsiktiga lösningar för det närmaste, eller de närmaste, åren som kan säkerställa denna aktivitet under den tid som måste gå innan en ny struktur slutligen är på plats. En dialog måste också upprätthållas med övriga nordiska samarbetsparter för att fortsatt utveckla de synergieffekter som ett nordiskt samarbete medför. EKONOMISKA PERSPEKTIV AVSEENDE DE SVENSKA INSATSERNA PÅ WOMEX De ekonomiska insatser Rikskonserter gjort avseende WOMEX är något komplicerade att utläsa. Rikskonserter årsredovisningar anger ibland kostnaderna för specifika projekt men redovisar då enbart de utlägg som gjorts. Personalkostnader anges inte, ej heller kostnader för marknadsföring inklusive trycksaker m m som produceras av den interna informationsavdelningen. Till personalkostnaderna hör vidare inte bara kostnader för projektledning och personal som medverkat på plats för olika tjänster som receptionsbemanning m m. Därutöver tillkommer kostnader för personal som medverkat i olika informations-, planerings- och produktionsprocesser under förberedelsearbete, medverkan i olika externa samråd bland annat med övriga nordiska samarbetspartners samt andra arbetsuppgifter. Mot bakgrund av de erfarenheter vi har av vårt tidigare samarbete med Rikskonserter och den insyn vi därmed har avseende Rikskonserters verksamhet på WOMEX kan dock en med verkligheten ganska överensstämmande kalkyl upprättas. I denna har vi vägt in samtliga kostnader och kommit till följande resultat: Direkta produktionskostnader Övriga interna kostnader Projektledning Summa (11)

9 Vi kalkylerar med att genom en mer kostnadseffektiv organisation och mindre behov av interna samrådsprocesser m m att kunna genomföra WOMEX 2011 till en jämförelsevis betydligt lägre kostnad. Vi har därvid tagit hänsyn till att en del funktioner och tjänster måste upphandlas externt exempelvis kostnader för trycksaker, receptionsbemanning m m som tidigare kunnat levereras internt inom Rikskonserters organisation. Vi har även inkluderat kostnader för den svenska montern i samarbete med övriga länder, den svenska andelen av kostnaderna för Nordic Club m m samt kostnader för samrådsförfaranden avseende såväl genomförande av WOMEX 2011 som för initiala samråd avseende WOMEX i ett längre tidsperspektiv. Kostnader för projektledning och projektadministration har också inkluderats. Vi beräknar sålunda att kunna genomföra WOMEX 2011 med bibehållen kvalitet och omfattning till en kostnad kr. AKTIVITETSPLAN FÖR WOMEX 2011 OKTOBER Medverkan i WOMEX 2010 för att informera svenska deltagare om generellt upplägg för en gemensam svensk monter m m på WOMEX Medverkan i WOMEX 2010 för att informera övriga nordiska mässkoordinatörer om förutsättningarna för den svenska insatsen på WOMEX 2011 samt gemensamt fortsatt arbete. NOVEMBER Distribution, insamling samt sammanställning av enkätfrågor till samtliga svenska deltagare i WOMEX 2010 i avsikt att utvärdera genomförandet och vid behov ytterligare utveckla konceptet för den svenska monter samt övriga gemensamma aktiviteter inför WOMEX DECEMBER Inleda samtalen med övriga nordiska mässkoordinatörer om upplägget av WOMEX 2011, utgångspunkter för förhandlingar med WOMEX i olika frågor m m. FEBRUARI Distribution av förhandsinformation avseende WOMEX 2011 till de svenska musikliven. - Slutföra förhandlingar med WOMEX avseende rabatter på deltagaravgifter för svenska delegater, villkor för monter och andra aktiviteter m m. - Gemensamt med övriga nordiska mässkoordinatörer fastställa konceptet för gemensam monterprofil 2011, kringaktiviteter samt villkoren för Nordic Club. MARS Distribuera information till de svenska musikliven om deltagaravgifter och rabatter m m. - Distribuera information till de svenska musikliven om villkoren för show caseframträdanden, Nordic Club m m, anmälningsförfaranden m m. APRIL Löpande information till de svenska musikliven. MAJ Gemensamt med övriga nordiska mässkoordinatörer fastställa uttagningen av artister för Nordic Club. - Gemensamt med övriga nordiska mässkoordinatörer fastställa koncept för de gemensamma monterytorna, upphandla montermöblering m m. JUNI OCH JULI Fortsatt löpande information och efter behov rådgivning till de svenska musikliven. 9 (11)

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd 30 november 2010 Titel: Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Redovisning av uppdrag i BKN:s regleringsbrev

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 1/50

ÅRSREDOVISNING 2014 1/50 ÅRSREDOVISNING 2014 1/50 FOTO: MIKI ANAGRIUS Konstverket till vänster föreställer Anna-Greta Söderholm (1914 2009), svensk operasångerska. Konstnären är okänd. Konstverket till höger är av Lennart Mörk

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Rapport svensk scenkonst 2015. Från länsmusik till regional musik utmaningar och behov i det nya samverkanslandskapet

Rapport svensk scenkonst 2015. Från länsmusik till regional musik utmaningar och behov i det nya samverkanslandskapet Rapport svensk scenkonst 2015 utmaningar och behov i det nya samverkanslandskapet Research och text: Simon Junström, Svensk Scenkonst Inledning: Ulrika Holmgaard, VD, Svensk Scenkonst Assistent: Emily

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Hej! Med anledning av de senaste förvecklingarna på musikens område, vill jag göra följande framstöt:

Hej! Med anledning av de senaste förvecklingarna på musikens område, vill jag göra följande framstöt: Till: Mika Romanus; Benny Marcel; Kennet Johansson Kopia: Lars-Thomas Heggestad; Nancy Andreassen Peters; Tuula Lindblad Ämne: Nybrokajen+de extra miljonerna... Hej! Med anledning av de senaste förvecklingarna

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer En samlad strategi för film och rörlig bild i Botkyrka kommun Augusti 2008 1 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 2.1 KARTLÄGGNING 4 2.2

Läs mer

Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK

Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län Dokumenttyp Utvärdering Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDERING GENOM SPRÅK Revidering 01 Datum

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45

Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45 Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45 Statens musikverk Statens musikverk är en myndighet på musikens, teaterns och dansens område som lyder under kulturdepartementet. Myndighetens verksamhet regleras

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919 Inledningsfas2009 2010 Slutrapport,journalnummer2009 919 SAMMANFATTNING...3 PROJEKTIDÉ OCH BAKGRUND SOM DEN FORMULERADES I ANSÖKAN...3 SYFTE OCH MÅLGRUPP...4 FÖRANKRING PÅ FÅRÖ OCH GOTLAND...4 PROJEKTETS

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer