Bilaga 1a Inrättande av examina: Teknologie masterexamen med huvudområdet Energiteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1a Inrättande av examina: Teknologie masterexamen med huvudområdet Energiteknik"

Transkript

1 Bilaga 1a Inrättande av examina: Teknologie masterexamen med huvudområdet Energiteknik Examensbeskrivning

2 Examensbeskrivning Sida 1 av 1 Dnr: X.X-000/00 Teknologie masterexamen med huvudområdet Energiteknik Master of Science (120 credits) in Energy Engineering Denna examensbeskrivning är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-xx-xx. Utbildningsnivå Teknologie masterexamen avläggs på avancerad nivå. Nationella bestämmelser Utbildningen ska svara mot beskrivningen av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå enligt 1 kap. 8-9 högskolelagen (1992:1434) samt de krav som ska uppfyllas enligt examensbeskrivningen för aktuell examen enligt högskoleförordningens (1993:100) bilaga 2. Därtill gäller de nedan preciserade krav som högskolan själv bestämmer inom ramen för den nationella examensbeskrivningen. Examenskrav Teknologie masterexamen med huvudområdet Energiteknik uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå. Inom ramen för kursfordringarna ska ingå minst 90 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå inom huvudområdet energiteknik, vari ingår ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 hp om studenten sedan tidigare har fullgjort ett arbete på avancerad nivå om minst 15 hp inom huvudområdet. Det sammanlagda poängtalet för de självständiga arbetena måste dock alltid utgöra minst 30 hp. Dessutom ska inom ramen för kursfordringarna ingå minst 7,5 hp matematik/tillämpad matematik på nivå A1N. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas. Eventuella övriga bestämmelser

3 Bilaga 1b Inrättande av utbildningsprogram: Masterprogram i hållbara energisystem Ansökan Utbildningsplan Examensmatris Utlåtande från bedömare

4 Sida 1 av 10 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Ansökan om inrättande av utbildningsprogrammet Masterprogram i hållbara energisystem 120 hp

5 Sida 2 av 10 Innehåll Nulägesbeskrivning... 3 Programmets innehåll och upplägg... 4 Forskningsanknytning... 5 Lärarkompetens... 7 Ekonomiska förutsättningar... 7 Omvärldsanalys... 8 Efterfrågan av utbildningen... 9 Förslag till externa bedömare... 10

6 Sida 3 av 10 Nulägesbeskrivning Energiingenjörsutbildning har bedrivits vid Mälardalens högskola sedan mitten av 80-talet och periodvis har utbildningen varit en av de största inom energiingenjörsområdet i Sverige. Utbildningen är välkänd inom energibranschen och har ett gott rykte. De senaste åren har energifrågorna fått en ökad aktualitet vilket medfört att Mälardalens högskola har beslutat att utöka energiingenjörsutbildningen till att omfatta tre program: Energiingenjörsprogrammet 180 hp, Civilingenjörsprogrammet i energisystem 300 hp och Industriell ekonomi med inriktning mot energimarknad 300 hp. Programmen startade höstterminen För dessa nya program har förändringsarbetet vägletts av en strävan mot ökad tydlighet, integrering av samhällsmålet om hållbar utveckling samt rationell och logisk programstruktur. Ett ytterligare steg i denna process är att inom ramen för befintlig programstuktur erbjuda en masterutbildning inom området hållbara energisystem som till stor del innehåller de avancerade kurser inom energiteknik som erbjuds de två sista åren i civilingenjörsprogrammet i energisystem. Masterprogrammet i hållbara energisystem ersätter då Masterprogrammet i process- och resursoptimering 120 hp och Magisterprogrammet i uthålliga energisystem 60 hp. Dessa två program har antingen inte rekryterat tillräckligt bra, är inte bolognaanpassade och ej heller anpassade till stukturen för de nya energiingenjörsprogrammen. Branschrådet inom energiteknikutbildningarna vid Mälardalens högskola har flera gånger påtalat att det finns ett intresse utomlands för den kompetens som finns i Sverige inom området hållbara energisystem och menar att Mälardalens högskola borde kunna erbjuda ett internationellt program inom detta område. Speciellt bör ett sådant masterprogram vara intressant inom EU-området då efterfrågan av energikompetens är stor som en följd av EU:s ambitiösa energiplan. Ett masterprogram i hållbara energisystem skulle då delvis kunna kompensera det förväntade framtida tappet av utländska studenter från icke EU-områden. Vid HST finns en förhållandevis omfattande forskning inom energiområdet vilket gör att förutsättningarna finns för ett masterprogram av hög kvalitet. Samordningen mellan de olika energiingenjörsutbildningarna gör att både utveckling och genomförande av programmet kan göras på ett ekonomisk rationellt sätt. Möjligheten är stor att använda existerande lärarkompetens samt utnyttja det nya moderniserade kursutbudet. De direkta investeringskostnader begränsas till i huvudsak utveckling av en kurs samt förstärkt marknadsföring främst inom EU-området men även nationellt.

7 Sida 4 av 10 Programmets innehåll och upplägg Masterprogrammet i hållbara energisystem är en tvåårig utbildning (120 hp) inom huvudområdet energiteknik. Som förkunskaper krävs en examen på grundnivå inom teknik om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng inom energiteknik samt minst 22 högskolepoäng inom matematik med grunder i matrisalgebra och partiella differentialekvationer. Dessutom krävs Engelska B. Termin 1 inleds med en introduktionskurs till hållbara energisystem som ger en repetition av grundkunskaperna inom energiteknik och hållbar utveckling. Denna följs av en programmeringskurs där relevanta programmeringsspråk behandlas. Parallellt med detta ges två matematikkurser som krävs för vidare kurser. Termin 2 innehåller fördjupning i modellering, simulering och optimering av energiprocesser samt en kurs inom internationella energisystem. I termin 3 ges en större kurs som bl.a. inkluderar olika energisystem och ändliga/förnybara energikällor i perspektivet hållbar utveckling. Utbildningen avslutas med 30 hp examensarbete. Undervisningsformer som används är; föreläsningar, seminarier, laborationer, studiebesök och projektarbeten. Examination sker i form av tentamen och inlämningsuppgifter, individuella och i grupp. Blockschema visas i tabell 1. De flesta av kurserna är knutna till energiforskningen vid HST vilket gör att aktuell vetenskaplig kunskap integreras i utbildningen. Arbetslivsanknytningen är implementerad i programmet i form av flera adjungerade professorer, gästföreläsare, projektarbeten och studiebesök. Programmets upplägg ger såväl ett teoretiskt djup och ett tvärvetenskapligt synsätt liksom praktisk tillämpning via projektarbeten och examensarbetet vilket gör att studenterna blir förberedda för att uppfylla näringslivets krav. I tabell 1 nedan visas blockschemat för masterprogrammet och hur samläsning med civilingenjörsprogrammet i energisystem sker. För civilingenjörstudenterna kan samläsningen med internationella masterstudenter ge ökad inblick och förståelse för internationella energiförhållanden.

8 Sida 5 av 10 Tabell 1. Masterprogrammet i hållbara energisystem År 1 Introduktion till hållbar energisystem 7,5 hp Datoriserade informationssystem och programmering 7,5 hp Internationella energisystem 7,5 hp Processoptimering 7,5 hp Specialkurs för masterprogrammet Ingen samläsning Samläsning med civilingenjörsprogrammet Samläsning med civilingenjörsprogrammet Numeriska metoder 7,5 hp Tillämpad matrisanalys och multivariatanalys 7,5 hp Processmodellering 7,5 hp Processimulering 7,5 hp Samläsning med civilingenjörsprogrammet Samläsning med civilingenjörsprogrammet Samläsning med civilingenjörsprogrammet Samläsning med civilingenjörsprogrammet År 2 Hållbara energisystem 30 hp Samläsning med civilingenjörsprogrammet Examensarbete 30 hp Sverige/Utomlands Samläsning med civilingenjörsprogrammet Forskningsanknytning Energiforskningen i Sverige är bred och av hög vetenskaplig kvalitet samt mycket välrenommerad utomlands. Många statliga myndigheter såväl som privata stiftelser finansierar denna forskning. Energimyndigheten som är en av de största finansiärerna av energiforskning har som mål att möjliggöra en omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem. Svensk energiforskning samarbetar med IEA (International Energy Agency) med projekt angående klimatfrågor och energianvändning. Energiforskningen vid HST bidrar till Sveriges ledande roll och berör i huvudsak områdena miljö, energiomvandlingar och resursoptimering. Olika forskargrupper är energiinriktade som: Effektiv distribution och användning av energi Fokuserar på effektiv distribution av energi och smarta elnät. Denna forskargrupp har nyligen erhållit ett stort anslag från Energimyndigheten och Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) för två projekt. Det ena, Exportable/portable power plants, har målet att bringa elektricitet till avlägsna platser och ett andra

9 Sida 6 av 10 projektet fokuserar på att stärka konsumenternas ställning på den nordiska elmarknaden. Dessa två projekt medför att antalet forskare kommer att utökas, vilket ytterligare förstärker kompetensen inom området. Projekten bedöms vara av stor betydelse för hållbar samhälls- och teknikutveckling. Processeffektivisering Denna grupp fokuserar på optimering av produktionsprocesser inom industrier som har stor energianvändning som t.ex. pappersmassaindustrin. Denna grupp arbetar mycket med processmodellering och processimulering. Processutveckling och bioenergi Denna grupp fokuserar sig på användning av energi från biomassa och produktion av biogas. Regionala företag är starkt involverade i projekten men forskningsresultaten har en internationell inverkan. I alla tre ovan nämnda forskningsgrupper beaktas såväl tekniska, ekologiska som ekonomiska aspekter. Samarbete finns med andra universitet i Sverige, EU och internationellt, speciellt i Kina, där liknande forskning bedrivs. Forskningen är tänkt att integreras i masterutbildningen både i form av program- och kursutveckling samt i genomförandet av kurser. I undervisningen integreras mindre forskningsprojekt i form av övningsuppgifter.

10 Sida 7 av 10 Lärarkompetens På avdelningen finns lärare inom utbildningens kompetensområden, flera disputerade lärare samt flera doktorander som är involverade i undervisningen. Sammanställningen framgår av tabell 2. Tabell 2. Antal anställda involverade i programmet Namn Akademisk titel Tillsvidare/ visstidsanställd Anställningens omfattning Uppskattas tid inom programmet % av anställning Erik Dahlquist Professor Tills vidare 100% 10% Jinyue Yan Professor Tills vidare 80% 10% Björn Karlsson Professor Tills vidare 60% 10% Erik Dotzauer Adj. Professor Tills vidare 20% 10% Rebei Bel Fdhila Adj. Professor Tills vidare 20% 10% Jafar Mahmoudi Adj. Professor Tills vidare 20% 10% Eva Thorin Docent Tills vidare 100% 40% Hailong Li Teknologie doktor Tills vidare 100% 10% Anders Nordstrand Teknologie licentiat Tills vidare 50% 5% Jan Sandberg Teknologie licentiat Tills vidare 100% 30% Fredrik Starfelt Adjunkt Tills vidare 100% 30% Torbjörn Windahl Adjunkt Tills vidare 100% 5% Johan Lindmark Teknologie licentiat Visstid anställd 100% 20% Eva Nordlander Doktorand Visstid anställd 100% 20% Elena Tomás- Aparicio Doktorand Visstid anställd 100% 50% Tabell 2 visar att antalet lärare i programmet är 15 st. varav 8 st. (53 %) har disputerat. Ekonomiska förutsättningar Samordningen mellan de olika energiingenjörsutbildningarna gör att både utveckling och genomförande av programmet kan göras på ett ekonomisk rationellt sätt. En stor del av utvecklingskostnaderna är redan beslutade i samband med inrättandet av det nya civilingenjörsprogrammet i energisystem. Möjligheten är därför stor att använda existerande lärarkompetens samt utnyttja det nya moderniserade kursutbudet. De direkta investeringskostnader som krävs är bl.a. utveckling av kursen Introduktion till hållbara energisystem samt förstärkt marknadsföring, främst inom EU-området men även nationellt.

11 Sida 8 av 10 Omvärldsanalys Liknande utbildningar inom Sverige Master s programme in Sustainable Energy Engineering, KTH Stockholm och Master s programme in Innovative Sustainable Energy Engineering, KTH Stockholm. Dessa program liknar till stora delar det föreslagna masterprogrammet. Det senare programmet ger större möjligheter till fördjupning inom viss energiteknik men båda programmen saknar det större blocket i simulering, modellering och optimering som finns i det föreslagna masterprogrammet. Master s programme in Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure, KTH Stockholm. Programmet har fokus på riskhantering, livscykelanalys och är mer miljöinriktat och har mindre inom energiteknik och energisystem är det föreslagna masterprogrammet. Master s Programme in Chemical Engineering for Energy and the Environment, KTH Stockholm. Profilen i detta program är kemiteknikinriktad och således helt annan än det föreslagna masterprogrammet. Masterprogrammet i bioenergiteknik, Linneuniversitetet i Kalmar/Växjö. Inriktningen är biobränslen och således mycket snävare än det föreslagna masterprogrammet. Master s programme in Sustainable Energy systems, Chalmers, Göteborg. Detta program liknar till stora delar den föreslagna masterutbildningen men verkar inte ha samma ambition att integrera miljö och hållbarhetsfrågor i teknikkurserna utan detta ges som separata kurser. Liknande utbildningar inom EU Det är svårt att hitta liknande utbildningar inom EU, några exempel nämns nedan: På Delft University of Technology i Holland finns en 2 årig energiinriktad masterutbildning, Sustainable Energy Technology, detta program fokuserar på förnybar energi och bioenergi men studenten väljer att fördjupa sig i enbart ett energiteknikområde. Således ett mycket snävare program än det föreslagna masterprogrammet. MIT Portugal Program har ett program som heter Sustainable Energy Systems som erbjuds till erfarna ingenjörer för vidarestudier. Utbildningen är mer fragmenterad än det föreslagna masterprogrammet där studenterna väljer mellan kurser inom teknik, miljö eller ekonomi. Sammantaget visar omvärldsanalysen att det finns flera liknade utbildningar inom Sverige vilket gör att konkurrens finns men indikerar samtidigt att området hållbara energisystem

12 Sida 9 av 10 är intressant och något som många högskolor satsar på. Det som framförallt skiljer den föreslagna masterutbildningen från liknade utbildningar är integreringen av miljö och hållbar utveckling i teknikkurserna samt det stora blocket inom simulering, modellering och optimering. Dessa moment har stor betydelse för att studenterna ska ha möjlighet att i ett systemperspektiv kunna hantera frågan om omställning av energisystemet där inte bra enskilda energikällor och energitekniker beaktas. Detta systemperspektiv omfattar såväl tekniska, ekonomiska som ekologiska aspekter och både energiförsörjning och energihushållning. Efterfrågan av utbildningen I ett globalt perspektiv är behovet av utbildning inom hållbara energisystem stort. Vid sidan av Kyotoprotokollet, som tydligt fastslår att minska koldioxidutsläppen och effektivisera energianvändning, finns det ett tydligt mål från EU:s klimatkommission kallat målet. Det betyder att till år 2020 skall vi minska koldioxidutsläppen med 20 %, energieffektiviteten skall öka med 20 % och 20 % av energin skall komma från förnybara källor. På nationell nivå vill Sverige fasa ut användningen av fossila bränslen. För att nå dessa mål krävs en ökning av antalet energiexperter och gör att energiutbildningar kan bli ett intressant val för dem som vill bidra till en bättre värld. Som tidigare nämnts har branschrådet inom energiteknikutbildningarna vid Mälardalens högskola har flera gånger påtalat att det finns ett intresse utomlands för den kompetens som finns i Sverige inom området hållbara energisystem och menar att Mälardalens högskola borde kunna erbjuda att internationellt program inom detta område. Masterutbildningen vänder sig till studenter som har en treårig teknikutbildning med inriktning mot energiteknik. Sådana utbildningar är numera relativt vanliga i Sverige och Norden i övrigt men finns även inom EU och i varianter globalt. Underlaget för potentiella sökande till masterprogrammet kan därför bedömas som stort. Dessutom finns ett förhållandevis stort intresse från utländska studenter vid MDH att läsa fristående kurser som berör hållbar energi. En del av dessa studenter skulle kunna vara intresserade att fortsätta sina energistudier genom att fullfölja masterprogrammet i hållbara energisystem. Det finns också en stor grupp med tidigare examen inom energiteknik och som varit yrkesverksamma en tid men som inte hade möjligheter att under studietiden läsa energikurser i perspektivet hållbar utveckling. Inom denna grupp bör det finnas ett antal som vill uppgradera sina kunskaper och examen inom området. Det finns redan i dagsläget ett starkt tryck från studenter vid MDH som läser Civilingenjörsprogrammet i samhällsteknik att profilera sin utbildning mot hållbara energisystem. Dessa studenter har vid ett flertal tillfällen framfört önskemål att kurserna som finns i de två avslutande åren på civilingenjörsprogrammet tidigareläggs så att dessa blir

13 Sida 10 av 10 sökbara för dem. Även om detta är ett tidsbegränsat potentiellt inflöde (detta program kommer att fasas ut) så är det en indikation för ett intresse för masterprogrammets kurser. En kvantitativ uppskattning av sökandetrycket till ett kommande masterprogram i hållbara energisystem kan göras utifrån intresset för den fristående kursen Sustainable Energy Systems som brukar ha ca 30 sökande varav de flesta är utländska studenter. Den numera ökade profileringen mot energiteknik vid MDH tillsammans med en förstärkt marknadsföring av det föreslagna masterprogrammet borde kunna medföra ett tillräckligt antal sökande. Antalet antagna bör sättas till ca och ger då tillsammans med studenter från civilingenjörsprogrammet en total kursbeläggning på ca 40 st vilket är den nivå som klaras utan att väsentligt mer personella resurser krävs än vad som redan planerats för det befintliga civilingenjörsprogrammet. Förslag till externa bedömare Näringsliv Eddie Johansson, Affärsområdeschef Kraftvärme, Rindi Energi AB Telefon: , e-post: Jenny Holgersson, Energistrateg, Eskilstuna Energi och Miljö AB Telefon: , e-post: Universitet/Högskola Per Alvfors, Professor, Avdelningen för Energiprocesser, KTH, Stockholm Telefon: , e-post: Thore Berntsson, Professor, Avd. för värmeteknik och maskinlära, Chalmers, Göteborg Telefon: , e-post: Akademichef Elvy Westlund Avdelningschef Benny Ekman

14 Utbildningsplan Sida 1 av 5 Dnr: X.X-000/00 Programkod: XXX00 OINR Masterprogram i Hållbara Energisystem 120 högskolepoäng Master of Science (Technology) in Sustainable Energy Systems, 120 Credits Här ska text in om beslut och ikraftträdande. Mål XXX Kunskap och förståelse Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet Energiteknik, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet Energiteknik. Färdighet och förmåga Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, - visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, -visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, samt - visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: - visa förmåga att inom huvudområdet Energiteknik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

15 Sida 2 av 5 Dnr: - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, samt - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Undervisningsspråk Det huvudsakliga undervisningsspråket är engelska. Vilket inkluderar all undervisning, examination och litteratur m.m. Särskild behörighet Examen på grundnivå inom naturvetenskap eller teknik om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng inom energiteknik samt minst 22,5 högskolepoäng matematik/tillämpad matematik. Dessutom krävs Engelska B. Motsvarande behörighetskrav uttryckta för internationella sökande: A complete Bachelor s degree from an institution of higher education of 3 years or more, equivalent to 180 credits(ects credits), of which at least 90 credits (ECTS credits) are within Energy engineering and at least 22,5 credits(ects credits) in mathematics/ applied mathematics. English B is required for Swedish students. Foreign students are requires to submit a TOEFL test result, minimum score 550 with a TWE score of at least 4 (PBT) or 79 with a TWE score of at least 17 (IBT) or an IELTS test results with an overall band score of minimum 6.0 and no band score below 5.0 or equivalent. Urval Antal högskolepoäng. Innehåll Programmet består av 90 högskolepoäng teoretiska kurser samt ett självständigt arbete (examensarbete) inom Energiteknik på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng).

16 Sida 3 av 5 Dnr: Termin 1 Termin 2 Energiteknik Introduktion till Hållbara Energisystem, 7,5 hp Matematik/Tillämpad matematik Numeriska metoder, 7,5 hp Energiteknik Datoriserade informationssystem och programmering 7,5 hp Matematik/Tillämpad matematik Tillämpad matrisnalys och multivariatanalys 7,5 hp Energiteknik Internationella Energisystem, 7,5 hp Energiteknik Processmodellering, 7,5 hp Energiteknik Processoptimering, 7,5 hp Energiteknik Processimulering, 7,5 hp Termin 3 Termin 4 Energiteknik Hållbara Energisystem, 30 hp Energiteknik Examensarbete, 30 hp Val inom programmet Inga val förekommer inom programmet. Värdakademi eller motsvarande Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling är värdakademi för Teknologie masterprogram med huvudområdet Energiteknik, 120 högskolepoäng. Examen Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina: - Teknologie masterexamen med huvudområdet Energiteknik (Master of Science in Energy Systems) Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats. Kvalitetssäkring Kursvärderingar genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Programvärderingar utförs årsvis. Kurs- och programutvärderingarna redovisas och diskuteras av programansvariga, arbetsgrupper i de olika huvudområdena och i lärarlag som arbetar med programmet varefter förändringar i programmet kan bli aktuella. En sammanställning av utvärderingar och nyckeltal redovisas även på akademirådet, där förändringar av program kan initieras.

17 Sida 4 av 5 Dnr: Studentmedverkan Studentkåren utser studeranderepresentanter till akademirådet samt ledningsrådet. Studenter på program erbjuds att sitta med i arbetsgrupper för programutveckling. Studenter erbjuds plats i branschrådet. Studenterna har också via sin linjeförening kontakt med den programansvarige. Forskningsbas Högskolans forskning bedrivs främst inom sex prioriterade inriktningar: Didaktik och interkulturell kommunikation, Inbyggda system, Innovation och produktrealisering, Miljö, energi- och resursoptimering, Hållbar utveckling, arbetsliv och styrning samt Hälsa och Välfärd. Civilingenjörsprogrammet i energisystem knyter an till inriktningen Miljö, energi och resursoptimering. Kurserna vilar på en vetenskaplig grund genom att forskarutbildade lärare deltar i planeringen och utvecklingen samt undervisar i programmet kurser. Flera av kurserna på avancerad nivå är direkt forskningsförberedande. Samverkan Högskolan arbetar aktivt för att erbjuda akademiska utbildningar som leder till jobb, bland annat genom att utveckla utbildningarna i samverkan med det omgivande samhället. Studenterna har goda möjligheter till samverkan med näringslivet genom projektarbeten och examensarbetet. Detta samarbete underlättar för studenten att knyta kontakter med företag. Till utbildningen finns också ett Utbildningsråd i för samhällsteknik, naturvetenskap och matematik knutet, där det finns representanter från näringslivet i regionen med. Internationalisering Mälardalens högskola har sedan länge ansett internationalisering vara en av de viktigaste faktorerna för att utbildning och forskning ska hålla god kvalitet. Som student är det bra att exponeras för internationella inslag under studietiden. Detta bidrar till att öka kompetens och förståelse, bägge mycket viktiga egenskaper på dagen arbetsmarknad. Att som student välja uppgifter med internationell profil eller medverka i Studentkårens fadderverksamhet kan tillföra lika mycket som en vistelse utomlands. Interkulturell kompetens är verkligen viktig oavsett om det framtida arbetet finns i Sverige eller någon annan stans i världen. Jämlikhet Programstudenterna bemöts och bedöms likvärdigt oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller könsöverskridande identitet/uttryck. I de fall då funktionshinder försvårar deltagande på kurser, erbjuds stödåtgärder. Studenterna blir upplysta om deras rättigheter som studenter vid Mälardalens högskola. I övrigt arbetar vi utifrån högskolans policy och handlingsplan för jämlikhet som finns tillgänglig på högskolans webbplats.

18 Sida 5 av 5 Dnr: Övriga föreskrifter För varje kursvid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Högskolan har beslutat om regler och anvisningar för examination, och dessa finns tillgängliga via högskolans webbplats. Övergångsbestämmelser Här ska de villkor som gäller för studenter som antagits till utbildningen innan en viss förändring, dvs. övergångsbestämmelser, anges.

19 Översikt av lärandemål och progression inom masterprogrammet i hållbara energisystem vid MDH Nivå Högskoleförordningen Masterexamen 120 högskolepoäng Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 För masterexamen skall studenten - visa kunskap och förståelse inom För masterexamen skall studenten - visa förmåga att kritiskt och systematiskt För masterexamen skall studenten - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen högskolepoäng med viss inriktning, varav minst 60 högskolepoäng med huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter fördjupning inom det huvudsakliga området energisystem för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 HF andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas. som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. frågeställningar och situationer även med begränsad information, - visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och - visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Nivå Kurstitel och högskolepoäng Innehåll Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt Examinationer Vetenskapligt arbete och kommunikation. Energi och hållbar utveckling. Kursen ger en bred beskrivning av olika energisystem och insikt i aktuell I kursen ingår att kritiskt och systematiskt hantera ett komplext problem i form av en Kursen tar upp energisystem i relation till samhällskravet om en hållbar energiförsörjning INL1, inlämningsuppgift 4 högskolepoäng TEN1, tentamen 3,5 högskolepoäng Produktion och distribution av energi. Energieffektivisering. Hållbara och forskning samt grunderna i vetenskapligt arbete och kommunikation. övningsuppgift som kräver självständig informationssökning och där förmåga tränas och ger en översikt om forskning inom området samt diskussion om gränsdragningen mellan icke hållbara energisystem. att skriftligt och muntligt redogöra för slutsatser. vetenskap och politik i omställningen av energisystemet. G2E Introduktion till hållbar energisystem 7,5 högskolepoäng G1F G2F Numeriska metoder 7,5 högskolepoäng Datoriserade informationssystem och programmering 7,5 högskolepoäng Felkalkyl, iterativ lösning av ekvationer, direkt och iterativ lösning av ekvationssystem, interpolation, approximation, beräkning av integraler och numerisk lösning av differentialekvationer. Introduktion av programvaran MATLAB. Grundläggande kunskap i programmering. Inblick i datoriserade informationssystem inom energisektorn. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna - definiera de vanligaste normerna för vektorer och matriser. - förstå och kunna utföra Richardson-extrapolation. Kursen ger en bred beskrivning av hur informationssystem används inom energisektorn samt grunderna i programmering för att kunna lösa enklare problem. Efter kursen ska studenterna ha förståelse för grundläggande felsökning och kännedom om skillnader gällande olika programmeringsspråk. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna - göra feluppskattningar för funktioner av flera variabler och kunna undvika numerisk kancellation i enkla fall. - lösa ekvationer och linjära ekvationssystem med olika numeriska metoder. - definiera de vanligaste normerna för vektorer och matriser. - beräkna integraler med olika numeriska metoder. - lösa begynnelsevärdesproblem och randvärdesproblem för ordinära differentialekvationer med olika numeriska metoder. - lösa enkla beräkningsprojekt med hjälp av programvaran MATLAB. I kursen ingår att inom givna tidsramar identifiera olika logiska fel och använda erhållen kunskap för att genomföra kvalificerade uppgifter i form av laboration och inlämningsuppgift. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna - göra feluppskattningar för olika numeriska metoder för ekvationslösning. - göra feluppskattningar för olika numeriska metoder för integralberäking. - skriva väl strukturerade redogörelser. Kursen tar upp frågan om hur programmeringsspråk används i energisektorn, deras möjligheter och begränsningar samt behov av ytterligare kunskap inom energiinformationssystem. GRU1, gruppuppgift 1 högskolepoäng. LAB1, laboration 2,5 högskolepoäng. TEN1, tentamen 4 högskolepoäng INL1, inlämningsuppgift 3 högskolepoäng, TEN1, tentamen 3 högskolepoäng, LAB1, laboration 1,5 högskolepoäng A1N Tillämpad matris-analys och multivariat- analys 7,5 högskolepoäng Klassificering av olika typer av linjära system. Matrisdekompositioner. Numerisk lösning av överbestämda system och minstakvadratproblem. Egenvärdesproblem. Multivariat hypotestestning. Tekniker för experimentdesign, modellanalys, modellstabilitet. Efter genomgången kurs förväntas studenten - ha kunskap om och förstå viktiga algoritmer i numeriska matrisberäkningar. - ha kunskap om och förstå multivariat analys. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna - implementera viktiga algoritmer i numeriska matrisberäkningar. - tillämpa olika analysmetoder inom multivariat analys. - tillämpa olika metoder för att utforma ett experiment så att goda förutsättningar för multivariat analys skapas. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna - analysera problem förknippade med behandling av olika slag av datamängder. - värdera för- och nackdelar med olika dataprogram för multivariat statistisk analys. - diskutera den teoretiska grundvalen för multivariat statistik. LAB1, laboration 1,5 högskolepoäng. TEN1, tentamen 6 högskolepoäng. A1N Internationella energisystem 7,5 högskolepoäng Definitioner av system och energisystem, vad innebär systemtänkande, uppbyggnad och utveckling av energisystem i världen -exempel från olika delar av världen, aktörer inom energisektorn på global, nationell, regional och lokal nivå, naturvetenskapliga (t.ex. geovetenskapliga och ekologiska), teknologiska och ekonomiska aspekter som påverkar energisystemen, styrmedel och utvecklingsmål inom energisektorn, lokala förutsättningar för energisystem. Kursen ger en bred beskrivning av olika energisystem i världen samt ger fördjupande kunskaper om dagens energisystem och deras utvecklingsmöjligheter. Efter kursen skall studenten kritiskt analysera dagens energisystemsituation och beskriva olika vägar mot ett hållbart energisystem, i nationella och internationella sammanhang. Förmåga tränas genom att skriftigt och muntligt presentera och diskutera slutsatser och argumenten för dessa. I kursen skall studenter göra bedömningar med hänsyn till olika strategiska lösningar för att identifiera hållbara energisystem, deras utvecklingsmöjligheter och begränsningar samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Studenten skall visa förmåga att identifiera behovet av ytterligare kunskap för att utveckla ett hållbart energisystem. INL1, inlämningsuppgift 3 högskolepoäng. INL2, inlämningsuppgift 2,5 högskolepoäng. TEN 1, tentamen 2 högskolepoäng. A1F Processmodellering 7,5 högskolepoäng I kursen används analytiska, numeriska och statistiska lösningsmetoder. Diskretiseringsteknik med avseende på matematiska ekvationer samt analys av noggrannhet och stabilitet. Praktisk användning av datorprogram och matematiska formuleringar genom programmeringskod. Kursen ger djupare teoretiska kunskaper om matematisk modellering av processer inom området energiteknik. Kursen ger förståelse av olika energitekniska tillämpningar som kräver olika modellerings- och lösningsmetoder såsom analytiska, numeriska och statistiska metoder. Kursen ger en djupare beskrivning av matematiska processer inom område energiteknik och ger kunskap för att lösa de uppställda matematiska modellerna samt att lösa linjära och olinjära differentialekvationer med analytiska och numeriska metoder. Förmåga tränas genom att använda programmeringsspråk och med egen kod lösa modelleringsproblem inom energiområde. Efter kursen skall studenten bättre förstå olika energisystem och bedöma deras mojligheter och begränsningar genom att matematisk modellera energisystemens beteende. I kursen skall studenten samarbeta med pågående forskningsarbete. INL1, inlämningsuppgift 7,5 högskolepoäng A1F Processoptimering 7,5 högskolepoäng Genomgång av teorier bakom optimeringsproblem, dess funktioner och villkor inom energiområdet. Matematiska optimeringsalgoritmer, linjär och dynamisk programmering samt sökmetoder. Klassiska ekonomiska investeringsmetoder. Kursen ger en djupare beskrivning av hur man formulerar optimeringsproblem inom energitekniken. Kursen ger insikt inom forsknings- och utvecklingsarbete inom området energisystem genom tillämpning av optimerings verktyger. I kursen ingår att systematisk integrera optimeringsmetoder för att identifiera och formulera ekonomiska optimeringsproblem inom energisektorn. Kursen tar upp optimeringsfrågor inom energiområdet och visar hur man med användning av matematiska och ekonomiska optimeringsmetoder man kan validera och värdera beräknade resultat och hur dessa påverkar utvecklingen av energisystemen. INL1, inlämningsuppgift 7,5 högskolepoäng A1F Processimulering 7,5 högskolepoäng Kursen beskriver olika simuleringsverktyg inom energitekniken samt validering av simuleringsmodeller liksom val av indata till simuleringsmodeller och analys av utdata. Kursen ger en djup förståelse för metoder, tekniker och verktyg för simulering och analys av prestanda för energiprocesser, samt belyser de senaste simuleringsverktygen som används inom forsknings- och utvecklingsarbete inom energiområdet. Studenten ska kunna identifiera de mest använda simuleringsteknikerna och behov av simuleringsteknik inom energiområde samt att kunna bygga modeller för en given uppsättning data och motivera dess giltighet. Vidare skall studenten kunna analysera resultat och använda resultaten för att förbättra prestanda för olika energisystem. Kursen innehåller ett självständigt arbete i form av en fallstudie där resultaten analyseras och valideras mot verkliga processer. Fallstudie är en fortsättning av ett större forskningsprojekt. PRO1, projektrapport 3 högskolepoäng, TEN1, tentamen 4,5 högskolepoäng A1F Hållbara energisystem 30 högskolepoäng Kursen består av en större projektuppgift som genomförs i grupp (4-5 personer) om innehållande aktuell frågeställning inom området hållbara energisystem samt individuella analys och beräkningsuppgifter inom områden: ångteknik, kraftsystem, vind- och vattenkrafttsteknik, solceller och solfångare, biobränsle mm. Kursen ger en bred beskrivning av olika energisystemen samt fördjupade kunskaper i några viktiga och aktuella energitekniska frågor inom forskningsoch utvecklingsarbete. Kursen ger färdighet att genomföra ett större projektarbeten liksom förmåga att i detalj identifiera och lösa avancerade energitekniska problemfrågeställningar. Kursen är förberedelse innan examensarbete och består av genomförandet av en fallstudie som är en fortsättning av ett större forskningsprojekt. Studenten skall visa förmåga att göra såväl vetenskapliga som samhälleliga och etiska bedömningar samt identifiera behov av ytterligare kunskap inom området. I kursen skall studenter göra bedömningar med hänsyn till olika strategiska lösningar för att identifiera hållbara energisystem, deras utvecklingsmöjligheter och begränsningar samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. INL1, inlämningsuppgift 10 högskolepoäng, INL2, inlämningsuppgift 10 högskolepoäng, PRO1, projektrapport 10 högskolepoäng Ett självständigt arbete inom området energisystem Studenten skall tillämpa den kunskap och förståelse som ingår i programmet. Studenten skall i arbetet visa färdighet och förmåga att genomföra en kvalificerad undersökning. Studenten skall visa förmåga att göra såväl vetenskapliga som samhälleliga och etiska bedömningar samt identifiera behov av ytterligare kunskap inom området. EXA 1, examen 30 högskolepoäng. A2E Examensarbete 30 högskolepoäng

20 Översikt av lärandemål och progression inom år 4 och 5 i Civilingenjörsprogrammet i Energisystem vid MDH Nivå Högskoleförordningen Civilingenjörsprogrammet i Energisystem Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt För civilingenjörsexamen skall studenten visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och - visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. G1F Numeriska metoder 7,5 högskolepoäng För civilingenjörsexamen skall studenten - visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen, - visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, - visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar, - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information, - visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, - visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa. För civilingenjörsexamen skall studenten - visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Nivå Kurstitel och högskolepoäng Innehåll Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt Examinationer Felkalkyl, iterativ lösning av ekvationer, direkt och iterativ lösning av Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna ekvationssystem, interpolation, approximation, beräkning av integraler och - definiera de vanligaste normerna för vektorer och matriser. - göra feluppskattningar för olika numeriska metoder för ekvationslösning. numerisk lösning av differentialekvationer. Introduktion av programvaran - förstå och kunna utföra Richardson-extrapolation. - göra feluppskattningar för olika numeriska metoder för integralberäking. MATLAB. - skriva väl strukturerade redogörelser. G2F Datoriserade informationssystem och programmering 7,5 högskolepoäng Grundläggande kunskap i programmering. Inblick i datoriserade informationssystem inom energisektorn. Kursen ger en bred beskrivning av hur informationssystem används inom energisektorn samt grunderna i programmering för att kunna lösa enklare problem. Efter kursen ska studenterna ha förståelse för grundläggande felsökning och kännedom om skillnader gällande olika programmeringsspråk. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna - göra feluppskattningar för funktioner av flera variabler och kunna undvika numerisk kancellation i enkla fall. - lösa ekvationer och linjära ekvationssystem med olika numeriska metoder. - definiera de vanligaste normerna för vektorer och matriser. - beräkna integraler med olika numeriska metoder. - lösa begynnelsevärdesproblem och randvärdesproblem för ordinära differentialekvationer med olika numeriska metoder. - lösa enkla beräkningsprojekt med hjälp av programvaran MATLAB. I kursen ingår att inom givna tidsramar identifiera olika logiska fel och använda erhållen kunskap för att genomföra kvalificerade uppgifter i form av laboration och inlämningsuppgift. Kursen tar upp frågan om hur programmeringsspråk används i energisektorn, deras möjligheter och begränsningar samt behov av ytterligare kunskap inom energiinformationssystem. GRU1, gruppuppgift 1 högskolepoäng. LAB1, laboration 2,5 högskolepoäng. TEN1, tentamen 4 högskolepoäng INL1, inlämningsuppgift 3 högskolepoäng, TEN1, tentamen 3 högskolepoäng, LAB1, laboration 1,5 högskolepoäng A1N Tillämpad matris-analys och multivariat- analys 7,5 högskolepoäng Klassificering av olika typer av linjära system. Matrisdekompositioner. Numerisk lösning av överbestämda system och minstakvadratproblem. Egenvärdesproblem. Multivariat hypotestestning. Tekniker för experimentdesign, modellanalys, modellstabilitet. Efter genomgången kurs förväntas studenten - ha kunskap om och förstå viktiga algoritmer i numeriska matrisberäkningar. - ha kunskap om och förstå multivariat analys. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna - implementera viktiga algoritmer i numeriska matrisberäkningar. - tillämpa olika analysmetoder inom multivariat analys. - tillämpa olika metoder för att utforma ett experiment så att goda förutsättningar för multivariat analys skapas. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna - analysera problem förknippade med behandling av olika slag av datamängder. - värdera för- och nackdelar med olika dataprogram för multivariat statistisk analys. - diskutera den teoretiska grundvalen för multivariat statistik. LAB1, laboration 1,5 högskolepoäng. TEN1, tentamen 6 högskolepoäng. A1N Internationella energisystem 7,5 högskolepoäng Definitioner av system och energisystem, vad innebär systemtänkande, uppbyggnad och utveckling av energisystem i världen -exempel från olika delar av världen, aktörer inom energisektorn på global, nationell, regional och lokal nivå, naturvetenskapliga (t.ex. geovetenskapliga och ekologiska), teknologiska och ekonomiska aspekter som påverkar energisystemen, styrmedel och utvecklingsmål inom energisektorn, lokala förutsättningar för energisystem. Kursen ger en bred beskrivning av olika energisystem i världen samt ger fördjupande kunskaper om dagens energisystem och deras utvecklingsmöjligheter. Efter kursen skall studenten kritiskt analysera dagens energisystemsituation och beskriva olika vägar mot ett hållbart energisystem, i nationella och internationella sammanhang. Förmåga tränas genom att skriftigt och muntligt presentera och diskutera slutsatser och argumenten för dessa, samt att visa färdighet för att självständigt arbeta i en kvalificerad verksamhet. I kursen skall studenter göra bedömningar med hänsyn till olika strategiska lösningar för att identifiera hållbara energisystem, deras utvecklingsmöjligheter och begränsningar samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Studenten skall visa förmåga att identifiera behovet av ytterligare kunskap för att utveckla ett hållbart energisystem och för att utveckla sin egen kompetens. INL1, inlämningsuppgift 3 högskolepoäng. INL2, inlämningsuppgift 2,5 högskolepoäng. TEN 1, tentamen 2 högskolepoäng. A1F Processmodellering 7,5 högskolepoäng I kursen används analytiska, numeriska och statistiska lösningsmetoder. Diskretiseringsteknik med avseende på matematiska ekvationer samt analys av noggrannhet och stabilitet. Praktisk användning av datorprogram och matematiska formuleringar genom programmeringskod. Kursen ger ett brett kunnande inom energiteknik, inbegripet matematik och naturvetenskap samt insikt i aktuell forskning. Kursen ger förståelse av olika energitekniska tillämpningar som kräver olika modellerings- och lösningsmetoder såsom analytiska, numeriska och statistiska metoder. Kursen ger en djupare beskrivning av matematiska processer inom område energiteknik och ger kunskap för att lösa de uppställda matematiska modellerna samt att lösa linjära och olinjära differentialekvationer med analytiska och numeriska metoder. Förmåga tränas genom att använda programmeringsspråk och med egen kod lösa modelleringsproblem inom energiområde, samt med att samverka i grupper med olika sammansättningar. Efter kursen skall studenten bättre förstå olika energisystem och bedöma deras mojligheter och begränsningar genom att matematisk modellera energisystemens beteende. I kursen skall studenten samarbeta med pågående forskningsarbete. Studenten skall visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens. INL1, inlämningsuppgift 7,5 högskolepoäng A1F Processoptimering 7,5 högskolepoäng Genomgång av teorier bakom optimeringsproblem, dess funktioner och villkor inom energiområdet. Matematiska optimeringsalgoritmer, linjär och dynamisk programmering samt sökmetoder. Klassiska ekonomiska investeringsmetoder. Kursen ger en brett beskrivning av hur man formulerar optimeringsproblem inom energitekniken samt väsentlig fördjupande kunskaper i vissa delar av energioptimerings området. Kursen ger insikt inom forsknings- och utvecklingsarbete inom området energisystem genom tillämpning av optimerings verktyger. I kursen ingår att systematisk integrera optimeringsmetoder för att identifiera och formulera ekonomiska optimeringsproblem inom energisektorn.studenten skall visa förmåga till lagarbete. Vidare skall studenten kunna visa förmåga att utvärdera skeenden även med begränsad information och använda resultaten för att utveckla och utforma olika energisystem med hänsyn till samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Kursen tar upp optimeringsfrågor inom energiområdet och visar hur man med användning av matematiska och ekonomiska optimeringsmetoder man kan validera och värdera beräknade resultat och hur dessa påverkar utvecklingen av energisystemen. INL1, inlämningsuppgift 7,5 högskolepoäng A1F Processimulering 7,5 högskolepoäng Kursen beskriver olika simuleringsverktyg inom energitekniken samt validering av simuleringsmodeller liksom val av indata till simuleringsmodeller och analys av utdata. Kursen ger ett brett samt djup förståelse för metoder, tekniker och verktyg för simulering och analys av prestanda för energiprocesser, samt belyser de senaste simuleringsverktygen som används inom forsknings- och utvecklingsarbete inom energiområdet. Studenten ska kunna identifiera de mest använda simuleringsteknikerna och behov av simuleringsteknik inom energiområde samt att kunna bygga modeller för en given uppsättning data och motivera dess giltighet inom givna ramar. Vidare skall studenten kunna visa förmåga att utvärdera skeenden även med begränsad information och använda resultaten för att utveckla och utforma olika energisystem med hänsyn till människors förutsättningar. Studenten skall visa förmåga till lagarbete Kursen innehåller ett självständigt arbete i form av en fallstudie där resultaten analyseras och valideras mot verkliga processer. Fallstudie kan bli en fortsättning av ett större forskningsprojekt. Studenten skall visa insikt i teknikens roll i samhället och människors ansvar för hur det används. PRO1, projektrapport 3 högskolepoäng, TEN1, tentamen 4,5 högskolepoäng A1F Hållbara energisystem 30 högskolepoäng Kursen består av en större projektuppgift som genomförs i grupp (4-5 personer) om innehållande aktuell frågeställning inom området hållbara energisystem samt individuella analys och beräkningsuppgifter inom områden: ångteknik, kraftsystem, vind- och vattenkraftsteknik, solceller och solfångare, biobränsle mm. Kursen ger en bred beskrivning av olika energisystemen samt fördjupade kunskaper i några viktiga och aktuella energitekniska frågor inom forskningsoch utvecklingsarbete. Kursen ger färdighet att genomföra ett större projektarbeten i grupp liksom förmåga att i detalj identifiera och lösa avancerade energitekniska problemfrågeställningar även med begränsad information. Kursen är förberedelse innan examensarbete och består av genomförandet av en fallstudie som är en fortsättning av ett större forskningsprojekt. Studenten skall visa förmåga att göra såväl vetenskapliga som samhälleliga och etiska bedömningar samt identifiera behov av ytterligare kunskap inom området och för att utveckla sin egen kompetens. I kursen skall studenter göra bedömningar med hänsyn till olika strategiska lösningar för att identifiera hållbara energisystem, deras utvecklingsmöjligheter och begränsningar samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. INL1, inlämningsuppgift 10 högskolepoäng, INL2, inlämningsuppgift 10 högskolepoäng, PRO1, projektrapport 10 högskolepoäng Ett självständigt arbete inom området energisystem Studenten skall tillämpa den kunskap och förståelse som ingår i programmet. Studenten skall i arbetet visa färdighet och förmåga att genomföra en kvalificerad undersökning. Studenten skall visa förmåga att göra såväl vetenskapliga som samhälleliga och etiska bedömningar samt identifiera behov av ytterligare kunskap inom området. EXA 1, examen 30 högskolepoäng. A2E Examensarbete 30 högskolepoäng

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH 2.1.2-390/11 Programkod: AMM03 Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Master of Science in Soil and Water Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWS20 Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Master Program in Inland Water Quality Assessment, 120 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Masterprogram i intelligenta inbyggda system, 120 högskolepoäng

Masterprogram i intelligenta inbyggda system, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 MDH 2.1.2-144/09 Programkod: GST01 Masterprogram i intelligenta inbyggda system, 120 högskolepoäng Master Program in Intelligent Embedded Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Teknologie magisterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Inbyggda System

Teknologie magisterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Inbyggda System Examensbeskrivning Sida 1 av 1 Dnr: X.X-000/00 Teknologie magisterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Inbyggda System Master of Science (60 credits) in Computer Science with specialization

Läs mer

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOG21 Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Public Health Sciences with focus

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 MDH 2.1.2-68/13 Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies, 180 Credits

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk design, 300 hp Master of Science in Engineering - Industrial Design Engineering, 300 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits Dnr: 1026/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng Master programme in Mathematics and Modelling,

Läs mer

Energiingenjör, 180 hp

Energiingenjör, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Energiingenjör, 180 hp Energy Engineering, 180 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TENIG Grundnivå MIUN 2009/1510 Högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits) Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Utbildningsnämnden vid Blekinge

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i 4FH11 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-11-09 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-11 Sid 2 (7)

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: GGV01 Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) with focus on Evaluation and Organizational Management,

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 2012-11-22 Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 högskolepoäng Energy Systems - Master Program in Engineering, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ. Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17

HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ. Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17 Utbildningsplan Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys,

Läs mer

Utbildningsplan. Energiingenjör BSc Energy Engineering 180 credits

Utbildningsplan. Energiingenjör BSc Energy Engineering 180 credits Utbildningsplan Energiingenjör BSc Energy Engineering 180 credits Ladokkod: TGENI Version: 2.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Utbildningsutskottet 2015-02-11 Gäller från: HT 2015 Allmänna mål

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOJ20 Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Midwifery program, 90 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1658- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Översättningsvetenskap inriktning: Tolkning inriktning: Översättning Translation Studies specialization: Interpreting

Läs mer

Utbildningsplan Master Programme in Sustainable Energy Engineering, 120 ECTS credits

Utbildningsplan Master Programme in Sustainable Energy Engineering, 120 ECTS credits HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ MASTER PROGRAMME IN SUSTAINABLE ENERGY ENGINEERING Programkod: TAENA Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2010-10-27 Utbildningsplan Master

Läs mer

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS)

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Sida 1 av 8 MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp Dnr G 2015/309 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Matematiska vetenskaper, masterprogram,

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU SU-FV-3.2.5-1566-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Arkeologi inriktning: Antikens kultur och samhällsliv inriktning: Arkeologi inriktning: Laborativ arkeologi

Läs mer

International Marketing, 60 högskolepoäng

International Marketing, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 International Marketing, 60 högskolepoäng International Marketing, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Utbildningsprogrammet har inrättats av grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2006-11-02.

Utbildningsprogrammet har inrättats av grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2006-11-02. Utbildningsplan för Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik (120 högskolepoäng) Master of Science Programme in Mechanical Engineering with emphasis on Structural Mechanics (120

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Intensive Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med höstterminen

Läs mer

Utbildningsplan. Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng Utbildningsplan Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng Ladokkod: TGMAI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings-

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Master Program in Industrial Engineering and Management, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Dnr: 1002/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Master Programme in Corporate

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Automationsingenjör, 180 hp

Automationsingenjör, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Automationsingenjör, 180 hp Automation Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TAUMG Grundnivå MIUN 2013/2104 Högskolepoäng

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Datavetenskapliga programmet, 180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ DATAVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Programkod: TGDAK Inriktningskod IT-arkitekt: ITAR Inriktningskod visiomatik: VISI Fastställd av NT-nämnden 2006-09-21 Reviderad

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - INRIKTNING MOT VÅRD AV ÄLDRE Programkod: VASVM Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Vers. 001 Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16

Läs mer

Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) Nature, Health and Garden - Master s Programme, 60 Credits 1 Beslut Utbildningsplanen fastställdes den 30 maj 2007 av Fakultetsnämnden vid

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits Dnr: 1013/2007-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme, 180 ECTS

Läs mer

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Handelshögskolan Utbildningsplan Dnr CF 52-33/2009 Sida 1 (6) PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in forecasting and evaluation methodology, 60 Higher Education

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

Bilaga till ärende 3

Bilaga till ärende 3 Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dnr: G 217 237/11 Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dietistprogrammet 180 hp, grundnivå Magisterprogram i klinisk nutrition 60 hp, avancerad nivå Programme in dietetics 180/240

Läs mer

Produkt- och processutveckling - masterprogram - Produktion och logistik, 120 högskolepoäng

Produkt- och processutveckling - masterprogram - Produktion och logistik, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZKS21 - masterprogram - Produktion och logistik, 120 högskolepoäng Master Program in Product and Process Development - Production and Logistics, 120 Credits Denna

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Miljövetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: XGMVE Miljövetarprogrammet Environmental Science Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i MATEMATIK Mathematics Studieplanen är utfärdad den 8 december 2015 (dnr ORU 5.1-04970/2015). 1 Med stöd av 6 kap. 26 högskoleförordningen

Läs mer

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng = = d=ont=qpttlms== = Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng Programme in Public Health Science with Health Economics 180 higher education credits Fastställd

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design Programkod: NGTRK Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2010-12-09 Utbildningsplan Trädgårdsmästarprogrammet

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-654/2008 Sida 1 (6) MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Educational Management and Leadership,

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR NATURVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-640/2007 Sida 1 (7) GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Global Ecosystems and Health, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-09-27 Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Master Program in Innovation and Design, 120 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges

Läs mer

Lokal examensordning vid Karlstads universitet

Lokal examensordning vid Karlstads universitet Rektor Lokal examensordning vid Karlstads universitet Lokal examensordning vid Karlstads universitet Beslut RB 95/10 Dnr. C 2010/217 Ersätter C2007/310 Giltighet fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. Handläggare Lena

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Utbildningsplan för Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling (120 högskolepoäng)

Utbildningsplan för Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling (120 högskolepoäng) Utbildningsplan för Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling (120 högskolepoäng) Joint Masters Programme in European Spatial Planning, Environmental Policies and

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i 4FH08 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-01-08 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2009-03-24 Sid 2 (8)

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2076-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK KEMI SPECIALISATION: ENGINEERING CHEMISTRY 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 6 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits

Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Utbildningsplan Dnr CF 52-520/2009 Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen 300 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16 Utbildningsplan

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK Dnr FAK1 2010/157 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magisterprogram i Nationalekonomi Programkod: SANEK Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 60 Beslut om inrättande: Magisterprogram

Läs mer

Utbildningsplan. Engineering: Surveying Technology and Geographical IT Högskolepoäng/ECTS: 180 högskolepoäng/ects. Svenska.

Utbildningsplan. Engineering: Surveying Technology and Geographical IT Högskolepoäng/ECTS: 180 högskolepoäng/ects. Svenska. Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Programkod: Programmets benämning: TGLIT Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT Engineering: Surveying Technology

Läs mer

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde.

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde. Forsknings- och utbildningsnämnden ALLMÄNNA RÅD 2010-09-08 Dnr HS 2010/328-510 Utformning av utbildningsplan 1 Allmänt Bestämmelser om utbildningsplan finns i Högskoleförordningen. Där framgår att det

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 10 Programkod: GFM01 Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Nursing, 180 credits

Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Nursing, 180 credits Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Nursing, 180 credits Programkod: SSH16 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd: 2015-04-22 Ikraftträdande: Höstterminen

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2013-04-18 Dnr: MDH 2.1.2-178/13 liga programmet, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2016-03-22 Dnr SU FV-3.2.5-1978- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas

Läs mer

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 1(9) Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet; SFS 2006:1405 Utkom från trycket den 19 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Regeringen

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-99/2010 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Paediatric Care, 60 Higher

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 10 Programkod: GFM01, GFE01, GFV01, GFS01, GFN01, GFA01 Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen är utfärdad den 16 mars 2010 (dnr CF 62-642/2008). 1 Den har senast ändrats den 11

Läs mer

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 högskolepoäng

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Network Engineering, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2010-01-25 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Nursing Care of Persons with Infectious Diseases

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

Utbildningsplan för Digitala spel (180 högskolepoäng) Digital Games (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Digitala spel (180 högskolepoäng) Digital Games (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Digitala spel (180 högskolepoäng) Digital Games (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03. Utbildningsplanen

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, 300 högskolepoäng Master Program in Civil Engineering and Urban Development, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Masterutbildning i hälsovetenskap, 120 hp

Masterutbildning i hälsovetenskap, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Masterutbildning i hälsovetenskap, 120 hp Master Programme in Health Science, 120 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Utbildningsprogrammet har inrättats av dekanus 2012-08-29 på delegation av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola.

Utbildningsprogrammet har inrättats av dekanus 2012-08-29 på delegation av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola. Högskoleingenjör i energisystem för hållbar utveckling (180 högskolepoäng) Bachelor of Science in energy systems for sustainable Development (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 674/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng The Marketing Programme, 180 Higher

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer