For Exclusive Artist (FEAR) har just sådan kompetens och unik tillgång till sådana nätverk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "For Exclusive Artist (FEAR) har just sådan kompetens och unik tillgång till sådana nätverk."

Transkript

1 Statens kulturråd Box Stockholm Ansökan avseende bidrag ur det extra anslag på 4,5 miljoner kr som regeringen givit Kulturrådet för att möjliggöra verksamheter som Rikskonserter haft ansvar för. SAMMANFATTNING Folk- och världsmusikmässan WOMEX är det enskilt mest betydelsefulla internationella årliga evenemanget för de svenska musikliven inom dessa genreområden. WOMEX avses genomföras i Köpenhamn åren Rikskonserter har initierat ett nära nordiskt samarbete i samband med WOMEX under denna period samt därvid gjort omfattande åtaganden vad gäller svensk medverkan i gemensam monter, olika marknadsföringsaktiviteter samt genomförande av projektet Nordic Club. Om inte någon svensk aktör ikläder sig ansvar för koordinering av de svenska musiklivens medverkan på WOMEX 2011 samt ges erforderliga finansiella medel för att uppfylla de åtaganden gentemot övriga nordiska mässkoordinatörer som gjorts av Rikskonserter kommer inte bara de svenska musikliven utan också det nordiska samarbetet att drabbas hårt såväl kort- som långsiktigt. Koordinering av de svenska musiklivens medverkan på WOMEX och genomförande av såväl svenska som nordiska aktiviteterna kräver hög kompetens på såväl mässarrangemang som inom de mycket speciella förutsättningar som råder på WOMEX samt tillgång till och förtroende bland de på mässan verksamma internationella nätverken. Mässkoordinatören måste också ha förankring i och förtroende från de svenska musiklivens olika funktioner och näringar. For Exclusive Artist (FEAR) har just sådan kompetens och unik tillgång till sådana nätverk. FEAR ansöker sålunda om kronor för anordnande av en svensk monter på WOMEX 2011, säkerställande svensk medverkan i olika marknadsföringsaktiviteter, fullföljande av projektet Nordic Club med mera ur det extra anslaget på 4,5 miljoner kr som regeringen beslutat att ge Kulturrådet för att möjliggöra bidrag till verksamheter som Rikskonserter 1 (11)

2 haft ansvar för. FEAR avser, under förutsättning att ansökan beviljas, också att genom informationsöverlämning och upprättande av förslag till framtidsstrategier agera för långsiktigt hållbara organisatoriska modeller och finansiella lösningar för framtida svenska musikexportarbeten. VAD ÄR WOMEX I slutet av åttiotalet fann många av världsmusikens växande skara pionjärer en gemensam träffpunkt på den alternativa musikmässan Berlin Independence Days (BID). Ur de nätverk som skapades vid BID bildades bland annat 1991 organisationen European Forum of World Music Festivals (EFWMF), en mötesplats för europeiska festivaler inom genreområdet. När BID sedermera gick ur tiden initierade EFWMF en kombinerad mässa/konferens/show caseevenemang inriktad på världsmusik vilken fick namnet World Music Expo, eller kort och gott WOMEX arrangerades i Berlin den första upplagan av WOMEX och attraherade drygt 500 delegater, varav knappt åttio journalister, från trettioåtta nationer. Fyrtiofyra utställare samsades i trettio utställningsmontrar, i utbudet fanns också tio olika paneler/seminarier och tjugofem olika s k show case-framträdanden. EFWMF anlitade inledningsvis det tyska bolaget Piranha för det praktiska genomförandet av WOMEX. Slitningar mellan EFWMF och Piranha resulterade dock sedermera i att samarbetet avbröts i och med genomförandet av WOMEX 1998 i Stockholm varvid EFWMF tecknande genomförandeavtal med Rikskonserter. Följande år överläts rätten avseende varumärket till Piranha som idag driver WOMEX drivs genom ett av sina dotterbolag. WOMEX har ambulerat till olika platser i Europa; utöver redan nämnda Berlin (1994, 1999, 2000) och Stockholm (1998) även Bryssel (1995), Marseilles (1997), Rotterdam (2001), Essen (2002, 2004), Newcastle (2005), Sevilla (2003, 2006, 2007, 2008 samt Köpenhamn (2009, 2010). WOMEX är av allt att döma under fortsatt expansion. WOMEX 2009 noterade enligt arrangören delegater, varav drygt 400 journalister, som tillsammans representerade olika bolag och organisationer från 92 nationer. Sexhundrafemtio utställare samsades i knappt trehundra utställningsmontrar, i utbudet fanns också ett trettiotal olika paneler, seminarier och mentoraktiviteter samt inte mindre än femtiosju olika s k show caseframträdanden. Ökningen är inte bara avsevärd jämfört med den första upplagan utan återspeglar också en pågående process. De senaste åren har bland annat sett tillkomsten av ytterligare komponenter i mässan som exempelvis WOMEX Awards, WOMEX World Music Film Market med elva olika filmvisningar år 2009 samt den senaste innovationen i form av WOMEX Book Conference för författare och förlag. I motsats till många andra mässarrangemang på musikområdet initierades WOMEX, som refererats ovan, av arrangörer och andra aktörer från livemusikens planhalva snarare än från skivbolags- och förlagssektorerna. Även om den distribuerande musikbranschen inom genreområdet naturligtvis också haft stort betydelse för WOMEX så är det dock troligt att de aktuella problemen inom denna del av musikindustrin av den anledningen kommer att påverka WOMEX:s utveckling kommande år i mindre utsträckning än andra mässarrangörer. Bland de stora internationella musikmässorna har WOMEX därmed en närmast unik bredd av utställare och delegater Där de andra större mässorna i mångt och mycket förtvivlat försöker utveckla sina koncept allteftersom skivbolagens kris(er) blivit allt tydligare har WOMEX ett försprång. 2 (11)

3 En trend som framstår mycket tydlig är att utställare på WOMEX i allt högre utsträckning samverkar i gemensamma aktiviteter och under samlande varumärken. Dessa är i regel baserade på nationell, men ibland också av regional, samverkan. Detta är också tydligt vad gäller våra grannländer. Kraven på framgångsrika nationella, eller på andra grunder samlande varumärkens, mässaktiviteter är, mot bakgrund av WOMEX:s särskilda karaktär, något mer komplicerade än motsvarande aktiviteter på övriga stora musikmässor. För den som ikläder sig uppdraget att koordinera sådana gemensamma mässaktiviteter är kraven på erfarenhet av och kompetens på grundläggande saker som monterdesign, monterfunktioner som receptionstjänster m m samt gemensamt informationsarbete och marknadsföring och liknande naturligtvis alltid en förutsättning. WOMEX karaktäriseras dock inte bara av en stor bredd av aktörer från musiklivens olika funktioner. Många delegater är entreprenörer snarare än representanter för större bolag. Dessa entreprenörer omfattar ofta flera delar av musiklivens varierande funktioner. Det är följaktligen inte ovanligt att exempelvis mindre skivbolag parallellt bedriver någon form av agenturverksamhet för sina artister. Många av de svenska bolag och organisationer som medverkar i WOMEX behöver i regel konkret och praktiskt applicerbar rådgivning vad gäller deras respektive mässarbete samt stora behov av dörröppning och introduktion till de olika nätverk och större aktörer som i övrigt finns representerade på mässan. Den svenska mässkoordinatören måste därmed ha både kunskaper om och ingångar till sådana nätverk med flera för att effektivt kunna bistå de enskilda svenska delegaterna. Den svenska mässkoordinatören måste också aktivt arbeta med att skapa samarbeten och samverkan mellan olika enskilda svenska aktörer så att dessa kan förstärka sina positioner och om möjligt uppnå olika synergieffekter. WOMEX OCH SVERIGE Svenska bolag, organisationer och enskilda entreprenörer har deltagit i WOMEX sedan mässan skapades För ett antal svenska artister har WOMEX varit startpunkten för internationella framgångar och grupper som Hedningarna, Garmarna, Väsen, Hoven Droven, Ale Möller, Sofia Jannok m fl har genom show case-framträdanden och andra exponeringar på olika upplagor av WOMEX inlett sina respektive internationella karriärer. Samordnade aktiviteter från svenska aktörer på WOMEX förekom dock inte egentligen före 2006, med undantag för att FEAR åren 2004 och 2005 dels upplät plats till enstaka närstående aktörer i sin monter samt så långt som möjligt koordinerade olika marknadsföringsaktiviteter med Rikskonserters delegater från folk- och världsmusikenheten. Regeringen beslutade emellertid 2006 ge Rikskonserter i uppdrag, i förekommande fall i samarbete med branschorganisationen Export Music Sweden (ExMS), att arbeta för att uppnå en bredare marknadsetablering för svensk musik i utlandet. Satsningen bestod av en treårig försöksperiod med olika insatser för internationell lansering av musik och musiker från Sverige. I uppdraget ingick att skapa arbetssätt som utvecklar kontaktnät och nya lanseringsformer till nytta för svenskt musikliv. Regeringen avsatte i sammanhanget en miljon kronor i extra anslag till Rikskonserter för vart och ett av de tre försöksåren för genomförande av uppdraget. Övriga nordiska länder hade flera år tidigare i likhet med bland annat Storbritannien, Kanada, Frankrike, Holland, Belgien, Spanien m fl genom Finnish Music Information Centre, Music Export Norway, Kunststyrelsens Musikcenter i Danmark samt Iceland Music Export skapat nationella mässmontrar genom vilka ett antal för varje nation gemensamma aktiviteter skapades samt de fristående aktörerna från respektive land koordinerades. 3 (11)

4 Export Music Sweden hade förmodligen beroende på sin jämfört med övriga länder mycket begränsade ägarstruktur - så långt inte visat intresse för de musikgenrer och de svenska musikliven för vilka WOMEX utgjorde en mycket väsentlig händelse. Rikskonserter inledde dock, i enlighet med regeringsuppdraget, under relativt blygsamma former ett första försök att skapa en nationell plattform på WOMEX Till denna första gemensamma svenska mässmonter inbjöds därför Swedish Music Information Service och Export Music Sweden som Rikskonserters gäster i syfte att försöka skapa en bredare plattform för arrangerande av framtida gemensamma aktiviteter Därutöver inbjöds skivbolagen Drone och Amigo, folkmusikorganisationen RFOD, produktionsbolagen Headstomp, Evolving Traditions och FEAR. Rikskonserter representerades av folk- och världsmusikenheten, informationsavdelning, skivbolaget Caprice samt dåvarande dotterbolaget CDA. Rikskonserter svarade därvid för inbjudna delegaters resor, logi samt deltagaravgifter. År 2007 utvecklades konceptet markant. Rikskonserter fokuserade på att utveckla den gemensamma svenska mässmontern och olika aktiviteter kring denna. Subventioner eller annan kostnadstäckning till svenska aktörer utgick inte. I stället lades fokus på information, gemensamma kick-off seminarier för svenska delegater, grundläggande servicefunktioner som reception i montern m m. Uppslutningen kring den gemensamma svenska montern ökade kraftigt och fjorton olika bolag och organisationer med tillsammans mer än tjugo delegater anmälde sig för att använda den svenska monterns resurser. En särskild Nordic Brunch för media m fl arrangerades också under pågående mässa tillsammans med den danska och den norska nationella mässmontern. Grunden lades därmed också för diskussioner med övriga nordiska parter om fördjupad samverkan i framtiden. År 2008 valde därmed Rikskonserter, Finnish Music Information Centre, Music Export Norway samt den danska Kunststyrelsens Musikcenter att samlokalisera sina respektive nationella montrar. Grafisk form, möblering m m koordinerades så att de nordiska montrarna var och en kommunicerade respektive nationella särart samtidigt som en gemensam nordisk profil tydligt framstod. Enär Norden internationellt är ett starkare varumärke än respektive nation, i vart fall i dessa sammanhang, förstärktes därmed intresset från övriga delegater för mer fördjupade samtal och dialog. Parterna arrangerade också en gemensam aktivitet i form av en skandinavisk brunch för inbjudna gäster varvid kunde konstateras att detta resulterade i betydligt högre besöksantal än vid tidigare enskilda aktiviteter från respektive nation. Antalet svenska aktörer som valde att samverka genom den gemensamma svenska mässmontern ökade ytterligare. Strax över tjugo olika bolag och organisationer med tillsammans 41 delegater anmälde sig genom den gemensamma svenska plattformen för att använda dennas resurser samt ta del av olika rabatter på registreringsavgifter, annonsering m m som Rikskonserter kunnat framförhandla med mässarrangören i kraft av en allt mer ökande verksamhet. Rikskonserter initierade samtidigt nya diskussioner med övriga nordiska parter om ytterligare fördjupat samarbete med anledning av att WOMEX tecknat avtal om att mässan åren skall genomföras i Köpenhamn. Utöver fortsatt samarbete mellan de nordiska ländernas nationella mässmontrar under ett nordiskt paraply identifierade Rikskonserter ytterligare några möjliga gemensamma nordiska projekt med utgångspunkt från WOMEX lokalisering till Köpenhamn. Dessa utgick från den strategiska plan för utveckling av Rikskonserters engagemang i WOMEX, The 4 (11)

5 Association of Performing Arts Presenters (APAP), Folk Alliance International, BabelMed samt ytterligare några internationella mässarrangemang av strategisk betydelse för marknadsföring av svensk musik inom framför allt folk- och världsmusikens, jazz och kammarmusikens genreområden. Rikskonserter initierade också diskussioner direkt med WOMEX om förutsättningarna för sådana gemensamma nordisk projekt i samband med WOMEX. Sålunda kom ett antal möten till stånd mellan WOMEX och de nordiska aktörerna varvid enighet kunde skapas om genomförande av såväl Rikskonserters koncept för en gemensam nordisk invigningskonsert för WOMEX samt Rikskonserters koncept för en särskild show case-arena med namnet Nordic Club År 2009 inviges sålunda WOMEX med en stor och i såväl Norden som i ett antal andra europeiska länder TV eller radiosänd nordisk konsert. Vidare inrättades i enlighet med Rikskonserters förslag Nordic Club som en särskild show case arena i den danska radions konserthus. Programmet i Nordic Club omfattar sammanlagt nio olika artister, två vardera från Sverige, Danmark, Norge och Finland samt en från Island. Rikskonserter, Finnish Music Information Centre, Music Export Norway, den danska Kunststyrelsens Musikcenter samt nytillkomna Iceland Music Export fortsatte att samlokalisera sina respektive nationella montrar med en gemensam nordisk grafisk design och profil och vissa gemensamma marknadsföringsaktiviteter. Såväl Nordic Club som de gemensamma monteraktiviteterna under ett nordiskt paraply förutsattes bibehållas under samtliga år WOMEX lokaliserats till Köpenhamn. År 2010 kommer så också att ske varvid Rikskonserter fortsatt svarat för de svenska insatserna. De anslagsnedskärningar som drabbade Rikskonserter 2009, de efterföljande diskussionerna om och slutligen beslutet om nedläggning av Rikskonserter föranledde dock helt naturligt att den strategiska utvecklingsplan för WOMEX och andra engagemang som upprättades 2008 inte implementerades. WOMEX 2011 WOMEX betydelse för viktiga delar av de svenska musikliven är obestridlig. Rikskonserters nedläggning innebär att en ny aktör måste träda in för att säkerställa att en för musikliven gemensam nationell plattform i form av mässmonter och andra aktiviteter kan genomföras Även om de enskilda svenska aktörerna från skivbolag, agenturer, arrangörer, media m fl rimligen även 2011 kommer att medverka i WOMEX 2011 kommer de om ingen samordning skapas genom en ny, om än tillfällig part att göra detta utan det stöd och de tjänster som de senaste åren etablerats genom en svensk monter. De kommer också att i olika sammanhang drabbas av den bad will som kommer att skapas om Sverige inte förmår agera utifrån en gemensam plattform. Sverige har genom Rikskonserter gjort både organisatoriska och ekonomiska åtaganden som sträcker sig över Såväl den gemensamma nordiska profilen vad gäller mässmontrar och därtill hörande aktiviteter som projektet Nordic Club kommer att falla sönder om någon svensk aktör inte kan fullfölja dessa åtaganden under det sista året WOMEX genomförs i Köpenhamn. Detta kommer naturligtvis inte bara att drabba de svenska musiklivens förutsättningar för att bedriva ett framgångsrikt arbete på WOMEX. Det kommer också att innebära betydligt sämre förutsättningar för fortsatt nordiskt samarbete vad gäller marknadsföring av musik, 5 (11)

6 artister m m i framtiden mot bakgrund av att Sverige kommer att hållas ansvarigt för sammanbrottet av de nordiska samarbetsprojekten på WOMEX år WOMEX I ETT LÄNGRE FRAMTIDSPERSPEKTIV På uppdrag av Statens kulturråd har Torgny Sandgren genomfört ett utredningsarbete om svensk musik och internationell kontaktförmedling. I rapporten Svensk musik i utlandet - Information och internationell kontaktförmedling som upprättades i november 2009 framgår av de enkätsvar som ingår i utredningsmaterialet att merparten av de svarande framhåller betydelsen av att de beretts tillfälle att vara med på mässor eller events, särskilt vid MIDEM och WOMEX, och genom detta fått hjälp att skapa kontakter med viktiga aktörer i andra länder. Detta bekräftar att WOMEX, för de svenska intressenterna i folk- och världsmusik samt i olika former av gränsöverskridande musikformer från både jazzens och kammarmusikens genreområden, är den årligt mest betydelsefulla aktiviteten. Rikskonserter har sedan man tog ansvar för att utveckla en nationell plattform i samband med WOMEX vid olika tillfällen angett att Export Music Sweden, Svensk Musik samt det senaste året Musik i Syd varit någon form av samarbetspartners. Samarbetet har dock varit mer nominellt än reellt. Export Music Sweden har inte ens varit närvarande vid merparten av de svenska aktiviteterna på WOMEX. Insatserna från Svensk Musik har i första hand bestått i att man varit medfinansiär till en årlig utgivning av en samlings-cd med svensk folk- och världsmusik som distribuerats inte bara vid WOMEX utan även vid mässorna APAP, Folk Alliance, BabelMed m fl samt direktdistribuerats till ett antal utländska radiostationer och journalister. Musik i Syds medverkan har utgått från lokaliseringen till Köpenhamn och ett mer allmänt Öresundsregionsperspektiv. Ingen av dessa parter har därmed reella förutsättningar för att överta Rikskonserters roll vad gäller WOMEX i det korta perspektivet. De svenska musikliven befinner sig naturligtvis i en tid av betydande förändring. Än så länge råder oklarhet om hur den nya musikplattformen, som skall skapas inom Statens musikverk, kommer att utformas. Ett förslag till ny förordning med instruktion för myndigheten samt förslag till bidragsförordning ska lämnas till kulturdepartementet senast den 30 september 2010 av nuvarande Statens musiksamlingar. Uppdragsbeskrivningen anger även att det i förslaget skall framgå att bidragsfördelning skall ske till projekt i vilka myndigheten själv är en deltagande part samt att fördelningen skall vara förenad med aktiva insatser från myndigheten för information, rådgivning, samplanering och samordning. Det framgår vidare att regeringen anser att det i myndighetens nya roll skall ingå att som konstnärlig samarbetspart koordinera och stödja samarbetsprojekt i musiklivet av nationellt och internationellt intresse samt att myndigheten själv inom ramen för den nya musikplattformen kan ta initiativ till samarbetsprojekt. Regeringen anger även att den nya myndigheten skall vara praktiskt och operativt inriktad för att kunna utnyttjas i projektverksamheten och för att främja kontaktförmedling och nätverksbygge i musiklivet. Det förefaller därmed möjligt att den nya musikplattformen kan komma, åtminstone vad gäller internationell marknadsföring av svensk musik och svenska musiker, att ikläda sig en roll som påminner om den danska Kunststyrelsens Musikcenter. Men det återstår naturligtvis att se. Frågan är i det sammanhanget naturligtvis också om den danska modellen är den mest eftersträvansvärda. Det finns en hel del i de danska arbetsformerna som är mycket bra och utvecklat till en nivå som saknar motsvarighet i Sverige, särskilt vad gäller kunskapsspridning till olika danska aktörer, strategiska analysverktyg m m. Men det finns också problem med en så komplicerad modell byggd på ett lappverk av olika samarbeten och samverkansorgan som i mångt och mycket präglar den danska modellen. 6 (11)

7 Den norska modellen med en från staten fristående organisation i form av Music Export Norway förefaller att vara en mer framgångsrik förebild. Inrättande av en sådan organisation i Sverige kommer dock att kräva genomgripande förändringar av nuvarande strukturer och förmodligen inte vara helt okontroversiell. Export Music Sweden är ju, trots namnet, väsenskilt från Music Export Norway. Det sistnämnda har en helt annan, och mycket bredare, ägarstruktur. Detta ger en helt annan förankring bland musiklivens olika aktörer och möjliggör därmed också helt andra arbetsmetoder. Export Music Norway har också ett mycket tydligt, och välfinansierat, statligt uppdrag som balanserar musiklivens stundtals divergerande och mer kortsiktiga strategier. Export Music Sweden har varit representerat på WOMEX 2006 (som inbjudna gäster av Rikskonserter) samt 2007 och Svensk Musik å sin sida är ju ett av upphovsrättsorganisationen STIM helägt bolag. Förankringen bland merparten av de svenska musikliven är därmed följaktligen obefintlig. Svensk Musik har varit representerat på WOMEX 2006 (som inbjudna gäster av Rikskonserter) samt 2007, 2008 och Svensk Musik definierar sig som Sveriges "Music Information Centre" och ingår också i det internationella nätverket för sådana center. Svensk Musik kommer förhoppningsvis att utvecklas till en väl fungerande s k MIC och i likhet med andra motsvarande organisationer såväl i Norden som Europa att vara en värdefull aktör för upphovsmännen. Å andra sidan saknar Svensk Musik reella förutsättningar att vara plattform för de samlade musikliven. Noteras bör kanske också att ingen av de övrig s k MIC-organisationerna i Norden försökt påtaga sig en sådan roll utan lever parallellt med en mer operativ exportorganisation med undantaget Sverige mer brett förankrad struktur. Länsmusikorganisationerna är regionalt formerade och har generellt i uppdrag att värna om det professionella musiklivet i länet / regionen. Länsmusikorganisationerna har något varierande inriktning i respektive län / region men utgångspunkten är i allmänhet arrangerande verksamhet. Musik i Syd anger exempelvis som sin uppgift att vara en initierande och samordnande kraft i det sydsvenska musiklivet samt att man vill underlätta för alla intresserade att uppleva musik, dans eller musikdramatik, som publik eller som utövare. Länsmusiken har därmed aldrig haft något nämnvärt engagemang i WOMEX även om en knapp handfull vill olika tillfällen deltagit, för och främst i egenskap av inköpare, nämligen Musik i Gävleborg 2004/ 2005/ 2007/2009, Musik i Väst 2002/2005/2006, Musik i Västernorrland 2005/2006 samt Musik i Syd 2008/2009. Länsmusikorganisationerna har förmodligen personella och ekonomiska resurser, under förutsättning att länsmusikuppdragen och nuvarande prioriteringar kraftigt revideras, att skapa en gemensam organisation för att vara en part i framtida svensk musikexport. För närvarande finns dock inga indikationer på att en sådan gemensam organisation kommer att skapas. Det är naturligtvis också orimligt att föreställa sig att en enskild länsmusikorganisation skulle bygga upp en förankring bland de samlade svenska musikliven. I Sverige, liksom i övriga nordiska länder, finns ett antal intresse- och genreorganisationer med mer eller mindre identifierbara intressen i de musikformer som står i fokus vad gäller WOMEX. Detta inkluderar organisationer som fokuserar på folkmusik, världsmusik och jazz m m. Men även sådana organisationer saknar förutsättningar för att få förankring och förtroende från de samlade svenska musikliv för vilka WOMEX, som ju i mångt och mycket är en marknad för business to business, är en viktig händelse. Många skivbolag, förlag, managers, agenter samt arrangörer som medverkar på WOMEX har kommersiella utgångspunkter och, vilket kanske är särskilt viktigt att se, bedriver affärsverksamhet som omfattar många olika genrer och musikaliska uttryck. Förtroendet från sådana aktörer för 7 (11)

8 en uttalad intresseorganisation med en egen agenda torde vara svår att skapa. Intresset för WOMEX från de svenska intresse- och genreorganisationerna har också hittills varit svagt, exempelvis har Riksförbundet för folkmusik och dans (RFoD) enbart medverkat på WOMEX 2001 och Intresse- och genreorganisationerna kan emellertid spela en betydande roll. Inte bara för uppnående av egna syften utan också som referenter avseende de svenska musikliven gentemot liknande organisationer från andra länder. Att långsiktigt öka de svenska intresse- och genreorganisationernas engagemang i WOMEX är därmed angeläget. Frågorna om hur de svenska musikliven i framtiden kommer att tillförsäkras kompetent och kontinuerligt stöd vad gäller internationell marknadsföring och samverkan är sålunda många. Vilken roll och vilket ansvar är staten beredd att ikläda sig? Vilken av de övriga nordiska modellerna kan bäst utgöra förebild för en svensk organisation? Kan Export Music Sweden utvecklas på ett sådant sätt att ägarstrukturen radikalt förändras och verksamheten finna nya former som tjänar de samlade musiklivens behov? Eller vilket förefaller mer troligt måste en ny organisation skapas i en dialog mellan musikliven och staten? Mot denna bakgrund är det naturligtvis omöjligt att teckna framtidsscenarier som avgränsar sig enbart till svenska insatser på WOMEX. Samtidigt är det oerhört viktigt att denna, och vissa andra aktiviteter som står utanför de prioriteringar som idag gäller för såväl Svensk Musik som Export Music Sweden kan övervintra under den tid som otvivelaktigt kommer att gå innan de övergripande frågorna finner en långsiktig lösning. Med utgångspunkt från WOMEX 2011 är det därmed viktigt att initiera dialoger med såväl Svensk Musik, Export Music Sweden, Statens Musikverk samt Kulturrådet för att söka kortsiktiga lösningar för det närmaste, eller de närmaste, åren som kan säkerställa denna aktivitet under den tid som måste gå innan en ny struktur slutligen är på plats. En dialog måste också upprätthållas med övriga nordiska samarbetsparter för att fortsatt utveckla de synergieffekter som ett nordiskt samarbete medför. EKONOMISKA PERSPEKTIV AVSEENDE DE SVENSKA INSATSERNA PÅ WOMEX De ekonomiska insatser Rikskonserter gjort avseende WOMEX är något komplicerade att utläsa. Rikskonserter årsredovisningar anger ibland kostnaderna för specifika projekt men redovisar då enbart de utlägg som gjorts. Personalkostnader anges inte, ej heller kostnader för marknadsföring inklusive trycksaker m m som produceras av den interna informationsavdelningen. Till personalkostnaderna hör vidare inte bara kostnader för projektledning och personal som medverkat på plats för olika tjänster som receptionsbemanning m m. Därutöver tillkommer kostnader för personal som medverkat i olika informations-, planerings- och produktionsprocesser under förberedelsearbete, medverkan i olika externa samråd bland annat med övriga nordiska samarbetspartners samt andra arbetsuppgifter. Mot bakgrund av de erfarenheter vi har av vårt tidigare samarbete med Rikskonserter och den insyn vi därmed har avseende Rikskonserters verksamhet på WOMEX kan dock en med verkligheten ganska överensstämmande kalkyl upprättas. I denna har vi vägt in samtliga kostnader och kommit till följande resultat: Direkta produktionskostnader Övriga interna kostnader Projektledning Summa (11)

9 Vi kalkylerar med att genom en mer kostnadseffektiv organisation och mindre behov av interna samrådsprocesser m m att kunna genomföra WOMEX 2011 till en jämförelsevis betydligt lägre kostnad. Vi har därvid tagit hänsyn till att en del funktioner och tjänster måste upphandlas externt exempelvis kostnader för trycksaker, receptionsbemanning m m som tidigare kunnat levereras internt inom Rikskonserters organisation. Vi har även inkluderat kostnader för den svenska montern i samarbete med övriga länder, den svenska andelen av kostnaderna för Nordic Club m m samt kostnader för samrådsförfaranden avseende såväl genomförande av WOMEX 2011 som för initiala samråd avseende WOMEX i ett längre tidsperspektiv. Kostnader för projektledning och projektadministration har också inkluderats. Vi beräknar sålunda att kunna genomföra WOMEX 2011 med bibehållen kvalitet och omfattning till en kostnad kr. AKTIVITETSPLAN FÖR WOMEX 2011 OKTOBER Medverkan i WOMEX 2010 för att informera svenska deltagare om generellt upplägg för en gemensam svensk monter m m på WOMEX Medverkan i WOMEX 2010 för att informera övriga nordiska mässkoordinatörer om förutsättningarna för den svenska insatsen på WOMEX 2011 samt gemensamt fortsatt arbete. NOVEMBER Distribution, insamling samt sammanställning av enkätfrågor till samtliga svenska deltagare i WOMEX 2010 i avsikt att utvärdera genomförandet och vid behov ytterligare utveckla konceptet för den svenska monter samt övriga gemensamma aktiviteter inför WOMEX DECEMBER Inleda samtalen med övriga nordiska mässkoordinatörer om upplägget av WOMEX 2011, utgångspunkter för förhandlingar med WOMEX i olika frågor m m. FEBRUARI Distribution av förhandsinformation avseende WOMEX 2011 till de svenska musikliven. - Slutföra förhandlingar med WOMEX avseende rabatter på deltagaravgifter för svenska delegater, villkor för monter och andra aktiviteter m m. - Gemensamt med övriga nordiska mässkoordinatörer fastställa konceptet för gemensam monterprofil 2011, kringaktiviteter samt villkoren för Nordic Club. MARS Distribuera information till de svenska musikliven om deltagaravgifter och rabatter m m. - Distribuera information till de svenska musikliven om villkoren för show caseframträdanden, Nordic Club m m, anmälningsförfaranden m m. APRIL Löpande information till de svenska musikliven. MAJ Gemensamt med övriga nordiska mässkoordinatörer fastställa uttagningen av artister för Nordic Club. - Gemensamt med övriga nordiska mässkoordinatörer fastställa koncept för de gemensamma monterytorna, upphandla montermöblering m m. JUNI OCH JULI Fortsatt löpande information och efter behov rådgivning till de svenska musikliven. 9 (11)

10 AUGUSTI Intensifierat informationsarbete och rådgivning till de svenska musikliven samt media. - Löpande informationsutbyte och samråd med övriga nordiska mässkoordinatörer ibland annat marknadsföringsfrågor. - Förberedelse av trycksaker och marknadsföringsmaterial som affischer, vepor m m. SEPTEMBER Löpande samråd med WOMEX om produktionsförberedelser av Nordic Club m m. - Intensifierat informationsarbete och rådgivning till de svenska musikliven samt media. - Produktion av trycksaker och marknadsföringsmaterial som affischer, vepor m m. OKTOBER Informationsbearbetning av svenska och internationella media inför WOMEX. - Snabbutbildning av receptionspersonal. - Genomförande av någon form av kontaktskapande kick-off aktivitet för de svenska aktörerna på WOMEX strax innan eller i omedelbar anslutning till WOMEX. - Genomförande av WOMEX. NOVEMBER Distribution, insamling samt sammanställning av enkätfrågor till samtliga svenska deltagare i WOMEX 2010 i avsikt att utvärdera genomförandet. Under hela perioden skall löpande kontakt hållas med Kulturrådet, Statens Musikverk med flera i syfte att om möjligt driva på en mer långsiktigt organisatorisk och finansiell lösning för framtida svenska musikexportsatsningar. Avslutningsvis skall utvärderingar samt förslag till framtidsstrategier överlämnas till dessa och andra parter inklusive berörda departement. VARFÖR FEAR? FEAR har utvecklats till en renodlad konsult- och kompetensöverförande organisation och representerar inga särintressen eller egna artister. FEAR har de senaste åren levererat ett antal olika konsulttjänster till Musikarrangörer i samverkan (MAIS) samt till enskilda genreorganisationer inom och utom MAIS. FEAR har vidare i olika sammanhang samverkat med olika intresseorganisationer som exempelvis Svenska Oberoende Musikproducenter (SOM). FEAR har därmed väl utbyggda kontakter och nätverk inom de svenska musikliven. FEAR har vidare bland sina medarbetare Hans Hjorth. Hans Hjorth har ett långt engagemang i de internationella nätverken och var en av dialogparterna när European Forum of Worldwide Music Festivals (EFWMF) bildades och därefter initierade WOMEX. Han verkade under ett antal år i EFWMF:s styrelse som ordförande. Han har i olika projekt nära samarbetat med WOMEX och bland annat anlitats som föreläsare m m direkt av WOMEX. Han har vidare varit exekutiv verksamhetsledare för den internationella branschorganisationen European Live Music Forum och därvid bland annat drivit olika kampanjer avseende exempelvis internationell artistbeskattning, visum- och arbetstillståndsfrågor m m. Hans Hjorth har för övrigt också haft styrelseuppdrag i olika svenska arrangörsorganisationer som Kontaktnätet, Riksförbundet för folkmusik och dans (RFoD) Riksförbundet för folkmusik och dans (RFoD) samt Folkets Hus och Parkers festivalsektion med flera. Han anlitas vidare återkommande som föreläsare eller panelist vid musikmässor och -konferenser som BabelMed (Frankrike) Moshito (Sydafrika), Celtic Connections (Skottland), International Music Managers Forum (Storbritannien), Mercat de Música Viva de Vic (Spanien), Folk Alliance International (USA) m fl. 10 (11)

11 Hans Hjorth har medverkat i samtliga upplagor av WOMEX sedan mässan skapades FEAR har därmed också väl utbyggda kontakter och nätverk inom de internationella musikliven. Hans Hjorth anlitades vidare av Rikskonserter som övergripande projektledare för genomförandet av WOMEX i Stockholm När Rikskonserter från och med 2006 utvecklade sitt engagemang anlitades Hans Hjorth som projektledare för detta såväl 2007 som Han upprättade därvid bland annat också de strategiska utvecklingsplanerna för Rikskonserters tänkta långsiktiga engagemang vad gäller folk- och världsmusik. FEAR besitter därmed en unik kompetens för genomförandet av en samlad svensk insats på WOMEX FEAR är vidare väl förankrat såväl hos mässarrangören, övriga nordiska mässkoordinatörer samt de svenska musiklivens olika aktörer på WOMEX. Falun Åke Wänn För For Exclusive Artist Representation FEAR 11 (11)

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Musikplattformen stöd till internationella projekt

Musikplattformen stöd till internationella projekt Musikplattformen stöd till internationella projekt Kort presentation av hela myndigheten - uppdrag Grundläggande information om Musikplattformens stöd till det fria musiklivet Ansökan hur går det till?

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan

Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan Utfärdare: Avdelningen för tillväxt Ver 2 Versionshantering Datum: Redigerare: Godkänd av: 1: 2011-07-08 xx 2: 2012-01-25 David Schubert 3: 2012-01-27

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård 2014-09-09 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/460-141 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer

Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01 SMS 0721-998171 Christina.marschall@skane.se INFORMATION Datum 2015-08-12 Version Dnr 1501279 1 (5) Handledning

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Bilaga KN 2012/6868 Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Konstnärsnämnden har fått regeringens uppdrag att utveckla former för internationellt kulturutbytet

Läs mer

UTVÄRDERING AV LIVECHECKEN

UTVÄRDERING AV LIVECHECKEN KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AV DELNINGEN SID 1 (5) 2010-09-28 pm Ärendets beredning Ärendet har handlagts inom den kulturstrategiska avdelningen. Bakgrund I budgettexten för 2008 fick kulturförvaltningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno

Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno Rättvik 2010-09-08 Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno Ethno, världens största internationella folkmusikläger för ungdomar, har arrangerats i

Läs mer

Remissvar från KLYS Stockholm den 28 april 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

Remissvar från KLYS Stockholm den 28 april 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från KLYS Stockholm den 28 april 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm KLYS synpunkter över betänkandet SOU 2010:12 I samspel med musiklivet en ny nationell plattform för musiken Presentation

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Vanessa Labañino Sven Rånlund Förstudie: Nationella turnéstrukturer för ideella musikarrangörer

Vanessa Labañino Sven Rånlund Förstudie: Nationella turnéstrukturer för ideella musikarrangörer Musikarrangörer I Samverkan Vanessa Labañino Sven Rånlund Förstudie: Nationella turnéstrukturer för ideella musikarrangörer INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund sid. 1 MAIS Musikarrangörer i Samverkan.. sid.

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Kommunstyrelsen 2011 09 12 205 463 Arbets och personalutskottet 2011 09 12 174 363 Dnr 11.482 12 oktkf11 Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Bilaga: Ansökan Ärendebeskrivning

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015 Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2014-08-13 Handläggare Anne Lund Telefon: 08-508 31 926 Till Kulturnämnden 2014-08-26 Nr 19 Förnyad upphandling för drift och utveckling

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med tillgänglighetsstöd

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med tillgänglighetsstöd Enheten för kultur- och föreningsstöd 2015-09-23 KN 2015/613 Handläggare: Kristina Solberg Kerstin Olander Margareta Wennerberg Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med

Läs mer

Datum 2014-01-08 Dnr 1400043. Hong Kong Business of Design Week 2014

Datum 2014-01-08 Dnr 1400043. Hong Kong Business of Design Week 2014 Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Koncernstab kansli Per-Olof Persson Strateg internationella relationer 040-675 32 26, 0768-87 07 43 per-olof.persson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

2004-05-06 2.1. Remiss Internationella kulturutredningen. Ärendebeskrivning:

2004-05-06 2.1. Remiss Internationella kulturutredningen. Ärendebeskrivning: 2004-05-06 2.1 Ärendebeskrivning: Region Skåne har beretts tillfälle att senast 2004-05-12 lämna synpunkter till Kulturdepartementet på betänkandet Internationella kulturutredningen 2003 (SOU 2003:121)

Läs mer

Hemställan från Malmö Live Konserthus AB om extra drifttillskott för 2016 och 2017

Hemställan från Malmö Live Konserthus AB om extra drifttillskott för 2016 och 2017 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-12-14 Vår referens Tjänsteskrivelse Hemställan från Malmö Live Konserthus AB om extra drifttillskott för 2016 och 2017 STK-2015-1456 Sammanfattning Malmö

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Samsynsmetoden. RegLab 5.9 2011

Samsynsmetoden. RegLab 5.9 2011 Samsynsmetoden RegLab 5.9 2011 Platsmarknadsföring -paraplymodellen Norrbotten Platsmarknadsföring -scenmodellen Norrbotten Platsmarknadsföring - scenmodellen Naturligt Kraft Norrbotten Förnyelse varumärkets

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Program idrottsturism

Program idrottsturism Program idrottsturism Beslutat av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 50. DESTINATION KALMAR AB Box 611, 391 26 Kalmar, (Ölandskajen 11) tel 0480 45 34 00 fax 0480 45 34 09 www.kalmar.se/turism PROGRAM

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009 Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och -dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer För dig som vill nå toppen inom inköp, logistik och offentlig upphandling Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik,

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten!

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Personuppgifter Alla bidrag söks av och tilldelas personer, ej grupper eller organisationer.

Läs mer

Åtgärder för att på kort och lång sikt trygga behovet av blodgivare i sjukvården i Stockholms läns landsting, Bli en ven till livet

Åtgärder för att på kort och lång sikt trygga behovet av blodgivare i sjukvården i Stockholms läns landsting, Bli en ven till livet Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2004 03 08 1 (8) LS 0401-0124 Åtgärder för att på kort och lång sikt trygga behovet av blodgivare i sjukvården i Stockholms läns landsting, Bli en ven

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen.

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Stockholm 2009-12-21 INBJUDAN TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Nytt för fas två är att vi nu välkomnar

Läs mer

Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5) REMISSVAR DATUM BETECKNING 2001-06-15 620-299-2001 ERT DATUM ER BETECKNING Ku2001/341/Ka Kulturdepartementet Enheten för kulturarvsfrågor 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 3 april 2013 3.8.3-225/2013 Handläggare: Telefon: Mattias Rindberg 08-508 285 90 mattias.rindberg@stockholm.se Till Styrelsen för Stockholm Business Region Yttrande över

Läs mer

Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder

Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder Strategi för 2014-2017 Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder Innehåll Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder... 2 Vision... 3 Målgrupper...

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Styrelsehandling 15 Dnr 0079/17 2017-02-10 Lena Andersson Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer