Public consultation on the Green Paper on on-line gambling in the Internal Market

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Public consultation on the Green Paper on on-line gambling in the Internal Market"

Transkript

1 Public consultation on the Green Paper on on-line gambling in the Internal Market You are invited to reply to the on-line questionnaire. The questions listed in the Green Paper are reproduced in the same order hereunder. A pdf version of the Green Paper is available in all EU languages for guidance to the questions. There are 51 questions in the consultation document. You may reply to those questions in any one of the EU languages. You may focus your contributions on the areas of most interest to you; you are not obliged to answer all the questions. Please save this document on your computer. Once you have completed the questionnaire, come back to the on-line questionnaire. You will be able to upload your answers on page 3 of the on-line questionnaire. The consultation will close on 31/07/2011. We thank you for your participation. Your name / Your organisation: Government of Åland Questions from the Green Paper on on-line Gambling in the Internal Market 1. Regulating on-line gambling in the EU: Recent developments and current challenges from the Internal Market standpoint 1.1. Purpose of the consultation 1.2. On-line gambling in the EU: current situation (1) Are you aware of any available data or studies on the EU on-line gambling market that would assist policy-making at EU and national level? If yes, do the data or study include licensed non-eu operators in the EU market? Rent Spel Henrik Jordahl, Sveriges digitala tillväxtbransch Nya perspektiv på behovet av en omreglerad spelmarknad, The MAG study, Overview of the Italian Regulatory Framework for Online Gaming - Evolution of the Italian Online Gaming Regulation SWISS Institute of Comparative Law Study of Gambling Services in the Internal Market of the European Union. Final Report. 14 June 2006.

2 (2) Are you aware of any available data or studies relating to the nature and size of the black market for on-line gambling services? (Unlicensed operators) Nej. (3) What, if any, is your experience of EU-based on-line gambling operators licensed in one or more Member State and providing and promoting their services in other EU Member States? What are your views on their impact on the corresponding markets and their consumers? Penningautomatföreningen (Paf) har, förutom på Åland, tillstånd av den estniska tull- och skattemyndigheten att bedriva spelverksamhet under Estlands licenssystem. (4) What, if any, is your experience of licensed non-eu on-line gambling operators providing and promoting their services in EU Member States? What are your views on their impact on the EU market and on consumers? Nej. (5) If any, which are the legal and/or practical problems that arise, in your view, from the jurisprudence of national courts and the CJEU in the field of online gambling? In particular, are there problems of legal certainty on your national and/or the EU market for such services? De rättsliga- och praktiska problem som uppkommit hänförs främst till avsaknaden av en harmoniserad lagstiftning inom gemenskapen för onlinespel. Den rättspraxis som utvecklas av Europeiska gemenskapernas domstol ( EU-domstolen ) på området ger ej klara generella direktiv utan är främst anpassad till situationen i det specifika rättsfallet och regleringen i en enskild medlemsstat. EU-domstolen har även påpekat att det främst är upp till medlemsstaterna och de nationella domstolarna att bedöma ifall spelverksamheten i landet överensstämmer med EU-rätten. Detta medför att speloperatörer, såsom Penningautomatföreningen (Paf), som erbjuder spel via internet inte kan anpassa sin verksamhet till klara och tydliga regler. Omständigheten medför även att medlemsstater på ett relativt fritt och godtyckligt sätt kan förbjuda eller begränsa tillhandahållandet och utnyttjandet av onlinespel. Avsaknaden av en harmoniserad lagstiftning gällande onlinespel, som i högsta grad är en gränsöverskridande verksamhet, medför således att speloperatörer svårligen på förhand kan veta ifall deras verksamhet anses olaglig i en medlemsstat. En speltjänst som erbjuds från en och samma webbplats kan t.ex. anses laglig i en medlemsstat och olaglig i en annan. Att medlemsstaterna på detta sätt kan begränsa och reglera tillhandahållandet av speltjänster från operatörer med hemort i en annan medlemsstat eller ett annat juridiskt område kan anses mycket begränsande för den fria rörligeheten av tjänster inom gemenskapen. (6) Do you consider that existing national and EU secondary law applicable to online gambling services adequately regulates those services? In particular, do you consider that coherence / consistency is ensured between, on one hand, the public policy objectives pursued by Member States in this field and, on the other hand, the national measures in force and/or the actual behaviour of public or private operators providing on-line gambling services?

3 Nej, avsaknaden av en harmoniserad lagstiftning för onlinespel medför enligt Ålands landskapsregering att medlemsstaternas mål för den offentliga politiken får för stort utrymme jämfört med speloperatörernas rättssäkerhet. De sekundärrättsliga bestämmelser som finns på området t.ex. Europarådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/65/EG ( TV-direktivet ) samt Europaparlamentets och Rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism ( Penningtvättsdirektivet ) är inte anpassade specifikt för onlinespel och innehåller därför inte tillräckligt klara och tydliga regler för speloperatörer och medlemsstater. Other comments on issues raised in section 1 2. Key policy issues subject to the present consultation 2.1. Definition and organisation of on-line gambling services (7) How does the definition of on-line gambling services in the Green Paper differ from definitions at national level? Lotteri- och annan spelverksamhet på Åland regleras i 1 2 mom. lotterilagen. Vad som skall anses utgöra ett lotteri tolkas extensivt. Alla spel och lotterier, däribland poker, där vinstmöjligheterna är beroende av slumpen anses utgöra lotterier. Till lotteri hänförs enligt 1 3 mom. lotterilagen varulotteri, penninglotteri, vadhållning, kasinoverksamhet och liknande förfaranden som anordnas på Åland. Även förfaranden som anordnas med hjälp av elektromagnetiska vågor, såsom onlinespel, betraktas som lotterier. Anordnandet av lotterier via internet regleras således inte särskilt på Åland, utan omfattas av bestämmelserna i lotterilagen. Sammantaget är således den största skillnaden mellan definitionen av onlinespel i Grönboken jämfört med den i 1 2 mom. lotterilagen att definitionen i Grönboken inte är beroende av om utfallet av spelet beror på slumpen vilket är fallet med definitionen i 1 2 mom. lotterilagen. (8) Are gambling services offered by the media considered as games of chance at national level? Is there a distinction drawn between promotional games and gambling? Alla spel som sker mot betalning och där utgången är beroende av slumpen anses utgöra lotterier enligt Ålands lotterilagstiftning. Detta medför att om mediaföretag anordnar ett spel mot betalning på Åland och spelets utgång är beroende av slumpen, anses spelet utgöra ett lotteri som kräver tillstånd enligt lotterilagen. Om spelet däremot inte sker mot betalning eller ifall spelets utgång inte är beroende av slumpen krävs inget tillstånd för att anordna spelet. (9) Are cross-border on-line gambling services offered in licensed premises dedicated to gambling (e.g. casinos, gambling halls or a bookmaker's shop) at national level?

4 Nej, alla lotterier som anordnas på Åland äger rum på Åland. (10) What are the main advantages/difficulties associated with the coexistence in the EU of differing national systems of, and practices for, the licensing of on-line gambling services? De största svårigheterna med att det finns parallella nationella tillståndssystem för onlinespeltjänster är att flera medlemsstater i tillståndsprocessen inte godkänner eller beaktar tillstånd utfärdade av andra medlemsstater inom gemenskapen. I och med att medlemsstaterna även ställer upp avvikande villkor för att erhålla en licens krävs justeringar av de onlinespeltjänster som en speloperatör erbjuder. De avvikande tillståndsvillkoren för onlinespeltjänster medför även att vissa onlinespeltjänster inte kan erbjudas i en specifik medlemsstat. De parallella nationella tillståndssystemen medför således avsevärda merkostnader för speloperatörer, vilket speciellt missgynnar samt diskriminerar de mindre operatörerna och operatörer som är etablerade utanför medlemsstaten i fråga. Redan omständigheten att speloperatörer måste upprätthålla flera olika system för onlinespeltjänster i olika medlemsstater medför praktiska och tekniska problem. I och med att även speloperatörer utan nationella tillstånd ofta kan erbjuda sina onlinespeltjänster i medlemsstaten i fråga försvinner även huvudsyftet med att ansöka om ett nationellt tillstånd. Other comments on issues raised in section Related services performed and/or used by on-line gambling services providers (11) With focus on the categories mentioned in the Green Paper, how are commercial communications for (on-line) gambling services regulated for at national level? Are there specific problems with such cross-border commercial communications? Enligt den åländska lotterilagstiftningen får endast den association som beviljats tillstånd att anordna lotterier på Åland marknadsföra lotterier på Åland. (12) Are there specific national regulations pertaining to payment systems for online gambling services? How do you assess them? Nej. Ålands penningautomatförening (Paf) har dock på eget initiativ infört krav på att kunder inte kan spela på kredit. (13) Are players' accounts a necessary requirement for enforcement and player protection reasons? De personliga spelkontona möjliggör en effektivare kundkontroll. Åldersgränsen för Penningsautomatföreningens (Paf:s) onlinespeltjänster är 18 år. För att kontrollera att de personer som använder sig av Paf:s speltjänster är över föreskriven ålder jämförs givna uppgifter av spelarna i spelarkontona med tillgängliga befolkningsregister. Ifall en minderårig person påträffas använda sig av de onlinespeltjänster Paf erbjuder har Paf en skyldighet att

5 utesluta personen. Kundens spelkonton möjliggör även att kunden frivilligt kan begränsa sitt spelande och/eller för viss tid utestänga sig själv från all form av spelande. För att uppmärksamma brott kopplade till spelverksamhet har Paf också dataprogram som registrerar ovanliga/stora transaktioner kopplade till bland annat tippningen av sportevenemang. Ålands landskapsregering undersöker fortgående oegentligheter kopplade till Pafs spelverksamhet, så som ovanliga resultat inom sportevenemang kopplade till höga insatser i Pafs internetspelverksamhet. Denna kontroll möjliggörs främst på grund av de uppgifter som registrerats i kundernas spelkonton. (14) What are the existing national rules and practices relating to customer verification, their application to on-line gambling services and their consistency with data protection rules? How do you assess them? Are there specific problems associated with customer verification in a cross-border context? Den åländska lagstiftningen saknar regler och metoder för kundkontroll vad gäller onlinespeltjänster. Däremot har Ålands penningautomatförening (Paf), enligt det penningspelstillstånd som Ålands landskapsregering utfärdat för onlinespeltjänster, en skyldighet att vid kundkontrollen följa tillämplig dataskyddslagstiftning. Dataskyddslagstiftningen faller, enligt 27 punkterna 24 och 42 i självstyrelselagen, inom den Finska statens lagstiftningsbehörighet. Other comments on issues raised in section Public interest objectives Consumer protection (15) Do you have evidence that the factors listed in the Green Paper are linked to and/or central for the development of problem gambling or excessive use of online gambling services? (if possible, please rank them) På Åland har inga undersökningar hittills genomförts. Däremot har Högskolan på Åland i samarbete med Penningautomatföreningen sammanställt en publikation gällande problemspelande (Gustafsson, B., (ed.) 2010: GAPRO CARE -project, Gambling prevention, Gambling problems and Care Policy programme, 198 s.) (16) Do you have evidence that the instruments listed in the Green Paper are central and/or efficient to prevent or limit problem gambling relating to on-line gambling services? (if possible, please rank them) Nej, det finns inga bevis. Undersökningar har inte gjorts på Åland. (17) Do you have evidence (e.g. studies, statistical data) on the scale of problem gambling at national or EU level? Alkohol- och drogmottagningen tar emot missbrukare för öppenvård. Enligt uppgift från alkohol- och drogmottagningen erbjuds enskilda samtal och gruppterapi till personer med spelberoende eller -missbruk. År 2010 var antalet 8 personer (större delen män). År 2011 har 9 personer sökt hjälp för spelberoende /-missbruk (större delen är män).

6 Undersökning av ålänningars alkohol-, narkotika- och spelvanor pågår, ÅSUB i Mariehamn har hand om undersökningen. Svar väntas i augusti Följande frågor ingår i undersökningen: 1) Har du någon gång under de 13 senaste månaderna köpt lotter eller satsat pengar på spel? (Trisslott, bingolott, kasinospel, tips, spel på hästar eller liknande och spel om pengar över internet såsom poker eller vadslagning) Svarsalternativ "JA" eller "NEJ". 2) Hur mycket pengar har du satsat på spel de senaste 7 dagarna? Svarsalternativ "Har spelat för ----euro". eller "Har inte satsat några pengar de senaste 7 dagarna". 3) "Hur många gånger har du under de senaste 12 månaderna..a)..försökt minska ditt spelande? b)..känt dig rastlös och irriterad om du inte kunnat spela? c)..ljugit om hur mycket du spelat? Svarsalternativ 1 "Aldrig", 2 "1-2 ggr", 3 "3ggr eller fler" (18) Are there recognised studies or evidence demonstrating that on-line gambling is likely to be more or less harmful than other forms of gambling for individuals susceptible to develop a pathological gaming pattern? (19) Is there evidence to suggest which forms of on-line gambling (types of games) are most problematic in this respect? På Åland har dylika undersökningar inte gjorts. (20) What is done at national level to prevent problem gambling? (E.g. to ensure early detection)? Den åländska lagstiftningen saknar regler i detta avseende. I Penningautomatföreningens (Pafs) penningspelstillstånd föreskrivs dock att verksamheten skall bedrivas på ett sätt så att spelarna skyddas från överdrivet spelande. På speltjänsten skall det finnas funktioner så att spelarna frivilligt kan begränsa sitt spelande eller för vis tid utestänga sig från all form av spel. På Pafs internetspeltjänst finns en rad verktyg i syfte att motverka spelproblem. Spelarna kan t.ex. använda sig av självbegränsning/uteslutning i form av möjlighet att frysa sitt spelkonto alternativt vissa spel allt mellan 24 timmar till år. Spelaren har även möjlighet att använda sig av spelgränser där denne kan begränsa hur mycket man vill spela för under en viss period. Det finns också en möjlighet för spelarna att få påminnelser om ansvarsfullt spelande var 30:e, 60:e eller 120:e minut. Vidare finns ett självtest där kunderna kan kontrollera sina spelvanor och huruvida de är i riskzonen för att utveckla spelproblem. Utöver detta har Paf ett tidsuppföljningsverktyg i form av en graf (timmar/dag) där kunderna kan se hur mycket tid de spenderar på Pafs spelsida. (21) Is treatment for gambling addiction available at national level? If so, to what extent do on-line gambling operators contribute to the funding of such preventive actions and treatment? Se fråga 40.

7 (22) What is the required level of due diligence in national regulation in this field? (e.g. recording on-line players' behaviour to determine a probable pathological gambler?). Det finns inga särskilda bestämmelser på Åland. Däremot är Penningautomatföreningens (Pafs) penningspelstillstånd förenat med villkor om att verksamheten skall bedrivas på ett sätt så att spelarna skyddas från överdrivet spelande. På speltjänsten skall det finnas funktioner så att spelarna frivilligt kan begränsa sitt spelande eller för vis tid utestänga sig från all form av spel. (23) What is the statutory age limit for having access to on-line gambling services in your Member State? Are existing limits adequate to protect minors? Det finns inga undersökningar gällande effekten av åldersgränser för åtkomst av onlinespeltjänster. (24) Are on-line age controls imposed and how do these compare to off-line 'face-toface' identification? Ja, ålderskontroller tillämpas. Penningautomatföreningen (Paf) kontrollerar kunduppgifterna mot tillgängliga folkbokföringsregister samt utför ID- kontroller och stickprov. Paf anser att ålderskontrollen online fungerar på ett tillfredsställande sätt. Personlig identifiering ger naturligtvis en annan verklighetsförankring men det kan också vara en utmaning att tillse att ombud och andra representanter fullföljer erforderlig legitimering på plats. (25) How are commercial communications for gambling services regulated to protect minors at national or EU level? (e.g. limits on promotional games that are designed as on-line casino games, sports sponsorship, merchandising (e.g. replica jerseys, computer games etc) and use of social on-line networks or videosharing for marketing purposes. Bestämmelser gällande kommersiella budskap om speltjänster för att skydda minderåriga saknas i den åländska lagstiftningen. Utgående från villkoren i det penningspelstillstånd Ålands landskapsregering beviljat Penningautomatföreningen (Paf) får Paf inte marknadsföra sina speltjänster till minderåriga. (26) Which national regulatory provisions on license conditions and commercial communications for on-line gambling services account for the risks described in the Green Paper and seek to protect vulnerable consumers? How do you assess them? Det finns inga särskilda bestämmelser om tillståndsvillkor i den åländska lagstiftningen. Däremot är de tillstånd Penningautomatföreningen (Paf) har beviljats för bedrivande av spel över nätet förenade med tillståndsvillkor. Other comments on issues raised in section Public order

8 (27) Are you aware of studies and/or statistical data relating to fraud and on-line gambling? (28) Are there rules regarding the control, standardisation and certification of gambling equipment, random generators or other software in your Member State? Nej, sådana bestämmelser finns inte i den åländska lagstiftningen. Däremot föreskrivs i Penningautomatföreningens (Pafs) penningspelstillstånd att de slumptalsgeneratorer som används skall verifieras av certifierat organ. (29) What, in your opinion, are the best practices to prevent various types of fraud (by operators against players, players against operators and players against players) and to assist complaint procedures? (30) As regards sports betting and outcome fixing - what national regulations are imposed on on-line gambling operators and persons involved in sport events/games to address these issues, in particular to prevent 'conflicts of interest'? Are you aware of any available data or studies relating to the magnitude of this problem? Bestämmelser saknas i den åländska lotterilagstiftningen. (31) What issues should in your view be addressed in priority? Landskapsregeringen anser att polisväsendet måste få en modernare lagstiftning att arbeta med. Idag är det väldigt svårt att fälla någon som begår elektroniska brott. Detta gör att mycket arbete läggs ned, men få resultat uppnås. Polisen behöver också få bättre möjligheter att samarbeta över landsgränserna. Ett ökat nätverkande mellan speloperatörer torde också främja bekämpningen av dessa problem. (32) What risks are there that a (on-line) sports betting operator, which has entered into a sponsorship agreement with a sports club or an association, will seek to influence the outcome of a sports event directly or indirectly for profitable gain? (33) What concrete cases are there that have demonstrated how on-line gambling could be used for money laundering purposes? Landskapsregeringen har ingen erfarenhet av detta. (34) Which micro-payments systems require specific regulatory control in view of their use for on-line gambling services?

9 (35) Do you have experience and/or evidence of best practice to detect and prevent money laundering? Landskapsregeringen har ingen erfarenhet/inget bevis (36) Is there evidence to demonstrate that the risk of money laundering through online gambling is particularly high in the context of such operations set up on social web-sites? Nej, inte vad landskapsregeringen känner till (37) Are national e-commerce transparency requirements enforced to allow for illegally operated services to be tracked and closed? How do you assess this situation? I den åländska lagstiftningen saknas nationella öppenhetskrav för onlinespel. Other comments on issues raised in section Financing of benevolent and public interest activities as well as events on which online sports betting relies (38) Are there other gambling revenue channeling schemes than those described in the Green Paper for the public interest activities at national or EU level? Nej. (39) Is there a specific mechanism, such as a Fund, for redistributing revenue from public and commercial on-line gambling services to the benefit of society? De medel som inflyter genom Penningautomatföreningens verksamhet skall enligt den åländska lotterilagstiftningen upptas i landskapet Ålands budget och användas för att främja och stöda allmännyttigt och annat allmänt ändamål. (40) Are funds returned or re-attributed to prevention and treatment of gambling addiction? Ja. Av Penningautomatföreningens (Paf:s) vinst (inklusive återbetald spelskatt från den finska staten) om totalt 10,4 miljoner euro för 2010 avsattes 2,2 miljoner euro till social verksamhet (vilket inkluderar åtgärder för att förhindra och behandla spelberoende). En av grundstenarna i den åländska lotterilagstiftningen är att motarbeta de sociala problem spel kan medföra i ett samhälle. Ålands landskapsregering har tillsammans med Paf byggt upp ett effektivt system för förebyggande åtgärder och vård av spelberoende. För att hjälpa individer med ett spelberoende samt anhöriga till individer med ett spelberoende har landskapsregeringen och Paf upprättat en stödlinje via telefon. Vården av individer med spelberoende sker genom missbrukarvården på Åland och den psykiska mottagningen vid Ålands hälso- och sjukvård.

10 Genom att även bekosta en forskningstjänst vid den öppna högskolan på Åland har Paf och landskapsregeringen genom åren avsatt betydande medel för forskning gällande förebyggande åtgärder mot spelberoende. (41) What are the proportions of on-line gambling revenues from sports betting that are redirected back into sports at national level? Hela nettointäkten av sportvadhållningen liksom annan spelverksamhet används för allmännyttiga ändamål. Fördelningen av bidrag görs utgående från det totala fördelningsbara beloppet, vilket utgörs av Ålands Penningautomatförenings (Paf:s) resultat från föregående år, amorteringar på utgivna lån, återförda utgiftsrester och reservationsanslag samt tidigare ofördelade medel enligt 19 LF (1993:56) om Ålands Penningautomatförening. I landskapet Ålands budget följande år beaktas anslag för olika verksamhetsområden (sociala, miljö, ungdom, idrott, kultur och övriga). I budgeten för år 2011 uppgick t.ex. fördelningsbara beloppet till euro varav euro beaktades för idrottsverksamhet. (42) Do all sports disciplines benefit from on-line gambling exploitation rights in a similar manner to horse-racing and, if so, are those rights exploited? Alla registrerade idrottsföreningar har möjlighet att söka bidrag för sin verksamhet enligt förfarandet i punkt 41. Däremot har inte andra idrotter/sporter möjligheter att utnyttja onlinespelrättigheter för att öka sina intäkter på det sätt som åsyftas i frågeställningen. (43) Do on-line gambling exploitation rights that are exclusively dedicated to ensuring integrity exist? (44) Is there evidence to suggest that the cross-border "free-riding" risk noted in the Green Paper for on-line gambling services is reducing revenues to national public interest activities that depend on channelling of gambling revenues? Nej, landskapsregeringen har inte tillgång till några studier eller undersökningar som tyder på detta. Penningautomatföreningen (Paf) utgör dock en offentligrättslig förening vars syfte är att samla in medel till allmännyttiga ändamål. (45) Do there exist transparency obligations that allow for gamblers to be made aware of whether and how much gambling service providers are channelling revenues back into public interest activities? Ja, hela fördelningen av nettointäkterna av spelverksamheten är offentlig enligt lag. Penningautomatföreningens (Paf:s) bokslut för verksamhetsåret tillsänds Ålands landskapsregering för fastställelse och är därmed offentligt. Ålands landskapsregerings budgetförslag till den del det berör penningautomatmedel behandlas i Ålands Penningautomatförenings fördelningsråd och förslag till fördelning mellan sektorer lämnas sedan till landskapsregeringen inför budgetberedningen. Slutlig sektorfördelning fastställs i samband med fastställande av budget. Budgeten offentliggörs i början av november.

11 Ansökningar om bidrag och lån ur penningautomatmedel ska vara inlämnade 15 oktober året före verksamhetsåret och behandlas sedan i Ålands Penningautomatförenings fördelningsråd i januari påföljande år. Slutligt beslut om fördelningen till olika föreningar fattas av Ålands landskapsregering, Ålands kulturdelegation och Ålands Idrottsförbund r.f. och dessa beslut är offentliga. Other comments on issues raised in section Enforcement and related matters (46) Which form of regulatory body exists in your Member State and what are its competences, its scope of action across the on-line gambling services as defined in the Green Paper? Enligt 23 i landskapsförordning (1993:56) om Ålands Penningautomatförening övervakas föreningens verksamhet av Ålands landskapsregering. Landskapsregeringen beviljar tillstånd för penningspel på nätet. Penningautomatföreningens (Paf:s) rätt att bedriva spelverksamhet på nätet är etablerad i ett ramtillstånd, vilket är förenat med ett antal villkor. Landskapsregeringens tillsynsverksamhet omfattar i första hand övervakning av de villkor Paf är förelagda att uppfylla genom tillståndsbeslutet. Landskapsregeringen fungerar vidare som klagomålsinstans angående Paf:s verksamhet. (47) Is there a national register of licensed operators of gambling services? If so, is it publicly accessible? Who is responsible for keeping it up to date? Nej. (48) Which forms of cross-border administrative cooperation are you aware of in the domain of gambling and which specific issues are covered? Det finns inget formaliserat samarbete mellan landskapsregeringen och andra nationella myndigheter. (49) Are you aware of enhanced cooperation, educational programmes or early warning systems as described in the Green Paper that are aimed at strengthening integrity in sport and/or increase awareness among other stakeholders? (50) Are any of the methods mentioned in the Green Paper, or any other technical means, applied at national level to limit access to on-line gambling services or to restrict payment services? Are you aware of any cross-border initiative(s) aimed at enforcing such methods? How do you assess their effectiveness in the field of on-line gambling? Nej, inte på Åland.

12 (51) What are your views on the relative merits [in terms of suitability and efficiency] of the methods mentioned in the Green Paper as well as any other technical means to limit access to gambling services or payment services? Other comments on issues raised in section 2.4 Other comments on issues raised in the Green Paper

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden David Sundén Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:1 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Delbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen

Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen Betänkande av Främjandeförbudsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Regelverk och praxis i offentlig upphandling

Regelverk och praxis i offentlig upphandling Regelverk och praxis i offentlig upphandling Per Molander Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:2 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Betänkande av Uppgiftslämnarutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:80 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Att bidra till (ny)skapande kultur

Att bidra till (ny)skapande kultur MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Att bidra till (ny)skapande kultur En utvärdering av Kulturbryggan och Musikplattformen Rapport 2014:4 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20,

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se EPO beskriver år 2000 hur man ser på läget: Allt fler vill ha mjukvarupatent, en ny tolkning av EPC gör det möjligt att

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Läkemedel för särskilda behov Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol. Harold Holder (red.)

Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol. Harold Holder (red.) Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol avskaffades? Harold Holder (red.) Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Rapportnummer PTS-ER-2011:26 Datum 2010-12-01 Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Rapportnummer

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: SMS-lån - Den skambelagda låneformen Författare: Emma Källänge Handledare: Johan Gaddefors Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Datum: 2009-05-28 Examensarbete

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 2008: 26 Nr 26 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till

Läs mer

Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj

Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj Mars 2008 1. INLEDNING Syftet med denna sammanställning är att beskriva hur NEFCO utvärderar miljöeffekterna

Läs mer

Nätkod Requirement for Generators

Nätkod Requirement for Generators EI1000, W-3.1, 2013-01-30 BILAGA 2 1 (20) Diarienr Internationella avdelningen Nätkod Requirement for Generators Bakgrund Syftet med denna nätkod avseende anslutning av betydande produktionsenheter till

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden inlåning, bolån och fonder

Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden inlåning, bolån och fonder Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden inlåning, bolån och fonder Rapport 2013:4 Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden - inlåning, bolån och fonder Konkurrensverkets rapportserie

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Samordnade ramavtal. en empirisk undersökning

Samordnade ramavtal. en empirisk undersökning Samordnade ramavtal en empirisk undersökning En rapport skriven av Mats Bergman, Johan Y. Stake och Hans Christian Sundelin Svendsen på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:5 Mats

Läs mer