VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)"

Transkript

1 VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till beslut vid årsstämman 2014

2 Bakgrund Agneta Edberg STYRELSEORDFÖRANDE I IMMUNICUM AB I överensstämmelse med beslut på årsstämman den 3 december 2013, bjöd styrelsens ordförande Agneta Edberg under våren 2014 in 3-4 av de större aktieägarna i IMMUNICUM Aktiebolag (publ) till att bilda valberedning. Valberedningens sammansättning publicerades på bolagets hemsida den 19 maj. Valberedningen inför årsstämman 2014 konstituerades den 11 juni 2014 och har bestått av Evert Carlsson, valberedningens ordförande (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Martin Lindström (utsedd av Loggen Invest AB), Per Sahlin (utsedd av Stiftelsen Chalmers Innovation), Peter Ragnarsson (utsedd av LMK Stiftelsen) samt Agneta Edberg, Styrelseordförande i IMMUNICUM Aktiebolag (publ). De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 29,3 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Evert Carlsson SWEDBANK ROBUR FONDER ORDFÖRANDE I VALBEREDNINGEN Martin Lindström LOGGEN INVEST Valberedningens arbete har vägletts av de principer som anges i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har haft sex protokollförda möten varav fyra som telefonkonferenser, samt haft kontakt mellan möten per telefon och e-post. Valberedningen har träffat VD som informerat om verksamhetens utveckling. Valberedningen har tagit del av och diskuterat resultatet av styrelsens årliga utvärdering, samt intervjuat styrereseledamöterna. Valberedningen har därefter fastställt en önskad sammansättning av styrelsen som sedan utvärderats gentemot nuvarande styrelseledamöters bakgrund och kompetens. Utifrån detta har en kravprofil för ny ledamot tagits fram. Valberedningen har därefter intervjuat kandidater. Inga ytterligare förslag på kandidater har inkommit från övriga aktieägare. Samtliga beslut har varit enhälliga. Per Sahlin CHALMERS INNOVATION Peter Ragnarsson LMK STIFTELSEN 2 IMMUNICUM AB (PUBL)

3 Valberedningen lämnar följande förslag TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMAN 2014 SOM SKALL HÅLLAS DEN 3 DECEMBER 2014 I) Valberedningen föreslår att Mats Dahlberg, advokat på Delphi, väljs till ordförande vid årsstämman II) Valberedningen föreslår omval av följande styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Agneta Edberg, Styrelseledamot Sven Andréasson, Styrelseledamot Bengt Furberg, Styrelseledamot Martin Lindström, Styrelseledamot Alex Karlsson-Parra och Per-Olof Gunnesson har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av följande styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Magnus Nilsson, Styrelseledamot Styrelsen föreslås således minska från sex ordinarie ledamöter till fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. III) IV) KORT BESKRIVNING AV NYFÖRESLAGEN LEDAMOT: Magnus Nilsson Född Doktor i medicinsk vetenskap vid Uppsala Universitet. VD i Xvivo Perfusion sedan 2011 och dessförinnan VD i Vitrolife sedan 2003, två svenska medicinteknikbolag som utvecklat nya behandlingsteknologier och marknadsfört dessa internationellt i egen regi. Tidigare projektledare för preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling, KaroBio AB och Pharmacia & Upjohn AB. Valberedningen föreslår att Agneta Edberg omväljs som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår beslut om följande styrelsearvoden: Arvode till styrelsen föreslås utgå med kronor, att fördelas på följande sätt: Styrelsens ordförande arvoderas med kronor, övriga ledamöter med kronor vardera. Inga övriga ersättningar för eventuellt utskottsarbete skall utgå. Utöver styrelsearvoderingen kan för styrelsen som helhet sammanlagt högst kr utgå som ersättning för sådant arbete som kan anses ligga utanför ordinarie styrelsearbete. Styrelseledamot kan tillåtas att genom eget bolag fakturera styrelsearvodet givet att det är kostnadsneutralt för bolaget. Magnus Nilsson V) Valberedningen föreslår att registrerad revisionsbyrå Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som utsett Gunnar Källhed som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljs som bolagets revisor. VI) Valberedningen föreslår beslut om att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning. IMMUNICUM AB (PUBL) 3

4 VII) Valberedningen föreslår beslut om följande principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma (2015): 1. Valberedningens ställning Bolaget ska ha en valberedning med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvoderingsfrågor samt procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningen skall förbereda följande förslag till beslut till årsstämman 2015: i) Förslag till val av ordförande vid årsstämman ii) Förslag till val av styrelseledamöter iii) Förslag till val av styrelseordförande iv) Förslag till styrelsearvoden v) Förslag till val av revisor vi) Förslag till revisionsarvode vii) Förslag till principer för nomineringsprocessen inför 2016 års årsstämma Valberedningens ledamöter skall, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse. 2. Val och offentliggörande av ledamöter i valberedningen Styrelsens ordförande skall under februari 2015, baserat på information om ägarförhållandena hos Euroclear Sweden AB per den 31 januari, bjuda in bolagets fyra största aktieägare att tillsammans bilda en valberedning. Inom fjorton dagar skall aktieägarna meddela ett beslut om de önskar utnyttja sin rätt att utse ledamot till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att delta i valberedningen skall den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen, erbjudas möjlighet att utse ledamot till valberedningen, och skall meddela beslut om de önskar utnyttja sin rätt inom en vecka. Valberedningens ledamöter skall offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman Om fyra aktieägare vid detta tillfälle inte har anmält sin avsikt att medverka i valbe- 4 IMMUNICUM AB (PUBL)

5 redningen skall valberedningen bestå av färre ledamöter. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens arbete slutförts skall ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. 3. Förslag till valberedningen Aktieägare ska ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats. Styrelsens ordförande ska, som en del i arbetet i valberedningen, hålla valberedningen underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser etc. vilka kan vara av betydelse för valberedningens arbete. 4. Förslag av valberedningen Valberedningen ska beakta att styrelsen ska ha en utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede etc. lämplig sammansättning. Styrelseledamöterna ska sammantaget utvisa mångfald och bredd avseende kvalifikationer, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen ska presentera sina förslag till beslut i så god tid att bolaget kan presentera dessa i kallelsen till bolagsstämman, på vilken val ska äga rum. I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelsens sammansättning. Valberedningen ska tillse att följande information om kandidaterna, vilka är nominerade för val eller omval till styrelsen, offentliggörs på bolagets webbplats, senast när kallelsen till bolagsstämman skickas ut: Ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget Om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen 5. Valberedningens redogörelse för dess arbete Vid årsstämman ska minst en ledamot av valberedningen samt såvitt möjligt samtliga ledamöter närvara. Valberedningen ska vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor på vilka ett val ska äga rum, lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden. IMMUNICUM AB (PUBL) 5

6 6. Arvoden och kostnader Bolaget ska inte betala ut arvode till någon ledamot i valberedningen. Bolaget ska bära alla skäliga kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om det bedöms nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget ska även bistå med de personella resurser som är nödvändiga för att stödja valberedningens arbete. 7. Sekretess En ledamot av valberedningen får inte obehörigen avslöja för någon vad han/ hon har erfarit under hans/hennes fullgörande av uppdrag som ledamot i valberedningen. Tystnadsplikten omfattar muntlig såväl som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget har upphört En ledamot av valberedningen ska bevara all hemlig information som han/hon mottar i hans/hennes uppdrag som ledamot av valberedningen på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för tredje parter. Efter det att uppdraget har upphört, ska en ledamot av valberedningen överlämna all hemlig information som ledamoten har mottagit i sin egenskap av ledamot i valberedningen och som fortfarande är i dennes besittning, inklusive kopior av informationen, i den utsträckning det är praktiskt möjligt med beaktande av bland annat tekniska aspekter. Valberedningens ordförande får göra offentliga uttalanden avseende valberedningens arbete. Ingen annan ledamot av valberedningen får göra några uttalanden till massmedia eller annars göra offentliga uttalandet avseende bolaget, såvida inte styrelsens ordförande har givit tillstånd därför. Styrelsens ordförande ansvarar för att sekretessavtal innehållande informationen ovan upprättas med valberedningens ledamöter. 6 IMMUNICUM AB (PUBL)

7 Motiverat yttrande Storleken och sammansättningen av styrelsen avseende erfarenhet, kompetens och engagemang har diskuterats i valberedningen. Valberedningen har i sitt arbete prioriterat frågan om att styrelseledamöterna sammantaget ska utvisa mångfald och bredd avseende kvalifikationer, erfarenhet och bakgrund, däribland en jämnare könsfördelning. Förslaget till årsstämman innebär att andelen kvinnor i styrelsen stiger marginellt. Valberedningens uppfattning är att det är väsentligt att inför nästa årsstämma aktivt söka kvinnliga kandidater till styrelsen. Valberedningen har bedömt att styrelsearbetet har fungerat i huvudsak väl och att styrelseledamöterna kompletterar varandra. Alex Karlsson-Parra har under året anställts på heltid som Immunicums forskningschef och avslutar därför sitt uppdrag som styrelseledamot. Per-Olof Gunnesson är CFO i bolaget och förväntas öka sin operativa insats och avslutar också han sitt uppdrag som styrelseledamot. Immunicum har kommunicerat att bolaget i början av 2015 kommer initiera klinisk fas II studie på metastaserad njurcancer. Att upprätthålla fokus på ett effektivt genomförande av denna studie, intensifiera det regulatoriska arbetet med sikte på framtida godkännande, bygga organisation samt öka bolagets närvaro i USA bedömer valberedningen är nyckelaktiviteter för bolaget. Mot bakgrund av ovanstående har valberedningen ansett att Magnus Nilsson utgör en viktig komplettering av styrelsen. Magnus har som VD framgångsrikt byggt upp Vitrolife (Nasdaq OMX Small Cap) och det avknoppade bolaget Xvivo Perfusion (Nasdaq OMX First North) och i det senare varit starkt personligt involverad i att ta huvudprodukten till ett nyligen erhållet FDA-godkännande. Magnus har också erfarenhet av att sätta upp och leda amerikanska dotterbolag inkluderande att i USA sätta upp produktionsanläggningar för avancerade cellprodukter. Samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter förutom Martin Lindström är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. För valberedningen i IMMUNICUM Aktiebolag (publ) Evert Carlsson ORDFÖRANDE IMMUNICUM AB (PUBL) 7

8 kontakt kontor Grafiska vägen , Göteborg DESIGN: CATINO

AK T I E B OL AG (publ)

AK T I E B OL AG (publ) Pressrelease 31 mars 2015 K AL L E L S E TILL Å R S S T Ä M M A I M E DA AK T I E B OL AG (publ) Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj

Läs mer

Kallelse till årsstämma i REHACT AB

Kallelse till årsstämma i REHACT AB Stockholm 2014-03-07 Kallelse till årsstämma i REHACT AB Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma måndagen den 7 april kl 10.00 på Norrtullsgatan 6, Stockholm. Anmälan

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 38, Göteborg.

Läs mer

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ)

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Aktieägarna i Lindab International AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den

Läs mer

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman.

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman. Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2015 TeliaSonera AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 8 april 2015 klockan 14.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm. Dörrarna

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdag 19 maj 2015 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

Inbjudan till årsstämma i Lundin Petroleum AB

Inbjudan till årsstämma i Lundin Petroleum AB Stockholm 8 april 2015 Inbjudan till årsstämma i Lundin Petroleum AB Aktieägarna i Lundin Petroleum AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015, kl. 13.00, i Vinterträdgården på Grand

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning 42 Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning Vår bolagsstyrning syftar till en sund och effektiv företagskultur som främjar förtroende, kund- och aktieägarvärde. Styrningen bygger

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) Bolagsstyrningen i Intellecta syftar till att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, fastställa en lämplig ansvarsfördelning

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Inför årsstämman 2015 består valberedningen av ordförande Gustaf Douglas (Investment AB Latour),

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma onsdagen den 29 april 2015, kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. A. RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN Rätt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015.

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015. Årsstämma i Skanska AB Skanska AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl 16.00 vid Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker från kl 15.00. Före

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl 9.30 Plats: Bolagets

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Bakgrund Fondbolaget ska i alla frågor som rör förvaltningen av en värdepappersfond utgå från andelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget ska således även

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Stockholm, 17 februari 2014 Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 mars

Läs mer