DR-monitorn 2008/2009. företags och privatpersoners attityder till och vanor kring direktreklam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DR-monitorn 2008/2009. företags och privatpersoners attityder till och vanor kring direktreklam"

Transkript

1 DR-monitorn 2008/2009 företags och privatpersoners attityder till och vanor kring direktreklam Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009 1

2 2 Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009

3 Förord DR-monitorn 2008/2009 vänder sig till dig som arbetar professionellt med reklam eller vill veta mer om direktreklamens roll och utveckling i marknadsföringen. Vår ambition är att ge dig inspiration och beskriva direktreklamens roll och möjligheter ur såväl ett mottagar- som avsändarperspektiv. Att välja rätt från den palett av mediekanaler och kommunikationsverktyg som finns tillgängliga har sannolikt aldrig varit mer utmanande än idag. I den marknadssituation som råder blir det också allt viktigare för företag att ta hänsyn till kostnadseffektivitet när de väljer media. För Posten är det viktigt att ständigt vara uppdaterad på den utveckling som sker i både elektroniska och fysiska kanaler inom marknadsföringens område. Posten är idag en ledande DR-aktör på reklam- och mediemarknaden med stor erfarenhet och kunskap om DR. I DR-monitorn 2008/2009 ger vi en fördjupad bild av hur medieköpare och privatpersoner ser på direktreklam. Resultaten i årets DR-monitor visar att fysisk direktreklam står sig stark bland såväl privatpersoner som företag. Tre av fyra privatpersoner läser eller bläddrar i den reklam som kommer med posten och sex av tio föredrar direktreklam i postlådan framför reklam på elektronisk väg. Medieköparna väljer direktreklam som det tredje vanligaste huvudmediet efter tidningar och internet samt kombinerar i stor utsträckning DR med andra medier. De intervjuade experterna i DR-monitorn 2008/2009 menar att nyckeln till framgång för direktreklam är att rikta rätt budskap till rätt målgrupp. Selektering och ett individuellt tilltal är direktreklamens styrka vilket ger större möjligheter att nå fram till mottagarna i mediebruset. Trevlig läsning! Mikael von Ekensteen Chef Direktreklam Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009 1

4 Om undersökningen DR-monitorn utvecklas på uppdrag av Postens DR-akademi. Undersökningen bygger på telefonintervjuer med privatpersoner i ett riksrepresentativt urval mellan 18 till 74 år samt 501 telefonintervjuer med ett representativt urval av företag med årliga medieinvesteringar större än kronor enligt SIFOs reklammätningar. Intervjuerna genomfördes av IFS Samhällsinformation under perioden 19 maj till 10 juni De privatpersoner som svarade att de har nej tack till reklam-skylt på sin postlåda fick inga ytterligare frågor om ODR. De utgjorde 22 procent av de tillfrågade. Eftersom tidpunkten för mätningen inte är den samma som föregående år görs inga jämförelser med förra årets resultat. De förkortningar som används i rapporten: DR = direktreklam ADR = adresserad direktreklam ODR = oadresserad direktreklam EDR = elektronisk direktreklam (Definieras i denna rapport som reklam via e-post och sms.) 2 Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009

5 Innehåll Privatpersoners åsikter om reklam 5 Tore Strandvik: Kommunikationskanaler ska samspela och komplettera varandra 6 Privatpersoners sätt att ta till sig DR 8 Privatpersoners preferenser om mottagningssätt 9 Privatpersoners sätt att använda erbjudanden 10 Privatpersoners åsikter om bra DR 11 Familjen Hultfeldt-Carlsson: Direktreklamen ger överblick och inspirerar 11 Christina Knight: Relevant, respekt, resultat och relation 12 DR och miljö 14 Korta fakta om återvinningen av DR 15 Företagens huvudmedier 17 Företagens syfte med och mottagargrupper av DR 18 Mats Rönne: DR når fortfarande en bred målgrupp 19 Företagens integration av DR i mediemixen 20 Elisabeth Trotzig: Internet förändrar mediekakan 21 Företagens DR-budget 22 Calle Görman: Rikta rätt budskap mot rätt målgrupp 23 Företagens syn på elektronisk direktreklam 24 Företagens förslag på åtgärder mot reklamtrötthet 25 Drayton Bird: DR har bevisad förmåga att leverera resultat 14 Framgångsrika och kreativa DR-kampanjer 28 Bilaga I Frågeformulär till privatpersoner 34 Bilaga II Frågeformulär till reklamköpare 35 Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009 3

6 Sammanfattning Här har vi samlat de viktigaste resultaten och slutsatserna från årets rapport. Förståelsen för reklam är stor. Nio av tio privatpersoner anser att reklam är viktig för att företag ska kunna berätta om sina erbjudanden. Direktreklam läses. Tre av fyra privatpersoner läser ADR i någon form och nästan åtta av tio som får reklam i postlådan tar del av ODR. Hellre DR i postlådan än i mailboxen. Fler än sex av tio vill hellre få reklam på papper än via e-post. Erbjudande i postlådan används oftast. Nästan hälften av privatpersonerna använder erbjudanden de får som DR i postlådan. För e-post är motsvarande siffra tolv procent och för sms sju procent. DR ska spara pengar och väcka uppmärksamhet. För privatpersoner är ekonomi och att den sticker ut från mängden det som är viktigast för att man ska vilja ta del av reklamen. Hushållen återvinner DR. Runt 90 procent återvinner direktreklamen när de har läst den. Företag använder flera olika huvudmedier. Det vanligaste mediet är tidningar följt av internet och DR. Fler än fyra av tio företag som inte har DR som huvudmedia använder det som komplement. Ny- och merförsäljning främsta syftet med DR De viktigaste skälen till att företag använder DR är nykundsförsäljning och ökad försäljning bland befintliga kunder. DR en integrerad del i mediemixen. Över hälften av företagen kombinerar i stor utsträckning direktreklamen med andra medier. Vanligaste medierna att kombinera med är tidningar och internet. Budgeten för elektronisk direktreklam ökar. Fler än sex av tio företag som använder EDR planerar att öka sina investeringar i denna reklamkanal under de kommande 12 månaderna. Målgruppsanpassning kan minska reklamtrötthet. En av fyra reklamköpare tror att reklam anpassad till målgruppen kan bidra till minskad reklamtrötthet. Miljön viktig vid val av reklamkanal. Sex av tio företag anser att miljön är viktig när de väljer marknadsföringskanal. 4 Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009

7 Reklam en viktig del i samhället Privatpersoners åsikter om reklam Reklamen är viktig för företagen och ger konsumenterna ett stort utbud av produkter och möjlighet att spara pengar till hushållskassan. Det anser majoriteten av de privatpersoner som deltog i undersökningen. Reklam viktig informationskanal för företag De intervjuade privatpersonerna fick ta ställning till ett antal påståenden kring reklam och dess roll i samhället. Reklam är viktigt för att företag ska kunna berätta om sina erbjudanden till kunderna. Nio av tio privatpersoner instämde helt eller delvis i detta påstående. Det finns mycket reklam i samhället, men den behövs för att vi ska kunna ha ett brett och prisvärt varuutbud. DR skonar hushållskassan Ett annat påstående de tillfrågade tog ställning till var: Extraerbjudanden hjälper mig att hålla nere mitt hushålls kostnader för olika konsumentprodukter. Nästan hälften, 49 procent, instämde helt eller delvis i påståendet. Detta visar inte bara att en stor andel av hushållen faktiskt använder de erbjudanden som kommer hem till dem, utan också att erbjudandena spelar en viktig roll för hushållens ekonomi. Fler än tre av fyra tillfrågade, 76 procent, instämde helt eller delvis i detta påstående. Att en så stor andel av de tillfrågade instämmer i dessa två påståenden visar att det finns en bred acceptans för företagens marknadsföring. Förståelsen är också stor för reklamens positiva effekter för individen, som att man därigenom får ett brett och prisvärt utbud av varor. Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009 5

8 Visste du att direktreklam är bra för imagen? I en jämförelse mellan direktreklam och e-post anser 42 procent av britterna att direktreklam i pappersform får människor att känna sig mer uppskattade. Motsvarande andel som anger e-post är bara sju procent. Mer än hälften, 52 procent, anser att direktreklam ger ett bättre intryck av företag. Motsvarande siffra för e-post är åtta procent. 1 1 Royal Mail, Direct Mail & Report 2007 Tore Strandvik är professor vid Hanken, Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Hanken har ett anseende som en av världens ledande akademiska institutioner inom relationsmarknadsföring. Professor Strandviks forskning är fokuserad mot tjänsteoch relationsmarknadsföring inom såväl B2B som B2C. Kommunikationskanaler ska samspela och komplettera varandra Hur ser ni på direktreklam som kanal och verktyg för relationsbyggande? Det är en oerhört intressant fråga. För några år sedan var jag involverad i ett projekt för Finlands DM-förbund genom en professur som jag då innehade. Jag kunde då se den kontrast i synsätt som fortfarande fanns mellan att å ena sidan pusha ut direktreklamen brett och å andra sidan arbeta mer kvalificerat utifrån ett tydligt medgivande från den som vill ha reklamen. Detta menar jag är kärnan i DR:ens möjligheter som relationsverktyg. Företag borde sätta större resurser på att läsa av kundernas intresse och därefter snabbt agera. Vi ser fortfarande en allt för stor misshushållning med resurser i detta avseende. Funktionaliteten hos många företags kundtjänster är ett exempel. Istället för att sätta tillräckliga resurser i kundtjänsten för att möta intresset från kunderna, placeras kunderna i långa köer vilket skapar mycket negativa reaktioner. Det krävs vidare ett skifte i synsätt från att enbart titta på hur många som svarar på ett brett utskick till att också titta på dem som 6 Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009

9 irriterades och bröt relationen med företaget. Kunddatabaser är här ett viktigt verktyg, inte minst för att göra DR:en mer effektiv. Du har också forskat och skrivit om reklam till mobiltelefoner. De intervjuer som har genomförts med konsumenter till årets DR-monitor visar att det finns en utbredd motvilja mot att ta emot mobilreklam istället för att ta emot den till postlådan. Vad tror du att det beror på och kan vi förvänta oss en förändring på sikt? Jag tror inte att vi kommer att få se någon stor förändring. Den kvalitativa forskning som vi har genomfört visar tydligt att konsumenter upplever såväl sms- som e-post-reklam som mycket påträngande. Fysisk DR uppfattas inte på detta sätt.... vi är på väg bort från att ha fokus på kontaktkostnad och istället titta på hur vi som företag kan serva kunden och få den att känna sig utvald... Däremot tror jag att mobiltelefonen kommer att få en allt viktigare roll i andra sammanhang. Ett exempel är sms-kvittenser och meddelanden om att en vara finns att hämta eller att bilen är klar efter reparation. Integrerad kommunikation har aldrig varit mer relevant än idag. Kanalerna kompletterar snarare än ersätter varandra. Vi möter nu en lågkonjunktur och med det sannolikt neddragningar i marknadsföringsbudgetarna. Vilka krav ställer detta på DR:en? Lågkonjunkturen påverkar naturligtvis också enskilda konsumenters ekonomi och konsumtionsvilja. Många kommer att välja bort icke-nödvändig konsumtion. Därför menar jag att företag behöver fokusera mer på att vårda befintliga kundrelationer än att vinna nya i tider av lågkonjunktur. Avslutningsvis, vilken tror du blir nästa stora trend inom direktreklam? Den trend som jag har uppmärksammat är att allt fler företag ställer sig frågan hur kunden beter sig. När och hur vill kunden bli kontaktad? Ur detta blir sedan nästa steg att titta på hur olika kommunikationskanaler kan samspela och komplettera varandra. Jag tror att vi är på väg bort från att ha fokus på kontaktkostnad och istället titta på hur man som företag kan serva kunden och få den att känna sig utvald att etablera en specifik relation. Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009 7

10 Tidning och DR när kunden får välja Undersökningen bland privatpersoner visar att direktreklam är en effektiv kommunikationskanal. Tre av fyra bläddrar eller läser adresserad direktreklam. DR är också ett av de sätt privatpersoner helst vill bli kontaktade på. Utbrett läsande av DR Majoriteten av mottagarna tar till sig reklamen som skickas hem i postlådan. Adresserad reklam når tre av fyra mottagare. Hälften av mottagarna bläddrar igenom och läser mer noggrant när reklamen intresserar dem. 14 procent läser alltid direktreklamen. Oadresserad reklam når fyra av fem mottagare som får DR i postlådan. Att bläddra igenom och läsa mer noggrant vid intresse är det vanligaste sättet att ta till sig även ODR, 56 procent valde detta svarsalternativ. 13 procent läser alltid ODR. Sammanfattningsvis kan sägas att läsandet av direktreklam är utbrett, vilket gör den till en effektiv kommunikationsform. Tidning och DR populärast bland privatpersoner Även om den elektroniska kommunikationen får mycket uppmärksamhet föredrar privatpersoner att företag presenterar sina erbjudanden via annonser, direktreklam eller TV-reklam. När de intervjuade ger råd till företag de är kunder hos om hur de vill bli kontaktade, svarar fler än fyra av tio, 44 procent, genom tidningsannons. Nästan lika många, 38 procent, ber att få brev eller reklam skickat hem till postlådan och fler än två av tio vill få medskick med räkningar och kontoutdrag. Mönstret går igen när det gäller råd till företag man inte är kund hos. Över hälften vill se annonser i tidningar och fler än tre av tio vill få brev och reklam hemskickat. Internetannonsering väljer cirka två av tio som kommunikationssätt, oavsett om man är kund eller ej. Print Medskick 1 Vilket stämmer bäst överens med 0 ditt eget beteende när det gäller reklam som kommer Annat i din postlåda? 2 4 Vilket stämmer Utomhusreklam bäst överens 4 med ditt eget beteende när det 4 gäller reklam som kommer Telemarketing 6 i din postlåda? 11 Bläddrar igenom och läser 48 mer noggrant vid intresse 56 Läser ej Läser alltid Lägger undan för att läsa senare Är nixad Bas: Samtliga/Har ingen "nej tack"-skylt Annonsera i tidningen Skicka brev eller reklam hem till mig Göra TV-reklam Skicka tillsammans med räkningar o.d. Annons på Internet Ringa upp mig Vet ej Bas: ADR - Samtliga/ODR - Har ingen nej tack -skylt Skicka e-post SMS Radioreklam Adresserad direktreklam Oadresserad direktreklam Om du skulle råda ett företag vilket sätt de skulle använda för att presentera erbjudanden eller information, vilket eller vilka Om du skulle Print råda ett företag vilket sätt de skulle använda för att presentera av följande erbjudanden skulle eller du information, då välja? vilket eller vilka av följande skulle du då välja? Medskick 1 Bas: Samtliga (flera svar möjliga) Bas: Samtliga (flera svar möjliga) Privatpersoners sätt att ta sig till DR Kund Ej kund 8 Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009

11 Annat DR i postlådan bättre än i maillådan Reklam i postlådan är populärare än att få den elektroniskt. En majoritet av de tillfrågade privatpersonerna föredrar att få reklam på papper i postlådan jämfört med att få den som e-post eller sms. Sju av tio, som får ODR, vill hellre ha reklam i postlådan än som bilaga i dagstidningen. Att privatpersoner föredrar att få information som räkningar och deklarationer i pappersform framför elektronisk form är något som också framgår i Postens rapporter Brevvanor 2006, 2007 och Få föredrar e-post och sms framför DR Tre av tio föredrar att få reklam via e-post framför att få den på papper i postlådan. För sms är siffrorna lägre, 14 procent vill hellre ta emot reklamen i sin mobil än till postlådan. Intervjuerna med privatpersoner visar att det behövs en kombination av fysisk och elektronisk DR för att nå ut till breda målgrupper. Print Medskick Utomhusreklam 4 4 Telemarketing 6 Hur väl instämmer du 11 i följande påstående: Om jag kunde välja skulle jag hellre ta emot den reklam som kommer i min postlåda via e-post/sms? Hur Mail väl instämmer och SMS du i följande 55 påstående: "Om jag kunde välja skulle jag 79 hellre ta emot den reklam som kommer i min postlåda via e-post/sms"? Radio Stämmer Stämmer dåligt Har ej tillgång till 8 internet/mobiltelefon Vet ej 1 1 Mässor/utställningar Utomhusreklam Medskick Bas: Samtliga Bas: Samtliga Telemarketing och SMS Privatpersoners preferenser om mottagningssätt Stämmer Stämmer dåligt 6 11 E-post Radio Hur väl instämmer du i följande 1 påstående: Jag föredrar att få reklam i postlådan separat framför att få den som bilaga instoppad i min dagstidning? Event Hur och sponsring väl instämmer du i följande 15 påstående: "Jag föredrar att få reklam i postlådan separat framför att få den som bilaga instoppad i min dagstidning"? TV Sms 70 Hellre reklam i postlådan än bilaga i tidningen När privatpersoner som får reklam får välja svarar sju av tio att de föredrar reklam i postlådan jämfört med att få den som tidningsbilaga. En tänkbar förklaring till detta är att mottagaren kan välja att tacka ja eller nej till DR genom att sätta upp en skylt på postlådan, medan bilagan i tidningen kommer oavsett mottagaren vill det eller ej. Vet ej Bas: Har "nej tack"-skylt Bas: Har ingen nej tack -skylt Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009 9

12 Erbjudanden i postlådan används oftast Privatpersoners sätt att använda erbjudanden Av den reklam som kommer till privatpersoner används erbjudanden som kommer i postlådan flitigast. Nästan hälften av de tillfrågade instämmer i påståendet att de ofta använder dessa erbjudanden medan siffrorna för e-post och sms är betydligt lägre. De allra flesta har också ett särskilt sätt för att komma ihåg sina erbjudanden. Reklamerbjudanden i postlådan används mer än erbjudanden via e-post och sms Många företag skickar erbjudanden till sina kunder via direktreklam i postlådan, e-post eller sms. Nästan hälften, 46 procent, av de tillfrågade instämmer i påståendet att de använder sig av erbjudanden som kommer i postlådan. Reklamerbjudanden via e-post och sms används betydligt mindre frekvent. Tolv procent instämmer i påståendet att de ofta använder sig av erbjudanden man fått via e-post. För sms är siffran ännu lägre, sju procent. Resultaten visar att privatpersoner inte i någon större utsträckning använder sig av de erbjudanden företag skickar ut elektroniskt. Reklamerbjudanden en del i vardagsrutinen Åtta av tio av dem som använder erbjudanden via direktreklam har ett särskilt sätt att komma ihåg erbjudandet när de handlar. Fler än fyra av tio har en särskild plats för erbjudandena. Nästan två av tio skriver upp dem på sin inköpslista och en av tio stoppar dem i plånboken. En nästan lika stor andel, åtta procent, sätter upp utskicket på kylskåpet. En slutsats av detta är att hantering av reklamerbjudanden är en väl inarbetad rutin i vardagen för många privatpersoner. Jag använder ofta erbjudanden som kommer i postlådan/ via e-post/ via sms när jag handlar varor. Stämmer Stämmer dåligt Vet ej Har ej tillgång till 8 internet/mobiltelefon Bas: Samtliga Mässor/utställningar 2 Utomhusreklam Medskick Lägger på en särskild plats där jag kommer ihåg dem Behöver inget särskilt sätt Skriver upp på min inköpslista Stoppar det i plånboken Sätter upp på kylskåpet Annat svar Postlådan Hur gör Telemarketing du för att komma ihåg att 6 använda de erbjudanden som du får med reklamen som kommer du får i med postlådan? reklamen som kommer i postlådan? och SMS E-post Hur gör du för att komma ihåg att använda de erbjudanden Bas: Använder erbjudanden erbjudanden Sms Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009

13 Bra DR sparar pengar och väcker Medskick uppmärksamhet För att konsumenter ska uppmärksamma direktreklam krävs det att den innehåller erbjudanden som sparar pengar för hushållet och att den skiljer sig från mängden. Det visar årets undersökning. De tillfrågade har fått gradera ett antal faktorer som gör att man tittar på direktreklam och tar del av den. DR ska spara pengar Det allra viktigaste är att reklamen innehåller erbjudanden som sparar pengar åt hushållet. Det är alltså av stor vikt att den information företaget skickar ut hjälper konsumenten att spara pengar. Mässor/utställningar 2 Utomhusreklam Telemarketing 6 Hur viktigt är följande för att du ska titta på och ta del av den och Hur SMS viktigt är följande för att du 11 ska titta på och ta del av den reklam som kommit reklam i din som postlåda? kommit (På i en din skala postlåda? 1-5) (På en skala 1-5) Radio 1 Innehåller erbjudanden för att spara pengar Sticker ut Innehåller något intressant Är underhållande Innehåller något roligt/ spännande moment 2, Bas: Samtliga Svar: 5= mycket viktigt, 1= mycket oviktigt Privatpersoners åsikter om bra DR 2,5 2,4 2,8 3,3 och sticka ut Näst viktigast är att reklamen väcker uppmärksamhet och sticker ut. Andra faktorer som premieras är om reklamen innehåller något intressant som till exempel recept, att reklamen är underhållande och att den innehåller något roligt eller spännande, som till exempel en skraplott. Direktreklamen ger överblick och inspirerar Familjen Hultfeldt-Carlsson i Trollhättan Anders Carlsson, 46 år (ej med på bilden) och Maria Hultfeldt, 42 år med barnen (fr.v.): Matilda 12 år, Linnea 9 år, David 2 år. Vi tycker att det är bra med direktreklam för det mesta. Man kan se extrapriser när man ska handla mat. Vi köpte en ny TV för ett tag sedan och då använde vi direktreklamen för att ta reda på vad som fanns på marknaden och vilka priser TV-apparater låg på. Direktreklamen ger oss en överblick över var man ska handla och man blir inspirerad och får nya idéer. Den som kommer först hem av Anders och Maria bläddrar igenom direktreklamen när de hämtat in posten. Sedan sparar de reklamen och visar den andre om det är något intressant. Familjen föredrar direktreklam framför reklam via e-post eller sms. Posten AB, DR-monitorn 2008 / Jag sitter vid datorn hela dagen och vill inte göra det när jag kommer hem. Sms-reklam får jag ibland, men jag har främst mobilen för att min familj ska kunna nå mig. Jag tycker att det är trevligare att sitta i soffan och bläddra i direktreklamen. Då kan jag ta upp och titta i den när jag känner för det, säger Maria.

14 För att nå fram gäller det att lyckas tilltala målgrupper med ett relevant erbjudande på ett respektfullt sätt om man vill se resultat och bygga en relation. Relevant, respekt, resultat och relation Christina Knight är creative director på Ogilvy One. Christina har bland annat varit jurymedlem i Cannes, Eurobest, Guldlådan, Guldnyckeln och Guldägget. Vad anser du är bra DR? Bra DR ska, enligt min mening, uppfylla fyra kriterier, de fyra R:en: Vara Relevant Respektera mottagaren Driva mätbara Resultat Bygga Relation Privatpersoner anser att det viktigaste med DR är att den sparar pengar och att den sticker ut från övrig reklam. Hur ser du på detta? Givetvis måste utskicket sticka ut i mängden för att överhuvudtaget uppmärksammas och givetvis måste det innehålla ett erbjudande som är relevant för kunden. Det betyder inte att man måste slå knut på sig själv och skicka ut konstiga saker i udda format med braskande rubriker. Tonläget och utformningen måste vara i linje med varumärket och erbjudandet. Att skrika högst är inte alltid det mest lyckosamma. 12 Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009

15 Internet och ny teknik får en allt större del av reklamkakan. Vad bör DR göra för att behålla sin attraktionskraft? Digitala och mobila medier är utmärkta komplement och inte ett hot mot direktreklamen. De nya kanalerna gör att det är ännu enklare för mottagarna att svara, men också att ta reda på mer om ett varumärke och ett erbjudande. Ny teknik och nya kanaler gagnar helt enkelt direktmarknadsföring. För övrigt tycker jag att för mycket av debatten handlar om kanaler och för lite om innehåll Anser du att konsumenterna är reklamtrötta? Jag tror snarare att det handlar om en allmän informationströtthet. Vi tar emot en överväldigande mängd information varje dag till följd av bl a globaliseringen och ett växande antal kanaler. Som en ren överlevnadsstrategi blir vi alltmer selektiva med vad vi tar till oss. Det märks särskilt i den yngre generationen. För att nå fram gäller det alltså att lyckas tilltala målgrupper med ett relevant erbjudande på ett respektfullt sätt om man vill se resultat och bygga en relation. Visste du att medieinvesteringarna i adresserad och oadresserad direktreklam år 2007 uppgick till 4,4 miljarder kronor? 1 1 IRM, Medieutrymmeskakan 2007 Vad bör man tänka på vid utformning av ODR? Den oadresserade reklamen har fastnat i gamla klyschiga uttrycksformer det måste inte vara opersonligt bara för att det är opersonligt adresserat! Samma regler gäller för all DR relevans, respekt, resultat och relation. Även ODR måste nå sin målgrupp med ett relevant erbjudande. Kommunikationen måste vara respektfull och på kundens villkor för att man ska kunna bygga en relation till varumärket/avsändaren över tid. Posten AB, DR-monitorn 2008 /

16 DR klarar miljöfiltret Mässor/utställningar 2 Utomhusreklam Medskick Telemarketing 6 DR och miljö Miljö är en viktig aspekt av marknadskommunikation. Sex av tio av de tillfrågade företagen svarar att miljö är en viktig faktor vid val av medium. Mycket få företag väljer bort direktreklam av miljöskäl. De svenska hushållen är också bra på att återvinna direktreklamen som kommer i postlådan visar undersökningen. Miljöaspekten viktig vid val av media När företag väljer kommunikationskanal vägs flera faktorer mot varandra. En av dem är miljö. För sex av tio företag är miljöaspekten viktig i förhållande till mediets genomslagskraft. Endast 12 procent anser att miljö inte alls är viktigt. Miljö inget hinder för DR Få företag avstår från att använda ADR eller ODR av miljöskäl. Fler än sex av tio har aldrig valt bort DR av miljöskäl och två av tio har sällan gjort det. En möjlig tolkning är att genomslagskraften i kombination med mottagarens möjlighet till pappersåtervinning gör att DR klarar företagens miljökrav på marknadsföringskanaler. 89 av all DR återvinns En stor majoritet av privatpersonerna, 89 procent, säger sig alltid eller nästan alltid lägga sin direktreklam i pappersåtervinningen när de läst den klart. Fyra procent bränner upp reklamen. Endast sju procent slänger den i soporna. Det gör att uppskattningsvis återvinns 90 procent av all direktreklam. och SMS hur viktig Radio är miljöaspekten i 1 förhållande till mediets När du väljer medier för ert företags marknadskommunik genomslagskraft, d.v.s. ert företags Event och sponsring 15 hur viktig mål är miljöaspekten att verkligen i förhållande nå ut till till mediets gen kunderna? d.v.s. ert företags mål att verkligen nå ut till kunderna? Öka 64 Viktig Inte särskilt viktig 11 När du väljer medier för ert företags marknadskommunikation, 28 Inte alls viktig 12 Mässor/utställningar 2 Utomhusreklam Bas: Använder direktreklam Medskick Bas: Använder direktreklam Telemarketing Aldrig Sällan Ofta 8 Mässor/utställningar 2 Alltid Utomhusreklam 6 Avstår av andra skäl 6 Medskick Telemarketing Bas: Använder Bas: Använder direktreklam och SMS Händer det att ert företag avstår från att använda adresserad eller oadresserad direktreklam p.g.a. miljöskäl? Händer och det SMSatt ditt företag 11 avstår från att använda adresserad eller oadresserad direktreklam p.g.a. miljöskäl? Radio 1 Radio Lägger den alltid eller nästan alltid i pappersåtervinningen Slänger den alltid eller nästan alltid i soporna Eldar/bränner upp den 1 1 Vad gör Event du/ditt och sponsring hushåll med den reklam 15 som kommer hem i postlådan när du läst postlådan eller använt när den du klart? läst eller använt den klart? TV Vad gör du/ditt hushåll med den reklam som kommer hem i Bas: Samtliga Samtliga Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009

17 Korta fakta om återvinningen av DR Hållbar direktreklam Den totala direktreklamproduktionen uppgick 2007 till 0,18 miljoner ton papper, vilket motsvarar cirka 0,61 procent av den totala svenska skogsavverkningen. 1 Nästan all direktreklam återvinns. År 2007 återvanns totalt 85 procent av allt returpapper så som tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamutskick. 2 Jämfört med Europa ligger Sverige i framkant. I Europa som helhet återvanns 2006 cirka 63 procent av allt papper. Den europeiska pappersindustrin satte år 2006 återvinningsmålet till 66 procent år I Sverige sattes återvinningsmålet till 75 procent år 1994, ett mål som uppnåddes redan Direktreklam är en hållbar produkt. Papper kan återvinnas upp till sju gånger innan fibrerna är utslitna. Pappersfibrerna kan då användas som biobränsle. 5 1 Swedma, Miljö, Direktreklam, papper och skog 2 Förpacknings & Tidningsinsamlingen, års återvinningsresultat för förpackningar och tidningar 3 Skogsindustrierna, Nästan allt papper och trä återvinns 4 Förpacknings & Tidningsinsamlingen, års återvinningsresultat för förpackningar och tidningar 5 Ibid Posten AB, DR-monitorn 2008 /

18 Visste du att även kanadensarna uppskattar DR i pappersform? 67 procent av kanadensarna föredrar att få information om nya produkter och erbjudanden från företag de inte är kund hos via vanliga brev. Enbart 19 procent föredrar e-post och tre procent att bli kontaktade via telefon. 1 1 Pitney Bowes, Household Mail Preference Study, Regular Mail vs. Electronic Mail and Telemarketing, mars 2005 Visste du att investeringar i direktreklam ökar i Tyskland? Under 2007 investerade tyska företag cirka 3,4 miljarder euro i direktreklam. Det motsvarar en ökning om 291 miljoner euro eller 9,4 procent jämfört med De 50 tyska företag som investerar mest i direktreklam står för nästan 50 procent av de totala investeringarna, och en tredjedel av de 50 största tyska investerarna i direktreklam ökade sina investeringar under Nielsen Media Research, Januar 2008 Direct Mail Statusbericht 16 Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009

19 Tidningar, internet och DR är huvudmedier Företagens huvudmedier Tidningar, internet och direktreklam är företagens främsta marknadsföringskanaler. En tredjedel anger att de använder DR som ett av sina huvudmedium. Fyra av tio företag har använt sig av DR som komplementmedium. Adresserad direktreklam är den DR-form som flest företag använder. Många huvudmedier Undersökningen visar att företag har flera olika huvudmedier för marknadsföring. Nästan åtta av tio använder sig av tidningsannonser. Knappt hälften av företagen, 47 procent, använder internetannonsering och 35 procent direktreklam. Dessa tre kanaler är alla exempel på ickeavbrytande kanaler, dvs. kanaler där mottagaren själv kan bestämma när och om man vill ta del av företagets budskap. Även om företag alltmer utnyttjar digitala kanaler är det bara drygt ett av tio företag som använder elektroniska former av direktreklam som e-post och sms som huvudmedium. Utbrett användande av DR Användandet av direktreklam är utbrett även bland de företag som inte har DR som ett huvudmedium. Fler än fyra av tio av dessa företag har under de senaste åren använt sig av DR. Med andra ord används DR även som komplementmedium till de övriga huvudkanalerna. ADR används ofta Den form av direktreklam som enklast kan målgruppsanpassas, adresserad direktreklam, är den vanligaste formen av direktreklam. Av de företag som använder direktreklam svarade 55 procent att de använder ADR. Nästan tre av tio, 27 procent, använder både adresserad och oadresserad direktreklam och knappt ett av fem företag, 18 procent, använder sig av ODR. Företagens medieval olikt konsumenternas Resultaten kan jämföras med hur privatpersoner vill att företag presenterar erbjudanden för dem. Privatpersoner Vilka Vilka huvudmedier använder ni i ert marknadsföring? företag i er marknadsföring? Event och sponsring E-post och sms Telemarketing 6 Mässor/utställningar 2 Medskick Utomhusreklam Utomhusreklam Medskick Mässor/utställningar Telemarketing och SMS Bas: Radio Samtliga (flera svar möjliga) Event och sponsring Har TV ert företag under Har ert företag de senaste under 22 den 12 månaderna senaste använt sig av direktreklam? 12 månaderna använt sig av direktreklam? Direktreklam Tidningar Internet Direktreklam TV Radio Mässor/utställningar Ja 2 Nej Bas: Samtliga (flera svar möjliga) Utomhusreklam Medskick Telemarketing Bas: Använder ej direktreklam som huvudsakligt medium Bas: Använder ej direktreklam som medium och SMS Radio Event och sponsring 15 direktreklam Använder ert företag eller adresserad både och? eller oadresserad direktreklam eller både och? TV 22 Adresserad direktreklam Både och Oadresserad direktreklam Använder ert företag adresserad eller oadresserad Bas: Använder direktreklam Bas: Använder direktreklam rekommenderar tidningsannonser och att skicka brev och reklam hem till dem i störst utsträckning. För företagen är tidning och internet de två främsta marknadskanalerna. Konsumenternas önskemål och företagens marknadsföringsstrategier överensstämmer med andra ord inte alltid. Posten AB, DR-monitorn 2008 /

20 Utomhusreklam Nya kunder och merförsäljning med DR Medskick Nykundsbearbetning och ökad försäljning Telemarketing bland befintliga kunder är de viktigaste skälen till att företag och SMSanvän- der sig av direktreklam. Även om DR främst används som en säljdrivande marknadsföringskanal, finns det många andra användningsområden för direktreklam. Företagens syften med direktreklam skiljer sig åt för adresserad och oadresserad direktreklam. Oadresserad direktreklam är främst ett säljdrivande verktyg. Nästan åtta av tio företag använder ODR för att generera nya kunder. Det näst vanligaste syftet är att skapa merförsäljning bland existerande kunder. För adresserad direktreklam är syftet också att skapa nya kunder. Med ADR är även merförsäljning till nuvarande kunder viktigt. Fler än fyra av tio anger detta som skäl. Mässor/utställningar 2 I vilka I vilka syften använder ni 6 ni främst främst adresserad respektive adresserad respektive oadresserad direktreklam? oadresserad direktreklam? Generera nya kunder Skapa merförsäljning mot nuvarande kunder Utveckla relationer till befintliga kunder Informera kunder om erbjudanden Skapa korsförsäljning Annat 2 Mässor/utställningar Utomhusreklam Adresserad direktreklam Medskick Företagens syfte med och mottagargrupper av DR 55 Bas: Bas: Telemarketing Använder adresserad/oadresserad 6 direktreklam (flera svar direktreklam möjliga) (Flera svar möjliga) och SMS Oadresserad direktreklam ADR används för att utveckla kundrelationer Fler än fyra av tio företag använder ADR som ett sätt att utveckla relationen med befintliga kunder. ODR används av fler än två av tio företag i detta syfte. Ett annat syfte är att informera kunder om aktuella erbjudanden, vilket både ADR och ODR används för. DR både till företag och privatpersoner Direktreklam har en bred mottagargrupp. Traditionellt ses DR som ett sätt att kommunicera med privatpersoner. I undersökningen svarade också 56 procent att det är den vanligaste målgruppen. Samtidigt är det tre av tio företag som använder DR för att kommunicera med företag och organisationer och 13 procent som använder DR till båda målgrupperna. Radio 1 Använder Event och sponsring ert företag direktreklam 15 övervägande övervägande för att nå för att nå privatkunder eller företagskunder inklusive inklusive organisationer? organisationer? TV 22 Privatkunder 56 Företag/organisationer 32 Båda lika mycket direktreklam Bas: Använder direktreklam 18 Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009

DR-monitorn 2007. - en rapport om företags och privatpersoners attityder till och vanor kring direktreklam

DR-monitorn 2007. - en rapport om företags och privatpersoners attityder till och vanor kring direktreklam DR-monitorn 2007 - en rapport om företags och privatpersoners attityder till och vanor kring direktreklam Posten AB - DR-monitorn 2007 1 Förord Under det senaste decenniet har en rad långtgående förändringar

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Brevvanor En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Brevvanor En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Brevvanor 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Posten AB - Brevvanor 2009 3 Att gå igenom posten är en vardagsritual Vi har alla våra vardagsrutiner.

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Brevvanor 2010. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Brevvanor 2010. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Brevvanor 2010 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Posten AB - Brevvanor 2010 3 Viktig information i brev även i digitaliseringens tidevarv De senaste

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

Anders Ericson, vd. Sveriges Annonsörer. Marknadschefens bästa vän

Anders Ericson, vd. Sveriges Annonsörer. Marknadschefens bästa vän Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer Marknadschefens bästa vän I HUVUDET PÅ EN ANNONSÖR 1. Vad är en annonsör? De störta annonsörerna i Sverige medieinvesteringar brutto i miljoner kronor 2015 1.

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

ENKÄT OM PRODUKTIONEN AV

ENKÄT OM PRODUKTIONEN AV ENKÄT OM PRODUKTIONEN AV DIREKTMARKNADSFÖRING I SVERIGE BILAGA Direktmarknadsföring kan definieras på många olika sätt. Ange nedan vilken eller vilka typer av marknadsföringsaktiviteter, om någon, som

Läs mer

PRODUKTMEDIA. En stark del av marknadsmixen

PRODUKTMEDIA. En stark del av marknadsmixen PRODUKTMEDIA En stark del av marknadsmixen Cecilia Grahn Nyd Marknadschef MEC Gruppen AB MEC Group Fuzhou China MEC Hong Kong Trading Ltd ROI Stora Reklamkakan 2014 Produktion 17,7 % Digital reklam 16,0

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Reklam Nej tack!? Inledning. Sammanfattning

Reklam Nej tack!? Inledning. Sammanfattning En attitydundersökning gjord av QuickWise på uppdrag av Annonsörföreningen April 2005 1 Reklam Nej tack!? QuickWise har på uppdrag av Annonsörföreningen genomfört en attitydundersökning med syfte att ge

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Mottagarmakt 2014 KOMMUNIKATION PÅ MOTTAGARENS VILLKOR

Mottagarmakt 2014 KOMMUNIKATION PÅ MOTTAGARENS VILLKOR Mottagarmakt KOMMUNIKATION PÅ MOTTAGARENS VILLKOR Mottagarmakt - PostNord Innehåll Låt mottagaren välja...03 Sammanfattning...04 Mottagarmakt...06 Viktigt att själv få välja...06 Mottagaren utövar sin

Läs mer

Historisk struktur sju Gyllene Hjul

Historisk struktur sju Gyllene Hjul Historisk struktur sju Gyllene Hjul Årets bästa sponsring Årets interna event Årets rättighets innehavare Årets event B2C Årets samhälls engagemang Årets event B2B Årets mest kreativa lösning TNS 3 Gyllene

Läs mer

Filmbarometer 2013. Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm +46 8 29 92 70. Kungsgatan 12, 753 23 Uppsala +46 (0) 18 12 71 12

Filmbarometer 2013. Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm +46 8 29 92 70. Kungsgatan 12, 753 23 Uppsala +46 (0) 18 12 71 12 Filmbarometer 2013 Kungsgatan 12, 753 23 Uppsala +46 (0) 18 12 71 12 Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm +46 8 29 92 70 info@populate.se www.populate.se Populates filmbarometer 2013 En gång i tiden var

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Våra brevvanor 2012. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2012. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 2012 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation På mottagarens villkor Företag, myndigheter och organisationer har idag flera olika kanaler att välja mellan

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR. DR-monitorn 2014

Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR. DR-monitorn 2014 Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR DR-monitorn 2014 DR-monitorn 2014 - PostNord Innehåll Om rapporten...02 Fysiska fördelar i digitala tider...03 Sammanfattning...04 Direktreklam i

Läs mer

Tidskrifter säljer produkter!

Tidskrifter säljer produkter! säljer produkter! engagerar! är det medium man generellt värdesätter högst. Dessutom sysslar man sällan med annat samtidigt som man läser. Konsumenterna i Ball States undersökning ägnade sitt främsta intresse

Läs mer

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Reklam funkar inte på mig Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Detta ville vi undersöka: Var tonåringar surfar Hur mycket reklam de exponeras för Hur stor andel reklam är för mat

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Eventmarknaden 2013 Publicerad 30 April 2014

Eventmarknaden 2013 Publicerad 30 April 2014 Eventmarknaden 2013 Publicerad 30 April 2014 i samarbete med Observera! Rapporten har tagits fram för IRM:s intressenter och får inte publiceras, kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan IRM:s tillstånd.

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

D E Handläggare: Christina Durling Tfn:

D E Handläggare: Christina Durling Tfn: A Rhn 2005-08-24 Tjänsteutlåtande SID 1 (5) 2005-07-27 Ärende nr 10 B C Renhållningsförvaltningen K OMMUNIKATION OCH K UNDSERVICE D E Handläggare: Christina Durling Tfn: 08-508 465 66 Renhållningsnämnden

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex 2016

Svenskt Marknadsföringsindex 2016 Svenskt Marknadsföringsindex 2016 Ett verktyg för marknadschefer 2015 startade vi upp Sveriges Marknadsföringsindex för att sammanställa vad marknadschefer och andra marknadsföringsansvariga i Sverige

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Undersökning om mailanvändningi jobbet

Undersökning om mailanvändningi jobbet Undersökning om användningi jobbet Genomförd av i-page 2009 Bakgrund & syfte i-page är ett konsultföretag inom e-postkommunikation. Vi hjälper företag, organisationer och myndigheter att kommunicera via

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Sponsring 2013 Publicerad 30 April 2014

Sponsring 2013 Publicerad 30 April 2014 Sponsring 2013 Publicerad 30 April 2014 i samarbete med: Observera! Rapporten har tagits fram för IRM:s intressenter och får inte publiceras, kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan IRM:s tillstånd.

Läs mer

COPYWRITRING. ATT SKRIVA REKLAM. Föreläsare: KATARINA AVERÅS Kreatör, kommunikatör och skribent

COPYWRITRING. ATT SKRIVA REKLAM. Föreläsare: KATARINA AVERÅS Kreatör, kommunikatör och skribent COPYWRITRING. ATT SKRIVA REKLAM. Föreläsare: KATARINA AVERÅS Kreatör, kommunikatör och skribent EN COPYWRITER. Tillsammans med en art director kreativt ansvarig för en reklamkampanj eller enstaka enheter.

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Politisk reklam i TV

Politisk reklam i TV Novus Opinion Politisk reklam i TV 1 juli 2009 David Ahlin Allmänheten om TV-reklam från politiska partier Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av TV4. Intervjuerna har genomförts

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

BILAGA till huvudrapport 196 marknadschefers och marknadsansvarigas inställning till Effektiv marknadskommunikation

BILAGA till huvudrapport 196 marknadschefers och marknadsansvarigas inställning till Effektiv marknadskommunikation BILAGA till huvudrapport 196 marknadschefers och marknadsansvarigas inställning till Effektiv marknadskommunikation Endast diagram, utan kommentarer Kund: Kontakt: Sveriges Annonsörer Anna Lindström Novus:

Läs mer

LOKALA KAMPANJER PRESENTATION 2013. ANNONSERA LOKALT sida 2 MÅLGRUPP & UPPLAGA sida 3 LAYOUT sida 4 edr - MOBILT & DIGITALT sida 5 BOLAGSINFO sida 6

LOKALA KAMPANJER PRESENTATION 2013. ANNONSERA LOKALT sida 2 MÅLGRUPP & UPPLAGA sida 3 LAYOUT sida 4 edr - MOBILT & DIGITALT sida 5 BOLAGSINFO sida 6 ANNONSERA LOKALT sida 2 MÅLGRUPP & UPPLAGA sida 3 LAYOUT sida 4 edr - MOBILT & DIGITALT sida 5 BOLAGSINFO sida 6 Annonsera lokalt Vi är experter på effektiv DR och vet hur man skapar resultat. Bygg lokal

Läs mer

Stigande optimism i e-handeln

Stigande optimism i e-handeln + 4 % e-barometern Q2 2009 Stigande optimism i e-handeln Den ekonomiska krisen har pressat ner e-handelns kraftiga tillväxt till svagare nivåer men optimismen bland e-handlarna stiger trots detta. Försäljningen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Direktreklam: utveckling, användning, värdering

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Direktreklam: utveckling, användning, värdering INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 51 Direktreklam: utveckling, användning, värdering Ingela Wadbring 2003 Inledning Under det senaste

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring En undersökning bland livsmedelstillverkare om deras känsla för ansvar Juli 2005 1. Bakgrund Reklam påverkar vårt beteende och får oss att agera,

Läs mer

GULDLÅDAN 2007. Brief Guldlådan. Kund: Blodcentralen Uppgift: Kampanj via postalt DR Tid för inlämning: 12 oktober 2007 Arrangör: Posten Meddelande AB

GULDLÅDAN 2007. Brief Guldlådan. Kund: Blodcentralen Uppgift: Kampanj via postalt DR Tid för inlämning: 12 oktober 2007 Arrangör: Posten Meddelande AB GULDLÅDAN 2007 Brief Guldlådan Kund: Blodcentralen Uppgift: Kampanj via postalt DR Tid för inlämning: 12 oktober 2007 Arrangör: Posten Meddelande AB Bakgrund om Guldlådan 2007 - uppdrag för Blodcentralen

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal...

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Budskap Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Den grafiska formen tillsammans med formuleringen av budskapet - en kanal

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Telenor Mobility Report 2012

Telenor Mobility Report 2012 Telenor Mobility Report 2012 Sverige, maj 2012 Sammanfattning beslutsfattare och användare Bakgrund och genomförande Telenor har genomfört en undersökning om mobilt arbetssätt och den mobila vardagen i

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Hur kopplas publicitet till försäljning? En undersökning av Spotlight PR

Hur kopplas publicitet till försäljning? En undersökning av Spotlight PR Hur kopplas publicitet till försäljning? En undersökning av Spotlight PR Oktober 2006 Synopsis: PR påverkar försäljningen mer än reklam Ett företags publicitet påverkar dess försäljning mer än annonsering.

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign.

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Vad är då skillnaden? Grafisk design är formgivning av alla typer av trycksaker, t ex

Läs mer

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring?

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? Uppsala Universitet 2 januari 2009 Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Magisteruppsats Handledare: Konstantin Lampou Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? - en fallstudie om Google

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Iq Rapport 2013:1. Alkoholvarumärkens sponsring. svenska festivaler

Iq Rapport 2013:1. Alkoholvarumärkens sponsring. svenska festivaler Iq Rapport 2013:1 Alkoholvarumärkens sponsring Alkoholvarumärkens sponsring av svenska festivaler Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklamen samverkar i flera kanaler 4. Sponsring ett sätt att bygga varumärke

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2012-08-30 ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Enheten för kvalitet

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing

Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing Elisabeth Thörnsten Novuskontakt: Gun Pettersson 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Swedish Content Agencies räkning genomfört ett undersökning

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Interntmarknadsföring i praktiken + tips och taktik Fördelar - Internetmarknadsföring Distributionen Billigt Flexibiliteten Lätt att uppdatera eller byta budskap Räckvidden Kan nå hela världen Mätbarheten

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Smartare affärskommunikation

Smartare affärskommunikation EFFEKTIVT, RATIONELLT OCH ENKELT MED TJÄNSTER FRÅN STRÅLFORS Smartare affärskommunikation Upptäck möjligheterna med ebrev 2 Upptäck möjligheterna att skapa smartare affärskommunikation. Du kan bygga starkare

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad

organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad Sponsring- Klicka möjligheterna här för att ideella ändra format organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad 1 Klicka här för att ändra format 2 Procentuell utveckling: Klicka här

Läs mer