For Exclusive Artist (FEAR) har just sådan kompetens och unik tillgång till sådana nätverk.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "For Exclusive Artist (FEAR) har just sådan kompetens och unik tillgång till sådana nätverk."

Transkript

1 Statens kulturråd Box Stockholm Ansökan avseende bidrag ur det extra anslag på 4,5 miljoner kr som regeringen givit Kulturrådet för att möjliggöra verksamheter som Rikskonserter haft ansvar för. SAMMANFATTNING Folk- och världsmusikmässan WOMEX är det enskilt mest betydelsefulla internationella årliga evenemanget för de svenska musikliven inom dessa genreområden. WOMEX avses genomföras i Köpenhamn åren Rikskonserter har initierat ett nära nordiskt samarbete i samband med WOMEX under denna period samt därvid gjort omfattande åtaganden vad gäller svensk medverkan i gemensam monter, olika marknadsföringsaktiviteter samt genomförande av projektet Nordic Club. Om inte någon svensk aktör ikläder sig ansvar för koordinering av de svenska musiklivens medverkan på WOMEX 2011 samt ges erforderliga finansiella medel för att uppfylla de åtaganden gentemot övriga nordiska mässkoordinatörer som gjorts av Rikskonserter kommer inte bara de svenska musikliven utan också det nordiska samarbetet att drabbas hårt såväl kort- som långsiktigt. Koordinering av de svenska musiklivens medverkan på WOMEX och genomförande av såväl svenska som nordiska aktiviteterna kräver hög kompetens på såväl mässarrangemang som inom de mycket speciella förutsättningar som råder på WOMEX samt tillgång till och förtroende bland de på mässan verksamma internationella nätverken. Mässkoordinatören måste också ha förankring i och förtroende från de svenska musiklivens olika funktioner och näringar. For Exclusive Artist (FEAR) har just sådan kompetens och unik tillgång till sådana nätverk. FEAR ansöker sålunda om kronor för anordnande av en svensk monter på WOMEX 2011, säkerställande svensk medverkan i olika marknadsföringsaktiviteter, fullföljande av projektet Nordic Club med mera ur det extra anslaget på 4,5 miljoner kr som regeringen beslutat att ge Kulturrådet för att möjliggöra bidrag till verksamheter som Rikskonserter 1 (11)

2 haft ansvar för. FEAR avser, under förutsättning att ansökan beviljas, också att genom informationsöverlämning och upprättande av förslag till framtidsstrategier agera för långsiktigt hållbara organisatoriska modeller och finansiella lösningar för framtida svenska musikexportarbeten. VAD ÄR WOMEX I slutet av åttiotalet fann många av världsmusikens växande skara pionjärer en gemensam träffpunkt på den alternativa musikmässan Berlin Independence Days (BID). Ur de nätverk som skapades vid BID bildades bland annat 1991 organisationen European Forum of World Music Festivals (EFWMF), en mötesplats för europeiska festivaler inom genreområdet. När BID sedermera gick ur tiden initierade EFWMF en kombinerad mässa/konferens/show caseevenemang inriktad på världsmusik vilken fick namnet World Music Expo, eller kort och gott WOMEX arrangerades i Berlin den första upplagan av WOMEX och attraherade drygt 500 delegater, varav knappt åttio journalister, från trettioåtta nationer. Fyrtiofyra utställare samsades i trettio utställningsmontrar, i utbudet fanns också tio olika paneler/seminarier och tjugofem olika s k show case-framträdanden. EFWMF anlitade inledningsvis det tyska bolaget Piranha för det praktiska genomförandet av WOMEX. Slitningar mellan EFWMF och Piranha resulterade dock sedermera i att samarbetet avbröts i och med genomförandet av WOMEX 1998 i Stockholm varvid EFWMF tecknande genomförandeavtal med Rikskonserter. Följande år överläts rätten avseende varumärket till Piranha som idag driver WOMEX drivs genom ett av sina dotterbolag. WOMEX har ambulerat till olika platser i Europa; utöver redan nämnda Berlin (1994, 1999, 2000) och Stockholm (1998) även Bryssel (1995), Marseilles (1997), Rotterdam (2001), Essen (2002, 2004), Newcastle (2005), Sevilla (2003, 2006, 2007, 2008 samt Köpenhamn (2009, 2010). WOMEX är av allt att döma under fortsatt expansion. WOMEX 2009 noterade enligt arrangören delegater, varav drygt 400 journalister, som tillsammans representerade olika bolag och organisationer från 92 nationer. Sexhundrafemtio utställare samsades i knappt trehundra utställningsmontrar, i utbudet fanns också ett trettiotal olika paneler, seminarier och mentoraktiviteter samt inte mindre än femtiosju olika s k show caseframträdanden. Ökningen är inte bara avsevärd jämfört med den första upplagan utan återspeglar också en pågående process. De senaste åren har bland annat sett tillkomsten av ytterligare komponenter i mässan som exempelvis WOMEX Awards, WOMEX World Music Film Market med elva olika filmvisningar år 2009 samt den senaste innovationen i form av WOMEX Book Conference för författare och förlag. I motsats till många andra mässarrangemang på musikområdet initierades WOMEX, som refererats ovan, av arrangörer och andra aktörer från livemusikens planhalva snarare än från skivbolags- och förlagssektorerna. Även om den distribuerande musikbranschen inom genreområdet naturligtvis också haft stort betydelse för WOMEX så är det dock troligt att de aktuella problemen inom denna del av musikindustrin av den anledningen kommer att påverka WOMEX:s utveckling kommande år i mindre utsträckning än andra mässarrangörer. Bland de stora internationella musikmässorna har WOMEX därmed en närmast unik bredd av utställare och delegater Där de andra större mässorna i mångt och mycket förtvivlat försöker utveckla sina koncept allteftersom skivbolagens kris(er) blivit allt tydligare har WOMEX ett försprång. 2 (11)

3 En trend som framstår mycket tydlig är att utställare på WOMEX i allt högre utsträckning samverkar i gemensamma aktiviteter och under samlande varumärken. Dessa är i regel baserade på nationell, men ibland också av regional, samverkan. Detta är också tydligt vad gäller våra grannländer. Kraven på framgångsrika nationella, eller på andra grunder samlande varumärkens, mässaktiviteter är, mot bakgrund av WOMEX:s särskilda karaktär, något mer komplicerade än motsvarande aktiviteter på övriga stora musikmässor. För den som ikläder sig uppdraget att koordinera sådana gemensamma mässaktiviteter är kraven på erfarenhet av och kompetens på grundläggande saker som monterdesign, monterfunktioner som receptionstjänster m m samt gemensamt informationsarbete och marknadsföring och liknande naturligtvis alltid en förutsättning. WOMEX karaktäriseras dock inte bara av en stor bredd av aktörer från musiklivens olika funktioner. Många delegater är entreprenörer snarare än representanter för större bolag. Dessa entreprenörer omfattar ofta flera delar av musiklivens varierande funktioner. Det är följaktligen inte ovanligt att exempelvis mindre skivbolag parallellt bedriver någon form av agenturverksamhet för sina artister. Många av de svenska bolag och organisationer som medverkar i WOMEX behöver i regel konkret och praktiskt applicerbar rådgivning vad gäller deras respektive mässarbete samt stora behov av dörröppning och introduktion till de olika nätverk och större aktörer som i övrigt finns representerade på mässan. Den svenska mässkoordinatören måste därmed ha både kunskaper om och ingångar till sådana nätverk med flera för att effektivt kunna bistå de enskilda svenska delegaterna. Den svenska mässkoordinatören måste också aktivt arbeta med att skapa samarbeten och samverkan mellan olika enskilda svenska aktörer så att dessa kan förstärka sina positioner och om möjligt uppnå olika synergieffekter. WOMEX OCH SVERIGE Svenska bolag, organisationer och enskilda entreprenörer har deltagit i WOMEX sedan mässan skapades För ett antal svenska artister har WOMEX varit startpunkten för internationella framgångar och grupper som Hedningarna, Garmarna, Väsen, Hoven Droven, Ale Möller, Sofia Jannok m fl har genom show case-framträdanden och andra exponeringar på olika upplagor av WOMEX inlett sina respektive internationella karriärer. Samordnade aktiviteter från svenska aktörer på WOMEX förekom dock inte egentligen före 2006, med undantag för att FEAR åren 2004 och 2005 dels upplät plats till enstaka närstående aktörer i sin monter samt så långt som möjligt koordinerade olika marknadsföringsaktiviteter med Rikskonserters delegater från folk- och världsmusikenheten. Regeringen beslutade emellertid 2006 ge Rikskonserter i uppdrag, i förekommande fall i samarbete med branschorganisationen Export Music Sweden (ExMS), att arbeta för att uppnå en bredare marknadsetablering för svensk musik i utlandet. Satsningen bestod av en treårig försöksperiod med olika insatser för internationell lansering av musik och musiker från Sverige. I uppdraget ingick att skapa arbetssätt som utvecklar kontaktnät och nya lanseringsformer till nytta för svenskt musikliv. Regeringen avsatte i sammanhanget en miljon kronor i extra anslag till Rikskonserter för vart och ett av de tre försöksåren för genomförande av uppdraget. Övriga nordiska länder hade flera år tidigare i likhet med bland annat Storbritannien, Kanada, Frankrike, Holland, Belgien, Spanien m fl genom Finnish Music Information Centre, Music Export Norway, Kunststyrelsens Musikcenter i Danmark samt Iceland Music Export skapat nationella mässmontrar genom vilka ett antal för varje nation gemensamma aktiviteter skapades samt de fristående aktörerna från respektive land koordinerades. 3 (11)

4 Export Music Sweden hade förmodligen beroende på sin jämfört med övriga länder mycket begränsade ägarstruktur - så långt inte visat intresse för de musikgenrer och de svenska musikliven för vilka WOMEX utgjorde en mycket väsentlig händelse. Rikskonserter inledde dock, i enlighet med regeringsuppdraget, under relativt blygsamma former ett första försök att skapa en nationell plattform på WOMEX Till denna första gemensamma svenska mässmonter inbjöds därför Swedish Music Information Service och Export Music Sweden som Rikskonserters gäster i syfte att försöka skapa en bredare plattform för arrangerande av framtida gemensamma aktiviteter Därutöver inbjöds skivbolagen Drone och Amigo, folkmusikorganisationen RFOD, produktionsbolagen Headstomp, Evolving Traditions och FEAR. Rikskonserter representerades av folk- och världsmusikenheten, informationsavdelning, skivbolaget Caprice samt dåvarande dotterbolaget CDA. Rikskonserter svarade därvid för inbjudna delegaters resor, logi samt deltagaravgifter. År 2007 utvecklades konceptet markant. Rikskonserter fokuserade på att utveckla den gemensamma svenska mässmontern och olika aktiviteter kring denna. Subventioner eller annan kostnadstäckning till svenska aktörer utgick inte. I stället lades fokus på information, gemensamma kick-off seminarier för svenska delegater, grundläggande servicefunktioner som reception i montern m m. Uppslutningen kring den gemensamma svenska montern ökade kraftigt och fjorton olika bolag och organisationer med tillsammans mer än tjugo delegater anmälde sig för att använda den svenska monterns resurser. En särskild Nordic Brunch för media m fl arrangerades också under pågående mässa tillsammans med den danska och den norska nationella mässmontern. Grunden lades därmed också för diskussioner med övriga nordiska parter om fördjupad samverkan i framtiden. År 2008 valde därmed Rikskonserter, Finnish Music Information Centre, Music Export Norway samt den danska Kunststyrelsens Musikcenter att samlokalisera sina respektive nationella montrar. Grafisk form, möblering m m koordinerades så att de nordiska montrarna var och en kommunicerade respektive nationella särart samtidigt som en gemensam nordisk profil tydligt framstod. Enär Norden internationellt är ett starkare varumärke än respektive nation, i vart fall i dessa sammanhang, förstärktes därmed intresset från övriga delegater för mer fördjupade samtal och dialog. Parterna arrangerade också en gemensam aktivitet i form av en skandinavisk brunch för inbjudna gäster varvid kunde konstateras att detta resulterade i betydligt högre besöksantal än vid tidigare enskilda aktiviteter från respektive nation. Antalet svenska aktörer som valde att samverka genom den gemensamma svenska mässmontern ökade ytterligare. Strax över tjugo olika bolag och organisationer med tillsammans 41 delegater anmälde sig genom den gemensamma svenska plattformen för att använda dennas resurser samt ta del av olika rabatter på registreringsavgifter, annonsering m m som Rikskonserter kunnat framförhandla med mässarrangören i kraft av en allt mer ökande verksamhet. Rikskonserter initierade samtidigt nya diskussioner med övriga nordiska parter om ytterligare fördjupat samarbete med anledning av att WOMEX tecknat avtal om att mässan åren skall genomföras i Köpenhamn. Utöver fortsatt samarbete mellan de nordiska ländernas nationella mässmontrar under ett nordiskt paraply identifierade Rikskonserter ytterligare några möjliga gemensamma nordiska projekt med utgångspunkt från WOMEX lokalisering till Köpenhamn. Dessa utgick från den strategiska plan för utveckling av Rikskonserters engagemang i WOMEX, The 4 (11)

5 Association of Performing Arts Presenters (APAP), Folk Alliance International, BabelMed samt ytterligare några internationella mässarrangemang av strategisk betydelse för marknadsföring av svensk musik inom framför allt folk- och världsmusikens, jazz och kammarmusikens genreområden. Rikskonserter initierade också diskussioner direkt med WOMEX om förutsättningarna för sådana gemensamma nordisk projekt i samband med WOMEX. Sålunda kom ett antal möten till stånd mellan WOMEX och de nordiska aktörerna varvid enighet kunde skapas om genomförande av såväl Rikskonserters koncept för en gemensam nordisk invigningskonsert för WOMEX samt Rikskonserters koncept för en särskild show case-arena med namnet Nordic Club År 2009 inviges sålunda WOMEX med en stor och i såväl Norden som i ett antal andra europeiska länder TV eller radiosänd nordisk konsert. Vidare inrättades i enlighet med Rikskonserters förslag Nordic Club som en särskild show case arena i den danska radions konserthus. Programmet i Nordic Club omfattar sammanlagt nio olika artister, två vardera från Sverige, Danmark, Norge och Finland samt en från Island. Rikskonserter, Finnish Music Information Centre, Music Export Norway, den danska Kunststyrelsens Musikcenter samt nytillkomna Iceland Music Export fortsatte att samlokalisera sina respektive nationella montrar med en gemensam nordisk grafisk design och profil och vissa gemensamma marknadsföringsaktiviteter. Såväl Nordic Club som de gemensamma monteraktiviteterna under ett nordiskt paraply förutsattes bibehållas under samtliga år WOMEX lokaliserats till Köpenhamn. År 2010 kommer så också att ske varvid Rikskonserter fortsatt svarat för de svenska insatserna. De anslagsnedskärningar som drabbade Rikskonserter 2009, de efterföljande diskussionerna om och slutligen beslutet om nedläggning av Rikskonserter föranledde dock helt naturligt att den strategiska utvecklingsplan för WOMEX och andra engagemang som upprättades 2008 inte implementerades. WOMEX 2011 WOMEX betydelse för viktiga delar av de svenska musikliven är obestridlig. Rikskonserters nedläggning innebär att en ny aktör måste träda in för att säkerställa att en för musikliven gemensam nationell plattform i form av mässmonter och andra aktiviteter kan genomföras Även om de enskilda svenska aktörerna från skivbolag, agenturer, arrangörer, media m fl rimligen även 2011 kommer att medverka i WOMEX 2011 kommer de om ingen samordning skapas genom en ny, om än tillfällig part att göra detta utan det stöd och de tjänster som de senaste åren etablerats genom en svensk monter. De kommer också att i olika sammanhang drabbas av den bad will som kommer att skapas om Sverige inte förmår agera utifrån en gemensam plattform. Sverige har genom Rikskonserter gjort både organisatoriska och ekonomiska åtaganden som sträcker sig över Såväl den gemensamma nordiska profilen vad gäller mässmontrar och därtill hörande aktiviteter som projektet Nordic Club kommer att falla sönder om någon svensk aktör inte kan fullfölja dessa åtaganden under det sista året WOMEX genomförs i Köpenhamn. Detta kommer naturligtvis inte bara att drabba de svenska musiklivens förutsättningar för att bedriva ett framgångsrikt arbete på WOMEX. Det kommer också att innebära betydligt sämre förutsättningar för fortsatt nordiskt samarbete vad gäller marknadsföring av musik, 5 (11)

6 artister m m i framtiden mot bakgrund av att Sverige kommer att hållas ansvarigt för sammanbrottet av de nordiska samarbetsprojekten på WOMEX år WOMEX I ETT LÄNGRE FRAMTIDSPERSPEKTIV På uppdrag av Statens kulturråd har Torgny Sandgren genomfört ett utredningsarbete om svensk musik och internationell kontaktförmedling. I rapporten Svensk musik i utlandet - Information och internationell kontaktförmedling som upprättades i november 2009 framgår av de enkätsvar som ingår i utredningsmaterialet att merparten av de svarande framhåller betydelsen av att de beretts tillfälle att vara med på mässor eller events, särskilt vid MIDEM och WOMEX, och genom detta fått hjälp att skapa kontakter med viktiga aktörer i andra länder. Detta bekräftar att WOMEX, för de svenska intressenterna i folk- och världsmusik samt i olika former av gränsöverskridande musikformer från både jazzens och kammarmusikens genreområden, är den årligt mest betydelsefulla aktiviteten. Rikskonserter har sedan man tog ansvar för att utveckla en nationell plattform i samband med WOMEX vid olika tillfällen angett att Export Music Sweden, Svensk Musik samt det senaste året Musik i Syd varit någon form av samarbetspartners. Samarbetet har dock varit mer nominellt än reellt. Export Music Sweden har inte ens varit närvarande vid merparten av de svenska aktiviteterna på WOMEX. Insatserna från Svensk Musik har i första hand bestått i att man varit medfinansiär till en årlig utgivning av en samlings-cd med svensk folk- och världsmusik som distribuerats inte bara vid WOMEX utan även vid mässorna APAP, Folk Alliance, BabelMed m fl samt direktdistribuerats till ett antal utländska radiostationer och journalister. Musik i Syds medverkan har utgått från lokaliseringen till Köpenhamn och ett mer allmänt Öresundsregionsperspektiv. Ingen av dessa parter har därmed reella förutsättningar för att överta Rikskonserters roll vad gäller WOMEX i det korta perspektivet. De svenska musikliven befinner sig naturligtvis i en tid av betydande förändring. Än så länge råder oklarhet om hur den nya musikplattformen, som skall skapas inom Statens musikverk, kommer att utformas. Ett förslag till ny förordning med instruktion för myndigheten samt förslag till bidragsförordning ska lämnas till kulturdepartementet senast den 30 september 2010 av nuvarande Statens musiksamlingar. Uppdragsbeskrivningen anger även att det i förslaget skall framgå att bidragsfördelning skall ske till projekt i vilka myndigheten själv är en deltagande part samt att fördelningen skall vara förenad med aktiva insatser från myndigheten för information, rådgivning, samplanering och samordning. Det framgår vidare att regeringen anser att det i myndighetens nya roll skall ingå att som konstnärlig samarbetspart koordinera och stödja samarbetsprojekt i musiklivet av nationellt och internationellt intresse samt att myndigheten själv inom ramen för den nya musikplattformen kan ta initiativ till samarbetsprojekt. Regeringen anger även att den nya myndigheten skall vara praktiskt och operativt inriktad för att kunna utnyttjas i projektverksamheten och för att främja kontaktförmedling och nätverksbygge i musiklivet. Det förefaller därmed möjligt att den nya musikplattformen kan komma, åtminstone vad gäller internationell marknadsföring av svensk musik och svenska musiker, att ikläda sig en roll som påminner om den danska Kunststyrelsens Musikcenter. Men det återstår naturligtvis att se. Frågan är i det sammanhanget naturligtvis också om den danska modellen är den mest eftersträvansvärda. Det finns en hel del i de danska arbetsformerna som är mycket bra och utvecklat till en nivå som saknar motsvarighet i Sverige, särskilt vad gäller kunskapsspridning till olika danska aktörer, strategiska analysverktyg m m. Men det finns också problem med en så komplicerad modell byggd på ett lappverk av olika samarbeten och samverkansorgan som i mångt och mycket präglar den danska modellen. 6 (11)

7 Den norska modellen med en från staten fristående organisation i form av Music Export Norway förefaller att vara en mer framgångsrik förebild. Inrättande av en sådan organisation i Sverige kommer dock att kräva genomgripande förändringar av nuvarande strukturer och förmodligen inte vara helt okontroversiell. Export Music Sweden är ju, trots namnet, väsenskilt från Music Export Norway. Det sistnämnda har en helt annan, och mycket bredare, ägarstruktur. Detta ger en helt annan förankring bland musiklivens olika aktörer och möjliggör därmed också helt andra arbetsmetoder. Export Music Norway har också ett mycket tydligt, och välfinansierat, statligt uppdrag som balanserar musiklivens stundtals divergerande och mer kortsiktiga strategier. Export Music Sweden har varit representerat på WOMEX 2006 (som inbjudna gäster av Rikskonserter) samt 2007 och Svensk Musik å sin sida är ju ett av upphovsrättsorganisationen STIM helägt bolag. Förankringen bland merparten av de svenska musikliven är därmed följaktligen obefintlig. Svensk Musik har varit representerat på WOMEX 2006 (som inbjudna gäster av Rikskonserter) samt 2007, 2008 och Svensk Musik definierar sig som Sveriges "Music Information Centre" och ingår också i det internationella nätverket för sådana center. Svensk Musik kommer förhoppningsvis att utvecklas till en väl fungerande s k MIC och i likhet med andra motsvarande organisationer såväl i Norden som Europa att vara en värdefull aktör för upphovsmännen. Å andra sidan saknar Svensk Musik reella förutsättningar att vara plattform för de samlade musikliven. Noteras bör kanske också att ingen av de övrig s k MIC-organisationerna i Norden försökt påtaga sig en sådan roll utan lever parallellt med en mer operativ exportorganisation med undantaget Sverige mer brett förankrad struktur. Länsmusikorganisationerna är regionalt formerade och har generellt i uppdrag att värna om det professionella musiklivet i länet / regionen. Länsmusikorganisationerna har något varierande inriktning i respektive län / region men utgångspunkten är i allmänhet arrangerande verksamhet. Musik i Syd anger exempelvis som sin uppgift att vara en initierande och samordnande kraft i det sydsvenska musiklivet samt att man vill underlätta för alla intresserade att uppleva musik, dans eller musikdramatik, som publik eller som utövare. Länsmusiken har därmed aldrig haft något nämnvärt engagemang i WOMEX även om en knapp handfull vill olika tillfällen deltagit, för och främst i egenskap av inköpare, nämligen Musik i Gävleborg 2004/ 2005/ 2007/2009, Musik i Väst 2002/2005/2006, Musik i Västernorrland 2005/2006 samt Musik i Syd 2008/2009. Länsmusikorganisationerna har förmodligen personella och ekonomiska resurser, under förutsättning att länsmusikuppdragen och nuvarande prioriteringar kraftigt revideras, att skapa en gemensam organisation för att vara en part i framtida svensk musikexport. För närvarande finns dock inga indikationer på att en sådan gemensam organisation kommer att skapas. Det är naturligtvis också orimligt att föreställa sig att en enskild länsmusikorganisation skulle bygga upp en förankring bland de samlade svenska musikliven. I Sverige, liksom i övriga nordiska länder, finns ett antal intresse- och genreorganisationer med mer eller mindre identifierbara intressen i de musikformer som står i fokus vad gäller WOMEX. Detta inkluderar organisationer som fokuserar på folkmusik, världsmusik och jazz m m. Men även sådana organisationer saknar förutsättningar för att få förankring och förtroende från de samlade svenska musikliv för vilka WOMEX, som ju i mångt och mycket är en marknad för business to business, är en viktig händelse. Många skivbolag, förlag, managers, agenter samt arrangörer som medverkar på WOMEX har kommersiella utgångspunkter och, vilket kanske är särskilt viktigt att se, bedriver affärsverksamhet som omfattar många olika genrer och musikaliska uttryck. Förtroendet från sådana aktörer för 7 (11)

8 en uttalad intresseorganisation med en egen agenda torde vara svår att skapa. Intresset för WOMEX från de svenska intresse- och genreorganisationerna har också hittills varit svagt, exempelvis har Riksförbundet för folkmusik och dans (RFoD) enbart medverkat på WOMEX 2001 och Intresse- och genreorganisationerna kan emellertid spela en betydande roll. Inte bara för uppnående av egna syften utan också som referenter avseende de svenska musikliven gentemot liknande organisationer från andra länder. Att långsiktigt öka de svenska intresse- och genreorganisationernas engagemang i WOMEX är därmed angeläget. Frågorna om hur de svenska musikliven i framtiden kommer att tillförsäkras kompetent och kontinuerligt stöd vad gäller internationell marknadsföring och samverkan är sålunda många. Vilken roll och vilket ansvar är staten beredd att ikläda sig? Vilken av de övriga nordiska modellerna kan bäst utgöra förebild för en svensk organisation? Kan Export Music Sweden utvecklas på ett sådant sätt att ägarstrukturen radikalt förändras och verksamheten finna nya former som tjänar de samlade musiklivens behov? Eller vilket förefaller mer troligt måste en ny organisation skapas i en dialog mellan musikliven och staten? Mot denna bakgrund är det naturligtvis omöjligt att teckna framtidsscenarier som avgränsar sig enbart till svenska insatser på WOMEX. Samtidigt är det oerhört viktigt att denna, och vissa andra aktiviteter som står utanför de prioriteringar som idag gäller för såväl Svensk Musik som Export Music Sweden kan övervintra under den tid som otvivelaktigt kommer att gå innan de övergripande frågorna finner en långsiktig lösning. Med utgångspunkt från WOMEX 2011 är det därmed viktigt att initiera dialoger med såväl Svensk Musik, Export Music Sweden, Statens Musikverk samt Kulturrådet för att söka kortsiktiga lösningar för det närmaste, eller de närmaste, åren som kan säkerställa denna aktivitet under den tid som måste gå innan en ny struktur slutligen är på plats. En dialog måste också upprätthållas med övriga nordiska samarbetsparter för att fortsatt utveckla de synergieffekter som ett nordiskt samarbete medför. EKONOMISKA PERSPEKTIV AVSEENDE DE SVENSKA INSATSERNA PÅ WOMEX De ekonomiska insatser Rikskonserter gjort avseende WOMEX är något komplicerade att utläsa. Rikskonserter årsredovisningar anger ibland kostnaderna för specifika projekt men redovisar då enbart de utlägg som gjorts. Personalkostnader anges inte, ej heller kostnader för marknadsföring inklusive trycksaker m m som produceras av den interna informationsavdelningen. Till personalkostnaderna hör vidare inte bara kostnader för projektledning och personal som medverkat på plats för olika tjänster som receptionsbemanning m m. Därutöver tillkommer kostnader för personal som medverkat i olika informations-, planerings- och produktionsprocesser under förberedelsearbete, medverkan i olika externa samråd bland annat med övriga nordiska samarbetspartners samt andra arbetsuppgifter. Mot bakgrund av de erfarenheter vi har av vårt tidigare samarbete med Rikskonserter och den insyn vi därmed har avseende Rikskonserters verksamhet på WOMEX kan dock en med verkligheten ganska överensstämmande kalkyl upprättas. I denna har vi vägt in samtliga kostnader och kommit till följande resultat: Direkta produktionskostnader Övriga interna kostnader Projektledning Summa (11)

9 Vi kalkylerar med att genom en mer kostnadseffektiv organisation och mindre behov av interna samrådsprocesser m m att kunna genomföra WOMEX 2011 till en jämförelsevis betydligt lägre kostnad. Vi har därvid tagit hänsyn till att en del funktioner och tjänster måste upphandlas externt exempelvis kostnader för trycksaker, receptionsbemanning m m som tidigare kunnat levereras internt inom Rikskonserters organisation. Vi har även inkluderat kostnader för den svenska montern i samarbete med övriga länder, den svenska andelen av kostnaderna för Nordic Club m m samt kostnader för samrådsförfaranden avseende såväl genomförande av WOMEX 2011 som för initiala samråd avseende WOMEX i ett längre tidsperspektiv. Kostnader för projektledning och projektadministration har också inkluderats. Vi beräknar sålunda att kunna genomföra WOMEX 2011 med bibehållen kvalitet och omfattning till en kostnad kr. AKTIVITETSPLAN FÖR WOMEX 2011 OKTOBER Medverkan i WOMEX 2010 för att informera svenska deltagare om generellt upplägg för en gemensam svensk monter m m på WOMEX Medverkan i WOMEX 2010 för att informera övriga nordiska mässkoordinatörer om förutsättningarna för den svenska insatsen på WOMEX 2011 samt gemensamt fortsatt arbete. NOVEMBER Distribution, insamling samt sammanställning av enkätfrågor till samtliga svenska deltagare i WOMEX 2010 i avsikt att utvärdera genomförandet och vid behov ytterligare utveckla konceptet för den svenska monter samt övriga gemensamma aktiviteter inför WOMEX DECEMBER Inleda samtalen med övriga nordiska mässkoordinatörer om upplägget av WOMEX 2011, utgångspunkter för förhandlingar med WOMEX i olika frågor m m. FEBRUARI Distribution av förhandsinformation avseende WOMEX 2011 till de svenska musikliven. - Slutföra förhandlingar med WOMEX avseende rabatter på deltagaravgifter för svenska delegater, villkor för monter och andra aktiviteter m m. - Gemensamt med övriga nordiska mässkoordinatörer fastställa konceptet för gemensam monterprofil 2011, kringaktiviteter samt villkoren för Nordic Club. MARS Distribuera information till de svenska musikliven om deltagaravgifter och rabatter m m. - Distribuera information till de svenska musikliven om villkoren för show caseframträdanden, Nordic Club m m, anmälningsförfaranden m m. APRIL Löpande information till de svenska musikliven. MAJ Gemensamt med övriga nordiska mässkoordinatörer fastställa uttagningen av artister för Nordic Club. - Gemensamt med övriga nordiska mässkoordinatörer fastställa koncept för de gemensamma monterytorna, upphandla montermöblering m m. JUNI OCH JULI Fortsatt löpande information och efter behov rådgivning till de svenska musikliven. 9 (11)

10 AUGUSTI Intensifierat informationsarbete och rådgivning till de svenska musikliven samt media. - Löpande informationsutbyte och samråd med övriga nordiska mässkoordinatörer ibland annat marknadsföringsfrågor. - Förberedelse av trycksaker och marknadsföringsmaterial som affischer, vepor m m. SEPTEMBER Löpande samråd med WOMEX om produktionsförberedelser av Nordic Club m m. - Intensifierat informationsarbete och rådgivning till de svenska musikliven samt media. - Produktion av trycksaker och marknadsföringsmaterial som affischer, vepor m m. OKTOBER Informationsbearbetning av svenska och internationella media inför WOMEX. - Snabbutbildning av receptionspersonal. - Genomförande av någon form av kontaktskapande kick-off aktivitet för de svenska aktörerna på WOMEX strax innan eller i omedelbar anslutning till WOMEX. - Genomförande av WOMEX. NOVEMBER Distribution, insamling samt sammanställning av enkätfrågor till samtliga svenska deltagare i WOMEX 2010 i avsikt att utvärdera genomförandet. Under hela perioden skall löpande kontakt hållas med Kulturrådet, Statens Musikverk med flera i syfte att om möjligt driva på en mer långsiktigt organisatorisk och finansiell lösning för framtida svenska musikexportsatsningar. Avslutningsvis skall utvärderingar samt förslag till framtidsstrategier överlämnas till dessa och andra parter inklusive berörda departement. VARFÖR FEAR? FEAR har utvecklats till en renodlad konsult- och kompetensöverförande organisation och representerar inga särintressen eller egna artister. FEAR har de senaste åren levererat ett antal olika konsulttjänster till Musikarrangörer i samverkan (MAIS) samt till enskilda genreorganisationer inom och utom MAIS. FEAR har vidare i olika sammanhang samverkat med olika intresseorganisationer som exempelvis Svenska Oberoende Musikproducenter (SOM). FEAR har därmed väl utbyggda kontakter och nätverk inom de svenska musikliven. FEAR har vidare bland sina medarbetare Hans Hjorth. Hans Hjorth har ett långt engagemang i de internationella nätverken och var en av dialogparterna när European Forum of Worldwide Music Festivals (EFWMF) bildades och därefter initierade WOMEX. Han verkade under ett antal år i EFWMF:s styrelse som ordförande. Han har i olika projekt nära samarbetat med WOMEX och bland annat anlitats som föreläsare m m direkt av WOMEX. Han har vidare varit exekutiv verksamhetsledare för den internationella branschorganisationen European Live Music Forum och därvid bland annat drivit olika kampanjer avseende exempelvis internationell artistbeskattning, visum- och arbetstillståndsfrågor m m. Hans Hjorth har för övrigt också haft styrelseuppdrag i olika svenska arrangörsorganisationer som Kontaktnätet, Riksförbundet för folkmusik och dans (RFoD) Riksförbundet för folkmusik och dans (RFoD) samt Folkets Hus och Parkers festivalsektion med flera. Han anlitas vidare återkommande som föreläsare eller panelist vid musikmässor och -konferenser som BabelMed (Frankrike) Moshito (Sydafrika), Celtic Connections (Skottland), International Music Managers Forum (Storbritannien), Mercat de Música Viva de Vic (Spanien), Folk Alliance International (USA) m fl. 10 (11)

11 Hans Hjorth har medverkat i samtliga upplagor av WOMEX sedan mässan skapades FEAR har därmed också väl utbyggda kontakter och nätverk inom de internationella musikliven. Hans Hjorth anlitades vidare av Rikskonserter som övergripande projektledare för genomförandet av WOMEX i Stockholm När Rikskonserter från och med 2006 utvecklade sitt engagemang anlitades Hans Hjorth som projektledare för detta såväl 2007 som Han upprättade därvid bland annat också de strategiska utvecklingsplanerna för Rikskonserters tänkta långsiktiga engagemang vad gäller folk- och världsmusik. FEAR besitter därmed en unik kompetens för genomförandet av en samlad svensk insats på WOMEX FEAR är vidare väl förankrat såväl hos mässarrangören, övriga nordiska mässkoordinatörer samt de svenska musiklivens olika aktörer på WOMEX. Falun Åke Wänn För For Exclusive Artist Representation FEAR 11 (11)

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

Remissvar från KLYS Stockholm den 28 april 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

Remissvar från KLYS Stockholm den 28 april 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från KLYS Stockholm den 28 april 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm KLYS synpunkter över betänkandet SOU 2010:12 I samspel med musiklivet en ny nationell plattform för musiken Presentation

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno

Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno Rättvik 2010-09-08 Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno Ethno, världens största internationella folkmusikläger för ungdomar, har arrangerats i

Läs mer

Vanessa Labañino Sven Rånlund Förstudie: Nationella turnéstrukturer för ideella musikarrangörer

Vanessa Labañino Sven Rånlund Förstudie: Nationella turnéstrukturer för ideella musikarrangörer Musikarrangörer I Samverkan Vanessa Labañino Sven Rånlund Förstudie: Nationella turnéstrukturer för ideella musikarrangörer INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund sid. 1 MAIS Musikarrangörer i Samverkan.. sid.

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Kommunstyrelsen 2011 09 12 205 463 Arbets och personalutskottet 2011 09 12 174 363 Dnr 11.482 12 oktkf11 Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Bilaga: Ansökan Ärendebeskrivning

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern marknadsföringsavtal

Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern marknadsföringsavtal 1(6) 2009-12-01 SBAB dnr 36/09 105 Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern marknadsföringsavtal Beslutade av Stadsbacken AB:s styrelse 2009-12-09, 114. Utgångspunkt Stadsbacken AB har uppdraget att genomföra

Läs mer

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson 1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson Remissvar SOU 2012:59 (Nya villkor för public service) Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar sedan

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

MISSIV 1(2) 2014-03-11 LJ 2014/353

MISSIV 1(2) 2014-03-11 LJ 2014/353 MISSIV 1(2) 2014-03-11 LJ 2014/353 Landstingsstyrelsen Enterprise Europé Network - EEN Med anledning av regionbildning görs i enlighet med regionbildningskommitténs förslag en översyn av sex organisationer

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-04-01 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppdrag och organisation för Malmö Live STK-2013-1125 Sammanfattning

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ett evenemang utöver det vanliga!

Ett evenemang utöver det vanliga! Evenemangsbeskrivning 2011 MPC Stjärnjakten 2011 Ett evenemang utöver det vanliga! MPC Stjärnjakten En unik skattjakt för den sanna äventyraren där Stockholms skärgård är spelplatsen. Evenemanget skapar

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen.

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Stockholm 2009-12-21 INBJUDAN TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Nytt för fas två är att vi nu välkomnar

Läs mer

Diskussionsunderlag betr föreslagen samarbetsorganisation

Diskussionsunderlag betr föreslagen samarbetsorganisation Diskussionsunderlag betr föreslagen samarbetsorganisation för bildelning, Genom att aktörer i bildelningsbranschen arbetar tillsammans kan mer åstadkommas - med mindre resurser. Samverkan innebär att aktörer

Läs mer

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF)

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner medlemmar. Kooperativa Förbundet (KF) har

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

2 världar, tusen möjligheter

2 världar, tusen möjligheter 2 världar, tusen möjligheter Presentation powered by DIERESIS www.dieresis.es K ammaren En plattform för nätverkande och affärsförbindelser Skapad av svenska multinationella företag Mer än 240 medlemmar:

Läs mer

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER BAKGRUND VARFÖR Ryssland är en av de fyra mest strategiskt viktiga marknaderna för Sverige och Sveriges utrikeshandel med Ryssland växer snabbt men från en låg nivå i absoluta termer (14:e plats bland

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Bilaga 1 Ramar för värdstad

Bilaga 1 Ramar för värdstad RF622/14-69 Bilaga 1 Ramar för värdstad Riksidrottsförbundet Adress: Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Tel växel: 08-699 60 00 Fax: 08-699 62 00 e-post: riksidrottsforbundet@rf.se www.rf.se Ansvarsfördelning

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2005 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Parallella arrangemang. Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök

Parallella arrangemang. Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök Parallella arrangemang Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök erbjudande! Mässan du inte vill missa Boka plats på GastroNord eller Vinordic senast 31 maj 2013 så får du Affärspaketet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Bakgrund till namnbyte VARFÖR BYTER VI NAMN TILL NORDKOM? Behov av att skapa ökad tydlighet för de två intressenter som skapar värde för bolaget och dess ägare Kunder

Läs mer

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M 1 AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation,

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Programmet har fyra underteman:

Programmet har fyra underteman: 1 Fru President, på grund av den politiska situationen som nu råder har jag fått i uppdrag att presentera Islands ordförandeskapsprogram i Nordiska ministerrådet i frånvaro av samarbetsministern. En av

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer