Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S"

Transkript

1 Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Allmänna villkor för handel med värdepapper september 2011

2 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor för handel med värdepapper ( Allmänna villkor ) gäller då Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ( CAM ) utför handel med värdepapper enligt avtal som ingåtts mellan CAM och kund ( Kunden ). 1.2 Dessa Allmänna villkor gäller för Aftale om porteføljestyring, Samarbejdsaftale og Aftale om Investering som ingåtts mellan CAM i Danmark och Kunden. 1.3 Vidare gäller dessa Allmänna villkor för Avtal om portföljförvaltning, Avtal om investeringsrådgivning, Handelsavtal och Distributionsavtal som ingåtts mellan Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige och Kunden. 1.4 Ändringar av dessa Allmänna villkor ska ha verkan gentemot Kunden 30 dagar från det att Kunden mottagit meddelande därom. Meddelande kan ske via brev eller e-post. 2 Kundkategorisering 2.1 I enlighet med de regler i Danmark respektive Sverige som genomför Mi- FID (Markets in Financial Instruments Directive), ska CAM kategorisera sina kunder som antingen jämbördiga motparter, professionella eller icke-professionella. Kategoriseringen av kunder görs utifrån de riktlinjer som följer av MiFID respektive dansk och svensk lag. 2.2 Kundens kategorisering framgår av det avtal som träffats mellan Kunden och CAM och har gjorts utifrån de upplysningar som CAM har om Kunden. 2.3 Om Kunden misstycker till sin kategorisering, eller om Kundens förhållanden, som är av betydelse för kategoriseringen, förändras väsentligt ska Kunden meddela CAM om detta. 2.4 Kunden har rätt att begära annan kategorisering men görs uppmärksam på att CAM inte är skyldig att bevilja en sådan begäran. 2.5 CAM ger i stor utsträckning sina professionella kunder samma behandling som den icke-professionella kunden åtnjuter. Den icke-professionella kunden är utgångspunkten för CAM s informationsgivning. 3 Lämplighetsprövning 4 Handel med värdepapper och Best Execution 3.1. Vid diskretionär portföljförvaltning och investeringsrådgivning ska CAM i enlighet med lagstiftning, beroende av Kundens kategorisering, begära information om Kundens kunskap och erfarenhet inom ett investeringsområde, investeringsmål och finansiella situation. Om CAM inte får sådan information från Kunden, får CAM inte ge investeringsråd eller utföra diskretionär portföljförvaltning. 4.1 CAM ska vid utförande av order och vid diskretionär portföljförvaltning vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för Kunden ( Best Execution ). 2

3 5 Best Execution vid utförande av order 6 Best Execution vid diskretionär portföljförvaltning 4.2 CAM s affärsprocesser och riktlinjer för utförande av kundorder och placering av order ( Best Execution Policy ) säkerställer att CAM kan utföra kundens order respektive placera order inom ramen för diskretionär portföljförvaltning på bästa sätt och i enlighet med krav som följer av lagstiftning. De övergripande principer som CAM följer vid utförande av kundens order och placering av order för Kunden beskrivs närmare under 5 och 6 nedan. CAM har sammanställt de handelsplatser och mäklare som CAM väsentligen utnyttjar i sin verksamhet och som enligt CAM s bedömning säkerställer att bästa möjliga resultat uppnås för Kunden. CAM genomför regelbundet en översyn av dessa handelsplatser och mäklare. 4.3 Kunden tillhandahålls Best Execution Policy och sammanställningen över väsentliga handelsplatser innan avtal ingås med CAM. Kunden informeras om ändringar av Best Execution Policy respektive sammanställningen av handelsplatser och mäklare via brev eller e-post. 4.4 Villkor för handel med värdepapper under Aftale om porteføljestyring respektive Avtal om portföljförvaltning beskrivs ytterligare i respektive avtal. 5.1 CAM utför endast order som avser andelar i investeringsfonder, fondföretag och andra företag för kollektiva investeringar. 5.2 Vid utförande av kunds order som avser andelar i danska investeringsföreningar är CAM alltid Kundens motpart. 5.3 Order från Kunden som lämnats till CAM s filial i Sverige avseende andelar i investeringsfonder, fondföretag och andra företag för kollektiva investeringar hemmahörande i Luxembourg utförs genom att ordern vidarebefordras till den aktuella fondens fondbolag (eller motsvarande) för utförande enligt fondbestämmelserna. 5.4 Om Kunden ger specifika instruktioner angående utförandet av en order, kan detta innebära att CAM inte kan utföra ordern i enlighet med vid var tid gällande Best Execution Policy. CAM kommer alltid att försöka utföra Kundens order på bästa möjliga sätt i enlighet med Kundens önskemål. 6.1 CAM lämnar inte själv handelsuppdrag direkt på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform och handlar därför genom mäklare. 6.2 När CAM genomför ändringar eller omläggningar i Kundens portfölj avseende aktier och obligationer placerar CAM order hos mäklare i eget namn och för egen räkning. Mäklaren exekverar order som avser aktier till största delen på en reglerad marknad eller via en multilateral handelsplattform, men kan även exekvera ordern genom handel mot mäklarens egna lager. Order som avser obligationer utförs primärt genom marknadsuppdrag och sekundärt genom handelsuppdrag på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform. Därefter utför CAM Kundens i enlighet med CAM s allokeringsprinciper och till samma nettokurs som CAM fick då ordern placerades hos mäklare, se nedan under 7 och 12.1 Det är således CAM s principer for utförande av order som utförs i eget namn och för egen räkning som säkerställer bästa möjliga resultat för Kunden. 3

4 7 Fördelning av order mellan kunder 6.3 CAM genomför ändringar eller omläggningar i Kundens portfölj avseende andelar i investeringsfonder, fondföretag och andra företag för kollektiva investeringar efter samma principer som för utförande av order, se 5 ovan. 6.4 Endast undantagsvis kommer CAM att utföra handelsuppdrag genom att köpa från en kund och sälja handelsposten vidare till en annan kund. 6.5 Om Kunden ger specifika instruktioner angående placering av order hos mäklare, kan detta innebära att CAM inte kan utföra ordern i enlighet med vid var tid gällande Best Execution Policy. CAM kommer alltid att försöka placera order på bästa möjliga sätt i enlighet med Kundens önskemål. 7.1 Om det placeras order hos mäklare för flera kunder samtidigt (blockaffärer), ska uppdragen fördelas enligt följande. Huvudregeln är att alla order under en given dag allokeras till vardera kunden direkt efter den aktuella handelsplatsens stängning, med samma kurs till alla kunder. Endast i undantagsfall används warehousing. 7.2 I den händelse det inte är möjligt att exekvera hela ordern under samma dag, och warehousing inte tillämpas, tillämpar CAM som huvudregel rotationsprincipen för att fördela uppdrag mellan kunderna. Denna princip kan ge vika för en pro rata-princip under extrema marknadsförhållanden. För vissa mindre grupperingar gäller pro rata-principen. Bakgrunden till rotationsprincipen respektive pro rata-principen för allokering är att uppfylla CAM s målsättning att minimera standardavvikelsen på kundernas kurser i största möjliga utsträckning och undvika att enskilda kunder systematiskt favoriseras. 8 Särskilt för kunder som ingått Aftale om porteføljestyrning 8.1 För kunder som har ingått Aftale om porteføljestyring, gäller de villkor som följer det aktuella avtalet samt följande: CAM genomför inom ramen för diskretionär portföljförvaltning omläggningar och justeringar av Kundens portfölj. CAM kan dessutom ta emot ytterligare medel att disponera för köp av värdepapper. CAM fastslår på förhand vilka värdepapper och hur många av Kundens värdepapper som berörs av en omläggning eller justering. CAM placerar därefter en samlad köp- eller säljorder hos mäklare. Mäklaren genomför ordern under handelsdagen och avräknar affärerna med CAM vid handelsdagens slut. Vid handelsdagens slut och efter att CAM mottagit avräkning från mäklaren säljer respektive köper CAM de värdepapper som ordern avsåg vidare till respektive från Kunden i enlighet med de villkor och bestämmelser som framgår av det Aftale om porteføljestyring som CAM och Kunden ingått. 8.2 Endast i undantagsfall kommer Kund som ingått Aftale om porteføljestyring att kunna lämna specifika handelsuppdrag till CAM. 8.3 Vad som följer av denna punkt 8 ska tillämpas och tolkas tillsammans med det Aftale om porteføljestyring som CAM och Kunden ingått och som anger de konkreta villkor och bestämmelser som gäller i förhållandet mellan Kunden och CAM. 4

5 9 Uppdrag m.m. 10 Rätt att neka eller avsäga uppdrag 11 Avveckling av uppdrag 12 Omkostnader 9.1 Efter mottagande av Kundens order utför CAM ordern så snabbt som möjligt. 9.2 Kundens uppdrag är bindande för Kunden från det att CAM mottagit uppdraget. 9.3 Kunden godkänner att CAM gör ljudupptagningar av telefonsamtal med Kunden samt att CAM bevarar dessa ljudupptagningar under tidsperiod som CAM finner lämplig. Ljudupptagningarna kan komma att användas som bekräftelse på vad som avtalats mellan Kunden och CAM CAM förbehåller sig rätten att inte acceptera och utföra uppdrag som lämnats av Kunden. Följande omständigheter kan föranleda att CAM inte utför Kundens uppdrag: CAM anser sig inte kunna leverera respektive ta emot avsedda värdepapper. Det föreligger en extraordinär marknadssituation. Det finns misstanke om att ett utförande av uppdraget kan stå i strid med gällande lagstiftning om t.ex. marknadsmissbruk eller andra tillämpliga marknadsregler eller god sed på marknaden CAM ska omedelbart informera Kunden om CAM ej kommer genomföra ett uppdrag CAM förbehåller sig äganderätten till aktuella värdepapper till slutlig betalning skett Kunden erhåller ovillkorlig äganderätt till aktuella värdepapper först när CAM mottagit slutlig betalning på likviddagen Då Kundens order om försäljning av värdepapper sker mot CAM s egna handelslager, ska CAM s utbetalning av försäljningslikvid vara villkorat av att CAM erhåller ovillkorlig äganderätt till aktuella värdepapper på likviddagen Utförande och vidarebefordran av order är föremål för olika regler vad gäller frister för avveckling, valutaväxling och omkostnader beroende på de handelsregler som gäller för varje handelsplats där handel med aktuellt värdepapper sker. Kunden kan få information kring detta genom kontakt med CAM CAM avräknar värdepappersaffärer till samma nettopris som används i motsvarande avräkning mellan CAM och vald mäklare Kunden ska ersätta CAM för kostnader för depåförande bank som påförs CAM. Dessa kostnader redovisas på avräkningsnotan som utländska transaktionskostnader Courtageavgift utgår enligt vad som avtalats mellan Kunden och CAM och redovisas på avräkningsnota som Kunden erhåller från CAM. 5

6 13 Begränsningar av CAM s ansvar 14 Intressekonflikter 13.1 CAM är ej ansvarig för förlust som uppstår till följd av värdenedgång och CAM är inte skyldig att erbjuda Kunden kompensation för sådan värdenedgång. CAM är ersättningsskyldig om CAM på grund av fel eller försummelse ej uppfyllt avtalade förpliktelser i tid eller i ofullständig utsträckning. CAM s ansvar omfattar inte följdskador, driftstopp eller andra indirekta förluster CAM är inte ansvarig för skada som beror av elavbrott eller tillfälligt avbrott i tillgång till IT-system eller skada på data i dessa system, som kan hänföras till nedan händelser, oavsett om det är CAM själv eller extern leverantör som svarar för driften av systemen: Elavbrott eller avbrott i CAM s telekommunikation, lagbud, myndighetsåtgärd, naturkatastrof, krigshändelse, uppror eller civila oroligheter, samhällelig kollaps eller sammanbrott i statligt styrda ekonomier eller marknadsekonomier, sabotage, terrorism eller vandalism (inklusive datorvirus och hacking). Strejk, lockout, bojkott eller blockad, oavsett om konflikten är riktad mot eller har initierats av CAM eller dess organisation och oavsett anledning till konflikts uppkomst. Detta gäller även i de fall konflikten endast berör delar av CAM eller där CAM själv vidtar sådana konfliktåtgärder. Andra omständigheter som ligger utanför CAM s kontroll CAM s ansvarsfrihet gäller ej om CAM borde ha förutsett den händelse som orsakat förlust då avtalet ingicks, eller skulle ha kunnat undvika den händelse som orsakat förlust, eller borde ha undvikit eller övervunnit orsaken till förlust, eller om tvingande lagstiftning under alla omständigheter gör CAM ansvarig för den händelse som orsakat förlust CAM svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk handelsplats, depåförande institut, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som CAM med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. Detsamma gäller skada som orsakats av att nu nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. CAM svarar inte för skada som uppkommer för Kunden eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot CAM beträffande värdepapper CAM är mycket uppmärksam på existerande och potentiella intressekonflikter (i) mellan Kunden och CAM eller (ii) mellan två kunder inbördes, då detta är en förutsättning för att CAM vid var tid ska kunna tillvarata Kundens intressen CAM har därför antagit skriftliga riktlinjer för att hantera intressekonflikter i vilken man har identifierat vilka omständigheter som kan ge upphov till intressekonflikter. Riktlinjerna ska bl.a. säkerställa att anställds egen handel med värdepapper sker på ett tillbörligt sätt; front running inte förekommer; allokering av transaktioner mellan kunder sker på ett korrekt och objektivt sätt; och koncerninterna handelsuppdrag och förbindelser klargörs och sker på affärsmässiga grunder eller, där så är relevant, på omkostnadstäckande basis. 6

7 Riktlinjerna kan vid förfrågan erhållas från CAM. Ytterligare instruktioner har fastställts för hantering av intressekonflikter. 15 Incitament, ersättningar m.m. 16 Klagomål 17 Investerarskydd 18 Sekretess 15.1 CAM får ersättning då CAM förmedlar andelar i avdelningarna under Investeringsforeningen Carnegie WorldWide samt andelar i sub-fonder till Carnegie Fund, Carnegie Fund II, Carnegie Fund III och Carnegie Fund IV CAM betalar ersättning till extern samarbetspartner vid förmedling av andelar i avdelningarna under Investeringsforeningen Carnegie WorldWide samt andelar i sub-fonder till Carnegie Fund, Carnegie Fund II, Carnegie Fund III och Carnegie Fund IV CAM betalar courtage när CAM placerar order hos mäklare Kunden kan erhålla ytterligare information genom att vända sig till CAM Eventuella klagomål ska skickas till CAM skriftligen via brev eller e-post. Kunder hos CAM i Danmark skickar klagomål till: Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Att. Compliance Officer Dampfærgevej København Ø Eller pr. til: Kunder hos CAM s filial i Sverige skickar klagomål till: Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige Att: Regulatory Manager Blasieholmsgatan 5, Stockholm 171 Kunden kan i vissa fall ha rätt till ersättning från Garantifonden for Indskydere og Investorer för sådan Kundens förlust som uppkommit i samband med att CAM ställt in sina betalningar eller gått i konkurs. Detta följer av lov om en garantifond for indskydere og investorer. Även kunder i CAM s svenska filial omfattas av rätten till ersättning. Mer information om fonden och investerarskyddet finns på Garantifondens hemsida: CAM lyder under sekretesskyldighet och ska behandla all information rörande Kunden, inklusive Kundens investeringsstrategi, tillgångar och relation till CAM som konfidentiell, även efter avslutat kundförhållande. Sekretesskyldig- 7

8 heten gäller inte då CAM enligt lag eller på begäran av myndighet är skyldig att lämna ut uppgifter rörande Kunden. 19 Information om CAM 19.1 CAM är ett fondsmæglerselskab med tillstånd från Finanstilsynet i Danmark att bedriva värdepappersrörelse. I Sverige bedriver CAM värdepappersrörelse genom en till Finansinspektionen inanmäld filial CAM ägs av Altor Fund III och Bure Equity AB CAM står under Finanstilsynets tillsyn. För verksamheten som bedrivs i Sverige har Finanstilsynet och Finansinspektionen ett delat tillsynsansvar. Finanstilsynets kontaktuppgifter är: Finanstilsynet Århusgade København Ø Danmark Telefon Risker med finansiella instrument Nedan följer en generell beskrivning av risker förknippade med de finansiella instrument som kan komma att omfattas av Kundens uppdrag Obligationer En obligation är ett skuldebrev, där utgivaren ( emittenten ) av obligationen till exempel ett bolåneinstitut eller svenska staten förpliktar sig att betala tillbaka skulden till investeraren enligt en på förhand avtalad plan. Beloppet som investeras i obligationen kan således liknas vid att ge ett lån till emittenten av obligationen. Emittenten får således tillgång till kapital motsvarande det belopp som investeras i obligationen. För detta lån betalar emittenten vanligtvis en löpande ränta till investeraren. Obligationer har varierande effektiv ränta, som är beroende av löptid, kupongränta, emittentens keditvärdighet m.m. Flera faktorer har inflytande på prissättningen av obligationer, och det kan räknas fram en rad nyckeltal på enskilda obligationer, som bland annat beskriver riskelementen hos obligationen. Vanligt förekommande obligationstyper: Statsobligationer Obligationer där emittenten är en stat. Avkastningen består av de löpande räntebetalningarna justerat för eventuella förändringar i kursen. Statsobligationer kan inte lösas in i förtid och har ofta formen av stående lån. Löptiden är ofta i intervallet 1 till 30 år. 8

9 Danska realkreditobligationer Obligationer utställda av ett realkreditinstitut i Danmark. Säkerheten består i realkreditinstitutets reserver och pant i fast egendom. Avkastningen består av de löpande räntebetalningarna justerat för eventuella förändringar i kursen. Obligationens förfallodag är känd och framgår av obligationen. Beroende på den aktuella marknadsräntan kan obligationen lösas in i förtid till kurs 100. Så sker t.ex. vid konverteringar. Löptiden på bostadsobligationer kan vara i intervallet 1 till 30 år, och räntan är antingen fast eller rörlig. För vissa typer av obligationer finns möjlighet till tillfällig period fri från återbetalning. Svenska bostadsobligationer Obligationer utställda av ett bostadsfinansieringsinstitut i Sverige. Säkerheten består i bolåneinstitutets reserver och pant i fast egendom. Bostadsobligationer har normalt sett lägre kreditvärdighet än statsobligationer. Avkastningen består av de löpande räntebetalningarna justerat för eventuella förändringar i kursen. Obligationens förfallodag är känd och framgår av obligationen. Löptiden på bostadsobligationer kan vara i intervallet 1 till 30 år. Företagsobligationer Företag använder ofta obligationsmarknaden som ett komplement till traditionella banklån eller aktier då det ger tillgång till en bred grupp av investerare. Företagsobligationer ställs normalt ut utan säkerhet och därmed är kreditvärdigheten hos emittenten lägre än för exempelvis statsobligationer eller bostadsobligationer. Avkastningen består av löpande räntebetalningar justerat för eventuella förändringar i kursen. Företagsobligationer ställs ofta ut som stående lån med förfallodagar inom 1 och 30 år. Allmän risk förknippad med obligationsportföljer Det finns i huvudsak tre typer av risk som är förknippade med obligationer i en portfölj: kreditrisk, kursrisk och likviditetsrisk. Kreditrisk är risken att emittenten inte klarar att uppfylla sina betalningsåtaganden. Det är upp till investeraren att bedöma, utifrån aktuell marknadssituation, emittentens kreditvärdighet. Den här typen av risk är dynamisk och kan förändras över tid. Kursrisk uppstår genom förändringar i marknadsräntan. Långa obligationer är mer känsliga för räntefluktuationer än korta obligationer, men detta kan förändras över en investeringsperiod, beroende på den aktuella marknadssituationen. Durationen i portföljen och på obligationen är ett mått på sådan kurs- och räntekänslighet. Likviditetsrisk är risken att det inte går att sälja eller köpa en obligation vid en önskad tidpunkt p.g.a. att omsättningen i värdepappret är låg. Det kan göra att priset för att köpa en obligation kan påverkas negativt. Konverteringsrisk är relevant för sådana danska realkreditobligationer som kan konverteras av låntagaren. Risken för obligationer med väldigt lång löptid 9

10 är att räntenivån faller och samtidigt medför en stigande kurs. Hamnar obligationens kurs över 100, finns risk för att obligationen konverteras. Låntagaren kan då säga upp obligationslånet till kurs 100, och värdenedgång motsvarande skillnaden mellan marknadskursen och kurs 100 kan då uppstå Extraordinärt inlösen kan således försämra avkastningen på obligationsportföljen, då återinvestering kommer ske till ett högre pris. Risken i att investera i obligationer uttrycks ofta i termer av duration. Durationen återspeglar, bland annat, hur många år en investerare kan vänta sig att investeringen levererar en avkastning som är samma som den effektiva ränta som framgår av kurslistan vid köptillfället Durationen kan således betraktas som ett investeringsmål, i vilket man väger in kursrisk och konverteringsrisk Aktier Aktier är bevis på en ägarandel i ett aktiebolag. Investerarnas förväntningar på vinstförmågan i ett företag kan därför få kraftig påverkan på aktiekursen. En investerare som är övertygad om att ett företags vinster kommer att öka är beredd att betala ett högre pris för aktien än en investerare som förväntar sig att vinsten kommer att minska. Aktiepriset återspeglar därmed aktiemarknadens förväntningar på ett företags framtida vinstförmåga. Avkastning och risk Avkastningen på en aktieinvestering beror till största delen på marknadens förtroende för företagets förmåga att generera vinster, vilket gör att aktiekurserna kan fluktuera kraftigt. Aktieinvesteringar är därför bäst lämpade för långsiktiga investeringar, främst beroende på att aktiekurserna historiskt sett har genererat högre avkastning än de säkrare obligationsinvesteringarna. Härigenom blir investerarna kompenserade för den större direkta risken som följer på en investering i aktier. Den primära risken i att investera i aktier är att kursen kan falla till en lägre nivå än den aktien köptes för. Sådan kursrörelse kan orsakas av en rad händelser och faktorer. Anledningarna kan vara företagsinterna omständigheter eller allmänna marknadsförutsättningar. Alla företag är exponerade mot marknadsrisk i någon utsträckning då aktiekurserna påverkas i större eller mindre utsträckning av konjunkturella förändringar, oljepris, inflation, räntenivåer, geopolitik och andra externa faktorer. Beroende på i vilken sektor eller bransch ett företag verkar kommer aktiekursen att reagera mer eller mindre dramatiskt på specifika händelser. För den som överväger att investera i aktier är det därför viktigt att sprida risken genom en diversifierad portfölj som består av flera olika företag i olika branscher och sektorer och om möjligt även geografiska områden. En aktie representerar en ägarandel i ett företag. Aktieinnehavet kan därför komma att bli helt utan värde om företaget går i konkurs Andelar i UCITS, inklusive investeringsforeninger UCITS (fondföretag) är institut inom EU/EES, som har till enda syfte att företa kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (primärt aktier och/ eller obligationer) med kapital från allmänheten och som tillämpar principen 10

11 om riskspridning, vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses med medel ur fondföretagets tillgångar. UCITS etablerade i Danmark är organiserade som föreningar och benämns således investeringsforeninger. UCITS etablerade i andra EU/EES-länder benämns ofta investeringsfond, och är bildat i enlighet med de regler som gäller för fondföretagets hemland. Investeringar i andelar i investeringsfonder (i Danmark investeringsforeningsbeviser ) kan ses som ett alternativ till att investera direkt i värdepapper, då investeringsfonden placerar i flera olika värdepapper och därmed minska den företagsspecifika risken för andelsägaren. Investeringsfondens fondbestämmelser anger dess placeringsinriktning och riskprofil. En investeringsfond består ofta av flera delfonder ( subfunds ), som var och en har sitt eget investeringsmässiga fokus. En investeringsfond förvaltas av ett fondbolag. Därutöver har många investeringsfonder ingått avtal med externa rådgivare kapitalförvaltare för placeringarna av investeringsfondens medel Hedgeforeninger Hedgeforeninger (i Sverige hedgefond ) tar emot kapital från en vidare krets eller allmänheten för investeringar i likvida medel eller i finansiella instrument som motsvarar hedgeforeningens riskprofil. Andelar återköps eller inlöses med medel ur hedgeforeningens tillgångar. Hedgeforeningen strävar att ge en positiv avkastning, oberoende av om aktie- eller räntemarknaden går upp eller ned. Hedgeforeninger har bredare placeringsmöjligheter än UCITS och kan t.ex. ta upp penninglån och värdepapperslån. Därutöver använder hedgeforeninger ofta derivatinstrument för att reglera riskerna i fonden. Det kan innebära en större risk för investeraren att investera i en hedgeforening, då hedgeforeninger har en högre riskprofil och en placeringsinriktning som riktar sig till avancerade investerare som kan sätta sig in i och förstå hedgeforeningens riskprofil. I Sverige säljs eller marknadsförs inte hedgefonder Andelar i andra företag för kollektiva investeringar ( non-ucits ) Andra företag för kollektiva investeringar än UCITS, som avses ovan, benämns oftast non-ucits, med anledning av att de bland annat har möjlighet till bredare placeringsmöjligheter än UCITS. Det kan inte fastställas allmänna egenskaper för sådana non-ucits, då egenskaperna är beroende av fondbestämmelserna för varje fond/fondföretag och lagstiftningen i det land där fonden/fondföretaget är hemmahörande. 11

12 Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: Fax: CVR-nr Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark, Filial i Sverige Blasieholmsgatan Stockholm Tel: Org. nr Carnegie Asset Management

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Nordeas riktlinjer för orderutförande

Nordeas riktlinjer för orderutförande Nordeas riktlinjer för orderutförande November 2015 Dessa riktlinjer har godkänts av Nordeas vd och koncernchef, och uppdaterades senast november 2015. Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital StyX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic Fondbestämmelser Naventi Balanserad Strategi Movestic 1 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Naventi Balanserad Strategi Movestic (nedan kallad Fonden ). Verksamheten bedrivs enligt lagen

Läs mer

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner ANTAGNA AV STYRELSEN FÖR COELI ASSET MANAGEMENT AB VID STYRELSEMÖTET DEN 15 DECEMBER 2016 TILLÄMPLIGA FRÅN DEN 19 DECEMBER 2016 1 Innehåll

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande.

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande. Gällande fr o m 2013-11-01 - AHF1311 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1. Uppdrag 1.1 Begäran ( order ) från kunden, lämnad på det sätt värdepappersinstitutet ( Bolaget ) anvisat,

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

Netfonds Bank 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1

Netfonds Bank 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1 ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT 1.1. UPPDRAG Begäran ( order ) från Kunden, lämnad på det sätt Bolaget anvisat, om utförande av handel ( uppdrag ) innebär

Läs mer

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget.

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget. 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan kallad LAIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för

Läs mer

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31)

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Uppdrag Begäran från kunden, lämnad på det sätt Pareto Öhman AB ( Pareto Öhman ) anvisat, om utförande av handel ( uppdrag eller order ) innebär,

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A 1 Fondens beteckning och rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A, nedan fonden.

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Dessa riktlinjer antogs vid Stellum Kapitalförvaltning AB:s styrelsemöte den 5:e september 2013 1(4) Stellum Kapitalförvaltning AB ("Bolaget")

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01 Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 1. Avtal Mellan Kunden och Banken träffas härmed avtal om handel med fondandelar, enligt på denna sida nämnda villkor (Avtalet) samt enligt vid var tid gällande

Läs mer

1.2. Den handel med emissionsinsatser som arrangeras av Nordea ska ske enligt nedanstående regler.

1.2. Den handel med emissionsinsatser som arrangeras av Nordea ska ske enligt nedanstående regler. Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2015-12-16) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING Detta avtal har den ingåtts mellan Parterna; 1) Kundens namn/firma Personnummer/organisationsnummer Adress ( Kunden ) och 2) Cerberus AB, org.nr 556677-0391, Engelbrektsgatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling. Uppdaterad

Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling. Uppdaterad Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling av order Uppdaterad 2015-10-15 Denna instruktion beskriver de tillvägagångssätt som Strukturinvest följer för att utföra och vidarebefordra order i finansiella

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 1 (5) 2013-08-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE BETA 1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654

Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654 Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654 INTERNA REGLER FÖR HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER Dessa interna regler har fastställts av styrelsen för Romanesco Capital Management

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg RYSSLAND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Uppdrag Begäran ( order ) från kunden lämnad på det sätt Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585-1267 ( Bolaget ) anvisat, om utförande av handel

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNT Mellan undertecknad innehavare av Investeringssparkonto (härefter Kund ) och Exceed Capital Sverige AB (org. nr 556550-3116)

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget. Nowo Fund Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Nowo Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. 1 (6) 2013-05-13 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SRI GLOBAL INVESTERINGSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest SRI Global, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Information om riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Information om riktlinjer för hantering av intressekonflikter Information om riktlinjer för hantering av intressekonflikter Fastställd av styrelsen i SPP Spar AB, 2014-05-05 SPP Spar AB, organisationsnummer 556892-4830 1 Bakgrund SPP Spar AB (bolaget) är ett värdepappersbolag

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Allmänna villkor. Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB

Allmänna villkor. Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB Allmänna villkor Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB Innehåll s. 3 Uppdrag s. 3 Kommission och självinträde m.m. s. 3 Utförande av uppdrag på annat sätt s. 3 Riktlinjer för utförande av order

Läs mer

Information och villkor för dig som fondsparar

Information och villkor för dig som fondsparar Information och villkor för dig som fondsparar Innehåll: Ramavtal för fondhandel, Allmänna villkor Information om Swedbank och om handel med fondandelar Information om kundkategorisering Sammanfattande

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2013-04-01 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida eller genom

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer