Medieplan för nygrundat aktiebolag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medieplan för nygrundat aktiebolag"

Transkript

1 Medieplan för nygrundat aktieblag En utredning över prgram- ch tjänstutbud för kstnadseffektiva kntrs- ch internetlösningar Rbert Gripenberg Examensarbete Infrmatins- ch medieteknink Förnamn Efternamn 2013

2 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprgram: Infrmatins- ch medieteknik Identifikatinsnummer: 4008 Författare: Rbert Gripenberg Arbetets namn: Medieplan för nygrundat aktieblag: En utredning över prgram- ch tjänstutbud för kstnadseffektiva kntrs- ch internetlösningar Handledare (Arcada): Jhnny Biström Uppdragsgivare: IVINO Oy Sammandrag: Detta arbete utreder vilka kntrsuppsättningar ch internetlösningar sm rekmmenderas för det nygrundade aktieblaget IVINO Oy. En försutsättning för att en lösning eller prdukt skall behandlas är att den fyller kriterierna m att vara kstnadseffektivt, ha små kstnader för bruk ch- eller uppehåll. Dessutm söks prdukter ch lösningar sm är pensurce. För att driva verksamhet behöver företaget verktyg för bl.a. textbehandling, kalkylblad, presentatiner, e-pst, hemsida ch sciala medier. Utöver en utredning över prgramvara kmmer även en mdell för hemsida ch dess sammanknytning med sciala medier presenteras. Helheten delas sedan upp i två aspekter: intern ch extern. Till slut redvisas för eknmiska ch tidsmässiga krav sm medieplanen ställer. Nyckelrd: IVINO Oy, Kntrsuppsättning, Internetmarknadsföring, Opensurce Sidantal: 40 Språk: Svenska Datum för gdkännande:

3 DEGREE THESIS Arcada Degree Prgramme: Infrmatin and Media Technlgy Identificatin number: 4008 Authr: Rbert Gripenberg Title: Media plan fr a newly funded cmpany: An inquiry abut sftware and service pssibilities fr cst-effective ffice and internet slutins. Supervisr (Arcada): Jhnny Biström Cmmissined by: IVINO Oy Abstract: This thesis wrk investigates the ffice suites and internet slutins recmmended fr the newly established cmpany IVINO Oy. A prerequisite f a slutin r prduct t be investigated is that it fulfills the criteria f being cst effective, have small csts fr use and r upkeep. In additin, the chsen prducts and slutins are preferably t be pen surce. In rder t perate the cmpany needs tls fr e.g. wrd prcessing, spreadsheets, presentatins, , website and scial media. Nt nly is sftware handled but als mdel fr a website and its integratin with scial media is presented. This entirety is then split int tw aspects: internal and external. T the end, the ecnmic and tempral requirements that the plan pses are presented. Keywrds: IVINO Oy, Office suite, Online marketing, pen surce Number f pages: 40 Language: Swedish Date f acceptance:

4 OPINNÄYTE Arcada Kulutushjelma: Infrmaati- ja mediatekniikka Tunnistenumer: 4008 Tekijä: Rbert Gripenberg Työn nimi: Mediasuunnitelma juuri perustetulle sakeyhtiölle: Tiedstelu hjelma- ja palveluvalikimista kustannustehkkaille timist ja verkkratkaisuille, Työn hjaaja (Arcada): Jhnny Biström Timeksiantaja: IVINO Oy Tiivistelmä: Tämä pinnäytetyö tutkii mitä timist- ja verkkratkaisuja susitellaan vasta perustetulle yritykselle IVINO Oy:lle. Edellytys ratkaisun tai tutteen käsittelyyn n että se täyttää kriteerit: kustannustehkkuus ja pieniä kustannuksia käyttö- ja tai ylläpitn. Lisäksi susitaan tutteita ja ratkaisuja mitkä vat pensurce tyylisiä. Timiakseen yritys tarvitsee työkaluja esim. tekstinkäsittelyyn, taulukklaskentaan, esityksiin, sähköpstille, verkksivustlle ja ssiaalisen mediaan. Ohjelmistjen lisäksi esitellään myös malli nettisivuille ja näiden liittäminen ssiaaliseen mediaan. Kk kknaisuus jaetaan sitten kahteen näkökulmaan: sisäiseen ja ulkiseen. Lpuksi esitellään mediasuunnitelman rahalliset ja ajalliset vaatimukset. Avainsanat: IVINO Oy, timist-hjelmistt, internetmainnta, pen surce Sivumäärä: 40 Kieli: Rutsi Hyväksymispäivämäärä:

5 INNEHÅLL / CONTENTS 1 Presentatin ch begränsning IVINO Oy Uppdragsgivare Begränsningar Valvira ch alkhllagstiftningen i Finland Teknisk specifikatin Webbhtell Egen webbserver Hårdvara Filserver Verktyg ch resurser Kntrsuppsättningar Alternativa uppsättningar Mlntjänster E-pstklient IVINO Oy nline Online marknadsföring E-pst i marknadsföringssyfte Sciala medier Egen hemsida Presentatin av mediaplan Intern aspekt, alternativ 1 betning på pensurce Fördelar Nackdelar Intern aspekt, alternativ 2 betning på mlnet Fördelar Nackdelar Extern aspekt Egen hemsida Sciala medier Slutsatser Tidtabell för att förverkliga planen Kstnadskalkyl Framtidsplanering Slutsatser... 38

6 Källr Bilagr... 41

7 Figurer Figur 1: Åldersspridningen på Facebk i Finland. Källa: Scialbakers Figur 2: Ggle sökning på ivin y Tabeller Tabell 1: Kriterier för alternativa prgram Tabell 2: Tidtabell för att förverkliga planen Tabell 3: Tabell på utgifter... 37

8 1 PRESENTATION OCH BEGRÄNSNING 1.1 IVINO Oy Uppdragsgivare Arbetet görs på uppdrag av IVINO Oy, ett företag sm imprterar ch utför partiförsäljning av kvalitetsviner. Partiförsäljning innebär att företaget inte kan sälja sina prdukter åt privatpersner utan endast åt andra grssister ch kunder med utskänkningstillstånd. Detta faktum begränsar företagets målgrupp. Gegrafiskt har företaget vidare specificerat målgruppen till återförsäljare sm finner sig i en grv 300 km radie kring Helsingfrs. Företaget strävar efter att utöka restaurangernas vinutbud genm att erbjuda viner av hög kvalitet sm är intressanta, vanliga eller kan skapa nya upplevelser för den finländska allmänheten. IVINO Oy är registrerat i Kyrkslätt ch hyr ett lagerutrymme i Kil, Esb. IVINO Oy har gett sm uppdrag att frska fram ch presentera vilka verktyg de skall använda i sin kntrsmiljö samt hur ch vad de skall göra för att nå en effektiv ch mdern internetprfil. Lösningar ch val kmmer alltid att speglas mt standard kriterierna vilka är: kstnadseffektivitet ch användarvänlighet. Tanken är att skapa en effektiv ch fungerande plan sm är enkel att implementera ch använda. 1.2 Begränsningar Medieplan är ett begrepp sm redan länge används i planeringen av marknadsföring i de traditinella medierna. Medieplanering består av en mediestrategi ch implementeringen av denna på en medieplan. (Rssiter, Jhn R. & Danaher, Peter J s. 1). Visserligen har balansen i lika mediers betydelse förändrats sedan sena 90-talet men planens grundpelare återstår. Detta arbete kmmer däremt inte att kncentreras på den strategiska delen, eftersm den behandlar rena marknadsföringsaspekter sm inte har någn teknisk relevans. Räckvidd ch frekvens är centrala begrepp i strategin men kmmer att förenklas grvt i det här fallet. Implementeringen är den del sm kmmer att presenteras. Viktiga frågr kmmer att vara vilka verktyg sm finns, vilka sm behövs ch hur de skall användas. 8

9 Televisin, radi ch tryckta plakat kmmer inte att diskuteras. Dessa lämnas brt då de inte anses relevanta för företagets räckvidd med de resurser företaget har till sitt förfgande. Dessutm begränsar finländsk alkhllagstiftning hur man kan använda dessa medier för att föra marknadsföring. Synlighet på internet i frmen av presentatin av företaget ch deras prdukter kmmer att vara i fkus. Enligt statistikcentralen (se bilaga 1) använder 89 % av den finska beflkningen (från 16-74år) internet varav 59 % av dessa gör det flera gånger m dagen. Inte ng med detta men även 45 % av beflkningen använder någn frm av scial nätverkstjänst. Dessa siffrr estimeras att öka vilket gör internet till en ypperlig kanal för att nå kunder. Dessutm är många av dessa kanaler antingen gratis eller mycket förmånliga att använda vilket stämmer bra med standardkriteriet på kstnadseffektivitet. 1.3 Valvira ch alkhllagstiftningen i Finland Tillstånds- ch tillsynsverket för scial- ch hälsvården (Valvira) är ett centralt ämbetsverk underställt scial- ch hälsvårdsministeriet med uppgift att övervaka tillbörligheten av verksamheten inm scial- ch hälsvården, alkhlförvaltningen samt miljö- ch hälsskyddet ch sköta tillståndsförvaltningen ch styrningen i samband med dem. (Valvira, 2011, s. 2) Betydelsen för IVINO Oy är att Valvira är det ämbetsverk sm beviljar tillstånd, legitimatiner ch rättigheter samt övervakar verksamheten sm bedrivs av partihandlare ch innehavare av användningstillstånd för alkhldrycker i Finland. För att få driva sin verksamhet måste IVINO Oy beviljas ett tillstånd för partiförsäljning av alkhlprdukter. För att sedan kunna marknadsföra sina prdukter måste IVINO Oy följa bestämmelserna sm stadgats i alkhllagen. Reginförvaltningsverken övervakar reklamen på sina mråden ch Valvira övervakar reklam ch annan marknadsföring sm överskrider flera reginer eller över hela landet. Det finns inte ännu någn lagstiftning m hur man får marknadsföra, t.ex. visa ett prduktregister, på internet. Valvira har däremt publicerat en anvisning (Ssiaali- ja terveydenhulln tutevalvntakeskuksen hje alkhlimainnnasta, 2008) på hur det skall skötas. Enligt anvisningen får man publicera en lista på srtimentet av svaga alkhldrycker men inte starka brtsett från på nätsidr var utgivaren kan garantera att persnerna sm når infrmatinen är inm htell- ch restaurang branschen. Detta kan göras 9

10 genm att bara bevilja läsrättigheter endast åt persner eller restauranger vars utskänkningstillstånd är bekräftat. Dessutm skall all reklam vara anständig ch följa bestämmelserna för gd sed sm beskrivs i alkhllagen. 10

11 2 TEKNISK SPECIFIKATION Detta kapitel skall redgöra för de tekniska resurser sm företaget har till sitt förfgande. Tekniken delas in i två huvuddelar: webbhtell ch hårdvara. Företaget skall öppna en egen hemsida ch önskar att nå nya kunder samt öka synlighet med hjälp av denna sida. Dessutm behöver företaget hårdvara för att utföra sitt arbete i frmen av textbehandling, internetanvändning ch prduktin av marknadsföringsmaterial samt annan kntrsverksamhet. Största delen av hårvaran är redan införskaffad ch kmmer därför bara krt beskrivas för att redgöra för de möjligheter ch begränsningar sm tekniken ställer. 2.1 Webbhtell Företaget har hyrt in sig på ett webbhtell efter att det registrerat dmänen ivin.fi i eget namn. Webbhtellet valdes eftersm det fyllde två kriterier. Dessa kriterier var både tekniska ch prismässiga. Webbhtellet valdes från en nättjänst sm har en utförlig redvisning för finska webbhtellsleverantörer. (Webhtellivertailu 2, 2012) De tekniska kriterierna sm specificerades var: Minimum två MySQL databaser Stöd för PHP 5.0 eller högre Minimum 1 gigabyte (GB) hårddiskutrymme Minimum 10st e-pstkntn Skräppst filtrering Möjlighet för underdmän, t.ex. intern.ivin.fi, m.ivin.fi eller stre.ivin.fi Dessa kriterier specificerades med tanke på att det skall vara möjligt att använda ett CM-system ch möjligtvis öppna någn srt av webbutik i ett senare skede. Webbhtellet sm valdes levereras av ett företag med namnet Herit Oy. De uppfyllde ch överträffade alla tekniska kriterier ch kunde erbjuda ett bra pris för tjänsten. Detta innebär att summan av kstnaderna för uppehållet av webbhtellet ch dmänen inte överskrider 35 per år. 11

12 Webbhtellet nås via en FTP-klient men kan även administreras via cpanel, sm innehåller många verktyg sm underlättar administreringen. Till de här verktygen hör bl.a. phpmyadmin sm möjliggör snabb ch enkel tillgång till MySQL databaser. Webbhtellet har däremt inget SSL-stöd. Detta kmmer att förhindra ch begränsa ett antal möjligheter sm t.ex. Facebk appar ch eventuella behv för pengatransaktiner Egen webbserver Alternativt skulle företaget kunna skaffa egen server. Detta kan göras både fysiskt ch virtuellt. Prblemets med detta är då däremt knfigurerings- ch uppehållsansvaret förflyttas helt ch håller till ägaren. Trts att man får mera frihet att själv bestämma över resurser, ansågs inte arbetsbördan sm medföljer vara önskvärd. Därför valdes ett webbhtell. 2.2 Hårdvara Företaget är litet ch behöver flexibel ch prtabel hårdvara sm inte begränsar utrymmen var hårdvaran kan användas. Denna insikt ledde till en specificering sm kräver lätt hårdvara sm även möter de tekniska kraven sm perativsystemet Windws 7 ställer (Micrsft, 2012a). Dessa krav är i krthet: 1 gigahertz (GHz) eller snabbare 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) prcessr 1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) eller 2 GB RAM (64-bit) 16 GB tillgängligt hårddiskutrymme (32-bit) eller 20 GB (64-bit) DirectX 9 grafikkrt med WDDM 1.0 eller högre drivrutin Valet av perativsystem baserar sig fullständigt på företagets önskemål. Utöver minimikraven sm perativsystemet ställer, önskades även att hårdvaran skulle vara lätt ch ha en bra batteritid. Dessa kriterier ledde till valet av en bärbar datr. 12

13 Asus U 31 S Intel Cre i3 2310M Prcessr Intel HM65 Express Chipset DDR MHz SDRAM NVIDIA GeFrce GT 520M med 1GB DDR3 VRAM 500GB 5400RPM Hårddiskutrymme 13.3" 16:9 HD (1366x768) Bildskärm Den bärbara datrn har redan tagits i bruk före detta arbete skrevs. Därför kmmer inte urvalsprceduren beskrivas dest närmare. Datrn har däremt visat sig i vara bra för företagets behv. Datrn kör på låg ljudnivå ch har en batteritid sm överstiger 5 timmar i kntrsbruk. Dessutm hade datrn en ypperlig garanti på tre år. 2.3 Filserver Webbhtellet kan även användas sm en filserver ch filer kan enkelt nås via en FTPklient. Alternativt kan en in extern nätverkshårdskiva införskaffas ch knfigureras till en filserver. Fördelen den en egen filserver är att viktigt material kan säkerhetskpieras till den. För övrigt kan den externa hårdskivan även knfigureras att fungera sm en utskriftsserver sm skulle kunna nås över WLAN eller över en internetanslutning. 13

14 3 VERKTYG OCH RESURSER Detta kapitel skall sträva efter att jämföra lika verktyg för att kunna göra beslut på vilket sm bäst tillämpar sig till företagets behv. Verktyget kan vara ett enskilt prgram, en prduktfamilj, en uppställning eller en tjänst sm t.ex. en mlntjänst. Kapitlet är delat i två underrubriker varav den första skall behandla interna aspekter, kntrsmiljö ch lika uppsättningar av prgramvara. Den andra delen kncenteras på externa aspekter, hur IVINO Oy skall använda lika nätbaserade tjänster för att öka synlighet. 3.1 Kntrsuppsättningar Text- ch databehandling är en grundpelare i arbetet. Micrsft Office är utan tvivel den mest kända prdukten för detta ändamål. Är det däremt det ända sm kan användas? Sanningen är att redan Micrsft Wrd innehåller många funktiner sm inte används i nrmal kntrsmiljö. Denna insikt i samband med högt prissatta licenser gör Micrsft Office till ett in attraktivt alternativ. Redan att byta textbehandlingsprgram kan däremt vara svårt eftersm man inte endast är van vid ett annat utan ckså för att man kanske har ett helt biblitek med filer sm är skapade på de förra prgrammen i deras egna filfrmat. Andra vanesaker sm kan försvåra bytet av prgram är användargränssnittets upplägg ch andra aspekter sm snabbtangenter ch funktinsprinciper. Minimikraven för de alternativ sm skall jämföras i nästa kapitel är delat i två grupper: funktinalitet ch användarvänlighet. En del av dess kriterier kan verka triviala eftersm de alla finns i Micrsft Office ch de är de funktiner sm används. Därför är de viktiga. Målet är att hitta ett mtsvarande prgramvara utan Micrsfts licenser. 14

15 De kriterier sm det alternativa prgrammen skall uppfylla är listade nedan: Funktinalitet Användarvänlighet Basfunktinalitet Mdeller för lika dkument sm fferter, brev eller fakturr Avancerad frmatering Skapa tabeller Skapa grafer Editering Autmatisk språk krrigering Utskrift ch publicering Insättning Bilder, med bearbetningsmöjlighet Intuitivt gränssnitt Flexibilitet i filfrmat Imprterings-, mvandlings- ch bearbetningsmöjlighet av gamla eller mttagna filer Möjlighet att exprtera textfilen i PDF-frmat Tabell 1: Kriterier för alternativa prgram Alternativa uppsättningar Det finns en hel del free and pensurce (FOSS) prdukter att välja emellan. De sm valts är alla publicerade under typen GNU General Public License -licens (GNU GPL, eller GPL) ch har enligt pensurce nätverket Ohlh mest registrerade medarbetare ch utvecklare. Dessutm är alla en mtsvarighet till hela Micrsfts Officesuite. Samtliga av de valda prgrammen innehåller bl.a. textbehandling, presentatiner ch tabellhanterare eftersm de är grundfunktinaliteten sm är ett krav. Prgramuppsättningarna är: Apache OpenOffice Calligra Suite LibreOffice Apache OpenOffice är utan tvivel den mest utvecklade prdukten. OpenOffice härstammar från Sun Micrsystems kntrsprgram StarOffice. Sun köptes senare av Oracle Crpratin sm frtsatte med att utveckla prdukten. Många före detta Sun anställda var däremt missnöjda med den nya ledningen ch startade ett eget prjekt dvs. 15

16 LibreOffice. Detta betyder att dessa två har mycket gemensamt men har sedan 2009 utvecklats i lite lika riktningar. Calligra suite har mtsvarande bakgrund; det påbörjades av persner sm tidigare hade utvecklat på en annan cmmunity, KOffice. (Apache Sftware Fundatin, 2012 The Dcument Fundatin 2012 Wikipedia, 2012f Wikipedia, 2012g) Av dessa är Calligra klart den mest mångsidiga helheten eftersm den även innehåller prgram för grafisk design, egen mailklient sv. Dessutm kan en del av prgrammen köras på mbila apparater. Trts dessa finesser är inte Calligra Suite ptimerad för Linux ch tills vidare inte lika genmarbetad ch finslipad sm de två andra. (KDE, 2012 Wikipedia, 2012h) Apache OpenOffice kan rekmmenderas sm det mest genmarbetade, mest mångsidiga ch mycket ett mycket intuitivt alternativ sm helhet av kntrsprgram Mlntjänster En mlntjänst kan beskrivas sm en prcess sm har utlkaliserats till en server. Prcessen körs alltså på extern hårdvara ch inte lkalt. Tjänsten kan nås via t.ex. internet genm en webbläsare. Förutm att prcessen körs externt kan även den färdiga prdukten, filen, sparas på en extern nätverkshårdskiva ch är på så sätt möjlig att nå varifrån sm helst. (Creeger, 2009) Det finns en str mängd lika alternativ för kntrsprgram sm körs i mlnet. De största, mest använda, av dessa är: Ggle Drive Zh Micrsft Office 365 Ggle Drive är en tjänst sm erbjuder textbehandling, kalkylblad ch framställningen av presentatiner i en intuitiv miljö sm körs i webbläsaren. Dessa verktyg är inte nära på lika utvecklade sm de prgramvarr sm man installerar lkalt men har alla nöd- 16

17 vändiga grundegenskaper för kntrsbruk. Dessutm har de fördelen att de autmatisk sparas på Ggles servrar var de kan nås varifrån sm helst, när sm helst, förutsatt att man har en internetuppkppling. Med Ggle Drive är det även mycket enkelt att dela ch skicka vidare de filer man har prducerat. Ggle Drive erbjuder en gratisversin ch kräver ett Ggle knt. Med gratisversinen får användaren 5 gigabyte lagringsutrymme till sitt förfgande. Denna gräns kan däremt ökas mt en månatlig avgift. Ggle Drive erbjuder möjligheter att dela in material i mappar, antingen på basis av filfrmat eller egen preferens. Ggle erbjuder även en applikatin sm synkrniserar din egna Ggle Drive med din datr eller mbilapparat. Detta innebär alltså att alla filer med Ggles filfrmat (.gdc,.gsheet,.gslides sv.) autmatisk kmmer att laddas ner till en lkal katalg. Filerna kan sedan mdifieras med användarens standard webbläsare. (Ggle, 2012a) Zh är en hel uppsättning lika prgram sm är utvecklade för företagsbruk. Uppsättningen är delad i tre underkategrier: Prductivity, prduktivitet, är den kategri sm innehåller prgram för textbehandling, kalkylblad ch presentatiner. Dessutm följer en hel del andra prgram med sm är ägnade till att ta anteckningar, skriva minneslistr ch en kalender. Business delen innehåller hjälpmedel för mera abstrakta behv sm t.ex. uppställningen av målsättningar, HRMS (Human resurce management system) ch CRM (Custmer Relatin Management). Utöver dessa allmänt affärsrelaterade prgrammen medföljer även verktyg för att klla buggar i prgrammering ch en statistikservice för hemsidr. Cllabratin, samarbete eller samverkan, är en kategri hör att samla, rganisera ch dela med sig av filer samtidigt sm de kan mdifieras av flera parter. Dessutm medföljer Zhs egna IM-klienter sv. för att underlätta kmmunikatinen inm företaget. 17

18 Zh är inte gratis men varje delmment, varje enskilda prgram kan köpas skilt. Största delen av prgrammen betalas med en månatlig licens. Däremt är många av dessa gratis för mindre företag fta begränsade till högst tre användare. Dessutm är Ggles Apps kmpatibla med Zh uppställningen vilket betyder att även mera prgram ch tillägg för specifika ändamål är tillgängliga. (Zh Crp. 2012) Micrsft Office 365 är sm Zh en betydligt större helhet än Ggle Drive. Office 365 är en helhet sm inte bara innehåller de bekanta kntrsprgrammen sm Wrd ch Excel utan även en helt ny plattfrm sm de kan användas på. Office 365 innehåller funktinalitet för tidsplanering, mötesbkningar, videknferenser ch filhantering. De bekanta kntrsprgrammen finns nu även sm webbläsarversiner ch kan användas på många mbila apparater. Micrsft Office 365 kan man prenumerera på i ett antal lika paket, berende på företagets behv. Dessa lika paket rör sig mellan 8-22$ månatligen för varje användare. (Micrsft, 2012b) E-pstklient IVINO Oy har via sin webbhtellsleverantör en möjlighet att använda adresser med eget dmänsuffix. Att sätta upp en egen mailserver, vilket är vanligare i större rganisatiner, behövs inte eftersm antalet anställda är så litet ch de egenskaper sm finns är tillräckliga. Prblemet är att webbmail klienten sm webbhtellsleverantören använder är att den är nödigt krånglig att nå ch har ett stökigt gränssnitt. För att förenkla användningen an e-pst rekmmenderas att skaffa en klient. 18

19 E-pst klienter har många aspekter sm bör iakttas, både ur tekniskt ch ur användarperspektiv. Möjlighet att administrera flera kntn samtidigt Uppehålla mail listr Skräppsts filtrering Phising filtering Encryptering av meddelanden Stöd av frmaterade meddelanden, i synnerhet HTML Markering ch priritering av meddelanden Sökfunktin En viktig aspekt sm påverkar tillgängligheten av e-pst meddelanden är hur klienten hämtar ch läser dem. De två klart vanligaste principerna är POP3 (Pst Office Prtcl 3) ch IMAP (Internet Message Access Prtcl). POP3 laddar ner alla meddelanden från mailservern, sparar dem lkalt ch sedan raderas de vanligtvis från servern. IMAP läser meddelanden från servern ch de är därför tillgängliga från vilken apparat sm helst. Nackdelen med IMAP kan däremt vara lagringsutrymmet på mailservern. Trts att alla meddelanden kan arkiveras lkalt berende POP3 eller IMAP är det vanligtvis lagringsutrymmet på servern sm snabbare blir ett prblem. Användaren bör alltså vara medveten m var hanns/hennes meddelanden sparas, varifrån de kan nås ch varifrån de skall raderas m utrymmet tar slut. (Wikipedia, 2012c Wikipedia, 2012d) Det finns en hel del lika lösningar på mailklienter varav de vanligaste GPL eller kstnadsfria versinerna är: Mzilla Thunderbird Opera Mail Pegasus Mail 19

20 Av dessa förslag är Mzilla Thunderbird för tillfället den mest ppulära ch har fungerat redan i åratal sm industri standard vid utvecklingen av pensurce mailklienter. Thunderbird är en säker ch mycket utvecklad klient sm har ett gränssnitt var inställningsmöjligheterna presenteras på ett redigt ch intuitivt sätt. (Mzilla, 2012 Wikipedia 2012b) Opera Mail stöder både POP3 ch IMAP. Dessutm kan den kpplas till andra infrmatinskällr sm RSS-flöden ch Opera Mail har en egen inbygg IRC-klient. Opera Mail är en del av Operas internet uppsättning sm körs via Opera webbläsaren. (Opera Sftware, 2012 Wikipedia, 2012a) Pegasus Mail har mycket små systemkrav men är mycket svårare att knfigurera. Klienten lanserades redan 1990 för MS-DOS ch far utvecklats sedan det. Pegasus Mail har varit en pinjär inm mail-klienter ch var den första sm t.ex. stödde tillgång till både POP3 ch IMAP kntn samtidigt. Klienten stöder många attraktiva egenskaper sm effektiva skräppstfilter ch mångsidiga maillistr. Nackdelen med prdukten är att man bör ha en stark teknisk bakgrund för att effektiv kunna knfigurera ch använda den. (Harris 2012 Wikipedia, 2012e) För IVINO Oy anses Mzilla Thunderbird sm den lämpligaste. Den är enkel att använda ch körs i helt eget gränssnitt, inte genm en webbläsare. 20

21 3.2 IVINO Oy nline Denna del kmmer att presentera lika sätt på vilket IVINO Oy kan öka sin synlighet med hjälp av internet ch ge en inblick i nline marknadsföring Online marknadsföring Online marknadsföring är ett mycket brett begrepp. En tlkning av begreppet kräver att man delar in det i mindre delmråden. Dessa lika mråden är mycket sällan helt ensamstående utan kräver fta medverkan av ett annat mråde. Listan nedan redvisar för ett par lika typer av marknadsföring sm fta används för att beskriva helheten; nline marknadsföring. 21

22 Displayannnsering Reklam banners AdWrds (Ggle) ch Facebk Ads. Search engine marketing (SEM) Ökad synlighet på en sökmtr, kan vara hemsidans placering i sökningen eller displayannnsering baserad på sökrd. Search engine ptimizatin (SEO) Hur en hemsida skall byggas för att den skall vara ptimerad för att sökmtrer kan hitta innehåll i den ch på så sätt priritera sidans relevans. E-pst Reklambrev, presentatin av nya prdukter, inbjudningar till tillfällen Sciala medier Displayannnsering Att skapa ch sprida material Innehållsmarknadsföring Att skapa expertnivås innehåll sm kan användas sm referens eller för undervisning Publiceras på egen hemsida, via sciala medier eller möjligtvis även via e-pst. Viral marknadsföring Spridandet av, vanligtvis underhållande, material sm tilltalar många ch därför sprids effektivt från persn till persn. Kan vara videklipp, bilder eller kedjebrev. Displayannnsering kmmer inte att vara en mycket effektiv kanal för IVINO Oy. Detta berr både på att målgruppen är så specifik, knkurrensen ch kutymen i restaurangbranschen. Ggle säljer reklamerutrymme sm visas i samband med en sökning på deras sökmtr. Detta kallas AdWrds. Man kan begränsa synligheten för reklamen enligt 22

23 sökmtr ch t..m. Läge. Man betalar enligt hur många sm klickat på reklamen. En AdWrds kampanj kmmer knappas att vara lönsam eftersm den baserar sig på att kunden skulle aktivt använda sökrd sm t.ex. Vingrssist ch sanningen i restaurangbranschen är restaurangerna blir uppsökta av grssister ch behöver således inte aktivt söka efter dem själva. Denna insikt kmmer även att påverka betydelsen av SEM. För IVINO Oy rekmmenderas att företaget skall ha en sökmtr ptimerad sida, för att öka chansen för att finnas i en sökning, Marknadsföringen kan bäst skötas med direkt kntakt till kunden men stödas av följande internetbaserade delmment. Samtliga av dem är i princip kstnads fria ch kan vara mycket effektiva m man har en insikt i hur den skall användas E-pst i marknadsföringssyfte E-pst är utan tvivel ett enkelt ch effektivt sätt att nå kunder. E-pst har å andra sidan även fallit ffer för sin egen framgång. Eftersm infrmatin kan spridas enkel, effektivt ch mycket billigt har detta verktyget missbrukats i en extrem grad. Prblemet är att kunna presentera sitt brev så att det inte autmatiskt behandlas sm skräppst. För att kunna använda e-pst i marknadsföringssyfte finns det en hel del saker att ta i beaktande. I sin bk The Truth Abut Marketing har Simms Jenkins listat upp en hel rad lika tips för att kunna utnyttja e-pst utan att bli uppfattad sm skräppst. De viktigaste insikterna har kmprimerats till en lista sm bildar en helhet m hur man skall behandla sina meddelanden. Observera att denna lista inte gäller för e-pst sm ett diskussinsmedium utan bara för markandsföring. För att föra direkt diskussin med kunder rekmmenderas ett separat knt, bundet till namnet på en anställd i stället för företaget i allmänhet. Verka persnlig Visa aldrig att brevet skickats till många I fall samma brev skickas till alla i en lista, försök att använda script för att baka in mttagarens namn eller företaget sm du skickar meddelandet till. 23

24 Tillståndsbaserad e-pst marknadsföring Gör det enkelt för mttagaren att börja prenumerera på nyhetsbrev Gör det enkelt för mttagaren att sluta prenumerera på nyhetsbrev Om mail-adressen inte är given av mttagaren bör man alltid meddela varifrån man fått adressen Peka tillbaka till egen hemsida Använd e-pst sm kanal för att sprida egen hemsida ch på så sätt lcka trafik till den. Enligt Jenkins har Frm ch Subject fälten inte så str inverkan i hur meddelandet uppfattas, i synnerhet för nya mttagare. Det finns alltid en str sannlikhet att de behandlas sm skräppst. Däremt har det betydelse att Frm hålls knsekvent ch att Subject verkligen beskriver meddelandets syfte ch sammanfattar budskapet. Det viktigaste är däremt meddelandets innehåll. Om brevet öppnas skall det innehålla bara relevant infrmatin. För IVINO Oy betyder detta att m en kund har meddelat att den aldrig kmmer att vara intresserad av t.ex. vita viner, finns det heller ingen rsak att marknadsföra dem direkt i ett meddelade. Däremt kan t.ex. en länk med rubriken hela srtimentet fgas in i brevet. Länken för sedan kunden till IVINO Oys egna hemsidr. Dessutm skall meddelandet innehålla infrmatin m varifrån mttagarens adress är hämtad ch m den är på en lista skall det finnas ett enkelt sätt att sluta ta emt meddelanden från listan. Detta beskriver Jenkins sm förtrende baserad marknadsföring. Tanken i denna praxis är att hellre sluta skicka välkmna brev än att skicka en str mängd brev sm alla tlkas sm skräppst Sciala medier Definitinen på scialt media är diffus men kan i princip beskrivas sm en plattfrm var läsarna, allmänheten ckså har möjlighet att skapa ch påverka på innehållet. Eller enklare så att sciala medier är de medier sm vi använder för att vara sciala (Safk, 2010, s. 3). Det finns en hel del av dessa plattfrmar ch många av dem har sin egen nisch. Alla är lika ch anpassar sig därför till lika marknadsföringsstrategier. IVINO 24

25 Oy kan inte vara aktiv i alla sciala medier. Det finns för många. På Wikipedia (även ett scialt medium) finns en list av några av de mest kända sciala medierna. Den listan har 200 punkter (Wikipedia 2012j). De plattfrmar sm är listade för att behandlas är valda på basis av en uppfattning m vilka sm används aktivt i Finland ch kan användas i marknadsförings syfte. Facebk Sprida material sm publicerats på egen hemsida. Skapa nytt material. Kan kpplas med YuTube eller Vime m vidematerial skapas. Kan kpplas med Flickr eller Picasa m bildmaterial skapas. LinkedIn För att skapa ch få en överblick av kntakter, kunder ch klleger. Ggle Lcal Kppla Ggle sökiningen ch Ggle Maps till ett fysiskt läge. Infrmatinen är synlig även av tredje partens appar, sm använder Ggles infrmatin. Facebk är den största plattfrmen. Publicerad i februari 2004 ch har sedan september 2012 över en miljard aktiva användare. För att skapa ett knt på Facebk måste man uppge att man är över 13år gammal. Detta betyder att det finns en str andel, för IVINO Oy, intressanta användare pga. Ålder. Enligt Scialbakers finns det aktiva användare i Finland, dvs. 42,91% av hela beflkningen. 25

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Prduktöversikt Blware SOFTWARE CORPORATION http://www.sftbl.cm 1 Nyttan med Blware Blware är specialiserat på att ge snabb återsökning, analys (textmining) samt beräkning i stra infrmatinsmängder med mmentan

Läs mer

ShoreTel Communicator Överblick

ShoreTel Communicator Överblick ShreTel Cmmunicatr Överblick ShreTel Cmmunicatr är det enklaste sättet att kmmunicera effektivt med dina kllegr ch affärspartners. Oavsett m du är nrmal användare, telefnist eller samtalsagent i ett Cntact

Läs mer

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014 ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014 Cntents ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014... 1 1. Int ch studieguiderna... 2 2. WebOdi... 3 3. Nppa... 4 4. Inside... 5 5. E-pst...

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkmma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kmmunfullmäktige Köpare Ängelhlms kmmun, rg.nr 212000-0977 Sista anbudsdag 2010-11-16 Anbudet ska vara giltigt till 2012-01-31

Läs mer

Praktisk optimering av marknadsföring i sociala medier

Praktisk optimering av marknadsföring i sociala medier Examensarbete Praktisk ptimering av marknadsföring i sciala medier Therese Anderssn 2012-06-05 Ämne: Datavetenskap Nivå: G1E Kurskd: 1DV40E Abstrakt Detta arbete undersöker hur företagare praktiskt kan

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS Aditr Oy 1 Anmälan av stipendier med systemet Persnec F ESS Lgga in i ESS via länken ESS-Emplyee Self Service sm finns under menyn Verktyg på Hankens persnalprtal. Internet Explrer rekmmenderas för användning

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Agenda. Prevas EAM Effektiva webbaserade it-system för underhåll. o o PSIAM. Lothar Dröschmeister

Agenda. Prevas EAM Effektiva webbaserade it-system för underhåll. o o PSIAM. Lothar Dröschmeister Agenda Prevas EAM Effektiva webbaserade it-system för underhåll PSIAM Lthar Dröschmeister Grundades 1985 Tekniskt IT företag sm levererar lösningar service ch prdukter 600+ Anställda I Sverige, Nrge, Danmark,

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Design av datornätverk för skola

Design av datornätverk för skola Design av datrnätverk för skla Design f cmputer netwrk fr schl Chris Drugidenis Krister Jakbssn Carls St Examensarbete inm Kmmunikatinssystem Högskleingenjör Degree Prject in Infrmatin Technlgy Stckhlm,

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 4 GPal Navigatr Versin 4 Innehållsförteckning KAPITEL 1. INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning...1 Innehåll i CDn / DVDn...1 Systemförutsättningar...3 Knventiner

Läs mer

Administrera filmer på Tandberg Content Server

Administrera filmer på Tandberg Content Server Administrera filmer på Tandberg Cntent Server 11/10/2010 Karlstads universitetsbiblitek, Lärstöd Julia Nyberg ch Kenneth Bström På Tandberg Cntent Server lagras alla filmer sm är inspelade via telebildsystemen.

Läs mer

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker när texten flyter runt ch bkstäverna hppar Resurser för vuxna dyslektiker Läs- ch skrivsvårigheter kan lätt leda till dåligt självförtrende, en jbbig skltid ch kntakten med bibliteket blir fta ett misslyckande

Läs mer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer 1 Paint Paint är en funktin i Windws 10 sm du kan använda för att göra teckningar på ett tmt mråde eller på befintliga bilder. Många av verktygen i Paint finns i menyfliksmrådet, sm finns i den övre delen

Läs mer

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE Fel i WIZARD 2 Barcode ID Label # 023 Innehåll

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE Fel i WIZARD 2 Barcode ID Label # 023 Innehåll PerkinElmer Singapre Pte Ltd 28 Ayer Rajah Crescent #04-01/08 Singapre 139959 C. Reg. N. 199707113D Phne 65 6868 1688 Fax 65 6779 6567 www.perkinelmer.cm Den 13en Maj 2015 Kära Kund, BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE

Läs mer

GEOSECMA for ArcGIS GSD datastruktur och import i en SDE geodatabas

GEOSECMA for ArcGIS GSD datastruktur och import i en SDE geodatabas GEOSECMA fr ArcGIS GSD datastruktur ch imprt i en SDE gedatabas ÖVERSIKT Det här dkumentet ger imprtinstruktiner ch en rekmmenderad struktur för Gegrafiska Sverige Data (GSD) i en SDE gedatabas sm ska

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Tjänsteportfölj IT-teamet

Tjänsteportfölj IT-teamet Tjänsteprtfölj IT-teamet IT-teamets uppdrag Den gemensamma IT-driftsrganisatinen ska på uppdrag av Samarbetskmmunernas ITbeställarfunktin: - Fullgöra uppgiften av den ttala driften ch utvecklingen av Samarbetskmmunernas

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Avigilon Control Center Bruksanvisning till server. Version 6.2

Avigilon Control Center Bruksanvisning till server. Version 6.2 Avigiln Cntrl Center Bruksanvisning till server Versin 6.2 2006-2017, Avigiln Crpratin. Alla rättigheter förbehålles. AVIGILON, the AVIGILON lg, AVIGILON CONTROL CENTER, ACC, and TRUSTED SECURITY SOLUTIONS.AVIGILON,

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin.

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin. Designprcessdagbk. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafssn, Mikael Karlssn, Jnas Lind, Hanne Flink- Sundin. Krt intrduktin Under hela vår designprcess har vi fört dagbk över våra möten, dagbken har vi

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 4 GPal Navigatr Versin 4 Innehållsförteckning KAPITEL 1. INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning...1 Innehåll i CDn / DVDn...1 Systemförutsättningar...3 Knventiner

Läs mer

Maingate Manager Användarhandledning

Maingate Manager Användarhandledning Maingate Manager Användarhandledning The cntents f this dcument are subject t revisin withut ntice due t cntinued prgress in methdlgy, design and manufacturing. Wireless Maingate AB shall have n liability

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

Föreläsning I: Handelns digitalisering och hur den påverkar företagen (27.11.2014) Föreläsning II "Varför digitalisera?" (23.1.

Föreläsning I: Handelns digitalisering och hur den påverkar företagen (27.11.2014) Föreläsning II Varför digitalisera? (23.1. Föreläsning I: Handelns digitalisering ch hur den påverkar företagen (27.11.2014) Emma Hernell Olssn ch Håkan Strömmer från United Minds berättade m: knkurrensen har ökat, knsumenterna har makten. De avgör

Läs mer

Att skapa och hantera systemdokumentation

Att skapa och hantera systemdokumentation Att skapa ch hantera systemdkumentatin Mikael Svenssn, Tbias Widerstrand Kalmar, 2008-05-26 C -nivå, 15hp Examensarbete i Datateknik Extern Handledare: Björn-Ola Krnander, SYSteam DTS AB Handledare: Jacb

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg ARKIV DIGITAL - att släktfrska i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade bken

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

Din guide till Windows 10

Din guide till Windows 10 Din guide till Windws 10 Lgga in. Efter man startat sin datr så möts man av en skärmsläckare före inlggning. Tryck på valfri tangent eller vänsterklicka med musen för att kunna lgga in med ditt PKxxxx

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Övningar i CSS för anpassning till olika enheter

Övningar i CSS för anpassning till olika enheter Övningar i CSS för anpassning till lika enheter Hittills har vi i föregående labratiner tittat på hur man med CSS utfrmar en presentatin för bildskärm på en vanlig datr. Men det finns fler presentatiner

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Benjamin Edlund Hestra IF. John Kumlin IK Ymer. Vilka är vi? MEBIA. #mebia

Benjamin Edlund Hestra IF. John Kumlin IK Ymer. Vilka är vi? MEBIA.  #mebia Benjamin Edlund Hestra IF Jhn Kumlin IK Ymer Vilka är vi? MEBIA. O-CAMP - Marknadsföring 2007-2010 O-CAMP-marknadsföring O-CampTV O-campTV O-EVENT Marknadsföring O-EVENT marknadsföring ch knceptuering

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Anvisning avseende e-postkommunikation för anställda inom

Anvisning avseende e-postkommunikation för anställda inom E-pst 2015-02-05 1 (6) Skapat av Versin: 1.0 ITM Deans ffice Anvisning avseende e-pstkmmunikatin för anställda inm administratinen på ITM-sklan (Kursiverad text nedan är från KTH:s regelverk.) E-pstkmmunikatin

Läs mer

Användarhandbok OESpeaker 1.0

Användarhandbok OESpeaker 1.0 Användarhandbk OESpeaker 1.0 OESpeaker Versin 10.1 datum 2004-04-19-1 - Innehållsförteckning OESpeaker Versin 10.1 datum 2004-04-19... 1 Installatin av prgrammet... 3 På servern... 3 Uppdatering av tider

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning Redigering Ett av de mest lättjbbade prgrammen för videredigering är Micrsft Mvie Maker, sm ingår gratis i Windws XP. För Mac-datrer finns mtsvarande prgramvara sm är imvie. Km-i-gång med Mvie Maker: Prgrammet

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Feeling.nu. Examensarbete Våren 2008 Interaktionsdesign Malmö Högskola

Feeling.nu. Examensarbete Våren 2008 Interaktionsdesign Malmö Högskola Examensarbete Våren 2008 Interaktinsdesign Malmö Högskla Feeling.nu Ett prjektarbete m att överföra en känsla från butik till Internet för att nå ut till en större kundkrets ch skapa kundstöd www.feeling.nu

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Anteckningar från grupparbete, 6 april 2013, Långedrag

Anteckningar från grupparbete, 6 april 2013, Långedrag Anteckningar från grupparbete, 6 april 2013, Långedrag Grupp 1 Man måste tala m att förutm att man deltar i arbete för kvinnrs rätt så får man själv ett nätverk av lika kmpetenser Samarbete mellan lika

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning Tjänstebeskrivning C ilt Optimize CAA-1000 Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") ch den Dell-enhet sm identifierats på din faktura

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y Likheter, skillnader ch fakta Dale Carnegie Training Whitepaper Den nya bmen. Millennials. Generatin Y. Kalla dem vad du vill. Generatinen sm är född mellan 1980 ch 1996

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillatr) Prgramvaruuppgradering Bästa ägare till samaritan PAD 500P, Anledningen till att du får detta brev är att HeartSine

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer