Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder?"

Transkript

1 DATUM RAPPORTNUMMER 1 april 2004 PTS-ER-2004:14 ISSN Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder?

2

3 FUNKTIONSHINDER? Förord Post- och telestyrelsen (PTS) har av regeringen fått i uppdrag att i samråd med Handikappombudsmannen och handikapporganisationerna undersöka och dokumentera tillgängligheten för personer med funktionshinder till vissa samhällsviktiga tjänster på Internet. Uppdraget har genomförts med Kajsa Ritzén som projektledare. Hon har även sammanställt denna rapport. Katarina Bååth har lämnat bidrag under arbetets gång. På PTS uppdrag har testerna genomförts av Digiscope Sverige AB och Improve Your Life. Stockholm i mars 2004 Nils Gunnar Billinger Generaldirektör Post- och telestyrelsen

4

5 FUNKTIONSHINDER? Innehåll Sammanfattning... 3 Summary Uppdrag från regeringen till PTS Uppdraget Avgränsningar Samråd m.m Läsanvisningar och disposition Funktionshinder Synskada Grav synskada Dyslexi Intellektuella funktionshinder Gravt rörelsehinder Vad är tillgänglighet? Tillgänglighet på Internet WAI:s riktlinjer Hjälpmedel Vilka tjänster på Internet är samhällsviktiga? Urval av samhällsviktiga tjänster Tjänster i denna undersökning Genomförande av tester Användartester Testgrupp Genomförande Maskinella tester Manuella tester Tillgängligheten till samhällsviktiga tjänster på Internet Tillgängligheten per tjänst Söka information Söka telefonnummer Läsa nyheter Ta del av information om offentlig verksamhet Räkna ut skatt Fylla i blankett Räkna ut studiebidrag och lån Delta i diskussionsforum Överföra pengar mellan konton Boka tågbiljetter Köpa CD-skiva Ladda ner blankett Sammanfattning av tester Tillgänglighet per funktionshinder Resultat av enkätundersökning Slutsatser Källförteckning Bilagor Bilaga 1 Användartester Post- och telestyrelsen 1

6 FUNKTIONSHINDER? Bilaga 2 - Maskinellt test Bilaga 3 Manuella tester Bilaga 4 - Handikapporganisationer Bilaga 5 - Begreppslista Post- och telestyrelsen 2

7 FUNKTIONSHINDER? Sammanfattning Post- och telestyrelsen (PTS) har av regeringen fått i uppdrag att undersöka och dokumentera tillgängligheten för personer med funktionshinder till vissa samhällsviktiga tjänster på Internet. Arbetet ska bedrivas i samråd med Handikappombudsmannen och handikapporganisationerna. Undersökningen av tillgängligheten omfattar tolv samhällsviktiga tjänster och har fokuserats på tillgängligheten för synsvaga, gravt synskadade, dyslektiker, personer med intellektuella funktionshinder och gravt rörelsehindrade med behov av skärmtangentbord. Inom ramen för uppdraget har användartester genomförts där personer med ovanstående funktionshinder testat respektive tjänst i sin hemmamiljö med sådana hjälpmedel som de normalt behöver när de använder Internet. En enkätundersökning har också genomförts bland handikapporganisationer om tillgängligheten till tjänster på Internet för deras medlemmar. Utifrån den genomförda undersökningen kan PTS konstatera att tillgängligheten till tjänster på Internet för personer med funktionshinder på flera sätt är bristfällig. Dessa brister beror i flera fall på formgivningsval som gjorts utan att hänsyn tagits till de riktlinjer som finns för att göra Internet tillgängligt för alla. I de flesta fall beror det på bristande kunskap om WAI:s riktlinjer och de problem vissa lösningar skapar för personer med funktionshinder. Undersökningen visar att framför allt för personer med grava synskador är vissa tjänster otillgängliga. Ett flertal tjänster är mindre tillgängliga för personer som är synsvaga, har grava synskador, intellektuella funktionshinder, grava rörelsehinder och dyslexi. För att förbättra tillgängligheten till dessa tjänster krävs det i många fall relativt små åtgärder, vilket indikerar att det är okunskap som är den bakomliggande orsaken till den bristande tillgängligheten. För att öka tillgängligheten till tjänster på Internet för personer med funktionshinder är det viktigt att både informera om hur tillgängliga webbplatser kan utformas och att kontinuerligt följa upp tillgängligheten. Statskontoret genomför i samarbete med Handikappombudsmannen och svenska W3C-kontoret ett arbete med att skriva riktlinjer för att skapa användbara och tillgängliga webbplatser. Resultatet av detta arbete, som är en del av den uppdaterade vägledningen för 24-timmarswebben, kommer att ges ut av Nämnden för elektronisk förvaltning, e-nämnden, i maj Statskontoret avser att kontinuerligt mäta tillgängligheten till offentliga webbplatser. Post- och telestyrelsen 3

8

9 FUNKTIONSHINDER? Summary The National Post & Telecom Agency (PTS) has been assigned by the Government to investigate and document accessibility for people with disabilities to certain socially important services on the Internet. This work is being conducted in consultation with the Office of the Disability Ombudsman and the disability organisations. The investigation of accessibility comprises twelve socially important services and has focussed on accessibility for people with reduced sight, people with serious visual impairment, people with dyslexia, people with intellectual impairments and people with serious impediments to mobility who require touch screens. User tests have been conducted within the framework of the assignment, where people with the above-mentioned disabilities have tested the respective service in their home environments with such aids as they normally need when they use the Internet. A questionnaire survey has also been implemented among the disability organisations concerning accessibility to services on the Internet for their members. On the basis of the investigation conducted, PTS is able to conclude that accessibility to services on the Internet for people with disabilities is in several ways inadequate. These inadequacies relate in several cases to design choices that have been made without regard being taken to the guidelines that exist to make the Internet accessible to everybody. In the majority of cases this results from inadequate knowledge of the WAI Guidelines and the problems that certain solutions create for people with disabilities. The investigation shows that certain services are inaccessible for people with serious visual impairments, above all others. Most services are less accessible for people with reduced sight, serious visual impairment, intellectual impairments, serious impediments to mobility and dyslexia. In order to improve accessibility to these services, relatively minor measures are required in many cases, which indicates that it is ignorance that is the underlying cause of this inadequate accessibility. In order to enhance accessibility to services on the Internet for people with disabilities, it is important to both inform about how accessible web sites can be designed and to continually monitor accessibility. The Swedish Agency for Public Management, in conjunction with the Office of the Disability Ombudsman and the Swedish W3C Office, is conducting work with writing guidelines to create usable and accessible web sites. The result of this work, which is part of the updated guidance for the 24-hour web, will be published by the Swedish Board for Government Interoperability, the e-board, in May The Swedish Agency for Public Management intends to continuously survey accessibility to public web sites. Post- och telestyrelsen 5

10

11 FUNKTIONSHINDER? 1 Uppdrag från regeringen till PTS 1.1 Uppdraget I regleringsbrevet för budgetåret har PTS fått följande uppdrag av regeringen: Post- och telestyrelsen skall undersöka och dokumentera tillgängligheten för personer med funktionshinder till vissa samhällsviktiga tjänster på Internet. Arbetet skall bedrivas i samråd med Handikappombudsmannen och handikapporganisationerna. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 april Uppdraget är ett led i Post- och telestyrelsens arbete att uppfylla myndighetens etappmål för handikappolitiken Avgränsningar Med samhällsviktiga tjänster menas i detta uppdrag tjänster som är viktiga för att individen självständigt ska kunna vara en del av samhället. Undersökningen har avgränsats till att omfatta tolv samhällsviktiga tjänster på Internet. En tjänst på Internet är något som går att nå eller genomföra på en webbplats. En webbplats kan således innehålla ett flertal tjänster. De tjänster som undersökts utgår från situationer där användaren som privatperson använder Internet och inkluderar inte arbetsrelaterade situationer. Undersökningen av tillgängligheten är begränsad till tillgängligheten i tjänsternas utformning. Detta innebär att en användare förutsätts ha tillgång till en dator, uppkoppling till Internet samt de program och hjälpmedel som användaren normalt har behov av vid användningen av en dator. I denna undersökning har PTS, i samråd med Handikappombudsmannen, valt att fokusera på tillgängligheten för synsvaga, gravt synskadade, dyslektiker, personer med intellektuella funktionshinder och gravt rörelsehindrade med behov av skärmtangentbord 3 då dessa kan möta stora utmaningar då de använder tjänster på Internet. 1.3 Samråd m.m. Inom ramen för uppdraget har viktiga vägval diskuterats med Handikappombudsmannen. Undersökningen av tillgängligheten har bland annat genomförts i form av tester där användare med olika funktionshinder varit testare. 1 Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Post- och telestyrelsen m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (rskr. 2002/03:44). 2 Se vidare i rapporten Post- och telestyrelsens etappmål för handikappolitiken PTS-ER-2002:18. 3 Skärmtangentbord är en programvara med ett tangentbord som visas på skärmbilden. Post- och telestyrelsen 7

12 FUNKTIONSHINDER? En enkätundersökning har genomförts bland handikapporganisationer om tillgängligheten till tjänster på Internet för deras medlemmar. Statskontoret har varit stödjande och rådgivande i frågor kring WAI och tillgänglighet. 1.4 Läsanvisningar och disposition Första gången begrepp och förkortningar dyker upp i rapporten skrivs de ut eller förklaras kortfattat. Begreppen återfinns sedan i bilaga 5, Begreppslista. Efter detta inledande kapitel beskrivs i kapitel 2 de olika funktionshinder som undersökningen fokuserar på. I kapitel 3 beskrivs tillgänglighet i allmänhet och tillgänglighet till Internet i synnerhet. I kapitel 4 återfinns en beskrivning av hur urvalet av de samhällsviktiga tjänsterna har gjorts och vilka tjänster som ingår i undersökningen. I kapitel 5 beskrivs de olika testerna som ingår i undersökningen, medan resultaten av dessa tester presenteras i kapitel 6. I kapitel 7 återfinns de slutsatser PTS drar av undersökningen. Till rapporten har lagts ett antal bilagor. Bilaga 1, 2 och 3 redogör mer i detalj för de olika testernas resultat. Bilaga 4 är en sammanställning av de handikapporganisationer som ingått i enkätundersökningen om tillgänglighet på Internet. Bilaga 5 är ovan nämnda begreppslista. Post- och telestyrelsen 8

13 FUNKTIONSHINDER? 2 Funktionshinder Definitionsmässigt är det en skillnad mellan begreppen funktionshinder och handikapp. Ett funktionshinder är en begränsning i en persons psykiska eller fysiska funktionsförmåga till följd av en skada, medan ett handikapp kan definieras på flera olika sätt. Den definition som idag är allmänt accepterad i Sverige är en miljörelaterad definition av handikapp som ansluter till världshälsoorganisationen WHO:s definition. Enligt WHO uppstår ett handikapp i mötet mellan en individs funktionsnedsättning och den omgivande miljöns krav och utformning, vilket innebär att det är miljön som leder till handikapp, inte funktionshindret i sig. En person med funktionshinder kan således vara handikappad i en viss situation eller en viss miljö, men inte i en annan. PTS har i denna undersökning valt att fokusera på tillgängligheten för synsvaga, gravt synskadade, dyslektiker, intellektuellt funktionshindrade och gravt rörelsehindrade med behov av skärmtangentbord. Nedan beskrivs de olika funktionshindren närmare. Texterna är hämtade från Hjälpmedelsinstitutet Synskada Nästan två procent av Sveriges befolkning i åldrarna år har en synskada, det vill säga cirka personer. Dessa personer har uppgett att de inte kan läsa vanlig text i en dagstidning även om de har glasögon till hjälp. För de yngre finns ingen direkt jämförbar uppgift, men som exempel kan nämnas att det i slutet på förra årtiondet fanns cirka barn och ungdomar med synskada i åldern 0 19 år. Personer med synskador benämns i denna rapport som synsvaga. 2.2 Grav synskada För gravt synskadade eller helt blinda måste information och kommunikation bygga på hörsel och känsel. Talsyntes används för att läsa text som står på exempelvis en bildskärm. En punktskriftsdisplay (punktskärm) visar med punktskrift 20, 40 eller 80 tecken på skärmen och läses med fingertopparna. Många personer som blir gravt synskadade eller blinda senare i livet har svårt att lära sig punktskrift eftersom det kräver flera års träning. Antalet personer i åldersgruppen 16 år och äldre, som har en grav synskada, uppgår till cirka personer. Personer som har grava synskador eller är blinda benämns i denna rapport som personer med grava synskador. 2.3 Dyslexi Läs- och skrivsvårigheter yttrar sig på olika sätt hos olika personer. Men alla har gemensamt att de har svårigheter med läsning och/eller rättstavning. Dyslexi brukar urskiljas som en speciell typ av läs- och skrivsvårigheter, där kärnproblemet handlar om svårigheter att uppfatta talspråkets ljudstruktur. Frågan om hur många som har dyslexi går inte att besvara med exakthet eftersom en generell terminologi saknas. En vanlig uppgift är 4 8 procent, motsvarande personer, i Sverige. 4 Post- och telestyrelsen 9

14 FUNKTIONSHINDER? 2.4 Intellektuella funktionshinder Begåvningshandikapp, utvecklingsstörning och förståndshandikapp är olika ord för samma sak. Det innebär en medfödd eller tidigt uppkommen skada i begåvningsutvecklingen som leder till en nedsättning av korttidsminne, den språkliga förmågan, abstraktionsförmågan, läs- och skrivförmågan. Dessa uppräknade exempel på funktionsnedsättningar som finns hos personer med utvecklingsstörning, ofta i förening med rörelsehinder, syn- och hörselnedsättningar. Den som är utvecklingsstörd har svårare än andra att lära sig vilket innebär att inlärningen tar längre tid. Den utvecklingsstörde kan ha svårt att förstå abstrakt information som till exempel skrivna instruktioner, siffror och bokstäver. I Sverige har 0,4 0,5 procent av befolkningen en utvecklingsstörning, det vill säga cirka personer. I denna rapport används begreppet intellektuella funktionshinder för personer med ovanstående funktionsnedsättningar. 2.5 Gravt rörelsehinder Ungefär tre procent av Sveriges befolkning i åldrarna år har ett gravt rörelsehinder, det vill säga cirka personer. De behöver hjälp eller hjälpmedel för att förflytta sig. De gravt rörelsehindrade utgör 52 procent av hela gruppen med någon form av rörelsehinder, totalt cirka personer i åldrarna år. I denna undersökning ingår personer med svåra rörelsehinder som har behov av skärmtangentbord då de använder Internet. Hur stor denna grupp är har Hjälpmedelsinstitutet ingen statistik över. Post- och telestyrelsen 10

15 FUNKTIONSHINDER? 3 Vad är tillgänglighet? Ett tillgängligt samhälle är ett samhälle där alla medborgare, oavsett funktionshinder, kan vara delaktiga. Tillgänglighet handlar både om tillgänglighet till fysisk miljö och till informations- och kommunikationstjänster. I rapporten Post- och telestyrelsens etappmål för handikappolitiken 5, angav PTS att ett av inriktningsmålen för handikappolitiken utifrån PTS sektorsansvar är att: alla ska ha likartade möjligheter att ta del av marknadens kommunikationstjänster. Detta innebär att alla konsumenter, oavsett funktionshinder, ska ha tillgång till samma eller likartade kommunikationstjänster till ett likartat eller motsvarande pris som övriga konsumenter betalar. I PTS arbete med tillgänglighet är det viktigt att inte utveckla särlösningar för funktionshindrade inom kommunikationsområdet, utan att istället göra de kommunikationstjänster som marknaden erbjuder tillgängliga även för denna användargrupp. Genom Internet har människor fått nya möjligheter att påverka samhället och kommunicera i samhället. Detta gäller inte minst personer med funktionshinder. Innan Internet fanns var många människor med funktionshinder utestängda från information och andra tjänster. Genom ny teknik och Internet kan de nu ofta kommunicera, vara delaktiga och utföra ärenden självständigt. Tillgängligheten till tjänster på Internet kan till och med vara viktigare för personer med funktionshinder än för personer utan funktionshinder, eftersom Internet innebär möjligheter till ett självständigt liv. Dessutom blir allt fler tjänster och mer information möjlig att nå via Internet till exempel genom myndigheternas 24- timmarssatsningar. 3.1 Tillgänglighet på Internet För att personer med funktionshinder ska kunna ta del av det som finns på Internet krävs det dock att webbplatser och webbtjänster utformas efter vissa riktlinjer. WAI (Web Accessibility Initiative), som är en arbetsgrupp inom W3C (World Wide Web Consortium), har tagit fram riktlinjer för hur tillgängliga webbplatser och webbtjänster ska utvecklas. EU:s medlemsländer har dessutom enats om att offentliga webbplatser ska följa WAI:s riktlinjer 6. Handikappombudsmannen, HO, uttrycker detta på följande sätt: 5 PTS-ER-2002:18 6 EU:s handlingsplan eeurope 2002 anger att medlemsstaterna ska anta WAI:s riktlinjer för tillgänglighet för funktionshindrade till offentliga webbplatser. I mars 2002 antog EU:s ministerråd en resolution om tillgänglighet till offentliga webbplatser med hänvisning till WAI:s riktlinjer. Post- och telestyrelsen 11

16 FUNKTIONSHINDER? "En webbplats kan bli tillgänglig för alla om den är uppbyggd på rätt sätt. Då kan varje användare själv bestämma hur informationen presenteras. [---] Om en webbplats följer WAI:s riktlinjer kan varje användare anpassa presentationen av innehållet efter sina egna behov. Innehållet och strukturen förändras inte." WAI:s riktlinjer De aktuella riktlinjerna från WAI heter WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0). Dessa riktar sig till alla som utformar innehåll på Internet. Totalt innehåller riktlinjerna 14 punkter för hur innehåll på Internet kan göras tillgängligt. Dessa räknas upp i det följande. För en fullständig bild av vad riktlinjerna innebär, se svenska W3C-kontorets webbplats där dessa finns översatta till svenska Erbjud alternativ till information i form av ljud och bild. 2. Förlita dig inte enbart på färger. 3. Använd kodning och formatmallar på rätt sätt. 4. Se till att det är tydligt vilket språk som används i texten. 5. Skapa tabeller som kan omvandlas till text på ett bra sätt. 6. Se till att sidor som använder nya tekniker kan användas även med äldre teknik. 7. Se till att användaren kan stänga av eller tillfälligt stoppa rörligt innehåll. 8. Se till att användargränssnittet för objekt, som till exempel scriptprogram, är tillgängliga. 9. Utforma verktygs- och hjälpmedelsoberoende. 10. Använd tillfälliga lösningar. 11. Använd W3C:s tekniker och riktlinjer. 12. Förse användaren med information som hjälper användaren att förstå webbplatsens struktur. 13. Förse användaren med tydlig navigation. 14. Se till att dokumenten är lättillgängliga och tydliga. 7 Riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning, s Post- och telestyrelsen 12

17 FUNKTIONSHINDER? Till varje riktlinje finns en checklista som mer i detalj beskriver hur man kan uppnå den aktuella riktlinjen. Punkterna i checklistan är uppdelade i tre olika prioriteringsnivåer: Prioritet 1 innebär att webbplatsen måste stödja denna nivå, annars kommer en eller flera grupper av funktionshindrade inte kunna nå informationen. Prioritet 2 innebär att webbplatsen bör stödja denna nivå, annars kommer en eller flera grupper av funktionshindrade att få det svårt att nå informationen. Prioritet 3 innebär att webbplatsen kan stödja denna nivå, annars kommer en eller flera grupper av funktionshindrade få större eller mindre svårigheter att nå informationen. Den aktuella versionen av riktlinjerna, version 1.0, antogs av W3C i maj Sedan dess har en ny version arbetats fram, men den nya versionen är fortfarande bara ett utkast. WAI:s riktlinjer uppfattas av många som svåra att förstå och omsätta i praktiken. För att detta inte ska vara ett hinder för tillgängligheten genomför Statskontoret i samarbete med Handikappombudsmannen och svenska W3C-kontoret ett arbete med att skriva konkreta riktlinjer. Dessa riktlinjer bygger på den aktuella versionen av WAI:s riktlinjer, men innehåller även de viktigaste och mest självklara förslagen i utkastet till version 2.0. Dessa riktlinjer, som är en del av den uppdaterade vägledningen för 24- timmarswebben, kommer att ges ut av Nämnden för elektronisk förvaltning 9, e- nämnden, i maj Hjälpmedel Trots att webbplatser utvecklas med tillgänglighet i åtanke behöver personer med funktionshinder ibland hjälpmedel för att kunna använda Internet. Hjälpmedel för personer som har grava synskador är till exempel skärmläsningsprogram och talsyntes och/eller punktdisplay. Även personer med dyslexi kan använda en talsyntes. Personer med synskador kan använda förstoringsprogram som förstorar upp delar av det som syns på skärmen. Personer med rörelsehinder kan behöva andra typer av tangentbord och 9 Nämnden för elektronisk förvaltning, e-nämnden, inrättades den 1 januari Nämnden har enligt sin instruktion till uppgift att stödja utvecklingen av ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter och mellan myndigheter och enskilda. Detta ska ske genom att nämnden 1. beslutar om de standarder eller liknande krav som ska vara gemensamma för det elektroniska informationsutbytet för myndigheter under regeringen, 2. bistår med information och utarbetar riktlinjer samt 3. verkar för att det på informationsteknikmarknaden tillhandahålls tjänster och produkter till stöd för elektroniskt informationsutbyte. Post- och telestyrelsen 13

18 FUNKTIONSHINDER? pekdon/musar än de som är standard, till exempel kan skärmtangentbord vara ett alternativ. Skärmtangentbord är en programvara med ett tangentbord som visas på skärmbilden 10. Webbutvecklare ska enligt WAI ta hänsyn till de hjälpmedel som användarna använder. Riktlinje 9 anger till exempel att man ska utforma verktygs- och hjälpmedelsoberoende. 10 Skärmtangentbord mot Internet, E-post och betaltjänst Hällgren & Samuelson, Hjälpmedelsinstitutet Post- och telestyrelsen 14

19 FUNKTIONSHINDER? 4 Vilka tjänster på Internet är samhällsviktiga? I de nationella målen för handikappolitiken slås det fast att ett mål är att samhället ska utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet 11. Genom Internet kan medborgare följa med i samhällsutvecklingen, medverka i e-demokrati och enkelt uträtta ärenden. Eftersom Internet innebär större möjligheter till självständighet kan det dessutom vara viktigare för personer med funktionshinder att tjänster på Internet är tillgängliga än för personer utan funktionshinder. Det är i ljuset av detta som samhällsviktigheten ska ses. En samhällsviktig tjänst på Internet är en tjänst som är viktig för att individen självständigt ska kunna vara en del av samhället. Inom ramen för detta uppdrag har PTS därför utgått från vilka tjänster svenskar i allmänhet använder på Internet, och målsättningen måste vara att dessa tjänster även ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder. 4.1 Urval av samhällsviktiga tjänster Urvalet av de samhällsviktiga tjänster på Internet som ingår i undersökningen gjordes genom att utgå från vilka tjänster svenskar i allmänhet använder på Internet, och som därmed kan anses viktiga för att vara delaktig i samhällslivet. För att besluta vilka tjänster som skulle ingå i undersökningen har PTS 1. tagit fram kriterier för urval. 2. tagit fram en bruttolista med tjänster. 3. grupperat liknande tjänster, tagit bort dubbletter och rangordnat efter kriterier. 4. gjort ett urval av tjänster. 5. valt den största tjänsteleverantören inom respektive kategori. 6. tagit fram förslag på vad som skall testas per webbsida. 7. prioriterat och slutligen valt tjänster. De krav som ställts på de tjänster som testats har varit att tjänsten ska vara samhällsviktig (det vill säga viktig för delaktighet i samhällslivet), användningsgraden ska vara hög och det ska vara en nationell tjänst som är till nytta oavsett geografisk placering. Det har även varit viktigt att få med olika typer av tjänster, vilket gjorde att de olika tjänsterna delades in i följande kategorier: 11 Prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan, s. 23 Post- och telestyrelsen 15

20 FUNKTIONSHINDER? Söka information Fylla i formulär Kommunicera Finansiella tjänster Köp-/säljtransaktion Ladda ner filer Streaming (prioriterades senare bort) Detta arbete utmynnade i cirka 250 tjänster som urvalskraven applicerades på, vilket resulterade i en prioriterad lista per kategori. Kategorin streaming prioriterades bort eftersom den ofta ställer krav på Internetuppkopplingens hastighet. Tjänster från de övriga kategorierna finns med i undersökningen. Tolv tjänster valdes sedan ut och den mest besökta webbsidan 12 per tjänsteområde fick representera detta tjänsteområde. Målsättningen var även att skapa en balans mellan webbsidor från privata företag och webbsidor från myndigheter samt en balans mellan de uppräknade kategorierna ovan. Därefter undersöktes vilka som var de vanligaste aktiviteterna på dessa webbsidor idag och utifrån detta valdes de specifika tjänsterna ut. 4.2 Tjänster i denna undersökning De tjänster som har ingått i undersökningen återfinns i tabell 1. Tjänst Kategori Webbplats Söka information Söka information Söka telefonnummer Söka information Läsa nyheter Söka information Ta del av information om Söka information offentlig verksamhet Räkna ut skatt Fylla i formulär Fylla i blankett Fylla i formulär Räkna ut studiebidrag Fylla i formulär och lån Delta i diskussionsforum Kommunicera Överföra pengar mellan Finansiella tjänster konton Boka biljetter Köp- /säljtransaktion Köpa CD-skiva Köp- /säljtransaktion Ladda ner blankett Ladda ner fil Tabell 1: Undersökta tjänster 12 Enligt SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) och Nielsen/Netrating. Post- och telestyrelsen 16

21 FUNKTIONSHINDER? 5 Genomförande av tester För att undersöka tillgängligheten till samhällsviktiga tjänster på Internet för personer med funktionshinder har tre olika typer av undersökningar genomförts: Användartester där personer med olika typer av funktionshinder genomfört tester av tjänsterna. Maskinella tester där tjänsterna testats med hjälp av testverktyget Bobby. Manuella tester där testledaren granskat tjänsterna med avseende på olika kriterier. En mer detaljerad beskrivning av hur dessa genomförts återfinns nedan. Vid den slutliga bedömningen av tjänsternas tillgänglighet har de tre olika undersökningarna vägts samman. Användartesterna har vägt tyngst i sammanvägningen eftersom det endast är verkliga användare i sin naturliga miljö som realistiskt kan bedöma tillgängligheten. De manuella och maskinella testerna har utgjort förklaringar för problem som användarna stött på och struktur för att identifiera potentiella förbättringar hos de olika tjänsterna. 5.1 Användartester Testgrupp Testgruppen som genomförde användartesterna bestod av 18 personer som representerar synsvaga, gravt synskadade, dyslektiker, intellektuellt funktionshindrade samt gravt rörelsehindrade med behov av skärmtangentbord. (För mer detaljer om testgruppens sammansättning se bilaga 1.) För att skapa en så verklighetsnära situation som möjligt genomförde testpersonerna testerna i sina respektive hemmamiljöer med sådana hjälpmedel som de normalt behöver när de använder Internet. Syftet med användartesterna har varit att ge en så verklig bild som möjligt av hur tillgängliga tjänsterna är. För att säkerställa att bristande Internetvana inte skulle utgöra ett hinder eller göra testet svårtbedömt anmälde samtliga testpersoner sig själva till testet genom att gå in och registrera sig på en webbsida. Fördelen med detta är att testpersonerna är intresserade av att delta i testet och har viss Internetvana. Nackdelen är att det inte går att utesluta att testgruppen har en högre Internetvana än andra personer och därmed inte är helt representativa. Om testgruppen har en högre Internetvana än genomsnittet skulle följden av detta kunna vara att tillgängligheten är sämre än undersökningens resultat visar. Eftersom testgruppen var begränsad till 18 personer är undersökningen en stickprovsundersökning av kvalitativ art och inte en statistiskt säkerställd kvantitativ undersökning. Post- och telestyrelsen 17

22 FUNKTIONSHINDER? Genomförande Användartesterna genomfördes under en period av två veckor i januari För varje tjänst fick testpersonerna via en webbenkät instruktioner kring uppgiften de skulle genomföra och lämnade kommentarer på hur det gick att genomföra respektive uppgift direkt i ett webbformulär. Instruktionerna återfinns i bilaga 1. Alla tjänster i undersökningen användartestades utom tjänsten Överföring av pengar mellan konton som skulle ha testas på Föreningssparbankens Internetbank. Eftersom Föreningssparbanken inte accepterade att tester fick genomföras via Internet om inte användarna var kunder i banken ställdes användartesterna på denna tjänst in. För användarna med intellektuella funktionshinder var det för komplext och omfattande att följa instruktionerna, genomföra uppgifterna och samtidigt ge kommentarer. Av denna anledning fanns en testledare närvarande under dessa tester. Testledaren antecknade de kommentarer som användarna hade. 5.2 Maskinella tester I de maskinella testerna har testverktyget Bobby använts för att bedöma hur väl tjänsten är anpassad till WAI:s riktlinjer. Bobby är specifikt utvecklat för att bedöma utformningen av webbsidor, baserat på WAI:s riktlinjer och prioriteringsnivåer 13. Naturligtvis klarar ett sådant verktyg inte att göra bedömningar av hur något som Bobby anmärker på uppfattas av en användare, utan resultatet måste kompletteras med en manuell genomgång och värdering. Testverktygets kommentarer om tillgänglighet enligt WAI:s tre olika prioriteringsnivåer finns sammanställda i bilaga 2. Det maskinella testerna har fungerat väl på webbplatsernas förstasida, men har inte fungerat på flertalet av tjänsternas underliggande sidor. Orsakerna till att underliggande sidor inte fungerat är antingen att de inte har en egen unik webbadress eller att Bobby och/eller tjänsten inte accepterar att denna webbadress matas in. För Aftonbladets webbplats gick det inte ens att testa förstasidan. 5.3 Manuella tester I de manuella testerna har testledaren framförallt undersökt navigation, struktur, anpassningsmöjligheter, irritationsmoment och hur tjänsten fungerar då man stänger av t.ex. färger, bilder och ramar. Nedan följer en kort beskrivning av vad som testats inom de olika kategorierna. Navigation kan användaren använda tjänsten enbart med hjälp av tangentbordet? Struktur är tjänstens olika webbsidor utformade på ett likartat sätt? 13 För mer information om Bobby: Post- och telestyrelsen 18

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR UPPDRAGSGIVARE: IT-CENTER VÅR REFERENS: STEFAN JOHANSSON TEL.: 0708-23 10 64 E-POST: stefan.johansson@funkanu.se INNEHÅLL: LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR _ Funka Nu AB Finnbodavägen 2, 131 31

Läs mer

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel en översikt Sammanfattning Idag finns det tillgång till en uppsjö vetenskapliga artiklar i form av e-text via artikeldatabaser, insamlade

Läs mer

F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda

F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda Varför bry sig? Vad tjänar jag? WAI Funka Nu WCAG 1, 2 Hjälpmedel Prolog Varför bry sig? En stor del av Sveriges befolkning lider av funktionsnedsättningar

Läs mer

Egenskaper för digitala läromedel och film

Egenskaper för digitala läromedel och film Egenskaper för digitala läromedel och film Digitala läromedel Detta är en sammanställning av vad man bör beakta vid framställning av digitala läromedel för att nå största möjliga tillgänglighet.. Det som

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben få fler att använda er webbplats. Magnus Burell, Verva

Vägledningen 24-timmarswebben få fler att använda er webbplats. Magnus Burell, Verva Vägledningen 24-timmarswebben få fler att använda er webbplats Magnus Burell, Verva Källa: Skrotbil: Håll Sverige rent, www.hsr.se Källa: The Design of Everyday Things, Donald Norman SAS Coffee Pot: www.ergonomidesign.se

Läs mer

Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010

Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010 Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010 Beställare: Vår referens Post- och telestyrelsen, PTS Ylva Ehn 08-678 5739 ylva.ehn@pts.se Susanna Laurin 08-555 770 61 susanna.laurin@funkanu.se

Läs mer

Kursinnehåll. IT-design för funktionshindrade. Vad ingår inte i kursen? Examination. Litteratur. Definitioner

Kursinnehåll. IT-design för funktionshindrade. Vad ingår inte i kursen? Examination. Litteratur. Definitioner IT-design för funktionshindrade, fredrikw@csc.kth.se MDI, CSC Kursinnehåll Allmänt om tillgänglighet Design för alla, universell design Webbtillgänglighet Olika typer av funktionshinder Forskning om tillgänglighet

Läs mer

Riktlinjer för navigation i mobilgränssnitt Senast uppdaterad 2014-02-21

Riktlinjer för navigation i mobilgränssnitt Senast uppdaterad 2014-02-21 Riktlinjer för navigation i mobilgränssnitt Senast uppdaterad 2014-02-21 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektupplägg...

Läs mer

Vad säger WCAG om kognition?

Vad säger WCAG om kognition? Vad säger WCAG om kognition? Stefan Johansson och Anita Hildén stefan.johansson@funkanu.se leknyttan@gmail.com Så här säger W3C-konsortiet: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 innehåller ett

Läs mer

Funkas tips för redaktörer

Funkas tips för redaktörer Funkas tips för redaktörer Vår referens Jennifer Jordal jennifer.jordal@funkanu.se Tel: 08-555 770 81 Datum Senast uppdaterad: juni 2013 Om tipsen De här redaktörstipsen får du för att du är kund hos Funka.

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Tillgänglighetsgranskning av riksdagspartiernas webbplatser år 2010

Tillgänglighetsgranskning av riksdagspartiernas webbplatser år 2010 Tillgänglighetsgranskning av riksdagspartiernas webbplatser år 2010 Analysansvarig Andreas Cederbom Kontaktperson Susanna Laurin Susanna.laurin@funkanu.se 08-555 770 61 2 (21) Bakgrund För varje val blir

Läs mer

Tillgängliga pdf-lösningar med Adobe LiveCycle Designer

Tillgängliga pdf-lösningar med Adobe LiveCycle Designer Tillgängliga pdf-lösningar med Adobe LiveCycle Designer Referens: Andreas Cederbom andreas.cederbom@funkanu.se 08-555 770 64 2 (16) Bakgrund har genomfört en undersökning av hur Adobe LiveCycle Designer

Läs mer

2000-talet tillgänglighet på webben. Olle Olsson Swedish W3C Office Swedish Institute of Computer Science (SICS)

2000-talet tillgänglighet på webben. Olle Olsson Swedish W3C Office Swedish Institute of Computer Science (SICS) Ivan Herman 2000-talet tillgänglighet på webben Olle Olsson Swedish W3C Office Swedish Institute of Computer Science (SICS) EpiServer-dagen 11 mars 2009 SICS Swedish Institute of Computer

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg Snabbguide Interaktiv bok steg för steg I SAMARBETE MED DIG Gleerups interaktiva böcker utvecklas i samarbete med elever och lärare runtom i Sverige. Det gör att innehåll och funktioner är framtagna för

Läs mer

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information.

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information. Checklista för att göra informationen tillgänglig När du kommunicerar och tar fram information finns det mycket du kan göra för att alla ska kunna ta del av dina budskap. För att informationen ska vara

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Tillgänglighetsplan Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Innehållsförteckning UPPDRAG 3 BAKGRUND 3 Utgångspunkter i handikappolitiken 3 Styrande lagar

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

Expertgranskning: Mälardalens Högskola

Expertgranskning: Mälardalens Högskola Expertgranskning: Mälardalens Högskola Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Mälardalens Högskola, Per- Arne Hermansson, per- arne.hermansson@mdh.se

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT

WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT Arne Jönsson 2014-01-09 WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT 1. Inledning Inom projektet har vi utvecklat teknik som gör det möjligt att identifiera webbsidors innehåll och därefter klustra (gruppera) dem så att

Läs mer

som taggar om funktionshinder

som taggar om funktionshinder ORD som taggar om funktionshinder Hur funkar ord som funktionsnedsättning, tillgänglighet, CP, mongo etc? Här finns en lista med ord man kan fundera över nästa gång det är dags att skriva en artikel eller

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Olle Olsson. December 2006

Olle Olsson. December 2006 Olle Olsson World Wide Web Consortium: olleo@w3.org Swedish Institute of Computer Science: olleo@sics.se December 2006 2006-12-14 Webb - tillgänglighet, användbarhet 1 World Wide Web Consortium (1994-

Läs mer

Riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt Senast uppdaterad 2012-04-30

Riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt Senast uppdaterad 2012-04-30 Riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt Senast uppdaterad 2012-04-30 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Innehåll Inledning... 3 Om riktlinjerna...

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Analys av com hems startsida

Analys av com hems startsida IT-Universitetet Interaktionsdesign Grafiska gränssnitt, 6p Göteborg ht 2003 Analys av com hems startsida Björn Nord d00nord@dtek.chalmers.se 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

Responsiv webbplats. Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 2014-02-17 1

Responsiv webbplats. Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 2014-02-17 1 Responsiv webbplats Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 1 Vad är responsivt? Det betyder att webbplatsen känner av vilken skärmstorlek användaren surfar

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Lättläst: Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Internet är idag en av de viktigaste platserna där myndigheterna träffar medborgarna. Myndigheterna har

Läs mer

3 Skadliga program 26 Virus... Förord...3 Lättläst it...7 Bokens uppbyggnad och nivåer...8 Bokens innehåll på olika nivåer...9

3 Skadliga program 26 Virus... Förord...3 Lättläst it...7 Bokens uppbyggnad och nivåer...8 Bokens innehåll på olika nivåer...9 Carina Frondén Petri Ilmonen 4 Förord...3 Lättläst it...7 Bokens uppbyggnad och nivåer...8 Bokens innehåll på olika nivåer...9 1 Grundläggande datorkunskaper 10 Att starta datorn... Användarnamn och lösenord...

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004. Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004. Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Antagen av Landstingsfullmäktige 8 juni 2004 KOMMUNIKATIONSPOLICY

Läs mer

Slutrapport. Översättning av WCAG 2.0 till svenska

Slutrapport. Översättning av WCAG 2.0 till svenska Slutrapport Översättning av WCAG 2.0 till svenska Innehållsförteckning INLEDNING... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 PROJEKTBESKRIVNING... 3 METOD... 4 MÅLGRUPPER... 4 ORGANISATION... 5 Funkas arbetsgrupp... 5 Referensgruppen...

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

På många sätt är webben, när det kommer till kritan, en samling länkar. Inom varje given plats, gör länkarna det möjligt att snabbt navigera från ett

På många sätt är webben, när det kommer till kritan, en samling länkar. Inom varje given plats, gör länkarna det möjligt att snabbt navigera från ett På många sätt är webben, när det kommer till kritan, en samling länkar. Inom varje given plats, gör länkarna det möjligt att snabbt navigera från ett relaterat ämne till ett annat. En länk från en sida

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Internet En enkel introduktion

Internet En enkel introduktion Internet En enkel introduktion Innehåll: Inledning 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 4 Hur du gör om du kan webbadressen 6 Hur du gör om du inte kan webbadressen 9 Kortfattad repetition 11 Jan Andrée

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

Tillgänglighetsgranskning av Sociala medier

Tillgänglighetsgranskning av Sociala medier Tillgänglighetsgranskning av Sociala medier Beställare: Utförd av Vår referens Post- och Telestyrelsen Malin Wahlquist Malin.wahlquist@pts.se Andreas Cederbom Sara Bryde Joakim Lundberg Susanna Laurin

Läs mer

Måldriven, informationscentrerad webbdesign

Måldriven, informationscentrerad webbdesign Måldriven, informationscentrerad webbdesign Linus Forsell Digitala Distributionsformer vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige linus.forsell@student.hv.se 1 Abstrakt I den här essän kommer måldriven och

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

PROJEKT: WEBB- OCH INFORMATIONSDESIGN Avvägningar och motiveringar vid gränssnittsdesign av webbsida för PolyPlast+

PROJEKT: WEBB- OCH INFORMATIONSDESIGN Avvägningar och motiveringar vid gränssnittsdesign av webbsida för PolyPlast+ PROJEKT: WEBB- OCH INFORMATIONSDESIGN Avvägningar och motiveringar vid gränssnittsdesign av webbsida för PolyPlast+ IT-universitetet i Göteborg Interaktionsdesign - Grafiska Gränssnitt 2003-09-17 Deltagare:

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Bilaga 3b. Användbarhet. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 3b. Användbarhet. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm SID 1 (12) Bilaga 3b Användbarhet Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

3. Hämta och infoga bilder

3. Hämta och infoga bilder Sida 1 av 8 Lektion 1: sida 4 av 4 «Sida 3 av 4 Till kursens framsida 3. Hämta och infoga bilder Nu vet vi ju hur man sätter in text i sin sida. Men hur gör man med bilder? Det är inte svårt alls! Det

Läs mer

Telefonbanker för alla?

Telefonbanker för alla? Telefonbanker för alla? En undersökning som är utförd för att kontrollera om telefonbanker är tillgängliga och användbara för människor som har funktionsnedsättningar Utförd av ETU AB och Improve Your

Läs mer

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system En eye-tracking studie på fyra av Sveriges storbankers webbplatser. Bakgrund 8 november 2012 är utsett till World Usability Day av UPA (Usability

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor Wordpresshandledning fördistrikt,lokalavdelningaroch personsidor 1 Index Adminpanel... 5 Användare... 21 BWS Plugins... 15 inlägg... 6 Inlägg skapa och hantera... 7 Kategorier... 7 Inställningar... 14

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Att designa en webbplats för brukare med kognitiva funktionshinder

Att designa en webbplats för brukare med kognitiva funktionshinder Att designa en webbplats för brukare med kognitiva funktionshinder JESSICA NILSSON och MILE TASEV Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05098 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB INNEHÅLL NYHETER 2-4 ARTIKLAR 5-7 BANNERS 8-10 SIDOR 11-15 AVDELNINGAR 16-17 MENY 18-20 TIDNINGEN 21-23 MEDARBETARE 24-26 FÖRSTASIDAN 27-28 Sid 2 NYHETER Hantera nyheter För att lägga till nyheter - klicka

Läs mer

Färger. Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll

Färger. Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Färger 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hantering av scheman................................... 4 1.2.1 Importerar

Läs mer

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Målet för Götene kommun är full delaktighet och jämlikhet för att människor med funktionshinder i likhet med andra medborgare skall

Läs mer

Tips och idéer för Windows 8

Tips och idéer för Windows 8 Tips och idéer för Windows 8 Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itochlarande Tips och idéer för Windows 8 Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

Granskning av teknisk tillgänglighet i tolv utbildningsplattformar

Granskning av teknisk tillgänglighet i tolv utbildningsplattformar Granskning av teknisk tillgänglighet i tolv utbildningsplattformar 2009 Specialpedagogiska skolmyndigheten Manus: Berit Engberg, Staffan Hammerman och Björn Rönnåsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Bilder och optimering --- Vilken upplösning är lämplig för bilder som ska användas på Internet? Sträva efter korta nedladdningstider. 72 ppi/dpi

Läs mer

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation krävs. Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu

Läs mer

Dokumentation för användning av administrationspanelen på Xtractor.se

Dokumentation för användning av administrationspanelen på Xtractor.se Dokumentation för användning av administrationspanelen på Xtractor.se Kontrollpanelen når man på: http://xtractor.se/admin Xtractors webbplats är uppbyggt på en skräddarsydd variant av publiceringssystemet

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se Vägledning för webbutveckling Kort om mig E-delegationen 20-25 % Augusti 2010 Teamledare för gruppen: e-tjänster Ingår i förvaltningsgruppen och det fortsatta arbetet Arbetsförmedlingen Januari 2012 Webb-

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Jämlika möten i ett samhälle för alla!

Jämlika möten i ett samhälle för alla! Bemötandeguide! Jämlika möten i ett samhälle för alla! Denna folder om bemötande har tagits fram som stöd för att utveckla goda möten. I Sverige pågår arbetet med att genomföra handlingsplanen för handikappolitiken,

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Inledning Välkommen till steg 3 av Internetkursen för nybörjare!

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB Snabbstartsguide 1 Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med de allra mest grundläggande funktionerna i vår tjänst frontbook. Innehåll Webbhjälp... 3 Komma igång... 3 Öppna projekt... 4 Skapa

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer