Huvudsakligt innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvudsakligt innehåll"

Transkript

1 FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x 200X-XX-XX Till Ålands lagting Avfallsdirektivet Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om renhållning och en landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd. Genom lagarna genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (2008/98/EG) om avfall och om upphävande av vissa direktiv, nedan avfallsdirektivet. Förslagen bör träda i kraft så snart som möjligt. Avfallsdirektivet ska genomföras senast den 12 december 2010.

2 !" #$ % #&% '(& )$*%"! & % #$%!&! % +"!% % %,,- %!*%%,.* %!% %, /'0 $ %. &0!1%!. 2! $%%&1% &1%&%. '(& )$*%"! & %. #$%!&! % / +"!% % % 3,- %!*%% 3.* %!% % 3 /'0 $ % 4, 1% %% 4. 2 % &1% 4 5 % 4 6%* %!" 4 6%* 51(.. #'7#-'#8$%* %!". #'7#-'#8$%* 51(. -% %.

3 Allmän motivering 1. Avfallsdirektivet Nedan görs en kort beskrivning av innehållet i avfallsdirektivet. Närmare redogörelse av vissa artiklar görs under avsnitt 3. Behovet av ändringar för att genomföra avfallsdirektivet. 1.1 Syfte, tillämpningsområde och definitioner I avfallsdirektivet fastställs åtgärder som syftar till att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga eller minska de negativa följderna av generering och hantering av avfall samt minska resursanvändningens allmänna påverkan och få till stånd en effektivisering av denna användning (artikel 1). Genom avfallsdirektivet upphävs gällande direktiv (2006/12/EG) om avfall, direktivet (91/690/EEG) om farligt avfall och direktivet (75/439/EEG) om omhändertagande av spilloljor (artikel 41). Vissa bestämmelser i de två sistnämnda direktiven inlemmas i avfallsdirektivet. Från avfallsdirektivets tillämpningsområde undantas bland annat utsläpp till luften, radioaktivt avfall, explosiva varor, naturligt material från jordeller skogsbruk, avloppsvatten, vissa djurkadaver och avfall från utvinningsindustrin (artikel 2). De centrala begreppen som används i avfallsdirektivet definieras (artikel 3). Villkor uppställs när ett ämne som uppkommer i en produktionsprocess ska anses vara biprodukt och inte avfall (artikel 5) samt när avfall ska upphöra att vara avfall (artikel 6). En avfallshierarki som ska gälla som prioritetsordning för lagstiftning som rör förebyggande och hantering av avfall anges (artikel 4). I första hand ska avfall förebyggas genom minskning av avfallsmängden, den negativa påverkan av miljön och människors hälsa eller halten av skadliga ämnen. För avfall som ändå uppkommer gäller att avfallet ska förberedas för återanvändning, materialåtervinnas, återvinnas på annat sätt eller bortskaffas, i nu nämnd prioriteringsordning. Hierarkin är inte absolut, avvikelser kan krävas för att främja de alternativ som ger bäst resultat för miljön som helhet. 1.2 Allmänna krav och avfallshantering Medlemsstaterna får vidta åtgärder för att garantera ett utökat producentansvar (artikel 8). Åtgärder ska vidtas som är nödvändiga för att se till att avfall genomgår återvinning (artikel 10). Krav ställs på medlemsstaterna att se till att avfall hanteras i enlighet med avfallshierarkin och utan fara för människors hälsa och utan att skada miljön (artiklarna 10, 12, 13, 15 och 17). Medlemsstaterna ska, i syfte att främja materialåtervinning av hög kvalitet, införa separat insamling av avfall om det är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt genomförbart samt senast 2015 ordna separat insamling för åtminstone papper, metall, plast och glas och vidta alla nödvändiga åtgärder så att senast 2020 förberedandet för återanvändning och materialåtervinning ska omfatta åtminstone papper, metall, plast och glas från hushåll och liknande källor och öka till totalt minst 50 viktprocent samt till minst 70 viktprocent när det är fråga om förberedandet för återanvändning och återvinning av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall (artikel 11). Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att farligt avfall från annat än hushåll övervakas, inte blandas, förpackas och märks (artiklarna 17-19) samt för att se till att spilloljor samlas in separat (artikel 21). Kostnaderna för avfallshanteringen ska, i enlighet med principen om att förorenaren ska betala, belasta den ursprungliga avfallsproducenten eller den nuvarande eller de tidigare avfallsinnehavarna (artikel 14).

4 , 1.3 Tillstånd och registrering Medlemsstaterna ska kräva att alla verksamhetsutövare som har för avsikt att återvinna eller bortskaffa avfall ska inneha ett tillstånd från behörig myndighet och tillståndet ska omfatta vissa uppgifter (artikel 23). Medlemsstaterna får undanta verksamhetsutövare från tillståndskravet om verksamheten består i bortskaffande av eget icke-farligt avfall på den plats där avfallet uppkommer eller återvinning av avfall om allmänna regler för varje typ av verksamhet fastställts och i fråga om farligt avfall dessutom om särskilda villkor för beviljande av undantag från tillståndsplikten fastställts (artiklarna 24 och 25). Medlemsstaterna ska se till att behörig myndighet för ett register över verksamhetsutövare som yrkesmässigt samlar in eller transporterar avfall, handlare eller mäklare, om dessa inte omfattas av tillståndskrav och verksamhetsutövare som omfattas av undantag från tillståndskraven (artikel 26). 1.4 Planer och program Medlemsstaterna ska se till att deras behöriga myndigheter fastställer en eller flera avfallsplaner som var för sig eller i kombination ska omfatta den berörda medlemsstatens geografiska territorium i dess helhet samt en analys av den nuvarande situationen när det gäller avfallshantering i det berörda geografiska området och de åtgärder som ska vidtas för att i miljöhänseende förbättra sunda förberedelser för återanvändning, materialåtervinning, återvinning och bortskaffande av avfall samt en utvärdering av hur planen kommer att bidra till genomförandet av målen och bestämmelserna i avfallsdirektivet (artikel 28). Medlemsstaterna ska, senast den 12 december 2013, upprätta avfallsförebyggande program som ska ingå antingen i avfallsplanerna eller i andra miljöpolitiska program eller fungera som separata program och i dem ska mål för förebyggande av avfall fastställas, de befintliga förebyggande åtgärderna beskrivas samt utvärderas vilka åtgärder som är användbara (artikel 29). Medlemsstaterna ska säkerställa att avfallsplanerna och de avfallsförebyggande programmen utvärderas åtminstone vart sjätte år och ses över vid behov (artikel 30). Medlemsstaterna ska se till att så många som möjligt ges tillfälle att delta i utarbetandet av planer och program samt samarbeta med övriga berörda medlemsstater vid utarbetandet och informera kommissionen om planerna och programmen (artiklarna 31-33). 1.5 Inspektioner och register De behöriga myndigheterna ska med jämna mellanrum inspektera verksamhetsutövare som behandlar avfall, verksamhetsutövare som yrkesmässigt samlar in eller transporterar avfall, mäklare och handlare samt verksamhetsutövare som producerar farligt avfall (artikel 34). Tillståndspliktiga verksamhetsutövare, producenter av farligt avfall och verksamhetsutövare som yrkesmässigt samlar in eller transporterar farligt avfall eller agerar som handlare och mäklare av farligt avfall ska föra ett register i tidsföljd över avfallets mängd, typ, ursprung och vid behov destination, insamlingsfrekvens, transportsätt och behandlingsmetod samt på begäran ställa denna information till de behöriga myndigheternas förfogande (artikel 25). Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förbjuda att avfall överges, dumpas eller hanteras på ett okontrollerat sätt och fastställa effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i avfallsdirektivet samt vidta erforderliga åtgärder för att se till att de verkställs (artikel 36).

5 . 1.6 Slutbestämmelser Medlemsstaterna ska vart tredje år, inom nio månader efter utgången av den treårsperiod som rapporten avser, underrätta kommissionen om genomförandet av detta direktiv i form av en rapport i elektronisk form för varje sektor (artikel 37). Kommissionen biträds av en kommitté som bland annat får ändra i bilagorna till avfallsdirektivet mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen (artiklarna 38 och 39). Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa avfallsdirektiv senast den 12 december 2010 (artikel 40). 2. Lagstiftningsbehörigheten Landskapet har enligt 18 10, 22, 25 och 26 punkterna i självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga om natur- och miljövård samt näringsverksamhet och, inom rättsområden som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet, beläggande med straff och storleken av straff samt utsättande och utdömande av vite samt användning av andra tvångsmedel. 3. Behovet av ändringar för att genomföra avfallsdirektivet Avfallsdirektivet är ett s.k. minimidirektiv. Det innebär att de nationella bestämmelserna får gå längre än vad som krävs enligt direktivet. Landskapsregeringen har valt att, då ärendet är brådskande, föreslå de ändringar av lagstiftningen som är nödvändiga för att genomföra direktivet. Till den del nuvarande lagstiftning går längre än direktivet föreslås inte några ändringar av sådana bestämmelser. 3.1 Syfte, tillämpningsområde och definitioner Bestämmelsen i artikel 1 om direktivets syfte överensstämmer till stor del med bestämmelsen i 3a landskapslagen (1981:3) om renhållning, nedan renhållningslagen, som anger syftet med bestämmelserna i renhållningslagen. Bestämmelsen i 3a renhållningslagen omnämner inte förebyggande av avfall och således inte heller att det är en prioriterad åtgärd. Bestämmelsen bör ändras för att syftet med renhållningslagen ska anpassas till kraven i artikel 4, som anger att inom avfallshierarkin ska förebyggande av avfall prioriteras och ska gälla för lagstiftning om avfall. Artikel 2 anger bland annat att vissa ämnen eller föremål som omfattas av annan gemenskapslagstiftning ska undantas från avfallsdirektivets tilllämpningsområde. Renhållningslagen bör, till den del det finns tveksamheter om renhållningslagen ska tillämpas på ämnen eller produkter som omfattas av annan gemenskapslagstiftning, anpassas till avfallsdirektivets tilllämpningsområde. Definitionerna av begrepp i artikel 3 måste genomföras i landskapslagstiftningen till den del begreppen är kopplade till krav som ställs på medlemsstaterna. Till exempel den prioriterade avfallshierarkin ska genomföras i medlemsstaternas lagstiftning och kräver således att begreppen förebyggande, förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och bortskaffande definieras i renhållningslagen så att de motsvarar definitionerna i avfallsdirektivet. Som nämnt kräver den prioriterade avfallshierarkin i artikel 4 ändringar i renhållningslagen. Bestämmelsen i artikel 5 om biprodukter som inte ska anses vara avfall kräver att dessa undantas från renhållningslagens tillämpningsområde. I bestämmelsen i artikel 5.2 ges en möjlighet att anta åtgärder för att avgöra vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att specifika ämnen eller föremål ska betraktas som en biprodukt och inte som avfall. Bestämmelsen fordrar

6 / att landskapsregeringen ges möjlighet att utfärda bestämmelser om dessa kriterier om sådana kriterier ges i gemenskapslagstiftningen. Direktivets bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall (artikel 6) riktar sig främst till gemenskapslagstiftaren som ska ta fram kriterier för vissa avfallsslag. Det är en tillräcklig lagstiftningsåtgärd att ge landskapsregeringen ett bemyndigande att utfärda bestämmelser som motiveras av de kommande kriterierna. Enligt artikel 7 ska uppdatering av den fastställda förteckningen över avfall antas i enlighet med ett kommittéförfarande. Förteckningen ska omfatta farligt avfall och hänsyn ska tas till avfallets ursprung och sammansättning samt i förekommande fall till gränsvärden för koncentration av farliga ämnen. Förteckningen över avfall är bindande när det gäller fastställande av avfall som ska anses utgöra farligt avfall. Att ett ämne eller föremål ingår i förteckningen innebär inte att det under alla förhållanden är avfall. Ett ämne eller föremål ska endast betraktas som avfall när definitionen i artikel 3.1 är uppfylld. Bestämmelsen i artikel 7 kräver att landskapsregeringen bemyndigas att i landskapsförordning utfärda bestämmelser om klassificering av avfall och farligt avfall så att det blir möjligt att anpassa landskapslagstiftningen till kommande uppdateringar av den EU-gemensamma förteckningen. Definitionen av avfall i renhållningslagen bör anpassas till den grundläggande definitionen av avfall i artikel Allmänna krav och avfallshantering Artikel 10 om återvinning kräver inte andra lagstiftningsåtgärder än att kraven i 8c 2 mom. renhållningslagen, om när olika typer av avfall ska samlas in separat och hållas avskilda från varandra, preciseras så att ett ytterligare villkor ska vara att det är miljömässigt genomförbart. Bestämmelserna i artikel 11 om återanvändning och materialåtervinning kräver inte i sig lagstiftningsåtgärder men målen om separat insamling, förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning kräver att landskapsregeringen, om inte målen uppfylls med andra åtgärder, ges möjlighet att utfärda närmare bestämmelser om de kvantitativa mål och skyldigheter som gäller förberedelse för återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning, separat insamling och kraven på att hålla avfall åtskilt samt om tidsfrister för uppnående av målen och fullgörandet av skyldigheterna. Kommissionen ska fastställa närmare regler om tillämpningsoch beräkningsmetoderna för övervakning av huruvida de mål om förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning som fastställts uppfylls (artikel 11.3). Landskapsregering bör bemyndigas att vid behov utfärda bestämmelser om tillämpnings- och beräkningsmetoder för målen om förberedandet för återanvändning och återvinning. Bestämmelserna i avfallsdirektivet om övervakning och blandning av farligt avfall (artiklarna 17 och 18) är huvudsakligen genomförda i landskapslagstiftningen med bestämmelserna i 8 3 mom., 8d, 14 1 och 2 mom., 15a, 16 1 mom. och 28l renhållningslagen. Vissa förtydliganden behövs dock i renhållningslagen t.ex. förbud att späda ut avfall (artikel 18.1). Bestämmelserna om separat insamling av spilloljor, behandling av dem och förbud mot blandning av spilloljor (artikel 21) kräver att medlemsstaterna vidtar nödvändiga åtgärder och förutsätter inte i sig att lagstiftningsåtgärder vidtas. Om inte andra åtgärder är tillräckliga måste det lagstiftas om separat insamling av spilloljor, behandling av spilloljor och om förbud mot blandning av spilloljor. Kraven i artikel 21.1 b punkten att spilloljor behandlas enligt avfallshierarkin i artikel 4 kräver att till renhållningslagen fogas en bestämmelse som medför att avfallshierarkin ska beaktas även vid behandlingen av spilloljor. Renhållningslagen bör dessutom kompletteras

7 3 med en bestämmelse som bemyndigar landskapsregeringen att vid behov utfärda bestämmelser om skyldighet att separat insamla spilloljor och krav på att spilloljor inte blandas. 3.3 Tillstånd och registrering Bestämmelserna om tillstånd och registrering i avfallsdirektivet (artiklarna 23-26) bör anses vara genomförda i huvudsak med bestämmelserna i 28b och 28e renhållningslagen. Renhållningslagen behöver dock kompletteras med krav om att tillstånd att behandla avfall ska innehålla ett antal nya uppgifter (artikel 23.1 c, e och f punkterna), om registerföring av verksamheter som inte omfattas av tillstånd (artikel 26) samt med ett bemyndigande för landskapsregeringen att fastställa särskilda villkor för beviljande av undantag från tillståndsplikten för återvinning av farligt avfall (artikel 25.2). 3.4 Planer och program Bestämmelserna om avfallsplaner (artikel 28) är delvis genomförda med bestämmelserna i 8 renhållningslagen. Bestämmelserna i 8 behöver förtydligas i avseende vad planen ska omfatta och innehålla för uppgifter (artikel och 3 punkterna). Enligt artikel 29 ska medlemsstaterna upprätta avfallsförebyggande program senast den 12 december Artikel 29 kräver inte i sig att lagstiftningsåtgärder vidtas men kravet att medlemsstaterna ska säkerställa att de avfallsförebyggande programmen ska utvärderas åtminstone vart sjätte år och ses över vid behov (artikel 30) kräver lagstiftningsåtgärder. Att ställa krav på utvärdering av ett program som inte anges i renhållningslagen är inte någon begriplig lagstiftning varför landskapsregeringen förslår att skyldigheten att uppgöra ett avfallsförebyggande program ska intas i renhållningslagen. Kraven om utvärdering och översyn av planer och program (artikel 30) kräver lagstiftningsåtgärder. Kraven att planer och program ska läggas ut på en offentlig webbplats (artikel 31) kräver lagstiftningsåtgärder. 3.5 Inspektioner och register Bestämmelsen om att de behöriga myndigheterna med jämna mellanrum ska inspektera verksamhetsutövare som behandlar avfall, verksamhetsutövare som yrkesmässigt samlar in eller transporterar avfall, mäklare och handlare samt verksamhetsutövare som producerar farligt avfall och vad inspektionerna ska omfatta (artikel 34) kräver lagstiftningsåtgärder. Skyldigheten för vissa verksamhetsutövare att föra register över avfall och på begäran lämna ut information (artikel 35) är huvudsakligen genomförd med bestämmelserna i 28l renhållningslagen. De sistnämnda bestämmelserna behöver dock kompletteras med vissa verksamhetsutövare som idag inte omfattas av registerplikten och vissa nya uppgifter som ska registreras för att anpassa bestämmelserna till kraven i artikel 35. Bestämmelserna om att medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förbjuda att avfall överges, dumpas eller hanteras på ett okontrollerat sätt och fastställa effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i avfallsdirektivet och vidta erforderliga åtgärder för att se till att de verkställs (artikel 36) är i huvudsak genomförda med bestämmelserna i 8a, 31 och 37 renhållningslagen, dock så att 8a bör kompletteras med ett förbud mot dumpning av avfall.

8 4 3.6 Slutbestämmelser Slutbestämmelserna i avfallsdirektivet (artiklarna 37-43) kräver inte egentliga lagstiftningsåtgärder. Ikraftträdandet av de författningar som är nödvändiga för att följa avfallsdirektivet borde ha meddelats kommissionen senast den 12 december Förslagets verkningar Lagförslagen har endast indirekta konsekvenser för miljön. Mängden avfall och arten av avfall i samhället påverkas inte direkt av de föreslagna författningarna. Renhållningslagens bestämmelser tar främst fasta på vad som ska ske när avfall uppkommit. På sikt får dock bestämmelsen om den allmänna skyldigheten att iaktta den prioriterade avfallshierarkin betydelse för miljön eftersom hierarkin ska gälla för all verksamhet som behöver tillstånd eller som miljögranskas och det alternativ i avfallshierarkin ska väljs som ger bästa resultat för miljön som helhet. Några konsekvenser för landskapets och eller kommunernas ekonomi har inte lagförslagen. Skyldigheten att föra eget register för verksamhetsutövare som yrkesmässigt samlar in eller transporterar farligt avfall eller agerar som handlare och mäklare av farligt avfall ökar i viss mån uppgifterna för företagare som sysslar med sådan verksamhet. Skyldigheten att med jämna mellanrum inspektera vissa verksamhetsutövare är en ny skyldighet för tillsynsmyndigheten men kräver inte några extra personella eller andra resurser vid myndigheten. Lagförslagen bedöms inte ha några konsekvenser för jämställdheten. 5. Beredningen av förslaget För beredningen av ärendet har tjänster köpts utifrån. Förslaget har varit på remiss till Detaljmotivering 1. Ändring av landskapslagen om renhållning 1 I paragrafens 2 mom. anges vissa undantag från lagens tillämpningsområde. Enligt 1 punkten undantas från lagens tillämpningsområde radioaktivt avfall eller avfall från explosiva varor. Bestämmelsen motsvarar i sak nuvarande bestämmelse i 1 2 mom. Undantaget i 2 punkten beträffande utsläpp av avfall i luften, vatten eller avlopp motsvarar i huvudsak nuvarande bestämmelse i 3 mom. första meningen. Nuvarande bestämmelse anger att lagen inte gäller utsläpp av avfall i luften, vatten eller avlopp till de delar som omfattas av landskapslagstiftningen om luftvård, vatten och hälsovård. Utsläpp av avfall i t.ex. vatten regleras inte enbart i landskapslagstiftningen om vatten utan även i annan miljöskyddslagstiftning. För att klargöra att undantaget i 2 punkten omfattar utsläpp av avfall i luften, vatten eller avlopp som regleras annanstans anges allmänt att undantaget gäller till de delar som sådant avfall omfattas av annan landskapslagstiftning. Enligt 3 punkten ska lagen inte tillämpas på animaliska biprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002, om produkterna är avsedda för annat än förbränning, deponering eller biogas- eller komposteringsanläggning. Utan-

9 9 för tillämpningsområdet står t.ex. biprodukter som används för tillverkning av gödselfabrikat, inom foderproduktion eller vid tillverkning av foder för sällskapsdjur. Stallgödsel från animalieproduktionens djur, vilket är en animalisk biprodukt enligt förordning 1069/2009, omfattas av lagens tilllämpningsområde när den är avsedd för förbränning, deponering på en avstjälpningsplats eller för användning vid en biogas- eller komposteringsanläggning. Stallgödsel som är avsedd att användas som gödselfabrikat eller som råmaterial för gödselfabrikat samt användningen av obearbetad stallgödsel till gödsling av åkrar och jordförbättring ska inte omfattas av lagens tillämpningsområde. Undantaget överensstämmer i sak med bestämmelsen i artikel 2.2 b i avfallsdirektivet. I 4 punkten undantas från lagens tillämpningsområde hela kroppar av djur som dött på annat sätt än genom slakt, inbegripet djur som avlivats för att utrota allvarliga smittsamma djursjukdomar som har eller kan misstänkas få en stor utbredning (epizootiska sjukdomar). Exempelvis djurkroppar som transporterats till destruktionsanläggningar, grävts ned eller använts till utfodring med kadaver och andra animaliska biprodukter avses inte ingå i lagens tillämpningsområde, utan på dessa funktioner tillämpas förordning 1069/2009. Det är däremot meningen att lagen ska tillämpas på djurkroppar som är avsedda för deponering på avstjälpningsplatser eller förbränning. Statsrådets förordning om avfallsförbränning (FFS 362/2003), som enligt 1 landskapsförordningen 2003/33 ska tillämpas i landskapet, tillämpas dock inte på förbränning av ovan nämnda hela djurkroppar, i stället tillämpas på dem kraven i förordning 1069/2009 vid förbränning i samband med både sedvanlig jordbruksverksamhet och allvarliga, akuta djursjukdomsfall. Undantaget överensstämmer i sak med bestämmelsen i artikel 2.2 c i avfallsdirektivet. Slutligen i 5 punkten undantas från lagens tillämpningsområde avfall från täktverksamhet och annan utvinningsindustri till den del sådant avfall omfattas av annan landskapslagstiftning. Bestämmelsen motsvarar delvis nuvarande bestämmelse i lagens 1 3 mom. andra meningen som anger att lagen inte ska tillämpas på avfall från täktverksamhet till den del som omfattas av landskapslagstiftningen om naturvård. Bestämmelser om avfall från täktverksamhet och annan utvinningsindustri finns även i t.ex. i statsrådets förordning om utvinningsavfall (FFS 379/2008), som enligt 1 landskapsförordningen 2008/108 ska tillämpas i landskapet. För att klargöra att undantaget i 5 punkten omfattar avfall från täktverksamhet och annan utvinningsindustri som regleras annanstans anges allmänt att undantaget gäller till de delar som sådant avfall omfattas av annan landskapslagstiftning. I 1 3 mom. undantas från lagens tillämpningsområde biprodukter. Genom bestämmelsen genomförs artikel 5 i avfallsdirektivet. Utifrån bestämmelsen är det möjligt att definiera som biprodukt bara s.k. restprodukter som uppkommer som biflöde i en produktionsprocess, vid sidan av den egentliga huvudprodukten. Med stöd av bestämmelsen kan t.ex. restprodukter från konsumtion inte definieras som biprodukter. Biprodukter jämställs med vilka produkter som helst och omfattas av de relevanta produktkraven i lagstiftningen. Enligt bestämmelsen är det möjligt att definiera ett ämne eller föremål som biprodukt bara om alla villkor enligt 3 mom. uppfylls. Till skillnad från avfall som uppkommer genom en process kan det anses att en restprodukt som definieras som biprodukt har producerats med avsikt i processen. Ett tecken på det kan t.ex. vara att det görs ansträngningar att skräddarsy restproduktens användbarhet med hjälp av valet av råmaterial och teknik för att restprodukten ska lämpa sig så väl som möjligt för fortsatt användning. Definitionen av biprodukt avses vara direkt tillämplig i förvaltningsbeslut, t.ex. i det tillståndsförfarande som regleras i renhållningslagen och i landskapslagen om miljöskydd. Det innebär att avfallsinnehavaren i första

10 hand klassificerar ämnet eller föremålet utifrån klassificeringskriterierna i 3 mom. I fråga om tillståndspliktig verksamhet granskar prövningsmyndigheten klassificeringsförslaget i samband med att tillståndsärendet behandlas. I anslutning till rapporteringen av hanteringen av det avfall som verksamheten genererar kommer klassificeringen och eventuella behov av att ändra den också till tillsynsmyndighetens kännedom för att bedömas. Enligt 1 punkten ska det vara säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta att användas. Detta betyder bevis för eller visshet om ett användningsbehov som rör materialet och om en allmän efterfrågan. Ämnets eller föremålets positiva ekonomiska värde räcker inte i sig som grund för uppfyllande av kriteriet i 1 punkten. I praktiken är uppfyllandet av kriteriet beroende av variationer i marknadsläget. Exempelvis kan förekomsten av ett långvarigt avtal mellan materialinnehavaren och de fortsatta användarna i vissa fall anses vara ett tecken på tillräcklig visshet om den fortsatta användningen. Den omständigheten att ett material lagras under en lång tid före en eventuell men inte garanterad återanvändning tyder för sin del på att materialet bör betraktas som avfall. Enligt 2 punkten ska ämnet eller föremålet kunna användas direkt utan annan bearbetning än den bearbetning som i industriell praxis är normal. Om materialets fortsatta användning förutsätter ett återvinningsförfarande där ämnets eller föremålets sammansättning eller egenskaper ändras t.ex. för uppfyllande av miljöskyddskrav, kan ämnet eller föremålet inte anses vara en biprodukt utan utgör avfall. Som normalt i industriell praxis kan betraktas t.ex. tagande av kontrollprov eller vidtagande av andra bearbetningsåtgärder med nära anknytning till produktionsprocessen som syftar till att uppnå den tekniska kravuppfyllelse som behövs för fortsatt användning av ämnet eller föremålet. Det kan vara fråga om t.ex. tvätt, torkning, homogenisering eller tillförsel av vissa egenskaper eller material. Enligt 3 punkten ska ämnet eller föremålet produceras som en integrerad del i en produktionsprocess. Bedömningen av om en restprodukt uppkommer som en nödvändig del av produktionsprocessen påverkas bl.a. av om materialet är direkt lämpat för fortsatt användning, arten och omfattningen av de åtgärder som vidtagits före det samt den fysiska kopplingen mellan dessa åtgärder och den huvudsakliga produktionsprocessen. Om materialet sänds för fortsatt behandling till en plats utanför produktionsanläggningen kan det vara ett tecken på att materialet inte uppkommer som en oskiljaktig del av produktionsprocessen. Enligt 4 punkten ska ämnet eller föremålet dessutom uppfylla de produktkrav och krav på användningen av det som ingår i miljö- och hälsoskyddslagstiftningen. Användningen av biprodukten ska ske på ett sätt som inte leder till negativa följder för miljön eller människors hälsa. I 4 mom. bemyndigas landskapsregeringen att genom landskapsförordning sätta i kraft de ämnes- eller föremålsspecifikt preciserade kriterier för klassificering av ämnen eller föremål som biprodukter som avses i artikel 5.2 i avfallsdirektivet och som kommissionen beslutar om senare. 2 I 2 definieras de centrala begreppen i lagen och bemyndigas landskapsregeringen att närmare föreskriva om klassificeringen av avfall, farligt avfall, förfaranden för återvinning och slutligt omhändertagande. Landskapsregeringen föreslår att begreppet avfall i 1 mom. 1 punkten omdefinieras så att begreppet förutom ämne eller föremål som innehavaren kasserar eller är skyldig att kassera även ska omfatta ämnen eller föremål som innehavaren avser kassera. Definitionen överensstämmer i sak med definition av avfall i artikel 3.1 i avfallsdirektivet. I definitionen av begreppet hantering av avfall i 1 mom. 5 punkten föreslås begreppet slutligt omhändertagande ersättas med begreppet bortskaf-

11 fande. Definitionen överensstämmer i huvudsak med definition av avfallshantering i artikel 3.9 i avfallsdirektivet. Enligt avfallshierarkin i artikel 4 i avfallsdirektivet ska i sista hand avfall bortskaffas. I 1 mom. 8 punkten definieras begreppet bortskaffande. Bortskaffande av avfall är ett nytt begrepp och det ersätter begreppet slutligt omhändertagande som används i den nuvarande lagen. Definitionen motsvarar till sitt innehåll definitionen i artikel 3.19 i avfallsdirektivet men kompletteras med förtydligande exempel på typiska bortskaffningsförfaranden. Enligt avfallshierarkin ska i första hand avfall förebyggas. Denna prioritering ska framgå av lagstiftningen. Gällande renhållningslag innehåller ingen definition av förebyggande av avfall. Det är därför nödvändigt att närmare definiera vad som avses med förebyggande. I 1 mom. 9 punkten definieras begreppet förebyggande. Definitionen överensstämmer i sak med definition i artikel 3.12 i avfallsdirektivet. Återanvändning är inte en del av avfallshanteringen eftersom det då är fråga om att återanvända något som inte är avfall. Däremot förberedelse för återanvändning är en del av avfallshanteringen och är det prioriterade förfarandet vid hanteringen av avfall i avfallsdirektivet. Begreppet är nytt och behöver definieras. I 1 mom. 10 punkten definieras begreppet. Definitionen överensstämmer i sak med definition av förberedelse av återanvändning i artikel 3.16 i avfallsdirektivet. Tredje prioritet i avfallshierarkin är materialåtervinning. Begreppet är nytt och behöver klargöras. Med begreppet materialåtervinning avses enligt 1 mom. 11 punkten verksamhet där avfall återvinns i form av material. Också upparbetning av organiskt material, t.ex. genom kompostering eller rötning, är materialåtervinning om den slutprodukt som uppstår i processen används som material för ett nyttigt ändamål på så sätt att användningen av andra material de facto ersätts. Med materialåtervinning avses inte energiåtervinning eller upparbetning av avfall till bränsle eller fyllnadsmaterial. Definitionen motsvarar i sak definitionen i artikel 3.17 i avfallsdirektivet. Paragrafens 2 mom. innehåller ett bemyndigande för landskapsregeringen som i sak överensstämmer med nuvarande bemyndigande i 2 mom. dock så att begreppet slutligt omhändertagande har ersatts med begreppet bortskaffande. Dessutom bemyndigas landskapsregeringen i 2 mom. att i landskapsförordning ge närmare bestämmelser om att ett ämne eller föremål upphör att vara avfall. Bestämmelsen syftar till att bemyndiga landskapsregeringen att sätta i kraft de avfallsspecifika kriterier för när avfall upphör att vara avfall som avses i artikel 6.2 i avfallsdirektivet och som kommer att fastställas inom EU genom ett särskilt förfarande. Vid det här laget har specifika kriterier för järn-, stål-, aluminium- och kopparskrot samt returpapper och glas börjat beredas under kommissionens ledning. Enligt artikel 6.3 i avfallsdirektivets bör specifika kriterier övervägas också för ballastmaterial, annat papper, annan metall, däck och textilier. 3a Till paragrafen om lagens syfte har fogats att främjandet av en hållbar utveckling i första hand ska ske genom förebyggande av avfall. Genom den föreslagna ändringen av 3a genomförs dessutom i denna bestämmelse avfallshierarkin (förebyggande, föreberedelse för återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning och bortskaffande) i artikel 4.1 avfallsdirektivet som ska gälla som prioritetsordning för lagstiftning som rör förebyggande och hantering av avfall. 3b Paragrafen är ny. I 1 mom. genomförs i landskapslagstiftningen den s.k. avfallshierarki som anges i artikel 4 i avfallsdirektivet som en allmän skyldighet som ska iakttas i all verksamhet. Prioriteringsordningen styr utfärdandet av rättsnormer och utarbetande av den landskapsomfattande av-

12 fallsplanen som sker med stöd av renhållningslagen samt det beslutsfattande och den styrning i övrigt som sker med stöd av lagen. Prioriteringsordningen ska också beaktas i all verksamhet där genomförandet av den kan beaktas. En verksamhet kan dock inte förbjudas enbart med stöd av bestämmelsen i 1 mom. men bestämmelsen styr tillämpningen av renhållningslagen vid tillstånds- eller miljögranskningsförfaranden. Verksamhet som står i strid med prioriteringsordningen kan inte heller i sig vara en grund för t.ex. utövning av tvång från tillsynsmyndigheten. I första hand ska åtgärder vidtas som innebär en minskning av mängden avfall, inbegripet genom återanvändning av produkter eller förlängning av produktens livslängd, den negativa påverkan av miljön och människors hälsa genom det uppkomna avfallet eller halten av skadliga ämnen i material och produkter. Om avfall uppkommer ska avfallsinnehavaren i första hand förbereda avfallet för återanvändning genom kontroll, rengöring eller reparation så att produkter eller komponenter av produkter som blivit avfall bereds för att användas igen utan någon annan behandling och i andra hand återvinna materialet genom vilket avfallsmaterial upparbetas till produkter, material eller ämnen antingen för det ursprungliga ändamålet eller för andra ändamål. Är materialåtervinning inte möjlig ska avfallet återvinnas på annat sätt, exempelvis energiåtervinning. Om avfallet inte kan återvinnas ska det bortskaffas. I 2 mom. regleras möjligheten att avvika från prioritetsordningen. Enligt 4.2 artikel i avfallsdirektivet ska medlemsstaterna, när avfallshierarkin tilllämpas, vidta åtgärder för att främja de alternativ som ger bäst resultat för miljön som helhet. Detta kan kräva att vissa avfallsflöden avviker från hierarkin, när det är motiverat med hänsyn till livscykeltänkandet vad avser den allmänna påverkan av uppkomsten och hanteringen av sådant avfall. I bestämmelsen i 2 mom. beaktas kraven i artikel 4.2 i avfallsdirektivet. Förutsättningarna att avvika från prioriteringsordningen ska bedömas genom en helhetsbedömning och genom att verkningarna vägs mot varandra. I artikel 4.2 avfallsdirektivet anges vilka hänsyn medlemsstaterna ska ta. Dessa hänsyn ingår i den föreslagna bestämmelsen i 2 mom. 8 Enligt artikel 28.1 i avfallsdirektivet ska medlemsstaterna se till att behöriga myndigheter fastställer en eller flera avfallsplaner. Artikel 28.2 anger att avfallsplanerna ska omfatta en analys av den nuvarande situationen när det gäller avfallshantering i det berörda geografiska området och de åtgärder som ska vidtas för att i miljöhänseende förbättra sunda förberedelser för återanvändning, materialåtervinning, återvinning och bortskaffande av avfall samt en utvärdering av hur planen kommer att bidra till genomförandet av målen och bestämmelserna i avfallsdirektivet. I artikel 28.3 uppräknas vad för slags uppgifter planerna ska innehålla. Landskapsregeringen föreslår att 1 mom. ändras och anpassas till de krav som uppställs i artikel och artikel Nytt är att den landskapsomfattande planen ska innehålla uppgifter om avfall som sannolikt kommer att transporteras från eller till landskapet och en bedömning av avfallsflödenas framtida utveckling, allmän policy för avfallshantering, inbegripet planerad teknik och planerade metoder för avfallshantering, befintliga avfallsinsamlingssystem och större anläggningar för bortskaffande och återvinning, inbegripet eventuella särskilda lösningar för spilloljor, farligt avfall eller avfallsflöden som omfattas av Europeiska gemenskapens rättsregler samt en bedömning av behovet av nya insamlingssystem och nedläggning av befintliga avfallsanläggningar. Dessutom har begreppet slutligt omhändertagande i 1 mom. ersatts med begreppet bortskaffande. Enligt artikel 29.1 ska medlemsstaterna upprätta avfallsförebyggande program senast den 12 december Programmen ska ingå antingen i avfallsplanerna eller i andra miljöpolitiska program, om det är lämpligt, eller

13 fungera som separata program. Om programmet integreras i avfallsplanen eller i andra program, ska de avfallsförebyggande åtgärderna tydligt anges. Det avfallsförebyggande programmet behöver inte regleras i lagstiftningen men kravet i artikel 30.1 att medlemsstaterna ska säkerställa att programmet utvärderas åtminstone vart sjätte år kräver lagstiftningsåtgärder. För att skapa en begriplig lagstiftning föreslår landskapsregeringen att 1 mom. kompletteras med en bestämmelse som anger att landskapsregeringen ska uppgöra ett avfallsförebyggande program som ska ingå i den landskapsomfattande avfallsplanen. Enligt artikel 30.1 ska medlemsstaterna säkerställa att avfallsplanerna och de avfallsförebyggande programmen utvärderas åtminstone vart sjätte år och ses över vid behov. Planerna och programmen ska läggas ut på en offentlig webbplats (artikel 31). I ett nytt 5 mom. regleras skyldigheterna i artiklarna 30.1 och 31. I avfallsplanen från år 2010 har medtagits ett avfallsförebyggande program. Programmet och planen ska således utvärderas senast år Enligt artikel 29.4 får indikatorer för avfallsförebyggande åtgärder fastställas i enlighet med ett kommittéförfarande. I 6 mom. bemyndigas landskapsregeringen att sätta i kraft de nämnda indikatorerna om sådana fastställs. 8a Förbud. Enligt artikel 36.1 ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förbjuda att avfall överges, dumpas eller hanteras på ett okontrollerat sätt. Bestämmelsen i 8a saknar ett förbud mot dumpning av avfall och kompletteras med ett sådant förbud för att anpassas till bestämmelsen i artikel c Återvinning och sortering. I paragrafen anges bland annat att avfall ska återvinnas, insamlas och hållas avskilda från varandra under vissa förutsättningar. Bestämmelsen i 2 mom. om i vilken utsträckning separat insamling ska ske kompletteras med om det är miljömässigt möjligt för att anpassa bestämmelsen till artikel Enligt artikel 11 avfallsdirektivet ska medlemsstaterna, för att främja materialåtervinning av hög kvalitet, införa separat insamling av avfall om det är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt genomförbart. Senast 2015 ska separat insamling ordnas för åtminstone papper, metall, plast och glas. Senast 2020 ska förberedandet för återanvändning och materialåtervinning av papper, metall, plast och glas från hushåll och från andra källor som har liknande avfall öka till totalt minst 50 viktprocent. Senast 2020 ska förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall öka till minst 70 viktprocent. För att uppnå dessa mål ska medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder. Enligt artikel 21 ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att se till att spilloljor samlas in separat om det är tekniskt genomförbart och vid behov, enligt artikel 22, vidta åtgärder för att främja separat insamling av biologiskt avfall. I 3 mom. bemyndigas landskapsregeringen att genom landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om de kvantitativa mål och skyldigheter som gäller förberedelse för återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning, separat insamling och kraven att hålla olika typer av avfall åtskilda samt om tidsfrister för uppnående av målen och fullgörandet av skyldigheterna. Målen och skyldigheterna kan skilja sig åt för de olika avfallsslagen del. Med stöd av bemyndigandet är det vid behov möjligt att genom landskapslagstiftning uppställa de mål och skyldigheter som följer av artikel 11 i avfallsdirektivet och de krav om separat insamling som följer av artiklarna 21 och 22 samt utfärda de regler om tillämpnings- och beräk-

14 , ningsmetoderna för övervakning av huruvida målen uppfyllts som kommissionen ska fastställa enligt artikel d Separering av farligt avfall Enligt artikel 18.1 ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att se till att farligt avfall inte blandas, vare sig med andra kategorier av farligt avfall eller med annat avfall eller andra ämnen eller material. Blandning ska även innefatta utspädning av farliga ämnen. Nuvarande bestämmelse 1 mom. uppfyller delvis kraven i artikel 18.1, dock anges inte i bestämmelsen att farligt avfall inte får spädas ut. Landskapsregeringen föreslår att bestämmelsen kompletteras med ett förbud mot utspädning av farligt avfall. I 1 mom. föreslås dessutom att begreppet slutligt omhändertagande ersatt med begreppet bortskaffande. 9, mellanrubriken före 16, 16 och 17. I 9 2 mom., 16 2 mom. och 17 2 mom. föreslås begreppet slutligt omhändertagande ersatt med begreppet bortskaffande. Även slutligt omhändertagande i mellanrubriken före 16 ändras till bortskaffande. 28b Krav på tillstånd. Enligt artikel 23.1 i avfallsdirektivet ska medlemsstaterna kräva att alla verksamhetsutövare som har för avsikt att behandla avfall ska inneha ett tillstånd från behörig myndighet. Enligt artikel 3.13 avses med behandling: återvinnings- eller bortskaffningsförfaranden, inklusive beredning före återvinning eller bortskaffande. Landskapsregeringen föreslår att tillståndsplikten i 1 mom. utvidgas till att omfatta även beredning före återvinning eller bortskaffande. Enligt artikel 24 punkten b får medlemsstaterna undanta verksamhetsutövare från tillståndskravet i artikel 23.1 om verksamheten består i återvinning av avfall. Enligt artikel 25.1 ska en medlemsstat som önskar bevilja undantag i enlighet med artikel 24 för varje typ av verksamhet fastställa allmänna regler av vilka det framgår vilka typer och mängder av avfall som omfattas av undantaget och vilken behandlingsmetod som ska användas. Enligt artikel 25.2 ska medlemsstaterna fastställa särskilda villkor för beviljande av undantag för farligt avfall, vilka bland annat ska omfatta typ av verksamhet och eventuella andra nödvändiga krav som ska uppfyllas vid olika former av återvinning och vid behov gränsvärden för innehållet av farliga ämnen i avfallet och utsläppsgränsvärden. Nuvarande 2 mom. innehåller inte kraven som anges i artikel Landskapsregeringen föreslår att till 2 mom. fogas en bestämmelse om att landskapsregeringen kan, under förutsättning att landskapsregeringen genom landskapsförordning har fastställt särskilda villkor för återvinning av farligt avfall, genom landskapsförordning stadga om undantag från krav på tillstånd. I 2 mom. 1 punkten har begreppet slutligt omhändertagande ersatts med begreppet bortskaffande. 28e Beslut om tillstånd. I paragrafen anges vad beslut om tillstånd ska omfatta för uppgifter, utöver vad som följer av landskapslagen om miljöskydd. I artikel 23.1 uppräknas vad tillstånd att behandla avfall ska omfatta för uppgifter. Gällande bestämmelse i 28e saknar krav om de försiktighetsåtgärder som ska vidtas. Sådana krav ingår i artikel Landskapsregeringen föreslår att 3 punkten ändras och kompletteras med att beslut om tillstånd ska omfatta även de försiktighetsåtgärder som ska vidtas. Begreppet slutligt omhändertagande i 4 punkten har ersatts med bortskaffande. I artikel 23.1 anges dessutom att vid behov ska tillstånd omfatta uppgifter om övervaknings- och kontrollförfaranden samt bestämmelser om avslutande och efterbehandling. Till 28e fogas nya 6 och 7 punkter med nämnda uppgifter som, om det anses behövligt, ska medtas i tillstånd.

15 . 28i Krav på miljögranskning och registrering. Begreppet slutligt omhändertagande i 1 och 4 punkterna har ersatts med bortskaffande. Enligt artikel 26 i avfallsdirektivet ska medlemsstaterna se till att den behöriga myndigheten för ett register över verksamhetsutövare som yrkesmässigt samlar in eller transporterar avfall, handlare eller mäklare av avfall, bortskaffande av eget icke-farligt avfall på den plats där det uppkommer och återvinning av avfall. Enligt nuvarande 28i omfattas alla dessa verksamheter av miljögranskning. Således bör prövningsmyndigheten ha uppgifter om dessa verksamheter och kan utan nämnvärda problem föra ett register över dem. Om skyldigheten att föra ett register stadgas i ett nytt 2 mom. 28l Verksamhetsutövarens skyldighet att föra register. Enligt artikel 35.1 ska verksamhetsutövare som återvinner eller bortskaffar avfall, producerar farligt avfall och verksamhetsutövare som yrkesmässigt samlar in eller transporterar farligt avfall eller agerar som handlare och mäklare av farligt avfall föra ett register över avfallets mängd, typ, ursprung och vid behov destination, insamlingsfrekvens, transportsätt och behandlingsmetod. Bestämmelsen är kopplad till artikel 17 som anger bland annat att medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att farligt avfall ska kunna spåras och övervakas. I 1 mom. regleras nuvarande skyldighet för verksamhetsutövare att föra register över avfall. Skyldigheten omfattar inte verksamhetsutövare som yrkesmässigt samlar in eller transporterar farligt avfall eller agerar som handlare och mäklare av farligt avfall. Bestämmelsen i 1 mom. kompletteras med dessa verksamhetsutövare. Med mäklare avses företag som ordnar återvinning och bortskaffande av avfall på andras vägnar, innefattande även mäklare som inte kommer i fysisk kontakt med avfallet. Med handlare avses företag som fungerar som huvudman för att köpa och därefter sälja avfall, inbegripet handlare som inte kommer i fysisk besittning av avfallet. Genom den föreslagna bestämmelsen genomförs även skyldigheten i artikel 17 i avfallsdirektivet för medlemsstaterna att säkerställa att farligt avfall ska kunna spåras och övervakas. 29 Begreppet slutligt omhändertagande i paragrafen föreslås ersatt med begreppet bortskaffande. Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. Landskapsregeringen avser att besluta om tidpunkt för ikraftträdandet och föreslår därför i ikraftträdelsebestämmelsen att datumet för ikraftträdande lämnas öppen. Om ett ärende har inletts när denna lag träder i kraft men inte avgjorts så ska ärendet behandlas enligt de bestämmelser som gäller före lagens ikraftträdande. I den föreslagna lagen har begreppet slutligt omhändertagande i renhållningslagen ersatts med begreppet bortskaffande. Författningar som utfärdats med stöd av renhållningslagen och innehåller begreppet slutligt omhändertagande ska tillämpas så att med begreppet slutligt omhändertagande i dem ska anses avse begreppet bortskaffande i denna lag. 2. Ändring av landskapslagen om miljöskydd 28b Inspektioner. För tillsyn för verksamheter som omfattas av krav på tillstånd eller miljögranskning gäller vad som stadgas i landskapslagen om miljöskydd. Enligt artikel 34.1 och 2 i avfallsdirektivet ska de behöriga myndigheterna med jämna mellanrum inspektera verksamhetsutövare som behandlar avfall, verksamhetsutövare som yrkesmässigt samlar in eller

16 / transporterar avfall, mäklare och handlare samt verksamhetsutövare som producerar farligt avfall. Inspektioner som avser insamling och transport ska omfatta det insamlade och transporterade avfallets ursprung, typ, mängd och destination. Landskapsregeringen föreslår att en ny bestämmelse om inspektionsskyldigheten i artikel 34.1 och 2 fogas till lagens kapitel om allmänna bestämmelser om tillsyn. Med mäklare avses företag som ordnar återvinning och bortskaffande av avfall på andras vägnar, innefattande även mäklare som inte kommer i fysisk besittning av avfallet. Med handlare avses företag som fungerar som huvudman för att köpa och därefter sälja avfall, inbegripet handlare som inte kommer i fysisk besittning av avfallet. Ikraftträdelsebestämmelse. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. Landskapsregeringen avser att besluta om tidpunkt för ikraftträdandet och föreslår därför i ikraftträdelsebestämmelsen att datumet för ikraftträdande lämnas öppen.

17 3 Lagtext Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas. 1. L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om renhållning I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 2 och 3 mom., 2 1 mom. 1, 5 och 8 punkterna samt 2 mom., 3a, 8 1 mom., 8a, 8c 2 mom., 8d 1 mom., 9 2 mom., mellanrubriken före 16, 16 2 mom., 17 2 mom., 28b 1 mom. och 2 mom. 1 punkten, 28e 3 och 4 punkterna, 28i 1 och 4 punkterna, 28l 1 mom. och 29 landskapslagen (1981:3) om renhållning, av dessa lagrum 1 2 och 3 mom., 2 1 mom. 5 och 8 punkterna samt 2 mom., 3a, 8 1 mom., 8a, 8c 2 mom., 8d 1 mom., 9 2 mom. och 29 sådana de lyder i landskapslagen 1998/91, 2 1 mom. 1 punkten, 28b 1 mom. och 2 mom. 1 punkten, 28e 3 och 4 punkterna, 28i 1 och 4 punkterna samt 28l 1 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2008/126 samt fogas till 1 ett nytt 4 mom. så att nuvarande 4 mom. blir 5 mom., till 2 1 mom. nya 9-11 punkter, en ny mellanrubrik före 3b, en ny 3b till lagen, till 8 nya 5 och 6 mom., till 8c ett nytt 3 mom., till 28e nya 6 och 7 punkter samt till 28i ett nytt 2 mom., av dessa lagrum 1 och 8c sådana de lyder i landskapslagen 1998/91, 28e och 28i sådana de lyder i landskapslagen 2008/126, 8 sådan den lyder i landskapslagarna 1998/91 och 2006/83 samt 2 1 mom. sådant det lyder i landskapslagarna 1998/126, 2006/50 och 2008/126 som följer: 1 Denna lag ska inte tillämpas på 1) radioaktivt avfall eller avfall från explosiva varor, 2) utsläpp av avfall i luften, vatten eller avlopp till de delar som sådant avfall omfattas av annan landskapslagstiftning, 3) animaliska biprodukter, inbegripet bearbetade produkter, som omfattas av förordning (EG) nr 1069/2009, om produkterna är avsedda för annat än förbränning, deponering eller biogas- eller komposteringsanläggning, 4) kroppar från djur som dött på annat sätt än genom slakt, inbegripet djur som avlivats för att utrota epizootiska sjukdomar som bortskaffats enligt förordning (EG) nr 1069/2009 och 5) avfall från täktverksamhet och annan utvinningsindustri till den del sådant avfall omfattas av annan landskapslagstiftning. Denna lag ska inte tillämpas på ett ämne eller föremål som uppkommit genom en produktionsprocess vars huvudsyfte inte är att producera ämnet eller föremålet om 1) det är säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta användas, 2) ämnet eller föremålet kan användas direkt utan någon annan bearbetning än normal industriell praxis, 3) ämnet eller föremålet produceras som en integrerad del i en produktionsprocess, och 4) ämnet eller föremålet kommer att fortsätta att användas på ett sätt som inte leder till negativa följder för miljön eller människors hälsa och som uppfyller relevanta produkt-, miljö- och hälsoskyddskrav för den specifika användningen.

18 4 Landskapsregeringen kan i landskapsförordning ge närmare bestämmelser om de i 3 mom. angivna förutsättningarna för klassificering som biprodukt i enlighet med Europeiska gemenskapens rättsregler. 2 I denna lag avses med 1) avfall, ämne eller föremål som innehavaren kasserar eller avser kassera eller är skyldig att kassera, 5) hantering av avfall, insamling, förvaring, transport, återvinning och bortskaffande av avfall, inklusive kontroll av sådan verksamhet och efterbehandling av avfallsupplag, 8) bortskaffande, deponering av avfall på en avfallsdeponi, förbränning utan energiutvinning eller någon annan verksamhet som inte är återvinning, även om verksamheten sekundärt leder till återvinning av materialet eller energin i avfallet, 9) förebyggande, åtgärder som vidtas innan ett föremål eller ett ämne blivit avfall och som innebär en minskning av mängden avfall, inbegripet genom återanvändning av produkter eller förlängning av produkters livslängd, den negativa påverkan av miljön och människors hälsa eller halten av skadliga ämnen, 10) förberedelse för återanvändning, verksamhet som går ut på kontroll, rengöring eller reparation genom vilka produkter eller komponenter av produkter som har blivit avfall bereds för att användas igen utan någon annan förbehandling och 11) materialåtervinning, verksamhet genom vilken avfall återvinns i form av material för att användas för det ursprungliga ändamålet eller något annat ändamål, inbegripet upparbetning av organiskt material dock inte energiåtervinning, upparbetning av avfall till bränsle eller fyllnadsmaterial. Landskapsregeringen kan i landskapsförordning ge närmare bestämmelser om klassificering av avfall och farligt avfall samt förfaranden för återvinning och bortskaffande i enlighet med Europeiska gemenskapens rättsregler. Landskapsregeringen kan i landskapsförordning också ge närmare bestämmelser om att ett ämne eller föremål upphör att vara avfall i enlighet med Europeiska gemenskapens rättsregler. 3a Bestämmelserna i denna lag syftar till att främja en hållbar utveckling genom att i första hand förebygga uppkomsten av avfall och därefter förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning av avfall samt slutligen bortskaffande å ena sidan och en god renhållning med god renhållningsteknik å andra sidan. Lagen ska tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skada och fara. A l l m ä n s k y l d i g h e t a t t i a k t t a p r i o r i t e t s o r d n i n g e n 3b I all verksamhet ska följande prioritetsordning iakttas: 1) Förebyggande. 2) Förberedelse för återanvändning. 3) Materialåtervinning. 4) Annan återvinning, exempelvis energiåtervinning. 5) Bortskaffande. Det är möjligt att avvika från prioritetsordningen när det kan motiveras med hänsyn till den verkan det aktuella avfallet har under sin livscykel. Vid

19 9 bedömningen om avvikelse från ordningen ska hänsyn tas till de allmänna miljöskyddsprinciperna om försiktighet och hållbarhet, teknisk genomförbarhet och ekonomisk livskraft, skydd av resurser samt den allmänna påverkan på miljön, människors hälsa, ekonomi och samhälle. 8 För att utveckla de uppgifter som framgår av denna lag ska landskapsregeringen uppgöra en plan för avfall och hantering av avfall (landskapsomfattande avfallsplan) samt ett avfallsförebyggande program som ska ingå i planen. Avfallsplanen ska omfatta en analys av den nuvarande situationen när det gäller avfallshanteringen och de åtgärder som ska vidtas för att i miljöhänseende förbättra sunda förberedelser för återanvändning, materialåtervinning, återvinning och bortskaffande av avfall samt en utvärdering av hur planen kommer att bidra till genomförandet av målen och bestämmelserna i direktiv 2008/98/EG (avfallsdirektivet). Avfallsplanen ska dessutom särskilt ange 1) typ, kvantitet och ursprung beträffande det avfall som ska antingen återvinnas eller bortskaffas, avfall som sannolikt kommer att transporteras från eller till landskapet och en bedömning av avfallsflödenas framtida utveckling, 2) allmän policy för avfallshantering, inbegripet planerad teknik och planerade metoder för avfallshantering samt allmänna tekniska krav, 3) särskilda åtgärder i fråga om vissa typer av avfall, såsom farligt avfall och förpackningsavfall, 4) lämpliga områden eller anläggningar för bortskaffande, 5) befintliga avfallsinsamlingssystem och större anläggningar för bortskaffande och återvinning, inbegripet eventuella särskilda lösningar för spilloljor, farligt avfall eller avfallsflöden som omfattas av Europeiska gemenskapens rättsregler samt 6) en bedömning av behovet av nya insamlingssystem och nedläggning av befintliga avfallsanläggningar. Den landskapsomfattande avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet som ingår i planen ska utvärderas åtminstone vart sjätte år och ses över vid behov samt publiceras på landskapsregeringens webbplats. Landskapsregeringen kan i landskapsförordning ge närmare bestämmelser om indikatorer för avfallsförebyggande åtgärder. 8a Förbud Avfall får inte överges, dumpas eller hanteras okontrollerat. Avfallshanteringen får inte orsaka någon fara eller skada för människors hälsa eller miljön. 8c Återvinning och sortering Olika typer av avfall ska insamlas och hållas avskilda från varandra i alla skeden av avfallshanteringen i den mån det är nödvändigt för att förebygga hälso- och miljörisker eller för att ordna avfallshanteringen på ett ändamålsenligt sätt. Förpliktelsen ska fullgöras i den utsträckning det är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt möjligt och för andra än yrkesmässigt verksamma och myndigheter i den mån det är skäligt med hänsyn till personliga och geografiska förutsättningar. Landskapsregeringen kan i landskapsförordning ge närmare bestämmelser om de kvantitativa mål och skyldigheter som gäller förberedelse för återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning, separat insamling och

20 kraven på att hålla avfall åtskilt samt om tidsfrister för uppnående av målen och fullgörandet av skyldigheterna samt om tillämpnings- och beräkningsmetoder för övervakning av målen. Målen och skyldigheterna kan skilja sig åt för de olika avfallsslagen del. 8d Separering av farligt avfall Olika typer av farligt avfall får inte spädas ut, blandas sinsemellan eller med annat avfall eller andra ämnen, utom i det fall att det är nödvändigt för återvinning eller bortskaffande av avfallet och det kan göras utan att orsaka skada eller fara för människors hälsa eller miljön. 9 Insamlat avfall som inte återvinns eller bortskaffas på fastigheten ska i väntan på bortforsling förvaras i behållare, i utrymme eller på plats som är lämpad för avfallsförvaring. B o r t s k a f f a n d e 16 Om avfall från en fastighet inte transporteras till allmänna avfallsbehandlingsplatser för behandling, ska fastighetsinnehavaren anordna vederbörlig behandling av avfallet. På samma sätt ska avfallsbehandlingen anordnas, om det inom fastigheten behandlas avfall som uppkommit annanstans. Om tillstånd för egen återvinning och bortskaffande av avfall respektive miljögranskning av sådan verksamhet finns bestämmelser i 5a kap. 17 Renhållningsavgiften, som består av avgift för transport och för bortskaffande, kan sammanslås till en enda avgift. 28b Krav på tillstånd Tillstånd krävs för verksamhet som yrkesmässigt eller i offentlig anläggning återvinner eller bortskaffar avfall inklusive beredning före återvinning eller bortskaffande, med undantag av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall samt obehandlat träavfall. Landskapsregeringen kan, under förutsättning att landskapsregeringen genom landskapsförordning har meddelat allmänna instruktioner för verksamheten i fråga samt dessutom beträffande farligt avfall fastställt särskilda villkor för återvinning, genom landskapsförordning stadga om undantag från krav på tillstånd enligt 1 mom. för 1) inrättningar eller företag som själva bortskaffar annat avfall än farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten på den plats där det uppkommer och 28e Beslut om tillstånd Beslut om tillstånd enligt denna lag ska utöver vad som följer av landskapslagen om miljöskydd omfatta uppgifter om

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Nya avfallsregler med ny avfallsförordning Implementering av EGs nya ramdirektiv om avfall 2010-10-05 Work shop Miljösamverkan Skåne Program 09.35-10.20

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:1076 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13 Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm Yttrande i mål M 6274-13 angående föreläggande att ansöka om

Läs mer

Översikt nya avfallsförordningen

Översikt nya avfallsförordningen Bakgrund Nya avfallsregler Ramdirektivet 2008/98 om avfall: - Det rättsliga ramverket för hantering av avfall i EU - Fastställer viktiga begrepp och principer - Riktar sig till medlemsstaterna Ändringar

Läs mer

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås en ändring i 29 kap. 1 miljöbalken. Förslaget innebär att det straffbara området för miljöbrott

Läs mer

Tillsynsvägledningsträff om avfall

Tillsynsvägledningsträff om avfall Tillsynsvägledningsträff om avfall Helen Lindqvist Ylva Lindén Naturvårdsverket Malmö 13 november 2014 Några centrala avfallsregler 15 kap. miljöbalken Avfallsförordningen (2011:927) Föreskrifter Avfallsdirektivet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för bilar; SFS 2007:185 Utkom från trycket den 2 maj 2007 utfärdad den 19 april 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 Denna förordning är meddelad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar; SFS 2005:221 Utkom från trycket den 26 april 2005 utfärdad den 14 april 2005. Regeringen

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23 End of Waste David Hansson, Envecta 2014-01-23 Vad är avfall? Avfall är: ett ämne eller ett föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med När är en restprodukt

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Tel Box 55684, Stockholm Besök: Storgatan 19

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Tel Box 55684, Stockholm Besök: Storgatan 19 2014-10-16 Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se erika.nygren@regeringskansliet.se. Svar på remiss av Europeiska kommissionens förslag (COM(2014)397 final) Synpunkter inför kommande revidering

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 16 01 13 Helsingfors/Mariehamn 13.7.2016 Nr 18/16 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 6.6.2016, nr 84/2016. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslag

Läs mer

Landskapsförordning (2011:74) om renhållning 2011:074 Landskapsförordning (2011:74) om renhållning LF (2011:74) om renhållning

Landskapsförordning (2011:74) om renhållning 2011:074 Landskapsförordning (2011:74) om renhållning LF (2011:74) om renhållning Landskapsförordning (2011:74) om renhållning 2011:074 Landskapsförordning (2011:74) om renhållning LF (2011:74) om renhållning 1. (2013/111) Farligt avfall är avfall som har någon av de egenskaper och

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 37/19 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 17 01 2 D 10 17 01 3 Helsingfors/Mariehamn 8.2.2017 Nr 11/17 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 23.1.2017, nris 11 och 14/2017. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för returpapper; SFS 2014:1074 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver följande. 1 Syftet

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D D D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D D D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 07 01 34 D 10 07 01 35 D 10 07 01 36 D 10 07 01 37 D 10 07 01 38 Helsingfors/Mariehamn 20.7.2007 Nr 22/07 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 23.5.2007, nris 134-137/2007.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 228/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 i lagen om vattentjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om vattentjänster

Läs mer

RP 113/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 117 a och 124 i avfallslagen

RP 113/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 117 a och 124 i avfallslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 117 a och 124 i avfallslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att avfallslagen ändras. Enligt

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2303/14/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU22

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU22 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU22 Avfallshierarkin Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i miljöbalken, förslag till följdändringar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2016:782 Utkom från trycket den 30 juni 2016 utfärdad den 22 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om miljöbalken 3 dels

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S4

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S4 PROTOKOLL Nummer 9 18.8.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S4 Närvarande Frånvarande Justerat KS - CG - MP - TA - MN NF - WV Omedelbart

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21:

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21: PM Sidan 1 av 6 Rena massor Sammanfattning Massor som kan användas för återvinning ska användas för återvinning i annat fall är det fråga om deponering. Det finns inget lagrum för någon annan bedömning!!

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2015 Nr 16/15 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 29.4.2015, nr 89/2015. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslagen

Läs mer

Landskapsförordning (1998:93) om förpackningar och förpackningsavfall

Landskapsförordning (1998:93) om förpackningar och förpackningsavfall Landskapsförordning (1998:93) om förpackningar och förpackningsavfall 1998:093 Landskapsförordning (1998:93) om förpackningar och förpackningsavfall LF (1998:93) om förpackningar 1. Syfte Syftet med denna

Läs mer

Sammanställning av rapporteringen av elektriska och elektroniska produkter till Naturvårdsverket åren 2008 & 2009 Senast uppdaterad 2011-02-17

Sammanställning av rapporteringen av elektriska och elektroniska produkter till Naturvårdsverket åren 2008 & 2009 Senast uppdaterad 2011-02-17 Sammanställning av rapporteringen av elektriska och elektroniska produkter till Naturvårdsverket åren 28 & 29 Senast uppdaterad 211-2-17 Sålda mängder EE-produkter (i kg) år 29 år 28 97 18 57 99 957 155

Läs mer

L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen för landskapet Åland

L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen för landskapet Åland PARALLELLTEXTER Datum 200X-XX-XX Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag Tobakslagstiftning Landskapsregeringens lagförslag nr x/200x-200x INNEHÅLL L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

2014-10-30 Svensk* Fjärrvärme. Milj ödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se. Kopia: erika.nygren@regeringskansliet.se

2014-10-30 Svensk* Fjärrvärme. Milj ödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se. Kopia: erika.nygren@regeringskansliet.se 2014-10-30 Svensk* Fjärrvärme Milj ödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Kopia: erika.nygren@regeringskansliet.se Svensk Fjärrvärme AB Raziyeh Khodayari 101 53 Stockholm raziyeh.khodayari@svenskfjarrvarme.se

Läs mer

Artikel 1. Överenskommelsens syfte

Artikel 1. Överenskommelsens syfte Bilaga Fördragstext ÖVERENSKOMMELSE MELLAN REPUBLIKEN FINLAND OCH KONUNGARIKET SVERIGE OM TRANSPORT AV SÄRSKILDA AVFALLSFLÖDEN INOM LÄNDERNAS GRÄNSOMRÅDEN Artikel 1 Överenskommelsens syfte Syftet med denna

Läs mer

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN Avfall från verksamheter Hörby 2009 Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi RAPPORT 2010-2 Sid 2 Inledning Under 2008-2009 har Miljösamverkan Skåne bedrivit

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Nr 18 Nr 18 LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om renhållningen Föredragen för Republikens President den 18 mars 2005 Utfärdad i Mariehamn den 24 mars 2005 I enlighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för förpackningar; SFS 2006:1273 Utkom från trycket den 5 december 2006 utfärdad den 23 november 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Syfte

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2016

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2016 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2016 51/2016 (Finlands författningssamlings nr 620/2016) Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om foder och animaliska biprodukter; SFS 2006:814 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006 Datum Dnr 31.5.2006 2484/01/2006 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.6.2006 - tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

11.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 337/31

11.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 337/31 11.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 337/31 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1179/2012 av den 10 december 2012 om kriterier för fastställande av när vissa typer av krossglas upphör att vara

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Revidering av bestämmelserna om naturskydds- och miljöbrott

Revidering av bestämmelserna om naturskydds- och miljöbrott 15.10.2014 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av bestämmelserna om naturskydds- och miljöbrott Arbetsgruppen för naturskydds- och miljöbrott Ordförande Lena Andersson,

Läs mer

Avfallsbegreppet GERTRUD GYBRANT

Avfallsbegreppet GERTRUD GYBRANT Avfallsbegreppet Miljöbalken 15 kapitlet 1 Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Ett ämne eller föremål ska anses vara

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 17217/2/10 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD)

Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 17217/2/10 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) 17217/2/10 REV 2 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 REVIDERAD NOT från: Generalsekretariatet till:

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04 Datum Dnr 31.3.2004 1608/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare Stadganden om bemyndigande 9 och 26 foderlagen (396/1998)

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 09 01 6 D 10 09 01 7 Helsingfors/Mariehamn 20.4.2009 Nr 15/09 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 30.3.2009, nr 62/2009. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av elakartad lungsjuka hos nötkreatur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av elakartad lungsjuka hos nötkreatur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 21/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2299/21/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 tillsvidare Ändrar/Upphäver Bemyndigande 20 3 mom., 22 3 mom., 23 4 mom.,

Läs mer

Utvidgad miljöbrottsbestämmelse. Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Utvidgad miljöbrottsbestämmelse. Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Utvidgad miljöbrottsbestämmelse Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 24 september 2015 Åsa Romson Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT

ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT 1 Vad innebär egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat som släpps ut på marknaden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2011:734 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken dels att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Avfallspaketet i Kommissionens förslag om cirkulär ekonomi

Avfallspaketet i Kommissionens förslag om cirkulär ekonomi Avfallspaketet i Kommissionens förslag om cirkulär ekonomi Avfallsdirektivet Förpackningsdirektivet Deponidirektivet Direktiven om uttjänta bilar, elavfall, batterier och ackumulatorer Naturvårdsverket

Läs mer

Förordning 1523/2007, päls av katt och hund [7281]

Förordning 1523/2007, päls av katt och hund [7281] Förordning 1523/2007, päls av katt och hund [7281] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 av den 11 december 2007 om att förbjuda utsläppande på marknaden samt import till eller export

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 april 2012 180/2012 Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen Utfärdad i Helsingfors den 19 april 2012 I enlighet med statsrådets

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 14/15. Objekt/verksamhet Tvätteri och kemtvätt Kavelbro Prestgården by, Saltvik

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 14/15. Objekt/verksamhet Tvätteri och kemtvätt Kavelbro Prestgården by, Saltvik MYNDIGHETSBESLUT 14.1.15 Dnr: 2012-1054-3 ÅMH-Mb 14/15 Objekt/verksamhet Tvätteri och kemtvätt Kavelbro Prestgården by, Saltvik Beslut Vid fortsatt drift av tvätterianläggning inklusive kemtvätt, på fastighet

Läs mer

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Inledande bestämmelser 1 [7531] Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning 1 MILJÖMÅL INOM EU Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå

Läs mer

Promemoria. Miljö- och energidepartementet. Ändring i avfallsförordningen med anledning av kommissionens direktiv (EU) 2015/1127

Promemoria. Miljö- och energidepartementet. Ändring i avfallsförordningen med anledning av kommissionens direktiv (EU) 2015/1127 Promemoria 2016-02-17 Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Johan Fallenius Tel. 08-405 13 49 E-post johan.fallenius@regeringskansliet.se Ändring i avfallsförordningen med anledning av kommissionens

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 12.6.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 151/9 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 493/2012 av den 11 juni 2012 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av närmare

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-01. Energi- och inomhusmiljödeklaration för byggnader

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-01. Energi- och inomhusmiljödeklaration för byggnader 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-01 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Energi- och inomhusmiljödeklaration

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 mars 2000 (OR. en) 5685/00 Interinstitutionellt ärende: 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 mars 2000 (OR. en) 5685/00 Interinstitutionellt ärende: 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 mars 2000 (OR. en) 5685/00 Interinstitutionellt ärende: 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56) YTTRANDE 2012-12-19 Dnr 560/12 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljödepartemetet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 13 01 48 D 10 13 01 49

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 13 01 48 D 10 13 01 49 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 13 01 48 D 10 13 01 49 Helsingfors/Mariehamn 15.10.2013 Nr 32/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 18.9.2013, nris 187 och 190/2013. Till Justitieministeriet Ärende

Läs mer

Landskapslag (1981:3) om renhållning 1981:003 Landskapslag (1981:3) om renhållning LL (1981:3) om renhållning

Landskapslag (1981:3) om renhållning 1981:003 Landskapslag (1981:3) om renhållning LL (1981:3) om renhållning Landskapslag (1981:3) om renhållning 1981:003 Landskapslag (1981:3) om renhållning LL (1981:3) om renhållning 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde (1998/91) 1. (1998/91) Vid förebyggande av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

Läkemedelsförordning (2015:458)

Läkemedelsförordning (2015:458) Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 1 kap. Förordningens tillämpningsområde Innehåll [4761] I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till (2015:315) ([4701] o.f.). Uttryck

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån PROTOKOLL Nummer 23 25.8.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån Beslutande Föredragande Justerat Minister Veronica Thörnroos Byråchef Petra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:236 Utkom från trycket den 29 april 2014 utfärdad den 16 april 2014. Regeringen föreskriver 1 att 54 58 och bilaga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2004:606 Utkom från trycket den 22 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om miljöbalken dels

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Bemyndigande för föreskriftsändringen återfinns i 9 och 23 förordningen (2006:84) om foder och animaliska biprodukter.

Bemyndigande för föreskriftsändringen återfinns i 9 och 23 förordningen (2006:84) om foder och animaliska biprodukter. Jordbruksverket Diarienummer 6.7.16-9902/14 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014, av minimikrav

Läs mer

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf Trafiktillstånd Villkoren för att erhålla trafiktillstånd för att bedriva yrkesmässiga godstransporter på väg eller yrkesmässiga persontransporter på väg återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 7/VLA/2009 Datum Dnr 13.5.2009 2781/01/2008 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.6.2009 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att foderlagen ändras i syfte att genomföra vissa krav

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; SFS 2010:598 Utkom från trycket den 18 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Seite 1 von 11. Post 1 av 1 i SFST Länk till register.

Seite 1 von 11.  Post 1 av 1 i SFST Länk till register. Seite 1 von 11 Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig lagring, förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter;

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 PROTOKOLL Nummer 3 10.9.2014 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 Närvarande Frånvarande Justerat CG RN VT CA FK WV JE Omedelbart Ordförande

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31 Helsingfors/Mariehamn 29.10.2012 Nr 30/12 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 21.9.2012, nris 158/2012. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslag

Läs mer

RP 17/2011 rd. som föreskrivits vara verkställbara i rådets förordning om gemenskapens växtförädlarrätt

RP 17/2011 rd. som föreskrivits vara verkställbara i rådets förordning om gemenskapens växtförädlarrätt Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar

Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar Avfall Sverige Branschorganisationen för avfallshantering och återvinning 400 medlemmar kommuner, kommunbolag - Privata företag är associerade medlemmar Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering

Läs mer