Mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet"

Transkript

1 Mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet En rättshistorisk studie The real estate agent s duty to advise and inform A study in legal history Charlie Karlsson Nikolai Jensen Fastighetsvetenskap Kandidatuppsats 15 HP VT 2015 Handledare: Mikael Matteson

2 Sammanfattning Syftet med denna studie är att visa den utveckling som skett gällande fastighetsmäklares upplysnings- och rådgivningsskyldighet. Studien ska också visa vad som drivit fram denna utveckling liksom huruvida utvecklingen av mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet har några samband med utvecklingen av de kunskapskrav som samhället ställt på mäklaren. Då studien har ett rättshistoriskt perspektiv har rättskälleläran tillämpas. Främst är det förarbetena till lagstiftningen av de tre FML som anammats, dock har relevant rättspraxis och uttalanden från tillsynsmyndigheten också bidragit som informationskällor om än inte i lika stor utsträckning. Viss doktrin har använts som källa för gällande rätt, den har också fått en funktion som komplement på grund av avsaknaden av rättspraxis från högsta instans för denna tid. Studien visar hur reglerna kring mäklaryrkets utövande har kommit att utvecklas från medeltiden fram till dagens datum med fokus kring mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Studien visar att det är från och med den första FML som samhället började ställa konkreta krav på mäklarens skyldighet att ge adekvata råd och upplysningar. Det är framförallt en önskan om ökat konsumentskydd som skapat incitament för de större kraven på mäklaren att ge korrekta råd och upplysningar. De regler som rör mäklarens rådgivningsoch upplysningsskyldighet har utvecklats förvånansvärt lite sedan införandet av 1984 års FML och de förändringar som gjorts är i stort implementering av sådant som rättspraxis drivit fram. De regler som tillkom med 2011 års FML är i stort endast en kodifiering av redan gällande rätt. Studien visar att det finns samband mellan de krav som samhället ställer på mäklaren vad gäller dennes rådgivning och upplysning till parterna vid en förmedlingsprocess och den utbildningsnivå som krävs för att utövaren ska kunna registrera sig som fastighetsmäklare. Studien har också visat hur ökade kunskapskrav har kommit att göra det svårare för mäklaren att avstå från rådgivning då denne förväntas kunna ge adekvata råd enbart genom sin egenskap av mäklare. i

3 Abstract This study examines the development of the current 16 FML, as well as the underlying causes of its evolution. The study also raises the question if there is a connection between this development and the educational requirements for real estate agents. The method we have used to answer our questions at issue is jurisprudential, which means we have been examining and analyzed statutory law, jurisprudence, case law and travaux préparatoires (preparory works). The study shows how the law and rules applicable on real estate agents, with focus on their obligation to inform and advise both parts in a real estate deal, has developed rather greatly in the last couple of years due to the introduction of the first FML, back in Until then, the society had no real demands on real estate agents. The progress and development, from the first FML until the current and third FML, has not been that distinguishing, yet some changes have been made. The main reason for introducing the first FML back in 1984 was to provide the consumers with greater protection since housing and real estate business often involve large amounts of money. Therefore, it was considered important that real estate agents got some rules to follow, including what to inform and advise the two parts in a housing deal about. There seems to be a connection between the educational requirements for real estate managers and what can be demanded of them regarding the duty to inform and advise. The study also indicates that increased knowledge requirements also makes it harder for real estate agents to decline giving their customers advice, since they are expected to be able to do so in capacity of real estate agents. ii

4 Förkortningar AFR AvtL BRL DS FMF FMI FMN FML HB HD HovR JB Ju KommL NJA Prop. RH RR RÅ SBR SFS SOU Svea HovR TR Auktoriserade Fastighetsmäklares Riksförbund Avtalslagen Bostadsrättslagen Departementsserien Fastighetsmäklarförordningen Fastighetsmäklarinspektionen (tidigare FMN) Fastighetsmäklarnämnden Fastighetsmäklarlagen Handelsbalken Högsta domstolen Hovrätten Jordabalken Justitiedepartementet Kommissionslagen Nytt juridiska arkiv Proposition Rättsfall från hovrätterna Regeringsrätten Regeringsrättens årsbok Svenska Byggingenjörers Riksförbund Svensk författningssamling Statens offentliga utredningar Svea hovrätt Tingsrätten Här bör också nämnas att i de fall ordet mäklare används avses fastighetsmäklare. iii

5 Innehåll Sammanfattning... i Abstract... ii Förkortningar... iii 1 Inledning Bakgrund Syfte Avgränsningar Metod Historisk resumé - mäklaryrket växer fram i norra Europa Fastighetsmäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet Bakgrunden till Sveriges mäklarlagstiftning Kunglig Majestäts mäklareordning Från utfärdandet av mäklarkungörelsen fram till 1984 års FML Fastighetsmäklarutbildning Rättspraxis års lagstiftning Småhusköpskommitténs lagförslag Begreppet god fastighetsmäklarsed Remissinstansens allmänna motivering till att införa lagstiftning för fastighetsförmedling Propositionens lagförslag med kommentarer Lagrådets kommentarer på lagrådsremissens lagförslag Utbildningskrav efter införandet av 1984 års FML Lagtext för 1984 års FML Rättspraxis års lagstiftning... 17

6 3.3.1 Regeringens proposition 1994/95:14, huvudsakligt innehåll Begreppet god fastighetsmäklarsed Önskemål om mer omfattande utbildning Lagtext för 1995 års FML Rättspraxis års lagstiftning Regeringens proposition växer fram Eventuella avsteg från mäklarens opartiskhet Önskning om ökat konsumentskydd Utbildningskrav efter Lagtext för 2011 års FML Doktrinen Rättspraxis Diskussion Rådgivnings- och upplysningsskyldighet Allmän rådgivningsskyldighet inom ramarna för juridiska, tekniska och ekonomiska frågor i samband med förmedlingen Upplysningar ska framföras i ett tidigt skede Köpekontraktets bindande verkan Rådgivning angående kontraktets utformning Skyldighet att rådge uppdragsgivaren om lämplig motpart Undersökningsskyldigheten i förhållande till upplysnings- och rådgivningsskyldigheten Mäklarens upplysningsskyldighet om objektets fysiska skick och bostadsrättsförenings ekonomi Mäklarens skyldighet att verka för att säljaren lämnar sådan information om objektet som kan antas vara av betydelse för köparen... 39

7 4.1.9 Skyldighet att uppmana köparen att undersöka objektet Upplysa uppdragsgivaren om mäklarens åtaganden i enlighet med sitt uppdrag Plan- och byggnadsbestämmelser Möjlighet att avböja att ge råd God fastighetsmäklarseds påverkan Opartiskhetens koppling till mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet Begreppets myntande och syfte Paragrafen utvecklas parallellt med möjligheten att i vissa hänseende mer se till sin uppdragsgivares intressen Huruvida mäklaren i allt ska iaktta god fastighetsmäklarsed Upplysa om alla spekulanter och vidarebefordra alla bud Utbildningskraven genom tiderna Slutsatser Författarnas tankar och egna reflektioner Källförteckning Tryckta källor Författningar Offentliga tryck Rättspraxis Bilaga Exempel på åtgärdslista vid utförande av fastighetsförmedlingsuppdrag Omfattningen av ett förmedlingsuppdrag (AFR) Bilaga Kungl. Maj:ts kungörelse om auktorisation av fastighetsmäklare den 30 juni 1947 (SFS 1947:336) Bilaga Utkast till Etiska regler (AFR)... 60

8 9.1.1 Allmänna bestämmelser Del l - Medlems ställning gentemot allmänheten Del 2 - Medlems ställning gentemot sin uppdragsgivare Del 3 - Medlems ställning gentemot sina kollegor... 61

9 1 Inledning 1.1 Bakgrund Fastighetsmäklaryrket har i Sverige förändrats drastiskt under en relativt kort tidsperiod. Från att vem som helst kunde vara verksam inom yrket har kraven höjts med åren, inte minst när det gäller juridisk kompetens. Ett exempel som visar på utvecklingen är förarbetena till den första FML, som säger att en fastighetsmäklare bör ha möjlighet att frångå sin skyldighet att ge råd om denne i fråga känner sig osäker inom området. 1 Idag finns istället rättsfall som pekar på att en fastighetsmäklare har en direkt skyldighet att inom vissa områden kunna rådge båda parter i en affär. 2 Det visar på en utveckling som inte enbart ökat kunskapskraven, utan även skyldigheterna för fastighetsmäklare. En mäklares skyldighet att upplysa och rådge parterna i en bostadsaffär behandlas i 16 FML. Detta lagrum påverkar mäklaryrket i stor omfattning. Reglerna i FML som idag styr mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet kan ses som en produkt av tidigare lagstiftning. Denna studie kan bidra till att visa i vilken riktning mäklarens skyldighet strävar och varför den ser ut som den gör idag. Hur har utvecklingen sett ut, vad har drivit den framåt och har de ökade kunskapskraven hos mäklaren något samband med utvecklingen? Det finns, så vitt vi vet, en brist på närmare redogörelse av detta. Det motiverar därför att göra en rättshistorisk skildring av hur och varför dagens 16 FML kommit till. 1.2 Syfte Studiens syfte är att visa den utveckling som skett gällande fastighetsmäklares upplysningsoch rådgivningsskyldighet. Vi vill se hur dagens lagtext gällande detta har växt fram, samt varför. Detta kan leda till en bättre förståelse för varför regelverket ser ut som det gör idag. För att uppfylla studiens syfte har ett antal frågor utformats. Dessa är: Hur ser den rättshistoriska utvecklingen ut av reglerna i dagens 16 FML? Har utvecklingen av mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet något samband med utvecklingen av kunskapskraven för en mäklare? Vad har drivit den utveckling som skett? 1 Prop. 1983/84:16 s Se NJA 1997 s 127 I & II, RH 2000:82 och RH 2012:69. 1

10 1.3 Avgränsningar Eftersom syftet med studien är att visa den rättshistoriska utveckling som ligger till grund för hur 16 FML (2011:666) ser ut idag så beaktar vi i princip inte annan lagstiftning som mycket väl skulle kunna anses ha samband med mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Vi gör detta för att fokus ska koncentreras på de regler som idag inryms i nämnd paragraf. Redan enligt förarbetena till 1984 års lagstiftning bör mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet utvecklas med god fastighetsmäklarsed. 3 Dagens lagreglering kring begreppet god fastighetsmäklarsed finns i dagens 8 FML och med anledning av dess relation till dagens 16 FML kommer också utvecklingen av den att i viss mån beröras. Mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet har ofta något samband med andra paragrafer i FML. 4 De paragrafer som kort kommer att beröras av studien är 17 och 21 FML. De berör mäklarens kontrollskyldighet och mäklarens skyldighet att verka för att parterna träffar överenskommelse i frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen liksom upprättandet av de handlingar som kommer behövas. Som underlag för att besvara frågeställningen kommer vi enbart använda oss av rättskällorna. Detta betyder att något empiriskt material inte kommer att samlas in. 1.4 Metod På ett analyserande och deskriptivt sätt, genom att anamma den rättshistoriska metoden, visar studien hur och varför mäklarens skyldighet att ge råd och upplysningar har kommit att utvecklas. Rättshistoria har sin utgångspunkt i den något vidare metoden, rättsvetenskap, där rättskälleläran lägger ramarna för vilka källor som blir tillämpbara. Dessa är lagtext, förarbeten, rättspraxis samt doktrin. 5 Vi avser att undersöka, jämföra och analysera rättskällorna från de olika tidsepokerna där de kommit att förändras. När vi behandlat de propositioner som ligger till grund för lagförslaget har vi lagt fokus på sådana kommentarer från remissinstanser, lagrådet och de berörda departementen som berör de 3 Prop. 1983/84:16 s Melin, Magnus. Fastighetsmäklarlagen - En kommentar. Upplaga 3:1. Nordstedts Juridik AB: Stockholm 2012, s Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Upplaga 2:6. Nordstedts Juridik AB: Stockholm 2013, s

11 områden som idag inryms i 16 FML. Detta för att fånga upp de bakomliggande tankegångarna som kommit att utgöra grunden till lagtexten i 1984, 1995 och 2011 års lag. Då mäklarlagstiftningen i stort bygger på den så kallade mäklarkungörelsen från har också denna belysts i de delar den påverkat sådant som idag regleras av års FML. En kortare historisk resumé har också tillfogats som en bakgrund till mäklarkungörelsen för att i kortare drag visa på hur mäklaryrket växt fram och hur detta kommit att påverka behovet av näringsrättsligt och civilrättsligt skydd. Genom rättspraxis visar det sig hur gällande rätt beträffande mäklarens rådgivningsskyldighet tolkas vid tillfället för utfallet. Ett utfall i högsta instans har prejudicerande verkan, således är sådan praxis lagstadgande. Då prejudicerande rättspraxis inte varit så omfattande, i synnerhet sedan införandet av 2011 års FML, kan en kvalificerad domstol i lägre instans, såsom HovR, ge god vägledning kring hur rättsläget skulle kunna bedömas även av högsta instans. Vi är medvetna om att det endast är domar från högsta instans som har ett verkligt prejudicerande värde. Enligt propositionen till 2011 års FML är beslut fattade av FMN också den främsta anledningen till begreppet god fastighetsmäklarseds utveckling och precisering. 7 Begreppets starka anknytning till reglerna som idag ryms i 16 FML gör att vi haft anledning att även inkludera sådana trots att de i egentlig mening endast utgör första instans. Dessa avgöranden ger, precis som för hovrättsfall, en bra vägledning för hur rättsläget skulle kunna bedömas av en högre instans. Många domar som är äldre än 1984 finns osorterade i länsstyrelsernas arkiv alternativt i riksarkivet. 8 Vi inser att dessa skulle kunna visa på fler nyanser av utvecklingen som denna studie ämnar utforska men vi anser att de fall vi funnit varit tillräckliga för att uppnå studiens syfte. Vi har valt att ta med kortare sammanfattningar av de flesta av rättsfallen vi refererar till i studien. Anledningen är att vi vill underlätta för läsaren att på ett enkelt sätt få en överblick av innehållet. I det avsnitt där doktrinen behandlas har vi valt att använda oss av Melins kommentarer. Hans kommentarer används som referens för vad som kan tänkas utgöra gällande rätt. Vi är medvetna om att bristen på fler referenser riskerar att visa en något ensidig bild av dagens rättstillämpning av mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Vi har därför varit angelägna att i studien poängtera de fall där Melins kommentarer avviker från vår uppfattning. 6 SFS 1947:336 7 Prop. 2010/11:15 s Göteborgs länsstyrelse. 3

12 2 Historisk resumé - mäklaryrket växer fram i norra Europa Enligt en historisk redogörelse i småhusköpskommitténs betänkande från 1981 har mäklarinstitutionen funnits länge. Det har under lång tid funnits ett behov av en mellanhand som förenklar mötet mellan två parter. Till en början handlade arbetet mest om att agera tolk, men kom mer och mer att involvera uppgifter som utmärker varumäklare. 1 I delar av Europa hade mäklaren under medeltiden offentliga funktioner där denne skulle vara behjälplig med att fastställa växelkurser, agera sakkunnig vid bedömning av skadade varor liksom att se till att handeln bedrevs på ett rättsligt acceptabelt sätt. Inom många mäklarordnar och stadslagar ställdes fler och mer utförliga direktiv för mäklaren att följa. 2 De nordiska städerna Trondheim och Bergen kom att utveckla de äldsta nordiska mäklaryrkena och -institutionerna under mitten av 1600-talet. 3 Mäklaren skulle avhålla sig från egenhandel, avlägga ed och agera hederligt. Allt eftersom kom det också att växa fram krav på att mäklaren avlade kunskapsprov. Ämnen som handel och språk var de huvudsakliga områdena. Småhuskommittén poängterar dock att rena fastighetsaffärer under denna tid allt som oftast gjordes av köparen och säljaren själva, alternativt att de tog hjälp av sakförare och advokater. Mäklarens huvudsakliga uppgift bestod av att underlätta affärstransaktioner mellan köpmän, inte privatpersoner och deras fastigheter. 4 1 SOU 1981:102 s Ibid, s Ibid, s Ibid, s

13 3 Fastighetsmäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet I detta avsnitt presenteras regleringen kronologiskt med början i Kungliga Majestäts mäklareordning från 1720 och med avslutning i 2011 års FML. 3.1 Bakgrunden till Sveriges mäklarlagstiftning Fram till lagstiftningen av 1984 års FML fanns ingen lagstiftning som i text direkt vände sig till mäklaren vad gäller dennes rådgivnings- och upplysningsskyldighet gentemot den enskilde konsumenten. I den mån skyldigheten ändå kan diskuteras ha infunnits föreslås den av Småhusköpskommittén kunna finnas i mer perifera källor. 1 Bilaga 1 och 3 är exempel på sådana i form av en s.k. åtgärdslista och ett utkast till de etiska regler som Auktoriserade Fastighetsmäklares Riksförbund (AFR) rekommenderade att mäklaren skulle förhålla sig till Kunglig Majestäts mäklareordning Mäklareordningen från 6 juli 1720, signerad av Sveriges då nykrönte konung Fredrik I var den första författningsbestämmelsen över mäklare. 2 Den krävde att mäklaren var trogen, flitig, nykter och var kunnig inom områdena handel och köpmanskap. Det var belagt med böter för den mäklare som inte höll sig opartisk eller på annat sätt kunde anses ha agerat bedrägligt. 3 Reglerna i mäklareordningen kom att utvecklas och trots ökade kunskapskrav kom förtroendet för institutionen att bli sämre. De ökade kunskapskraven som kom var angående sådana åligganden som ansågs höra till mäklaryrket. 4 Mäklareordningen ansågs ha stora brister och 1918 ifrågasattes det om inte hela stadsmäklarinstitutionen var överflödig. Det syntes nämligen osäkert om den kunde bistå det allmänna med större kunskap och omsorgsfullhet än vad de privata förmedlarna redan bidrog med. 5 Det skulle dock dröja till 1947 innan viss förändring skedde då den s.k. mäklarkungörelsen inrättades av det då rådande statsorganet Kunglig Majestät. 6 1 SOU 1981:102 2 Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s

14 3.1.2 Från utfärdandet av mäklarkungörelsen fram till 1984 års FML En lösning av frivillig auktorisation som inte skulle ha samband med en tillhörande ensamrätt förespråkades. Kungliga Majestät kom att utfärda auktorisationen i form av den s.k. mäklarkungörelsen år För att kunna titulera sig auktoriserad fastighetsmäklare var man tvungen att godkännas av någon av landets handelskammare. 8 Handelskamrarna godkände endast de som fyllt 25 år, hade minst 2 års erfarenhet av mäklaryrket och ansågs redbara och lämpliga till yrket. 9 De skulle också kunna visa att de hade en ersättningsförsäkring på kr. 10 Paragraferna i mäklarkungörelsen var i det stora hela av näringsrättslig karaktär bortsett från en enstaka straffrättslig paragraf. 11 Mäklarkungörelsen saknade således civilrättslig reglering. Många förslag över både näringsrättslig och civilrättslig lagreglering av mäklaryrket följde efter införandet av mäklarkungörelsen Den auktorisation som mäklarkungörelsen tog upp var endast något som nyttjades av runt 600 av landets då aktiva mäklare. 13 För den enskilde konsumenten som faktiskt anlitade en så kallad auktoriserad mäklare fanns det inte något större civilrättsligt skydd. Inte heller i de fall där mäklaren brutit mot de näringsrättsliga regler som handelskamrarna ställt upp fanns något tydligt skydd, de riskerade endast att inte längre kunna kalla sig för auktoriserad mäklare. 14 Det poängterades att den svenska lagstiftningen ofta skiljde sig mot den utländska lagstiftningen 15 på det viset att Sveriges civilrättsliga reglering till största delen endast reglerades genom rättspraxis. 16 En tilltagande mängd tvister vad gällde mäklarförhållanden parallellt med vacklande domar skapade en växande osäkerhet för vad som utgjorde gällande rätt. Det försvårade bedömningen av tvister, gjorde mäklarens arbete onödigt komplext och skapade dessutom utrymme för de mindre seriösa yrkesutövarna att skapa oreda. 17 År 1975 tillsattes småhusköpskommittén med uppgift att undersöka hur en reglering av mäklarens arbete skulle kunna göras. 18 Kommitténs arbete resulterade i ett betänkande, SOU 7 Mäklarkungörelsen (1947:336) och SOU 1981:102 s och 4 i mäklarkungörelsen (1947:336). 9 2 i mäklarkungörelsen (1947:336) st. i mäklarkungörelsen (1947:336). 11 SOU 1981:102 s Ibid, s Prop. 1983/84:16 s st. i mäklarkungörelsen (1947:336). 15 SOU 1981:102 s Ibid, s Ibid, s Prop. 1983/84:16 s. 7. 6

15 1981:102, om en ny FML. Detta betänkande lade grunden till propositionen, prop. 1983/84:16, om fastighetsmäklare. Då denna trädde i kraft kom också 1947 års mäklarkungörelse att upphöra Otydliga näringsrättsliga regler Mäklarkungörelsen har tydliga näringsrättsliga regler. Vad gällde de civilrättsliga var det mer komplext då det inte fanns en specifik civilrättslig lagstiftning som gällde just fastighetsmäklare. Istället användes bl.a. rättspraxis och analog tillämpning av de då gällande reglerna i KommL, AvtL, JB och HB. 20 Något annat som också spelade en central roll för bestämning av rättsläget var det som allmänt sågs som god sed inom fastighetsmäklarbranschen. Vägledning till tolkningen av denna sed fick man genom diverse okodifierade rättsprinciper Mäklarens skyldighet att motverka framtida tvister Genom att göra analoga jämförelser med reglerna i 1 och 3 HB och 7 KommL kom småhusköpskommittén fram till slutsatsen att mäklaren hade en skyldighet att ta tillvara båda parters intressen. Mäklaren skulle utföra en så pass välskött fastighetsöverlåtelse att det inte skulle finnas fog för tvist mellan parterna. 22 Samtidigt var det viktigt att mäklaren, genom sin kunskap och erfarenhet, gav parterna råd vad gäller deras enskilda önskemål så att oreda eller efterkommande tvister kunde undvikas Se till att säljaren får en medkontrahent som kan betala köpeskillingen En dom från 1910 visar att mäklarens kännedom om att uppdragsgivarens medkontrahent saknade förmåga att betala köpeskillingen gjorde att mäklaren inte längre hade rätt till provision. 24 Småhusköpskommittén skrev i sitt betänkande att det kunde anses ha varit av vikt att mäklaren, för att kunna göra sin provisionsrätt gällande, behövde finna en vederhäftig medkontrahent, som har möjlighet att fullgöra avtalet. 25 Kommittén skrev att mäklarens uppgift bl.a. var att ur presumtiva köpare finna den som säljaren skulle kunna betrakta som rätt köpare, dock skulle själva avgörandet göras i samråd med säljaren Ibid, s Ibid, s Ibid, s SOU 1981:102 s Ibid, s NJA 1910 s SOU 1981:103 s Ibid, s

16 Åtgärdslistor banar väg för hur uppdraget utförs Mäklare förhöll sig gärna till sådana åtgärdslistor som de olika branschorganisationerna upprättade, exempel på sådan finns i Bilaga 1. Småhusköpskommittén menar att sådana åtgärdslistor kan tänkas representera vad som då ansågs utgöra god sed inom mäklarbranschen. 27 Mäklarens skyldigheter enligt åtgärdslistorna var undersöknings-, informationssöknings och rådgivningsskyldighet. Skyldigheten att ge råd gjorde sig gällande inom områdena ekonomi, juridik och byggnadsteknik. 28 Enligt åtgärdslistorna hade mäklaren en rad skyldigheter redan innan uppdragsavtal skrevs. 29 I de fall uppdragsgivaren var en säljare hörde det till god sed att undersöka det objekt som mäklaren skulle få i uppdrag att förmedla. 30 Det skulle hållas en genomgång med säljaren där mäklaren redogjorde för sina åtaganden om denne skulle komma att få uppdraget att förmedla objektet. 31 Om mäklaren skulle följa god sed skulle denne bistå säljaren med en värdering av objektet innan uppdragets ingående. 32 Något annat som var av stor vikt var att mäklaren redovisade vilken provision denne skulle komma att begära för utförd förmedling. 33 Då uppdragsavtal tecknats var det av stor vikt att mäklaren upplyste om uppdragsgivarens skyldigheter enligt reglerna i JB liksom de skatterättsliga konsekvenserna av en eventuell kapitalvinst. Trots att sådan skattemässig rådgivning inte var ovanlig så föll den utanför ramarna för förmedlingstjänsten. 34 I de fall köparen var uppdragsgivare skulle denna också informeras om sitt undersökningsansvar liksom hur dennes ekonomiska situation är av central betydelse för dennes förmåga att uppfylla kommande avtalsvillkor. 35 Det rådde en stor brist på rättsfallsavgöranden som kunde definiera hur långtgående mäklarens upplysningsskyldighet var. Småhusköpskommittén menade dock på att en mäklare som på den tiden var seriös skulle eftersträva att ge upplysningar och råd i sådan utsträckning att oklarheter undveks och att tvister inte uppstod Ibid, s Ibid, s Bilaga 1, punkt Ibid, punkt Ibid, punkt Ibid, punkt SOU 1981:102 s Ibid, s Ibid, s Ibid, s

17 Etiska regler De etiska reglerna hade betydelse för vad som under den aktuella tiden kunde räknas till vad som betraktades vara god sed inom fastighetsmäklarbranschen. 37 AFR upprättade ett dokument i vilket de uppgav vad som borde betonas vad gäller de etiska reglerna i Sverige. 38 Här inbegreps tämligen generella förhållningsätt som att mäklaren skulle agera hederligt och korrekt mot kunder och kollegor samt följa gällande lagstiftning och god affärssed. 39 Det fanns en etisk skyldighet för mäklaren att inte helt okritiskt vidarebefordra allt som säljaren hade att berätta om objektet. 40 Mäklaren skulle också avstå rådgivning om denne inte behärskade ett område tillräckligt väl Fastighetsmäklarutbildning Det fanns inget juridiskt krav på utbildning för att vara verksam som mäklare under den aktuella tiden. Konkurrensen i branschen kom dock att driva på kunskapsnivån för de verksamma. Många mäklarorganisationer kom också att kräva viss utbildningsnivå av sina medlemmar. Utbildning erbjöds genom bl.a. AFR och Komvux. 42 AFR startade 1943 en s.k. korrespondenskurs som var inriktad på ämnena fastighetsekonomi, fastighetsrätt, byggnadsteknik, fastighetsförmedling och fastighetsvärdering. Om personen visade prov på sina kunskaper genom att svara tillräckligt bra på frågorna i de 33 kursbreven, klarade tentamen och kunde betala kursavgiften på kr kunde slutbetyg erhållas. När eleven väl uppfyllt resterande krav för auktorisation 43 kunde slutbetyget användas som bevis för erhållande av mäklarauktorisation enligt 1947 års mäklarkungörelse. 44 Den kommunala vuxenutbildningen bedrev under den aktuella tiden utbildning av fastighetsmäklare. Intagningskraven för att få gå utbildningen var 2-årig gymnasielinje alternativt annan erfarenhet som kan sägas motsvara samma utbildningsnivå. 45 Tillsammans med bl.a. AFR och skolöverstyrelsen kom de att fastställa en kursplan som skulle komma att gälla från läsåret 1979/80. Kursplanen som utarbetades kom att inkludera totalt Se SOU 1981:102 s. 76 och Bilaga 3, Allmänna bestämmelser, punkt 5. Båda talar om hur etiska regler kan sägas vara en del av vad som utgör god fastighetsmäklarsed. 38 Bilaga Bilaga 3, Allmänna bestämmelser. 40 Bilaga 3, Del 1, Punkt Ibid, Del 2, punkt Ibid, s Bilaga 1, 2 och SOU 1981:102 s Ibid, s

18 lektioner och dessa fördelades på följande vis: 105 lektioner fastighetsrätt, 90 lektioner fastighetsförmedling, 75 lektioner byggnads- och värderingsteknik samt 70 lektioner företagsekonomi Rättspraxis RH 1981:157 En mäklare upplyste felaktigt att lån skulle beviljas för köparen, och underlät att verka för en låneklausul. TR menade förvisso att mäklaren hade handlat bristfälligt men att ansvaret för de kontraktuella villkoren slutligen ligger hos de avtalsslutande parterna. Mäklaren var enligt TR inte skyldig att verka för att köparen begär en sådan återgångsklausul. Svea HovR var av en annan uppfattning. Den menade att köparna hade ingått avtal eftersom de förlitat sig på mäklarens uppgifter. Då mäklaren inte vidtagit åtgärder för köpekontraktets villkorande genom återgångsklausul menade Svea HovR att mäklaren kommit att vålla köparna ekonomisk skada p.g.a. sitt bristfälliga handlande. Således har mäklaren brustit i sin rådgivningsplikt genom oaktsamhet, och skadeståndsansvar aktualiseras års lagstiftning Småhusköpskommitténs lagförslag Regler som berör rådgivnings- och upplysningsskyldigheten för mäklaren fanns med i ett flertal paragrafer i Småhusköpskommitténs lagförslag. 47 Dessa kommenteras här nedanför. I 3 kap. 1 menade man att en fastighetsmäklare skulle utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i alla hänseenden iaktta god fastighetsmäklarsed samtidigt som mäklaren försåg parterna med deras, som småhusköpskommitténs beskrev det, berättigade intressen. 48 I 3 kap 3 föreslog kommittén att fastighetsmäklaren skulle upplysa både säljare och köpare om vem som ägde och förfogade över fastigheten samt vilka servitut och andra rättigheter och belastningar som föreligger. Slutligen omfattade upplysningsskyldigheten även plan-, byggnads- och hälsovårdsbestämmelser, om dessa begränsar köparen i något hänseende Ibid, s Ibid, s Ibid, s. 75, 3 kap. 1 Småhusköpskommitténs lagförslag. 49 Ibid, s. 75, 3 kap 3 Småhusköpskommitténs lagförslag. 10

19 Enligt lagförslagets 3 kap 4 skulle mäklaren upplysa uppdragsgivaren om hur förmedlingsuppdraget ser ut, vilka åtgärder som skulle komma att bli aktuella samt hur ersättningen för uppdraget beräknades. 50 Kommitténs betänkande gick på remiss och efter att de berörda instanserna fått uttala sig lämnade regeringen över ett förslag lagrådsremissen, till lagrådet Begreppet god fastighetsmäklarsed I lagrådsremissens lagförslag fanns bestämmelser som sa att en mäklare ska iaktta god fastighetsmäklarsed. 51 Den motiverade användandet av begreppet god fastighetsmäklarsed med att det vore olämpligt att för tydligt definiera mäklarens skyldigheter. Istället skulle de kontinuerligt utvecklas i den riktning som det visar sig vara lämpligt. Praxis skulle således vara vägledande för tillämpningen av begreppet. 52 Småhusköpskommitténs förslag följer nedan där andra meningen var ett försök att definiera opartiskheten. Fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Han ska bistå säljare och köpare med erforderliga råd och upplysningar och så långt möjligt söka tillgodose båda parters berättigade intressen. 53 I propositionen framhölls det förvisso att mäklaren alltjämt hade en skyldighet att faktiskt se till båda parters intressen men att det vid vissa affärsmässiga beslut var oundvikligt att mäklaren ändå till större del såg till sin uppdragsgivares behov Remissinstansens allmänna motivering till att införa lagstiftning för fastighetsförmedling Ett fastighetsköp hade för de allra flesta privatpersoner en stor ekonomisk betydelse. Dock hade privatpersoner ofta begränsade kunskaper om överlåtelseprocessen. Fastighetsmäklare fick därför en stor betydelse för att fastighetsöverlåtelser skulle ske så friktionsfritt som möjligt. 55 I lagrådsremissen poängteras det att det endast fanns regler för de som frivilligt auktoriserade sig i enlighet med handelskamrarnas särskilda kungörelse. 56 Eftersom fastighetsmäklaren i de flesta fall hjälpte privatpersoner med att upprätta köpekontrakt och andra dokument som 50 Ibid, s. 75, 3 kap 4 Småhusköpskommitténs lagförslag. 51 Ibid, s Se prop. 1983/84:16 s. 36 och prop. 1994/95:14 s Prop. 1983/84:16 s. 75, se 3 kap. 3 i Småhusköpskommitténs lagförslag. 54 Prop. 1983/84:16 s Ibid, s SFS 1947:

20 behövdes för överlåtelsen så var det av stor vikt att en ny lag också inkluderade civilrättsliga regler som komplement till de näringsrättsliga. Vad gäller de näringsrättsliga reglerna menade lagrådsremissen bl.a. att småhusköpskommitténs krav för registrering var för lågt ställda. Det borde krävas av den som ville vara verksam som mäklare, förutom tecknande av försäkring, att en utbildning som kunde bedömas vara fullgod var avklarad samt att vederbörande var lämplig i sin yrkesroll Propositionens lagförslag med kommentarer Kontinuerlig utveckling av begreppet god fastighetsmäklarsed Enligt specialmotiveringarna borde begreppet god fastighetsmäklarsed förstås utifrån vad som allmänt sett sågs som god sed inom affärsförhållanden och de etiska regler som mäklarorganisationer då lade vikt vid att följa. 58 Lagrådsremissen menade att utvecklingen borde kunna göras utefter vad som visade sig vara rätt genom praxis men också att berörda organisationer skulle kunna påverka Mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet enligt lagrådsremissen I lagrådsremissens lagförslag, gällande rådgivnings- och upplysningsskyldigheten, utläser man att en mäklare skulle ge både köpare och säljare de råd och upplysningar gällande fastigheten och andra förhållande, som de kunde behöva. Vidare skulle mäklaren verka för att information som är betydelsefull för köparen lämnades av säljaren före överlåtelsen Allmän rådgivningsskyldighet angående frågor av juridisk, teknisk och ekonomisk karaktär Inom ramarna för den allmänna rådgivningsskyldigheten fanns, enligt lagrådsremissen, frågor av juridisk, teknisk och ekonomisk karaktär, som uppkommer i samband med förmedlingen. Man kunde inte konkret ange omfattningen, utan detta fick avgöras i varje enskilt fall med bakgrund i vad god fastighetsmäklarsed krävde av situationen. På så vis kunde mäklaren i de fall han inte kände sig kunnig inom ett område rådge parterna att vända sig till sakkunnig, till exempel vid skattemässiga frågor Prop. 1983/84:16 s Jmf. Prop. 1983/84:16 s. 37 med Bilaga Prop. 1983/84:16 s Ibid, s Ibid, s

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m.

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m. God fastighetsmäklarsed 2006-06-12 Förmedling av bostadsrätt m.m. 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Mäklarens kontrollskyldigheter... 4 4.1 Ägare... 4 4.2

Läs mer

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter,

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-16. Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor

God fastighetsmäklarsed 2006-11-16. Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor God fastighetsmäklarsed 2006-11-16 Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Mäklarens upplysningsplikt... 4 3.2

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokaten Christer Sackemark Mäster Samuelsgatan 1 111

Läs mer

God försäkringsförmedlingssed

God försäkringsförmedlingssed sida 1 God försäkringsförmedlingssed En försäkringsförmedlare är skyldig att i sin verksamhet iaktta god försäkringsförmedlingssed. Ett handlande i strid med god försäkringsförmedlingssed kan medföra en

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 30 januari

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition God fastighetsmäklarsed 2007-03-26 Deposition 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Avtal om handpenning... 4 3.2 Depositionsavtalet... 4 4. Krav på deposition...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fastighetsmäklarlag; utfärdad den 19 maj 2011. SFS 2011:666 Utkom från trycket den 10 juni 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666) Fastighetsmäklarinspektionens nyhetsbrev den 11 september 2014 Detta nyhetsbrev innehåller kortare redogörelser av de beslut om påföljd som Disciplinnämnden fattade på sammanträdet i augusti 2014. Vidare

Läs mer

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar PM 1(6) Lotta Westerberg 08-580 069 00 Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar Tillsynsprojektet I september 2014 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen att inleda en tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar.

Läs mer

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Bra för alla att veta om Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Inledning Den 1 juli 2011 ersattes 1995 års fastighetsmäklarlag med en ny fastighetsmäklarlag. Den grundläggande principen om fastighetsmäklarens

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Tankar kring Svea hovrätts dom 2014-07-29, mål nr B 4377-14 Claude D Zacharias 1. 1. Bakgrund

Tankar kring Svea hovrätts dom 2014-07-29, mål nr B 4377-14 Claude D Zacharias 1. 1. Bakgrund Tankar kring Svea hovrätts dom 2014-07-29, mål nr B 4377-14 Claude D Zacharias 1 1. Bakgrund Avgörandet handlar om en kommersiell fastighetsförmedling där mäklarens första förmedlingsuppdrag som företagsmäklare,

Läs mer

HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126

HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126 HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126 KORTFAKTA Objektstyp: Bostadsfastighet Antal lägenheter: 4 st Boarea: 295 m² Garageplatser: 4 st Parkeringsplatser: 1 st Hyresintäkter: 247 456 kr MÄKLARENS

Läs mer

Köpare: Privatkonsument.

Köpare: Privatkonsument. FA L L F R Å N V E R K L I G H E T E N 1 Köparen upptäckte fel med fuktskyddet bakom kakel och klinkerplattor på väggar/golv i våtrummet Referensfall som visar på situation som faktiskt kan uppstå för

Läs mer

Anmälarna har bland annat uppgivit följande.

Anmälarna har bland annat uppgivit följande. Beslut 1 (7) Fastighetsmäklare: Henrik Tågmark Molkom 403 660 60 Molkom Saken: Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400); fråga om mäklares omsorgsplikt, handlingsplikt och identitetskontroll m.m.

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen God fastighetsmäklarsed 2006-11-30 Objektsbeskrivningen 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Obligatoriska uppgifter i objektsbeskrivningen... 4 4.1 Ägare...

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fastighetsmäklaren. Laglös förmedlare eller opartisk mellanman? Emma Åkerlund 2015. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Fastighetsmäklaren. Laglös förmedlare eller opartisk mellanman? Emma Åkerlund 2015. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Fastighetsmäklaren Laglös förmedlare eller opartisk mellanman? Emma Åkerlund 2015 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och

Läs mer

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja via fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete att nå visionen

Läs mer

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ Beskrivning På uppdrag av Falköpings kommun utbjudes fastigheten Falköping Sköttning 7:1 till försäljning. Markområdet utgörs till större delen av betesmark,

Läs mer

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Sälja eller köpa bostad via mäklare Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Det är mycket att tänka på när man ska köpa eller sälja en bostad. Här får du

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Rådgivningsavdelningen informerar om Överlåtelsebesiktning September 2011 Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p AHM-PROVET 16.11.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (7) Fråga 1 Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro 2 p./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p./. från detta belopp

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr Tomtmark i Borås BORÅS VRALEN 1:22 Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr Pris: 180 000 kr Ansvarig mäklare Henrik Pålsson, LRF Konsult Industrivägen 3 D, 457 31 Tanumshede

Läs mer

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Fastighetsmäklare Ralf Kurschel Allbo Nordica Mäklarhus AB Postgatan 1, 283 41 Osby Uppdragsgivare Henry Udo Sobeck Andel: 1/2 302133-3053 000 00 Lutz König Andel: 1/2

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Frågelista - fastighet

Frågelista - fastighet Säljare Jan-Ivar Bakken 660203-1111 Objekt Frågor att besvara om fastigheten Fastigheten Sigtuna Odensala-Ista 2:7 med adress Odensala Ista 162, 19592 Märsta Frågorna i denna frågelista besvaras av säljaren.

Läs mer

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET FRÅGELISTA BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET Säljare Roger Lind 1/2del 1/2del Bygårdsvägen 5, 185 94 Vaxholm Objekt Fastigheten Vaxholm Ytterby 4:684 Frågor att besvara om fastigheten Frågorna i denna frågelista

Läs mer

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när?

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när? Frågelista - bilaga till köpekontraktet Säljare: Anders Molander Säljare: Eva Molander Karl Dahlgrensgatan 21, 582 28 Linköping Bostadstel: 013-16 37 49 Ägarandel: Ägarandel: 1/2-del 1/2-del Objekt: Byggnad

Läs mer

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS 2015-05-05 1 (6) Avdelningen för juridik Ellinor Englund Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Sveriges Kommuner och Landsting har tagit del av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Kan underhållsskyldigheten utvidgas?

Kan underhållsskyldigheten utvidgas? Kan underhållsskyldigheten utvidgas? Var går gränsen mellan bostadsrättsföreningens och bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar? Ett domslut i hovrätten öppnar upp för en viss utvidgning av Underhållsskyldigheten

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed;

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; beslutade den 23 november 1995 Inledning Dessa allmänna råd omfattar regler

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6)

Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) Inledning I Fastighetsmäklarutredningens slutbetänkande Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) ges förslag till en ny fastighetsmäklarlag. Syftet

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015

INFORMATION FRÅN VITEC. Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Frågor & svar Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 december 2008 Ö 4308-07 PARTER 1. PF 2. CS Ombud för 1 och 2: Jur.kand. MS 3. MA 4. JF Ombud för 3 och 4: Advokat JC SAKEN Fel i fastighet

Läs mer

God fastighetsmäklarsed

God fastighetsmäklarsed God fastighetsmäklarsed En rättsfallsstudie Joakim Karlbom Kandidatuppsats i handelsrätt HARH10 VT 14 Innehållsförteckning Förkortningar... 9 1. Inledning... 11 1.1 Bakgrund... 11 1.2 Syfte och frågeställningar...

Läs mer

EXAMENSARBETE LINDA JOHANSSON. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE LINDA JOHANSSON. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:193 SHU EXAMENSARBETE Fastighetsmäklarens ansvar vid förmedling av fastigheter LINDA JOHANSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad Sid 1 av 6 UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Beställare: Kalle Karlsson Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Läs mer

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET Objekt Fastigheten Sigtuna Södertil 1:181 Frågor att besvara om fastigheten Frågorna i denna frågelista besvaras av säljaren. 1 a. När förvärvades fastigheten? 2005

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet)

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet) Lagrådsremiss Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2015 Peter Hultqvist Maria

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Stärkt stöd och skydd för barn och

Läs mer

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen).

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen). Checklista för visningen Lägenhet/Bostadsrätt Detta är en checklista som ska vara till hjälp för dig som bostadsköpare. Här får du lite tips som kan hjälpa dig på din resa från visning till avtal. Sätt

Läs mer

B.O.E. Fastighetskonsult. B.O.E. Fastighetskonsults tjänster Bedömning, Besiktning, Utredning hjälper köparna i denna typ av situation

B.O.E. Fastighetskonsult. B.O.E. Fastighetskonsults tjänster Bedömning, Besiktning, Utredning hjälper köparna i denna typ av situation 1 År 2006 Köpa hus där mäklaren undanhållit väsentlig information om mögel/fuktskador FA L L F R Å N V E R K L I G H E T E N B.O.E. Fastighetskonsult Pengar tillbaka från fastighetsmäklaren Här har vi

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa villa.

Värdefull information för Dig som skall köpa villa. Värdefull information för Dig som skall köpa villa. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa villa. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack 1(7) 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack * Underrättelse om förrättning i bankfack 1 ska lämnas endast om det kan antas att målets handläggning främjas

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare

Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare Bra för blivande fastighetsmäklare att veta om Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare Detta faktablad innehåller kortfattad information om de utbildningskrav som gäller för

Läs mer

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal 1(7) Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer och under vilka förutsättningar dessa ska få genomföras.

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 ISSN 1654-9325 (on line) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare;

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

1. SAMMANFATTNING...3 2. FÖRORD...4 3. FÖRKORTNINGAR...5

1. SAMMANFATTNING...3 2. FÖRORD...4 3. FÖRKORTNINGAR...5 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...3 2. FÖRORD...4 3. FÖRKORTNINGAR...5 4. INLEDNING...6 4.1. Inledning till ämnet...6 4.2. Syfte...6 4.3. Metod...6 4.4. Disposition...7 5. HISTORIK...8 5.1. Mäklaryrkets historik...8

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-20 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 8 maj 2003

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-02-19. Boendekostnadskalkyl

God fastighetsmäklarsed 2007-02-19. Boendekostnadskalkyl God fastighetsmäklarsed 2007-02-19 Boendekostnadskalkyl 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Syftet med kalkylen... 4 5. Tillhandahållande av kalkyl... 4 5.1

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Fastighetsmäklare Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Bostadsrättsregister några modeller för registrering av bostadsrätter (Ds 2007:12), Ju2007/3692/L1

Remissyttrande över promemorian Bostadsrättsregister några modeller för registrering av bostadsrätter (Ds 2007:12), Ju2007/3692/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-30 Remissyttrande över promemorian Bostadsrättsregister några modeller för registrering av bostadsrätter

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss

Utkast till lagrådsremiss Utkast till lagrådsremiss Undantag från arvsskatt och gåvoskatt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 00 februari 2005 Pär Nuder Hases Per Sjöblom (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Examensarbete. Titel: Fastighetsmäklarens arbete och förhållningssätt kring. i företagsekonomi med inriktning mot fastighetsförmedling

Examensarbete. Titel: Fastighetsmäklarens arbete och förhållningssätt kring. i företagsekonomi med inriktning mot fastighetsförmedling Institutionen för ekonomi Titel: Fastighetsmäklarens arbete och förhållningssätt kring 16 i Fastighetsmäklarlagen Författare: Olof Schnürer & Peter Anelin Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Kandidatkurs

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Kompletterande klausuler till köpekontrakt Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3 R-2007/1126 Stockholm den 18 december 2007 Till Justitiedepartementet Ju2007/7778/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 september 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

Badholmsvägen -Bovallstrand -Rejäl sjöbod på egen fastighet- Lev livet vid havet

Badholmsvägen -Bovallstrand -Rejäl sjöbod på egen fastighet- Lev livet vid havet Badholmsvägen -Bovallstrand -Rejäl sjöbod på egen fastighet- Lev livet vid havet Sjöbod på egen fastighet På charmiga Badholmsvägen, med gott om parkeringsplatser ligger fastigheten med genuin sjöbod

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

Fastighetsmäklarens roll i husköpet rätten till provision

Fastighetsmäklarens roll i husköpet rätten till provision JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Lotte Myrebris Brodin Fastighetsmäklarens roll i husköpet rätten till provision Examensarbete 20 poäng Thed Adelswärd Fastighetsrätt VT 2002 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2013 T 1637-12 KLAGANDE Gotlands kommun, 212000-0803 621 81 Visby Ombud: Advokat RH MOTPART SÖ Ombud: Advokat BT SAKEN Skadestånd

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fastighetsmäklarens roll och ansvar vid förmedlande av objekt enligt fastighetsmäklarlagen. Ida Sjödin

EXAMENSARBETE. Fastighetsmäklarens roll och ansvar vid förmedlande av objekt enligt fastighetsmäklarlagen. Ida Sjödin EXAMENSARBETE Fastighetsmäklarens roll och ansvar vid förmedlande av objekt enligt fastighetsmäklarlagen Ida Sjödin Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Ekonomi, teknik och

Läs mer

Advokatfirman Credo. Med stöd av tidigare ingiven fullmakt får jag härmed komplettera svaromålet och utveckla talan.

Advokatfirman Credo. Med stöd av tidigare ingiven fullmakt får jag härmed komplettera svaromålet och utveckla talan. Advokatfirman Credo Göteborgs tingsrätt Avdelning 2 404 83 Göteborg Göteborg den 9 april 2014 T 2164-14 SVAROMÅL Claes och Sari Lundin../. Ingrid och Sven-Erik Skoglund Med stöd av tidigare ingiven fullmakt

Läs mer

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Skrivelse 2014-04-07 Regeringen Socialdepartementet Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Autism- och Aspergerförbundet vill göra Socialdepartementet och

Läs mer

Fastighetsmäklares skyldigheter och skadeståndsansvar enligt 1995 års fastighetsmäklarlag

Fastighetsmäklares skyldigheter och skadeståndsansvar enligt 1995 års fastighetsmäklarlag Fastighetsmäklares skyldigheter och skadeståndsansvar enligt 1995 års fastighetsmäklarlag Examensarbete med praktik, Fastighetsrätt, 20 poäng Författare: Marie Krohné Handledare: Docent Margareta Brattström

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter KAMFS 2013:3 om registrering som fastighetsmäklare;

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 10 januari 2012 Tid: Kl 9-12. Hjälpmedel:

Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 10 januari 2012 Tid: Kl 9-12. Hjälpmedel: Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Omtentamen JF1011/UF1011 Fastighetsmäklarutbildningen 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 10 januari

Läs mer

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008 Promemoria RättsPM 2008:9 Brottmålsavdelningen Ekobrottsmyndigheten September 2008 Innehållsförteckning HD:s dom den 11 juni 2008

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

2013-11-21. Fel i fastighet

2013-11-21. Fel i fastighet Fel i fastighet 1 2 Felsystemet i JB Köpets konstruktion (två köpehandlingar) Feltidpunkten vid köpet Försämringar mellan avtal och tillträde 4 kap 11-12 JB Säljaren har vårdplikt till överlämnandet 4

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

CLAUDE ZACHARIAS. En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 2014-15 NR 1

CLAUDE ZACHARIAS. En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 2014-15 NR 1 CLAUDE ZACHARIAS En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 2014-15 NR 1 248 DEBATT En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 1. Inledning

Läs mer