Medieplan för nygrundat aktiebolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medieplan för nygrundat aktiebolag"

Transkript

1 Medieplan för nygrundat aktieblag En utredning över prgram- ch tjänstutbud för kstnadseffektiva kntrs- ch internetlösningar Rbert Gripenberg Examensarbete Infrmatins- ch medieteknink Förnamn Efternamn 2013

2 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprgram: Infrmatins- ch medieteknik Identifikatinsnummer: 4008 Författare: Rbert Gripenberg Arbetets namn: Medieplan för nygrundat aktieblag: En utredning över prgram- ch tjänstutbud för kstnadseffektiva kntrs- ch internetlösningar Handledare (Arcada): Jhnny Biström Uppdragsgivare: IVINO Oy Sammandrag: Detta arbete utreder vilka kntrsuppsättningar ch internetlösningar sm rekmmenderas för det nygrundade aktieblaget IVINO Oy. En försutsättning för att en lösning eller prdukt skall behandlas är att den fyller kriterierna m att vara kstnadseffektivt, ha små kstnader för bruk ch- eller uppehåll. Dessutm söks prdukter ch lösningar sm är pensurce. För att driva verksamhet behöver företaget verktyg för bl.a. textbehandling, kalkylblad, presentatiner, e-pst, hemsida ch sciala medier. Utöver en utredning över prgramvara kmmer även en mdell för hemsida ch dess sammanknytning med sciala medier presenteras. Helheten delas sedan upp i två aspekter: intern ch extern. Till slut redvisas för eknmiska ch tidsmässiga krav sm medieplanen ställer. Nyckelrd: IVINO Oy, Kntrsuppsättning, Internetmarknadsföring, Opensurce Sidantal: 40 Språk: Svenska Datum för gdkännande:

3 DEGREE THESIS Arcada Degree Prgramme: Infrmatin and Media Technlgy Identificatin number: 4008 Authr: Rbert Gripenberg Title: Media plan fr a newly funded cmpany: An inquiry abut sftware and service pssibilities fr cst-effective ffice and internet slutins. Supervisr (Arcada): Jhnny Biström Cmmissined by: IVINO Oy Abstract: This thesis wrk investigates the ffice suites and internet slutins recmmended fr the newly established cmpany IVINO Oy. A prerequisite f a slutin r prduct t be investigated is that it fulfills the criteria f being cst effective, have small csts fr use and r upkeep. In additin, the chsen prducts and slutins are preferably t be pen surce. In rder t perate the cmpany needs tls fr e.g. wrd prcessing, spreadsheets, presentatins, , website and scial media. Nt nly is sftware handled but als mdel fr a website and its integratin with scial media is presented. This entirety is then split int tw aspects: internal and external. T the end, the ecnmic and tempral requirements that the plan pses are presented. Keywrds: IVINO Oy, Office suite, Online marketing, pen surce Number f pages: 40 Language: Swedish Date f acceptance:

4 OPINNÄYTE Arcada Kulutushjelma: Infrmaati- ja mediatekniikka Tunnistenumer: 4008 Tekijä: Rbert Gripenberg Työn nimi: Mediasuunnitelma juuri perustetulle sakeyhtiölle: Tiedstelu hjelma- ja palveluvalikimista kustannustehkkaille timist ja verkkratkaisuille, Työn hjaaja (Arcada): Jhnny Biström Timeksiantaja: IVINO Oy Tiivistelmä: Tämä pinnäytetyö tutkii mitä timist- ja verkkratkaisuja susitellaan vasta perustetulle yritykselle IVINO Oy:lle. Edellytys ratkaisun tai tutteen käsittelyyn n että se täyttää kriteerit: kustannustehkkuus ja pieniä kustannuksia käyttö- ja tai ylläpitn. Lisäksi susitaan tutteita ja ratkaisuja mitkä vat pensurce tyylisiä. Timiakseen yritys tarvitsee työkaluja esim. tekstinkäsittelyyn, taulukklaskentaan, esityksiin, sähköpstille, verkksivustlle ja ssiaalisen mediaan. Ohjelmistjen lisäksi esitellään myös malli nettisivuille ja näiden liittäminen ssiaaliseen mediaan. Kk kknaisuus jaetaan sitten kahteen näkökulmaan: sisäiseen ja ulkiseen. Lpuksi esitellään mediasuunnitelman rahalliset ja ajalliset vaatimukset. Avainsanat: IVINO Oy, timist-hjelmistt, internetmainnta, pen surce Sivumäärä: 40 Kieli: Rutsi Hyväksymispäivämäärä:

5 INNEHÅLL / CONTENTS 1 Presentatin ch begränsning IVINO Oy Uppdragsgivare Begränsningar Valvira ch alkhllagstiftningen i Finland Teknisk specifikatin Webbhtell Egen webbserver Hårdvara Filserver Verktyg ch resurser Kntrsuppsättningar Alternativa uppsättningar Mlntjänster E-pstklient IVINO Oy nline Online marknadsföring E-pst i marknadsföringssyfte Sciala medier Egen hemsida Presentatin av mediaplan Intern aspekt, alternativ 1 betning på pensurce Fördelar Nackdelar Intern aspekt, alternativ 2 betning på mlnet Fördelar Nackdelar Extern aspekt Egen hemsida Sciala medier Slutsatser Tidtabell för att förverkliga planen Kstnadskalkyl Framtidsplanering Slutsatser... 38

6 Källr Bilagr... 41

7 Figurer Figur 1: Åldersspridningen på Facebk i Finland. Källa: Scialbakers Figur 2: Ggle sökning på ivin y Tabeller Tabell 1: Kriterier för alternativa prgram Tabell 2: Tidtabell för att förverkliga planen Tabell 3: Tabell på utgifter... 37

8 1 PRESENTATION OCH BEGRÄNSNING 1.1 IVINO Oy Uppdragsgivare Arbetet görs på uppdrag av IVINO Oy, ett företag sm imprterar ch utför partiförsäljning av kvalitetsviner. Partiförsäljning innebär att företaget inte kan sälja sina prdukter åt privatpersner utan endast åt andra grssister ch kunder med utskänkningstillstånd. Detta faktum begränsar företagets målgrupp. Gegrafiskt har företaget vidare specificerat målgruppen till återförsäljare sm finner sig i en grv 300 km radie kring Helsingfrs. Företaget strävar efter att utöka restaurangernas vinutbud genm att erbjuda viner av hög kvalitet sm är intressanta, vanliga eller kan skapa nya upplevelser för den finländska allmänheten. IVINO Oy är registrerat i Kyrkslätt ch hyr ett lagerutrymme i Kil, Esb. IVINO Oy har gett sm uppdrag att frska fram ch presentera vilka verktyg de skall använda i sin kntrsmiljö samt hur ch vad de skall göra för att nå en effektiv ch mdern internetprfil. Lösningar ch val kmmer alltid att speglas mt standard kriterierna vilka är: kstnadseffektivitet ch användarvänlighet. Tanken är att skapa en effektiv ch fungerande plan sm är enkel att implementera ch använda. 1.2 Begränsningar Medieplan är ett begrepp sm redan länge används i planeringen av marknadsföring i de traditinella medierna. Medieplanering består av en mediestrategi ch implementeringen av denna på en medieplan. (Rssiter, Jhn R. & Danaher, Peter J s. 1). Visserligen har balansen i lika mediers betydelse förändrats sedan sena 90-talet men planens grundpelare återstår. Detta arbete kmmer däremt inte att kncentreras på den strategiska delen, eftersm den behandlar rena marknadsföringsaspekter sm inte har någn teknisk relevans. Räckvidd ch frekvens är centrala begrepp i strategin men kmmer att förenklas grvt i det här fallet. Implementeringen är den del sm kmmer att presenteras. Viktiga frågr kmmer att vara vilka verktyg sm finns, vilka sm behövs ch hur de skall användas. 8

9 Televisin, radi ch tryckta plakat kmmer inte att diskuteras. Dessa lämnas brt då de inte anses relevanta för företagets räckvidd med de resurser företaget har till sitt förfgande. Dessutm begränsar finländsk alkhllagstiftning hur man kan använda dessa medier för att föra marknadsföring. Synlighet på internet i frmen av presentatin av företaget ch deras prdukter kmmer att vara i fkus. Enligt statistikcentralen (se bilaga 1) använder 89 % av den finska beflkningen (från 16-74år) internet varav 59 % av dessa gör det flera gånger m dagen. Inte ng med detta men även 45 % av beflkningen använder någn frm av scial nätverkstjänst. Dessa siffrr estimeras att öka vilket gör internet till en ypperlig kanal för att nå kunder. Dessutm är många av dessa kanaler antingen gratis eller mycket förmånliga att använda vilket stämmer bra med standardkriteriet på kstnadseffektivitet. 1.3 Valvira ch alkhllagstiftningen i Finland Tillstånds- ch tillsynsverket för scial- ch hälsvården (Valvira) är ett centralt ämbetsverk underställt scial- ch hälsvårdsministeriet med uppgift att övervaka tillbörligheten av verksamheten inm scial- ch hälsvården, alkhlförvaltningen samt miljö- ch hälsskyddet ch sköta tillståndsförvaltningen ch styrningen i samband med dem. (Valvira, 2011, s. 2) Betydelsen för IVINO Oy är att Valvira är det ämbetsverk sm beviljar tillstånd, legitimatiner ch rättigheter samt övervakar verksamheten sm bedrivs av partihandlare ch innehavare av användningstillstånd för alkhldrycker i Finland. För att få driva sin verksamhet måste IVINO Oy beviljas ett tillstånd för partiförsäljning av alkhlprdukter. För att sedan kunna marknadsföra sina prdukter måste IVINO Oy följa bestämmelserna sm stadgats i alkhllagen. Reginförvaltningsverken övervakar reklamen på sina mråden ch Valvira övervakar reklam ch annan marknadsföring sm överskrider flera reginer eller över hela landet. Det finns inte ännu någn lagstiftning m hur man får marknadsföra, t.ex. visa ett prduktregister, på internet. Valvira har däremt publicerat en anvisning (Ssiaali- ja terveydenhulln tutevalvntakeskuksen hje alkhlimainnnasta, 2008) på hur det skall skötas. Enligt anvisningen får man publicera en lista på srtimentet av svaga alkhldrycker men inte starka brtsett från på nätsidr var utgivaren kan garantera att persnerna sm når infrmatinen är inm htell- ch restaurang branschen. Detta kan göras 9

10 genm att bara bevilja läsrättigheter endast åt persner eller restauranger vars utskänkningstillstånd är bekräftat. Dessutm skall all reklam vara anständig ch följa bestämmelserna för gd sed sm beskrivs i alkhllagen. 10

11 2 TEKNISK SPECIFIKATION Detta kapitel skall redgöra för de tekniska resurser sm företaget har till sitt förfgande. Tekniken delas in i två huvuddelar: webbhtell ch hårdvara. Företaget skall öppna en egen hemsida ch önskar att nå nya kunder samt öka synlighet med hjälp av denna sida. Dessutm behöver företaget hårdvara för att utföra sitt arbete i frmen av textbehandling, internetanvändning ch prduktin av marknadsföringsmaterial samt annan kntrsverksamhet. Största delen av hårvaran är redan införskaffad ch kmmer därför bara krt beskrivas för att redgöra för de möjligheter ch begränsningar sm tekniken ställer. 2.1 Webbhtell Företaget har hyrt in sig på ett webbhtell efter att det registrerat dmänen ivin.fi i eget namn. Webbhtellet valdes eftersm det fyllde två kriterier. Dessa kriterier var både tekniska ch prismässiga. Webbhtellet valdes från en nättjänst sm har en utförlig redvisning för finska webbhtellsleverantörer. (Webhtellivertailu 2, 2012) De tekniska kriterierna sm specificerades var: Minimum två MySQL databaser Stöd för PHP 5.0 eller högre Minimum 1 gigabyte (GB) hårddiskutrymme Minimum 10st e-pstkntn Skräppst filtrering Möjlighet för underdmän, t.ex. intern.ivin.fi, m.ivin.fi eller stre.ivin.fi Dessa kriterier specificerades med tanke på att det skall vara möjligt att använda ett CM-system ch möjligtvis öppna någn srt av webbutik i ett senare skede. Webbhtellet sm valdes levereras av ett företag med namnet Herit Oy. De uppfyllde ch överträffade alla tekniska kriterier ch kunde erbjuda ett bra pris för tjänsten. Detta innebär att summan av kstnaderna för uppehållet av webbhtellet ch dmänen inte överskrider 35 per år. 11

12 Webbhtellet nås via en FTP-klient men kan även administreras via cpanel, sm innehåller många verktyg sm underlättar administreringen. Till de här verktygen hör bl.a. phpmyadmin sm möjliggör snabb ch enkel tillgång till MySQL databaser. Webbhtellet har däremt inget SSL-stöd. Detta kmmer att förhindra ch begränsa ett antal möjligheter sm t.ex. Facebk appar ch eventuella behv för pengatransaktiner Egen webbserver Alternativt skulle företaget kunna skaffa egen server. Detta kan göras både fysiskt ch virtuellt. Prblemets med detta är då däremt knfigurerings- ch uppehållsansvaret förflyttas helt ch håller till ägaren. Trts att man får mera frihet att själv bestämma över resurser, ansågs inte arbetsbördan sm medföljer vara önskvärd. Därför valdes ett webbhtell. 2.2 Hårdvara Företaget är litet ch behöver flexibel ch prtabel hårdvara sm inte begränsar utrymmen var hårdvaran kan användas. Denna insikt ledde till en specificering sm kräver lätt hårdvara sm även möter de tekniska kraven sm perativsystemet Windws 7 ställer (Micrsft, 2012a). Dessa krav är i krthet: 1 gigahertz (GHz) eller snabbare 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) prcessr 1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) eller 2 GB RAM (64-bit) 16 GB tillgängligt hårddiskutrymme (32-bit) eller 20 GB (64-bit) DirectX 9 grafikkrt med WDDM 1.0 eller högre drivrutin Valet av perativsystem baserar sig fullständigt på företagets önskemål. Utöver minimikraven sm perativsystemet ställer, önskades även att hårdvaran skulle vara lätt ch ha en bra batteritid. Dessa kriterier ledde till valet av en bärbar datr. 12

13 Asus U 31 S Intel Cre i3 2310M Prcessr Intel HM65 Express Chipset DDR MHz SDRAM NVIDIA GeFrce GT 520M med 1GB DDR3 VRAM 500GB 5400RPM Hårddiskutrymme 13.3" 16:9 HD (1366x768) Bildskärm Den bärbara datrn har redan tagits i bruk före detta arbete skrevs. Därför kmmer inte urvalsprceduren beskrivas dest närmare. Datrn har däremt visat sig i vara bra för företagets behv. Datrn kör på låg ljudnivå ch har en batteritid sm överstiger 5 timmar i kntrsbruk. Dessutm hade datrn en ypperlig garanti på tre år. 2.3 Filserver Webbhtellet kan även användas sm en filserver ch filer kan enkelt nås via en FTPklient. Alternativt kan en in extern nätverkshårdskiva införskaffas ch knfigureras till en filserver. Fördelen den en egen filserver är att viktigt material kan säkerhetskpieras till den. För övrigt kan den externa hårdskivan även knfigureras att fungera sm en utskriftsserver sm skulle kunna nås över WLAN eller över en internetanslutning. 13

14 3 VERKTYG OCH RESURSER Detta kapitel skall sträva efter att jämföra lika verktyg för att kunna göra beslut på vilket sm bäst tillämpar sig till företagets behv. Verktyget kan vara ett enskilt prgram, en prduktfamilj, en uppställning eller en tjänst sm t.ex. en mlntjänst. Kapitlet är delat i två underrubriker varav den första skall behandla interna aspekter, kntrsmiljö ch lika uppsättningar av prgramvara. Den andra delen kncenteras på externa aspekter, hur IVINO Oy skall använda lika nätbaserade tjänster för att öka synlighet. 3.1 Kntrsuppsättningar Text- ch databehandling är en grundpelare i arbetet. Micrsft Office är utan tvivel den mest kända prdukten för detta ändamål. Är det däremt det ända sm kan användas? Sanningen är att redan Micrsft Wrd innehåller många funktiner sm inte används i nrmal kntrsmiljö. Denna insikt i samband med högt prissatta licenser gör Micrsft Office till ett in attraktivt alternativ. Redan att byta textbehandlingsprgram kan däremt vara svårt eftersm man inte endast är van vid ett annat utan ckså för att man kanske har ett helt biblitek med filer sm är skapade på de förra prgrammen i deras egna filfrmat. Andra vanesaker sm kan försvåra bytet av prgram är användargränssnittets upplägg ch andra aspekter sm snabbtangenter ch funktinsprinciper. Minimikraven för de alternativ sm skall jämföras i nästa kapitel är delat i två grupper: funktinalitet ch användarvänlighet. En del av dess kriterier kan verka triviala eftersm de alla finns i Micrsft Office ch de är de funktiner sm används. Därför är de viktiga. Målet är att hitta ett mtsvarande prgramvara utan Micrsfts licenser. 14

15 De kriterier sm det alternativa prgrammen skall uppfylla är listade nedan: Funktinalitet Användarvänlighet Basfunktinalitet Mdeller för lika dkument sm fferter, brev eller fakturr Avancerad frmatering Skapa tabeller Skapa grafer Editering Autmatisk språk krrigering Utskrift ch publicering Insättning Bilder, med bearbetningsmöjlighet Intuitivt gränssnitt Flexibilitet i filfrmat Imprterings-, mvandlings- ch bearbetningsmöjlighet av gamla eller mttagna filer Möjlighet att exprtera textfilen i PDF-frmat Tabell 1: Kriterier för alternativa prgram Alternativa uppsättningar Det finns en hel del free and pensurce (FOSS) prdukter att välja emellan. De sm valts är alla publicerade under typen GNU General Public License -licens (GNU GPL, eller GPL) ch har enligt pensurce nätverket Ohlh mest registrerade medarbetare ch utvecklare. Dessutm är alla en mtsvarighet till hela Micrsfts Officesuite. Samtliga av de valda prgrammen innehåller bl.a. textbehandling, presentatiner ch tabellhanterare eftersm de är grundfunktinaliteten sm är ett krav. Prgramuppsättningarna är: Apache OpenOffice Calligra Suite LibreOffice Apache OpenOffice är utan tvivel den mest utvecklade prdukten. OpenOffice härstammar från Sun Micrsystems kntrsprgram StarOffice. Sun köptes senare av Oracle Crpratin sm frtsatte med att utveckla prdukten. Många före detta Sun anställda var däremt missnöjda med den nya ledningen ch startade ett eget prjekt dvs. 15

16 LibreOffice. Detta betyder att dessa två har mycket gemensamt men har sedan 2009 utvecklats i lite lika riktningar. Calligra suite har mtsvarande bakgrund; det påbörjades av persner sm tidigare hade utvecklat på en annan cmmunity, KOffice. (Apache Sftware Fundatin, 2012 The Dcument Fundatin 2012 Wikipedia, 2012f Wikipedia, 2012g) Av dessa är Calligra klart den mest mångsidiga helheten eftersm den även innehåller prgram för grafisk design, egen mailklient sv. Dessutm kan en del av prgrammen köras på mbila apparater. Trts dessa finesser är inte Calligra Suite ptimerad för Linux ch tills vidare inte lika genmarbetad ch finslipad sm de två andra. (KDE, 2012 Wikipedia, 2012h) Apache OpenOffice kan rekmmenderas sm det mest genmarbetade, mest mångsidiga ch mycket ett mycket intuitivt alternativ sm helhet av kntrsprgram Mlntjänster En mlntjänst kan beskrivas sm en prcess sm har utlkaliserats till en server. Prcessen körs alltså på extern hårdvara ch inte lkalt. Tjänsten kan nås via t.ex. internet genm en webbläsare. Förutm att prcessen körs externt kan även den färdiga prdukten, filen, sparas på en extern nätverkshårdskiva ch är på så sätt möjlig att nå varifrån sm helst. (Creeger, 2009) Det finns en str mängd lika alternativ för kntrsprgram sm körs i mlnet. De största, mest använda, av dessa är: Ggle Drive Zh Micrsft Office 365 Ggle Drive är en tjänst sm erbjuder textbehandling, kalkylblad ch framställningen av presentatiner i en intuitiv miljö sm körs i webbläsaren. Dessa verktyg är inte nära på lika utvecklade sm de prgramvarr sm man installerar lkalt men har alla nöd- 16

17 vändiga grundegenskaper för kntrsbruk. Dessutm har de fördelen att de autmatisk sparas på Ggles servrar var de kan nås varifrån sm helst, när sm helst, förutsatt att man har en internetuppkppling. Med Ggle Drive är det även mycket enkelt att dela ch skicka vidare de filer man har prducerat. Ggle Drive erbjuder en gratisversin ch kräver ett Ggle knt. Med gratisversinen får användaren 5 gigabyte lagringsutrymme till sitt förfgande. Denna gräns kan däremt ökas mt en månatlig avgift. Ggle Drive erbjuder möjligheter att dela in material i mappar, antingen på basis av filfrmat eller egen preferens. Ggle erbjuder även en applikatin sm synkrniserar din egna Ggle Drive med din datr eller mbilapparat. Detta innebär alltså att alla filer med Ggles filfrmat (.gdc,.gsheet,.gslides sv.) autmatisk kmmer att laddas ner till en lkal katalg. Filerna kan sedan mdifieras med användarens standard webbläsare. (Ggle, 2012a) Zh är en hel uppsättning lika prgram sm är utvecklade för företagsbruk. Uppsättningen är delad i tre underkategrier: Prductivity, prduktivitet, är den kategri sm innehåller prgram för textbehandling, kalkylblad ch presentatiner. Dessutm följer en hel del andra prgram med sm är ägnade till att ta anteckningar, skriva minneslistr ch en kalender. Business delen innehåller hjälpmedel för mera abstrakta behv sm t.ex. uppställningen av målsättningar, HRMS (Human resurce management system) ch CRM (Custmer Relatin Management). Utöver dessa allmänt affärsrelaterade prgrammen medföljer även verktyg för att klla buggar i prgrammering ch en statistikservice för hemsidr. Cllabratin, samarbete eller samverkan, är en kategri hör att samla, rganisera ch dela med sig av filer samtidigt sm de kan mdifieras av flera parter. Dessutm medföljer Zhs egna IM-klienter sv. för att underlätta kmmunikatinen inm företaget. 17

18 Zh är inte gratis men varje delmment, varje enskilda prgram kan köpas skilt. Största delen av prgrammen betalas med en månatlig licens. Däremt är många av dessa gratis för mindre företag fta begränsade till högst tre användare. Dessutm är Ggles Apps kmpatibla med Zh uppställningen vilket betyder att även mera prgram ch tillägg för specifika ändamål är tillgängliga. (Zh Crp. 2012) Micrsft Office 365 är sm Zh en betydligt större helhet än Ggle Drive. Office 365 är en helhet sm inte bara innehåller de bekanta kntrsprgrammen sm Wrd ch Excel utan även en helt ny plattfrm sm de kan användas på. Office 365 innehåller funktinalitet för tidsplanering, mötesbkningar, videknferenser ch filhantering. De bekanta kntrsprgrammen finns nu även sm webbläsarversiner ch kan användas på många mbila apparater. Micrsft Office 365 kan man prenumerera på i ett antal lika paket, berende på företagets behv. Dessa lika paket rör sig mellan 8-22$ månatligen för varje användare. (Micrsft, 2012b) E-pstklient IVINO Oy har via sin webbhtellsleverantör en möjlighet att använda adresser med eget dmänsuffix. Att sätta upp en egen mailserver, vilket är vanligare i större rganisatiner, behövs inte eftersm antalet anställda är så litet ch de egenskaper sm finns är tillräckliga. Prblemet är att webbmail klienten sm webbhtellsleverantören använder är att den är nödigt krånglig att nå ch har ett stökigt gränssnitt. För att förenkla användningen an e-pst rekmmenderas att skaffa en klient. 18

19 E-pst klienter har många aspekter sm bör iakttas, både ur tekniskt ch ur användarperspektiv. Möjlighet att administrera flera kntn samtidigt Uppehålla mail listr Skräppsts filtrering Phising filtering Encryptering av meddelanden Stöd av frmaterade meddelanden, i synnerhet HTML Markering ch priritering av meddelanden Sökfunktin En viktig aspekt sm påverkar tillgängligheten av e-pst meddelanden är hur klienten hämtar ch läser dem. De två klart vanligaste principerna är POP3 (Pst Office Prtcl 3) ch IMAP (Internet Message Access Prtcl). POP3 laddar ner alla meddelanden från mailservern, sparar dem lkalt ch sedan raderas de vanligtvis från servern. IMAP läser meddelanden från servern ch de är därför tillgängliga från vilken apparat sm helst. Nackdelen med IMAP kan däremt vara lagringsutrymmet på mailservern. Trts att alla meddelanden kan arkiveras lkalt berende POP3 eller IMAP är det vanligtvis lagringsutrymmet på servern sm snabbare blir ett prblem. Användaren bör alltså vara medveten m var hanns/hennes meddelanden sparas, varifrån de kan nås ch varifrån de skall raderas m utrymmet tar slut. (Wikipedia, 2012c Wikipedia, 2012d) Det finns en hel del lika lösningar på mailklienter varav de vanligaste GPL eller kstnadsfria versinerna är: Mzilla Thunderbird Opera Mail Pegasus Mail 19

20 Av dessa förslag är Mzilla Thunderbird för tillfället den mest ppulära ch har fungerat redan i åratal sm industri standard vid utvecklingen av pensurce mailklienter. Thunderbird är en säker ch mycket utvecklad klient sm har ett gränssnitt var inställningsmöjligheterna presenteras på ett redigt ch intuitivt sätt. (Mzilla, 2012 Wikipedia 2012b) Opera Mail stöder både POP3 ch IMAP. Dessutm kan den kpplas till andra infrmatinskällr sm RSS-flöden ch Opera Mail har en egen inbygg IRC-klient. Opera Mail är en del av Operas internet uppsättning sm körs via Opera webbläsaren. (Opera Sftware, 2012 Wikipedia, 2012a) Pegasus Mail har mycket små systemkrav men är mycket svårare att knfigurera. Klienten lanserades redan 1990 för MS-DOS ch far utvecklats sedan det. Pegasus Mail har varit en pinjär inm mail-klienter ch var den första sm t.ex. stödde tillgång till både POP3 ch IMAP kntn samtidigt. Klienten stöder många attraktiva egenskaper sm effektiva skräppstfilter ch mångsidiga maillistr. Nackdelen med prdukten är att man bör ha en stark teknisk bakgrund för att effektiv kunna knfigurera ch använda den. (Harris 2012 Wikipedia, 2012e) För IVINO Oy anses Mzilla Thunderbird sm den lämpligaste. Den är enkel att använda ch körs i helt eget gränssnitt, inte genm en webbläsare. 20

21 3.2 IVINO Oy nline Denna del kmmer att presentera lika sätt på vilket IVINO Oy kan öka sin synlighet med hjälp av internet ch ge en inblick i nline marknadsföring Online marknadsföring Online marknadsföring är ett mycket brett begrepp. En tlkning av begreppet kräver att man delar in det i mindre delmråden. Dessa lika mråden är mycket sällan helt ensamstående utan kräver fta medverkan av ett annat mråde. Listan nedan redvisar för ett par lika typer av marknadsföring sm fta används för att beskriva helheten; nline marknadsföring. 21

22 Displayannnsering Reklam banners AdWrds (Ggle) ch Facebk Ads. Search engine marketing (SEM) Ökad synlighet på en sökmtr, kan vara hemsidans placering i sökningen eller displayannnsering baserad på sökrd. Search engine ptimizatin (SEO) Hur en hemsida skall byggas för att den skall vara ptimerad för att sökmtrer kan hitta innehåll i den ch på så sätt priritera sidans relevans. E-pst Reklambrev, presentatin av nya prdukter, inbjudningar till tillfällen Sciala medier Displayannnsering Att skapa ch sprida material Innehållsmarknadsföring Att skapa expertnivås innehåll sm kan användas sm referens eller för undervisning Publiceras på egen hemsida, via sciala medier eller möjligtvis även via e-pst. Viral marknadsföring Spridandet av, vanligtvis underhållande, material sm tilltalar många ch därför sprids effektivt från persn till persn. Kan vara videklipp, bilder eller kedjebrev. Displayannnsering kmmer inte att vara en mycket effektiv kanal för IVINO Oy. Detta berr både på att målgruppen är så specifik, knkurrensen ch kutymen i restaurangbranschen. Ggle säljer reklamerutrymme sm visas i samband med en sökning på deras sökmtr. Detta kallas AdWrds. Man kan begränsa synligheten för reklamen enligt 22

23 sökmtr ch t..m. Läge. Man betalar enligt hur många sm klickat på reklamen. En AdWrds kampanj kmmer knappas att vara lönsam eftersm den baserar sig på att kunden skulle aktivt använda sökrd sm t.ex. Vingrssist ch sanningen i restaurangbranschen är restaurangerna blir uppsökta av grssister ch behöver således inte aktivt söka efter dem själva. Denna insikt kmmer även att påverka betydelsen av SEM. För IVINO Oy rekmmenderas att företaget skall ha en sökmtr ptimerad sida, för att öka chansen för att finnas i en sökning, Marknadsföringen kan bäst skötas med direkt kntakt till kunden men stödas av följande internetbaserade delmment. Samtliga av dem är i princip kstnads fria ch kan vara mycket effektiva m man har en insikt i hur den skall användas E-pst i marknadsföringssyfte E-pst är utan tvivel ett enkelt ch effektivt sätt att nå kunder. E-pst har å andra sidan även fallit ffer för sin egen framgång. Eftersm infrmatin kan spridas enkel, effektivt ch mycket billigt har detta verktyget missbrukats i en extrem grad. Prblemet är att kunna presentera sitt brev så att det inte autmatiskt behandlas sm skräppst. För att kunna använda e-pst i marknadsföringssyfte finns det en hel del saker att ta i beaktande. I sin bk The Truth Abut Marketing har Simms Jenkins listat upp en hel rad lika tips för att kunna utnyttja e-pst utan att bli uppfattad sm skräppst. De viktigaste insikterna har kmprimerats till en lista sm bildar en helhet m hur man skall behandla sina meddelanden. Observera att denna lista inte gäller för e-pst sm ett diskussinsmedium utan bara för markandsföring. För att föra direkt diskussin med kunder rekmmenderas ett separat knt, bundet till namnet på en anställd i stället för företaget i allmänhet. Verka persnlig Visa aldrig att brevet skickats till många I fall samma brev skickas till alla i en lista, försök att använda script för att baka in mttagarens namn eller företaget sm du skickar meddelandet till. 23

24 Tillståndsbaserad e-pst marknadsföring Gör det enkelt för mttagaren att börja prenumerera på nyhetsbrev Gör det enkelt för mttagaren att sluta prenumerera på nyhetsbrev Om mail-adressen inte är given av mttagaren bör man alltid meddela varifrån man fått adressen Peka tillbaka till egen hemsida Använd e-pst sm kanal för att sprida egen hemsida ch på så sätt lcka trafik till den. Enligt Jenkins har Frm ch Subject fälten inte så str inverkan i hur meddelandet uppfattas, i synnerhet för nya mttagare. Det finns alltid en str sannlikhet att de behandlas sm skräppst. Däremt har det betydelse att Frm hålls knsekvent ch att Subject verkligen beskriver meddelandets syfte ch sammanfattar budskapet. Det viktigaste är däremt meddelandets innehåll. Om brevet öppnas skall det innehålla bara relevant infrmatin. För IVINO Oy betyder detta att m en kund har meddelat att den aldrig kmmer att vara intresserad av t.ex. vita viner, finns det heller ingen rsak att marknadsföra dem direkt i ett meddelade. Däremt kan t.ex. en länk med rubriken hela srtimentet fgas in i brevet. Länken för sedan kunden till IVINO Oys egna hemsidr. Dessutm skall meddelandet innehålla infrmatin m varifrån mttagarens adress är hämtad ch m den är på en lista skall det finnas ett enkelt sätt att sluta ta emt meddelanden från listan. Detta beskriver Jenkins sm förtrende baserad marknadsföring. Tanken i denna praxis är att hellre sluta skicka välkmna brev än att skicka en str mängd brev sm alla tlkas sm skräppst Sciala medier Definitinen på scialt media är diffus men kan i princip beskrivas sm en plattfrm var läsarna, allmänheten ckså har möjlighet att skapa ch påverka på innehållet. Eller enklare så att sciala medier är de medier sm vi använder för att vara sciala (Safk, 2010, s. 3). Det finns en hel del av dessa plattfrmar ch många av dem har sin egen nisch. Alla är lika ch anpassar sig därför till lika marknadsföringsstrategier. IVINO 24

25 Oy kan inte vara aktiv i alla sciala medier. Det finns för många. På Wikipedia (även ett scialt medium) finns en list av några av de mest kända sciala medierna. Den listan har 200 punkter (Wikipedia 2012j). De plattfrmar sm är listade för att behandlas är valda på basis av en uppfattning m vilka sm används aktivt i Finland ch kan användas i marknadsförings syfte. Facebk Sprida material sm publicerats på egen hemsida. Skapa nytt material. Kan kpplas med YuTube eller Vime m vidematerial skapas. Kan kpplas med Flickr eller Picasa m bildmaterial skapas. LinkedIn För att skapa ch få en överblick av kntakter, kunder ch klleger. Ggle Lcal Kppla Ggle sökiningen ch Ggle Maps till ett fysiskt läge. Infrmatinen är synlig även av tredje partens appar, sm använder Ggles infrmatin. Facebk är den största plattfrmen. Publicerad i februari 2004 ch har sedan september 2012 över en miljard aktiva användare. För att skapa ett knt på Facebk måste man uppge att man är över 13år gammal. Detta betyder att det finns en str andel, för IVINO Oy, intressanta användare pga. Ålder. Enligt Scialbakers finns det aktiva användare i Finland, dvs. 42,91% av hela beflkningen. 25

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Ver 1.0 Sftware Quality Engineering Bard (SQEB) Tillkännagivanden Det engelska riginalet (Syllabus, Certified Prfessinal fr Requirements Engineering) till

Läs mer

Bloggarkivering - en jämförelse av insamlingstekniker för långtidsbevaring av bloggar. Emil Sandin

Bloggarkivering - en jämförelse av insamlingstekniker för långtidsbevaring av bloggar. Emil Sandin Bloggarkivering - en jämförelse av insamlingstekniker för långtidsbevaring av bloggar Emil Sandin Examensarbete Medieteknik 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Informations- och medieteknik Identifikationsnummer:

Läs mer

Prototyp för en användarvänlig och effektiv webbutik

Prototyp för en användarvänlig och effektiv webbutik Prototyp för en användarvänlig och effektiv webbutik Kim Joel Strömfors Förnamn Efternamn Examensarbete Informations och medieteknik 2013 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer:

Läs mer

HUND GPS 2007. BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 INNEHÅLL 1 1. ALLMÄNT 3 2. INSTALLATION 4 3. BÖRJA ANVÄNDA HUND-GPS 7

HUND GPS 2007. BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 INNEHÅLL 1 1. ALLMÄNT 3 2. INSTALLATION 4 3. BÖRJA ANVÄNDA HUND-GPS 7 INNEHÅLL INNEHÅLL 1 HUND GPS 2007 BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 Cpyright 2006 Pinter Slutins Ltd Pinter Slutins äger upphvsrätten till denna manual ch den applikatin sm beskrivs

Läs mer

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik EXAMENSARBETE Marknadsföring på Webb 2.0 Utveckling av LillHjärtas webbplats Peter Leander 2014 Teknologie kandidatexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

En studie i restaurangmarknadsföring

En studie i restaurangmarknadsföring En studie i restaurangmarknadsföring - restauratör- och kundsynvinkel på marknadsföring Emma Osmala Förnamn Efternamn Examensarbete Turism 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Turism Identifikationsnummer:

Läs mer

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund Webbaserat bokningssystem för studiehandledare Rasmus Nylund Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet i informationsbehandling Raseborg 2015 EXAMENSARBETE Författare: Rasmus Nylund

Läs mer

Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6!

Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6! Nya funktiner ch ändringar i CS Library från versin 3.2 till 3.6! Vi jbbar ständigt med att förnya ch förbättra CS Library för att den ska vara en ledande teknisk lösning för digitala biblitek. Här är

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Examensarbete Mediakultur 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare: Arbetets namn: Handledare (Arcada): Mediakultur - multimedia

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Fjärrinstallation och IT-administration på distans

Fjärrinstallation och IT-administration på distans Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Fjärrinstallation och IT-administration på distans Jukka Kovalainen Mikael Jansson Juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, C Datavetenskap

Läs mer

Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING

Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING Företagsekonomi och turism 2011 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Jonas Grönroos

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Innehållsförteckning KAPITEL 1: INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning... 1 Innehåll i CDn / DVDn... 1 Systemförutsättningar... 3 Knventiner

Läs mer

Stamkunderna i Stadium

Stamkunderna i Stadium Stamkunderna i Stadium En undersökning gällande stamkundsprogrammet och kundservicen Johan Lindroos Examensarbete / Degree Thesis Företagsekonomi / Business Administration Johan Lindroos 2010 EXAMENSARBETE

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Mariehamn 2009 Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Matilda Råbergh Matilda Råbergh Författare B Högskolan på Åland o.s.v. serienummer

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Högskolan på Åland serienummer 51/2013. Hospitality Management. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland serienummer 51/2013. Hospitality Management. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531 E-postmarknadsföring Ett effektivt marknadsföringsverktyg för hotell Tobias Wennergren Högskolan på Åland serienummer 51/2013 Hospitality Management Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan

Läs mer

ANVÄNDARVÄNLIGHET PÅ En analys av bensinföretagen Teboils, St1s och SEOs hemsidor. Sebastian Räihä

ANVÄNDARVÄNLIGHET PÅ En analys av bensinföretagen Teboils, St1s och SEOs hemsidor. Sebastian Räihä ANVÄNDARVÄNLIGHET PÅ WEBBEN En analys av bensinföretagen Teboils, St1s och SEOs hemsidor Sebastian Räihä Examensarbete / Företagsekonomi 2013 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer:

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Val av ERP-system för små företag

Val av ERP-system för små företag Val av ERP-system för små företag Christian Utter Examensarbete Förnamn Efternamn Företagsekonomi 2014 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer: 4383 Författare: Christian

Läs mer

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62)

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62) ing Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2012 Programmet för IT, medier och design IT-Moln så långt ögat når? IT-Moln så långt

Läs mer

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för internetmarknadsföring, KIM, har som ambition att utveckla internet som annonsmedium. Besök

Läs mer

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Malin Dahlberg 2014 Examensarbete, C-nivå, 15hp Datavetenskap Examensarbete i Datavetenskap Creative Computer Graphics 1 Handledare:

Läs mer