Medieplan för nygrundat aktiebolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medieplan för nygrundat aktiebolag"

Transkript

1 Medieplan för nygrundat aktieblag En utredning över prgram- ch tjänstutbud för kstnadseffektiva kntrs- ch internetlösningar Rbert Gripenberg Examensarbete Infrmatins- ch medieteknink Förnamn Efternamn 2013

2 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprgram: Infrmatins- ch medieteknik Identifikatinsnummer: 4008 Författare: Rbert Gripenberg Arbetets namn: Medieplan för nygrundat aktieblag: En utredning över prgram- ch tjänstutbud för kstnadseffektiva kntrs- ch internetlösningar Handledare (Arcada): Jhnny Biström Uppdragsgivare: IVINO Oy Sammandrag: Detta arbete utreder vilka kntrsuppsättningar ch internetlösningar sm rekmmenderas för det nygrundade aktieblaget IVINO Oy. En försutsättning för att en lösning eller prdukt skall behandlas är att den fyller kriterierna m att vara kstnadseffektivt, ha små kstnader för bruk ch- eller uppehåll. Dessutm söks prdukter ch lösningar sm är pensurce. För att driva verksamhet behöver företaget verktyg för bl.a. textbehandling, kalkylblad, presentatiner, e-pst, hemsida ch sciala medier. Utöver en utredning över prgramvara kmmer även en mdell för hemsida ch dess sammanknytning med sciala medier presenteras. Helheten delas sedan upp i två aspekter: intern ch extern. Till slut redvisas för eknmiska ch tidsmässiga krav sm medieplanen ställer. Nyckelrd: IVINO Oy, Kntrsuppsättning, Internetmarknadsföring, Opensurce Sidantal: 40 Språk: Svenska Datum för gdkännande:

3 DEGREE THESIS Arcada Degree Prgramme: Infrmatin and Media Technlgy Identificatin number: 4008 Authr: Rbert Gripenberg Title: Media plan fr a newly funded cmpany: An inquiry abut sftware and service pssibilities fr cst-effective ffice and internet slutins. Supervisr (Arcada): Jhnny Biström Cmmissined by: IVINO Oy Abstract: This thesis wrk investigates the ffice suites and internet slutins recmmended fr the newly established cmpany IVINO Oy. A prerequisite f a slutin r prduct t be investigated is that it fulfills the criteria f being cst effective, have small csts fr use and r upkeep. In additin, the chsen prducts and slutins are preferably t be pen surce. In rder t perate the cmpany needs tls fr e.g. wrd prcessing, spreadsheets, presentatins, , website and scial media. Nt nly is sftware handled but als mdel fr a website and its integratin with scial media is presented. This entirety is then split int tw aspects: internal and external. T the end, the ecnmic and tempral requirements that the plan pses are presented. Keywrds: IVINO Oy, Office suite, Online marketing, pen surce Number f pages: 40 Language: Swedish Date f acceptance:

4 OPINNÄYTE Arcada Kulutushjelma: Infrmaati- ja mediatekniikka Tunnistenumer: 4008 Tekijä: Rbert Gripenberg Työn nimi: Mediasuunnitelma juuri perustetulle sakeyhtiölle: Tiedstelu hjelma- ja palveluvalikimista kustannustehkkaille timist ja verkkratkaisuille, Työn hjaaja (Arcada): Jhnny Biström Timeksiantaja: IVINO Oy Tiivistelmä: Tämä pinnäytetyö tutkii mitä timist- ja verkkratkaisuja susitellaan vasta perustetulle yritykselle IVINO Oy:lle. Edellytys ratkaisun tai tutteen käsittelyyn n että se täyttää kriteerit: kustannustehkkuus ja pieniä kustannuksia käyttö- ja tai ylläpitn. Lisäksi susitaan tutteita ja ratkaisuja mitkä vat pensurce tyylisiä. Timiakseen yritys tarvitsee työkaluja esim. tekstinkäsittelyyn, taulukklaskentaan, esityksiin, sähköpstille, verkksivustlle ja ssiaalisen mediaan. Ohjelmistjen lisäksi esitellään myös malli nettisivuille ja näiden liittäminen ssiaaliseen mediaan. Kk kknaisuus jaetaan sitten kahteen näkökulmaan: sisäiseen ja ulkiseen. Lpuksi esitellään mediasuunnitelman rahalliset ja ajalliset vaatimukset. Avainsanat: IVINO Oy, timist-hjelmistt, internetmainnta, pen surce Sivumäärä: 40 Kieli: Rutsi Hyväksymispäivämäärä:

5 INNEHÅLL / CONTENTS 1 Presentatin ch begränsning IVINO Oy Uppdragsgivare Begränsningar Valvira ch alkhllagstiftningen i Finland Teknisk specifikatin Webbhtell Egen webbserver Hårdvara Filserver Verktyg ch resurser Kntrsuppsättningar Alternativa uppsättningar Mlntjänster E-pstklient IVINO Oy nline Online marknadsföring E-pst i marknadsföringssyfte Sciala medier Egen hemsida Presentatin av mediaplan Intern aspekt, alternativ 1 betning på pensurce Fördelar Nackdelar Intern aspekt, alternativ 2 betning på mlnet Fördelar Nackdelar Extern aspekt Egen hemsida Sciala medier Slutsatser Tidtabell för att förverkliga planen Kstnadskalkyl Framtidsplanering Slutsatser... 38

6 Källr Bilagr... 41

7 Figurer Figur 1: Åldersspridningen på Facebk i Finland. Källa: Scialbakers Figur 2: Ggle sökning på ivin y Tabeller Tabell 1: Kriterier för alternativa prgram Tabell 2: Tidtabell för att förverkliga planen Tabell 3: Tabell på utgifter... 37

8 1 PRESENTATION OCH BEGRÄNSNING 1.1 IVINO Oy Uppdragsgivare Arbetet görs på uppdrag av IVINO Oy, ett företag sm imprterar ch utför partiförsäljning av kvalitetsviner. Partiförsäljning innebär att företaget inte kan sälja sina prdukter åt privatpersner utan endast åt andra grssister ch kunder med utskänkningstillstånd. Detta faktum begränsar företagets målgrupp. Gegrafiskt har företaget vidare specificerat målgruppen till återförsäljare sm finner sig i en grv 300 km radie kring Helsingfrs. Företaget strävar efter att utöka restaurangernas vinutbud genm att erbjuda viner av hög kvalitet sm är intressanta, vanliga eller kan skapa nya upplevelser för den finländska allmänheten. IVINO Oy är registrerat i Kyrkslätt ch hyr ett lagerutrymme i Kil, Esb. IVINO Oy har gett sm uppdrag att frska fram ch presentera vilka verktyg de skall använda i sin kntrsmiljö samt hur ch vad de skall göra för att nå en effektiv ch mdern internetprfil. Lösningar ch val kmmer alltid att speglas mt standard kriterierna vilka är: kstnadseffektivitet ch användarvänlighet. Tanken är att skapa en effektiv ch fungerande plan sm är enkel att implementera ch använda. 1.2 Begränsningar Medieplan är ett begrepp sm redan länge används i planeringen av marknadsföring i de traditinella medierna. Medieplanering består av en mediestrategi ch implementeringen av denna på en medieplan. (Rssiter, Jhn R. & Danaher, Peter J s. 1). Visserligen har balansen i lika mediers betydelse förändrats sedan sena 90-talet men planens grundpelare återstår. Detta arbete kmmer däremt inte att kncentreras på den strategiska delen, eftersm den behandlar rena marknadsföringsaspekter sm inte har någn teknisk relevans. Räckvidd ch frekvens är centrala begrepp i strategin men kmmer att förenklas grvt i det här fallet. Implementeringen är den del sm kmmer att presenteras. Viktiga frågr kmmer att vara vilka verktyg sm finns, vilka sm behövs ch hur de skall användas. 8

9 Televisin, radi ch tryckta plakat kmmer inte att diskuteras. Dessa lämnas brt då de inte anses relevanta för företagets räckvidd med de resurser företaget har till sitt förfgande. Dessutm begränsar finländsk alkhllagstiftning hur man kan använda dessa medier för att föra marknadsföring. Synlighet på internet i frmen av presentatin av företaget ch deras prdukter kmmer att vara i fkus. Enligt statistikcentralen (se bilaga 1) använder 89 % av den finska beflkningen (från 16-74år) internet varav 59 % av dessa gör det flera gånger m dagen. Inte ng med detta men även 45 % av beflkningen använder någn frm av scial nätverkstjänst. Dessa siffrr estimeras att öka vilket gör internet till en ypperlig kanal för att nå kunder. Dessutm är många av dessa kanaler antingen gratis eller mycket förmånliga att använda vilket stämmer bra med standardkriteriet på kstnadseffektivitet. 1.3 Valvira ch alkhllagstiftningen i Finland Tillstånds- ch tillsynsverket för scial- ch hälsvården (Valvira) är ett centralt ämbetsverk underställt scial- ch hälsvårdsministeriet med uppgift att övervaka tillbörligheten av verksamheten inm scial- ch hälsvården, alkhlförvaltningen samt miljö- ch hälsskyddet ch sköta tillståndsförvaltningen ch styrningen i samband med dem. (Valvira, 2011, s. 2) Betydelsen för IVINO Oy är att Valvira är det ämbetsverk sm beviljar tillstånd, legitimatiner ch rättigheter samt övervakar verksamheten sm bedrivs av partihandlare ch innehavare av användningstillstånd för alkhldrycker i Finland. För att få driva sin verksamhet måste IVINO Oy beviljas ett tillstånd för partiförsäljning av alkhlprdukter. För att sedan kunna marknadsföra sina prdukter måste IVINO Oy följa bestämmelserna sm stadgats i alkhllagen. Reginförvaltningsverken övervakar reklamen på sina mråden ch Valvira övervakar reklam ch annan marknadsföring sm överskrider flera reginer eller över hela landet. Det finns inte ännu någn lagstiftning m hur man får marknadsföra, t.ex. visa ett prduktregister, på internet. Valvira har däremt publicerat en anvisning (Ssiaali- ja terveydenhulln tutevalvntakeskuksen hje alkhlimainnnasta, 2008) på hur det skall skötas. Enligt anvisningen får man publicera en lista på srtimentet av svaga alkhldrycker men inte starka brtsett från på nätsidr var utgivaren kan garantera att persnerna sm når infrmatinen är inm htell- ch restaurang branschen. Detta kan göras 9

10 genm att bara bevilja läsrättigheter endast åt persner eller restauranger vars utskänkningstillstånd är bekräftat. Dessutm skall all reklam vara anständig ch följa bestämmelserna för gd sed sm beskrivs i alkhllagen. 10

11 2 TEKNISK SPECIFIKATION Detta kapitel skall redgöra för de tekniska resurser sm företaget har till sitt förfgande. Tekniken delas in i två huvuddelar: webbhtell ch hårdvara. Företaget skall öppna en egen hemsida ch önskar att nå nya kunder samt öka synlighet med hjälp av denna sida. Dessutm behöver företaget hårdvara för att utföra sitt arbete i frmen av textbehandling, internetanvändning ch prduktin av marknadsföringsmaterial samt annan kntrsverksamhet. Största delen av hårvaran är redan införskaffad ch kmmer därför bara krt beskrivas för att redgöra för de möjligheter ch begränsningar sm tekniken ställer. 2.1 Webbhtell Företaget har hyrt in sig på ett webbhtell efter att det registrerat dmänen ivin.fi i eget namn. Webbhtellet valdes eftersm det fyllde två kriterier. Dessa kriterier var både tekniska ch prismässiga. Webbhtellet valdes från en nättjänst sm har en utförlig redvisning för finska webbhtellsleverantörer. (Webhtellivertailu 2, 2012) De tekniska kriterierna sm specificerades var: Minimum två MySQL databaser Stöd för PHP 5.0 eller högre Minimum 1 gigabyte (GB) hårddiskutrymme Minimum 10st e-pstkntn Skräppst filtrering Möjlighet för underdmän, t.ex. intern.ivin.fi, m.ivin.fi eller stre.ivin.fi Dessa kriterier specificerades med tanke på att det skall vara möjligt att använda ett CM-system ch möjligtvis öppna någn srt av webbutik i ett senare skede. Webbhtellet sm valdes levereras av ett företag med namnet Herit Oy. De uppfyllde ch överträffade alla tekniska kriterier ch kunde erbjuda ett bra pris för tjänsten. Detta innebär att summan av kstnaderna för uppehållet av webbhtellet ch dmänen inte överskrider 35 per år. 11

12 Webbhtellet nås via en FTP-klient men kan även administreras via cpanel, sm innehåller många verktyg sm underlättar administreringen. Till de här verktygen hör bl.a. phpmyadmin sm möjliggör snabb ch enkel tillgång till MySQL databaser. Webbhtellet har däremt inget SSL-stöd. Detta kmmer att förhindra ch begränsa ett antal möjligheter sm t.ex. Facebk appar ch eventuella behv för pengatransaktiner Egen webbserver Alternativt skulle företaget kunna skaffa egen server. Detta kan göras både fysiskt ch virtuellt. Prblemets med detta är då däremt knfigurerings- ch uppehållsansvaret förflyttas helt ch håller till ägaren. Trts att man får mera frihet att själv bestämma över resurser, ansågs inte arbetsbördan sm medföljer vara önskvärd. Därför valdes ett webbhtell. 2.2 Hårdvara Företaget är litet ch behöver flexibel ch prtabel hårdvara sm inte begränsar utrymmen var hårdvaran kan användas. Denna insikt ledde till en specificering sm kräver lätt hårdvara sm även möter de tekniska kraven sm perativsystemet Windws 7 ställer (Micrsft, 2012a). Dessa krav är i krthet: 1 gigahertz (GHz) eller snabbare 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) prcessr 1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) eller 2 GB RAM (64-bit) 16 GB tillgängligt hårddiskutrymme (32-bit) eller 20 GB (64-bit) DirectX 9 grafikkrt med WDDM 1.0 eller högre drivrutin Valet av perativsystem baserar sig fullständigt på företagets önskemål. Utöver minimikraven sm perativsystemet ställer, önskades även att hårdvaran skulle vara lätt ch ha en bra batteritid. Dessa kriterier ledde till valet av en bärbar datr. 12

13 Asus U 31 S Intel Cre i3 2310M Prcessr Intel HM65 Express Chipset DDR MHz SDRAM NVIDIA GeFrce GT 520M med 1GB DDR3 VRAM 500GB 5400RPM Hårddiskutrymme 13.3" 16:9 HD (1366x768) Bildskärm Den bärbara datrn har redan tagits i bruk före detta arbete skrevs. Därför kmmer inte urvalsprceduren beskrivas dest närmare. Datrn har däremt visat sig i vara bra för företagets behv. Datrn kör på låg ljudnivå ch har en batteritid sm överstiger 5 timmar i kntrsbruk. Dessutm hade datrn en ypperlig garanti på tre år. 2.3 Filserver Webbhtellet kan även användas sm en filserver ch filer kan enkelt nås via en FTPklient. Alternativt kan en in extern nätverkshårdskiva införskaffas ch knfigureras till en filserver. Fördelen den en egen filserver är att viktigt material kan säkerhetskpieras till den. För övrigt kan den externa hårdskivan även knfigureras att fungera sm en utskriftsserver sm skulle kunna nås över WLAN eller över en internetanslutning. 13

14 3 VERKTYG OCH RESURSER Detta kapitel skall sträva efter att jämföra lika verktyg för att kunna göra beslut på vilket sm bäst tillämpar sig till företagets behv. Verktyget kan vara ett enskilt prgram, en prduktfamilj, en uppställning eller en tjänst sm t.ex. en mlntjänst. Kapitlet är delat i två underrubriker varav den första skall behandla interna aspekter, kntrsmiljö ch lika uppsättningar av prgramvara. Den andra delen kncenteras på externa aspekter, hur IVINO Oy skall använda lika nätbaserade tjänster för att öka synlighet. 3.1 Kntrsuppsättningar Text- ch databehandling är en grundpelare i arbetet. Micrsft Office är utan tvivel den mest kända prdukten för detta ändamål. Är det däremt det ända sm kan användas? Sanningen är att redan Micrsft Wrd innehåller många funktiner sm inte används i nrmal kntrsmiljö. Denna insikt i samband med högt prissatta licenser gör Micrsft Office till ett in attraktivt alternativ. Redan att byta textbehandlingsprgram kan däremt vara svårt eftersm man inte endast är van vid ett annat utan ckså för att man kanske har ett helt biblitek med filer sm är skapade på de förra prgrammen i deras egna filfrmat. Andra vanesaker sm kan försvåra bytet av prgram är användargränssnittets upplägg ch andra aspekter sm snabbtangenter ch funktinsprinciper. Minimikraven för de alternativ sm skall jämföras i nästa kapitel är delat i två grupper: funktinalitet ch användarvänlighet. En del av dess kriterier kan verka triviala eftersm de alla finns i Micrsft Office ch de är de funktiner sm används. Därför är de viktiga. Målet är att hitta ett mtsvarande prgramvara utan Micrsfts licenser. 14

15 De kriterier sm det alternativa prgrammen skall uppfylla är listade nedan: Funktinalitet Användarvänlighet Basfunktinalitet Mdeller för lika dkument sm fferter, brev eller fakturr Avancerad frmatering Skapa tabeller Skapa grafer Editering Autmatisk språk krrigering Utskrift ch publicering Insättning Bilder, med bearbetningsmöjlighet Intuitivt gränssnitt Flexibilitet i filfrmat Imprterings-, mvandlings- ch bearbetningsmöjlighet av gamla eller mttagna filer Möjlighet att exprtera textfilen i PDF-frmat Tabell 1: Kriterier för alternativa prgram Alternativa uppsättningar Det finns en hel del free and pensurce (FOSS) prdukter att välja emellan. De sm valts är alla publicerade under typen GNU General Public License -licens (GNU GPL, eller GPL) ch har enligt pensurce nätverket Ohlh mest registrerade medarbetare ch utvecklare. Dessutm är alla en mtsvarighet till hela Micrsfts Officesuite. Samtliga av de valda prgrammen innehåller bl.a. textbehandling, presentatiner ch tabellhanterare eftersm de är grundfunktinaliteten sm är ett krav. Prgramuppsättningarna är: Apache OpenOffice Calligra Suite LibreOffice Apache OpenOffice är utan tvivel den mest utvecklade prdukten. OpenOffice härstammar från Sun Micrsystems kntrsprgram StarOffice. Sun köptes senare av Oracle Crpratin sm frtsatte med att utveckla prdukten. Många före detta Sun anställda var däremt missnöjda med den nya ledningen ch startade ett eget prjekt dvs. 15

16 LibreOffice. Detta betyder att dessa två har mycket gemensamt men har sedan 2009 utvecklats i lite lika riktningar. Calligra suite har mtsvarande bakgrund; det påbörjades av persner sm tidigare hade utvecklat på en annan cmmunity, KOffice. (Apache Sftware Fundatin, 2012 The Dcument Fundatin 2012 Wikipedia, 2012f Wikipedia, 2012g) Av dessa är Calligra klart den mest mångsidiga helheten eftersm den även innehåller prgram för grafisk design, egen mailklient sv. Dessutm kan en del av prgrammen köras på mbila apparater. Trts dessa finesser är inte Calligra Suite ptimerad för Linux ch tills vidare inte lika genmarbetad ch finslipad sm de två andra. (KDE, 2012 Wikipedia, 2012h) Apache OpenOffice kan rekmmenderas sm det mest genmarbetade, mest mångsidiga ch mycket ett mycket intuitivt alternativ sm helhet av kntrsprgram Mlntjänster En mlntjänst kan beskrivas sm en prcess sm har utlkaliserats till en server. Prcessen körs alltså på extern hårdvara ch inte lkalt. Tjänsten kan nås via t.ex. internet genm en webbläsare. Förutm att prcessen körs externt kan även den färdiga prdukten, filen, sparas på en extern nätverkshårdskiva ch är på så sätt möjlig att nå varifrån sm helst. (Creeger, 2009) Det finns en str mängd lika alternativ för kntrsprgram sm körs i mlnet. De största, mest använda, av dessa är: Ggle Drive Zh Micrsft Office 365 Ggle Drive är en tjänst sm erbjuder textbehandling, kalkylblad ch framställningen av presentatiner i en intuitiv miljö sm körs i webbläsaren. Dessa verktyg är inte nära på lika utvecklade sm de prgramvarr sm man installerar lkalt men har alla nöd- 16

17 vändiga grundegenskaper för kntrsbruk. Dessutm har de fördelen att de autmatisk sparas på Ggles servrar var de kan nås varifrån sm helst, när sm helst, förutsatt att man har en internetuppkppling. Med Ggle Drive är det även mycket enkelt att dela ch skicka vidare de filer man har prducerat. Ggle Drive erbjuder en gratisversin ch kräver ett Ggle knt. Med gratisversinen får användaren 5 gigabyte lagringsutrymme till sitt förfgande. Denna gräns kan däremt ökas mt en månatlig avgift. Ggle Drive erbjuder möjligheter att dela in material i mappar, antingen på basis av filfrmat eller egen preferens. Ggle erbjuder även en applikatin sm synkrniserar din egna Ggle Drive med din datr eller mbilapparat. Detta innebär alltså att alla filer med Ggles filfrmat (.gdc,.gsheet,.gslides sv.) autmatisk kmmer att laddas ner till en lkal katalg. Filerna kan sedan mdifieras med användarens standard webbläsare. (Ggle, 2012a) Zh är en hel uppsättning lika prgram sm är utvecklade för företagsbruk. Uppsättningen är delad i tre underkategrier: Prductivity, prduktivitet, är den kategri sm innehåller prgram för textbehandling, kalkylblad ch presentatiner. Dessutm följer en hel del andra prgram med sm är ägnade till att ta anteckningar, skriva minneslistr ch en kalender. Business delen innehåller hjälpmedel för mera abstrakta behv sm t.ex. uppställningen av målsättningar, HRMS (Human resurce management system) ch CRM (Custmer Relatin Management). Utöver dessa allmänt affärsrelaterade prgrammen medföljer även verktyg för att klla buggar i prgrammering ch en statistikservice för hemsidr. Cllabratin, samarbete eller samverkan, är en kategri hör att samla, rganisera ch dela med sig av filer samtidigt sm de kan mdifieras av flera parter. Dessutm medföljer Zhs egna IM-klienter sv. för att underlätta kmmunikatinen inm företaget. 17

18 Zh är inte gratis men varje delmment, varje enskilda prgram kan köpas skilt. Största delen av prgrammen betalas med en månatlig licens. Däremt är många av dessa gratis för mindre företag fta begränsade till högst tre användare. Dessutm är Ggles Apps kmpatibla med Zh uppställningen vilket betyder att även mera prgram ch tillägg för specifika ändamål är tillgängliga. (Zh Crp. 2012) Micrsft Office 365 är sm Zh en betydligt större helhet än Ggle Drive. Office 365 är en helhet sm inte bara innehåller de bekanta kntrsprgrammen sm Wrd ch Excel utan även en helt ny plattfrm sm de kan användas på. Office 365 innehåller funktinalitet för tidsplanering, mötesbkningar, videknferenser ch filhantering. De bekanta kntrsprgrammen finns nu även sm webbläsarversiner ch kan användas på många mbila apparater. Micrsft Office 365 kan man prenumerera på i ett antal lika paket, berende på företagets behv. Dessa lika paket rör sig mellan 8-22$ månatligen för varje användare. (Micrsft, 2012b) E-pstklient IVINO Oy har via sin webbhtellsleverantör en möjlighet att använda adresser med eget dmänsuffix. Att sätta upp en egen mailserver, vilket är vanligare i större rganisatiner, behövs inte eftersm antalet anställda är så litet ch de egenskaper sm finns är tillräckliga. Prblemet är att webbmail klienten sm webbhtellsleverantören använder är att den är nödigt krånglig att nå ch har ett stökigt gränssnitt. För att förenkla användningen an e-pst rekmmenderas att skaffa en klient. 18

19 E-pst klienter har många aspekter sm bör iakttas, både ur tekniskt ch ur användarperspektiv. Möjlighet att administrera flera kntn samtidigt Uppehålla mail listr Skräppsts filtrering Phising filtering Encryptering av meddelanden Stöd av frmaterade meddelanden, i synnerhet HTML Markering ch priritering av meddelanden Sökfunktin En viktig aspekt sm påverkar tillgängligheten av e-pst meddelanden är hur klienten hämtar ch läser dem. De två klart vanligaste principerna är POP3 (Pst Office Prtcl 3) ch IMAP (Internet Message Access Prtcl). POP3 laddar ner alla meddelanden från mailservern, sparar dem lkalt ch sedan raderas de vanligtvis från servern. IMAP läser meddelanden från servern ch de är därför tillgängliga från vilken apparat sm helst. Nackdelen med IMAP kan däremt vara lagringsutrymmet på mailservern. Trts att alla meddelanden kan arkiveras lkalt berende POP3 eller IMAP är det vanligtvis lagringsutrymmet på servern sm snabbare blir ett prblem. Användaren bör alltså vara medveten m var hanns/hennes meddelanden sparas, varifrån de kan nås ch varifrån de skall raderas m utrymmet tar slut. (Wikipedia, 2012c Wikipedia, 2012d) Det finns en hel del lika lösningar på mailklienter varav de vanligaste GPL eller kstnadsfria versinerna är: Mzilla Thunderbird Opera Mail Pegasus Mail 19

20 Av dessa förslag är Mzilla Thunderbird för tillfället den mest ppulära ch har fungerat redan i åratal sm industri standard vid utvecklingen av pensurce mailklienter. Thunderbird är en säker ch mycket utvecklad klient sm har ett gränssnitt var inställningsmöjligheterna presenteras på ett redigt ch intuitivt sätt. (Mzilla, 2012 Wikipedia 2012b) Opera Mail stöder både POP3 ch IMAP. Dessutm kan den kpplas till andra infrmatinskällr sm RSS-flöden ch Opera Mail har en egen inbygg IRC-klient. Opera Mail är en del av Operas internet uppsättning sm körs via Opera webbläsaren. (Opera Sftware, 2012 Wikipedia, 2012a) Pegasus Mail har mycket små systemkrav men är mycket svårare att knfigurera. Klienten lanserades redan 1990 för MS-DOS ch far utvecklats sedan det. Pegasus Mail har varit en pinjär inm mail-klienter ch var den första sm t.ex. stödde tillgång till både POP3 ch IMAP kntn samtidigt. Klienten stöder många attraktiva egenskaper sm effektiva skräppstfilter ch mångsidiga maillistr. Nackdelen med prdukten är att man bör ha en stark teknisk bakgrund för att effektiv kunna knfigurera ch använda den. (Harris 2012 Wikipedia, 2012e) För IVINO Oy anses Mzilla Thunderbird sm den lämpligaste. Den är enkel att använda ch körs i helt eget gränssnitt, inte genm en webbläsare. 20

21 3.2 IVINO Oy nline Denna del kmmer att presentera lika sätt på vilket IVINO Oy kan öka sin synlighet med hjälp av internet ch ge en inblick i nline marknadsföring Online marknadsföring Online marknadsföring är ett mycket brett begrepp. En tlkning av begreppet kräver att man delar in det i mindre delmråden. Dessa lika mråden är mycket sällan helt ensamstående utan kräver fta medverkan av ett annat mråde. Listan nedan redvisar för ett par lika typer av marknadsföring sm fta används för att beskriva helheten; nline marknadsföring. 21

22 Displayannnsering Reklam banners AdWrds (Ggle) ch Facebk Ads. Search engine marketing (SEM) Ökad synlighet på en sökmtr, kan vara hemsidans placering i sökningen eller displayannnsering baserad på sökrd. Search engine ptimizatin (SEO) Hur en hemsida skall byggas för att den skall vara ptimerad för att sökmtrer kan hitta innehåll i den ch på så sätt priritera sidans relevans. E-pst Reklambrev, presentatin av nya prdukter, inbjudningar till tillfällen Sciala medier Displayannnsering Att skapa ch sprida material Innehållsmarknadsföring Att skapa expertnivås innehåll sm kan användas sm referens eller för undervisning Publiceras på egen hemsida, via sciala medier eller möjligtvis även via e-pst. Viral marknadsföring Spridandet av, vanligtvis underhållande, material sm tilltalar många ch därför sprids effektivt från persn till persn. Kan vara videklipp, bilder eller kedjebrev. Displayannnsering kmmer inte att vara en mycket effektiv kanal för IVINO Oy. Detta berr både på att målgruppen är så specifik, knkurrensen ch kutymen i restaurangbranschen. Ggle säljer reklamerutrymme sm visas i samband med en sökning på deras sökmtr. Detta kallas AdWrds. Man kan begränsa synligheten för reklamen enligt 22

23 sökmtr ch t..m. Läge. Man betalar enligt hur många sm klickat på reklamen. En AdWrds kampanj kmmer knappas att vara lönsam eftersm den baserar sig på att kunden skulle aktivt använda sökrd sm t.ex. Vingrssist ch sanningen i restaurangbranschen är restaurangerna blir uppsökta av grssister ch behöver således inte aktivt söka efter dem själva. Denna insikt kmmer även att påverka betydelsen av SEM. För IVINO Oy rekmmenderas att företaget skall ha en sökmtr ptimerad sida, för att öka chansen för att finnas i en sökning, Marknadsföringen kan bäst skötas med direkt kntakt till kunden men stödas av följande internetbaserade delmment. Samtliga av dem är i princip kstnads fria ch kan vara mycket effektiva m man har en insikt i hur den skall användas E-pst i marknadsföringssyfte E-pst är utan tvivel ett enkelt ch effektivt sätt att nå kunder. E-pst har å andra sidan även fallit ffer för sin egen framgång. Eftersm infrmatin kan spridas enkel, effektivt ch mycket billigt har detta verktyget missbrukats i en extrem grad. Prblemet är att kunna presentera sitt brev så att det inte autmatiskt behandlas sm skräppst. För att kunna använda e-pst i marknadsföringssyfte finns det en hel del saker att ta i beaktande. I sin bk The Truth Abut Marketing har Simms Jenkins listat upp en hel rad lika tips för att kunna utnyttja e-pst utan att bli uppfattad sm skräppst. De viktigaste insikterna har kmprimerats till en lista sm bildar en helhet m hur man skall behandla sina meddelanden. Observera att denna lista inte gäller för e-pst sm ett diskussinsmedium utan bara för markandsföring. För att föra direkt diskussin med kunder rekmmenderas ett separat knt, bundet till namnet på en anställd i stället för företaget i allmänhet. Verka persnlig Visa aldrig att brevet skickats till många I fall samma brev skickas till alla i en lista, försök att använda script för att baka in mttagarens namn eller företaget sm du skickar meddelandet till. 23

24 Tillståndsbaserad e-pst marknadsföring Gör det enkelt för mttagaren att börja prenumerera på nyhetsbrev Gör det enkelt för mttagaren att sluta prenumerera på nyhetsbrev Om mail-adressen inte är given av mttagaren bör man alltid meddela varifrån man fått adressen Peka tillbaka till egen hemsida Använd e-pst sm kanal för att sprida egen hemsida ch på så sätt lcka trafik till den. Enligt Jenkins har Frm ch Subject fälten inte så str inverkan i hur meddelandet uppfattas, i synnerhet för nya mttagare. Det finns alltid en str sannlikhet att de behandlas sm skräppst. Däremt har det betydelse att Frm hålls knsekvent ch att Subject verkligen beskriver meddelandets syfte ch sammanfattar budskapet. Det viktigaste är däremt meddelandets innehåll. Om brevet öppnas skall det innehålla bara relevant infrmatin. För IVINO Oy betyder detta att m en kund har meddelat att den aldrig kmmer att vara intresserad av t.ex. vita viner, finns det heller ingen rsak att marknadsföra dem direkt i ett meddelade. Däremt kan t.ex. en länk med rubriken hela srtimentet fgas in i brevet. Länken för sedan kunden till IVINO Oys egna hemsidr. Dessutm skall meddelandet innehålla infrmatin m varifrån mttagarens adress är hämtad ch m den är på en lista skall det finnas ett enkelt sätt att sluta ta emt meddelanden från listan. Detta beskriver Jenkins sm förtrende baserad marknadsföring. Tanken i denna praxis är att hellre sluta skicka välkmna brev än att skicka en str mängd brev sm alla tlkas sm skräppst Sciala medier Definitinen på scialt media är diffus men kan i princip beskrivas sm en plattfrm var läsarna, allmänheten ckså har möjlighet att skapa ch påverka på innehållet. Eller enklare så att sciala medier är de medier sm vi använder för att vara sciala (Safk, 2010, s. 3). Det finns en hel del av dessa plattfrmar ch många av dem har sin egen nisch. Alla är lika ch anpassar sig därför till lika marknadsföringsstrategier. IVINO 24

25 Oy kan inte vara aktiv i alla sciala medier. Det finns för många. På Wikipedia (även ett scialt medium) finns en list av några av de mest kända sciala medierna. Den listan har 200 punkter (Wikipedia 2012j). De plattfrmar sm är listade för att behandlas är valda på basis av en uppfattning m vilka sm används aktivt i Finland ch kan användas i marknadsförings syfte. Facebk Sprida material sm publicerats på egen hemsida. Skapa nytt material. Kan kpplas med YuTube eller Vime m vidematerial skapas. Kan kpplas med Flickr eller Picasa m bildmaterial skapas. LinkedIn För att skapa ch få en överblick av kntakter, kunder ch klleger. Ggle Lcal Kppla Ggle sökiningen ch Ggle Maps till ett fysiskt läge. Infrmatinen är synlig även av tredje partens appar, sm använder Ggles infrmatin. Facebk är den största plattfrmen. Publicerad i februari 2004 ch har sedan september 2012 över en miljard aktiva användare. För att skapa ett knt på Facebk måste man uppge att man är över 13år gammal. Detta betyder att det finns en str andel, för IVINO Oy, intressanta användare pga. Ålder. Enligt Scialbakers finns det aktiva användare i Finland, dvs. 42,91% av hela beflkningen. 25

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014 ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014 Cntents ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014... 1 1. Int ch studieguiderna... 2 2. WebOdi... 3 3. Nppa... 4 4. Inside... 5 5. E-pst...

Läs mer

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Prduktöversikt Blware SOFTWARE CORPORATION http://www.sftbl.cm 1 Nyttan med Blware Blware är specialiserat på att ge snabb återsökning, analys (textmining) samt beräkning i stra infrmatinsmängder med mmentan

Läs mer

ShoreTel Communicator Överblick

ShoreTel Communicator Överblick ShreTel Cmmunicatr Överblick ShreTel Cmmunicatr är det enklaste sättet att kmmunicera effektivt med dina kllegr ch affärspartners. Oavsett m du är nrmal användare, telefnist eller samtalsagent i ett Cntact

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker när texten flyter runt ch bkstäverna hppar Resurser för vuxna dyslektiker Läs- ch skrivsvårigheter kan lätt leda till dåligt självförtrende, en jbbig skltid ch kntakten med bibliteket blir fta ett misslyckande

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Maingate Manager Användarhandledning

Maingate Manager Användarhandledning Maingate Manager Användarhandledning The cntents f this dcument are subject t revisin withut ntice due t cntinued prgress in methdlgy, design and manufacturing. Wireless Maingate AB shall have n liability

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

Tjänsteportfölj IT-teamet

Tjänsteportfölj IT-teamet Tjänsteprtfölj IT-teamet IT-teamets uppdrag Den gemensamma IT-driftsrganisatinen ska på uppdrag av Samarbetskmmunernas ITbeställarfunktin: - Fullgöra uppgiften av den ttala driften ch utvecklingen av Samarbetskmmunernas

Läs mer

Feeling.nu. Examensarbete Våren 2008 Interaktionsdesign Malmö Högskola

Feeling.nu. Examensarbete Våren 2008 Interaktionsdesign Malmö Högskola Examensarbete Våren 2008 Interaktinsdesign Malmö Högskla Feeling.nu Ett prjektarbete m att överföra en känsla från butik till Internet för att nå ut till en större kundkrets ch skapa kundstöd www.feeling.nu

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

Administrera filmer på Tandberg Content Server

Administrera filmer på Tandberg Content Server Administrera filmer på Tandberg Cntent Server 11/10/2010 Karlstads universitetsbiblitek, Lärstöd Julia Nyberg ch Kenneth Bström På Tandberg Cntent Server lagras alla filmer sm är inspelade via telebildsystemen.

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Övningar i CSS för anpassning till olika enheter

Övningar i CSS för anpassning till olika enheter Övningar i CSS för anpassning till lika enheter Hittills har vi i föregående labratiner tittat på hur man med CSS utfrmar en presentatin för bildskärm på en vanlig datr. Men det finns fler presentatiner

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE Fel i WIZARD 2 Barcode ID Label # 023 Innehåll

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE Fel i WIZARD 2 Barcode ID Label # 023 Innehåll PerkinElmer Singapre Pte Ltd 28 Ayer Rajah Crescent #04-01/08 Singapre 139959 C. Reg. N. 199707113D Phne 65 6868 1688 Fax 65 6779 6567 www.perkinelmer.cm Den 13en Maj 2015 Kära Kund, BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Guideline Sportident-systemet

Guideline Sportident-systemet Guideline Sprtident-systemet Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31-1 - Innehållsförteckning Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31

Läs mer

Molntjänster från Microsoft En checklista för vårdorganisationer i Sverige

Molntjänster från Microsoft En checklista för vårdorganisationer i Sverige Mlntjänster från Micrsft En checklista för vårdrganisatiner i Sverige Att börja använda mlntjänster inm sjukvården är inte längre en fråga m, utan frågan är snarare när. Men vilken mlnlösning ska man välja?

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6!

Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6! Nya funktiner ch ändringar i CS Library från versin 3.2 till 3.6! Vi jbbar ständigt med att förnya ch förbättra CS Library för att den ska vara en ledande teknisk lösning för digitala biblitek. Här är

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Konsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats)

Konsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats) Servicebeskrivning Knsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats) Intrduktin till ditt serviceavtal I den här rådgivande tjänsten ( tjänsten ) ingår implementering ch knsultatin

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen Versin 4.2 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DITT EL-UTTAG Campingplatsnummer: Persnlig kd: Internet bkning: https://www.webel-nline.se Telefn Sverige 075-44 88 000

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

1: Apogee Preflight. Grundkunskaper för kursen För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man ha grundläggande kunskaper om Apogee och prepressarbete.

1: Apogee Preflight. Grundkunskaper för kursen För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man ha grundläggande kunskaper om Apogee och prepressarbete. 1: Apgee Preflight. Den grafiska prducenten förväntas ha specialistkunskaper m hur pdf-filer ska vara anpassade för en rad lika tryckmetder. Frtfarande levereras felaktigt anpassade pdf-filer till tryckeriet

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Studiecirkelmaterial. NPF och arbete

Studiecirkelmaterial. NPF och arbete Studiecirkelmaterial NPF ch arbete Om Riksförbundet Attentin ch prjektet Vägar till jbb Riksförbundet Attentin är en intresserganisatin för persner med neurpsykiatriska funktinsnedsättningar (NPF) såsm

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare ArkivDigital - svensk släktfrskning i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

MaxSea Time Zero version 1.2

MaxSea Time Zero version 1.2 MaxSea Time Zer versin 1.2 Snabbguide Installatin Datrprestanda mm Aktuell datr måste uppfylla vissa krav för att MaxSea skall fungera ptimalt. Nedan återfinns systemkraven, såväl minimum sm rekmmenderade.

Läs mer

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer:

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer: Printa Variabel Data Variabel data printning tillåter dig att byta infrmatinen ch data i ditt dkument eller i din bild för att skapa utskrifter med unika texter ch bilder i varje kpia. Denna funktinen

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

Kunskapsmål Produktionskoordinator Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar

Kunskapsmål Produktionskoordinator Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar Charltte Gimfalk Kurs: Målstyrd Spetskmpetens Kunskapsmål Prduktinskrdinatr Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar Efter avslutad kurs skall studenten kunna 1. Bryta ned lika typer av manus ch få

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer