Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S"

Transkript

1 Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Allmänna villkor för handel med värdepapper september 2011

2 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor för handel med värdepapper ( Allmänna villkor ) gäller då Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ( CAM ) utför handel med värdepapper enligt avtal som ingåtts mellan CAM och kund ( Kunden ). 1.2 Dessa Allmänna villkor gäller för Aftale om porteføljestyring, Samarbejdsaftale og Aftale om Investering som ingåtts mellan CAM i Danmark och Kunden. 1.3 Vidare gäller dessa Allmänna villkor för Avtal om portföljförvaltning, Avtal om investeringsrådgivning, Handelsavtal och Distributionsavtal som ingåtts mellan Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige och Kunden. 1.4 Ändringar av dessa Allmänna villkor ska ha verkan gentemot Kunden 30 dagar från det att Kunden mottagit meddelande därom. Meddelande kan ske via brev eller e-post. 2 Kundkategorisering 2.1 I enlighet med de regler i Danmark respektive Sverige som genomför Mi- FID (Markets in Financial Instruments Directive), ska CAM kategorisera sina kunder som antingen jämbördiga motparter, professionella eller icke-professionella. Kategoriseringen av kunder görs utifrån de riktlinjer som följer av MiFID respektive dansk och svensk lag. 2.2 Kundens kategorisering framgår av det avtal som träffats mellan Kunden och CAM och har gjorts utifrån de upplysningar som CAM har om Kunden. 2.3 Om Kunden misstycker till sin kategorisering, eller om Kundens förhållanden, som är av betydelse för kategoriseringen, förändras väsentligt ska Kunden meddela CAM om detta. 2.4 Kunden har rätt att begära annan kategorisering men görs uppmärksam på att CAM inte är skyldig att bevilja en sådan begäran. 2.5 CAM ger i stor utsträckning sina professionella kunder samma behandling som den icke-professionella kunden åtnjuter. Den icke-professionella kunden är utgångspunkten för CAM s informationsgivning. 3 Lämplighetsprövning 4 Handel med värdepapper och Best Execution 3.1. Vid diskretionär portföljförvaltning och investeringsrådgivning ska CAM i enlighet med lagstiftning, beroende av Kundens kategorisering, begära information om Kundens kunskap och erfarenhet inom ett investeringsområde, investeringsmål och finansiella situation. Om CAM inte får sådan information från Kunden, får CAM inte ge investeringsråd eller utföra diskretionär portföljförvaltning. 4.1 CAM ska vid utförande av order och vid diskretionär portföljförvaltning vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för Kunden ( Best Execution ). 2

3 5 Best Execution vid utförande av order 6 Best Execution vid diskretionär portföljförvaltning 4.2 CAM s affärsprocesser och riktlinjer för utförande av kundorder och placering av order ( Best Execution Policy ) säkerställer att CAM kan utföra kundens order respektive placera order inom ramen för diskretionär portföljförvaltning på bästa sätt och i enlighet med krav som följer av lagstiftning. De övergripande principer som CAM följer vid utförande av kundens order och placering av order för Kunden beskrivs närmare under 5 och 6 nedan. CAM har sammanställt de handelsplatser och mäklare som CAM väsentligen utnyttjar i sin verksamhet och som enligt CAM s bedömning säkerställer att bästa möjliga resultat uppnås för Kunden. CAM genomför regelbundet en översyn av dessa handelsplatser och mäklare. 4.3 Kunden tillhandahålls Best Execution Policy och sammanställningen över väsentliga handelsplatser innan avtal ingås med CAM. Kunden informeras om ändringar av Best Execution Policy respektive sammanställningen av handelsplatser och mäklare via brev eller e-post. 4.4 Villkor för handel med värdepapper under Aftale om porteføljestyring respektive Avtal om portföljförvaltning beskrivs ytterligare i respektive avtal. 5.1 CAM utför endast order som avser andelar i investeringsfonder, fondföretag och andra företag för kollektiva investeringar. 5.2 Vid utförande av kunds order som avser andelar i danska investeringsföreningar är CAM alltid Kundens motpart. 5.3 Order från Kunden som lämnats till CAM s filial i Sverige avseende andelar i investeringsfonder, fondföretag och andra företag för kollektiva investeringar hemmahörande i Luxembourg utförs genom att ordern vidarebefordras till den aktuella fondens fondbolag (eller motsvarande) för utförande enligt fondbestämmelserna. 5.4 Om Kunden ger specifika instruktioner angående utförandet av en order, kan detta innebära att CAM inte kan utföra ordern i enlighet med vid var tid gällande Best Execution Policy. CAM kommer alltid att försöka utföra Kundens order på bästa möjliga sätt i enlighet med Kundens önskemål. 6.1 CAM lämnar inte själv handelsuppdrag direkt på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform och handlar därför genom mäklare. 6.2 När CAM genomför ändringar eller omläggningar i Kundens portfölj avseende aktier och obligationer placerar CAM order hos mäklare i eget namn och för egen räkning. Mäklaren exekverar order som avser aktier till största delen på en reglerad marknad eller via en multilateral handelsplattform, men kan även exekvera ordern genom handel mot mäklarens egna lager. Order som avser obligationer utförs primärt genom marknadsuppdrag och sekundärt genom handelsuppdrag på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform. Därefter utför CAM Kundens i enlighet med CAM s allokeringsprinciper och till samma nettokurs som CAM fick då ordern placerades hos mäklare, se nedan under 7 och 12.1 Det är således CAM s principer for utförande av order som utförs i eget namn och för egen räkning som säkerställer bästa möjliga resultat för Kunden. 3

4 7 Fördelning av order mellan kunder 6.3 CAM genomför ändringar eller omläggningar i Kundens portfölj avseende andelar i investeringsfonder, fondföretag och andra företag för kollektiva investeringar efter samma principer som för utförande av order, se 5 ovan. 6.4 Endast undantagsvis kommer CAM att utföra handelsuppdrag genom att köpa från en kund och sälja handelsposten vidare till en annan kund. 6.5 Om Kunden ger specifika instruktioner angående placering av order hos mäklare, kan detta innebära att CAM inte kan utföra ordern i enlighet med vid var tid gällande Best Execution Policy. CAM kommer alltid att försöka placera order på bästa möjliga sätt i enlighet med Kundens önskemål. 7.1 Om det placeras order hos mäklare för flera kunder samtidigt (blockaffärer), ska uppdragen fördelas enligt följande. Huvudregeln är att alla order under en given dag allokeras till vardera kunden direkt efter den aktuella handelsplatsens stängning, med samma kurs till alla kunder. Endast i undantagsfall används warehousing. 7.2 I den händelse det inte är möjligt att exekvera hela ordern under samma dag, och warehousing inte tillämpas, tillämpar CAM som huvudregel rotationsprincipen för att fördela uppdrag mellan kunderna. Denna princip kan ge vika för en pro rata-princip under extrema marknadsförhållanden. För vissa mindre grupperingar gäller pro rata-principen. Bakgrunden till rotationsprincipen respektive pro rata-principen för allokering är att uppfylla CAM s målsättning att minimera standardavvikelsen på kundernas kurser i största möjliga utsträckning och undvika att enskilda kunder systematiskt favoriseras. 8 Särskilt för kunder som ingått Aftale om porteføljestyrning 8.1 För kunder som har ingått Aftale om porteføljestyring, gäller de villkor som följer det aktuella avtalet samt följande: CAM genomför inom ramen för diskretionär portföljförvaltning omläggningar och justeringar av Kundens portfölj. CAM kan dessutom ta emot ytterligare medel att disponera för köp av värdepapper. CAM fastslår på förhand vilka värdepapper och hur många av Kundens värdepapper som berörs av en omläggning eller justering. CAM placerar därefter en samlad köp- eller säljorder hos mäklare. Mäklaren genomför ordern under handelsdagen och avräknar affärerna med CAM vid handelsdagens slut. Vid handelsdagens slut och efter att CAM mottagit avräkning från mäklaren säljer respektive köper CAM de värdepapper som ordern avsåg vidare till respektive från Kunden i enlighet med de villkor och bestämmelser som framgår av det Aftale om porteføljestyring som CAM och Kunden ingått. 8.2 Endast i undantagsfall kommer Kund som ingått Aftale om porteføljestyring att kunna lämna specifika handelsuppdrag till CAM. 8.3 Vad som följer av denna punkt 8 ska tillämpas och tolkas tillsammans med det Aftale om porteføljestyring som CAM och Kunden ingått och som anger de konkreta villkor och bestämmelser som gäller i förhållandet mellan Kunden och CAM. 4

5 9 Uppdrag m.m. 10 Rätt att neka eller avsäga uppdrag 11 Avveckling av uppdrag 12 Omkostnader 9.1 Efter mottagande av Kundens order utför CAM ordern så snabbt som möjligt. 9.2 Kundens uppdrag är bindande för Kunden från det att CAM mottagit uppdraget. 9.3 Kunden godkänner att CAM gör ljudupptagningar av telefonsamtal med Kunden samt att CAM bevarar dessa ljudupptagningar under tidsperiod som CAM finner lämplig. Ljudupptagningarna kan komma att användas som bekräftelse på vad som avtalats mellan Kunden och CAM CAM förbehåller sig rätten att inte acceptera och utföra uppdrag som lämnats av Kunden. Följande omständigheter kan föranleda att CAM inte utför Kundens uppdrag: CAM anser sig inte kunna leverera respektive ta emot avsedda värdepapper. Det föreligger en extraordinär marknadssituation. Det finns misstanke om att ett utförande av uppdraget kan stå i strid med gällande lagstiftning om t.ex. marknadsmissbruk eller andra tillämpliga marknadsregler eller god sed på marknaden CAM ska omedelbart informera Kunden om CAM ej kommer genomföra ett uppdrag CAM förbehåller sig äganderätten till aktuella värdepapper till slutlig betalning skett Kunden erhåller ovillkorlig äganderätt till aktuella värdepapper först när CAM mottagit slutlig betalning på likviddagen Då Kundens order om försäljning av värdepapper sker mot CAM s egna handelslager, ska CAM s utbetalning av försäljningslikvid vara villkorat av att CAM erhåller ovillkorlig äganderätt till aktuella värdepapper på likviddagen Utförande och vidarebefordran av order är föremål för olika regler vad gäller frister för avveckling, valutaväxling och omkostnader beroende på de handelsregler som gäller för varje handelsplats där handel med aktuellt värdepapper sker. Kunden kan få information kring detta genom kontakt med CAM CAM avräknar värdepappersaffärer till samma nettopris som används i motsvarande avräkning mellan CAM och vald mäklare Kunden ska ersätta CAM för kostnader för depåförande bank som påförs CAM. Dessa kostnader redovisas på avräkningsnotan som utländska transaktionskostnader Courtageavgift utgår enligt vad som avtalats mellan Kunden och CAM och redovisas på avräkningsnota som Kunden erhåller från CAM. 5

6 13 Begränsningar av CAM s ansvar 14 Intressekonflikter 13.1 CAM är ej ansvarig för förlust som uppstår till följd av värdenedgång och CAM är inte skyldig att erbjuda Kunden kompensation för sådan värdenedgång. CAM är ersättningsskyldig om CAM på grund av fel eller försummelse ej uppfyllt avtalade förpliktelser i tid eller i ofullständig utsträckning. CAM s ansvar omfattar inte följdskador, driftstopp eller andra indirekta förluster CAM är inte ansvarig för skada som beror av elavbrott eller tillfälligt avbrott i tillgång till IT-system eller skada på data i dessa system, som kan hänföras till nedan händelser, oavsett om det är CAM själv eller extern leverantör som svarar för driften av systemen: Elavbrott eller avbrott i CAM s telekommunikation, lagbud, myndighetsåtgärd, naturkatastrof, krigshändelse, uppror eller civila oroligheter, samhällelig kollaps eller sammanbrott i statligt styrda ekonomier eller marknadsekonomier, sabotage, terrorism eller vandalism (inklusive datorvirus och hacking). Strejk, lockout, bojkott eller blockad, oavsett om konflikten är riktad mot eller har initierats av CAM eller dess organisation och oavsett anledning till konflikts uppkomst. Detta gäller även i de fall konflikten endast berör delar av CAM eller där CAM själv vidtar sådana konfliktåtgärder. Andra omständigheter som ligger utanför CAM s kontroll CAM s ansvarsfrihet gäller ej om CAM borde ha förutsett den händelse som orsakat förlust då avtalet ingicks, eller skulle ha kunnat undvika den händelse som orsakat förlust, eller borde ha undvikit eller övervunnit orsaken till förlust, eller om tvingande lagstiftning under alla omständigheter gör CAM ansvarig för den händelse som orsakat förlust CAM svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk handelsplats, depåförande institut, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som CAM med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. Detsamma gäller skada som orsakats av att nu nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. CAM svarar inte för skada som uppkommer för Kunden eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot CAM beträffande värdepapper CAM är mycket uppmärksam på existerande och potentiella intressekonflikter (i) mellan Kunden och CAM eller (ii) mellan två kunder inbördes, då detta är en förutsättning för att CAM vid var tid ska kunna tillvarata Kundens intressen CAM har därför antagit skriftliga riktlinjer för att hantera intressekonflikter i vilken man har identifierat vilka omständigheter som kan ge upphov till intressekonflikter. Riktlinjerna ska bl.a. säkerställa att anställds egen handel med värdepapper sker på ett tillbörligt sätt; front running inte förekommer; allokering av transaktioner mellan kunder sker på ett korrekt och objektivt sätt; och koncerninterna handelsuppdrag och förbindelser klargörs och sker på affärsmässiga grunder eller, där så är relevant, på omkostnadstäckande basis. 6

7 Riktlinjerna kan vid förfrågan erhållas från CAM. Ytterligare instruktioner har fastställts för hantering av intressekonflikter. 15 Incitament, ersättningar m.m. 16 Klagomål 17 Investerarskydd 18 Sekretess 15.1 CAM får ersättning då CAM förmedlar andelar i avdelningarna under Investeringsforeningen Carnegie WorldWide samt andelar i sub-fonder till Carnegie Fund, Carnegie Fund II, Carnegie Fund III och Carnegie Fund IV CAM betalar ersättning till extern samarbetspartner vid förmedling av andelar i avdelningarna under Investeringsforeningen Carnegie WorldWide samt andelar i sub-fonder till Carnegie Fund, Carnegie Fund II, Carnegie Fund III och Carnegie Fund IV CAM betalar courtage när CAM placerar order hos mäklare Kunden kan erhålla ytterligare information genom att vända sig till CAM Eventuella klagomål ska skickas till CAM skriftligen via brev eller e-post. Kunder hos CAM i Danmark skickar klagomål till: Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Att. Compliance Officer Dampfærgevej København Ø Eller pr. til: Kunder hos CAM s filial i Sverige skickar klagomål till: Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige Att: Regulatory Manager Blasieholmsgatan 5, Stockholm 171 Kunden kan i vissa fall ha rätt till ersättning från Garantifonden for Indskydere og Investorer för sådan Kundens förlust som uppkommit i samband med att CAM ställt in sina betalningar eller gått i konkurs. Detta följer av lov om en garantifond for indskydere og investorer. Även kunder i CAM s svenska filial omfattas av rätten till ersättning. Mer information om fonden och investerarskyddet finns på Garantifondens hemsida: CAM lyder under sekretesskyldighet och ska behandla all information rörande Kunden, inklusive Kundens investeringsstrategi, tillgångar och relation till CAM som konfidentiell, även efter avslutat kundförhållande. Sekretesskyldig- 7

8 heten gäller inte då CAM enligt lag eller på begäran av myndighet är skyldig att lämna ut uppgifter rörande Kunden. 19 Information om CAM 19.1 CAM är ett fondsmæglerselskab med tillstånd från Finanstilsynet i Danmark att bedriva värdepappersrörelse. I Sverige bedriver CAM värdepappersrörelse genom en till Finansinspektionen inanmäld filial CAM ägs av Altor Fund III och Bure Equity AB CAM står under Finanstilsynets tillsyn. För verksamheten som bedrivs i Sverige har Finanstilsynet och Finansinspektionen ett delat tillsynsansvar. Finanstilsynets kontaktuppgifter är: Finanstilsynet Århusgade København Ø Danmark Telefon Risker med finansiella instrument Nedan följer en generell beskrivning av risker förknippade med de finansiella instrument som kan komma att omfattas av Kundens uppdrag Obligationer En obligation är ett skuldebrev, där utgivaren ( emittenten ) av obligationen till exempel ett bolåneinstitut eller svenska staten förpliktar sig att betala tillbaka skulden till investeraren enligt en på förhand avtalad plan. Beloppet som investeras i obligationen kan således liknas vid att ge ett lån till emittenten av obligationen. Emittenten får således tillgång till kapital motsvarande det belopp som investeras i obligationen. För detta lån betalar emittenten vanligtvis en löpande ränta till investeraren. Obligationer har varierande effektiv ränta, som är beroende av löptid, kupongränta, emittentens keditvärdighet m.m. Flera faktorer har inflytande på prissättningen av obligationer, och det kan räknas fram en rad nyckeltal på enskilda obligationer, som bland annat beskriver riskelementen hos obligationen. Vanligt förekommande obligationstyper: Statsobligationer Obligationer där emittenten är en stat. Avkastningen består av de löpande räntebetalningarna justerat för eventuella förändringar i kursen. Statsobligationer kan inte lösas in i förtid och har ofta formen av stående lån. Löptiden är ofta i intervallet 1 till 30 år. 8

9 Danska realkreditobligationer Obligationer utställda av ett realkreditinstitut i Danmark. Säkerheten består i realkreditinstitutets reserver och pant i fast egendom. Avkastningen består av de löpande räntebetalningarna justerat för eventuella förändringar i kursen. Obligationens förfallodag är känd och framgår av obligationen. Beroende på den aktuella marknadsräntan kan obligationen lösas in i förtid till kurs 100. Så sker t.ex. vid konverteringar. Löptiden på bostadsobligationer kan vara i intervallet 1 till 30 år, och räntan är antingen fast eller rörlig. För vissa typer av obligationer finns möjlighet till tillfällig period fri från återbetalning. Svenska bostadsobligationer Obligationer utställda av ett bostadsfinansieringsinstitut i Sverige. Säkerheten består i bolåneinstitutets reserver och pant i fast egendom. Bostadsobligationer har normalt sett lägre kreditvärdighet än statsobligationer. Avkastningen består av de löpande räntebetalningarna justerat för eventuella förändringar i kursen. Obligationens förfallodag är känd och framgår av obligationen. Löptiden på bostadsobligationer kan vara i intervallet 1 till 30 år. Företagsobligationer Företag använder ofta obligationsmarknaden som ett komplement till traditionella banklån eller aktier då det ger tillgång till en bred grupp av investerare. Företagsobligationer ställs normalt ut utan säkerhet och därmed är kreditvärdigheten hos emittenten lägre än för exempelvis statsobligationer eller bostadsobligationer. Avkastningen består av löpande räntebetalningar justerat för eventuella förändringar i kursen. Företagsobligationer ställs ofta ut som stående lån med förfallodagar inom 1 och 30 år. Allmän risk förknippad med obligationsportföljer Det finns i huvudsak tre typer av risk som är förknippade med obligationer i en portfölj: kreditrisk, kursrisk och likviditetsrisk. Kreditrisk är risken att emittenten inte klarar att uppfylla sina betalningsåtaganden. Det är upp till investeraren att bedöma, utifrån aktuell marknadssituation, emittentens kreditvärdighet. Den här typen av risk är dynamisk och kan förändras över tid. Kursrisk uppstår genom förändringar i marknadsräntan. Långa obligationer är mer känsliga för räntefluktuationer än korta obligationer, men detta kan förändras över en investeringsperiod, beroende på den aktuella marknadssituationen. Durationen i portföljen och på obligationen är ett mått på sådan kurs- och räntekänslighet. Likviditetsrisk är risken att det inte går att sälja eller köpa en obligation vid en önskad tidpunkt p.g.a. att omsättningen i värdepappret är låg. Det kan göra att priset för att köpa en obligation kan påverkas negativt. Konverteringsrisk är relevant för sådana danska realkreditobligationer som kan konverteras av låntagaren. Risken för obligationer med väldigt lång löptid 9

10 är att räntenivån faller och samtidigt medför en stigande kurs. Hamnar obligationens kurs över 100, finns risk för att obligationen konverteras. Låntagaren kan då säga upp obligationslånet till kurs 100, och värdenedgång motsvarande skillnaden mellan marknadskursen och kurs 100 kan då uppstå Extraordinärt inlösen kan således försämra avkastningen på obligationsportföljen, då återinvestering kommer ske till ett högre pris. Risken i att investera i obligationer uttrycks ofta i termer av duration. Durationen återspeglar, bland annat, hur många år en investerare kan vänta sig att investeringen levererar en avkastning som är samma som den effektiva ränta som framgår av kurslistan vid köptillfället Durationen kan således betraktas som ett investeringsmål, i vilket man väger in kursrisk och konverteringsrisk Aktier Aktier är bevis på en ägarandel i ett aktiebolag. Investerarnas förväntningar på vinstförmågan i ett företag kan därför få kraftig påverkan på aktiekursen. En investerare som är övertygad om att ett företags vinster kommer att öka är beredd att betala ett högre pris för aktien än en investerare som förväntar sig att vinsten kommer att minska. Aktiepriset återspeglar därmed aktiemarknadens förväntningar på ett företags framtida vinstförmåga. Avkastning och risk Avkastningen på en aktieinvestering beror till största delen på marknadens förtroende för företagets förmåga att generera vinster, vilket gör att aktiekurserna kan fluktuera kraftigt. Aktieinvesteringar är därför bäst lämpade för långsiktiga investeringar, främst beroende på att aktiekurserna historiskt sett har genererat högre avkastning än de säkrare obligationsinvesteringarna. Härigenom blir investerarna kompenserade för den större direkta risken som följer på en investering i aktier. Den primära risken i att investera i aktier är att kursen kan falla till en lägre nivå än den aktien köptes för. Sådan kursrörelse kan orsakas av en rad händelser och faktorer. Anledningarna kan vara företagsinterna omständigheter eller allmänna marknadsförutsättningar. Alla företag är exponerade mot marknadsrisk i någon utsträckning då aktiekurserna påverkas i större eller mindre utsträckning av konjunkturella förändringar, oljepris, inflation, räntenivåer, geopolitik och andra externa faktorer. Beroende på i vilken sektor eller bransch ett företag verkar kommer aktiekursen att reagera mer eller mindre dramatiskt på specifika händelser. För den som överväger att investera i aktier är det därför viktigt att sprida risken genom en diversifierad portfölj som består av flera olika företag i olika branscher och sektorer och om möjligt även geografiska områden. En aktie representerar en ägarandel i ett företag. Aktieinnehavet kan därför komma att bli helt utan värde om företaget går i konkurs Andelar i UCITS, inklusive investeringsforeninger UCITS (fondföretag) är institut inom EU/EES, som har till enda syfte att företa kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (primärt aktier och/ eller obligationer) med kapital från allmänheten och som tillämpar principen 10

11 om riskspridning, vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses med medel ur fondföretagets tillgångar. UCITS etablerade i Danmark är organiserade som föreningar och benämns således investeringsforeninger. UCITS etablerade i andra EU/EES-länder benämns ofta investeringsfond, och är bildat i enlighet med de regler som gäller för fondföretagets hemland. Investeringar i andelar i investeringsfonder (i Danmark investeringsforeningsbeviser ) kan ses som ett alternativ till att investera direkt i värdepapper, då investeringsfonden placerar i flera olika värdepapper och därmed minska den företagsspecifika risken för andelsägaren. Investeringsfondens fondbestämmelser anger dess placeringsinriktning och riskprofil. En investeringsfond består ofta av flera delfonder ( subfunds ), som var och en har sitt eget investeringsmässiga fokus. En investeringsfond förvaltas av ett fondbolag. Därutöver har många investeringsfonder ingått avtal med externa rådgivare kapitalförvaltare för placeringarna av investeringsfondens medel Hedgeforeninger Hedgeforeninger (i Sverige hedgefond ) tar emot kapital från en vidare krets eller allmänheten för investeringar i likvida medel eller i finansiella instrument som motsvarar hedgeforeningens riskprofil. Andelar återköps eller inlöses med medel ur hedgeforeningens tillgångar. Hedgeforeningen strävar att ge en positiv avkastning, oberoende av om aktie- eller räntemarknaden går upp eller ned. Hedgeforeninger har bredare placeringsmöjligheter än UCITS och kan t.ex. ta upp penninglån och värdepapperslån. Därutöver använder hedgeforeninger ofta derivatinstrument för att reglera riskerna i fonden. Det kan innebära en större risk för investeraren att investera i en hedgeforening, då hedgeforeninger har en högre riskprofil och en placeringsinriktning som riktar sig till avancerade investerare som kan sätta sig in i och förstå hedgeforeningens riskprofil. I Sverige säljs eller marknadsförs inte hedgefonder Andelar i andra företag för kollektiva investeringar ( non-ucits ) Andra företag för kollektiva investeringar än UCITS, som avses ovan, benämns oftast non-ucits, med anledning av att de bland annat har möjlighet till bredare placeringsmöjligheter än UCITS. Det kan inte fastställas allmänna egenskaper för sådana non-ucits, då egenskaperna är beroende av fondbestämmelserna för varje fond/fondföretag och lagstiftningen i det land där fonden/fondföretaget är hemmahörande. 11

12 Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: Fax: CVR-nr Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark, Filial i Sverige Blasieholmsgatan Stockholm Tel: Org. nr Carnegie Asset Management

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB 2012:1 Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID INVESTERINGSRÅDGIVNING VIKTIG INFORMATION OM PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB OCH SIP NORDIC FONDKOMMISSION AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster Värdepappersbolaget East Capital AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Information om East Capital AB och våra tjänster Riktlinjer för bästa orderutförande Information om egenskaper

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK INFORMATION OM TJÄNSTELEVER- ANTÖREN OCH DE INVESTERINGS- OCH SIDOTJÄNSTER SOM DENNE TILLHAN- DAHÅLLER SAMT SOM INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER. 1. ALLMÄNT I denna rapport

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03 VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) 2015-06-03 1(3) 1.Allmän information Dessa villkor reglerar ditt förhållande till den bank som anges i avtalet som dessa villkor gäller för. Du

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6 I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T Sida 1 av 6 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, dvs bl

Läs mer

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser www.aktieinvestfonder.se AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Detta är informationsbroschyren för Aktiespararna Topp Sverige. Den är

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY... 1 1.3 GILTIGHET OCH UPPDATERING... 1 1.4 ANSVAR OCH BEFOGENHETER... 1 1.5 RAPPORTERING...

Läs mer