Public consultation on the Green Paper on on-line gambling in the Internal Market

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Public consultation on the Green Paper on on-line gambling in the Internal Market"

Transkript

1 Public consultation on the Green Paper on on-line gambling in the Internal Market You are invited to reply to the on-line questionnaire. The questions listed in the Green Paper are reproduced in the same order hereunder. A pdf version of the Green Paper is available in all EU languages for guidance to the questions. There are 51 questions in the consultation document. You may reply to those questions in any one of the EU languages. You may focus your contributions on the areas of most interest to you; you are not obliged to answer all the questions. Please save this document on your computer. Once you have completed the questionnaire, come back to the on-line questionnaire. You will be able to upload your answers on page 3 of the on-line questionnaire. The consultation will close on 31/07/2011. We thank you for your participation. Your name / Your organisation: Government of Åland Questions from the Green Paper on on-line Gambling in the Internal Market 1. Regulating on-line gambling in the EU: Recent developments and current challenges from the Internal Market standpoint 1.1. Purpose of the consultation 1.2. On-line gambling in the EU: current situation (1) Are you aware of any available data or studies on the EU on-line gambling market that would assist policy-making at EU and national level? If yes, do the data or study include licensed non-eu operators in the EU market? Rent Spel Henrik Jordahl, Sveriges digitala tillväxtbransch Nya perspektiv på behovet av en omreglerad spelmarknad, The MAG study, Overview of the Italian Regulatory Framework for Online Gaming - Evolution of the Italian Online Gaming Regulation SWISS Institute of Comparative Law Study of Gambling Services in the Internal Market of the European Union. Final Report. 14 June 2006.

2 (2) Are you aware of any available data or studies relating to the nature and size of the black market for on-line gambling services? (Unlicensed operators) Nej. (3) What, if any, is your experience of EU-based on-line gambling operators licensed in one or more Member State and providing and promoting their services in other EU Member States? What are your views on their impact on the corresponding markets and their consumers? Penningautomatföreningen (Paf) har, förutom på Åland, tillstånd av den estniska tull- och skattemyndigheten att bedriva spelverksamhet under Estlands licenssystem. (4) What, if any, is your experience of licensed non-eu on-line gambling operators providing and promoting their services in EU Member States? What are your views on their impact on the EU market and on consumers? Nej. (5) If any, which are the legal and/or practical problems that arise, in your view, from the jurisprudence of national courts and the CJEU in the field of online gambling? In particular, are there problems of legal certainty on your national and/or the EU market for such services? De rättsliga- och praktiska problem som uppkommit hänförs främst till avsaknaden av en harmoniserad lagstiftning inom gemenskapen för onlinespel. Den rättspraxis som utvecklas av Europeiska gemenskapernas domstol ( EU-domstolen ) på området ger ej klara generella direktiv utan är främst anpassad till situationen i det specifika rättsfallet och regleringen i en enskild medlemsstat. EU-domstolen har även påpekat att det främst är upp till medlemsstaterna och de nationella domstolarna att bedöma ifall spelverksamheten i landet överensstämmer med EU-rätten. Detta medför att speloperatörer, såsom Penningautomatföreningen (Paf), som erbjuder spel via internet inte kan anpassa sin verksamhet till klara och tydliga regler. Omständigheten medför även att medlemsstater på ett relativt fritt och godtyckligt sätt kan förbjuda eller begränsa tillhandahållandet och utnyttjandet av onlinespel. Avsaknaden av en harmoniserad lagstiftning gällande onlinespel, som i högsta grad är en gränsöverskridande verksamhet, medför således att speloperatörer svårligen på förhand kan veta ifall deras verksamhet anses olaglig i en medlemsstat. En speltjänst som erbjuds från en och samma webbplats kan t.ex. anses laglig i en medlemsstat och olaglig i en annan. Att medlemsstaterna på detta sätt kan begränsa och reglera tillhandahållandet av speltjänster från operatörer med hemort i en annan medlemsstat eller ett annat juridiskt område kan anses mycket begränsande för den fria rörligeheten av tjänster inom gemenskapen. (6) Do you consider that existing national and EU secondary law applicable to online gambling services adequately regulates those services? In particular, do you consider that coherence / consistency is ensured between, on one hand, the public policy objectives pursued by Member States in this field and, on the other hand, the national measures in force and/or the actual behaviour of public or private operators providing on-line gambling services?

3 Nej, avsaknaden av en harmoniserad lagstiftning för onlinespel medför enligt Ålands landskapsregering att medlemsstaternas mål för den offentliga politiken får för stort utrymme jämfört med speloperatörernas rättssäkerhet. De sekundärrättsliga bestämmelser som finns på området t.ex. Europarådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/65/EG ( TV-direktivet ) samt Europaparlamentets och Rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism ( Penningtvättsdirektivet ) är inte anpassade specifikt för onlinespel och innehåller därför inte tillräckligt klara och tydliga regler för speloperatörer och medlemsstater. Other comments on issues raised in section 1 2. Key policy issues subject to the present consultation 2.1. Definition and organisation of on-line gambling services (7) How does the definition of on-line gambling services in the Green Paper differ from definitions at national level? Lotteri- och annan spelverksamhet på Åland regleras i 1 2 mom. lotterilagen. Vad som skall anses utgöra ett lotteri tolkas extensivt. Alla spel och lotterier, däribland poker, där vinstmöjligheterna är beroende av slumpen anses utgöra lotterier. Till lotteri hänförs enligt 1 3 mom. lotterilagen varulotteri, penninglotteri, vadhållning, kasinoverksamhet och liknande förfaranden som anordnas på Åland. Även förfaranden som anordnas med hjälp av elektromagnetiska vågor, såsom onlinespel, betraktas som lotterier. Anordnandet av lotterier via internet regleras således inte särskilt på Åland, utan omfattas av bestämmelserna i lotterilagen. Sammantaget är således den största skillnaden mellan definitionen av onlinespel i Grönboken jämfört med den i 1 2 mom. lotterilagen att definitionen i Grönboken inte är beroende av om utfallet av spelet beror på slumpen vilket är fallet med definitionen i 1 2 mom. lotterilagen. (8) Are gambling services offered by the media considered as games of chance at national level? Is there a distinction drawn between promotional games and gambling? Alla spel som sker mot betalning och där utgången är beroende av slumpen anses utgöra lotterier enligt Ålands lotterilagstiftning. Detta medför att om mediaföretag anordnar ett spel mot betalning på Åland och spelets utgång är beroende av slumpen, anses spelet utgöra ett lotteri som kräver tillstånd enligt lotterilagen. Om spelet däremot inte sker mot betalning eller ifall spelets utgång inte är beroende av slumpen krävs inget tillstånd för att anordna spelet. (9) Are cross-border on-line gambling services offered in licensed premises dedicated to gambling (e.g. casinos, gambling halls or a bookmaker's shop) at national level?

4 Nej, alla lotterier som anordnas på Åland äger rum på Åland. (10) What are the main advantages/difficulties associated with the coexistence in the EU of differing national systems of, and practices for, the licensing of on-line gambling services? De största svårigheterna med att det finns parallella nationella tillståndssystem för onlinespeltjänster är att flera medlemsstater i tillståndsprocessen inte godkänner eller beaktar tillstånd utfärdade av andra medlemsstater inom gemenskapen. I och med att medlemsstaterna även ställer upp avvikande villkor för att erhålla en licens krävs justeringar av de onlinespeltjänster som en speloperatör erbjuder. De avvikande tillståndsvillkoren för onlinespeltjänster medför även att vissa onlinespeltjänster inte kan erbjudas i en specifik medlemsstat. De parallella nationella tillståndssystemen medför således avsevärda merkostnader för speloperatörer, vilket speciellt missgynnar samt diskriminerar de mindre operatörerna och operatörer som är etablerade utanför medlemsstaten i fråga. Redan omständigheten att speloperatörer måste upprätthålla flera olika system för onlinespeltjänster i olika medlemsstater medför praktiska och tekniska problem. I och med att även speloperatörer utan nationella tillstånd ofta kan erbjuda sina onlinespeltjänster i medlemsstaten i fråga försvinner även huvudsyftet med att ansöka om ett nationellt tillstånd. Other comments on issues raised in section Related services performed and/or used by on-line gambling services providers (11) With focus on the categories mentioned in the Green Paper, how are commercial communications for (on-line) gambling services regulated for at national level? Are there specific problems with such cross-border commercial communications? Enligt den åländska lotterilagstiftningen får endast den association som beviljats tillstånd att anordna lotterier på Åland marknadsföra lotterier på Åland. (12) Are there specific national regulations pertaining to payment systems for online gambling services? How do you assess them? Nej. Ålands penningautomatförening (Paf) har dock på eget initiativ infört krav på att kunder inte kan spela på kredit. (13) Are players' accounts a necessary requirement for enforcement and player protection reasons? De personliga spelkontona möjliggör en effektivare kundkontroll. Åldersgränsen för Penningsautomatföreningens (Paf:s) onlinespeltjänster är 18 år. För att kontrollera att de personer som använder sig av Paf:s speltjänster är över föreskriven ålder jämförs givna uppgifter av spelarna i spelarkontona med tillgängliga befolkningsregister. Ifall en minderårig person påträffas använda sig av de onlinespeltjänster Paf erbjuder har Paf en skyldighet att

5 utesluta personen. Kundens spelkonton möjliggör även att kunden frivilligt kan begränsa sitt spelande och/eller för viss tid utestänga sig själv från all form av spelande. För att uppmärksamma brott kopplade till spelverksamhet har Paf också dataprogram som registrerar ovanliga/stora transaktioner kopplade till bland annat tippningen av sportevenemang. Ålands landskapsregering undersöker fortgående oegentligheter kopplade till Pafs spelverksamhet, så som ovanliga resultat inom sportevenemang kopplade till höga insatser i Pafs internetspelverksamhet. Denna kontroll möjliggörs främst på grund av de uppgifter som registrerats i kundernas spelkonton. (14) What are the existing national rules and practices relating to customer verification, their application to on-line gambling services and their consistency with data protection rules? How do you assess them? Are there specific problems associated with customer verification in a cross-border context? Den åländska lagstiftningen saknar regler och metoder för kundkontroll vad gäller onlinespeltjänster. Däremot har Ålands penningautomatförening (Paf), enligt det penningspelstillstånd som Ålands landskapsregering utfärdat för onlinespeltjänster, en skyldighet att vid kundkontrollen följa tillämplig dataskyddslagstiftning. Dataskyddslagstiftningen faller, enligt 27 punkterna 24 och 42 i självstyrelselagen, inom den Finska statens lagstiftningsbehörighet. Other comments on issues raised in section Public interest objectives Consumer protection (15) Do you have evidence that the factors listed in the Green Paper are linked to and/or central for the development of problem gambling or excessive use of online gambling services? (if possible, please rank them) På Åland har inga undersökningar hittills genomförts. Däremot har Högskolan på Åland i samarbete med Penningautomatföreningen sammanställt en publikation gällande problemspelande (Gustafsson, B., (ed.) 2010: GAPRO CARE -project, Gambling prevention, Gambling problems and Care Policy programme, 198 s.) (16) Do you have evidence that the instruments listed in the Green Paper are central and/or efficient to prevent or limit problem gambling relating to on-line gambling services? (if possible, please rank them) Nej, det finns inga bevis. Undersökningar har inte gjorts på Åland. (17) Do you have evidence (e.g. studies, statistical data) on the scale of problem gambling at national or EU level? Alkohol- och drogmottagningen tar emot missbrukare för öppenvård. Enligt uppgift från alkohol- och drogmottagningen erbjuds enskilda samtal och gruppterapi till personer med spelberoende eller -missbruk. År 2010 var antalet 8 personer (större delen män). År 2011 har 9 personer sökt hjälp för spelberoende /-missbruk (större delen är män).

6 Undersökning av ålänningars alkohol-, narkotika- och spelvanor pågår, ÅSUB i Mariehamn har hand om undersökningen. Svar väntas i augusti Följande frågor ingår i undersökningen: 1) Har du någon gång under de 13 senaste månaderna köpt lotter eller satsat pengar på spel? (Trisslott, bingolott, kasinospel, tips, spel på hästar eller liknande och spel om pengar över internet såsom poker eller vadslagning) Svarsalternativ "JA" eller "NEJ". 2) Hur mycket pengar har du satsat på spel de senaste 7 dagarna? Svarsalternativ "Har spelat för ----euro". eller "Har inte satsat några pengar de senaste 7 dagarna". 3) "Hur många gånger har du under de senaste 12 månaderna..a)..försökt minska ditt spelande? b)..känt dig rastlös och irriterad om du inte kunnat spela? c)..ljugit om hur mycket du spelat? Svarsalternativ 1 "Aldrig", 2 "1-2 ggr", 3 "3ggr eller fler" (18) Are there recognised studies or evidence demonstrating that on-line gambling is likely to be more or less harmful than other forms of gambling for individuals susceptible to develop a pathological gaming pattern? (19) Is there evidence to suggest which forms of on-line gambling (types of games) are most problematic in this respect? På Åland har dylika undersökningar inte gjorts. (20) What is done at national level to prevent problem gambling? (E.g. to ensure early detection)? Den åländska lagstiftningen saknar regler i detta avseende. I Penningautomatföreningens (Pafs) penningspelstillstånd föreskrivs dock att verksamheten skall bedrivas på ett sätt så att spelarna skyddas från överdrivet spelande. På speltjänsten skall det finnas funktioner så att spelarna frivilligt kan begränsa sitt spelande eller för vis tid utestänga sig från all form av spel. På Pafs internetspeltjänst finns en rad verktyg i syfte att motverka spelproblem. Spelarna kan t.ex. använda sig av självbegränsning/uteslutning i form av möjlighet att frysa sitt spelkonto alternativt vissa spel allt mellan 24 timmar till år. Spelaren har även möjlighet att använda sig av spelgränser där denne kan begränsa hur mycket man vill spela för under en viss period. Det finns också en möjlighet för spelarna att få påminnelser om ansvarsfullt spelande var 30:e, 60:e eller 120:e minut. Vidare finns ett självtest där kunderna kan kontrollera sina spelvanor och huruvida de är i riskzonen för att utveckla spelproblem. Utöver detta har Paf ett tidsuppföljningsverktyg i form av en graf (timmar/dag) där kunderna kan se hur mycket tid de spenderar på Pafs spelsida. (21) Is treatment for gambling addiction available at national level? If so, to what extent do on-line gambling operators contribute to the funding of such preventive actions and treatment? Se fråga 40.

7 (22) What is the required level of due diligence in national regulation in this field? (e.g. recording on-line players' behaviour to determine a probable pathological gambler?). Det finns inga särskilda bestämmelser på Åland. Däremot är Penningautomatföreningens (Pafs) penningspelstillstånd förenat med villkor om att verksamheten skall bedrivas på ett sätt så att spelarna skyddas från överdrivet spelande. På speltjänsten skall det finnas funktioner så att spelarna frivilligt kan begränsa sitt spelande eller för vis tid utestänga sig från all form av spel. (23) What is the statutory age limit for having access to on-line gambling services in your Member State? Are existing limits adequate to protect minors? Det finns inga undersökningar gällande effekten av åldersgränser för åtkomst av onlinespeltjänster. (24) Are on-line age controls imposed and how do these compare to off-line 'face-toface' identification? Ja, ålderskontroller tillämpas. Penningautomatföreningen (Paf) kontrollerar kunduppgifterna mot tillgängliga folkbokföringsregister samt utför ID- kontroller och stickprov. Paf anser att ålderskontrollen online fungerar på ett tillfredsställande sätt. Personlig identifiering ger naturligtvis en annan verklighetsförankring men det kan också vara en utmaning att tillse att ombud och andra representanter fullföljer erforderlig legitimering på plats. (25) How are commercial communications for gambling services regulated to protect minors at national or EU level? (e.g. limits on promotional games that are designed as on-line casino games, sports sponsorship, merchandising (e.g. replica jerseys, computer games etc) and use of social on-line networks or videosharing for marketing purposes. Bestämmelser gällande kommersiella budskap om speltjänster för att skydda minderåriga saknas i den åländska lagstiftningen. Utgående från villkoren i det penningspelstillstånd Ålands landskapsregering beviljat Penningautomatföreningen (Paf) får Paf inte marknadsföra sina speltjänster till minderåriga. (26) Which national regulatory provisions on license conditions and commercial communications for on-line gambling services account for the risks described in the Green Paper and seek to protect vulnerable consumers? How do you assess them? Det finns inga särskilda bestämmelser om tillståndsvillkor i den åländska lagstiftningen. Däremot är de tillstånd Penningautomatföreningen (Paf) har beviljats för bedrivande av spel över nätet förenade med tillståndsvillkor. Other comments on issues raised in section Public order

8 (27) Are you aware of studies and/or statistical data relating to fraud and on-line gambling? (28) Are there rules regarding the control, standardisation and certification of gambling equipment, random generators or other software in your Member State? Nej, sådana bestämmelser finns inte i den åländska lagstiftningen. Däremot föreskrivs i Penningautomatföreningens (Pafs) penningspelstillstånd att de slumptalsgeneratorer som används skall verifieras av certifierat organ. (29) What, in your opinion, are the best practices to prevent various types of fraud (by operators against players, players against operators and players against players) and to assist complaint procedures? (30) As regards sports betting and outcome fixing - what national regulations are imposed on on-line gambling operators and persons involved in sport events/games to address these issues, in particular to prevent 'conflicts of interest'? Are you aware of any available data or studies relating to the magnitude of this problem? Bestämmelser saknas i den åländska lotterilagstiftningen. (31) What issues should in your view be addressed in priority? Landskapsregeringen anser att polisväsendet måste få en modernare lagstiftning att arbeta med. Idag är det väldigt svårt att fälla någon som begår elektroniska brott. Detta gör att mycket arbete läggs ned, men få resultat uppnås. Polisen behöver också få bättre möjligheter att samarbeta över landsgränserna. Ett ökat nätverkande mellan speloperatörer torde också främja bekämpningen av dessa problem. (32) What risks are there that a (on-line) sports betting operator, which has entered into a sponsorship agreement with a sports club or an association, will seek to influence the outcome of a sports event directly or indirectly for profitable gain? (33) What concrete cases are there that have demonstrated how on-line gambling could be used for money laundering purposes? Landskapsregeringen har ingen erfarenhet av detta. (34) Which micro-payments systems require specific regulatory control in view of their use for on-line gambling services?

9 (35) Do you have experience and/or evidence of best practice to detect and prevent money laundering? Landskapsregeringen har ingen erfarenhet/inget bevis (36) Is there evidence to demonstrate that the risk of money laundering through online gambling is particularly high in the context of such operations set up on social web-sites? Nej, inte vad landskapsregeringen känner till (37) Are national e-commerce transparency requirements enforced to allow for illegally operated services to be tracked and closed? How do you assess this situation? I den åländska lagstiftningen saknas nationella öppenhetskrav för onlinespel. Other comments on issues raised in section Financing of benevolent and public interest activities as well as events on which online sports betting relies (38) Are there other gambling revenue channeling schemes than those described in the Green Paper for the public interest activities at national or EU level? Nej. (39) Is there a specific mechanism, such as a Fund, for redistributing revenue from public and commercial on-line gambling services to the benefit of society? De medel som inflyter genom Penningautomatföreningens verksamhet skall enligt den åländska lotterilagstiftningen upptas i landskapet Ålands budget och användas för att främja och stöda allmännyttigt och annat allmänt ändamål. (40) Are funds returned or re-attributed to prevention and treatment of gambling addiction? Ja. Av Penningautomatföreningens (Paf:s) vinst (inklusive återbetald spelskatt från den finska staten) om totalt 10,4 miljoner euro för 2010 avsattes 2,2 miljoner euro till social verksamhet (vilket inkluderar åtgärder för att förhindra och behandla spelberoende). En av grundstenarna i den åländska lotterilagstiftningen är att motarbeta de sociala problem spel kan medföra i ett samhälle. Ålands landskapsregering har tillsammans med Paf byggt upp ett effektivt system för förebyggande åtgärder och vård av spelberoende. För att hjälpa individer med ett spelberoende samt anhöriga till individer med ett spelberoende har landskapsregeringen och Paf upprättat en stödlinje via telefon. Vården av individer med spelberoende sker genom missbrukarvården på Åland och den psykiska mottagningen vid Ålands hälso- och sjukvård.

10 Genom att även bekosta en forskningstjänst vid den öppna högskolan på Åland har Paf och landskapsregeringen genom åren avsatt betydande medel för forskning gällande förebyggande åtgärder mot spelberoende. (41) What are the proportions of on-line gambling revenues from sports betting that are redirected back into sports at national level? Hela nettointäkten av sportvadhållningen liksom annan spelverksamhet används för allmännyttiga ändamål. Fördelningen av bidrag görs utgående från det totala fördelningsbara beloppet, vilket utgörs av Ålands Penningautomatförenings (Paf:s) resultat från föregående år, amorteringar på utgivna lån, återförda utgiftsrester och reservationsanslag samt tidigare ofördelade medel enligt 19 LF (1993:56) om Ålands Penningautomatförening. I landskapet Ålands budget följande år beaktas anslag för olika verksamhetsområden (sociala, miljö, ungdom, idrott, kultur och övriga). I budgeten för år 2011 uppgick t.ex. fördelningsbara beloppet till euro varav euro beaktades för idrottsverksamhet. (42) Do all sports disciplines benefit from on-line gambling exploitation rights in a similar manner to horse-racing and, if so, are those rights exploited? Alla registrerade idrottsföreningar har möjlighet att söka bidrag för sin verksamhet enligt förfarandet i punkt 41. Däremot har inte andra idrotter/sporter möjligheter att utnyttja onlinespelrättigheter för att öka sina intäkter på det sätt som åsyftas i frågeställningen. (43) Do on-line gambling exploitation rights that are exclusively dedicated to ensuring integrity exist? (44) Is there evidence to suggest that the cross-border "free-riding" risk noted in the Green Paper for on-line gambling services is reducing revenues to national public interest activities that depend on channelling of gambling revenues? Nej, landskapsregeringen har inte tillgång till några studier eller undersökningar som tyder på detta. Penningautomatföreningen (Paf) utgör dock en offentligrättslig förening vars syfte är att samla in medel till allmännyttiga ändamål. (45) Do there exist transparency obligations that allow for gamblers to be made aware of whether and how much gambling service providers are channelling revenues back into public interest activities? Ja, hela fördelningen av nettointäkterna av spelverksamheten är offentlig enligt lag. Penningautomatföreningens (Paf:s) bokslut för verksamhetsåret tillsänds Ålands landskapsregering för fastställelse och är därmed offentligt. Ålands landskapsregerings budgetförslag till den del det berör penningautomatmedel behandlas i Ålands Penningautomatförenings fördelningsråd och förslag till fördelning mellan sektorer lämnas sedan till landskapsregeringen inför budgetberedningen. Slutlig sektorfördelning fastställs i samband med fastställande av budget. Budgeten offentliggörs i början av november.

11 Ansökningar om bidrag och lån ur penningautomatmedel ska vara inlämnade 15 oktober året före verksamhetsåret och behandlas sedan i Ålands Penningautomatförenings fördelningsråd i januari påföljande år. Slutligt beslut om fördelningen till olika föreningar fattas av Ålands landskapsregering, Ålands kulturdelegation och Ålands Idrottsförbund r.f. och dessa beslut är offentliga. Other comments on issues raised in section Enforcement and related matters (46) Which form of regulatory body exists in your Member State and what are its competences, its scope of action across the on-line gambling services as defined in the Green Paper? Enligt 23 i landskapsförordning (1993:56) om Ålands Penningautomatförening övervakas föreningens verksamhet av Ålands landskapsregering. Landskapsregeringen beviljar tillstånd för penningspel på nätet. Penningautomatföreningens (Paf:s) rätt att bedriva spelverksamhet på nätet är etablerad i ett ramtillstånd, vilket är förenat med ett antal villkor. Landskapsregeringens tillsynsverksamhet omfattar i första hand övervakning av de villkor Paf är förelagda att uppfylla genom tillståndsbeslutet. Landskapsregeringen fungerar vidare som klagomålsinstans angående Paf:s verksamhet. (47) Is there a national register of licensed operators of gambling services? If so, is it publicly accessible? Who is responsible for keeping it up to date? Nej. (48) Which forms of cross-border administrative cooperation are you aware of in the domain of gambling and which specific issues are covered? Det finns inget formaliserat samarbete mellan landskapsregeringen och andra nationella myndigheter. (49) Are you aware of enhanced cooperation, educational programmes or early warning systems as described in the Green Paper that are aimed at strengthening integrity in sport and/or increase awareness among other stakeholders? (50) Are any of the methods mentioned in the Green Paper, or any other technical means, applied at national level to limit access to on-line gambling services or to restrict payment services? Are you aware of any cross-border initiative(s) aimed at enforcing such methods? How do you assess their effectiveness in the field of on-line gambling? Nej, inte på Åland.

12 (51) What are your views on the relative merits [in terms of suitability and efficiency] of the methods mentioned in the Green Paper as well as any other technical means to limit access to gambling services or payment services? Other comments on issues raised in section 2.4 Other comments on issues raised in the Green Paper

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 25.11.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2008, ingiven av Cédric Callens (luxemburgsk medborgare), om orättvis betalning

Läs mer

Improving the efficiency of a welfare state

Improving the efficiency of a welfare state Improving the efficiency of a welfare state Tarmo Valkonen ETLA EDRC Seminar: Growth, Employment and Welfare Nordic lessons and perspectives, OECD 11/06/2014 ett program för nya välfärdslösningar till

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015 Hög tillväxt, låg Riksbank Andreas Wallström Oktober 2015 Global översikt BNP-tillväxt 2014 2015E 2016E 2017E Världen 3,4 3,1 3,5 3,3 USA 2,4 2,5 2,8 2,5 Euroområdet 0,9 1,3 1,6 1,5 UK 3,0 2,6 2,4 2,2

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Regeringen: Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att miljöhänsyn vägs in i all offentlig

Läs mer

Vilka är vi? Vadå ansvarsfulla? Vår del på KAU Avrundning. A4Cloud. Ansvarsfulla molntjänster. Tobias Pulls. Karlstads Universitet tobias.pulls@kau.

Vilka är vi? Vadå ansvarsfulla? Vår del på KAU Avrundning. A4Cloud. Ansvarsfulla molntjänster. Tobias Pulls. Karlstads Universitet tobias.pulls@kau. A4Cloud Ansvarsfulla molntjänster Tobias Pulls Karlstads Universitet tobias.pulls@kau.se 27 November 2013 Vilka är vi? 13 partners Oktober 2012 4 år långt EU FP7 a4cloud.eu KARLSTADS UNIVERSITET 2 Vad

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Bilaga 2 Granskningsmallar

Bilaga 2 Granskningsmallar Bilaga 2 Granskningsmallar Granskningsformulär för bedömning av studiekvalitet. Bedömningarna baserades på QUADAS [1] med tilläggsfrågor anpassade till respektive kapitels frågeställningar. Fråga nr Kriterium

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

- en bild på aktuell situation

- en bild på aktuell situation Hur uppfattar och kartlägger allmänläkare patienter med långvarig smärta? Disposition: - en bild på aktuell situation - långvarig smärta i ett patientperspektiv, specialist i allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica; SFS 2013:374 Utkom från trycket den 10 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens

Läs mer

1. Mänskliga rättigheter

1. Mänskliga rättigheter Kritiken Kritiken 1. Mänskliga rättigheter Kritiken 1. Mänskliga rättigheter 2. Ekonomin 3. Migrationspolitiska effekter 4. Allt till alla 1. Mänskliga rättigheter När det gäller skyldigheten att erbjuda

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Jan Rosén Professor of Private Law jan.rosen@juridicum.su.se

Jan Rosén Professor of Private Law jan.rosen@juridicum.su.se Jan Rosén Professor of Private Law jan.rosen@juridicum.su.se 87/54 Semiconductors 89/104 Trademarks 91/250 Computer programs 92/100 Rental & Lending 93/83 Sat/Cab 93/98 Term of Protection 96/9 Database

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS?

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? D i n t a l a r e i d a g J o n a t h a n A g e r i u s W e b S e c u r i t y C o n s u l t a n t

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Privacy Statement (in Swedish)

Privacy Statement (in Swedish) Privacy Statement (in Swedish) St Pauli katolska församling i Gävle är förpliktigad att skydda era personliga uppgifter och att använda tekniksom ger användarna den bästa och säkraste online upplevelse.

Läs mer

Kommissionens grönbok om översyn av konsumentregelverket

Kommissionens grönbok om översyn av konsumentregelverket Datum Vårt dnr 2007-03-14 013-2007-700 Ert datum Ert dnr 2007-02-22 IJ2007/867/KO Integrationsoch jämställdhetsdepartementet Konsumentenheten Rebecca Heinemann 103 33 Stockholm Kommissionens grönbok om

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 9-11. Utskottet för konstitutionella frågor 2006/2223(INI) 14.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 9-11. Utskottet för konstitutionella frågor 2006/2223(INI) 14.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för konstitutionella frågor 2006/2223(INI) 14.2.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 9-11 Förslag till betänkande Anneli Jäätteenmäki (PE396.670v01-00) Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

PostNord Januari-mars 2013 2013-05-15

PostNord Januari-mars 2013 2013-05-15 PostNord Januari-mars 213 213-5-15 Förändringar med större påverkan på rapporteringen Per den 1 januari 213 har skett en övergång till nya redovisningsregler i IAS19. Jämförelseperioder för koncernen har

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC = Participant Identification Code URF = Unique Registration Facility CIMO 26.2. Hur förbereder jag mig på att mata in uppgifterna?

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

EU:s krav på open access

EU:s krav på open access EU:s krav på open access Dialogmöte om open access-krav, VR 111012 Jan Hagerlid, samordnare för OpenAccess.se, avd f nationell samverkan, KB Open access inom EU - bakgrund EU-rapport om den vetenskapliga

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

instruktions manual till vp 290 : The User's Guide

instruktions manual till vp 290 : The User's Guide instruktions manual till vp 290 : The User's Guide instruktions manual till vp 290 actually has a great offer for customers by providing users unlimited access and downloads. INSTRUKTIONS MANUAL TILL VP

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla och förnya sina affärer och expandera till nya marknader. Vi erbjuder: Organization

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla och förnya sina affärer och expandera till nya marknader. Vi erbjuder: Organization Johan P Bång Chief Executive Officer Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs av Future Position X. Utskrift och kopiering av denna presentation får

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer