Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner"

Transkript

1 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner 1

2 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Produktbeskrivningen gäller från Innehållsförteckning Ett Bilskyddsavtal är mångsidigt och flexibelt...3 Ett enda Bilskyddsavtal...3 OP-Pohjola. Fördel för livet... 3 Läs igenom försäkringsvillkoren...3 TRAFIKFÖRSÄKRING...4 Krisskydd kompletterar trafikförsäkringen...4 Ersättning om försäkringstagaren avlider...4 Kostnadsersättningar till skadade och familjemedlemmar...4 Kristerapi...4 Rese- och övernattningskostnader...4 Hemhjälp...4 Konvalescensersättning...4 Kostnader som har uppkommit inom sex månader...4 BILFÖRSÄKRING...5 Bilförsäkringar...5 Superkasko...5 Helkasko....5 Delkasko...5 Försäkringar för andra fordon...6 Helkasko...6 Delkasko...6 Vad skydden i bilförsäkringen ersätter och inte ersätter....6 Kollisionsskydd...6 Älgskadeskydd...6 Brandskydd...6 Stöldskydd...6 Skadegörelseskydd...6 Bilserviceskydd...6 Rättsskydd...7 Avbrottsskydd...7 Superinlösning...7 Glasskydd...7 Finansieringsförsäkring Självriskerna i Bilförsäkringen...7 Tillverkningsfel och slitage o. dyl. ersätts inte...8 Med bilförsäkringen försäkras fordon jämte utrustning....8 I bilförsäkringarna ingår exempelvis inte...8 VAR FÖRSÄKRINGARNA I BILSKYDD GÄLLER...8 Trafikförsäkring...8 Bilförsäkring...8 HUR BILSKYDD BÖRJAR OCH UPPHÖR...9 Trafikförsäkring...9 Hur försäkringen börjar...9 Registrering...9 Hur försäkringen upphör...9 Bilförsäkring...9 Hur försäkringen börjar...9 Hur försäkringen upphör...9 FAKTORER SOM INVERKAR PÅ PREMIERNA Avställning av bil och stilleståndstid Åretruntpremiesättning Åretruntpremiersättning för motorcyklar Bonus för skadefria år Trafikförsäkring Bilförsäkring Övriga rabater Rabatt för betalningssätt Rabatt för larmanordning Förmån i bilförsäkringen SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SKADOR OCH ANSÖKAN OM ERSÄTTNING Förarens skyldigheter då en skada har inträffat Skadeanmälan och skadeinspektion Ansökan om ersättning Utbetalning av ersättning Sökande av ändring i Pohjolas beslut ALLMÄNT OM BILSKYDD Minimipremie Hantering av personuppgifter Register för skador och missbruk Kort försäkringsordlista Pohjolas servicenummer Den här produktbeskrivningen berättar om Bilskydd, i vilket ingår både den lagstadgade trafikförsäkringen och den frivilliga bilförsäkringen. Produktbeskrivningen gäller endast försäkringar för privatpersoners fordon. Exakt information om trafik- och bilförsäkringarna får du i försäkringsvillkoren och enligt dem utbetalas också ersättningarna. Med Bilskydd kan man försäkra person- och paketbilar samt lastbilar på högst kg, bl.a. minibussar motorcyklar husvagnar och släpvagnar på högst kg husbilar mopeder och snöskotrar lantbrukstraktorer som är i privat bruk. 2

3 Trafik- och bilförsäkringar För privatpersoner Ett Bilskyddsavtal är mångsidigt och flexibelt Pohjolas nya Bilskydd är ett flexibelt försäkringspaket. I Bilskydd ingår trafikförsäkring och det kompletterande, frivilliga Krisskyddet, samt en frivillig bilförsäkring. I bilförsäkringen finns egna skyddspaket för olika fordon med delar som flexibelt kan fogas till eller tas bort. Nedan finns en kort presentation. Du kan försäkra alla dina fordon med ett enda Bilskyddsavtal, i dess försäkringsbrev ingår både trafik- och bilförsäkringar. Handlingarna gällande försäkringsavtalet och den årliga försäkringsposten får du efter eget val antingen på svenska eller finska. I ditt bilförsäkringsavtal finns en enda premie, som du flexibelt kan dela upp i 1 12 delbetalningar. Med direktdebitering kan du betala din premie i upp till tolv delbetalningar. Om du betalar hela årspremien på en gång får du rabatt. Försäkringar i Bilskydd Fordon Obligatorisk Frivillig försäkring försäkring Person-, paket- Trafik- Kris- Bilförsäkring ochlastbilar, försäkring skydd 0 15 år Superkasko Person-, paket- Trafik- Kris- Super- Lättochlastbilar, försäkring skydd kasko kasko 6 15 år (värde under euro) Person-, paket- Trafik- Kris- Delkasko och lastbilar, försäkring skydd 0-25 år Övriga Trafik- Hel- Del- försäkring kasko kasko OP-Pohjola. Fördel för livet. Är dina och din familjs försäkringar i ordning? Kontrollera ditt skydd och dina förmåner samtidigt som du försäkrar din bil! Det lönar sig att koncentrera försäkringarna. Som preferenskund får du betydande förmåner i dina försäkringar. På trafik- och bilförsäkringar kan du få 7 % rabatt, på Superkasko, Hel- och Lättkasko för bilar och motorcyklar med bonusrätt får preferenskunder dessutom tilläggsbonus 8 %. Du får fler förmåner om du dessutom koncentrerar dina bankärenden till Andelsbanken eller Helsingfors OP Bank. Dessutom får du Plussa-poäng för försäkringar i Pohjola. Utöver att du får koncentreringsrabatter kan du med OP-bonus också betala premier för Bilskydd. Läs igenom försäkringsvillkoren! Denna produktbroschyr beskriver i huvuddrag försäkringarna i Pohjolas Bilskydd, vars försäkringsgivare är Pohjola Försäkring Ab. Innehållet i försäkringen baserar sig på försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. Läs igenom försäkringsvillkoren, för i dem fastställs det exakta innehållet i försäkringsavtalet. Skador ersätts i enlighet med villkoren. Under försäkringsperioden kan Pohjola göra ändringar i premien eller avtalsvillkoren så att de motsvarar de nya förhållandena, om faran ökar eller minskar exempelvis på grund av att försäkringstagaren flyttar till en annan ort. Pohjola kan göra ändringar i försäkringsvillkoren, premierna samt andra avtalsvillkor från början av en ny försäkringsperiod, om det finns skäl till ändringen på grund av förändrad lagstiftning eller myndighetsföreskrift eller ändringar i skadekostnader. Dessutom har Pohjola rätt att göra sådana små ändringar i avtalsvillkoren som inte inverkar på det centrala innehållet i försäkringsavtalet. Pohjola kan kräva att trafikförsäkringspremien ska betalas kontant, om det i kundens kredituppgifter finns anteckningar om betalningsstörningar eller kunden har lämnat premier obetalda och de har överförts till en inkassobyrå för indrivning. 3

4 Trafikförsäkring Alla motorfordon som används i trafik ska ha en trafikförsäkring. Även en privat väg eller ett gårdsområde och även ett isområde anses som ett ställe där ett fordon är i trafik på ett sådant sätt som avses i trafikförsäkringslagen och fordonet ska därför ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter i enlighet med trafikförsäkringslagen skador som åsamkats personer som befunnit sig i fordonet samt person- och egendomsskador som åsamkats både oskyldig part och andra parter. Vid en krock mellan motorfordon ersätts skadorna på den oskyldiga motpartens fordon ur trafikförsäkringen för det fordon vars ägare, innehavare, förare eller passagerare har förorsakat skadan genom oaktsamhet, genom att fordonet har körts eller stått i strid med trafikreglerna eller genom att fordonet har varit i bristfälligt skick. Om det inte har varit fråga om sådan oaktsamhet, ersätts skadorna på motpartens fordon inte ur trafikförsäkringen. Trafikförsäkringen täcker alltså inte skador som åsamkas det försäkrade fordonet självt och inte heller saker som fanns i det. Till passagerarna betalas dock ersättning för skador på kläder eller andra personliga bruksföremål som de har haft på sig eller med sig. Den skadelidandes eget förfarande kan leda till att ersättningen nedsätts eller att hans krav på ersättning avslås. Rattfylleri, den omständigheten att man har låtit sig skjutsas av en rattfyllerist och olovligt brukande av fordonet kan minska ersättningen eller leda till att ersättningen avslås helt. Krisskydd kompletterar trafikförsäkringen En trafikolycka med personskador, är en svår situation för såväl de skadade som familjemedlemmar. Du kan till en trafikförsäkring som du tecknat för din bil i Pohjola foga ett Krisskydd, i vilket ingår ett dödsfallsskydd som ersätter kristerapi samt kostnader för åtgärder som främjar återhämtning och hemhjälp. Krisskydd är i kraft i Finland och finns att få för alla bilar oberoende av ålder. Krisskyddet upphör då trafikförsäkringen avslutas eller den sägs upp. I ersättningarna i Krisskydd ingår inte någon självrisk och ersättningen påverkar inte bonusen i trafikförsäkringen. Ersättning om försäkringstagaren avlider Om en trafikolycka med ett fordon som försäkrats med Krisskydd inom ett år från olyckan leder till försäkringstagarens död, utbetalas till de anhöriga eller till någon annan namngiven förmånstagare på basis av Krisskydd euro. Kostnadsersättningar till skadade och familjemedlemmar Om den försäkrade bilen varit delaktig i en trafikolycka, där någon av familjemedlemmarna har avlidit eller skadats så att han eller hon fått läkarvård, betalas de kostnader som uppstått på basis av Krisskydd. I Krisskydd är försäkringstagaren och familjemedlemmar som bor med denna i samma hushåll försäkrade. Ersättningar utbetalas för sådana kostnader som de försäkrade förorsakats och som man redogjort för nedan. Kristerapi Försäkringen ersätter de försäkrades kostnader för kristerapi som ordinerats av en läkare och givits av läkare eller en psykolog för högst tio terapibesök, dock högst euro per trafikskada. Kristerapin ska inledas inom sex månader från olyckan och den ska ges inom sex månader. Rese- och övernattningskostnader Krisskydd ersätter skäliga resekostnader för högst två försäkrade en gång från hemorten till den ort där en skadad försäkrad vårdas och tillbaka jämte skäliga övernattningskostnader, dock högst euro per trafikskada. Hemhjälp Ersättning betalas till den försäkrade för kostnader för anskaffande av nödvändig hemhjälp till följd av en personskada. Den försäkrade själv eller den övriga familjen kan behöva hemhjälp. I ersättning för anlitande av hemhjälp betalas högst 500 euro per försäkringsfall. Konvalescensersättning Med konvalescens avses att den försäkrade återhämtar sig efter en trafikolycka. Konvalescensersättning utbetalas för åtgärder som främjar tillfrisknandet av en försäkrad som skadats i en olycka. Dessa kan vara åtgärder, händelser och varuanskaffningar. I konvalescensersättning utbetalas högst 100 euro per försäkringsfall. Kostnader som har uppkommit inom sex månader Kostnader för resor och övernattning, hemhjälp samt åtgärder som främjar återhämtning betalas till den del som de har uppkommit inom sex månader från försäkringsfallet. Man ska på förhand komma överens med Pohjola om kostnadsersättningar. Pohjola betalar kostnadsbeloppet till den skadelidande i efterskott enligt verifikaten. Den ersättningssökande ska själv betala terapikostnaderna och för dessa ansöka om de ersättningar som betalas av Folkpensionsanstalten inom sex månader efter det att kostnaderna enligt sjukförsäkringslagen har betalats. 4

5 Bilförsäkring Din trafikförsäkring ersätter inte i någon händelse skador på ditt eget fordon. Om ditt fordon skadas eller hamnar i fel händer kan det bli dyrt för dig. Därför behöver du för otrevliga överraskningar en frivillig bilförsäkring: för person-, paketoch lastbilar Pohjolas Superkasko, Lättkasko eller Delkasko, för andra fordon Pohjolas Hel- eller Delkasko. Av dessa bilförsäkringar med olika omfattning kan du välja det alternativ som fyller ditt behov. Superkasko Den mest flexibla och omfattande bilförsäkringen är Superkasko, som är avsedd för person-, paket- och lätta lastbilar. Superkasko är i synnerhet en försäkring för nya eller relativt nya bilar. Du kan när som helst till din Superkasko foga Avbrotts- eller Glasskydd samt Superinlösning eller stryka dem från Superkaskon. Bilförsäkringar I vidstående tabell kan du se vilken helhet som är avsedd för olika bilar. I punkten försäkringar för andra fordon ges exempel på försäkringar för husbilar. Lättkasko Lättkasko är ett förmånligt alternativ för person-, paket- och lastbilar som är 6 15 år gamla och vilkas värde är högst euro. Detta är också maximiersättningsbelopp i Lättkasko. Delkasko Det mest begränsade och billigaste bilförsäkringsalternativet är Delkasko, som du kan teckna för ett fordon av vilken ålder som helst. Till Delkaskon för bilar kan du foga eller stryka skadegörelse- och bilserviceskydden. Försäkringar för bilar i Bilskydd Försäkringsobjekt Bil Bil Bil 0 15 år 6 15 år 0 25 år värde högst euro Obligatorisk försäkring Trafikförsäkring Trafikförsäkring Trafikförsäkring Tilläggsförsäkring Krisskydd Krisskydd Krisskydd Bilförsäkring Superkasko Lättkasko Delkasko Grundskydd Kollision Kollision Älgskada Älgskada Älgskada Brand Brand Brand Stöld Stöld Stöld Skadegörelse Skadegörelse Rättsskydd Bilservice Bilservice Rättsskydd Rättsskydd Valfria skydd Avbrott Bilservice Superinlösning Skadegörelse Glas Tilläggsförsäkring Finansiering Finansiering 5

6 Försäkring i Bilskydd för andra fordon Försäkringsobjekt Motorcykel,husbil Moped, snöskoter, Lantbrukstraktor husvagn och lätt släpvagn Obligatorisk Trafikförsäkring Trafikförsäkring Trafikförsäkring försäkring Bilförsäkring Helkasko Delkasko Helkasko Delkasko Helkasko Delkasko Grundskydd Kollision Kollision Kollision Älgskada Älgskada Älgskada Älgskada Älgskada Brand Brand Brand Brand Brand Brand Stöld Stöld Stöld Stöld Stöld Stöld Skadegörelse Rättsskydd Skadegörelse Rättsskydd Skadegörelse Rättsskydd Bilservice Rättsskydd Rättsskydd Rättsskydd Valfria skydd Avbrott Bilservice Nyvärdesskydd (för motorcyklar) Tilläggsförsäkring Finansiering Finansiering Finansiering Försäkringar för andra fordon Helkasko Helkasko är en försäkring för 0 15 år gamla motorcyklar, snöskotrar, mopeder, husbilar, husvagnar och lätta släpvagnar samt lantbrukstraktorer. Till Helkasko för motorcykel och husbil kan du foga ett Avbrottsskydd och till en ny motorcykel som är större än 125 cm 3 ett Nyvärdesskydd. Delkasko Delkasko är ett billigare försäkringsalternativ, i den ingår inte skydd t.ex. i händelse av kollisioner. Delkasko kan du teckna för högst 25 år gamla bilar. Skyddet i delkasko kan du komplettera med ett skydd mot skadegörelse och ett bilserviceskydd. Vad skydden i bilförsäkringen ersätter och inte ersätter Kollisionsskydd Kollisionsskyddet ersätter skador som direkt förorsakas försäkringsobjektet av kollision, körning av vägen eller annan utifrån plötsligt verkande orsak som skadar försäkringsobjektet. Skador som ersätts på basis av kollisionsskyddet sänker bonusen. Älgskadeskydd Älgskadeskyddet ersätter skador som direkt har berott på sammanstötning med en älg, en ren eller ett hjortdjur. Älgskadeskyddet i Superkasko omfattar dessutom kollisioner med andra vilda djur. Älgskadeskyddet ersätter inte skador till följd av väjning för ett djur. Om fordonet har ett kollisionsskydd, ersätts skadan ur detta. Brandskydd Skyddet ersätter brandskador som har förorsakats av eld som kommit lös eller av kortslutning i försäkringsobjektets elektriska utrustning. Om kortslutningen inte förorsakar en brand, utan endast skadar elanordningen själv, ersätts inte skadan. Stöldskydd Stöldskyddet ersätter skador till följd av att fordonet har förlorats eller skadats om orsaken har varit stöld, bruksstöld, olovligt brukande eller försök till ett sådant brott och fordonet har varit låst eller förvarats i ett förvaringsutrymme som har varit låst. Försäkringstagaren ska omedelbart göra en polisanmälan och yrka på straff för det förövade brottet. Den skada som direkt förorsakats av förlust av fordonet ersätts, om inte fordonet har hittats inom 30 dagar från det att polisanmälan gjorts om att fordonet förlorats och Pohjola har tillställts en kopia av polisanmälan. Om ett fordon som varit låst olovligt tagits i bruk med hjälp av dess egna nycklar, betalas ersättning endast om gärningsmannen har kommit i besittning av nycklarna i samband med rån eller genom inbrott till deras låsta förvaringsutrymme. Vi rekommenderar att försäkringstagarna installerar elektroniska stöldskyddsanordningar och larm som godkänts av Försäkringsbolagens Bilreparationskommitté (VAT). Skadegörelseskydd Skadegörelseskyddet ersätter en skada som förorsakats försäkringsobjektet genom uppsåtlig skadegörelse vars gärningstidpunkt och gärningsplats kan fastställas noggrant. Skadegörelseskyddet ersätter inte skador som förorsakats med ett annat fordon. Bilserviceskydd Om din bil blir stående på vägen t.ex. på grund av ett motorfel eller en kollision, ersätts bl.a. lyftning av bilen upp på vägen och bogsering till närmaste verkstad, eller extra kostnader som 6

7 förorsakas av en reparation som sker på skadeplatsen upp till de uppskattade bogseringskostnaderna. Dessutom ersätts andra kostnader för övernattning eller nödvändiga extra kostnader som förorsakats av att resan fortsätts, med bilserviceskyddet i Superkasko upp till 500 euro och ur andra skydd upp till 200 euro, dock högst upp till det belopp hemresan skulle förorsaka. Bilserviceskyddet i Superkasko för personbilar möjliggör användning av hyrbil vid skador utomlands. Bilserviceskyddet i Delkasko är i kraft i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Rättsskydd Rättsskyddet ersätter de nödvändiga och skäliga rättegångsoch advokatkostnader som förorsakas ägaren, innehavaren eller föraren av ett fordon. Om den försäkrade vill utnyttja försäkringen, ska han anmäla detta skriftligen till Pohjola på förhand. Ersättning betalas bara om ärendet handhas av en advokat eller en annan jurist. Tvisten, yrkandet eller åtalet ska gälla en händelse som har inträffat medan försäkringen varit i kraft. Om flera tvister har samma grund, betraktas de som ett enda försäkringsfall. Maximiersättningen är euro per skadefall. Den försäkrades självrisk är 15 %, dock minst 200 euro. Avbrottsskydd Om du så önskar kan du foga Avbrottsskyddet till Superkaskon samt en motorcykel och en husbil till Helkaskon. På basis av Avbrottsskyddet är dagersättningen antingen 40 eller 90 euro, beroende på vilket alternativ som valts då försäkringen tecknades. Försäkringen ersätter förlorade användningsdagar till följd av kollisions-, älg-, brand-, skadegörelse-, glas- eller stöldskada då dessa inte ersätts på basis av trafikförsäkringen. Ur Avbrottsskyddet betalas dagersättning endast om man för de ovan nämnda skadorna betalar eller skulle betala ersättning efter det att självrisken avdragits eller om fordonet stulits. I Avbrottsskyddet kan man som självrisktid välja antingen 0 eller 3 dagar. Ur Avbrottsskyddet utbetalas ersättning i högst 30 dagar. Om Pohjola löser in ditt fordon, kan du få ersättning i högst 14 dagar. Superinlösning upp till 30 % över det verkliga värdet Om alla ovan nämnda förutsättningar inte finns och kostnaderna för att reparera bilen är mer än 60 % av bilens verkliga värde, löser Pohjola in bilen på basis av Superinlösning till det verkliga värdet förhöjt med upp till 30 %, dock högst till det verkliga värde bilen hade då den köptes. Om det i försäkringen inte ingår Superinlösning, kan Pohjola lösa in ett fordon vars reparationskostnader är mer än 60 % av det verkliga värde fordonet hade före skadan. Inlösningspriset är då detta verkliga värde. Som ett tilläggsskydd till Helkasko för motorcyklar på mer än 125 cm 3 kan tecknas ett Nyvärdesskydd. Skadebeloppet utgörs härvid av kontantpriset vid försäljning av en ny likadan motorcykel vid skadetidpunkten eller då det senast har funnits en sådan till salu, om motorcykeln, bortsett från en tid på högst sex månader under vilken ägande- eller besittningsrätten innehafts av en enda fordonsaffär, endast har varit i försäkringstagarens ägo eller besittning och har varit försäkrad med en bilförsäkring från det att motorcykeln första gången anmäldes eller borde ha anmälts för registrering och den tid som har förflutit från den första registreringen är högst tre år och det av Pohjola uppskattade beloppet av reparationskostnaderna är över 40 % av kontantpriset vid försäljning av ett nytt likadant fordon. Glasskydd Du kan också foga ett Glasskydd till Superkasko. En förutsättning för att det ska beviljas är att glasen är hela då försäkringen tecknas. Ur glasskyddet betalas ersättning utan bonusförlust om bilens fönsterglas går sönder genom en plötslig direkt stöt. Finansieringsförsäkring Till Superkasko, Lättkasko eller Helkasko för ett fordon som köpts på avbetalning eller leasats kan som tilläggsförsäkring fogas en Finansieringsförsäkring, som ger tilläggsskydd för bilfirman, finansieringsbolaget, leasinggivaren eller panthavaren. Superinlösning Till Superkasko kan du också foga Superinlösning. Superinlösning gör det möjligt att lösa in en bil som skadats till följd av en skada eller en olycka till bättre villkor än normalt. Superinlösning till nyvärdespris På basis av Superinlösning löser Pohjola in bilen till ett nyvärdespris, om bilen efter den första registreringen, bortsett från en tid på högst sex månader under vilken bilen innehafts av en enda bilaffär, endast har varit i försäkringstagarens ägo eller besittning bilen har från första början haft en bilförsäkring bilen är högst tre år gammal den är högst km medkörd reparationskostnaderna uppgår till över 40 % av kontantförsäljningspriset av en ny motsvarande bil. Självriskerna i Bilförsäkringen Som självrisk i Kollisionsskyddet kan väljas antingen 150, 300, 450 eller 600 euro, för snöskotrar 450 eller 600 euro och för mopeder 150 eller 300 euro. Bilserviceskyddet har ingen självrisk. I Avbrottsskyddet finns inte någon självrisk i euro utan en självrisktid som är antingen 0 eller 3 dygn. Självrisken i Rättsskyddet är 15 %, minst 200 euro. För de andra skydden är självrisken 150 euro. Självriskalternativen i Kollisionsskyddet med bonus är 150 och 300 euro. De andra alternativen är utan bonus. Om du väljer en större självrisk kan du minska din premie. Den valda självrisken har antecknats i försäkringsbrevet. Självrisken avdras före ersättningen från skadebeloppet. Om en stöldskada har inträffat i Estland, Lettland, Litauen eller Polen är självrisken för personbilar och motorcyklar 20 % av skadebeloppet, dock alltid minst 600 euro. I andra stöldskador som skett utanför de nordiska länderna är självrisken för alla fordon dubbel. Vid en skadegörelse och stöldskada som har skett samtidigt avdras endast en självrisk. Var beredd att betala självrisken direkt till verkstaden då du hämtar fordonet från verkstaden. 7

8 Tillverkningsfel och slitage o. dyl. ersätts inte I försäkringsvillkoren finns uppräknade skador som bilförsäkringen inte ersätter. Sådana är exempelvis skador som förorsakats av tillverkningsfel, slitage, bristfälligt underhåll eller oförsiktig hantering ett djur som har funnits i lasten eller fordonet att fordonet har övergivits målarfärgs-, rök- eller dammutsläpp på fordons lackering Ersättning utbetalas inte för värdeminskning, bränsle, övertidsersättningar eller flygfrakt. Ersättningen kan nedsättas eller avslås, om skadan har uppkommit till följd av att den försäkrade eller en person som identifieras med honom har förorsakat försäkringsfallet uppsåtligen, av grov oaktsamhet eller genom grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller om den försäkrade brukat alkohol eller annat berusande ämne då han framfört eller hanterat fordonet eller om han har använt fordonet för ett brottsligt syfte. Med bilförsäkringen försäkras fordon jämte utrustning Med Bilförsäkringen försäkras det i försäkringsbrevet nämnda motorfordonet till sitt riktpris jämte utrustning samt en annan annorlunda omgång däck jämte fälgar. Dessutom omfattar försäkringen i motorfordonet fast installerade tilläggsapparater och fast installerad utrustning som är avsedda att användas i fordonet. Vid användning av motorcykel, moped och snöskoter är även hjälm och hjälmtelefon försäkringsobjekt. Standardutrustning och tilläggsapparater är försäkringsobjekt då de finns i fordonet. Brand- och stöldskyddet omfattar även utrustning som förvaras separat från fordonet i ett förvaringsutrymme. Utrymmet ska vara en låst byggnad eller en del av en sådan, dit man utan nycklar inte kommer in utan att bryta sig in. Maximiersättningen för radioapparater och musikanordningar är i Super- och Helkasko euro och i Lätt- och Delkasko 700 euro. I en ersättningssituation är det bra om det finns kvitton på tilläggsutrustning. I bilförsäkringarna ingår exempelvis inte radioapparater och musikanordningar som inte är fast monterade i fordonet eller kopplade till fordonets strömkrets eller antenn. på motorcyklar och snöskotrar monterade radioapparater och musikanordningar samt telefoner mobiltelefoner med undantag av handsfreeapparat som hör till telefonen för tävling avsedd utrustning och dito konstruktioner pärlemorglans-, dekorations- och annan speciallackering eller specialtejpning. Var försäkringarna i Bilskydd gäller Giltighetsområdena för Trafikförsäkringen, Krisskydd och bilförsäkringarna är olika. Trafikförsäkring Trafikförsäkringen gäller i länder, som hör till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). En trafikskada som har förorsakats med ett fordon som är trafikförsäkrat i Finland ersätts antingen enligt lagstiftningen på den ort där skadan har skett eller enligt den finska trafikförsäkringslagen, om den ger ett bättre försäkringsskydd. Trafikförsäkringen gäller också i andra länder som undertecknat avtalet om Grönt kort (Green Card). I dessa stater ersätts skadan enligt lagstiftningen i det land där skadan inträffade. Krisskydd gäller endast i Finland. Om du reser utanför de nordiska länderna, kontakta Pohjola i god tid före resan och ta reda på var din försäkring är i kraft och hur omfattande den är. Det Gröna kortet som anger att trafikförsäkringen är i kraft får du hos Pohjola. Kontrollera samtidigt det övriga försäkringsskyddet som behövs på resan. Bilförsäkring Bilförsäkringarna gäller överallt i Europa och utanför Europa i de länder som ingår i överenskommelsen om grönt kort, med följande undantag. Stöldskyddet för personbilar och motorcyklar gäller inte i Ryssland, Vitryssland, Ukraina eller Moldavien, om inte ett separat avtal har ingåtts om detta. Försäkringsskyddet för husbilar gäller dock även i dessa länder. Stöldskyddet i Delkasko för personbilar och motorcyklar gäller inte i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Vitryssland, Ukraina eller Moldavien. Giltighetsområdet för stöldskyddet i Delkasko kan inte utvidgas. Bilserviceskyddet i samband med Delkasko gäller bara i Finland, Sverige, Norge och Danmark samt under transport mellan dessa länder. 8

9 Hur Bilskydd börjar och upphör Bilskydd kan du teckna på ett Pohjola-kontor, genom telefontjänsten, genom nätet, på en bilfirma eller genom någon annan av våra ombud. Trafikförsäkring Hur försäkringen börjar Försäkringen träder i kraft vid den tidpunkt som antecknats i försäkringsansökan, tidigast den dag ansökan undertecknades. Registrering En förutsättning för att ett fordon ska kunna registreras är att en trafikförsäkring tecknats för fordonet. På ett Pohjola-kontor kan du även låta registrera din bil. Registerutdragets tekniska del stämplas och det fungerar som ett tillfälligt intyg tills du med posten får hemsänt det nya registerutdraget. Hur försäkringen upphör Trafikförsäkringen upphör då äganderätten till ett fordon överförs, då ett fordon avförs från registret eller innehavet av ett med avbetalning köpt fordon återgår till ägaren. Då fordonet övergår till en ny ägare förblir försäkringen i kraft i sju dagar, dvs. tiden för registeranmälan. Om du vill flytta trafikförsäkringen till ett annat försäkringsbolag, ska den sägas upp skriftligt och fordonet registreras på nytt inom sju dagar. Premien kan drivas in genom utsökning utan domstolsbeslut. Om premien för Krisskydd inte har betalats inom utsatt tid kan Pohjola säga upp Krisskydd att upphöra inom två veckor. Om premien betalas inom dessa två veckor fortsätter försäkringen. För dröjsmålstiden ska det betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om Pohjola blir tvunget att driva in premier, har bolaget rätt till ersättning för indrivningsbrev och kostnader. Krisskydd kan när som helst sägas upp att upphöra. Uppsägningen ska göras skriftligt. Krisskydd upphör senast då när den trafikförsäkring som den är ansluten till upphör. Bilförsäkring Hur försäkringen börjar Försäkringen träder i kraft i enlighet med avtalet. Om annat inte avtalats om när försäkringen träder i kraft, så träder försäkringen i allmänhet i kraft då försäkringstagaren har överlämnat eller sänt en försäkringsansökan. Särskilda orsaker, såsom betalningsstörningar, kan påverka godkännandet av försäkringsansökan eller när försäkringen börjar. Hur försäkringen upphör Försäkringen upphör att gälla när äganderätten till försäkringsobjektet övergår till någon annan, dock inte när innehavaren av ett fordon som har sålts på avbetalning blir ägare till fordonet. Vid ägarbyte är bilförsäkringarna, med undantag för avbrotts- och rättsskyddsförsäkringen, under 14 dagar efter ägarbytet i kraft till förmån för den ägare som följer närmast efter försäkringstagaren, om den nya ägaren inte själv har tecknat en ny försäkring för fordonet. Om premien inte har betalats inom utsatt tid kan Pohjola säga upp bilförsäkringen att upphöra inom 14 dagar. Om premien betalas under denna tid fortsätter försäkringen. För dröjsmålstiden ska det betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om Pohjola blir tvunget att driva in premier, har bolaget rätt till ersättning för indrivningsbrev och kostnader. Försäkringstagaren kan när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska göras skriftligt. Även Pohjola kan säga upp försäkringen, t.ex. på grund av fareökning. 9

10 Faktorer som inverkar på premierna Fordonsslag, märke, modell, motorvolym, effekt, vikt, massa, ålder, hemorten för motorfordonet, försäkringstagarens ålder och kön samt bonus och rabatter kan inverka på premierna för trafik- och bilförsäkringen. Premien för bilförsäkringen påverkas även av omfattningen på det skydd och den självrisk som valts. Avställning av bil och stilleståndstid Sedan det blivit möjligt att avställa fordon har handläggningen av stilleståndstid för bilar ändrats. När en bil tillfälligt inte används görs en registeranmälan till fordonsregistret, varifrån uppgiften förmedlas till Pohjola för handläggning av avställningen i trafik- och bilförsäkringen. En separat anmälan om stilleståndstid behöver således inte göras hos Pohjola. Registreringen, som är avgiftsbelagd, görs personligen och den kan förutom på besiktningsstationerna också göras på de flesta av Pohjola-kontoren. Under den tid bilen är avställd är det förbjudet att använda den och skyldigheten att betala fordonsskatt för bilen upphör. För lätta släpvagnar och traktorer kvarstår förfarandet med stilleståndstid. Om en bil är ur trafik i minst 30 dagar och försäkringstagaren på förhand har meddelat detta till Pohjola, får han i enlighet med villkoren för stilleståndstiden en premieåterbäring på premien för trafikförsäkringen och för Superkasko. Under den tid fordonet är ur trafik är brand-, stöld-, skadegörelse- och rättsskyddet samt nyvärdesskyddet i kraft. Till övriga delar är försäkringarna inte i kraft. För fordonets stilleståndstid uppbärs en premie som hänför sig till handläggningsavgifterna för trafik- och bilförsäkringen samt de gällande skydden. Bonus för skadefria år Trafikförsäkring På trafikförsäkringen tillämpas ett bonussystem där man för skadefria år får nedsatt premie och för skador som ska ersättas förhöjd premie enligt följande tabell. Trafikförsäkringens bonus Åretruntpremiesättning Åretruntpremiesättning tillämpas på trafikförsäkringar för motorcyklar, snöskotrar och mopeder samt på bilförsäkringar för motorcyklar, snöskotrar, mopeder och husvagnar. Vid åretruntpremiesättning ligger tyngdpunkten för årspremien för kollisionsskyddet i trafikförsäkringen och bilförsäkringen på den årstid då dessa fordon i allmänhet används. Fordonet är alltså försäkrat året runt och man kan köra med det när som helst. Några separata anmälningar om stilleståndstid och ibruktagande behövs inte Åretruntpremiesättning för motorcyklar Pilarna till vänster anger hur bonusen ökar efter skadefria år. Pilarna till höger anger hur bonusen sjunker till följd av två skador som ersätts under samma försäkringsperiod. Till följd av tre eller flera skador som ersatts sjunker bonusen till den lägsta klassen 0 %. Som en ny försäkring anses en försäkring till vilken man inte kan överföra en tidigare skadehistoria som är ledig. En ny försäkring för motorcyklar börjar från +20 %. premieandelen för trafikförsäkringen och kollisionsskyddet handläggningskostnader samt annat än andelen för kollisionsskyddet De vanligaste användningsmånaderna för motorcyklar är april oktober (4 10). Tyngdpunkten för premieandelen för trafikförsäkringen och kollisionsskyddet ligger på denna tid. 10

11 Bilförsäkring På bilförsäkringar med bonusrätt beviljas premierabatt efter skadefria perioder, dvs. en bonus som är 10 % per år. På bilförsäkringen kan du få bonus upp till 70 %. Bonusen påverkas endast av ersättningar som betalas ut på basis av kollisionsskyddet, dock inte av skador som enligt villkoren ska ersättas ur kollisionsskyddet och som förorsakats ett fordon av ett plötsligt naturfenomen såsom stormar och hagelskurar. Bilförsäkringens bonus Övriga rabatter Rabatt för betalningssätt Om du betalar årspremien på en gång får du 2,5 % rabatt på grund av betalningssättet. Rabatt för larmanordning Du får rabatt på premieandelen för stöldskyddet för larmanordningar som Försäkringsbolagens Bilreparationskommitté (VAT) har godkänt. Rabatten gäller person-, paket-, last- och husbilar samt motorcyklar. 8 år 70 % 7 år 60 % 6 år 50 % * ) Förmån i bilförsäkringen Om du i din trafikförsäkring har intjänat 0 25 % bonus, får du i din bilförsäkring med bonusrätt genast en bonus på 60 %. Om du i trafikförsäkringen har mer bonus än 25 %, får du genast i bilförsäkringen en bonus på 70 %. En förutsättning är att en ersatt skada inte har nedsatt bonusen i din bilförsäkring. 5 år 40 % 4 år 30 % 3 år 20 % 2 år 10 % 1 år 0 % *) Om du i minst fem år har haft en bonus på 70 % i Pohjola och det inträffar en skada sjunker bonusen endast till 60 %. Säkerhetsföreskrifter Försäkringsvillkoren innehåller säkerhetsföreskrifter. I dem talas det om skyddsåtgärder genom vilka du kan förhindra eller begränsa skadorna. Om säkerhetsföreskrifterna inte iakttas, kan det leda till att ersättningen nedsätts eller att kravet på ersättning avslås. Föraren ska ha körrätt eller på åldern grundad rätt att köra fordonet. Om du överlämnar fordonet att köras av någon annan ska du försäkra dig om hans identitet och körrätt. Kör inte när du är sjuk eller trött. Fordonet ska vara i tillförlitligt skick i enlighet med gällande föreskrifter. Se t.ex. till att däck och bromsar motsvarar bestämmelserna. Låsen ska vara i skick. Förvara nycklarna till fordonet och garaget på ett ställe där utomstående inte kan få tag på dem. Ett fordon som har blivit stående på vägen ska så fort som möjligt förflyttas till ett tryggt förvaringsställe. Fordonet ska under avställningstiden och även annars ses till regelbundet. I det utrymme där fordonet förvaras får öppen eld inte användas. Uppvärm fordonet bara med anordningar som har godkänts för fordonsbruk. Man får inte placera ett täcke i utrymmet mellan motorhuven och motorn. Då fordonet repareras genom svetsning ska bilklädseln och övriga antändliga konstruktioner avlägsnas från ett tillräckligt stort område. Se till att det finns bevakning och redskap för första släckningsinsats på reparationsplatsen. 11

12 Skador och ansökan om ersättning Förarens skyldigheter då en skada har inträffat Fordonets förare är skyldig att se till att en skada avvärjs eller begränsas och att medverka vid utredningen av skadan. Ersättningen kan nedsättas eller kravet på ersättning avslås, om den försäkrade eller en person som identifieras med honom försummar dessa skyldigheter. På skadeplatsen ska du alltid anteckna registernummer och trafikförsäkringsbolag för din motparts fordon samt förarens personuppgifter. Bilskadejouren tar emot samtal dygnet runt varje dag ring Hur bör man handla om bilen stannar mitt på natten långt ute i obygderna? Eller om bilen stjäls? Och när ska polis kallas till olycksplatsen? Ställs du inför dylika problem, får du hjälp av Pohjolas Bilskadejour, oberoende av var i världen du råkar befinna dig. Vid samtal från utlandet är numret Om bilskadan inträffar utomlands kan du också ringa SOS Internationals servicenummer som ger service på svenska. Tjänsten fungerar dygnet runt varje dag. Skadeanmälan och skadeinspektion Om du är skyldig till en trafikskada eller om en skada på din egen bil kan ersättas ur din frivilliga bilförsäkring, ska du fylla i en skadeanmälan. Den kan du göra per telefon eller genom nätet. Om du är oskyldig part i en trafikskada, behöver du inte fylla i en skadeanmälan. Den part som är skyldig till skadan ska göra en skadeanmälan till sitt trafikförsäkringsbolag. Om skuldfrågan inte genast kan lösas, kan du avtala om att reparationen av din bil först ska ersättas ur din frivilliga bilförsäkring. Om din bil är körduglig, kan du boka tid direkt på verkstaden. Kom överens med verkstaden om att de ger en kostnadskalkyl över skadorna till Pohjola. Om din bil måste bogseras till verkstaden, ska du komma överens med verkstaden om att beställa inspektion av Pohjola. Om du vill ha en engångsersättning för skadan, kör då fordonet till Pohjolas närmaste inspektionsstation. Beslutet om ersättning fattas först då skadeanmälan och andra nödvändiga utredningar lämnats in. Observera att enbart en skadeinspektion inte automatiskt medför faktureringstillstånd. Ansökan om ersättning Ersättning ska sökas skriftligt hos Pohjola senast inom ett år efter att den som kräver ersättning har fått veta att han kan kräva ersättning. Den som söker ersättning ska ge Pohjola de handlingar och uppgifter som behövs för att skadan ska kunna utredas. Utbetalning av ersättning Ersättningar ur bilförsäkringar kan betalas på olika sätt, beroende på skadans storlek och reparationsmöjligheterna: 1. Pohjola kan betala reparationskostnaderna eller betala en på förhand överenskommen engångsersättning för dem. För reparationen av ett skadat fordon kan man använda delar som motsvarar fordonets skick och ålder före skadan. 2. Pohjola kan lösa in försäkringsobjektet till nyvärdet eller till dess verkliga värde. 3. Pohjola kan i stället skaffa ett likadant eller likvärdigt fordon eller en del av ett sådant. Verkligt värde Den högsta gränsen för ersättningsskyldigheten utgörs i allmänhet av det verkliga värdet för försäkringsobjektet eller för en del av det. Med verkligt värde avses kontantpriset på fordonet i fråga i den marknadssituation som råder vid skadetidpunkten. Vid Superinlösning kan ersättningen vara bättre. Nyvärdesinlösning Pohjola kan under vissa förutsättningar lösa in ett skadat fordon till priset för ett nytt fordon. Möjligheten till nyvärdesinlösning gäller person-, paket- och lastbilar till vilkas Superkasko fogats Superinlösning, motorcyklar till vilkas Helkasko fogats Nyvärdesskydd samt husbilar och husvagnar försäkrade med Helkasko. Pohjola löser in en husbil och en husvagn som är försäkrad med Helkasko till nyvärdespriset om fordonet efter den första registreringen, bortsett från en tid på högst sex månader under vilken bilen innehafts av en enda bilaffär, endast har varit i försäkringstagarens ägo och besittning fordonet har från första början haft en bilförsäkring fordonet är högst ett år gammalt fordonet är högst km medkört beloppet av reparationskostnaderna uppskattas till över 50 % av kontantförsäljningspriset av ett nytt motsvarande fordon. 12

13 Sökande av ändring i Pohjolas beslut Om du inte är nöjd med Pohjolas beslut, gör du klokt i att först kontakta den handläggare på Pohjola som har skött ditt ärende. Tillsammans med handläggaren kan du bland annat försäkra dig om att all den information som behövs för att avgöra ärendet har tillställts Pohjola. Om du fortfarande är missnöjd med ersättningsbeslutet kan du skriftligt hänskjuta ärendet till kundombudsmannen för handläggning. Efter handläggningen kontaktar kundombudsmannen dig antingen per telefon eller skriftligen. Adressen till kundombudsmannen är Pohjola Försäkring Ab Kundombudsmannen Labbackavägen 1, Helsingfors fax eller Om samförstånd inte nås, kan du kontakta Konsumenternas försäkringsbyrå, som ger råd och handledning i försäkringsärenden. Byråns tjänster är avgiftsfria. I ärendet kan du också be om ett utlåtande av Försäkringsnämnden, konsumenttvistenämnden eller vid trafikskador av Trafikskadenämnden. Ett kontakttagande med Konsumenternas försäkringsbyrå och begäran om ett utlåtande av Försäkringsnämnden kan vara fritt formulerat. En begäran om utlåtande ska alltid göras skriftligen. En konsument kan anföra besvär till konsumenttvistenämnden. Besvär ska anföras skriftligen, helst på nämndens blankett. Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden lönar det sig ofta att förhandla med den kommunala konsumentrådgivaren. Försäkringsnämnden och konsumenttvistenämnden är alternativa besvärsvägar. Behandlingen av ett ärende i nämnderna är kostnadsfri. Besluten är rekommendationer. Konsumenternas försäkringsbyrå och Försäkringsnämnden Malmgatan 34, Helsingfors tfn (09) , fax (09) Konsumenttvistenämnden Tavastvägen 3 B, Helsingfors tfn , fax I trafikskador kan du be om ett utlåtande av trafikskadenämnden. Trafikskadenämnden Bulevarden 54 A, Helsingfors fax: Du kan också låta beslutet avgöras på rättslig väg antingen vid tingsrätten på din hemort i Finland eller vid Helsingfors tingsrätt. Talan ska väckas inom tre år från det att du fick meddelande om beslutet. Behandlingen av ett ärende i nämnderna förlänger inte den nämnda tidsfristen på tre år. Livförsäkringsbolagen övervakas av Försäkringsinspektionen. Försäkringsinspektionen Mikaelsgatan 8 A, Helsingfors Växel (09) , fax (90)

14 Allmänt om Bilskydd Kort försäkringsordlista Bonus är en premierabatt som beviljas på basis av skadefria år. Tilläggsförsäkring kan inte tecknas utan grundskydd. Den enda tilläggsförsäkringen till bilförsäkringen är finansieringsförsäkringen. Självrisk är den del av skadan som försäkringstagaren måste stå för själv. Självrisken avdras från skadebeloppet innan ersättningen betalas. Grundskydd är ett skydd som utgör en fast del av ett försäkringspaket. Säkerhetsföreskrift är en föreskrift om hur den försäkrade egendomen ska skyddas, som försäkringsbolaget har meddelat i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller på något annat sätt skriftligt. Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, kan ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning helt avslås. Försäkringstagare är den som har ingått ett försäkringsavtal med försäkringsgivaren, försäkringsbolaget. En försäkringsperiod är den för försäkringen avtalade giltighetstiden som har antecknats i försäkringsbrevet. Försäkringarna är i kraft en ett år lång försäkringsperiod åt gången. Försäkringen fortsätter från en period till en annan, om den inte sägs upp. Ett valfritt skydd kan utöver grundskyddet fogas till en försäkring eller lämnas bort från den. Åretruntpremiesättning är en säsongbetonad premiesättning för motorcyklar, mopeder, snöskotrar och husvagnar, där premiens tyngdpunkt ligger på de statistiska användningsmånaderna. Tack vare åretruntpremiesättningen är det möjligt att använda fordonet utan att man behöver göra en separat anmälan om ibruktagning. Minimipremie En försäkringsspecifik premie för en försäkringsperiod är alltid minst lika stor som en separat fastställd bolagsspecifik minimipremie. Storleken på minimipremien nämns i försäkringsvillkoren. Hantering av personuppgifter Vid skötsel av försäkringsärenden hanterar Pohjola sina kunders personuppgifter enligt personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen och svarar för att integritetsskyddet för kunderna följs vid hanteringen av personuppgifter. Pohjola införskaffar uppgifterna från kunden själv, av honom eller henne befullmäktigade personer eller instanser, från offentliga register som förs av myndigheter samt från kreditregister. Pohjola använder också sitt kundregister vid marknadsföring till kunderna. Pohjola överlåter inte uppgifter om sina kunder till utomstående utan kundens samtycke om inte överlåtelsen av uppgifter baserar sig på lagbestämmelse. Ytterligare uppgifter om handläggningen av personuppgifter får du på våra kontor, servicenummer på svenska samt på webbplatsen där du kan läsa närmare om registerbeskrivningarna för personregistren. Register för skador och missbruk Försäkringsbolagen har ett gemensamt datasystem för skadeförsäkringar, med hjälp av vilket man i samband med skadereglering kan kontrollera skador och konstaterat missbruk som anmälts till olika bolag. Med hjälp av dessa register motarbetas kriminalitet riktad mot försäkringsbolagen. Pohjolas servicenummer Försäkrings- och ersättningstjänsten Skadejouren - Skador på bil och i hemmet, dygnet runt Skadejour vid resor Euro-Finland Claims Service, dygnet runt Vid samtal från utlandet Spara numren i din mobiltelefon! För att försäkra oss om att vi har uppfattat rätt och för att utveckla kvaliteten på Pohjolas kundservice bandar vi en del av samtalen till telefontjänsten. 14

15 15 Pohjola Försäkring Ab, Labbackavägen 1, POHJOLA Hemort: Helsingfors, Huvudbransch: Försäkringsverksamhet Bolaget har införts i handelsregistret, FO-nummer

16

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder 1 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Innehållsförteckning Trafik- och

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Försäkringar för ditt fordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Pohjolas Bilskydd trafikförsäkring och kasko för ditt fordon Produktbeskrivningen gäller från 1.7.2014. Innehåll Trafikförsäkringen

Läs mer

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Produktbeskrivning gäller från 1.1.2013. Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat någon annan...

Läs mer

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 21.5.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivning gäller från 1.7.2014 Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var gäller försäkringarna i Bilskydd?...4 Trafikförsäkringen ersätter skador

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 16.5.2015 Heltäckande SKYDD MED

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Bilskydd är ett försäkringsavtal

Läs mer

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare Kundtjänst: Volvia Försäkringar Tfn 09 5044 5290 volvia@volvia.fi www.volvia.fi VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. 65330 10/2014 FÖRSÄKRINGSERBJUDANDE ENDAST FRÅN VOLVO-ÅTERFÖRSÄLJARE START Från180

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA

Läs mer

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 Kattavaa turvaa autollesi OMFATTANDE ja kaikille VAIHTO+ autossa FÖRSÄKRING Ger skydd mukana för din bil oleville. och alla i bilen. Helposti ja edullisesti

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

De bäst kydde FÖR DIN BIL

De bäst kydde FÖR DIN BIL De bäst kydde FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från Försäkringar för ditt fordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2013 Pohjolas Bilskydd trafikförsäkring och kasko för ditt fordon Produktbeskrivningen gäller från 1.7.2013. Innehåll Trafikförsäkringen

Läs mer

INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring

INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring Försäkrings- och finansrådgivningen 2011, Mira Aarre 2 En krockad bil kan inlösas med stöd av trafikförsäkringen eller den frivilliga bilförsäkringen, ofta kallad

Läs mer

FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE

FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE 2010 FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE Med våra försäkringar får du ett bra skydd för både dig och ditt fordon. Förutom den obligatoriska trafikförsäkringen rekommenderar vi alltid att du också tecknar en frivillig

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN Renault Försäkring. Bilförsäkringen, som du inte behöver fundera på.

FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN Renault Försäkring. Bilförsäkringen, som du inte behöver fundera på. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN 1.1.2017 Renault Försäkring. Bilförsäkringen, som du inte behöver fundera på. 2 Njut av friheten att köra. Vi tar hand om dina försäkringar. Bästa service för din Renault.

Läs mer

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig

Läs mer

VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING.

VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Försäkringshandledningen gäller från 20.5.2017 2 Varje kund hos Volvia Försäkringar kör en Volvo. Vi tror att Volvia Försäkring är den bästa försäkringen för

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN. Försäkringshandledningen gäller från

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN. Försäkringshandledningen gäller från BMW Financial Services När du älskar att köra. UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 1.10.2017. www.bmwvakuutus.fi VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM

Läs mer

Tryggt UTOMLANDS MED BIL. Utomlands med bil, gäller från 1.1.2016

Tryggt UTOMLANDS MED BIL. Utomlands med bil, gäller från 1.1.2016 Tryggt UTOMLANDS MED BIL Utomlands med bil, gäller från 1.1.2016 Allmänna nödnumret I EUROPA 112 IF BILERSÄTTNINGSTJÄNST Vardagar kl. 8 18 finsk tid telefon +358 10 19 18 18 fax +358 10 514 1080 e-post

Läs mer

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkringarna är utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett mer omfattande

Läs mer

Unika Ford Försäkring GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

Unika Ford Försäkring GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Unika Ford Försäkring GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 1.10.2017 VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

Flytande motorfordonsförsäkring

Flytande motorfordonsförsäkring Flytande motorfordonsförsäkring Försäkringen är speciellt utformad för bilhandlare, bilverkstäder och andra företag som ansvarar för egna och kunders fordon. Flytande motorfordonsförsäkring är tvådelad

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD

BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD Gäller från 1.1.2012 1 133 245 1 8.11 10 000 INNEHÅLL ORDLISTA...2 BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD...3 1 ALLMÄNT...3 1.1 Syftet med försäkringen...3 1.2 Försäkringsformer...3

Läs mer

Fennias fordonsförsäkringar

Fennias fordonsförsäkringar Fennias fordonsförsäkringar Produktbroschyren gäller från 15.2.2016 TRAFIKFÖRSÄKRING FENNIAKASKO Fennias fordonsförsäkringar Innehåll Trafikförsäkring 3 Vad är ett motorfordon 3 Vad trafikförsäkringen

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 2.4.2017 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från

Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR

Läs mer

PRODUKTFAKTA FORDON 1

PRODUKTFAKTA FORDON 1 PRODUKTFAKTA FORDON 1 Gäller fr.o.m. 1.5.2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fordonsförsäkring 5 Trafikförsäkring 6 Oförsäkrade fordon 6 Bonus sänker premien 7 Om du inte använder ditt fordon 8 Vad ersätter trafikförsäkringen?

Läs mer

BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR

BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR Försäkringvillkor fr.o.m 1.1.2015 AU YR 15 BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR... 2 10 Allmänt... 2 20 Försäkringsobjekt... 2 21 Försäkringens giltighetsområde... 2 22 Skador

Läs mer

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA OPEL FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. www.opelvakuutus.fi

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från

Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 1.10.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon

Försäkringar för ditt fordon Bilförsäkringsvillkor för bilskydd 1.7.2014 Försäkringar för ditt fordon INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bilförsäkringsvillkor för bilskydd... 2 1 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL OCH SYFTE... 2 2 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE...

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 2.4.2017 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Det bästa skyddet FÖR DIN BIL. Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från

Det bästa skyddet FÖR DIN BIL. Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från Det bästa skyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 1.10.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från Ö 700 E

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från Ö 700 E Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2017 Ö 700 E www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2017 Ö 700 E INNEHÅLL VIKTIG INFORMATION 1 1. OMFATTNING 3 2. NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR FÖR DITT HOBBY- OCH MUSEIFORDON

FÖRSÄKRINGAR FÖR DITT HOBBY- OCH MUSEIFORDON Försäkringsvillkor för hobby- och museifordon i bilskydd 1.1.2014 FÖRSÄKRINGAR FÖR DITT HOBBY- OCH MUSEIFORDON INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR HOBBY- OCH MUSEIFORDON I BILSKYDD... 2 1 FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HÄSTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Försäkringens

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. Produktbeskrivning

Försäkringar för ditt fordon. Produktbeskrivning Försäkringar för ditt fordon Produktbeskrivning Bilskydd trafikförsäkring och kasko för ditt fordon Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2017. Våra försäkringstjänster finns alltid tillgängliga vahinkoapu.op.fi

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Försäkringen för personbil och lätt lastbil är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN 20.2.2016 VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F. Gäller fr.o.m. 2.9.2015

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F. Gäller fr.o.m. 2.9.2015 Folksam Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F Gäller fr.o.m. 2.9.2015 INNEHÅLL 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal

Läs mer

Pohjolas båtförsäkringar

Pohjolas båtförsäkringar Pohjolas båtförsäkringar 1 Måttskydd båtförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Innehåll Är dina försäkringar uppdaterade?... 3 Ett avtal, jämna premier... 3 Försäkrare och avtal... 3 Skydd

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. Produktguide

Försäkringar för ditt fordon. Produktguide Försäkringar för ditt fordon Produktguide Bilskydd trafikförsäkring och kaskoförsäkring Produktguide från 1.6.2017. OP är det rätta valet 1 Uppmuntran 3 En till säker trafikkultur I OPs nya trafikförsäkring

Läs mer

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen?

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen? Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar. Vem gäller

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

FORDONSFÖRSÄKRING Produktfakta

FORDONSFÖRSÄKRING Produktfakta Aktia Skadeförsäkring FORDONSFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2008 Ö 700 D Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR LII , gäller från

TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR LII , gäller från 1 FÖRSÄKRINGSVILLKORENS TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 1 2 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE... 1 3 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL... 1 4 FÖRSÄKRINGSAVTALET... 1 4.1 Försäkringstagarens upplysningsplikt innan ett försäkringsavtal

Läs mer

Sveland Släpförsäkring

Sveland Släpförsäkring Sveland Släpförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss om

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

En smartare försäkring.

En smartare försäkring. En smartare försäkring. Det finns ett smart sätt att ta hand om din bil. Opel Försäkring. Det är en försäkring som lever upp till både dina och våra högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Vi som har

Läs mer

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Motorlinan försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Försäkringen är framtagen i samarbete mellan If och Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB. Samtliga företagskunder har rätt

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.4.2011 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring Produktbeskrivningen gäller från 1.6.2016. NewLife-försäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av

Läs mer

Orubbliga Subaru Försäkring

Orubbliga Subaru Försäkring Orubbliga Subaru Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.7.2012 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

Endast för dig som kör BMW.

Endast för dig som kör BMW. Endast för dig som kör BMW. Du har valt din bil med omsorg. För oss är bilaffären bara början på en lång relation där försäkringen är en viktig och självklar del. Därför har vi skapat en försäkring till

Läs mer

unika mini försäkring

unika mini försäkring unika mini försäkring Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig

En skräddarsydd försäkring för dig En skräddarsydd försäkring för dig som kör KIA Bara fördelar Du som kör KIA har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för din bil och som därför ger dig många fördelar. Vi har nära kontakt

Läs mer

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsvillkor Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän

Läs mer

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21G. Gäller fr.o.m

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21G. Gäller fr.o.m Folksam Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21G Gäller fr.o.m. 1.1.2017 INNEHÅLL 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde 3. Försäkringens innehåll

Läs mer

Mopedförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Mopedförsäkring. Gäller från 2015-01-01 MOPEDFÖRSÄKRING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Mopedförsäkring Gäller från 2015-01-01 Mopedförsäkring Med våra mopedförsäkringar får du ett bra skydd för dig och din moped. Detta är endast en översiktlig

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Taxi Försäkringen för taxi är flexibelt utformad för att täcka varje taxiföretags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd för bilen och företaget.

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING

UNIKA FORD FÖRSÄKRING UNIKA FORD FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION. Snöskoter. Gäller från 2015-01-01

FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION. Snöskoter. Gäller från 2015-01-01 SNÖSKOTER FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Snöskoter Gäller från 2015-01-01 Snöskoter Med vår snöskoterförsäkring får du ett bra skydd för dig och din snöskoter. Detta är endast en översiktlig information.

Läs mer

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013.

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

BILFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 31 H

BILFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 31 H BILFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 31 H Gäller från 1.1.2013 Innehåll: 10. Försäkringens innehåll 20. Sakförsäkring 21. Ändamålet med försäkringen 22. Föremål för försäkringen 22.6 Värderingstabell 23. Försäkringens

Läs mer

Terränghjuling. Gäller från 2015-01-01

Terränghjuling. Gäller från 2015-01-01 TERRÄNGHJULING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Terränghjuling Gäller från 2015-01-01 Terränghjuling Vår terränghjulingsförsäkring ger ett bra skydd. Vi hjälper dig att få rätt försäkring för dig och din

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 15.11.201 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Ö55 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Allmänna avtalsvillkoren grundar sig på försäkringsavtalslagen (543/94). Lagens stadganden reglerar avtalsförhållandet mellan kunden och försäkringsbolaget

Läs mer

Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring

Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring Snöskoter- & 4-hjulingförsäkring Vilken försäkring väljer du? En försäkring för snöskoter/fyrhjuling delas vanligtvis upp i tre grundläggande delar Trafikförsäkring,

Läs mer

POHJOLAS BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR

POHJOLAS BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR POHJOLAS BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR Villkoren gäller fr.o.m 1.6.2004 103 882 1 5.04 10.000 AE02 Livet i focus. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syftet med försäkringen... 3 1.2 Försäkringsformer... 3

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer