Älvkullen Onsdagen den 17 december 2014 kl 17:30 20:00. Se bilagda sammanträdeslista. Helena Sjöholm, sekreterare Staffan Olofsson, assistent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Älvkullen Onsdagen den 17 december 2014 kl 17:30 20:00. Se bilagda sammanträdeslista. Helena Sjöholm, sekreterare Staffan Olofsson, assistent"

Transkript

1 1 (25) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 17 december 2014 kl 17:30 20:00 Se bilagda sammanträdeslista Övriga Helena Sjöholm, sekreterare Staffan Olofsson, assistent Utses att justera Lars-Olof Andersson (C) och Anders Westergren (SD) Paragrafer och vara rösträknare Justeringens plats och tid Kommunkansliet, Södergatan 28, Höör, måndagen den 22 december kl Sekreterare Helena Sjöholm Ordförande Anders Netterheim Lars-Olof Andersson Anders Westergren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Kommunfullmäktige Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift

2 2 (25) Innehållsförteckning Ärende 85 Sammanträdets kungörande Upprop Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering Avsägelse: Suad Korlat (S) Sammanträdesplan Kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträden Ändring i arbetsordning för kommunfullmäktige i Höörs kommun Översyn av bestämmelserna om kommunalt partistöd Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun Redovisning av ej slutbehandlade motioner Lokal värdighetsgaranti för Äldreomsorgen i Höörs kommun Val av förtroendevalda för perioden Ordning för inkallande av ersättare i de nämnder och styrelser till vilka val förrättas av kommunfullmäktige Överenskommelse om asylplatser, Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande utan legal vårdnadshavare i Sverige s.k. ensamkommande barn Anmälningar Övrigt... 25

3 3 (25) 85 Sammanträdets kungörande Beslut Kommunfullmäktige beslutar Kungörelsen om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt. Ärendebeskrivning Kungörelsen om sammanträdet har utfärdats den 5 december 2014 och anslagits på kommunens anslagstavla 10 december Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll, från sammanträde den 4 december 2014 har skickats till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige med posten den 9 december Annons om sammanträdet har varit införd i av kommunfullmäktige beslutade tidningar den 10 december 2014.

4 4 (25) 86 Upprop Ärendebeskrivning Efter upprop enligt upprättad förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att samtliga ledamöter med undantag för Arne Gustavsson (C), Ibb Malmgren (SD), Mikael Nathell (SD), Suad Korlat (S), Hans- Göran Larsson (FP), Dan Koraeus (V) var närvarande. I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör för Arne Gustavsson (C), Ola Kollén (C), för Ibb Malmgren (SD), Peter Rönngren (SD), för Mikael Nathell (SD), Robert Nilsson (SD), för Suad Korlat (S), Linda Andersson (S), för Hans-Göran Larsson (FP), Björn Schwunck (FP) och för Dan Koraeus (V), Olle Krabbe (V).

5 5 (25) 87 Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering Beslut Kommunfullmäktige beslutar Lars-Olof Andersson (C) och Anders Westergren (SD) utses att justera dagens protokoll. Ordföranden Anders Netterheim (M) informerar om att dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, måndagen den 22 december 2014, kl

6 6 (25) 88 Avsägelse: Suad Korlat (S) Beslut Kommunfullmäktige godkänner Suad Korlats (S) avsägelse, samt begär hos länsstyrelsen om förnyad sammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Suad Korlat (S). Ärendebeskrivning Suad Korlat (S) har skriftligen anmält att han avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. KSF 2014/309.

7 7 (25) Dnr KSF 2014/ Sammanträdesplan 2015 Beslut Kommunfullmäktige beslutar Dag, tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden under år 2015 bestäms enligt följande, onsdagen den 28 januari, kl , Älvkullen, onsdagen den 25 februari, kl , Älvkullen, onsdagen den 25 mars, kl , Älvkullen, onsdagen den 29 april, kl , Älvkullen, onsdagen den 27 maj, kl , Älvkullen, onsdagen den 17 juni, kl , Älvkullen, onsdagen den 26 augusti, kl , Älvkullen, onsdagen den 30 september, kl , Älvkullen, onsdagen den 28 oktober, kl , Älvkullen, onsdagen den 25 november kl , Älvkullen, onsdagen den 16 december, kl , Älvkullen. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige bestämmer enligt 5 kap. 7 kommunallagen (1991:900) när ordinarie sammanträden ska hållas. Sammanträden ska även hållas om kommunstyrelsen eller minst en tredjedel (1/3) av kommunfullmäktiges ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs. Kommunfullmäktiges ordförande utfärdar en kungörelse om varje sammanträde med kommunfullmäktige. Kungörelsen, som ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och de ärenden som ska behandlas, ska anslås på kommunens anslagstavla minst en (1) vecka före sammanträdesdagen. Inom samma tid ska kungörelsen på lämpligt sätt också lämnas till varje ledamot och ersättare. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska med kallelse till sammanträde sändas ärendehandlingar i den omfattning som ordföranden bestämmer. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 december 2014, 191.

8 8 (25) Dnr KSF 2014/ Kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträden Beslut Kommunfullmäktige beslutar Kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i Skånska Dagbladet och Lokaltidningen Mellanskåne, samt läggas ut på kommunens hemsida/webbsida och facebook-sida. Ärendebeskrivning Enligt 5 kap kommunallagen (1991:900) ska kommunfullmäktiges ordförande utfärda en kungörelse om varje sammaträde med kommunfullmäktige. Kungörelsen, som ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas, ska anslås på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Kungörelsen ska inom samma tid på ett lämpligt sätt lämnas till varje ledamot och ersättare i kommunfullmäktige. Uppgift om tid och plats för ett sammanträde med kommunfullmäktige ska minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som kommunfullmäktige beslutar. I kommunfullmäktiges arbetsordning, 9, anges att kommunfullmäktige ska besluta om i viken eller vilka ortstidningar som annonsering om kommunfullmäktiges sammanträden ska ske samt att annonsering även ska ske på kommunens hemsida/webbplats, att kommunfullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska införas i ortstidningen/ortstidningarna, samt att ordföranden, om särskilda skäl föreligger, inför ett sammanträde får begränsa annonseringen i ortstidningen/ortstidningarna och på webbplatsen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 december 2014, 192.

9 9 (25) Dnr KSF 2014/ Ändring i arbetsordning för kommunfullmäktige i Höörs kommun Beslut Kommunfullmäktige beslutar I Arbetsordning för kommunfullmäktige i Höörs kommun, antagen den 27 februari 2013, 21, ska 5 andra stycket ha följande lydelse. De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda kommunfullmäktige första gången i oktober månad. Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för detta första sammanträde efter samråd med kommunstyrelsens presidium. Ärendebeskrivning I Arbetsordning för kommunfullmäktige i Höörs kommun, antagen den 27 februari 2013, 21, har 5 andra stycket följande lydelse. De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda kommunfullmäktige första gången i november. Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för detta första sammanträde efter samråd med kommunstyrelsens presidium. 5 kap. 5 första stycket kommunallagen (1991:900) har från och med den 1 februari 2014 följande lydelse. Ledamöterna och ersättarna i fullmäktige ska väljas för fyra år räknat från och med den 15 oktober valåret. Detta innebär att den fyraåriga mandatperioden löper ut den 14 oktober och skäl föreligger därmed att det nyvalda kommunfullmäktige ska sammanträde första gången i oktober månad. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 december 2014, 197. Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2013, 21. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Höörs kommun, antagen den 27 februari 2013, 21.

10 10 (25) Dnr KSF 2013/ Översyn av bestämmelserna om kommunalt partistöd Beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. Kommunalt partistöd lämnas, från och med den 1 januari 2015, med dels ett grundstöd om femtiosex (56) procent av prisbasbeloppet, eller kr, per i kommunfullmäktige representerat politiskt parti och år, dels ett mandatstöd om tretton och en halv (13,5) procent av prisbasbeloppet, eller 6.007:50 kr, per mandat och år för mandat i kommunfullmäktige för vilket vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 2. Kommunalt partistöd betalas ut årligen, i förskott, under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Av minnesanteckningar, daterade den 21 januari 2014, från kommunstyrelsens arbetsutskotts grupp för översyn av bestämmelserna om kommunalt partistöd samt kommunfullmäktiges arbetsordning framgår bland annat följande. Gruppen är överens om att föreslå kommunfullmäktige att vid bestämmandet av kommunalt partistöd för mandatperioden ska kommunfullmäktige besluta att endast mandat för vilket vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelning av kommunalt partistöd, att kommunalt partistöd inte ska betalas ut till politiskt parti som inte lämnar en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för sitt avsedda ändamål, att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin, samt att kommunalt partistöd inte ska betalas ut till parti som inte lämnar en, av respektive politiskt parti särskilt utsedd granskare, upprättad rapport huruvida redovisningen ger en rättvisande bild av hur det kommunala partistödet använts. Gruppen är överens om att föreslå kommunfullmäktige att beslut om storleken av det kommunala partistödet för mandatperioden tas i samband med kommunens budget för år 2015, storleken av det kommunala partistödet bör ligga i paritet med skånska kommuner av motsvarande befolkningsmässig storlek, storleken av det kommunala partistödet ska bestämmas dels som ett grundbelopp enligt formeln, prisbasbeloppet x viss procentsats= Z, som ett belopp per mandat i kommunfullmäktige enligt formeln, Z x viss procentsats. Den 27 februari 2014, 34, beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott bland annat att följande. Minnesanteckningar från arbetsgruppen för översyn av bestämmelserna om kommunalt partistöd överlämnas till budgetberedningen.

11 11 (25) Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 december Minnesanteckningar från kommunstyrelsens arbetsutskotts grupp för översyn av bestämmelserna om kommunalt partistöd samt kommunfullmäktiges arbetsordning, daterade den 21 januari Pressmeddelande Redovisning av kommunalt partistöd och möjlighet att minska fullmäktige i de minsta kommunerna, daterat den 26 september Kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2002, 31.

12 12 (25) Dnr KSF 2013/ Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun Beslut Kommunfullmäktige beslutar Förslaget till Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun, daterade 4 december 2014, antas att gälla från och med den 1 januari Ärendebeskrivning Bestämmelserna om kommunernas befogenhet att lämna partistöd ändras. Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. beslut om utbetalning av kommunalt partistöd ska fattas av fullmäktige minst en (1) gång per år. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet. Detta ska preciseras genom att det i en särskild bestämmelse i arbetsordningen anges att ett parti är representerat om det fått mandat i fullmäktige och vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) för mandatet. Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i kommunallagen (1991:900), dvs. för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari 31 december och ges in till fullmäktige senast sex (6) månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen och ges in till fullmäktige. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport. Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. Partistöd får bara betalas till ett parti som är en juridisk person. I minnesanteckningar, från kommunstyrelsens arbetsutskotts grupp för översyn av bestämmelserna om kommunalt partistöd samt kommunfullmäktiges arbetsordning, från sammanträde den 21 januari 2014 framgår bland annat följande. Gruppen är överens om att föreslå kommunfullmäktige att vid bestämmandet av kommunalt partistöd för mandatperioden ska kommunfullmäktige besluta att endast mandat för vilket vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelning av kommunalt partistöd, att kommunalt partistöd inte ska betalas ut till politiskt parti som inte lämnar en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för sitt avsedda än damål, att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin, samt att kommunalt partistöd inte ska betalas ut till parti som inte lämnar en, av re spektive politiskt parti särskilt utsedd granskare, upprättad rapport huruvida redovisningen ger en rättvisande bild av hur det kommunala partistödet an vänts. Härefter har kommunfullmäktiges ordförande, Anders Netterheim (M), förste vice ordförande, Mona Schill Ingvarsson (S), och andre vice ordförande, Ellinor Dahlgren (S), tillsammans utarbetat bilagda

13 13 (25) förslag till Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun att gälla från och med den 1 januari I detta förslag saknas belopp för grund- respektive mandatstöd. Skälet härtill är att storleken på dessa belopp behandlas i det ärende Översyn av bestämmelserna om kommunalt partistöd som behandlas före nu aktuellt ärende. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 december 2014, 196. Förslag till Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun, daterade den 4 december Kommentarer till förslaget till Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun, kanslichef Benny Nilsson, 10 november Minnesanteckningar från kommunstyrelsens arbetsutskotts grupp för översyn av bestämmelserna om kommunalt partistöd samt kommunfullmäktiges arbetsordning, daterade den 21 januari Pressmeddelande Redovisning av kommunalt partistöd och möjlighet att minska fullmäktige i de minsta kommunerna, daterat den 26 september 2013.

14 14 (25) Dnr KSF 2013/79 94 Redovisning av ej slutbehandlade motioner Beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. Motionen Detaljplanen för Höörsgård 26 ändras så att även boende tillåts avskrivs från vidare handläggning. 2. Ledningsgruppen för fysisk planering, i samråd med samarbetsgruppen avseende samhällsbyggnadsfrågor, ska snarast och senast den 19 januari 2015 lämna ett yttrande med förslag till beslut till kommunstyrelsen i anledning av motionen Om skötsel av en tätortsnära skog i Höör. 3. Socialnämnden ska snarast och senast den 19 januari 2015 lämna ett yttrande med förslag till beslut till kommunstyrelsen i anledning av motionen Integration av ensamkommande flyktingbarn. 4. Redovisningen av ej slutbehandlade motioner läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Enligt 5 kap. 33 kommunallagen (1991:900) bör en motion beredas så, att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett (1) år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt bilagda Beslutslogg motioner finns det en (1) motion som väckts under år 2012 och två (2) motioner som väckts under år 2013 som ännu inte besvarats. Motionen Detaljplanen för Höörsgård 26 ändras så att även boende tillåts KSF 2012/126. Motionen väcktes den 15 mars 2012 av Hans-Göran Larsson (FP). I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en detaljplan för Höörsgård 26 som ger bygglov för boende. Motionen remitterades den 22 mars 2012 till dåvarande planenheten för yttrande. Den 7 november 2013, 3, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att plan- och GIS-enheten senast den 24 februari 2014 ska redovisa för arbetsutskottet hur beredningen av motionen fortgår och när ett förslag till svar på motionen kan föreligga. I anledning av en anhållan från Dragablås AB om att planen för fastigheten Höörsgård 26 ändras så att bostäder medges på fastigheten fick dåvarande planenheten, den 9 februari 2010, 16, i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram förslag till planändring för bostadsändamål. Motionen Om skötsel av en tätortsnära skog i Höör KSF 2013/318. Motionen väcktes den 6 november 2013 av Lisbeth Adelmyr (MP). I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa skydd för bevarande av det aktuella skogsområdet och upprätta en skötselplan för det. Motionen remitterades den 12 december 2013 till ledningsgruppen för fysisk planering, i samråd med samarbetsgruppen avseende samhällsbyggnadsfrågor, för yttrande till kommunstyrelsen snarast och senast den 30 juni 2014.

15 15 (25) Motionen Integration av ensamkommande flyktingbarn KSF 2013/339. Motionen väcktes den 27 november 2013 av Margareta Johansson (KD) och Erik Mårtensson (KD). I motionen föreslås att socialtjänsten ska göra det möjligt för ensamkommande flyktingbarn att få kontaktfamiljer som de kan besöka och ha gemenskap med i den utsträckning som de önskar samt att socialtjänsten ordnar läxhjälp för dessa barn och på det sättet påskyndar och underlättar för dem att genomföra språkstudier och skolgång i vårt samhälle. Motionen remitterades den 12 december 2013 till socialnämnden för yttrande till kommunstyrelsen snarast och senast den 30 juni Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 december Skrivelse, Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2013, kanslichef Benny Nilsson, Beslutslogg, motioner, Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 9 februari 2010, 16.

16 16 (25) Dnr KSF 2014/ Lokal värdighetsgaranti för Äldreomsorgen i Höörs kommun Beslut Kommunfullmäktige beslutar Den av socialnämnden den 23 oktober 2014, 146, antagna lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Höörs kommun fastställs med den ändringen att punkt 4. får följande lydelse Ta kontakt med dig i god tid om vi inte kan komma inom en halvtimme från avtalad tid. Ärendebeskrivning Av en tjänsteskrivelse Lokal värdighetsgaranti för Äldreomsorgen i Höörs kommun daterad den 18 september 2014, upprättad av socialt ansvarig socionom Ewa Näslund och kvalitetscontroller Anders Svensson framgår följande. Social sektor i Höörs kommun har en gemensam värdegrund, som ligger till grund för all verksamhet. På det nationella planet har en värdegrund för äldreomsorgen fastslagits. Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att den äldre medborgaren får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med denna som utgångspunkt uppmuntras alla kommuner genom utbetalning av prestationsersättning att skapa lokala värdighetsgarantier. Garantierna ska ge ett konkret mervärde och vara lätta att förstå. För att rätt till prestationsmedel ska föreligga krävs att en lokal värdighetsgaranti är formulerad som en utfästelse, vänder sig direkt till den äldre personen med beslut om insatser enligt 4 kap. 1 och 2 i socialtjänstlagen, ger ett mervärde, det vill säga lovar något utöver vad den äldre redan har rätt till enligt gällande lagar och föreskrifter samt är konkret och möjlig för den äldre personen själv eller anhöriga att avgöra om den uppfylls eller inte. Socialnämnden har vid två tillfällen sökt och blivit beviljade totalt kr hos socialstyrelsen avseende prestationsersättning för införande av lokal värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Beviljade medel får användas t.o.m Socialstyrelsen ska godkänna den lokala värdighetsgarantin. I den ovan angivna tjänsteskrivelsen lämnas följande förslag till lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Höörs kommun. Den lokala värdighetsgarantin gäller för särskilt boende, hemtjänst i ordinärt boende och myndighetutövning kopplat till insatsen. Vi garanterar att 1. Du som ansöker om särskilt boende erbjuds ett familjerådslag för att planera för hur dina behov bäst tillgodoses. 2. Vi tillsammans med dig skriver en genomförandeplan inom två veckor från det att din hjälp har startat. Genomförandeplanen beskriver hur du vill att vi ska hjälpa dig med det du har blivit beviljad. 3. Personal från äldreomsorgen i Höörs kommun, eller som arbetar på uppdrag av densamma, ska legitimera sig vid besök i ditt hem. Legitimationen ska bäras synlig för dig.

17 17 (25) 4. Ta kontakt med dig om vi inte kan komma inom en halvtimme från avtalad tid. 5. Vi kontaktar dig i förväg om någon annan än för dig känd personal kommer. Socialnämnden beslöt den 23 oktober 2014, 146, att anta den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen enligt förslag och att överlämna förslaget till kommunfullmäktige med hemställan om fastställande. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 december 2014, 201. Socialnämndens beslut den 23 oktober 2014, 146. Tjänsteskrivelse Lokal värdighetsgaranti för Äldreomsorgen i Höörs kommun daterad den 18 september 2014, upprättad av socialt ansvarig socionom Ewa Näslund och kvalitetscontroller Anders Svensson.

18 18 (25) 96 Val av förtroendevalda för perioden Beslut Kommunfullmäktige beslutar Att utse förtroendevalda i styrelser, nämnder m.m. för perioden i enlighet med bilagda förteckning (Bil 96). Överläggning Valberedningens ordförande Christer Olsson går igenom valberedningens nomineringar och förtydligar gjorda kompletteringar. Kandidater till posten andre vice ordförande i kommunstyrelsen Valberedningen har föreslagit Fredrik Hanell (MP) till andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Stefan Liljenberg (SD) nominerar Anders Westergren (SD). Ordföranden kostaterar att det finns två kandidater: Fredrik Hanell (MP) och Anders Westergren (SD). Valet ska förrättas genom sluten omröstning. Med kommunfullmäktiges godkännande utses Anna Palm (M) att tillsammans med Lars-Olof Andersson (C) i denna omröstning vara rösträknare eftersom valet avser Anders Westergren (SD). Valet förrättas. Resultat: 30 röster för Fredrik Hanell (MP), 8 röster för Anders Westergren (SD) och 3 blanka röster. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige har valt Fredrik Hanell (MP) till kommunstyrelsens andre vice ordförande. Kandidater till posten andre vice ordförande i socialnämnden Valberedningen har föreslagit Maria Truedsson (MP) till andre vice ordförande i socialnämnden. Anders Westergren (SD) nominerar Helena Ohlson (SD). Ordföranden kostaterar att det finns två kandidater: Maria Truedsson (MP) och Helena Ohlson (SD). Valet förrättas genom sluten omröstning. Resultat: 30 röster för Maria Truedsson (MP), 8 röster för Helena Ohlson (SD) och 3 blanka röster. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige har valt Maria Truedsson (MP) till socialnämndens andre vice ordförande.

19 19 (25) Kandidater till posten andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden Valberedningen har föreslagit Maria Oscarsson (V) till andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Stefan Liljenberg (SD) nominerar Helena Ohlson (SD). Ordföranden konstaterar att det finns två kandidater: Maria Oscarsson (V) och Helena Ohlson (SD). Valet förrättas genom sluten omröstning. Resultat: 29 röster för Maria Oscarsson (V), 8 röster för Helena Ohlson (SD) och 4 blanka röster. Ordföranden kostaterar att kommunfullmäktige har valt Maria Oscarsson (V) till andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Beslutsunderlag Förslag till förtroendevalda i styrelser, nämnder m.m. för perioden

20 20 (25) Dnr KSF 2014/ Ordning för inkallande av ersättare i de nämnder och styrelser till vilka val förrättas av kommunfullmäktige Beslut Kommunfullmäktige beslutar. Följande regler angående ersättares inträde till tjänstgöring skall gälla i de nämnder och styrelser till vilka val förrättas av kommunfullmäktige. 1. Inom en partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i dagens protokoll. 2. Partigruppsordning för inkallande av ersättare: för ledamot tillhörande nedanstående partigrupp C FP KD M MP S SD V inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning C, M, KD, FP, S, MP, V, SD FP, C, M, KD, MP, S, V KD, M. C, FP, S, MP, V, SD M, C, KD, S, MP, FP, V, SD MP, V, S, FP, C, KD, M, SD S, V, MP, C, M, FP, KD, SD SD, C, KD, S, M, MP, V, FP V, S, MP, FP, C, KD, M, SD 3. Ovanstående ordning ska tillämpas om det inte i lag eller annan författning föreskrivs annat angående ersättares inträde till tjänstgöring. 4. Ersättarordningen i VA-/GIS-nämnden skötts inom respektive kommun enligt ovan fastställd ersättarordning. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige besluta. Följande regler angående ersättares inträde till tjänstgöring skall gälla i de nämnder och styrelser till vilka val förrättas av kommunfullmäktige. 1. Inom en partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i dagens protokoll. 2. Partigruppsordning för inkallande av ersättare: för ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan angiven

21 21 (25) nedanstående partigrupp C FP KD M MP S SD V partigruppsordning C, M, KD, FP, S, MP, V, SD FP, C, M, KD, MP, S, V KD, M. C, FP, S, MP, V, SD M, C, KD, S, MP, FP, V, SD MP, V, S, FP, C, KD, M, SD S, V, MP, C, M, FP, KD, SD SD, C, KD, S, M, MP, V, FP V, S, MP, FP, C, KD, M, SD 3. Ovanstående ordning ska tillämpas om det inte i lag eller annan författning föreskrivs annat angående ersättares inträde till tjänstgöring.

22 22 (25) Dnr KSF 2013/ Överenskommelse om asylplatser, Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande utan legal vårdnadshavare i Sverige s.k. ensamkommande barn Beslut Kommunfullmäktige beslutar Höörs kommun ska ändra i Överenskommelse om asylplatser, Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande utan legal vårdnadshavare i Sverige s.k. ensamkommande barn med Migrationsverket på så sätt att antalet asylplatser, för pojkar från 15 år, ska anges till tolv (12) boendeplatser och ändringen ska, för kommunens räkning, undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Anna Palm (M) och kommundirektör Michael Andersson. Reservation mot beslutet Sverigedemokraterna lämnar in en skriftlig reservation. Bil 98 A Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt den 26 november 2014, 81, följande. 1. Höörs kommun ska ändra i Överenskommelse om asylplatser Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande utan legal vårdnadshavare i Sverige s.k. ensamkommande barn med Migrationsverket på så sätt att antalet asylplatser, för pojkar från 15 år, ska motsvara kommunens fördelningstal och ändringen ska, för kommunens räkning, undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Anna Palm (M) och kommundirektör Michael Andersson. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att öppna upp möjligheterna för att Höörs kommun kan ta emot barn i åldern år oavsett kön. I den ändrade Överenskommelse om asylplatser Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande utan legal vårdnadshavare i Sverige s.k. ensamkommande barn som översänts från Länsstyrelsen Skåne och Migrationsverket har det angetts att kommunen förbinder sig att hålla 12 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande asylsökande barn. I anledning härav bör ett nytt beslut fattas av kommunfullmäktige. Överläggning Anna Palm (M) förklarar varför kommunfullmäktige hanterar ärendet igen. Yrkanden Anna Palm (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

23 23 (25) Anders Westergren (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ställer proposition på bifallsyrkandet kontra avslagsyrkandet. Han finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning Omröstning begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner ordförandens propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för avslag till kommunstyrelsens förslag i enlighet med Anders Westergrens (SD) yrkande. Omröstningen utfaller med 33 Ja-röster och 8 Nej-röster. Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Bil 98 B Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 december 2014, 207. Överenskommelse om asylplatser Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn.

24 24 (25) 99 Anmälningar Beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. Motionen Extra stämma för Höörs fastighets AB får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 2. Tony Bengtsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 3. Begära hos länsstyrelsen om förnyad sammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Tony Bengtsson (SD). 4. Övriga inkomna anmälningar läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Inkomna anmälningar. 1. Skånetrafiken. Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdstjänstlag. Dnr KSF 2014/ Protokoll från kommunstyrelsen , Länsstyrelsen Skåne. Protokoll ( ). Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. KSF 2014/ Björn Andreasson (M), Christer Olsson (M) och Anna Palm (M). Motion Extra stämma för Höörs fastighets AB. Dnr KSF 2014/ Tony Bengtsson (SD). Avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Dnr KSF 2014/309

25 25 (25) 100 Övrigt Ärendebeskrivning Ordföranden Anders Netterheim (M) avslutar mötet och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 1:e vice ordförande Mona Schill Ingvarsson (S) önskar ordföranden och hans familj en God Jul och ett Gott Nytt År.

26 Bilaga 96 Val av förtroendevalda för perioden Revisor för granskning av kommunens förvaltning och räkenskaper för åren Kommunfullmäktige beslutar att till revisorer utse Christer Ekelund (M) Arno Werner (MP) Suad Korlat (S) Jörgen Lindquist (M) Fredrik Brobeck (C) att till ordförande utse Christer Ekelund (M) att till vice ordförande utse Arno Werner (MP)

27 s beslut, Kommunstyrelsen för åren Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i kommunstyrelsen utse Stefan Lissmark (S) Susanne Asserfors (S) Annagreta Reinholdz (S) Fredrik Hanell (MP) Maria Truedsson (MP) Anna Palm (M) Christer Olsson (M) Lars-Olof Andersson (C) Erik Mårtensson (KD) Mikael Sparrhult (FP) Anders Westergren (SD) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijfert (SD) att till ersättare i kommunstyrelsen utse Anders Magnhagen (S) Maria Boström Lambrén (S) Kenneth Kallin (MP) Lena Zetterström (MP) Magnus Welroos (V) Björn Andreasson (M) Camilla Källström (M) Johan Svahnberg (M) Hanna Ershytt (C) Marianne Lundgren (FP) Helena Ohlson (SD) Lars Andersson (SD) Rickard Lindskog (SD) att till ordförande utse Stefan Lissmark (S) att till 1:e vice ordförande utse Anna Palm (M) att till 2:e vice ordförande utse Fredrik Hanell (MP) 2

28 s beslut, Socialnämnden för åren Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i socialnämnden utse Anders Magnhagen (S) Linda Andersson (S) Camilla Gottfries-Hindersson (S) Maria Truedsson (MP) Jessica Ashworth (M) Adelé Olander (M) Boel Gadde (C) Stefan Liljenberg (SD) Helena Ohlson (SD) att till ersättare i socialnämnden utse Anneli Salonen (S) Liselotte Eriksson (S) Anneli Elmelid (MP) Annika Johansson (V) Lars-Håkan Persson (M) Margareta Johansson (KD) Harriet Paulsson (C) Lars Andersson (SD) Carina Berg (SD) att till ordförande utse Anders Magnhagen (S) att till 1:e vice ordförande utse Jessica Ashworth (M) att till 2:e vice ordförande utse Maria Truedsson (MP) 3

29 s beslut, Miljö- och byggnadsnämnden för åren Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden utse Kenneth Kallin (MP) Anette Bächi (MP) Mariane Sörensen (S) Lena Larsson (S) Lars-Håkan Persson (M) Daniel Ell (M) Lars Nihlén (C) Rolf Streijffert (SD) Stefan Liljenberg (SD) att till ersättare i miljö-och byggnadsnämnden utse Kurt Johansson (S) Marie Ferrari (S) Lisbeth Adelmyr (MP) Johan Persson (V) Morgan Karlsson (M) Anders Nilsson (M) Pål Nilsson (KD) Peter Rönngren (SD) Rickard Lindskog (SD) att till ordförande utse Kenneth Kallin (MP) att till 1:e vice ordförande utse Lars-Håkan Persson (M) att till 2:e vice ordförande utse Mariane Sörensen (S) 4

30 s beslut, Barn- och utbildningsnämnden för åren Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i barn- och utbildningsnämnden utse Björn Andreasson (M) Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C) Maria Boström Lambrén (S) Lars Oscarsson (S) Fredrik Hanell (MP) Per Olof Henriksson (S) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijffert (SD) att till ersättare i barn- och utbildningsnämnden utse Camilla Kampf (M) Carolin Jelkander (M) Hans-Erik Johansson (KD) Hans Larsson (S) Jeanette Skogshus (S) Lena Zetterström (MP) Anita Tarkkonen (V) Helena Ohlson (SD) Thomas Hassleryd (SD) att till ordförande utse Björn Andreasson (M) att till 1:e vice ordförande utse Maria Boström Lambrén (S) att till 2:e vice ordförande utse Ola Kollén (C) 5

31 s beslut, Valnämnden för åren Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i valnämnden utse Göran Dahlgren (S) Lena Johansson (S) Fredrik Hanell (MP) Bo Hansson (M) Hans Clair (M) Lars Böök (C) Rolf Streijffert (SD) att till ersättare i valnämnden utse Lennart Ljungälv (S) Maria Truedsson (MP) Bengt Johansson (V) Adelé Olander (M) Viktoria Mårtensson (KD) Axel Paulsson (C) Stefan Liljenberg (SD) att till ordförande utse Göran Dahlgren (S) att till 1:e vice ordförande utse Bo Hansson (M) att till 2:e vice ordförande utse Fredrik Hanell (MP) 6

32 s beslut, Kultur- och fritidsnämnden för åren Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i kultur- och fritidsnämnden utse Jill Andersson (S) Maria Oscarsson (V) Amra Alajbegovic (MP) Elin Hyltén Cavallius (MP) Tom Ström (M) Jan Malmström (M) Robin Nord (C) Helena Ohlson (SD) Anders Westergren (SD) att till ersättare i kultur- och fritidsnämnden utse Linda Andersson (S) Annagreta Reinholdz (S) Anja Edén (MP) Linda Lindhe (V) Katarina Dyrssen (M) Lena Frykman (M) Martin Olsson (C) Thomas Hassleryd (SD) Josef Nanasi (SD) att till ordförande utse Jill Andersson (S) att till 1:e vice ordförande utse Tom Ström (M) att till 2:e vice ordförande utse Maria Oscarsson (V) 7

33 s beslut, Tekniska nämnden för åren Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i tekniska nämnden utse Marianne Ragntoft (S) Olof Asserfors (S) Kenneth Kallin (MP) Ingemar Kristensson (M) Olle Iding (M) Hanna Ershytt (C) Anders Westergren (SD) att till ersättare i tekniska nämnden utse Göran Dahlgren (S) Anna Johnsson (MP) Agne Dalhkvist (V) Bo Strand (M) Jan Malmgren (M) Lennart Sigleif (C) Peter Rönngren (SD) att till ordförande utse Hanna Ershytt (C) att till 1:e vice ordförande utse Marianne Ragntoft (S) att till 2:e vice ordförande utse Ingemar Kristensson (M) 8

34 s beslut, VA-GIS nämnden för åren Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i VA-GIS nämnden utse Camilla Källström (M) Göran Dahlgren (S) Anders Westergren (SD) att till ersättare i VA-GIS nämnden utse Greger Johansson Gadde (C) Olof Asserfors (S) att till ordförande utse Camilla Källström (M) 10. IT-nämnd Skåne Nordost Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot i IT-nämnd Skåne Nordost utse Anna Palm (M) till ersättare i IT-nämnd Skåne Nordost utse Per-Olof Henriksson (S) 11. Överförmyndare för åren jämte ersättare Kommunfullmäktige beslutar att till överförmyndare utse Ingemar Lindh att till ersättare för överförmyndaren utse Anders Netterheim (M) 9

35 s beslut, Mellanskånes Renhållnings AB Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i Mellanskånes Renhållnings AB (MERAB) för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 fram till ordinarie bolagsstämma året efter det år då val av fullmäktige ägt rum utse Hanna Ershytt (C) Håkan Svensson (MP) att till ersättare i Mellanskånes Renhållnings AB, för samma tid utse Ingemar Kristensson (M) Olof Asserfors (S) 13. Lekmannarevisor och ersättare för lekmannarevisorn i Mellanskånes Renhållnings AB Kommunfullmäktige beslutar att till lekmannarevisor i Mellanskånes Renhållnings AB utse Jörgen Lindquist (M) att till ersättare för lekmannarevisorn i Mellanskånes Renhållnings AB utse Suad Korlat (S). 14. Styrelsen för förvaltning av Bröderna Hammarlunds stiftelse för åren Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i Styrelsen för förvaltning av Bröderna Hammarlunds stiftelse för åren utse Anna Palm (M) Lena Johansson (S) att till ersättare i Styrelsen för förvaltning av Bröderna Hammarlunds stiftelse för utse Mona Schill Ingvarsson (S) Christer Olsson (M) Kaiza Nilsson (KD) 10

36 s beslut, Johan Petterssons stiftelse Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i Johan Petterssons stiftelse utse Anna Palm (M) Harriet Paulsson (C) att till ersättare i Johan Petterssons stiftelse utse Kaiza Nilsson (KD) Maria Truedsson (MP) 16. Kommunförbundet Skåne Kommunfullmäktige beslutar att till ombud vid förbundsmöte i kommunförbundet Skåne utse Annagreta Reinholdz (S) Anna Palm (M) Lars-Olof Andersson (C) att till ersättare vid förbundsmöte i kommunförbundet Skåne utse Susanne Asserfors (S) Erik Mårtensson (KD) Hanna Ershytt (C) 17. Nämndemän i Lunds tingsrätt Kommunfullmäktige beslutar att till nämndemän i Lunds tingsrätt utse Marie Ferrari (S) Hans Clair (M) Lars Andersson (SD) Anette Bächi (MP) Rolf Svensson (C) Pia Lang Olsson (KD) Dan Koraeus (V) 11

37 s beslut, Gode män i jordbruks-, skogsbruks- och tätortsfrågor Kommunfullmäktige beslutar att till gode män i jordbruks-, skogsbruks- och tätortsfrågor utse Pål Nilsson (KD) Lena Johansson (S) Marie Ferrari (S) Arne Gustavsson (C) 19. Val av ombud för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan Kommunfullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen att till ombud för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan i Höörs och Ringsjö församling förordna Suad Korlat (S) 20. Val av ombud vid bolagsstämma med Kommunassurans Syd AB Kommunfullmäktige beslutar att till ombud i Kommunassurans Syd AB utse Christer Ekelund (M) till ersättare i Kommunassurans Syd AB utse Susanne Asserfors (S) 21. Val av ombud till föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening Kommunfullmäktige beslutar att till ombud i Kommuninvest ekonomisk förening utse Christer Ekelund (M) till ersättare i Kommuninvest ekonomisk förening utse Susanne Asserfors (S) 12

38 s beslut, Val av revisor i Stiftelsen Erik och Anna Jönssons Minnesfond Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Stiftelsen Erik och Anna Jönssons Minnesfond utse Christer Ekelund (M) 23. Val av revisor i Stiftelsen till förmån för elever Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Stiftelsen till förmån för elever utse Arno Werner (MP) 24. Val av revisor i Stiftelsen till förmån för lärare och skolledare Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Stiftelsen till förmån för lärare och skolledare utse Arno Werner (MP) 25. Val av revisor i Stiftelsen för trivselåtgärder vid Orups sjukhemsavdelningar Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Stiftelsen för trivselåtgärder vid Orups sjukhemsavdelningar utse Christer Ekelund (M) 26. Val av revisor i Stiftelsen Höörs kommuns sociala samfond Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Stiftelsen Höörs kommuns sociala samfond utse Christer Ekelund (M) 27. Val av revisor i Stiftelsen Helge och Erik Persson Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Stiftelsen Helge och Erik Persson utse Arno Werner (MP) 13

39 s beslut, Val av revisor i Stiftelsen Lantbrukare Karl Johanssons Hjälpfond Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Stiftelsen Lantbrukare Karl Johanssons Hjälpfond utse Christer Ekelund (M) 29. Val av revisor i Stiftelsen Anna och Nore Lundgrens minnesfond Kommunfullmäktige beslutar att till till revisor i Stiftelsen Anna och Nore Lundgrens minnesfond utse Arno Werner (MP) 30. Val av revisor i Stiftelsen Wilhelm och Annie Nilssons fond för invalider och handikappade Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Stiftelsen Wilhelm och Annie Nilssons fond för invalider och handikappade utse Arno Werner (MP) 31. Val av revisor i Stiftelsen Nils och Hilma Persson Kommunfullmäktige beslutar att till revisor Stiftelsen Nils och Hilma Persson utse Arno Werner (MP)

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-15 10-03 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: HÖÖR Plats: Kockum Fritid Dnr: 201-22208-14 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 11 januari 2016 kl 10:00 14:20

Höörsalen Måndagen den 11 januari 2016 kl 10:00 14:20 2016-01-11 1 (31) Plats och tid ande Höörsalen Måndagen den 11 januari 2016 kl 10:00 14:20 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S) Annagreta Reinholdz (S) Maria Truedsson

Läs mer

Höörsalen Tisdagen den 12 april 2016 kl 08:30 11:00

Höörsalen Tisdagen den 12 april 2016 kl 08:30 11:00 2016-04-12 1 (9) Plats och tid Beslutande Höörsalen Tisdagen den 12 april 2016 kl 08:30 11:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S) Maria Truedsson (MP) Christer Olsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 22 juni 2016 kl 19:00 20:25

Älvkullen Onsdagen den 22 juni 2016 kl 19:00 20:25 2016-06-22 1 (17) Plats och tid Älvkullen Onsdagen den 22 juni 2016 kl 19:00 20:25 Utses att justera Kaiza Nilsson (KD), Agne Dahlqvist (V) Paragrafer 74-84 Justeringens plats och tid kommunkansliet, Södergatan

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

3 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för åren

3 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för åren 2015-01-21 1 (3) Dnr KSF 2014/384 3 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för åren 2015-2018 Beslut Kommunstyrelsen beslutar. 1. Till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott för åren 2015-2018 utse

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 26 augusti 2015 kl 19:00 20:55

Älvkullen Onsdagen den 26 augusti 2015 kl 19:00 20:55 2015-08-26 1 (18) Plats och tid Älvkullen Onsdagen den 26 augusti 2015 kl 19:00 20:55 Närvarolista, se nästa sida Utses att justera Johan Svahnberg, Olle Krabbe Paragrafer 79-90 Justeringens plats och

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 mars 2015 kl 19:00-19:50

Älvkullen Onsdagen den 25 mars 2015 kl 19:00-19:50 2015-03-25 1 (18) Plats och tid ande Älvkullen Onsdagen den 25 mars 2015 kl 19:00-19:50 Anders Netterheim (M), ordförande Ellinor Dahlgren (S), 2:e vice ordf Björn Andreasson (M) Camilla Källström (M)

Läs mer

Kommunfullmäktiges Sammanträdesdatum Blad valberedning Plats och tid Kommunhuset, Ringsjörummet, kl

Kommunfullmäktiges Sammanträdesdatum Blad valberedning Plats och tid Kommunhuset, Ringsjörummet, kl valberedning 2010-11-29 5 Plats och tid Kommunhuset, Ringsjörummet, kl 19.00-20.10 Beslutande Christer Olsson, ordförande (m) Eddie Lambrén, vice ordförande (s) Lars-Olof Andersson (c) Hanna Håkansson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.05 Beslutande Förteckning sida 2 Ersättare Övriga närvarande Sven Sonesson

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner

9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-12-08 Sida 11 (18) Dnr KSF 2013/79 9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar. 1. Motionen Detaljplanen för

Läs mer

224 Avsiktsförklaring mellan Region Skåne och Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, Eslövs kommun och Höörs kommun om kapaciteten på södra stambanan

224 Avsiktsförklaring mellan Region Skåne och Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, Eslövs kommun och Höörs kommun om kapaciteten på södra stambanan PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-06-28 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/184 224 Avsiktsförklaring mellan Region Skåne och Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, Eslövs kommun

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2012-06-13 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-06-04 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

10 Lokal värdighetsgaranti för Äldreomsorgen i Höörs kommun

10 Lokal värdighetsgaranti för Äldreomsorgen i Höörs kommun Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-12-08 13 (18) Dnr KSF 2014/335 10 Lokal värdighetsgaranti för Äldreomsorgen i Höörs kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar. Den av socialnämnden

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 17 februari 2016 kl 19:00 20:10

Älvkullen Onsdagen den 17 februari 2016 kl 19:00 20:10 2016-02-17 1 (20) Plats och tid Älvkullen Onsdagen den 17 februari 2016 kl 19:00 20:10 Utses att justera Arne Gustavsson (C), Olle Krabbe (V) Paragrafer 18-29 Justeringens plats och tid kommunkansliet,

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 16 december 2015 kl 19:00 20:50

Älvkullen Onsdagen den 16 december 2015 kl 19:00 20:50 2015-12-16 1 (26) Plats och tid Älvkullen Onsdagen den 16 december 2015 kl 19:00 20:50 Närvaro, se nästa sida Utses att justera Helena Ohlson (SD), Anders Magnhagen (S) Paragrafer 137-153 Justeringens

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40

Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40 1 (18) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen (S),

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00-20:10

Älvkullen Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00-20:10 2015-06-17 1 (6) Plats och tid Älvkullen Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00-20:10 Utses att justera Lars-Håkan Persson, Magnus Marvéus Paragrafer 64-65 Justeringens plats och tid Älvkullen onsdagen den

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.05

Socialkontoret, kl.15.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.05 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 27 maj 2015 kl 18:30 19:10

Älvkullen Onsdagen den 27 maj 2015 kl 18:30 19:10 2015-05-27 1 (19) Plats och tid Älvkullen Onsdagen den 27 maj 2015 kl 18:30 19:10 Närvarolista se nästa sida Utses att justera Adele Olander, Susanne Asserfors Paragrafer 51-63 Justeringens plats och tid

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Backasalen Måndagen den 28 april 2014 kl 18:30-20:45

Backasalen Måndagen den 28 april 2014 kl 18:30-20:45 ~.. Höörs ~... kommun 1 (13) Plats och tid ande Backasalen Måndagen den 28 april 2014 kl 18:30-20:45 Helena Ohlson (SD) Tom Ström (M), Ordförande Axel Paulsson (C), 1:e vice ordförande Jill Andersson (S),

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013.

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013. Plats och tid Aulan på Fellingsbro Folkhögskola, kl. 17-19.30 Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Utses att justera Irja Gustavsson och Pär-Ove

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Kent Andersson, Sofia Hedén, Allan Widman, Hanna Thomé,

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Kommunstyrelsen 1(8) Tid och plats: Kl.18.30-18.35 Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), v. ordförande Kenneth

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 för utveckling och beredning 2007-05-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd)

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige : Plats och tid Folkets park i Tomelilla, den, kl. 18.00-19.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Stefan Larsson Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Per-Martin Svensson (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige FÖRFATTNING 1.1 Antagen av Kommunfullmäktige 101/08 Arbetsordning för kommunfullmäktige Denna arbetsordning tillsammans med kommunallagen innehåller bestämmelser som styr kommunfullmäktiges arbete. Därutöver

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Före mötet kl. 18 är det utbildning i Meetings +

Före mötet kl. 18 är det utbildning i Meetings + KALLELSE 2017-06-14 1 (18) Plats och tid Älvkullen Onsdagen den 21 juni 2017 kl 19:00 Före mötet kl. 18 är det utbildning i Meetings + Kallade ledamöter Anders Netterheim (M), ordförande Mona Schill-Ingvarsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

67 Val av styrelseledamot och revisor samt ombud i gemensamt IT-bolag, ITkommuner

67 Val av styrelseledamot och revisor samt ombud i gemensamt IT-bolag, ITkommuner PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-11 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/140 67 Val av styrelseledamot och revisor samt ombud i gemensamt IT-bolag, ITkommuner i Skåne AB Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Arbetsordning för Uppsala kommunfullmäktige; antagen den 7 september 2015 Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 81 ledamöter. I vallagen (1997:157) finns bestämmelser

Läs mer

8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun

8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-12-08 Sida 9 (18) Dnr KSF 2013/312 8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar. Förslaget till Regler

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid. Kommunkansli, Höörsalen Måndagen den 19 januari 2015 kl. 19:00 21:00. Beslutande Ledamöter

Plats och tid. Kommunkansli, Höörsalen Måndagen den 19 januari 2015 kl. 19:00 21:00. Beslutande Ledamöter 2015-01-21 1 (14) Plats och tid Kommunkansli, Höörsalen Måndagen den 19 januari 2015 kl. 19:00 21:00 ande Ledamöter Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Kristina Salomonson, kommunsekreterare

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Kristina Salomonson, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Plats och tid: Folkets Hus i Kisa måndagen den 20 oktober 2014 klockan 18.00 18.25 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Anita Silfver, kommunchef Kristina

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 maj 2016 kl 19:00 20:50

Älvkullen Onsdagen den 25 maj 2016 kl 19:00 20:50 2016-05-25 1 (20) Plats och tid Älvkullen Onsdagen den 25 maj 2016 kl 19:00 20:50 Utses att justera Christer Olsson (M) Anders Magnhagen (S) Paragrafer 61-73 Justeringens plats och tid kommunkansliet,

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 02. Kultur- och utbildningsnämnden 2014-02-26 1(12)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 02. Kultur- och utbildningsnämnden 2014-02-26 1(12) Nr 02 Kultur- och utbildningsnämnden 2014-02-26 1(12) Tid och plats onsdagen den 26 februari 2014, klockan 08.30 16.00, i Dalslandsrummet och Bolstadsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C)

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S)

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) Plats

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer

Se bilagda sammanträdeslista. Helena Sjöholm, sekreterare Staffan Olofsson, assistent

Se bilagda sammanträdeslista. Helena Sjöholm, sekreterare Staffan Olofsson, assistent 1 (15) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 26 november 2014 kl. 18:00 19:40 Beslutande Se bilagda sammanträdeslista Övriga Helena Sjöholm, sekreterare Staffan Olofsson, assistent Utses att justera Susanne

Läs mer

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14)

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Sida Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00-19.15 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Jeanette Larsson och Anders

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Stadshuset, kl. 18.00. - 21.00. Ledamöter: Lars V Andersson (C) ordförande Carl von Friesendorff (M) vice ordförande Björn Abelson (S)

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 13 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Peter Schölander (M) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

Kommunhuset, konferenslokal Översten Onsdagen den 13 september 2017 kl 16:15 16:50

Kommunhuset, konferenslokal Översten Onsdagen den 13 september 2017 kl 16:15 16:50 2017-09-13 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, konferenslokal Översten Onsdagen den 13 september 2017 kl 16:15 16:50 Göran Dahlgren (S), Ordförande Bo Hansson (M), I:e vice ordförande Lena Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Beslutande ledamöter Britt Åhsling (M), ordförande Amanda Höjer (C), vice ordförande Jette Bergström (S), 2:e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande.

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-12-14, kl. 18:00 19:45 ande: Se lista nedan Ersättare: Se lista nedan Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Utses

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer