EXAMENSARBETE. i reklamstrategier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. E-mail i reklamstrategier"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2005:236 SHU i reklamstrategier En fallstudie av ett företag i resebranschen Ulrika Oja Malin Ylinenpää Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell marknadsföring och e-handel 2005:236 SHU - ISSN: ISRN: LTU-SHU-EX--05/236--SE

2 FÖRORD Förord Vi vill med dessa rader tacka de personer som på olika sätt bidragit till att denna uppsats kunnat genomföras. Detta hade först och främst inte varit möjligt utan vår handledare Lars Bäckströms hjälp som med sin kunskap inom området gett oss vägledning genom hela arbetets gång. Vi vill också rikta ett stort tack till marknadschef Johan Elwin på Svenska Resegruppen AB för att han tog sig tid att svara på våra frågor och bidrog med insikter och tankar som varit väldigt värdefulla. Slutligen vill vi också tacka våra opponenter som under uppsatsen gång bidragit med konstruktiv kritik och därmed hjälpt oss att på ett bra sätt genomföra vårt uppsatsskrivande. Luleå, juni 2005 Ulrika Oja Malin Ylinenpää

3 Abstract During the last years, it has been more and more common that companies are using e- mail as advertising media. The benefits of using are several, as an example it gives companies the possibility to send either big circulars of similar messages to broad customer groups, or to personalize and direct the messages towards smaller segments in the target market. Another benefit is that advertising through gives the receiver the opportunity to give direct response. However, in advertising is still to be considered as relatively new, and even if the benefits are several it also have it s drawbacks, for example spam. The purpose with this paper has been to increase the knowledge about how companies are using in their advertising strategy. The research questions that we set up have been related to advertising strategies, focus has been placed on media and message. To gain information, we made a case study at the company Svenska Resegruppen AB. Since the company s head office is located in Stockholm, the interview with marketing manager Johan Elwin was performed over telephone. What we found to be central for companies that use in their advertising strategy is to focus on the creation of their message, both according to design and contents. We also found that it is important for companies to have well developed customer databases and lists in order to reach the right customers with their messages, but also to prevent that the companies circulars will be interpreted as spam.

4 Sammanfattning Att företag sänder delar, eller majoriteten, av sin reklam genom är något som blivit allt vanligare de senaste åren. Fördelarna med reklam är många, det ger till exempel företagen möjligheten att på ett mycket kostnadseffektivt sätt sända antingen stora utskick av liknande meddelande till breda kundgrupper, eller att personifiera och rikta erbjudandena speciellt mot en mindre grupp. Positivt med reklam genom är dessutom att det ger mottagaren möjlighet att direkt ge respons. Ämnet är dock fortfarande att betrakta som relativt nytt och även om fördelarna är många så är det också att förknippa med stora problem, exempelvis spam. Syftet med detta arbete har varit att öka kunskapen om hur konsumentföretag använder sig av i sin reklamstrategi. De forskningsfrågor vi ställt upp har relaterat till reklamstrategier, fokus har legat på media och budskap. För att erhålla information, relevant för vårt arbete, utförde vi en fallstudie på företaget Svenska Resegruppen AB. Med anledning av att Svenska Resegruppen AB:s huvudkontor är lokaliserat i Stockholm så utfördes intervjun med marknadschef Johan Elwin över telefon. Det vi fann vara centralt för företag som använder sig av i sin reklamstrategi är att de lägger stort fokus på utformandet av meddelandet, både gällande innehåll och design. Vi fann även att företag anser att en väl utvecklad kunddatabas och lista är viktigt, dels för att de ska kunna få sitt budskap att nå fram till rätt kunder, men också för att förhindra att företagets utskick ska kunna tolkas som spam.

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING BAKGRUND PROBLEMOMRÅDE TEORI REKLAMSTRATEGIER Målsättning Målgrupper Budskap Mediaval Opt-out eller opt-in Spam ets innehåll listor PROBLEMDISKUSSION AVGRÄNSNINGAR REFERENSRAM METOD FORSKNINGSANSATS Deduktion och Induktion Kvalitativ och kvantitativ ansats FORSKNINGSSTRATEGI VAL AV FALLSTUDIEOBJEKT LITTERATURSTUDIE DATAINSAMLINGSMETODER Sekundärdata Primärdata ANALYSMETOD METODPROBLEM FALLSTUDIE AV ETT RESEFÖRETAG PRESENTATION AV SVENSKA RESEGRUPPEN AB INTERVJU MED MARKNADSCHEF JOHAN ELWIN VID SVENSKA RESEGRUPPEN AB 21 MAJ Planering av reklamkampanjer Målsättning med reklam över Målgrupper vid användande av i reklamstrategin Reklambudskapets taktiska roll... 33

6 5.2.5 Hur företaget hanterar negativa effekter av sin reklam, exempelvis att meddelandet bortfiltreras som spam ANALYS ANALYS AV SVENSKA RESEGRUPPEN AB SLUTSATSER VILKEN MÅLSÄTTNING HAR FÖRETAGET MED SIN REKLAM? HUR VÄLJER FÖRETAGET MÅLGRUPP/MÅLGRUPPER FÖR SIN REKLAM? HUR KAN MÅLGRUPPERNA FÖR REKLAM BESKRIVAS? HUR KAN UTFORMANDET AV BUDSKAPET VID ANVÄNDANDE AV I REKLAMSTRATEGIN BESKRIVAS? HUR KAN FÖRETAGET HANTERA NEGATIVA EFFEKTER AV REKLAM, EXEMPELVIS ATT MEDDELANDET BORTFILTRERAS SOM SPAM? FÖRSLAG TILL DET UNDERSÖKTA FÖRETAGET EGNA REFLEKTIONER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR: Bilaga 1. Intervjuguide FIGURFÖRTECKNING: Figur 1.1. Svenska Resegruppen AB:s organisationsschema 31

7 INLEDNING 1 INLEDNING I detta kapitel har vi för avsikt att leda läsaren in i, samt skapa en förståelse för det problemområde vi har valt att studera. Vi kommer i detta kapitel även att föra en diskussion om vårt problemområde som mynnar ut i ett syfte. Den hårda konkurrens som råder på dagens marknader har starkt bidragit till att marknadsföring har blivit ett viktigt inslag i företagens strävan efter långsiktig överlevnad (Brooksbank, 1996). Det långa avståndet mellan producent och konsument, samt en snabb samhällsutveckling är också faktorer som bidragit till marknadsföringens allt viktigare roll (Eriksson, 1976). För de flesta företag är målet med marknadsföring att skapa tillväxt, eller i varje fall att hålla sig kvar på marknaden, samt att finna fler kunder som köper av företaget, samtidigt som existerande kunder kan behållas (Expowera, 2005). För att företaget ska kunna skapa denna tillväxt på ett effektivt sätt så krävs en marknadsföringsplan, där kunnande och idéer samverkar med strategi och taktik (ibid). Huvudområdet marknadsföring består av flera olika delar, en av dessa är reklam (Kotler, 1999). Enligt Moriarty (1991) så innebär reklam att företag konverserar med kunder om en produkt. Reklamen förväntas leda till att produkten får uppmärksamhet, samtidigt som den förmedlar information om produkten till kunderna. Med reklam försöker man skapa någon form av respons eller reaktion (ibid). Det finns idag många genomförda studier som påvisar det faktum att vi fullkomligt bombarderas av olika meddelanden under hela vår vakna tid (Mårtensson, 1994). Kostnaderna för att få reklamens budskap att få avsedd effekt har ökat med 15 gånger sedan år 1990 (Sammeli, 2000). Att ha en bra produkt underlättar för ett företag, men det räcker inte alltid till i dagens konkurrenssamhälle för att få en produkt såld, det är därför högst väsentligt att ha en bra och effektiv reklam som utmärker sig och syns i mängden (Mårtensson, 1994). Mårtensson (1994) menar att dagens samhälle överkommunicerar, att vi översköljs av reklambudskap, bland annat genom annonser i tidningar, utomhusreklam, TV-reklam, pappersutskick hem i brevlådan, reklamannonser på Internet och reklamutskick genom e- mail. Eftersom individer har olika behov och önskemål samlar de fakta om produkter från olika källor. Författaren påpekar att det klart framgår att olika medier har olika profiler beträffande vem som tittar, lyssnar eller läser dem (ibid). För att nå fram med sitt budskap till en viss grupp människor, är det viktigt att man förmedlar budskapet via de media som mottagarna kan tänkas komma i kontakt med (Eriksson, 1976). 1.1 Bakgrund Reklam är en viktig del av ett företags marknadsföring och ses som ett kommunikationsmedel (Back et al, 1989). Vissa anser att reklam är en envägskommunikation där företaget med sitt meddelande (reklamen), förmedlar ett 1

8 INLEDNING budskap till massorna som inte har någon möjlighet att respondera. Enligt detta synsätt har reklammeddelandets sändare makten att påverka och övertala konsumenterna att köpa. Konsumenterna däremot är en passiv massa utan förmåga att ifrågasätta, och de saknar därför skydd mot reklamens påverkan (ibid). Reklamen talar, enligt kritikerna, om för oss vilka vi är och vad vi vill, och den gör de kommersiella produkterna till ett sätt att uppnå en viss social och kulturell nivå och att göra oss till vad vi (tror att vi) vill bli (McQuail, 2000). Andra menar att reklamen är en tvåvägskommunikationsprocess där konsumenterna ger sin feedback dels genom att köpa eller att inte köpa, dels genom olika marknadsundersökningar (Back et al, 1989). I detta synsätt ser man mottagarna som aktiva och man utformar reklamen beroende på hur målgruppen ser ut. Även om mottagarna är aktiva, är reklamens syfte dock fortfarande att påverka mottagarna antingen till köp eller till något som senare kan leda till köp. Vid en tvåvägskommunikation får sändaren återföring från mottagaren och kan kontrollera att budskapet gett önskad effekt. Sändaren har även möjlighet att ge kompletterande fakta eller göra tillrättalägganden (ibid). Moriarty (1991) anser att en reklamstrategi består av fyra viktiga områden; syfte, målmarknad, problemidentifiering och produktpositionering. Syftet är en uppställning av företagets mål, med andra ord berättar detta vad företaget avser att nå för resultat med sitt reklammeddelande. Vid målsökning används demografiska och psykografiska faktorer för att identifiera de kundgrupper som kan vara intresserade av företagets produkter och därigenom bör vara den grupp som bäst uppmärksammar reklammeddelandet. Problemidentifiering handlar om att lyfta fram det problem som behöver lösas med hjälp av reklamen, reklam görs sällan bara för att producenten har pengar att spendera. Produkt positionering handlar om huruvida konsumenten märker att företagets produkt existerar på en konkurrensutsatt marknad eller inte. Detta hänger starkt samman med produktens image. Med reklam försöker man skapa någon sort av respons eller reaktion, och en bra reklam talar till såväl hjärta som hjärna (ibid). Kotler (1999) menar att konceptet reklamstrategi innefattar två huvuddelar; skapandet av meddelandet samt val av reklammedia. Kraven som ställs på reklamen beror på hur mycket hänsyn som måste tas till konkurrenterna (Mårtenson, 1994). Om företaget har en starkt differentierad produkt så ställs det mindre krav än om företaget har en produkt som är likvärdig med konkurrenternas (ibid). Schulz (refererad i Mårtenson, 1994) ställer upp nedanstående kriterier för hur en bra reklamstrategi ser ut: Strategin måste erbjuda en konsumentfördel eller lösa ett konsumentproblem. Den fördel som erbjuds eller den problemlösning som utlovas måste vara önskvärd. Märket måste knytas direkt till fördelen eller den problemlösning som erbjuds. Det måste vara möjligt att kommunicera fördelen eller problemlösningen i olika reklammedier (ibid). 2

9 INLEDNING Enligt Bonde-Teir och Westerståhl (2005) är direktreklam optimalt som media då direktreklamens effekt går att mäta, samt ger omedelbara försäljningsresultat. Direktreklam skickas ut direkt från marknadsföraren och meningen med direktreklamen är att stimulera till omedelbar respons (Moriarty, 1991). Responsen man eftersöker kan exempelvis vara att kunden köper produkten direkt, att kunden söker mer information om produkten eller att kunden besöker säljstället (ibid). Enligt Eriksson (1976) har begreppet direktreklam länge förknippats med brev, broschyrer, kataloger, foldrar och dylikt. De senaste årens teknologiska förändringar har dock bidragit till stora förändringar även inom direktreklam (Moriarty, 1991). Exempel på sådana förändringar är kreditkortets kraftiga framväxt under sextiotalet, samt de avgiftsfria telefonnummer som uppkommit för att ge konsumenterna möjlighet att beställa varor över telefon utan att debiteras någon avgift för samtalet. Den senaste, och kanske allra viktigaste, teknologiska förändringen är dock datorn. Med datorns hjälp har marknadsföraren möjlighet att välja ut extremt små och noggrant utvalda målgrupper att lägga reklamresurser på att nå, en sök- och valprocess som skulle vara omöjlig att göra för hand (ibid). Reklamutskick över Internet är något som ökat starkt i volym de senaste åren och enligt Kasper et al (1999) öppnar denna Internetteknologi helt nya vägar för kommunikation. Det datorbaserade kommunikationssystemet är inte längre en envägskommunikation utan används som interaktiv kommunikation. Marknadsföring på Internet är alltid mer kunddriven än företagsdriven (ibid). Marknadsföring över Internet kan exempelvis handla om hemsidor eller banners, men det mest kraftfulla online marknadsföringsverktyget har visat sig vara (Bishop, 1998). är förkortningen för elektronisk mail och skapades från första början för personlig- och affärskommunikation över Internet (Reedy, Schullo & Zimmerman, 2000). Hofacker (2001) anser vara exceptionellt beroende på att det kan ses som en korsning mellan telefon och postbrev. Telefon konversationer har egenskapen av omedelbarhet, men kräver att båda parterna är på linjen samtidigt. Postbrev kräver inte att båda parterna agerar samtidigt, men är däremot långsamt och ger mottagaren en sämre chans att respondera (ibid). Enligt De Clerk (2005) finns det en rad fördelar med att sända reklam genom . En av de fördelar författaren nämner är att är ett billigt alternativ jämfört med andra medier. Författaren menar också att är populärt, opt-in utskick, det vill säga reklamutskick konsumenten själv bett om att få, har fått en positiv attityd bland konsumenterna. En annan fördel författaren nämner är att är det snabbaste verktyget för att föra marknadsföringskampanjer. Marknadsföraren kan också omedelbart spåra vilka konsumenter som är intresserade av företagets erbjudanden och kan dessutom välja att personifiera meddelandena beroende på kundsegment (ibid). Även Sterne och Priore (2000) framhåller att är ett starkt redskap för marknadsföring, märkesbyggnad, direktrespons och för att bygga kundrelationer. Det är billigt, enkelt och dessutom mätbart. Sterne och Priore (2000) påpekar dock att det är just dessa faktorer som leder till all skräpmail, spam, som dagens konsumenter blir utsatta för. Spam är ett hinder för företag som ägnar sig åt att göra reklam över Internet på ett seriöst 3

10 INLEDNING sätt eftersom det bidrar till att deras budskap får svårare att nå fram till konsumenterna. Utskicken av spam resulterar i en tveksamhet hos konsumenten över att lämna ut sin e- mailadress och leder också till att reklam genom riskerar att bli bort-filtrerat som spam (Jackson & DeCormier, 1999). 1.2 Problemområde Många människor förknippar marknadsföring, enbart med säljande aktiviteter och skapande av reklam (Armstrong & Kotler, 2005). Detta är kanske inte så konstigt eftersom människor varje dag bombarderas med tv-reklamer, tidningsannonser, direktreklamerbjudanden, telefonförsäljning och Internetreklam. Det räcker dock inte längre att se marknadsföring ur det gamla perspektivet berätta och sälja, idag måste marknadsförare istället fokusera på att tillfredsställa kundernas behov (ibid). Kotler (2003) menar att marknadsföringens uppgift är att omvandla människors ändrade behov till lönsamma möjligheter för företaget. Målet för marknadsföringen är att skapa värde för kunden genom att erbjuda bättre lösningar, samt att minska sökprocessen och transaktiontiden för kunden. Enligt författaren är ett företag inte värt mer än vad det långsiktiga värdet är för dess kunder. Detta innebär att företaget måste känna till kunderna tillräckligt bra för att kunna leverera relevanta och lämpliga erbjudanden, tjänster och meddelanden som motsvarar kundernas enskilda behov (ibid). Reklam är en viktig del av huvudområdet marknadsföring (Kotler, 1999). På lång sikt är reklamens uppgift att arbeta in företagets namn och själ i kundernas medvetande, och på kort sikt är dess uppgift att påvisa marknaden ett erbjudande, samt att få en snabb respons på detta (Magnusson & Forssblad, 2003). Enligt Moriarty (1991) är reklamskapandet en disciplinerad konst. Konsten ligger i att skriva, designa och producera kreativa budskap. Disciplinen kommer från reklamstrategin, allt från att tänka igenom logiken i problemet till att komma upp med ett meddelande som erbjuder en lösning på problemet. Reklamstrategin innefattar tre kritiska beslut, baserade på förståelse av den totala kommunikationssituationen. För det första måste företaget ha klart för sig vem de vill kommunicera med, för det andra vilket budskap de vill sända, och för det tredje hur de ska gå till väga för att förmedla detta budskap på bästa sätt (ibid). De senaste årens teknologiska förrändringar har starkt påverkat företags syn på hur reklam effektivast förmedlas till kunden (Kaspet et al, 1999). Internetteknologin har öppnat helt nya vägar för kommunikation, detta media har visat sig ha stor potential eftersom det tillåter företaget att på ett enkelt och snabbt sätt föra en tvåvägskommunikation med kunden (ibid). Marknadsföring över Internet involverar allt från hemsidor och banners till (Bishop, 1998). Av alla onlinemarknadsföringsvektyg så har visat sig vara det som fungerar mest effektivt eftersom det är billigt och enkelt, i princip alla som använder Internet har dessutom en adress (Sterne & Priore, 2000). Samma faktorer som gör 4

11 INLEDNING Internet till ett exeptionellt marknadsföringsverktyg leder dock också till de problem som finns att förknippa med att sända reklam över Internet, exempelvis spam (ibid). Utskicken av spam resulterar i en tveksamhet hos konsumenten över att lämna ut sin e- postadress och det leder också till att reklam genom riskerar att bli bort-filtrerat som spam (Jackson & DeCormier, 1999). Det händer att konsumenter är tvugna att avsluta konton och öppna nya för att kunna hantera antalet oönskade som de får motta (ibid). Med utgångspunkt i diskussionen ovan är vårt syfte med denna uppsats att undersöka hur företag använder sig av i sin reklamstrategi. 5

12 TEORI 2 TEORI I detta kapitel kommer vi att beskriva teorier som är relevanta för vårt problemområde. Vi kommer att behandla begrepp som reklamstrategi, , opt-out/opt-in samt spam. 2.1 Reklamstrategier Oavsett hur stor budget ett företag lägger på reklam så kan reklamen bara lyckas om den väcker uppmärksamhet och kommunicerar på ett bra sätt (Armstrong & Kotler, 2005). Effektiva och bra reklammeddelanden är speciellt viktiga i dagens kostsamma och belamrade omgivning. Konsumenterna har idag också betydligt mycket lättare att undvika reklaminslag, bland annat genom det stora utbudet reklamfria TV-kanaler samt det stora antal TV-kanaler som finns i överlag. För att skapa och bibehålla uppmärksamheten måste dagens reklammeddelanden vara mer välplanerade, underhållande och mer belönande för konsumenten än vad som tidigare krävdes (ibid). När det gäller strategin vid skapande av reklammeddelanden så anser Armstrong och Kotler (2005) att det första steget är att bestämma vad det är för budskap företaget vill sända ut till kunden. Eftersom syftet med reklam är att få kunden att uppmärksamma eller reagera på produkten eller företaget på ett speciellt sätt, och konsumenten med säkerhet endast kommer att reagera om han eller hon tror att det kommer att gynna honom eller henne, så är det viktigt för företaget att identifiera vad konsumenten söker för vinst och använda detta i sitt reklammeddelande för att attrahera. Det ideala är att företagets reklamstrategi utgår direkt från företagets bredare positioneringsstrategi. Nästa steg för reklamskaparen är att utveckla ett framtvingande kreativt koncept som bringar reklamstrategin till liv på ett distinkt och minnesvärt sätt. Marknadsförare försöker skapa en harmoni mellan budskapen och medierna som levererar dem (ibid). I National Encyklopedin (2004) går att läsa att användande av reklam kräver beslut inom flera områden. Först definieras reklamens mål, vad reklamen ska åstadkomma i samspel med andra konkurrensmedel inom den utvalda målgruppen. Därefter tas beslut om reklamens innehåll, företaget måste identifiera vilka kundfördelar som gör företagets produkt eller tjänst attraktivare än konkurrenternas i målgruppens ögon. Därefter kommer jobbet med att utforma reklamen så att den uppmärksammas och lyckas förmedla budskapet till målgruppen, och företaget måste bestämma vilka medier man ska använda sig av för att nå ut till målgruppen (ibid) Målsättning Ett mål förklarar vad företaget förväntar sig att uppnå (Moriarty, 1991). Från företagets övergripande målsättning ska olika delmål kunna härledas, exempelvis marknadsföringsmål (Mårtenson, 1994). Genom att fastställa olika mål kan verksamheten samordnas, företaget får också en referenspunkt mot vilken de kan jämföra det resultat som uppnåtts, för att kunna se om det uppnådda resultatet är bra eller inte (ibid). Enligt 6

13 TEORI Magnusson och Forssblad (2003) är det viktigt att ett företag ställer sig följande frågor innan ett beslut om större reklamsatsningar tas: Vad är målsättningen med reklamen? Syftar den till att öka försäljningen på kort sikt, öka kännedomen om företaget och dess produkter eller berätta om en nyhet eller förändring? När är detta tänkt att ske? Vad får det kosta? Vem gör vad (ibid)? Marknadsmål kan exempelvis handla om försäljning i volym eller kronor, marknadsandel, vinst eller täckningsbidrag, marknadsavkastning eller antal säljbesök (Magnusson & Forssblad, 2003). Marknadsmål brukar oftast uttryckas i kronor, kg eller antal, det vill säga en viss önskad försäljning som ska uppnås under en kommande period (Knutsson & Söderlund, 1985). Reklammål kan i och för sig uttryckas på samma sätt, men då reklamen bara är en av flera faktorer som påverkar omsättningen är det svårt att särskilja reklamens effekt från andra faktorers. Hellre uttrycks då reklammål som kommunikationsmål, t.ex. en månad efter en reklamkampanj ska 30% av målgruppens individer känna till att Grumme tvättsåpa är ett tvättmedel som gör rent utan att skada miljön (ibid). Det första steget när målen bestäms är att göra klart för sig vilka slags effekter reklamen ska åstadkomma (Knutsson & Söderlund, 1985). I allmänhet rör det sig om att öka kunskaper, ändra attityder eller påverka beteendet i något avseende (ibid). Enligt Gustafsson och Rennemark (1994) blir företagets reklam mer effektiv om företaget i förväg ställt upp tydliga motiveringar till varför reklamen utförs, samt vad den är tänkt att åstadkomma. Tydliga mål leder också, i de flesta fall, till att de åtgärder som utförs blir mer ekonomiska än de skulle ha blivit om inga mål definierats (ibid). Österman (1993) anser att två grundläggande mål bör fastställas; hårda mål och mjuka mål: Hårda mål De överordnade, eller hårda, målen består exempelvis av företagets försäljningsvolym, försäljningsvärde och marknadsandel (Lekvall & Whalbin, 1993; Gustafsson & Rennemark, 1994; Österman, 1993). Mjuka mål För olika delfunktioner kan lägre, eller mjuka, mål ställas upp, exempelvis kommunikationsmål som avser uppmärksamhetsvärde för annonser, eller kampanjmål av skiljda slag (Lekvall & Whalbin, 1993; Gustafsson & Rennemark; Österman, 1993). Målet med reklamen kan även vara att påverka kunden att handla, på ett av företaget önskat sätt (Gustafsson & Rennemark, 1994). Detta kallas beteendemål och anses vara den mest självklara formen av de olika målnivåerna, syftet är att kunden ska agera genom 7

14 TEORI att exempelvis nyttja rabattkuponger, eftersöka mer information om företagets produkter eller att direkt köpa produkten (ibid). Gustafsson och Rennemark (1994) nämner också att kommunikationsmål, som innefattar kunskaps- och attitydmål, är viktiga. Företaget eftersträvar med sina kommunikationsmål att deras målgrupp ska ha kännedom, samt en viss attityd, till produkten eller företaget (ibid) Målgrupper En målgrupp utgörs av de kunder som företaget riktar sin marknadsföring mot (Knutsson & Söderlund, 1985). Viktigt vid valet av målgrupp är att försöka finna de grupper som i dagsläget inte är betjänade, eller de som är otillfredsställda med befintliga produkter på marknaden ( Schultz, 1991). Företag kan rikta sig till hela deras målgrupp, eller till vissa delar av den (Mårtensson, 1994). Det är viktigt att fastställa redan från början att alla inte går att tillfredställa samtidigt. Att ha god kunskap om vem företaget vänder sig till, är viktigt för att veta hur de olika rollerna i beslutsprocessen är fördelade mellan parterna. Beslutsprocessen vid köp består av fem olika roller, dessa är: Initiativtagare: Den person som önskar produkten och som tar första steget till köpet. Påverkare: Person med starkt intresse i frågan som försöker influera beslutsfattaren. Beslutsfattare: Den person som tar beslutet om det är värt att betala det pris som produkten kostar. Inköpare: Användare: Den person som betalar för produkten. Den person som kommer att använda produkten (ibid). Det kan vara en person som besitter alla fem rollerna men det kan även vara flera personer som är inblandade i beslutsprocessen ( Mårtensson, 1994). Något som företag bör tänka på vid utformande av reklam är att olika personer i beslutsprocessen kan ha olika inställningar till vad som är bra eller dåligt med en produkt (ibid). Segmentering Dagens företag känner till att de inte kan attrahera alla köpare på marknaden, eller åtminstone inte attrahera alla köpare på samma sätt (Armstrong & Kotler, 2000). Det finns för många köpare, de är för utspridda och de varierar för mycket vad gäller behov och köpvanor. Även företagen varierar vad gäller deras förmåga att betjäna olika segment på marknaden. Företag måste designa strategier för att bygga rätt relationer med rätt kunder. Istället för att försöka konkurrera på hela marknaden, ibland mot överlägsna 8

15 TEORI konkurrenter, så måste varje företag identifiera den del av marknaden som de bäst kan betjäna och som är mest lönsam för just dem. (ibid.) Marknaden består av köpare, och köpare skiljer sig åt på ett eller flera sätt (Armstrong & Kotler, 2000). De kan skilja sig gällande behov, tillgångar, plats, köp attityder och köpvanor. Genom att segmentera marknaden så delar företaget stora heterogena marknader till mindre homogena segment. Detta gör att man kan nå kunder mer effektivt med produkter och tjänster som matchar deras unika behov. Ett företag segmenterar markanden för att identifiera specifika inköpsgrupper baserat på deras behov, attityder och intressen. (ibid.) Armstrong och Kotler (2001) tar upp några variabler som används när man segmenterar konsumentmarknader och dessa är: Geografisk: Marknaden delas in efter länder, regioner, kommuner, städer och liknande variabler. Företaget måste bestämma om de ska verka i en eller ett par olika geografiska områden, alternativt om de ska verka i alla områden men uppmärksamma olikhetena som finns gällande kundernas behov och önskningar. Många företag begränsar deras produkter, marknadsföring, reklam och säljansträngningar för att anpassa sig till behoven av individuella regioner, städer och även bostadsområden. Ett exempel på detta är den amerikanska kedjan Starbucks som erbjuder ett större sortiment av efterrätter, samt större och mer bekväma kaffebutiker i södra USA, eftersom kunderna där tenderar att anlända senare på dagen och stanna längre. Demografisk: Marknaden delas in efter ålder, kön, inkomst och boende. Demografiska faktorer är den mest populära basen för att segmentera kundgrupper. En orsak till det är att konsumenternas behov, önskningar och användningsgrad ofta är sammanknippade med de demografiska faktorerna. En annan orsak är att demografiska variabler är lättare att mäta jämfört med de flesta andra variablerna. Även om markandssegment först fastställs genom att använda andra grunder, exempelvis beteende, så måste företaget ha kännedom om demografiska kännetecken för att kunna bedöma storleken på målmarknaden och för att nå den effektivt. Konsumenters behov och önskningar varierar med exempelvis ålder, vissa företag erbjuder därför olika produkter eller använder annorlunda marknadsföringstillvägagångssätt för olika åldersgrupper. Exempel kan vara tillverkare av tandborstar som säljer roliga tandborstar med seriefigurer till barn och seriösa standardmodeller till vuxna. Psykografiska: Exempel på indelningsvariabler här är livsstil och personlighet, dessa visar en persons attityder, intressen och åsikter. Om psykografiska variabler kombineras med demografisk information så kan företag få en mer komplett förståelse för marknaden de ska rikta in sig på. Marknadsförare använder exempelvis personlighet när de segmenterar marknaden. Ett exempel på ett företag som använt sig av detta är Honda. När de marknadsför sina vespor påminner de i reklamen tittarna om den euforiska känslan och friheten som det 9

16 TEORI innebär att äga och köra en vespa. Honda ger i reklamen intryck av att rikta sig mot trendiga 22 åringar, men deras egentliga målmarknad baseras på personlighet och inte på ålder. Beteende: Indelningen kan baseras på konsumenternas vetskap, attityd, användning eller respons på en viss produkt. Många marknadsförare tror att beteendevariabler är den bästa startpunkten för att bygga marknadssegment. Köpare kan bli grupperade beroende på tillfället de får iden att köpa produkten, då de verkligen gör inköpet av produkten eller då de använder den inköpta produkten. Detta kan hjälpa ett företag att öka användningen av en produkt. Ett exempel kan vara apelsinjuice som ofta konsumeras till frukost, men apelsin odlare har börjat marknadsföra apelsinjuice som en cool och uppfriskande drink som kan konsumeras även under andra tider på dygnet. Högtider så som morsdag, farsdag och Alla hjärtans dag kan också vara exempel på att segmentera utifrån tillfälle. Många marknadsförare förbereder speciella erbjudanden och annonser inför högtider (ibid). Enligt Cahill (1997) kan det inte upprepas nog många gånger att alla kunder inte är lika. Han påpekar också att det ofta är 20 procent av ett företags kunder som håller ett företag flytande. Cahill anser att målsökning och segmentering går ut på att identifiera vinstgivande kunder, lära sig deras värden, analysera de erbjudanden de behöver och använder, fokusera sin marknadsföring på dessa kunder och mäta deras tillfredsställelse. (ibid.) Moriarty (1991) definierar målsökning som den process som används för att identifiera troliga framtida kunder för den produkt företaget säljer med syfte att identifiera de mest vinstgivande kundsegmenten. Armstrong och Kotler (2000) definierar målsökning som processen att utvärdera varje marknadssegments attraktivitet och välja ett eller fler segment att rikta in sig på. Cahill (1997) anser vidare att en målmarknad är den marknad, eller submarknad, som ett företag väljer att rikta sin marknadsföring mot. Eftersom det ofta är 20 procent av kunderna som är viktiga så är det väsentligt för företaget att försäkra sig om att det segment de valt att rikta sig mot är de som kommer att vara lojala och högvinstgivande kunder. Cahill (1997) nämner också att det är lika viktigt att definiera vilka kunder företaget inte alls bryr sig om att attrahera Budskap Förr i tiden utmärkte reklamen sig för skryt och enkla överdrifter (Knutsson & Söderlund, 1985). Populärt var också att försöka trumma in enkla slogan av typ Volvos värde varar i mottagarnas medvetande. Dagens reklammakare är mer nyanserade och inriktade på att i enlighet med modernt marknadsföringstänkande anpassa reklamen till mottagarnas behov av information. När reklamen är som bäst är den både intresseväckande, saklig och upplysande (ibid). Alla element i reklamen ska samarbeta, komplettera varandra och bidra till att leverera det övertygande budskapet (Rogers, 1995). I en värld som är 10

17 TEORI överbelastad med reklam och andra typer av budskap, så måste företag hålla sig till det väsentliga och verkligen försöka att inte förvilla sina mottagare med någonting annat (ibid). Enligt Moriarty (1991) är ett intressant meddelande ett som har besittnings kraft. Meddelandet stimulerar nyfikenheten med syfte att bibehålla intresset och få mottagaren att vilja veta mer. Intressant reklam öppnar ofta med frågor, ovisshet, underhållning eller ambitiösa påståenden som framtvingar mottagaren att delta. Författaren menar vidare att människor väljer reklammeddelanden som känns bekanta sedan tidigare, eftersom de finner detta bekvämt och förknippat med en mindre risk (ibid). Även Knutsson och Söderlund (1985) påpekar att undersökningar som gjorts stöder, det ganska rimliga antagandet, att ett budskap från en källa som konsumenten uppler som trovärdig har större effekt än ett som kommer från en källa som uppfattas vara mindre trovärdig. Förhållandet blir intressant när budskap konkurrerar med varandra, eftersom de flesta av oss inte orkar göra ingående prövningar av varje påstående vi möter, istället värderar vi dessa efter källan (ibid). Knutsson och Söderlund (1985) menar vidare att en sändare antas ha hög trovärdighet om: Konsumentens erfarenhet säger att samma sändares tidigare påståenden varit sanna. Konsumenten inte har anledning att misstänka några dolda biavsikter bakom sändarens påstående. Sändaren på ett övertygande sätt kan argumentera för sin sak (ibid). Enligt Knutsson och Söderlund (1985) finns det vissa metoder sändaren kan använda sig av för att nå ökad trovärdighet i reklamen. Sändaren bör exempelvis i reklamen aldrig lova mer än vad denne kan hålla. Det kan också vara framgångsrikt att nyttja någon annans trovärdighet, exempelvis kändisar, präktiga husmödrar eller erfarna yrkesmäns. En annan metod är att satsa intensivt på att göra sitt märke känt, enligt principen den som är känd är välkänd (ibid). Både Moriarty (1991) och Knutsson och Söderlund (1985) menar på att effekten av reklamens budskap förstärks av upprepning. Det fungerar dock inte att repetera samma reklam allt för många gånger innan mottagarna förstår att det är samma gamla meddelande och tappar intresset (Moriarty, 1991). Hemligheten ligger i att repetera konceptet, men variera detaljerna. På det sättet kan man fortsätta att poängtera den viktiga informationen utan att mottagarna mister sitt intresse. Desto fler gånger mottagarna ser ett meddelande och dess variationer, desto större är sannolikheten att de börjar utveckla ett intresse för produkten. Det primära syftet med att repetera samma reklam flera gånger är minnesförankring. Inlärningsteori klargör att desto fler gånger människor tar del av något, desto större är sannolikheten att de kommer ihåg det (ibid). 11

18 TEORI Enligt Knutsson och Söderlund (1985) finns det olika sorters repetition: Den första typen av repetition syftar till att påminna företagets kunder om exempelvis märkets existens, samt att stärka de redan övertygade kunderna i deras uppfattning om att de väljer rätt märke. Samma reklam har förståss också till syfte att värva kunder, men detta har mindre med repetitionsaspekten att göra. Den andra typen av repetition innebär att företaget skapar och sänder olika varianter av samma budskap. Detta har två syften; att höja kampanjens observationsvärde genom att de olika varianterna tilltalar olika läsare och att få dem som läst den första varianten att även läsa de nästföljande. Få människor läser samma annons merän en gång, även om det är en mycket bra annons. Men om konsumenten finner en version intressant så finns utsikten att de även läser de andra varianterna. Den tredje repetitionstypen, samma budskap i samma media, bygger på antagandet att observations- och läsvärdet ökar med antalet införanden i samma medium, detta på så sätt att de som inte observerade eller läste budskapet första gången kanske gör det nästa gång. Det finns emellertid undersökningar som indikerar att en annons når sitt maximala observerings och läsvärde redan efter ett par införanden i samma medium De som reagerar på en annons gör det med detsamma, de som inte reagerar gör det inte heller efter upprepad exponering (ibid). Armstrong och Kotler (2005) lyfter fram tre utmärkande drag som de anser att en attraktiv reklam bör ha. För det första måste reklamen vara meningsfull och framhäva produktens fördelar, detta för att göra produkten mer önskvärd och intressant för kunden. För det andra måste reklamen vara trovärdig. Det tredje, och kanske viktigaste, måste vara att reklamen är utmärkande och unik (ibid). Moriarty (1991) anser att följande tre faktorer är viktiga för att en annons ska kunna kommunicera effektivt: Tydlighet: faktorer som förhindrar tydligheten, exempelvis odefinierade termer och okända referenser, bör utelämnas. Fullständighet: att veta exakt hur mycket som ska sägas och vara enkelsinnad. Organiserad: använda ordning och logik för att strukturera meddelandet (ibid). Argument kan vara positiva eller negativa, det vill säga antingen ge ett löfte om något angenämt eller hota med allt obehagligt som händer den som inte följer reklamsändarens råd (Knutsson & Söderlund, 1985). Ett försäkringsbolag visar exempelvis antingen den lycklige helförsäkrade som just fått en ny fin bil istället för den kvaddade, eller den oförsäkrade stackaren som står förtvivlad bredvid sin skrothög. Ett reklambudskap kan också innehålla antingen ensidig eller tvåsidig argumentation. Tvåsidig argumentering framhåller inte bara produktens fördelar, utan även dess brister. 12

19 TEORI Detta kan ha sina fördelar eftersom det verkar förtroendegivande att säga precis som det är, eftersom mottagaren troligen ändå får reda på produktens avigsidor. Om företaget låter en konkurrent avslöja bristerna så har det förlorat en chans att motargumentera (ibid). Reklam är dock inte någonting entydigt (Knutsson & Söderlund, 1985). Ett reklammeddelande kan fullständigt sakna trovärdighet, men vara så skämtsamt och medryckande att det lockar till läsning och så småningom får den effekt som sändaren avsåg (ibid). Rogers (1995) menar att en stor del av marknadsförares jobb är att informera, intressera och involvera kunderna i budskapet, och efter att ha fått kundernas, uppmärksamhet kunna hålla kvar och övertyga dem Mediaval För att företaget ska kunna nå fram med sitt budskap till en viss grupp människor, är det viktigt att företaget förmedlar budskapet via de medier som mottagarna kan tänkas komma i kontakt med (Eriksson, 1976). Företaget måste ta reda på hur de effektivast kan nå de tilltänkta målgrupperna (Armstrong & Kotler, 2000). Mediavalet är ett viktigt moment för framgång och så är även att förbereda en effektiv mediastrategi (Clow & Baack, 2002). En mediastrategi är processen med att analysera och välja media för marknadsföringskampanjer. Författarna förklarar vidare att företaget måste beakta ett antal faktorer innan en mediastrategi kan utformas, dessa faktorer är: syftet med kampanjen, målgruppen, budskapet samt andra restriktioner och beaktanden. Dessa riktlinjer hjälper företaget att avgöra vilket media som ska användas för en given kampanj (ibid). Enligt Armstrong och Kotler (2005) är de största stegen vid val av media att (1) bestämma omfång, frekvens och effekt; (2) välja mellan olika mediatyper; (3) välja specifika mediaverktyg; och (4) bestämma när mediainsatserna ska sättas in. För att välja media måste marknadsföraren bestämma vilket omfång och frekvens som eftersträvas. (Armstrong & Kotler, 2005). Omfång är ett mått av procentantalet människor på målmarknaden som utsätts för annonskampanjen under en viss tid, ett exempel på detta kan vara att marknadsföraren strävar efter att nå 70 procent av målmarknaden under kampanjens första tre månader. Frekvens är ett mått på hur många gånger den genomsnittliga personen på målmarknaden utsätts för meddelandet. Marknadsföraren måste även bestämma mediaeffekten, det vill säga det kvalitativa värdet av meddelandets exponering genom ett visst medium. Ett exempel på detta är produkter som behöver demonstreras, i detta fall ger reklam via television mer effekt än reklam över radio, eftersom televisionen ger reklamskaparen möjlighet att använda både bild och ljud. Det generella är att desto mer omfång, frekvens och effekt marknadsföraren söker, desto högre måste reklambudgeten vara (ibid). 13

20 TEORI Marknadsföraren måste sedan välja mellan de olika sorters mediatyper som finns (Armstrong & Kotler, 2005). Det finns flera faktorer att ta hänsyn till vid mediavalet; företagets målmarknads medievanor är en viktig faktor som påverkar mediavalet, en annan är att olika typer av meddelanden kan kräva olika slags media (ibid). Olika typer av media: Television Produkten/tjänsten presenteras i ljud och bild. Erbjuder marknadsförare den mest omfattande täckningen än något annat media. Begränsningar: kan vara dyrt. Radio Bra lokalt godkännande, hög geografisk och demografisk täckning och låg kostnad. Begränsningar: endast ljud, flyktig exponering, låg uppmärksamhet. Utomhusreklam Flexibilitet, hög repeterad exponering, låg kostnad och låg meddelandekonkurrens. Begränsningar: Litet publikurval och kreativa begränsningar. Internet Högt urval, låga kostnader, omedelbarhet och interaktiv kompetens. Begränsningar: Liten publik, relativ låg effekt och publiken kan kontrollera exponeringen. Tidningar Högt geografiskt och demografiskt urval, trovärdighet och prestige, hög kvalitativ reproduktion och går lätt att skicka vidare till andra läsare. Begränsningar: Lång annonsinköpstid, hög kostnad och ingen garanterad plats. Direkt reklam Högt publik urval, flexibilitet, ingen annonskonkurrens inom samma media och tillåter personlig utformning. Begränsningar: Kan kosta mycket per exponering och kan ge en skräpmails image. Nästa moment är att bestämma det bästa mediaverktyget inom det media företaget valt (Armstrong & Kotler, 2005). Exempelvis, om företag väljer tidningar som media, så måste företaget sedan välja vilka tidningar de ska annonsera i. Marknadsföraren måste även bestämma en tidsplan för reklamen där företaget bestämmer hur ofta reklamen ska visas och när (ibid). Enligt De Clerk (2005) vill konsumenterna ha kontroll över meddelandena de mottager, när de mottager dem och hur de mottager dem. Meddelandena måste dessutom vara personifierade i relation till konsumenternas behov. Författaren anser att det marknadsföringsmedia som bäst passar in på dessa förändrade konsument attityder är e- mail, vilket ligger under kategorin direktreklam. erbjuder konsumenten en möjlighet att interagera med företagen på konsumentens eget villkor (ibid). 14

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal...

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Budskap Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Den grafiska formen tillsammans med formuleringen av budskapet - en kanal

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal...

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Budskap Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Den grafiska formen tillsammans med formuleringen av budskapet - en kanal

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Vad är visuell kommunikation?

Vad är visuell kommunikation? Vad är visuell kommunikation? Det vi ser upplever läser tar in... och påverkas av... då är det mycket att förhålla sig till. Hur klarar vi av att sortera? Varför påverkas vi av viss kommunikation och inte

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Strategisk marknadsanalys

Strategisk marknadsanalys Ramverk för: Strategisk marknadsanalys Datum: Företag: Kund/prospect: Produkt/tjänst: Nuvarande omsättning på kunder: Uppskattad potential: Säljmål på kund/prospect: Copyright 2013. Pyramid Communication

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Hej Nazar! Kommunikationskanal Språkligt budskap Visuellt budskap Reklam Instagram Reklam Digitalt nyhetsbrev Reklam Sydsvenskan Reklam Fysisk katalog

Hej Nazar! Kommunikationskanal Språkligt budskap Visuellt budskap Reklam Instagram Reklam Digitalt nyhetsbrev Reklam Sydsvenskan Reklam Fysisk katalog Hej Nazar! För att ni ska lära känna er nya primära målgrupp seniorer och få förståelse för hur ni på bästa sätt ska kunna kommunicera med dessa har vi träffat män och kvinnor i åldrarna 65-82 år. Utifrån

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

DISTRIBUTION. Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp. Mynewsdesk PR Academy. Studieuide 3 av 5

DISTRIBUTION. Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp. Mynewsdesk PR Academy. Studieuide 3 av 5 DISTRIBUTION Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp Mynewsdesk PR Academy Studieuide 3 av 5 Del 1 Grunderna i innehållsdistribution För att nå maximal räckvidd för ditt innehåll bör du bli bekant

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas o

Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas o Sponsring Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras (Behrer & Larsson,

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 1 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke.

Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke. Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke. 2 Vi är kända, men kunskapen om oss måste bli bättre. Kännedomen om biblioteken är mycket

Läs mer

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före fem SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före Fem smarta sätt att hitta nya kunder Om inte du hittar dem, så kommer dina konkurrenter att göra det För varje företag är nya kunder

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX KOMMUNIKATIONSPLAN För namn på projektet/aktiviteten Beställare: Kommunikationsansvarig: Mottagare: Dnr: Version nr: Revisionshistorik Datum Version nr Kommentar Reviderad av Bilagor Nr Beskrivning

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Underlag för en bra kampanj eller en bra idé för markandsföring och trycksaksproduktion ges vid en briefing och kallas en

Underlag för en bra kampanj eller en bra idé för markandsföring och trycksaksproduktion ges vid en briefing och kallas en MKGA48 Grafisk form och foto Kommunikativ plattform/kreativ brief Underlag för en bra kampanj eller en bra idé för markandsföring och trycksaksproduktion ges vid en briefing och kallas en Kreativ brief.

Läs mer

PRODUKTMEDIA. En stark del av marknadsmixen

PRODUKTMEDIA. En stark del av marknadsmixen PRODUKTMEDIA En stark del av marknadsmixen Cecilia Grahn Nyd Marknadschef MEC Gruppen AB MEC Group Fuzhou China MEC Hong Kong Trading Ltd ROI Stora Reklamkakan 2014 Produktion 17,7 % Digital reklam 16,0

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping.

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping. APL-uppgifter åk 2 Syfte med APL i åk 2: Tydligare koppling mot programmål Klara Delar i de praktiska kurserna knyts samman med arbetslivet = högre måluppfyllelse Möjlighet till sommarjobb? Vet mer vad

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken Vill du hitta fler sätt att öka trafiken till din webbplats? På de här sidorna hittar du 25 tips som hjälper dig att locka kunder till din webbplats. Prova

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

C-UPPSATS. Reklamstrategier i livsmedelsbranschen

C-UPPSATS. Reklamstrategier i livsmedelsbranschen C-UPPSATS 2006:019 Reklamstrategier i livsmedelsbranschen En fallstudie av ett livsmedelsföretag Charlotta Rosell Nina Rowa Luleå tekniska universitet C-uppsats Marknadsföring Institutionen för Industriell

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det.

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det. Första gången ni spelar Idéspelet Här är en kortfattad vägledning för dig som ansvarar för den allra första spelomgången med idéspelet i er organisation. Börja med att läsa Quickstarten och därefter denna.

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign.

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Vad är då skillnaden? Grafisk design är formgivning av alla typer av trycksaker, t ex

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer

Vår varumärkesstrategi

Vår varumärkesstrategi Vår varumärkesstrategi En fördjupning i den varumärkesutveckling som ligger till grund för vår gemensamma identitet. 02 välkommen! Det här är en fördjupning i hur arbetet med att ta fram en ny identitet

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Strategisk kommunikation. Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander

Strategisk kommunikation. Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander Strategisk kommunikation Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander Upplägg Introduktion och repetition >9.50 Gruppuppgifter 9.50 10.50 Redovisning och diskussion 10.50 11.50 Sammanfattning 11.50 12.00

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Hög kundnöjdhet ger högre avkastning Företag med hög kundnöjdhet genererar högre avkastning

Läs mer

Kommunicera förbättringar

Kommunicera förbättringar Kommunicera förbättringar www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

COPYWRITRING. ATT SKRIVA REKLAM. Föreläsare: KATARINA AVERÅS Kreatör, kommunikatör och skribent

COPYWRITRING. ATT SKRIVA REKLAM. Föreläsare: KATARINA AVERÅS Kreatör, kommunikatör och skribent COPYWRITRING. ATT SKRIVA REKLAM. Föreläsare: KATARINA AVERÅS Kreatör, kommunikatör och skribent EN COPYWRITER. Tillsammans med en art director kreativt ansvarig för en reklamkampanj eller enstaka enheter.

Läs mer

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16 Steg 3 Grupp F5 2011-02-16 Innehållsförteckning 3.1 Användarens röst... 3 Kundkrav och kundkedja... 3 Konsumentundersökning... 4 3.2 Kanomodellen... 4 3.3 Vart är pionjärerna på väg?... 5 Bilaga 1... 8

Läs mer